Duruşma Yönetimi ve Yasa Yolları Mustafa Artuç

Ceza MuhakemesindeDuruşma Yönetimi ve Yasa Yolları


Basım Tarihi
2019-03
Sayfa Sayısı
832
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053006718
Boyut
16x24
Baskı
3160,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 160 puan kazanacaksınız)
   160
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- İddianamenin Değerlendirilmesi Evresi
- Mahkemelerin Görev Ve Yetkileri
- Kovuşturma Evresi
- Son Karar; Duruşmadan Sonuç Çıkarma Devresi
- 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Çerçevesinde Olağan Kanun Yolları
- Bozma Üzerine İlk Derece Mahkemesinde Yapılan Yargılama
- Tebligat
- Hükmün Ve Kararın Kesinleştirilmesi
- Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi
Uygulamadan Örnekler

 

İÇİNDEKİLER
ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ 5
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 7
ÖNSÖZ 9
İÇİNDEKİLER 11
BİRİNCİ BÖLÜM İDDİANAMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVRESİ
I- GENEL OLARAK 25
II- İDDİANAMEMİN İADESİ 26
A- Genel Olarak 26
B- İddianamenin İadesi Sebepleri 28
1- İddianamenin Ceza Muhakemesi Kanununun 170. Maddesine Aykırı
Olarak Düzenlenmesi 28
a- CMK’nın 170. Maddesinin İkinci Fıkrasına Aykırı Olarak Yeterli
Şüpheye Ulaşmadan İddianame Düzenlenmiş Olması 28
b- Görevli veya Yetkili Olmayan Bir Mahkemeye Hitaben
İddianame Düzenlenmiş Olması 32
c- CMK’nın 170. Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Belirtilen
Unsurları İçermeyen İddianame Düzenlenmiş Olması 33
d- İddianamede Yüklenen Suçu Oluşturan Olayların Mevcut
Delillerle İlişkilendirilerek Açıklanmamış Olması 37
e- İddianamede Şüphelinin Lehine ve Aleyhine Olacak Tüm
Delillerin Gösterilmemesi 39
f- İddianamenin Sonuç Kısmında Hükmedilmesi İstenilen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Açıkça Belirtilmemiş Olması 39
2- İddianamenin Suçun Sübutuna Etki Edeceği Mutlak Sayılan Mevcut
Bir Delil Toplanmadan Düzenlenmesi 40
a- Yargıtay Kararlarına Göre İade Nedeni Olarak Kabul Edilen Haller 41
b- Yargıtay Kararlarına Göre İade Nedeni Olarak Kabul Edilmeyen
Haller 45
c- Tartışmalı Konular 57
3- Önödemeye veya Uzlaştırmaya Tabi Olduğu Dosyadan Açıkça
Anlaşılan İşlerde Bu Usul Uygulanmadan İddianame Düzenlenmesi 60

C- İddianamenin İade Edilemeyeceği Haller 62
1- İddianamenin İadesi İçin Öngörülen Sürenin Geçirilmiş Olması 62
2- İade Sebebinin Suçun Hukuki Nitelendirmesine İlişkin Olması 64
3- İadeye İlişkin İlk Kararda Belirtilmeyen Sebeplere Dayanılarak
İddianamenin İadesi 65
D- İade Kararına Karşı Kanun Yolu 68
E- İddianamenin İadesinin Sonuçları 69
İKİNCİ BÖLÜM MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİLERİ
I- GİRİŞ 79
II- MAHKEMELERİN GÖREVLERİ 79
A- Görev 79
B- Görevsizlik kararı 88
1- Görevsizlik kararı verilmesi gereken haller 89
2- Görevsizlik kararı verilemeyecek haller 91
C- Görevsizlik kararına karşı kanun yolu 92
D- Görev uyuşmazlığı 92
E- Görevsiz mahkemenin yaptığı işlemler 93
III- MAHKEMELERİN YETKİLERİ 97
A- Yetki 97
1- Genel Yetki. 97
a- Kural olarak 97
b- Genel Yetki kuralının İstisnası 99
2- Özel Yetki 99
3- Yabancı ülkede İşlenen Suçta Yetki 100
4- Deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında veya bu taşıtlarla işlenen
suçlarda yetki 101
5- Bağlantılı suçlarda yetki 102
B- Yetkisizlik iddiası 103
C- Yetkisizlik kararı 103
D- Yetki Uyuşmazlığı 104
E- Yetkisiz Mahkemenin İşlemleri 105
F- Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması 106

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KOVUŞTURMA EVRESİ
I- GİRİŞ 109
II- DURUŞMAYA HAZIRLIK DEVRESİ 111
A- Genel Olarak 111
B- Duruşma Hazırlığını Kimlerin Yapacağı Hususu 111
C- Tensip Kararı ve Tutanağı 112
1- Tutukluluğun İncelenmesi 113
2- İddianamenin Sanığa Tebliği ve Sanığın Çağrılması. 114
a- Tutuklu Sanığa İddianamenin Tebliği ve Duruşmaya Çağrılması 115
b- Tutuklu Olmayan Sanığa İddianamenin Tebliği ve Duruşmaya Çağrılması 118
c- Çağrı Kağıdının Tebliğiyle Duruşma Günü Arasındaki Süre 123
d- Sanığın İstinabe Yoluyla Sorguya Çekilmesi Kararı 124
e- Sanığın Sorgusunun SEGBİS Yolu İle Yapılması Kararı 129
aa) Sanık, Yargılama Çevresi Dışındaki Bir Adreste
Bulunmakta İse 132
bb) Sanık Cezaevinde Bulunmakta İse; 133
cc) Sanık Tedavi Kurumunda Bulunmakta İse; 135
3- Müdafiin Duruşmaya Çağrılması 135
4- Sanığın Kanuni Temsilcisinin Duruşmaya Çağrılması 137
5- Tanıkların ve Bilirkişilerin Duruşmaya Çağrılması 137
a- Tanık ve Bilirkişilerin Duruşmada Dinlenmesi 137
b- Tanık ve Bilirkişilerin İstinabe Yoluyla Duruşma Hazırlığı
Evresinde Dinlenmesi Kararı 139
6- Suçun Mağduru İle Şikayetçinin Duruşmaya Çağrılması 142
a- Mağdur veya Şikayetçinin Beyanının Alınmasının Zorunlu
Olmadığı Hallerde 142
b- Mağdur veya Şikayetçinin Beyanının Alınmasının Zorunlu
Olduğu Hallerde 144
c- Tutuklu İşlerde 146
7- Müsadere ya da İade Olunacak Eşya ve Diğer Malvarlığı Değerleri Üzerinde Hakkı Olanların Duruşmaya Çağrılması 146
8- Tercüman Atanması ve Duruşmaya Çağrılması 148
9- Tüzel Kişinin Organ veya Temsilcisinin Duruşmaya Çağrılması 148
10- Keşif Yapılması Kararı 149

11- Delillerin Toplanması 152
12- Duruşma Gününün Belirlenmesi 154
D- Duruşma Hazırlığı Devresinde Yapılacak Diğer İşlemler 155
1- Tutukluluğun İncelenmesi 155
2- Tanık ve Bilirkişinin Erken Dinlenmesi 156
3- Yurt Dışında Bulunan Sanığın Duruşma Tarihinden Önce Dinlenmesi 158
4- Erken Keşif 160
III- DURUŞMA DEVRESİ 164
A- Genel Olarak 164
B- Duruşmaya Hakim Olan İlkeler 164
1- Açıklık (Aleniyet) 164
a- Açıklık İlkesinin İstisnaları 165
aa) İhtiyari Kapalılık 165
bb) Zorunlu Kapalılık 167
cc) Ses ve Görüntü Alıcı Aletlerin Kullanılmasının Yasaklanması 170
dd) Yayım Yasağı 171
ee) Kişisel Verilerin Kapalı Oturumda Anlatılması 171
b- Kapalı Duruşmada Kimler Bulunabilir 172
c- Kapalı Duruşma İçeriklerinin Yayımlanma Yasağı 172
2- Kesintisizlik 172
3- Doğrudan Doğruyalık 173
4- Sözlülük 174
C- Duruşmada Hazır Bulunması Gerekenler 174
1- Hâkim 175
a) Hakimin Görevden Alıkonma Nedenleri 175
aa) Hakimin Davaya Bakamayacağı Haller (CMK 22) 175
bb) Hakimin Yargılamaya Katılamayacağı Haller (CMK 23) 177
cc) Hakimin Reddi 179
b) Hakimin Davadan Çekinmesi (CMK 30) 180
aa) Çekinme Sebepleri (CMK 30) 180
bb) Çekinme Usulü (CMK 30) 180
c) Hakimin Reddi İstemi 181
aa) Ret İsteminde Bulunabilecekler (CMK 24/2-3) 181
bb) Ret İsteminin Süresi (CMK 25) 181
cc) Ret İsteminin Usulü (CMK 26) 182

dd) Ret İstemi Hakkında Karar Verecek Mahkeme (CMK 27) 182
ee) Ret İsteminin İncelenme Usulü 183
ff) Reddi İstenen Hakimin Yapabileceği İşlemler (CMK 29) 184
2- Cumhuriyet Savcısı 184
3- Zâbıt Katibi 185
4- Zorunlu Müdafii 185
5- Sanık 191
a) Sanık Hazır Olmasa Bile Duruşma Yapılabilecek Haller 191
b) Sorgusu Yapıldıktan Sonra Sanığın Duruşmada Bulunma Yükümlülüğünden Kurtulması 192
D- Duruşmada Hazır Bulunabilecekler 194
E- Duruşmanın İdaresi ve Düzeni 194
1- Duruşmanın İdaresi (CMK 192) 194
2- Duruşmanın Düzenini Sağlamak (CMK 203, 204, 205) 195
F- Duruşmanın Yürüyüşü 198
1- Duruşmanın Başlaması 198
2- Duruşmanın Yapılması Usulü 200
a- Sanıkların Açık Kimliği Saptanır, Kişisel ve Ekonomik Durumu Hakkında Kendisinden Bilgi Alınır 200
b- İddianame veya İddianame Yerine Geçen Belgede Yer Alan Suçlamanın Dayanağını Oluşturan Eylemler ve Deliller İle
Suçlamanın Hukuki Nitelendirmesinin Anlatılması 201
c- Sanığa Yüklenen Suç Anlatılır 202
d- Sanığa Yüklenen Suç Hakkında Açıklamada Bulunmama Hakkı
İle CMK’nın 147. Maddesindeki Diğer Hakları Hatırlatılır 203
e- Sanığın Sorgusu Yapılır 204
f- Müsadere ya da İade Olunacak Eşya ve Diğer Malvarlığı
Değerleri Üzerinde Hakkı Olanların Dinlenmesi 205
g- Delillerin Ortaya Konulması 205
aa) Mağdur İle Şikayetçinin Dinlenmesi 208
bb) Tanıkların Dinlenmesi 228
aaa) Tanığa İlk Önce Sorulacak Sorular 229
bbb) Tanıklıktan Çekinme Haklarının Hatırlatılması 229
ccc) Tanığa Görevinin Önemini Anlatma 232
ddd) Tanıklara Yemin Verilmesi 233
eee) Tanığın Dinlenmesi Usulü 235
fff) Tanığın Korunması. 238
ggg) Tanığa Verilecek Tazminat ve Giderler 240

cc) Bilirkişinin Dinlenmesi 240
aaa) Bilirkişi Kavramı 241
bbb) Bilirkişiye Başvurulabilecek Haller 241
ccc) Bilirkişiye Başvurmanın Zorunlu Olduğu Haller 243
ddd) Bilirkişi Atanması 244
eee) Bilirkişi Olarak Atanabilecekler (CMK 64) 244
fff) Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü (CMK 65) 255
ggg) Bilirkişinin Süresi İçinde Görevini Yerine Getirmemesi 256
hhh) Bilirkişinin Görevini Yerine Getirmesi 256
iii) Bilirkişi Raporu 258
jjj) Bilirkişinin Duruşmada Dinlenmesi Usulü 261
kkk) Bilirkişilerin Denetimi ve İnceleme 265
dd) Belge Delillerinin Sunulması 267
aaa) Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar 267
bbb) Duruşmada Okunması İle Yetinilemeyecek Belgeler 269
ccc) Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler 270
ee) Ceza Mahkemesinin Ek Yetkisi 273
ff) Tevsii Tahkikat Talebi (Delillerin Toplanması) 278
gg) Ek Savunma Hakkı 280
h) Ara Kararlar 289
i) Delillerin Tartışılması 294
j) Duruşma İşlemlerinin Tutanağa Bağlanması 298
aa) Genel Olarak 298
bb) Duruşma Tutanağının İçeriği 299
cc) Duruşma Tutanağının İspat Gücü 301
G- Keşif Yapılması 302
H- Uzlaşma Önerisi 323
İ- Önödeme Önerisi 335
J- Davaların Birleştirilmesi 341
1- Genel Olarak 341
2- Bağlantı Kavramı 343
a) Tek Yönlü Bağlantı-Karışık Bağlantı 343
b) Dar bağlantı-Geniş Bağlantı 344
3- Davaların Birleştirilmesi 345
a) Soruşturma Aşamasında Davaların Birleştirilerek Acılması 346
b) Görülmekte Olan Davaların Birleştirilmesi 347
K- Davaların Ayrılması 348

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON KARAR (DURUŞMADAN SONUÇ ÇIKARMA) DEVRESİ
I- GENEL OLARAK 349
II- DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 349
III- MÜZAKERE VE OY VERME 361
IV- HÜKÜM 362
A- Genel Olarak 362
B- Hüküm Çeşitleri 363
C- Hükmün Gerekçesi 364
1- Mahkumiyet Hükmünün Gerekçesinde Bulunması Gerekenler 366
2- Beraat Hükmünün Gerekçesinde Bulunması Gerekenler 368
3- Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Dair Hükmün Gerekçesinde
Bulunması Gerekenler 369
4- Diğer Hükümlerde Yönünden Gerekçe 370
D- Hükmün Belgelenmesi 370
E- Hükmün Tebliği 374
BEŞİNCİ BÖLÜM
5271 SAYILI CEZA MUHAKAMESİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE OLAĞAN KANUN YOLLARI
I- GENEL OLARAK KANUN YOLU 407
II- İTİRAZ 411
A- Genel Olarak 411
B- İtirazın Konusu 411
1- Hakim kararları 411
2- C. Savcısı kararı 412
C- İtiraz Yoluna Başvurma 415
1- İtiraz Yoluna Başvurma Hakkına Sahip Olanlar 415
2- İtiraz Başvurusu 415
a) Başvurunun Şekli. 415
b) Başvurunun Süresi 417
c) Başvurunun hukuki sonucu (CMK 269) 418
3- İtiraz Mercileri 420
4- İtiraz Başvurusunun İncelenmesi 421
a) İtiraz Başvurusunun Kararı veren Hakimlik veya Mahkemece İncelenmesi 421

b) İtiraz Başvurusunun İtiraz Merciince İncelenmesi 422
aa) İtirazın Cumhuriyet savcısına ve karşı tarafa tebliği ile
inceleme ve araştırma yapılması 422
bb) İtiraz İncelemesi 425
cc) İtiraz Üzerine Karar Verilmesi 425
5- İtiraz Üzerine Verilen Kararların Niteliği 427
III- İSTİNAF KANUN YOLU 432
A- Genel Olarak 432
B- İstinaf Kanun Yolunun Diğer Kanun Yolları ile Karşılaştırılması 434
C- İstinaf Merci: Bölge Adli Mahkemeleri 441
1- Genel Olarak 441
2- Bölge Adliye Mahkemelerinin Teşkilat Yapısı 443
a) Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı 444
b) Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu ve
Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu 445
c) Bölge Adliye Mahkemesi Daireleri 446
d) Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı 448
e) Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu 450
f) Müdürlükler 450
3- Bölge Adliye Mahkemelerinin Niteliği 451
D- İstinafın Konusu 451
1- İlk Derece Mahkemeleri Tarafından Verilen Hükümler 452
2- Hükümden Önce Verilen Kararlar 454
3- CMK’nın 285. Maddesi Hükmüne Göre İstinaf Kanun Yoluna Tabi
Olan Karar ve Hükümler 455
E- İstinaf Yoluna Başvurma (İstinaf Davası) 456
1- İstinaf Yoluna Başvurma Hakkına Sahip Olanlar 457
a) Sanık 457
b) Cumhuriyet Savcısı 458
c) Sanık Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat 460
d) CMK Hükümlerine Göre Katılan Sıfatını Almış Olanlar ile Katılma İsteği Karara Bağlanmamış, Reddedilmiş veya Katılan
Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Bulunanlar 464
e) Sanığın Eşi, Yasal Temsilcisi 466
f) Müsadere veya İade Olunan Eşya veya Diğer Malvarlığı
Değerleri Üzerinde Hak Sahibi Olan Kişiler 467
2- İstinaf Başvurusu 468
a) İstinaf Başvurusu Koşulları (Dava Açma Koşulları) 468

aa) İstek Koşulu 468
aaa) Başvuru Şekli 472
bbb) Başvuru Merci 477
bb) Süre Koşulu 478
aaa) Sürenin Başlangıcı 479
aaaa) Hükmün Yüze Karşı Açıklanması 479
bbbb) Hükmün Yoklukta Açıklanması 482
bbb) Sürenin Hesaplanması 483
ccc) Sürenin Niteliği 484
ddd) Eski Hale Getirme 485
cc) İstinaf Başvurusundan Vazgeçme-İstinaf Başvurusunun
Geri Alınması 487
dd) İstinaf Başvurusunun Hukuki Sonuçları 489
aaa) Aktarma Etkisi 489
bbb) Yayılma Etkisi 490
ccc) Durdurma Etkisi 491
ddd) Gerekçenin Tebliği 492
eee) Sanık Lehine Başvurma Halinde Verilecek Hüküm 493
3- İstinaf Başvurusunun Hükmü Veren İlk Derece Mahkemesi
Tarafından İncelenmesi 494
a) İstinaf Başvurusunun Reddi 494
b) İstinaf Başvurusunun Kabul Edilmesi ve Tarafların Görüşlerinin Alınması 501
4- Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf Yargılaması 502
a) Dosyanın Tevzii 502
aa) Aleyhine İstinaf Yoluna Başvurulan Kararın Tarihi 503
bb) Tebligat Eksikliğinin Bulunup Bulunmadığı 506
b) Ön İnceleme (İstinaf Başvurusunun Kabul Edilebilirlik Denetimi) 512
c) Dosyanın Esastan İncelenmesi 522
aa) İncelemenin Kapsamı 522
bb) İnceleme Sonucunda Verilecek Kararlar 526
aaa- İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı 527
bbb- Düzeltilerek İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı 532
ccc) Kesin Hukuka Aykırılık Dolayısıyla Hükmün
Bozulmasına 541
aaaa) Bozmayı Gerektiren Kesin Hukuka Aykırılık Nedenleri 542

bbbb) Bozma Üzerine İlk Derece Mahkemesinde
Yapılan Yargılama 555
aaaaa) Bozma Kararı Üzerine Yapılacak
Duruşmaya Hazırlık İşlemleri 556
bbbbb) Bozma Kararı Üzerine Yapılacak Duruşmada Usul 557
ccccc) Bozma Kararı Üzerine Hüküm 558
ddd) Davanın Yeniden Görülmesine ve Duruşma Hazırlığı İşlemlerine Başlanması Kararı 558
d) Duruşma Hazırlığı Devresi 571
aa) Sanığın Çağrılması 572
aaa) İstinaf Başvurusunun Tutuksuz Sanık Tarafından Yapılması Halinde Tutuksuz Sanığın Duruşmaya
Çağrılması 572
bbb) İstinaf Başvurusunun Cumhuriyet Savcısı veya Diğer İlgililer Tarafından Yapılması Halinde Sanığın
Duruşmaya Çağrılması 575
ccc) Çağrı Kağıdının Tebliğiyle Duruşma Günü
Arasındaki Süre 580
bb) Müdafiin Duruşmaya Çağrılması 580
cc) Sanığın Kanuni Temsilcisinin Duruşmaya Çağrılması 581
dd) Tanıkların ve Bilirkişilerin Duruşmaya Çağrılması 581
ee) Katılanın, Katılma İsteği Karar Bağlanmamış, Reddedilmiş veya Katılan Sıfatını Alabilecek Derecede Suçtan Zarar
Görmüş Bulunanların Duruşmaya Çağrılması 584
ff) Tercüman Atanması ve Duruşmaya Çağrılması 586
gg) Keşif Yapılması Kararı 586
hh) Delillerin Toplanması 587
ii) Duruşma Gününün Belirlenmesi 589
e) Duruşma Devresi 590
aa) İstinaf Duruşmasına Hakim Olan İlkeler 590
bb) Duruşmada Hazır Bulunması Gerekenler 591
aaa) Başkan ve Üyeler. 591
bbb) Cumhuriyet Savcısı 592
ccc) Zâbıt Katibi 592
ddd) Zorunlu Müdafii 592
eee) Sanık 593
cc) Duruşmada Hazır Bulunabilecekler 595

dd) Duruşmanın İdaresi ve Düzeni 595
ee) Duruşmanın Yürüyüşü 596
aaa) Duruşmanın Başlaması 596
bbb) Duruşmanın Yapılması Usulü 597
ccc) Duruşma İşlemlerinin Tutanağa Bağlanması 599
f) Duruşmadan Sonuç Çıkarma Devresi 600
aa) Delillerin Değerlendirilmesi 600
bb) Müzakere ve Oy Verme 600
cc) Hüküm 601
aaa) İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı 602
g) Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi 612
İSTİNAF KANUN YOLUNDA TARTIŞMALI BAZI HUSUSLAR 618
*) İSTİNAF KANUN YOLUNDA TUTUKLULUK İNCELEMESİ 618
a- Ön İnceleme Aşamasında Tutukluluk İncelemesi 618
b- Dosyanın Esastan İncelenmesi Aşaması 619
c- Davanın Yeniden Görülmesi ve Duruşma Aşaması 620
*) İSTİNAF İNCELEMESİNDE SANIĞIN TUTUKLANMASI 621
*) BİRDEN FAZLA SANIK VEYA SUÇA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN İSTİNAF İNCELEMESİ 622
*) İLK DERECE MAHKEMESİ DURUŞMA TUTANAKLARINDA VEYA GEREKÇELİ KARARDA HAKİM VEYA ZABIT KATİBİ İMZALARINDA EKSİKLİK BULUNMASI 625
*) İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARANININ BOZULMASI HALİNDE, KESİN HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİNİ OLUŞTURMAYAN DİĞER NEDENLERİN BOZMA KARARINDA GÖSTERİLİP GÖSTERİLMEYECEĞİ SORUNU 627
*) BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNCE DAVANIN YENİDEN GÖRÜLMESİ KARARI ÜZERİNE AÇILAN DURUŞMADA, İLK DERECE MAHKEMESİN HÜKMÜNDE CMK 289. MADDESİNDE BELİRTİLEN KESİN HUKUKA
AYKIRILIK NEDENLERİNİN VARLIĞININ BELİRLENMESİ 629
*) İSTİNAF KANUN YOLUNDA BAĞLANTILI DAVALARIN İNCELENMESİ 630
*) İSTİNAF DURUŞMASINDA SANIĞIN SORGUSU DAVA ZAMANAŞIMINI
KESER Mİ? 633
IV- TEMYİZ 634
A- Genel Olarak 634
B- Temyiz Kanun Yolunun İstinaf Kanun Yolundan Farkları 634
C- Temyizin Konusu 637
1- Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin Bozma Dışında Kalan Hükümleri 637
2- Hükümden Önce Verilen Kararlar 643
D- Temyiz Sebebi 643

E- Temyiz Yoluna Başvurma 656
1- Temyiz Yoluna Başvurmaya Hakkı Olanlar 656
2- Temyiz Başvurusu 656
a) Başvurunun Şekli 656
b) Başvuru Süresi 658
c) Temyiz Başvurusunun Hukuki Sonucu 663
d) Temyiz Başvurusunun İçeriği 665
e) Temyizin Gerekçesi 666
3- Temyiz Başvurusun Hükmü Temyiz Olunan Bölge Adliye
Mahkemesince İncelenmesi 667
4- Temyiz İsteminin Yargıtay’da İncelenmesi 669
a) Dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca İncelenmesi 669
b) Dosyanın Ceza Dairesi Tarafından İncelenmesi 669
aa) Tebliğnamenin Tebliği 669
bb) Ön İnceleme (Temyiz Başvurusunun Kabul Edilebilirlik
Denetimi) 670
cc) Esastan İnceleme 672
aaa) İnceleme Şekli 672
bbb) İncelemenin Kapsamı 675
ccc) İnceleme Sonucunda Verilecek Kararlar 676
aaaa) Temyiz İsteminin Esastan Reddi Kararı 676
bbbb) Hükmün Bozulması Kararı 676
cccc) Davanın esasına hükmedilmesi ya da
hukuka aykırılığın düzeltilmesi 677
dd) Yargıtay Kararının Gönderilmesi, Hükmün Açıklanması 679
ALTINCI BÖLÜM BOZMA ÜZERİNE
İLK DERECE MAHKEMESİNDE YAPILAN YARGILAMA
I- GENEL OLARAK 681
II- HÜKMÜN İSTİNAF MAHKEMESİ TARAFINDAN BOZULMASI HALİNDE
YAPILACAK İŞLEMLER 682
A- Genel Olarak 682
B- Bozma Kararı Üzerine Yapılacak Duruşmaya Hazırlık İşlemleri 682
C- Bozma Kararı Üzerine Yapılacak Duruşmada Usul 684
D- Bozma Kararı Üzerine Hüküm 684

III- HÜKMÜN YARGITAY TARAFINDAN BOZULMASI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER 684
A- Genel Olarak 684
B- Bozma Kararı Üzerine Yapılacak Duruşmaya Hazırlık İşlemleri 685
C- Bozma Kararı Üzerine Yapılacak Duruşmada Usul 687
D- Uyma Kararı Üzerine Hüküm 688
E- Bozma Kararına Direnilmesi 689
YEDİNCİ BÖLÜM TEBLİGAT
A- Genel Olarak: 693
B- Hangi Hallerde Tebligat Yapılır 693
C- Kimlere Tebligat Yapılır 694
D- Tebligatta Bulunması Gereken İhtaratlar (Uyarılar) 695
E- Tebligatın Yapılacağı Yer 698
F- Tebligatın Usulü 702
G- Usulsüz Tebligatın Sonuçları 709
H- Tebligat tarihi 713

SEKİZİNCİ BÖLÜM
HÜKMÜN VE KARARIN KESİNLEŞTİRİLMESİ
A- Kararda veya hükümde başvurulacak kanun yolunun türü, mercii,
süresi ve şekli doğru olarak gösterilmiş mi? 715
B- Karar veya hüküm, yasa yoluna başvurma hakkı olan herkesi tebliğe
çıkarılmış mı? 721
C- Karar ve hüküm, usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş mi ona bakılır 723
D- Yasa yoluna başvurulmuş ise, verilen karar kesin biçimde
sonuçlandırılmış mı ona bakılır 723
1- Yerel Mahkemenin kesin biçimde verdiği hükümler 723
2- Yerel Mahkemenin kesin olmayan biçimde verdiği hükümler ve kararlar 726
3- Yerel Mahkemenin yasa yoluna tabi olarak verdiği hükümler 729
4- Yerel Mahkeme tarafından verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulması 730
5- Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine tarafından verilen
hükme karşı temyiz yoluna başvurulması 736
E- Kesinleştirme işleminin Yapılması 737

DOKUZUNCU BÖLÜM YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ
A- Genel Olarak 745
B- Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesine Konu Olabilecek Yoksunluklar 747
C- Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesinin Koşulları 749
1- Mahkûm Olunan Cezanın Üzerinden Belli Süre Geçmesi Koşulu 749
2- Yeni Suç İşlememe Koşulu 751
3- Talep Şartı ve Karar Verecek Mahkeme 752
4- Karara Karşı Başvurulacak Kanun Yolu 753
D- Yasaklanan Hakların Geri Verilmesi Kararı 754
ONUNCU BÖLÜM UYGULAMADAN ÖRNEKLER
TENSİP ÖRNEKLERİ 773
1- 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRILIK 773
2- GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK 774
3- İMAR KİRLİLİLİĞİ 775
4- KAÇAKÇILIK 776
5- KARŞILIKSIZ YARARLANMA 777
6- KASTEN ÖLDÜRME 778
7- SAHTECİLİK 780
8- UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA 781
9- YAĞMA 783
10- ZİMMET 784
GEREKÇELİ KARAR - TENSİP - İDDİANAME ÖRNEKLERİ 785
1- 6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK 785
2- CİNSEL TACİZ 790
3- KAMU GÖREVLİSİNE DİRENME, HAKARET 796
4- RUHSATSIZ ATEŞLİ SİLAHLARLA MERMİLERİ SATIN ALMA VEYA TAŞIMA
VEYA BULUNDURMA, SİLAHLA TEHDİT, MALA ZARAR VERME 802
İDDİANAME-İDDİANAMENİN KABULÜ-TENSİP- GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ 805
HIRSIZLIK SUÇU ÖZELİNDE İDDİANAME - TENSİP - DURUŞMA TUTUNAKLARI - GEREKÇELİ KARAR - YARGITAY İLAMI 811

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
160,00   
160,00   
2
80,00   
160,00   
3
53,33   
160,00   
4
40,00   
160,00   
5
33,60   
168,00   
6
28,27   
169,60   
7
24,46   
171,20   
8
21,60   
172,80   
9
19,38   
174,40   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
160,00   
160,00   
2
80,00   
160,00   
3
53,33   
160,00   
4
40,00   
160,00   
5
33,60   
168,00   
6
28,27   
169,60   
7
24,46   
171,20   
8
21,60   
172,80   
9
19,38   
174,40   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
160,00   
160,00   
2
80,00   
160,00   
3
53,33   
160,00   
4
40,00   
160,00   
5
33,60   
168,00   
6
28,27   
169,60   
7
24,46   
171,20   
8
21,60   
172,80   
9
19,38   
174,40   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
160,00   
160,00   
2
80,00   
160,00   
3
53,33   
160,00   
4
40,00   
160,00   
5
33,60   
168,00   
6
28,27   
169,60   
7
24,46   
171,20   
8
21,60   
172,80   
9
19,38   
174,40   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
160,00   
160,00   
2
80,00   
160,00   
3
53,33   
160,00   
4
40,00   
160,00   
5
33,60   
168,00   
6
28,27   
169,60   
7
24,46   
171,20   
8
21,60   
172,80   
9
19,38   
174,40   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
160,00   
160,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat