Hakaret, Tehdit, Terk, Şantaj, Huzur Bozma, Hakların Engellenmesi, Çev

Hakaret, Tehdit, Terk, Şantaj, Huzur Bozma, Hakların Engellenmesi, Çevre, İmar, İhale, Tefecilik Suçları


Basım Tarihi
2022-04
Sayfa Sayısı
502
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750276651
Boyut
16x24
Baskı
2219,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 219 puan kazanacaksınız)
   219

Mustafa ARSLANTÜRK ( BAM Cumhuriyet Başsavcı Vekili )

 

TCK 125 ve devamı maddelerdeki Hakaret suçu başta ve ayrıntılı olmak üzere TCK 106. ila 131. ve 181. ila 242. maddelerde tanımlanan Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesinin görevi kapsamındaki bütün suçlara ayrıntılı şekilde yer verilmiştir.

Bu nedenle;

"Hakaret Tehdit Terk Şantaj Huzur Bozma Hakların Engellenmesi ile Çevre İmar İhale ve Tefecilik Suçları" adlı elinizdeki bu kitap;

iki ana kısım içinde yer alan 10 ana bölüm ve 34 ana başlık halinde hazırlanmıştır.

Bu kapsamda;

Birinci kısımdaki üç bölümde; giriş, genel ilkeler, özel uygulama, bu suçlara dair kurallar ile şikayet, uzlaşma, ön ödeme ile seri muhakeme usulü ve basit yargılama usulü detaylıca anlatılmıştır.

Ayrıca ikinci kısımdaki yedi temel bölümde; 33 ana başlık altında Hakaret suçu çok ayrıntılı olmak üzere tehdit, terk, şantaj, huzur bozma, hakların engellenmesi ile çevre, imar, ihale, tefecilik suçları ve ilintili diğer suçların tanım anlatım, tarif, açıklama, örnekleme, emsal karar uygulamalarıyla her bir suç ayrıntılı işlenmiştir.

İnternet ve sosyal medya üzerinden yapılan hakaret suçlarına da yer verilmiştir.

Bu bağlamda;

Kitapta sıralanan suçlar ayrı ayrı açıklamalı, notlu, içtihatlı, somut adli vakıalı ve uygulama örnekli olarak tanımlanıp anlatılmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Ana Konu Olarak Bütün Yönleriyle Hakaret Suçu
Tehdit, Terk, Şantaj, Huzur Bozma, Hakların Engellenmesi Suçları
Çevre, İmar, İhale, Tefecilik Suçları ve İlintili Diğer Suçlar
Giriş, Genel İlkeler, Özel Uygulamalar, Bu Suçlara Dair Kurallar
Şikayet, Uzlaşma, Ön Ödeme İle Seri Muhakeme Usulü ve Basit Yargılama Usulü
Tanımı, Tarifi, Tasviri İle Anlatımın, Somut Adli Vakıalı, Uygulama Örnekli, İçtihatlı ve Notlu Açıklamaları.

İçindekiler

2. Baskının Önsözü 7
Önsöz 9
Kısaltmalar 21
2. KİTAP
(TCK 106–131 VE 181–242 MADDELER) BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. CEZA DAİRESİ SUÇLARI HAKARET, TEHDİT, TERK, ŞANTAJ, HUZUR BOZMA HAKLARIN ENGELLENMESİ, ÇEVRE, İMAR, İHALE, TEFECİLİK SUÇLARI
I. KISIM:
GİRİŞ, GENEL İLKELER, ÖZEL UYGULAMALAR İLE ŞİKAYET,
UZLAŞMA, ÖN ÖDEME İLE SERİ MUHAKEME USULÜ VE
BASİT YARGILAMA USULÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ VE GENEL İLKELER
A. GİRİŞ 25
1. “Adalet Mülkün Temelidir…!” 25
2. Ceza Muhakemesinin Amacı 29
3. Ceza Muhakemesinin Halka Açıklık İlkesi 29
4. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 31
5. Kanun ve Hukuka Aykırı Deliller Hükme Esas Alınamaz 33
B. BOZMA NEDENLERİ 35
İKİNCİ BÖLÜM
ÖZEL UYGULAMALAR
A. ÇOCUKLARA İLGİLİ ÖZEL UYGULAMALAR 39
1. Çocuklara Karşı Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması 39
2. Dosya Üzerinde Ön İnceleme 42
B. DİĞER İLKESEL UYGULAMALAR 44
1. TCK 52/4 Maddesi Uygulaması Özel Durum 44
2. Taraflara Yükletilecek Yargı Masrafı 45
a. Taraflara Yükletilecek Avukatlık Parası 45
b. Karşılıklı Hakarette Masraf 46
c. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararında Vekalet Ücreti Verilmesi 47
d. HAGB Kararı ve Beraat Kararında Vekalet Ücreti 47
3. Hakarette Matufiyet Şartı 48
4. Haksız Tahrik İndirimi 49
5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 49
6. Başvurulacak Kanun Yolu, Süresi, Mercii ve Başvuru Şekli 55
7. Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Kapsamı 58
8. Aleyhe Olan Bozma Kararına Karşı Sanığın Beyanı Alınmadan Direnme Kararı Verilip Verilemeyeceği 59
9. TCK 51. Maddedeki Cezanın Ertelenmesi 59
10. Duruşma Açılmadan Beraat Kararı Verilemez Kuralı 60
11. Savunmanın Kısıtlanması 61
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞİKAYET, UZLAŞMA, ÖN ÖDEME İLE SERİ MUHAKEME USULÜ VE
BASİT YARGILAMA USULÜ
A. GENEL AÇIKLAMA 63
B. ŞİKAYET 66
1. Soruşturması Şikâyete Bağlı Olan Suçlar 66
2. Şikâyetle İlgili Hukukî Esaslar 66
3. Şikâyetin Süresi 66
4. Şikâyetin Yapılacağı Yerler 67
5. Şikâyetin Yapılma Şekli 68
6. Şikâyetten Vazgeçmede Yapılacak İşler ve İşlemler 68
7. Takibi Şikâyete Bağlı Suçların Özellikleri 69
8. Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar 70
9. TCK. 167/1. Maddesi Hükmüne Göre, Yukarıda Belirtilen Suçlar 72
10. Şikayetten Vazgeçmenin Uygulamadaki Yansımaları 73
C. UZLAŞMA 77
1. Uzlaşma Kapsamında Soruşturulan Suçlar (Genel Olarak Uzlaşma Usulü ve Uzlaşma Kararları) 77
2. Tanım 81
a. Uzlaşma İlkeleri Şunlardır 82
b. Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar ile İlgili Yeni Düzenleme ve Kapsamı 82
c. Uzlaşma Edimi Şunlardır 84
d. Uzlaşma Sonucunda Tarafların Özellikle Fail Şüpheli Sanığın Kazanımları Şunlardır 85
e. Uzlaşma Gerçekleşmeden Verili Kararda Bozma Örneği; 85
3. TCK da Yer Alan Uzlaşmaya Tabi Suçlar Listesi 86
D. ÖN ÖDEME 88
1. Ön Ödemelik Kapsamında Kalan Suçlar ve Tanım 88
2. Ön Ödemenin Şartları 90
3. Ön Ödemenin Hüküm ve Neticesi 92
4. Ön Ödemeye Tabi Suçlar Listesi 93
E. SERİ MUHAKEME USULÜ 95
1. Genel Olarak Amaç ve Kapsamı 95
2. Hukuki Niteliği 101
a. Uygulama Alanı ve Şartları 102
b. Seri Muhakeme Usulünün Yapılışı 105
c. Seri Muhakeme Usulünün Neticeleri 110
3. Seri Muhakeme Usulünün Kapsamındaki Suçlar 112
F. BASİT YARGILAMA USULÜ 113
1. Genel Olarak 113
2. Basit Yargılama Usulünün Yapılışı 115
3. Basit Yargılama Usulünde itiraz 116
4. 7188 SK ile Düzenlenen Basit Yargılama Usulü ve Anayasa Mahkemesi’nin İptaliyle Ortaya Çıkan Geriye Yürürlük Durumu 117
II. KISIM
HAKARET TEHDİT TERK ŞANTAJ HAK ENGELLEME
ÇEVRE İMAR İHALE TEFECİLİK VE DİĞER SUÇLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇLARI
A. TERK SUÇU– MADDE 97 123
1. Açıklama 123
a. Genel Olarak 123
b. Terk Suçunun Oluşumu 128
2. Uygulama 130
B. YARDIM VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇU–MADDE 98 137
1. Açıklama 137
2. Uygulama 140
İKİNCİ BÖLÜM
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
A. TEHDİT SUÇU – MADDE 106 149
1. Açıklama 149
2. Uygulama 157
a. Genel Olarak 157
b. Tehdit Suçunda Özel Durumlar 176
ba. Tehditte Suç Birleşmesi 176
bb. Tehditte Tahrik Olur Mu? 177
bc. Tehditte Tahrik İndirimi Ölçütü 177
bd. Tehditte Meşru Savunma Olur Mu? 178
be. Tehdit ve Şantaj İkilisi ve İlişkisi 179
bf. Gıyapta Tehdit–Gıyapta Silahla Tehdit 180
bg. Gıyapta Tehdit Suçunda İlliyet 181
bh. Açık ve Net İfade İçermezse Basit Tehdit Suçu Oluşur. 182
bi. Söz ve Söylem Geçmişe Yönelik İse Tehdit Suçu Oluşur Mu? 182
bj. Birden Fazla Kişiyle Birlikte Silahla Tehdit Suçunda Özel Durum 184
bk. Silahla Tehdidin Ölümle Tehdide Dönüşmesi 187
bl. Tehdit Suçunda Zincirleme Hüküm ve Birlikte Tehdit Niteliklerinin Uygulaması 188
bm. Tehdidin Şarta Bağlanması TCK 25/1 Maddesindeki Saldırıyı Defetme Midir? 188
bn. Kasten Yaralamada Tehdit Suçu Oluşur Mu? 189
bo. Nitelikli Tehdit – Basit Tehdide Dönüşüm 191
B. ŞANTAJ SUÇU – MADDE 107 192
1. Açıklama 192
2. Uygulama 194
a. Genel Olarak Uygulama 194
b. Şantaj Suçunun Unsurları Şartları ve Oluşması İle İlgili Uygulama 201
c. Cinsel İlişki İstemli Şantaj Suçu Oluşur Mu? 203
d. Tehdit İle Şantaj Suçları Ayrı Ayrı Oluşur Mu ? 204
e. Şantaj Suçunda Sonuç Almak Önemli Değildir. 205
C. CEBİR SUÇU– MADDE 108 206
1. Açıklama 206
D. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI– MADDE 111 207
1. Açıklama 207
E. EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN ENGELLENMESİ SUÇU 208
1. Açıklama 208
2. Uygulama 209
F. KAMU KURUMU VEYA KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ SUÇU–MAD.113 220
1. Açıklama 221
G. SİYASİ HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU– MAD. 114 221
1. Açıklama 222
H. İNANÇ, DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNİN KULLANILMASINI ENGELLEME SUÇU – MADDE 115 223
1. Açıklama 224
İ. İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ SUÇU– MADDE 117 225
1. Açıklama 225
2. Uygulama 227
a. Suçun Oluşumu 227
b. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçunun Mağduru ve Şikayet Hakkı 228
J. SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU – MADDE 118 229
1. Açıklama 229
K. HAKSIZ ARAMA SUÇU – MADDE 120 230
1. Açıklama 230
2. Uygulama 232
L. DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU – MADDE 121 241
1. Açıklama 241
M. NEFRET VE AYIRIMCILIK SUÇU – MADDE 122 243
1. Açıklama 243
N. KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU– MADDE 123 244
1. Açıklama 244
2. Uygulama 248
a. Genel Olarak 248
b. Uygulamada Suç Unsurlarının Özellik Göstermesi ve Belirlenmesi 254
ba. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunda Israr Unsuru 255
bb. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunda Maksat/Manevi Unsuru 256
O. HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ SUÇU – MADDE 124 259
1. Açıklama 260
2. Uygulama 261
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
A. HAKARET SUÇU – MADDE 125 263
1. Açıklama 263
a. Hakaret Suçunda Tanım ve Anlatım 263
aa. Genel Olarak 263
ab. Hakaretin Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir Mesajla Yapılması Halinde 273
ac. Hakaretin Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi Halinde 274
ad. Kişinin Mensup Bulunduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden Bahisle Hakaret 276
b. Hakaret Suçunun Alenen İşlenmesi Bakımından İse 278
ba. Hakarette Aleniyet 279
bb. Hakarette Matufiyet 282
bc. Gıyapta hakaret 284
c. Hakaretin Kurul Hâlindeki Kamu Görevlilerine Karşı İşlenmesi Halinde 284
d. Hakaret Suçunda Zincirleme Suç Tanım ve Uygulamaları 286
da. Zincirleme Suçta Aynı Suç İşleme Kavramı 286
db Suç işleme Kararı 287
dc. Zincirleme Suçta Hukuki Kesinti Kavramı 288
dd. Sarf Edilen Sözlerin Hakaret–Tehdit–Cebir olarak Kabulü 289
2. Hakaret Suçunda Özel Düzenlemeler 290
a. Mağdurun Belirlenmesi 290
b. İsnadın İspatı 291
ba. İsnadın ispatı 291
bb. İspat Hakkı; 292
bc. Kendisine Karşı İşlenen Hakaret ve Tehdit Olaylarını Telefonuna Kaydetmek 294
bd. Hukuka Aykırı Delil 296
c. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı 299
d. Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret 302
da. Genel olarak 303
db. Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Kararında Vekalet Ücreti 304
dc. Hakaret Suçlarında Genel Tahrik ve Özel Tahrik Maddesinin Uygulanması 305
e. Kişinin Hatırasına Hakaret 306
f. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu 306
fa. Genel olarak 306
fb. Kamu Görevlisine Görevi Nedeniyle Hakarette Basit Yargılama Usulü 307
fc. İddianamede Suçun Tanımlanmamış Olması Gerekir. 308
fd. Şikayete Bağlı Suçta Şikayetten Vazgeçmede Hüküm 309
fe. Hakaret Suçlarının Yargılamasında İzlenecek Usul 310
ff. Hakaret Suçunda İki veya Çok Bendin Birlikte İhlaliyle İşlenmesi 311
fg. Hapis İle Adlî Para Cezasının Seçenek Olarak Öngörüldüğü Hâllerde Seçilen Cezadan Çevrim Olmaz 312
B. HAKARET SUÇUNDA UYGULAMALAR 313
1. Genel Uygulamalardan Örnekler 313
2. Kaba Hitap Tarzındaki Sözlerden Örnekler 316
a. İnfaz Koruma Memuruna Hitaben Söylenen 317
b. Doktora Hemşireye ve Sağlık Çalışanlarına Hitaben Söylenen 318
c. Muhtara Hitaben Söylenen 320
d. Polise, Jandarmaya Hitaben Söylenen 321
e. Hakime Hitaben Duruşma Ortamında Söylenen 325
f. Cumhuriyet Savcısına Hitaben Duruşma Ortamında Söylenen 325
g. Avukata Hitaben Söylenen 326
h. Zabıt Katibine Hitaben Söylenen 327
ı. Öğretmene, Eğitim Görevlisine, Görevliye Hitaben Söylenen 327
i. Belediye Başkanına, Meclis Üyesine Hitaben Söylenen 328
j. İcra Memuruna, Zabıtaya Hitaben Görev Başında Söylenen 329
k. Kamu Görevlisine Hitaben Görevi Başında Söylenen 329
l. Kişilere Hitaben Söylenen 330
3. Eleştiri–Hoşgörü 332
4. Somut Adli Vakıa Uygulamaları 336
a. Uygulamalar 336
b. KYOK Verilen Bir Suçtan Kamu Davası Açılıp Hüküm Kurulamaz 371
c. Hakaret–Kamu Görevlisine Hakarete Örnek 373
d. Somut Adli Olayda Kaba Söz 374
e. Kısaltma Harflerle Hakaret 376
f. Hakaret– Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunda İlginç CGK Emsal Kararı 378
g. Kamu Görevlisine Hakaret Suçunda Mahkumiyet Hükmü Kurmak 382
h. Kurumsal Hakaret–Kişisel Hakaret Ayrışması 384
ı. Gerekçesiz Hükmün Yargısal Denetimi 385
j. Şarta bağlı–Olasılıklı– İhtimalli Sözler 387
k. Şerefsiz Sözü Hakaret Midir? 388
l. Soytarı Sözü Hakaret Midir? 389
m. Salak Sözünün Hakaret Oluşturup Oluşturmaması; 390
n. Kasten Yaralama ve Hakaret 396
o. Yüze Karşı Soyut Sövme/Muhatapsız Hakaret Suç Oluşturur Mu? /Yoksa Kaba Söz Müdür ? 398
p. Hakaret Suçunda Mağdur Sayısınca Zincirleme Hükümlerinin Uygulanması 399
r. İştirakte Sirayet Durumu 400
s. Cumhurbaşkanı ve Kamu Görevlisine Hakaret Suçlarında İzlenecek Usül 401
t. Üçüncü. Kişilere Karşı Yapılan Hakarette Tahrik İndirimi Olabilir Mi? 403
ü. Kamu Görevlisine Hakaret, Görevi Yaptırmamak için Direnme 403
v. Görev Nedeniyle Olmaksızın Sırf Görev Sırasında İşlenen Hakaret Suçunun Niteliği 404
y. Hakaret Suçunda Hükmün Bozulması Kararı Uygulaması 405
z. Hakaret Suçunda Beraat Kararı Uygulaması 407
C. İNTERNET/SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILAN HAKARET SUÇLARI 409
1. İnternet veya Sosyal Medya Çeşitliliği ve Bu Yolla Hakaret Suçu 409
a. Sosyal Medyada Hoşgörü–Eleştiri–Kaba söz ve Hakaret Sınırı 412
b. İnternet Üzerinden Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret Örnekleri 414
2. Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Hakaret Suçları 415
a. Facebook Üzerinden Hakaret Suçu ve Soruşturma 415
b. Twitter Üzerinden ve/veya Retweet Yoluyla Hakaret Suçu 416
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR
A. ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ SUÇU – MADDE 181 421
1. Açıklama 421
B. ÇEVRENİN TAKSİRLE KİRLETİLMESİ SUÇU–MADDE 182 422
1. Açıklama 423
C. GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU– MADDE 183 423
1. Açıklama 423
D. İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU–MADDE 184 424
1. Açıklama 424
2. Uygulama 428
a. Genel Olarak 428
b. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda Özel Durumlar 433
ba. İmar Kirliliğine Neden Olmak Suçunda Şu Hususlar Araştırılmalıdır 433
bb. İmar Kirliliğine Neden Olmak Suçunda Somut Adli Olaylardan Uygulama Örnekleri 436
bba. Balkonunu Kapatması 436
bbb. Mücavir Alan 436
bbc. Hazineye Ait Taşınmazı İşgal Etmek 437
bbd. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinde 437
bbe. Bölümleri Ayrılarak Bina Vasfını Taşımayan Değişiklikler 438
bbf. Ruhsatsız Yapının Ruhsata Uygun Hale Getirilmesi 438
bbg. İmar Kirliliğinde Temadi Eden Suç 439
bbh. İmar Kirliliği ve 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçları İkisi Aynı Anda İşlenirse 439
c. İmar Kirliliğine Neden Olmak Suçunda Etkin Pişmanlık Uygulaması 439
BEŞİNCİ BÖLÜM
GENEL AHLAKA KARŞI SUÇLAR
A. KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMA SUÇU – MADDE 228 441
1. Açıklama 441
2. Uygulama 442
B. DİLENCİLİK SUÇU– MADDE 229 443
1. Açıklama 443
2. Uygulama 444
ALTINCI BÖLÜM
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR
A. BİRDEN ÇOK EVLİLİK, HİLELİ EVLENME, DİNSEL TÖREN SUÇU– MADDE 230 447
1. Açıklama 447
2. Uygulama 449
YEDİNCİ BÖLÜM
EKONOMİ SANAYİ VE TİCARETE İLİŞKİN SUÇLAR
A. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU MADDE 235 451
1. Açıklama 452
a. Genel Olarak 452
b. İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda İştirak 457
2. Uygulama 458
a. Genel Uygulamalar 458
b. İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda İlkesel Uygulamalar 465
ba. Örnek–1 465
bb. Örnek–2 467
bc. Örnek–3 473
B. EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇU – MADDE 236 475
1. Açıklama 476
2. Uygulama 478
C. FİYATLARI ETKİLEME SUÇU – MADDE 237 480
1. Açıklama 480
D. KAMUYA GEREKLİ ŞEYLERİN YOKLUĞUNA NEDEN OLMA SUÇU – MADDE 238 481
1. Açıklama 482
E. TİCARİ SIR, BANKACILIK SIRRI VEYA MÜŞTERİ SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGE VE BELGELERİN AÇIKLANMASI SUÇU– MADDE 239 483
1. Açıklama 484
F. MAL VEYA HİZMET SATIMINDAN KAÇINMA SUÇU – MADDE 240 486
1. Açıklama 486
G. TEFECİLİK SUÇU – MADDE 241 488
1. Açıklama 488
2. Uygulama 491
a. Genel Olarak 491
b. Uygulamalarda Özellik Arzeden Hususlar 495
ba. Tefecilik Suçu İvaz Karşılığında Ödünç Para Verilmiş İse Oluşmayacaktır 495
bb. Tefecilik Suçu Bir Alacak Borç İlişkisine Dayanmayıp, Kazanç Elde Etmek Amacıyla Ödünç Para Verilmişse Oluşacaktır 497
H. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI – MADDE 242 501
1. Açıklama 501
Yararlanılan Kaynaklar 503

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
219,00   
219,00   
2
109,50   
219,00   
3
73,00   
219,00   
4
54,75   
219,00   
5
43,80   
219,00   
6
36,50   
219,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
219,00   
219,00   
2
109,50   
219,00   
3
73,00   
219,00   
4
54,75   
219,00   
5
43,80   
219,00   
6
36,50   
219,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
219,00   
219,00   
2
109,50   
219,00   
3
73,00   
219,00   
4
54,75   
219,00   
5
43,80   
219,00   
6
36,50   
219,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
219,00   
219,00   
2
109,50   
219,00   
3
73,00   
219,00   
4
54,75   
219,00   
5
43,80   
219,00   
6
36,50   
219,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
219,00   
219,00   
2
109,50   
219,00   
3
73,00   
219,00   
4
54,75   
219,00   
5
43,80   
219,00   
6
36,50   
219,00   
Kapat