Pratik Ceza Muhakemesi Kanunu - Açıklamalı Mustafa Artuç
Pratik Ceza Muhakemesi Kanunu - Açıklamalı
Pratik Ceza Muhakemesi Kanunu - Açıklamalı

Pratik Ceza Muhakemesi Kanunu - Açıklamalı


Basım Tarihi
2018-12
Sayfa Sayısı
1516
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053006220
Boyut
14x21
Baskı
3185,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 185 puan kazanacaksınız)
   185
KARGO BEDAVA

Mustafa ARTUÇ

 

 

 

FİHRİST

Madde No Sayfa No

BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki

BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam ve Tanımlar
Kanunun kapsamı. MADDE 1 29
Tanımlar MADDE 2 30
İKİNCİ BÖLÜM
Görev
Görev MADDE 3 37
Re'sen görev kararı ve görevde uyuşmazlık MADDE 4 47
Görevsizlik kararı verilmesi gereken hâl ve sonucu . MADDE 5 55
Görevsizlik kararı verilemeyecek hâl MADDE 6 56
Görevli olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri MADDE 7 59
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bağlantılı Davalar
Bağlantı kavramı. MADDE 8 67
Davaların birleştirilerek açılması. MADDE 9 80
Görülmekte olan davaların birleştirilmesi ve ayrılması . MADDE 10 81
Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme. MADDE 11 84

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetki
Yetkili mahkeme MADDE 12 87
Özel yetki MADDE 13 92
Yabancı ülkede işlenen suçlarda yetki MADDE 14 93
Deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında veya bu taşıtlarla
işlenen suçlarda yetki . MADDE 15 95
Bağlantılı suçlarda yetki MADDE 16 96
Yetkide olumlu veya olumsuz uyuşmazlık MADDE 17 98
Yetkisizlik iddiası. MADDE 18 99
Davanın nakli ve duruşmanın başka yerde yapılması MADDE 19 101
Yetkili olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri MADDE 20 103
Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işlemler MADDE 21 104
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi
Hâkimin davaya bakamayacağı hâller MADDE 22 105
Yargılamaya katılamayacak hâkim . MADDE 23 117
Hâkimin reddi sebepleri ve ret isteminde bulunabilecekler. MADDE 24 122
Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hâkimin
reddi isteminin süresi MADDE 25 124
Ret isteminin usulü . MADDE 26 125
Hâkimin reddi istemine karar verecek mahkeme MADDE 27 126
Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak
kanun yolları MADDE 28 128
Reddi istenen hâkimin yapabileceği işlemler MADDE 29 129
Hâkimin çekinmesi ve inceleme mercii . MADDE 30 130
Ret isteminin geri çevrilmesi . MADDE 31 133
Zabıt kâtibinin reddi veya çekinmesi. MADDE 32 135

İKİNCİ KISIM
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hâle Getirme

BİRİNCİ BÖLÜM
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği

Kararların verilmesi usulü . MADDE 33 137
Kararların gerekçeli olması MADDE 34 138
Kararların açıklanması ve tebliği MADDE 35 146
Tebligat ve yazışma usulü MADDE 36 151
Tebligat usulleri. MADDE 37 152
Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat MADDE 38 155
Elektronik işlemlerMADDE 38/A 156

İKİNCİ BÖLÜM
Süreler ve Eski Hâle Getirme

Sürelerin hesaplanması MADDE 39 163
Eski hâle getirme MADDE 40 167
Eski hâle getirme dilekçesi . MADDE 41 172
Eski hâle getirme dilekçesi üzerine verilecek karar MADDE 42 173

ÜÇÜNCÜ KISIM
Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif

BİRİNCİ BÖLÜM
Tanıklık

Tanıkların çağrılması MADDE 43 177
Çağrıya uymayan tanıklar. MADDE 44 180
Tanıklıktan çekinme MADDE 45 181
Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme MADDE 46 185
Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık MADDE 47 187
Kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme MADDE 48 188
Tanıklıktan çekinme sebebinin bildirilmesi . MADDE 49 191
Yemin verilmeyen tanıklar MADDE 50 192
Tanıklıktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi MADDE 51 194
Tanıkların dinlenmesi MADDE 52 195

Tanığa görevinin önemini anlatma MADDE 53 198
Tanıklara yemin verilmesi . MADDE 54 199
Yeminin biçimi. MADDE 55 200
Yeminin yerine getirilmesi, sağır veya dilsizin yemini. MADDE 56 200
Tanığın tekrar dinlenmesi . MADDE 57 201
Tanığa ilk önce sorulacak hususlar ve tanığın korunması . MADDE 58 202
Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sorular MADDE 59 210
Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme . MADDE 60 211
Tanığa verilecek tazminat ve giderler . MADDE 61 212
İKİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İncelemesi
Bilirkişilere uygulanacak hükümler MADDE 62 215
Bilirkişinin atanması MADDE 63 217
Bilirkişi olarak atanabilecekler. MADDE 64 222
Bilirkişiliği kabul yükümlülüğü . MADDE 65 233
Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi. MADDE 66 234
Bilirkişi raporu, uzman mütalaası MADDE 67 239
Duruşmada bilirkişinin açıklaması MADDE 68 244
Bilirkişinin reddi . MADDE 69 245
Bilirkişilikten çekinme, bilirkişi olarak dinlenemeyenler. MADDE 70 248
Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem . MADDE 71 250
Bilirkişi gider ve ücreti . MADDE 72 251
Sahte para ve değerler üzerinde yapılacak incelemeler. MADDE 73 252
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi
Gözlem altına alınma MADDE 74 253
Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan
örnek alınması . MADDE 75 260
Diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örmek alınması MADDE 76 266
Kadının muayenesi . MADDE 77 269
Moleküler genetik incelemeler MADDE 78 269
Hâkimin kararı ve inceleme yapılması MADDE 79 271
Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği . MADDE 80 275

Fizik kimliğin tespiti . MADDE 81 276
Yönetmelik MADDE 82 279
Keşif . MADDE 83 280
Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler MADDE 84 287
Yer gösterme . MADDE 85 290
Ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayene MADDE 86 293
Otopsi MADDE 87 298
Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi veya otopsi MADDE 88 304
Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem MADDE 89 305

DÖRDÜNCÜ KISIM
Koruma Tedbirleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Yakalama ve Gözaltı
Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler . MADDE 90 312
Gözaltı MADDE 91 321
Gözaltı işlemlerinin denetimi MADDE 92 336
Yakalanan veya tutuklanan kişilerin nakli . MADDE 93 337
Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi . MADDE 94 338
Yakalanan veya gözaltına alınanın durumunun yakınlarına
bildirilmesi . MADDE 95 340
Yakalamanın ilgililere bildirilmesi . MADDE 96 342
Yakalama tutanağı MADDE 97 345
Yakalama emri ve nedenleri . MADDE 98 347
Yönetmelik MADDE 99 352
İKİNCİ BÖLÜM
Tutuklama
Tutuklama nedenleri . MADDE 100 353
Tutuklama kararı. MADDE 101 389
Tutuklulukta geçecek süre MADDE 102 393
Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını
istemesi MADDE 103 398
Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri . MADDE 104 401
Usul MADDE 105 408

Salıverilenin yükümlülükleri . MADDE 106 411
Tutuklananın durumunun yakınlarına bildirilmesi . MADDE 107 412
Tutukluluğun incelenmesi . MADDE 108 414
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Adlî Kontrol
Adlî kontrol MADDE 109 425
Adlî kontrol kararı ve hükmedecek merciler MADDE 110 430
Adlî kontrol kararının kaldırılması MADDE 111 446
Tedbirlere uymama. MADDE 112 447
Güvence . MADDE 113 449
Önceden ödetme MADDE 114 451
Güvencenin geri verilmesi MADDE 115 452
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Arama ve Elkoyma
Şüpheli veya sanıkla ilgili arama. MADDE 116 453
Diğer kişilerle ilgili arama MADDE 117 481
Gece yapılacak arama MADDE 118 483
Arama kararı . MADDE 119 485
Aramada hazır bulunabilecekler MADDE 120 510
Arama sonunda verilecek belge MADDE 121 513
Belge veya kâğıtları inceleme yetkisi MADDE 122 514
Eşya veya kazancın muhafaza altına alınması ve bunlara elkonulması. MADDE 123 515
İstenen eşyayı vermeyenler hakkında yapılacak işlem MADDE 124 517
İçeriği Devlet sırrı niteliğindeki belgelerin mahkemece incelenmesi MADDE 125 518
Elkonulamayacak mektuplar, belgeler MADDE 126 519
Elkoyma kararını verme yetkisi. MADDE 127 521
Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma MADDE 128 529
Postada elkoyma MADDE 129 538
Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma MADDE 130 541
Elkonulan eşyanın iadesi . MADDE 131 544
Elkonulan eşyanın muhafazası veya elden çıkarılması . MADDE 132 545
Şirket yönetimi için kayyım tayini . MADDE 133 547

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde
arama, kopyalama ve elkoyma. MADDE 134 555
BEŞİNCİ BÖLÜM
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi
İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması . MADDE 135 561
Müdafiin bürosu ve yerleşim yeri MADDE 136 587
Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edilmesi. MADDE 137 588
Tesadüfen elde edilen deliller. MADDE 138 590
ALTINCI BÖLÜM
Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme
Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi. MADDE 139 595
Teknik araçlarla izleme . MADDE 140 608
Yönetmelik .MADDE 140/A 617
YEDİNCİ BÖLÜM
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat
Tazminat istemi MADDE 141 619
Tazminat isteminin koşulları . MADDE 142 634
Tazminatın geri alınması MADDE 143 652
Tazminat isteyemeyecek kişiler . MADDE 144 655

BEŞİNCİ KISIM
İfade ve Sorgu
BİRİNCİ BÖLÜM
İfade veya Sorgu İçin Çağrı
İfade veya sorgu için çağrı MADDE 145 661
Zorla getirme MADDE 146 662
İKİNCİ BÖLÜM
İfade ve Sorgu Usulü
İfade ve sorgunun tarzı. MADDE 147 665
İfade alma ve sorguda yasak usuller MADDE 148 671

ALTINCI KISIM
Savunma

BİRİNCİ BÖLÜM
Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri

Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi. MADDE 149 677
Müdafiin görevlendirilmesi MADDE 150 680
Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem ve
müdafilik görevinden yasaklanma. MADDE 151 694
Şüpheli veya sanığın birden fazla olması hâlinde savunma MADDE 152 699
Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi . MADDE 153 702
Müdafi ile görüşme . MADDE 154 706
Kanunî temsilci veya eşin duruşmada hazır bulunması . MADDE 155 708
Müdafiin görevlendirilmesinde usul. MADDE 156 708

İKİNCİ KİTAP
Soruşturma

BİRİNCİ KISIM
Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma

BİRİNCİ BÖLÜM
Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı

Soruşturmanın gizliliği. MADDE 157 713
İhbar ve şikâyet. MADDE 158 715
Şüpheli ölümün ihbarı . MADDE 159 736

İKİNCİ BÖLÜM
Soruşturma İşlemleri

Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi MADDE 160 739
Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri . MADDE 161 748
Soruşturmada Cumhuriyet savcısının hâkim kararı istemi . MADDE 162 764
Soruşturmanın sulh ceza hâkimi tarafından yapılması. MADDE 163 768
Adlî kolluk ve görevi MADDE 164 770
Diğer kolluk birimlerinin adlî kolluk görevi. MADDE 165 772
Değerlendirme raporu yetkisi MADDE 166 772

Yönetmelik MADDE 167 773
Adlî kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmaması
halinde yetkisi . MADDE 168 773
Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa bağlanması MADDE 169 774

İKİNCİ KISIM
Kamu Davasının Açılması

BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu Davasının Açılması
Kamu davasını açma görevi MADDE 170 779
Kamu davasını açmada takdir yetkisi . MADDE 171 788
İKİNCİ BÖLÜM
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz ve İddianamenin İadesi
Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar MADDE 172 797
Cumhuriyet savcısının kararına itiraz . MADDE 173 805
İddianamenin iadesi MADDE 174 815

ÜÇÜNCÜ KİTAP
Kovuşturma Evresi

BİRİNCİ KISIM
Kamu Davasının Yürütülmesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Duruşma Hazırlığı
İddianamenin kabulü ve duruşma hazırlığı. MADDE 175 835
İddianamenin sanığa tebliği ve sanığın çağrılması MADDE 176 847
Sanığın savunma delillerinin toplanması istemi . MADDE 177 852
Çağrılması reddedilen tanığın ve uzman kişinin doğrudan
mahkemeye getirilmesi . MADDE 178 853
Çağrılan tanıkların ad ve adreslerinin sanığa ve Cumhuriyet
savcısına bildirilmesi. MADDE 179 855
Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla dinlenmeleri MADDE 180 856
Tanık ve bilirkişinin dinleneceği günün bildirilmesi . MADDE 181 859

İKİNCİ BÖLÜM
Duruşma
Duruşmanın açıklığı MADDE 182 863
Ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasağı. MADDE 183 866
Açıklığın kaldırılması hakkında karar MADDE 184 867
Zorunlu kapalılık . MADDE 185 867
Kapalılık kararının ve nedenlerinin yazılması . MADDE 186 871
Kapalı duruşmada bulunabilme MADDE 187 872
Duruşmada hazır bulunacaklar. MADDE 188 874
Birden çok Cumhuriyet savcısı ve avukatın duruşmaya katılması MADDE 189 880
Ara verme . MADDE 190 881
Duruşmanın başlaması. MADDE 191 883
Başkan veya hâkimin görevi . MADDE 192 889
Sanığın duruşmada hazır bulunmaması. MADDE 193 890
Sanığın mahkemeden uzaklaşması MADDE 194 892
Sanığın yokluğunda duruşma . MADDE 195 893
Sanığın duruşmadan bağışık tutulması MADDE 196 895
Sanığın müdafi gönderebilmesi MADDE 197 908
Sanık hazır bulunmaksızın yapılan duruşmada eski hâle
getirme koşulu. MADDE 198 909
Sanığın zorla getirilebilmesi MADDE 199 910
Sorgu sırasında sanığın mahkeme salonundan çıkarılabilmesi MADDE 200 910
Doğrudan soru yöneltme MADDE 201 911
Tercüman bulundurulacak hâller MADDE 202 913
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Duruşmanın Düzen ve Disiplini
Hâkim veya başkanın yetkisi MADDE 203 917
Sanığın dışarı çıkarılması . MADDE 204 919
Duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem . MADDE 205 920

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması
Delillerin ortaya konulması ve reddi MADDE 206 922
Delil ve olayın geç bildirilmesi. MADDE 207 924
Tanığın duruşma salonundan ayrılması . MADDE 208 925
Duruşmada okunması zorunlu belge ve tutanaklar MADDE 209 925
Duruşmada okunmayacak belgeler MADDE 210 931
Duruşmada okunmasıyla yetinilebilecek belgeler MADDE 211 934
Tanığın önceki ifadesinin okunması MADDE 212 937
Sanığın önceki ifadesinin okunması . MADDE 213 939
Rapor, belge ve diğer yazıların okunması MADDE 214 940
Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin sorulması. MADDE 215 941
Delillerin tartışılması . MADDE 216 942
Delilleri takdir yetkisi . MADDE 217 948
Ceza mahkemelerinin ek yetkisi . MADDE 218 961
BEŞİNCİ BÖLÜM
Duruşma Tutanağı
Duruşma tutanağı . MADDE 219 971
Duruşma tutanağının başlığı . MADDE 220 974
Duruşma tutanağının içeriği . MADDE 221 976
Duruşma tutanağının ispat gücü. MADDE 222 977

İKİNCİ KISIM
Kamu Davasının Sona Ermesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm
Duruşmanın sona ermesi ve hüküm. MADDE 223 979
Karar ve hükümlerde gerekli oy sayısı . MADDE 224 1002
Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin yetkisi . MADDE 225 1002

İKİNCİ BÖLÜM
Suç Niteliğinde Değişiklik
Suçun niteliğinin değişmesi MADDE 226 1013
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Karar ve Hüküm
Müzakereye katılacak hâkimler MADDE 227 1025
Müzakerenin yönetimi. MADDE 228 1025
Oyların toplanması MADDE 229 1026
Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar . MADDE 230 1028
Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması . MADDE 231 1040
Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar . MADDE 232 1071

DÖRDÜNCÜ KİTAP
Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan

BİRİNCİ KISIM
Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları
Suçun mağduru ile şikâyetçinin çağırılması . MADDE 233 1079
Mağdur ile şikâyetçinin hakları MADDE 234 1081
Mağdur ile şikâyetçinin davete uymamaları MADDE 235 1088
Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi . MADDE 236 1090
İKİNCİ KISIM
Kamu Davasına Katılma
Kamu davasına katılma MADDE 237 1093
Katılma usulü MADDE 238 1109
Katılanın hakları MADDE 239 1114
Katılmanın davaya etkisi. MADDE 240 1115
Katılmadan önceki kararlara itiraz MADDE 241 1116
Katılanın kanun yoluna başvurması MADDE 242 1116
Katılmanın hükümsüz kalması MADDE 243 1117

BEŞİNCİ KİTAP
Özel Yargılama Usulleri

BİRİNCİ KISIM
Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması,
Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili, Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü

BİRİNCİ BÖLÜM
Gaiplerin Yargılanması

Gaibin tanımı ve yapılabilecek işlemler MADDE 244 1119
Gaibe ihtar MADDE 245 1121
Sanığa verilecek güvence belgesi MADDE 246 1121

İKİNCİ BÖLÜM
Kaçakların Yargılanması

Kaçağın tanımı MADDE 247 1123
Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi MADDE 248 1126

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili

Tüzel kişinin temsili. MADDE 249 1131

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme

Görev ve yargı çevresinin belirlenmesi. MADDE 250 1133
Soruşturma MADDE 251 1133
Kovuşturma MADDE 252 1133

İKİNCİ KISIM
Uzlaşma ve Müsadere
BİRİNCİ BÖLÜM
Uzlaşma
Uzlaştırma MADDE 253 1135
Mahkeme tarafından uzlaştırma . MADDE 254 1160
Birden çok fail bulunması hâlinde uzlaşma MADDE 255 1163
İKİNCİ BÖLÜM
Müsadere Usulü
Başvuru. MADDE 256 1165
Duruşma ve karar . MADDE 257 1167
Kanun yolu MADDE 258 1170
Suç konusu olmayan eşyanın müsaderesi . MADDE 259 1171

ALTINCI KİTAP
Kanun Yolları
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Kanun yollarına başvurma hakkı MADDE 260 1173
Avukatın başvurma hakkı . MADDE 261 1181
Yasal temsilcinin ve eşin başvurma hakkı MADDE 262 1187
Tutuklunun kanun yollarına başvurması. MADDE 263 1188
Kanun yolunun belirlenmesinde yanılma MADDE 264 1190
Cumhuriyet savcısının başvuru sonucunun kapsamı . MADDE 265 1192
Başvurudan vazgeçilmesi ve etkisi MADDE 266 1195

İKİNCİ KISIM
Olağan Kanun Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM
İtiraz
İtiraz olunabilecek kararlar MADDE 267 1199
İtiraz usulü ve inceleme mercileri MADDE 268 1208

İtirazın kararın yerine getirilmesinde etkisi . MADDE 269 1215
İtirazın Cumhuriyet savcısına ve karşı tarafa tebliği ile inceleme
ve araştırma yapılması . MADDE 270 1217
Karar . MADDE 271 1220
İKİNCİ BÖLÜM
İstinaf
İstinaf . MADDE 272 1227
İstinaf istemi ve süresi MADDE 273 1234
Eski hâle getirme süresi içinde istinaf süresinin işlemesi . MADDE 274 1245
İstinaf başvurusunun etkisi . MADDE 275 1247
İstinaf isteminin hükmü veren mahkemece reddi . MADDE 276 1250
İstinaf isteminin tebliği ve cevabı . MADDE 277 1253
Dosyanın bölge adliye mahkemesinde tevzii MADDE 278 1254
Dosya üzerinde ön inceleme MADDE 279 1256
Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma. MADDE 280 1260
Duruşma hazırlığı . MADDE 281 1276
İstisnalar . MADDE 282 1285
Sanık lehine başvurma hâlinde verilecek hüküm . MADDE 283 1293
Direnme yasağı. MADDE 284 1294
Özel kanunların temyize ilişkin hükümleri. MADDE 285 1295
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Temyiz
Temyiz MADDE 286 1297
Hükümden önceki kararların temyizi MADDE 287 1312
Temyiz nedeni MADDE 288 1313
Hukuka kesin aykırılık hâlleri MADDE 289 1321
Sanığın yararına olan kurallara aykırılık . MADDE 290 1340
Temyiz istemi ve süresi MADDE 291 1341
Eski hâle getirme süresi içinde temyiz süresinin işlemesi MADDE 292 1348
Temyiz başvurusunun etkisi . MADDE 293 1349
Temyiz başvurusunun içeriği . MADDE 294 1351
Temyiz gerekçesi MADDE 295 1353
Temyiz isteminin kabule değer sayılmamasından dolayı
hükmü veren mahkemece reddi . MADDE 296 1355

Temyiz dilekçesinin tebliği ve cevabı, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığının görevi MADDE 297 1358
Temyiz isteminin reddi MADDE 298 1360
Duruşmalı inceleme . MADDE 299 1362
Duruşmada usul MADDE 300 1364
Temyizde incelenecek hususlar MADDE 301 1365
Temyiz isteminin esastan reddi veya hükmün bozulması . MADDE 302 1366
Yargıtayca davanın esasına hükmedilecek hâller,
hukuka aykırılığın düzeltilmesi MADDE 303 1368
Yargıtay kararının gönderileceği merci. MADDE 304 1373
Yargıtayda hükmün açıklanması MADDE 305 1375
Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi MADDE 306 1375
Davaya yeniden bakacak mahkemenin işlemleri MADDE 307 1378

ÜÇÜNCÜ KISIM
Olağanüstü Kanun Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi MADDE 308 1391
Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz yetkisi MADDE 308/A 1400
İKİNCİ BÖLÜM
Kanun Yararına Bozma
Kanun yararına bozma . MADDE 309 1403
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına başvurması MADDE 310 1413
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargılamanın Yenilenmesi
Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri . MADDE 311 1415
İnfazın geri bırakılması veya durdurulması. MADDE 312 1423
Yargılamanın yenilenmesine engel olmayan hâller MADDE 313 1423
Sanık veya hükümlünün aleyhine yargılamanın yenilenmesi
nedenleri . MADDE 314 1424
Yargılamanın yenilenmesinin kabul edilmeyeceği hâl MADDE 315 1425
Bir suça dayanan yenileme istemlerinin kabulü koşulları . MADDE 316 1426
Yenileme istemi hakkında uygulanacak hükümler MADDE 317 1427

Yenileme isteminin kabule değer olup olmadığı kararı ve mercii MADDE 318 1428
Yenileme isteminin kabule değer görülmemesi nedenleri
ve kabulü hâlinde yapılacak işlem MADDE 319 1429
Delillerin toplanması . MADDE 320 1430
Yenileme isteminin esassız olmasından dolayı reddi,
aksi takdirde kabulü MADDE 321 1431
Duruşma yapılmaksızın yenileme isteminin incelenmesi . MADDE 322 1432
Yeniden duruşma sonucunda verilecek hüküm MADDE 323 1433

YEDİNCİ KİTAP
Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Yargılama Giderleri
Yargılama giderleri MADDE 324 1435
Sanığın yükümlülüğü MADDE 325 1450
Bağlantılı davalarda giderler. MADDE 326 1458
Beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi
hâlinde gider . MADDE 327 1459
Karşılıklı hakaret hâllerinde gider . MADDE 328 1460
Suç uydurma ve iftira gibi hâllerde gider MADDE 329 1461
Kanun yollarına başvuru sonucunda gider . MADDE 330 1461
İKİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Adlî tatil . MADDE 331 1465
Bilgi isteme . MADDE 332 1469
Yönetmelik . MADDE 333 1474
Kolluk görevlilerine yönelik özel hükümler EK MADDE 1 1474
.GEÇİCİ MADDE 1 1474
.GEÇİCİ MADDE 2 1474
.GEÇİCİ MADDE 3 1475
Yürürlük MADDE 334 1475
Yürütme MADDE 335 1475
ALFABETİK İNDEKS 1481

 

 

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
92,50   
185,00   
3
61,67   
185,00   
4
46,25   
185,00   
5
38,85   
194,25   
6
32,68   
196,10   
7
28,28   
197,95   
8
24,98   
199,80   
9
22,41   
201,65   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
92,50   
185,00   
3
61,67   
185,00   
4
46,25   
185,00   
5
38,85   
194,25   
6
32,68   
196,10   
7
28,28   
197,95   
8
24,98   
199,80   
9
22,41   
201,65   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
92,50   
185,00   
3
61,67   
185,00   
4
46,25   
185,00   
5
38,85   
194,25   
6
32,68   
196,10   
7
28,28   
197,95   
8
24,98   
199,80   
9
22,41   
201,65   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
92,50   
185,00   
3
61,67   
185,00   
4
46,25   
185,00   
5
38,85   
194,25   
6
32,68   
196,10   
7
28,28   
197,95   
8
24,98   
199,80   
9
22,41   
201,65   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
92,50   
185,00   
3
61,67   
185,00   
4
46,25   
185,00   
5
38,85   
194,25   
6
32,68   
196,10   
7
28,28   
197,95   
8
24,98   
199,80   
9
22,41   
201,65   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat