Pratik Türk Ceza Kanunu Açıklamalı Mustafa Artuç
Pratik Türk Ceza Kanunu Açıklamalı
Pratik Türk Ceza Kanunu Açıklamalı

Pratik Türk Ceza Kanunu Açıklamalı


Basım Tarihi
2018-11
Sayfa Sayısı
1583
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005810
Boyut
13,5x19,5
Baskı
4185,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 185 puan kazanacaksınız)
   185
KARGO BEDAVA

FİHRİST
Madde No Sayfa No
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı
BİRİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve Tanımlar
Ceza Kanununun amacı MADDE 1 27
Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi MADDE 2 28
Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi MADDE 3 32
Kanunun bağlayıcılığı MADDE 4 33
Özel kanunlarla ilişki MADDE 5 34
Tanımlar MADDE 6 35
İKİNCİ BÖLÜM
Kanunun Uygulama Alanı
Zaman bakımından uygulama MADDE 7 52
Yer bakımından uygulama MADDE 8 55
Yabancı ülkede hüküm verilmesi MADDE 9 57
Görev suçları MADDE 10 58
Vatandaş tarafından işlenen suç MADDE 11 58
Yabancı tarafından işlenen suç MADD
Fihrist
10
Diğer suçlar MADDE 13 62
Seçimlik cezalarda soruşturma MADDE 14 63
Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması MADDE 15 63
Cezadan mahsup MADDE 16 64
Hak yoksunlukları MADDE 17 64
Geri verme MADDE 18 65
Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması MADDE 19 65
İKİNCİ KISIM
Ceza Sorumluluğunun Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği, Kast ve Taksir
Ceza sorumluluğunun şahsîliği MADDE 20 68
Kast MADDE 21 69
Taksir MADDE 22 75
Netice sebebiyle ağırlaşmış suç MADDE 23 90
İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
Kanunun hükmü ve amirin emri MADDE 24 98
Meşru savunma ve zorunluluk hâli MADDE 25 102
Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası MADDE 26 109
Sınırın aşılması MADDE 27 115
Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit MADDE 28 120
Haksız tahrik MADDE 29 121
Hata MADDE 30 127
Yaş küçüklüğü MADDE 31 139
Akıl hastalığı MADDE 32 151
Sağır ve dilsizlik MADDE 33 159
Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma MADDE 34 162
Fihrist
11
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suça Teşebbüs
Suça teşebbüs MADDE 35 164
Gönüllü vazgeçme MADDE 36 170
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Suça İştirak
Faillik MADDE 37 177
Azmettirme MADDE 38 183
Yardım etme MADDE 39 187
Bağlılık kuralı MADD
Fihrist
12
Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar MADDE 50 241
Hapis cezasının ertelenmesi MADDE 51 256
Adli para cezası MADDE 52 266
İKİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Tedbirleri
Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma MADDE 53 274
Eşya müsaderesi MADDE 54 284
Kazanç müsaderesi MADDE 55 291
Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri MADDE 56 294
Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri MADDE 57 296
Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular MADDE 58 302
Sınır dışı edilme MADDE 59 320
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri MADDE 60 320
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
Cezanın belirlenmesi MADDE 61 322
Takdiri indirim nedenleri MADDE 62 340
Mahsup MADDE 63 347
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dava ve Cezanın Düşürülmesi
Sanığın veya hükümlünün ölümü MADDE 64 350
Af MADDE 65 353
Dava zamanaşımı MADDE 66 356
Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi MADDE 67 373
Ceza zamanaşımı MADDE 68 381
Ceza zamanaşımı ve hak yoksunlukları MADDE 69 385
Müsaderede zamanaşımı MADDE 70 385
Fihrist
13
Ceza zamanaşımının kesilmesi MADDE 71 386
Zamanaşımının hesabı ve uygulanması MADDE 72 388
Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar MADDE 73 389
Dava veya cezanın düşmesinin etkisi MADDE 74 399
Önödeme MADDE 75 400
İKİNCİ KİTAP
Özel Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Uluslararası Suçlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar
Soykırım MADDE 76 407
İnsanlığa karşı suçlar MADDE 77 412
Örgüt MADDE 78 416
İKİNCİ BÖLÜM
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
Göçmen kaçakçılığı MADDE 79 418
İnsan ticareti MADDE 80 422
İKİNCİ KISIM
Kişilere Karşı Suçlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Hayata Karşı Suçlar
Kasten öldürme MADDE 81 425
Nitelikli hâller MADDE 82 432
Fihrist
14
Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi MADDE 83 442
İntihara yönlendirme MADDE 84 446
Taksirle öldürme MADDE 85 449
İKİNCİ BÖLÜM
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
Kasten yaralama MADDE 86 459
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama MADDE 87 470
Kastla yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi MADDE 88 484
Taksirle yaralama MADDE 89 485
İnsan üzerinde deney MADDE 90 490
Organ veya doku ticareti MADDE 91 494
Zorunluluk hâli MADDE 92 498
Etkin pişmanlık MADDE 93 500
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşkence ve Eziyet
İşkence MADDE 94 500
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence MADDE 95 506
Eziyet MADDE 96 511
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli
Terk MADDE 97 515
Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi MADDE 98 518
Fihrist
15
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma
Çocuk düşürtme MADDE 99 521
Çocuk düşürme MADDE 100 524
Kısırlaştırma MADDE 101 525
ALTINCI BÖLÜM
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
Cinsel saldırı MADDE 102 526
Çocukların cinsel istismarı
MADDE 103 541
Reşit olmayanla cinsel ilişki MADDE 104 561
Cinsel taciz MADDE 105 568
YEDİNCİ BÖLÜM
Hürriyete Karşı Suçlar
Tehdit MADDE 106 577
Şantaj MADDE 107 594
Cebir MADDE 108 598
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma MADDE 109 599
Etkin pişmanlık MADDE 110 615
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması MADDE 111 618
Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi MADDE 112 619
Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi MADDE 113 622
Siyasî hakların kullanılmasının engellenmesi MADDE 114 626
İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme MADDE 115 628
Konut dokunulmazlığının ihlâli MADDE 116 631
İş ve çalışma hürriyetinin ihlâli MADDE 117 640
Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi MADDE 118 643
Ortak hüküm MADDE 119 645
Haksız arama MADDE 120 647
Fihrist
16
Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi MADDE 121 649
Nefret ve ayırımcılık MADDE 122 650
Kişilerin huzur ve sükununu bozma MADDE 123 653
Haberleşmenin engellenmesi MADDE 124 656
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Şerefe Karşı Suçlar
Hakaret MADDE 125 659
Mağdurun belirlenmesi MADDE 126 672
İsnadın ispatı MADDE 127 673
İddia ve savunma dokunulmazlığı MADDE 128 675
Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret MADDE 129 678
Kişinin hatırasına hakaret MADDE 130 681
Soruşturma ve kovuşturma koşulu MADDE 131 683
DOKUZUNCU BÖLÜM
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
Haberleşmenin gizliliğini ihlâl MADDE 132 684
Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması MADDE 133 689
Özel hayatın gizliliğini ihlâl MADDE 134 693
Kişisel verilerin kaydedilmesi MADDE 135 700
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme MADDE 136 703
Nitelikli hâller MADDE 137 706
Verileri yok etmeme MADDE 138 707
Şikâyet MADDE 139 708
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması MADDE 140 709
ONUNCU BÖLÜM
Malvarlığına Karşı Suçlar
Hırsızlık MADDE 141 709
Nitelikli hırsızlık MADDE 142 727
Fihrist
17
Suçun gece vakti işlenmesi MADDE 143 763
Daha az cezayı gerektiren hâller MADDE 144 766
Malın değerinin az olması MADDE 145 769
Kullanma hırsızlığı MADDE 146 774
Zorunluluk hâli MADDE 147 776
Yağma MADDE 148 778
Nitelikli yağma MADDE 149 791
Daha az cezayı gerektiren hâl MADDE 150 803
Mala zarar verme MADDE 151 809
Mala zarar vermenin nitelikli hâlleri MADDE 152 814
İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme MADDE 153 821
Hakkı olmayan yere tecavüz MADDE 154 823
Güveni kötüye kullanma MADDE 155 829
Bedelsiz senedi kullanma MADDE 156 836
Dolandırıcılık MADDE 157 839
Nitelikli dolandırıcılık MADDE 158 853
Daha az cezayı gerektiren hâl MADDE 159 874
Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde
tasarruf MADDE 160 876
Hileli iflâs MADDE 161 879
Taksirli iflâs MADDE 162 884
Karşılıksız yararlanma MADDE 163 885
Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi MADDE 164 891
Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi MADDE 165 893
Bilgi vermeme MADDE 166 897
Şahsî cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını
gerektiren şahsî sebep MADDE 167 900
Etkin pişmanlık MADDE 168 903
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması MADDE 169 916
Fihrist
18
ÜÇÜNCÜ KISIM
Topluma Karşı Suçlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Tehlike Yaratan Suçlar
Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması MADDE 170 917
Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması MADDE 171 923
Radyasyon yayma MADDE 172 926
Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme MADDE 173 928
Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya
el değiştirmesi MADDE 174 929
Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün
ihlâli MADDE 175 932
İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama MADDE 176 933
Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması MADDE 177 936
İşaret ve engel koymama MADDE 178 938
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma MADDE 179 939
Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma MADDE 180 947
İKİNCİ BÖLÜM
Çevreye Karşı Suçlar
Çevrenin kasten kirletilmesi MADDE 181 950
Çevrenin taksirle kirletilmesi MADDE 182 967
Gürültüye neden olma MADDE 183 971
İmar kirliliğine neden olma MADDE 184 974
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
Zehirli madde katma MADDE 185 981
Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti MADDE 186 983
Fihrist
19
Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde
ilâç yapma veya satma MADDE 187 988
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti MADDE 188 991
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması MADDE 189 1009
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma MADDE 190 1010
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak,
kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya
uyarıcı madde kullanmak MADDE 191 1013
Etkin pişmanlık MADDE 192 1026
Zehirli madde imal ve ticareti MADDE 193 1032
Sağlık için tehlikeli madde temini MADDE 194 1035
Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma MADDE 195 1038
Usulsüz ölü gömülmesi MADDE 196 1040
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Güvenine Karşı Suçlar
Parada sahtecilik MADDE 197 1043
Paraya eşit sayılan değerler MADDE 198 1049
Kıymetli damgada sahtecilik MADDE 199 1050
Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar MADDE 200 1053
Etkin pişmanlık MADDE 201 1055
Mühürde sahtecilik MADDE 202 1057
Mühür bozma MADDE 203 1060
Resmî belgede sahtecilik MADDE 204 1066
Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek MADDE 205 1081
Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan MADDE 206 1085
Özel belgede sahtecilik MADDE 207 1089
Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek MADDE 208 1094
Açığa imzanın kötüye kullanılması MADDE 209 1096
Resmi belge hükmünde belgeler MADDE 210 1101
Daha az cezayı gerektiren hâl MADDE 211 1106
İçtima MADDE 212 1108
Fihrist
20
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Barışına Karşı Suçlar
Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit MADDE 213 1110
Suç işlemeye tahrik MADDE 214 1112
Suçu ve suçluyu övme MADDE 215 1115
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama MADDE 216 1118
Kanunlara uymamaya tahrik MADDE 217 1121
Ortak hüküm MADDE 218 1123
Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma MADDE 219 1123
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma MADDE 220 1125
Etkin pişmanlık MADDE 221 1135
Şapka ve Türk harfleri MADDE 222 1137
ALTINCI BÖLÜM
Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar
Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması MADDE 223 1137
Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki
sabit platformların işgali MADDE 224 1140
YEDİNCİ BÖLÜM
Genel Ahlaka Karşı Suçlar
Hayasızca hareketler MADDE 225 1141
Müstehcenlik MADDE 226 1143
Fuhuş MADDE 227 1147
Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama MADDE 228 1153
Dilencilik MADDE 229 1155
Fihrist
21
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Aile Düzenine Karşı Suçlar
Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören MADDE 230 1158
Çocuğun soybağını değiştirme MADDE 231 1161
Kötü muamele MADDE 232 1164
Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlâli MADDE 233 1167
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması MADDE 234 1170
DOKUZUNCU BÖLÜM
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
İhaleye fesat karıştırma MADDE 235 1174
Edimin ifasına fesat karıştırma MADDE 236 1186
Fiyatları etkileme MADDE 237 1191
Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma MADDE 238 1192
Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki
bilgi veya belgelerin açıklanması MADDE 239 1194
Mal veya hizmet satımından kaçınma MADDE 240 1197
Tefecilik MADDE 241 1198
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması MADDE 242 1202
ONUNCU BÖLÜM
Bilişim Alanında Suçlar
Bilişim sistemine girme MADDE 243 1203
Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme MADDE 244 1208
Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması MADDE 245 1214
Fihrist
22
DÖRDÜNCÜ KISIM
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
Zimmet MADDE 247 1225
Etkin pişmanlık MADDE 248 1233
Daha az cezayı gerektiren hâl MADDE 249 1235
İrtikâp MADDE 250 1236
Denetim görevinin ihmali MADDE 251 1243
Rüşvet MADDE 252 1246
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması MADDE 253 1253
Etkin pişmanlık MADDE 254 1254
Nüfuz Ticareti MADDE 255 1256
Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması MADDE 256 1260
Görevi kötüye kullanma MADDE 257 1264
Göreve ilişkin sırrın açıklanması MADDE 258 1276
Kamu görevlisinin ticareti MADDE 259 1280
Kamu görevinin terki veya yapılmaması MADDE 260 1282
Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf MADDE 261 1285
Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi MADDE 262 1287
Kanuna aykırı eğitim kurumu MADDE 263 1290
Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma MADDE 264 1290
Görevi yaptırmamak için direnme MADDE 265 1293
Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma MADDE 266 1299
İKİNCİ BÖLÜM
Adliyeye Karşı Suçlar
İftira MADDE 267 1300
Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması MADDE 268 1309
Etkin pişmanlık MADDE 269 1316
Fihrist
23
Suç üstlenme MADDE 270 1320
Suç uydurma MADDE 271 1323
Yalan tanıklık MADDE 272 1327
Şahsî cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren sebepler MADDE 273 1335
Etkin pişmanlık MADDE 274 1337
Yalan yere yemin MADDE 275 1339
Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık MADDE 276 1342
Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs MADDE 277 1346
Suçu bildirmeme MADDE 278 1353
Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi MADDE 279 1357
Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi MADDE 280 1361
Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme MADDE 281 1364
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama MADDE 282 1367
Suçluyu kayırma MADDE 283 1374
Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme MADDE 284 1377
Gizliliğin ihlâli MADDE 285 1380
Ses veya görüntülerin kayda alınması MADDE 286 1384
Genital muayene MADDE 287 1386
Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs MADDE 288 1389
Muhafaza görevini kötüye kullanma MADDE 289 1392
Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması MADDE 290 1397
Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme MADDE 291 1400
Hükümlü veya tutuklunun kaçması MADDE 292 1401
Etkin pişmanlık MADDE 293 1407
Kaçmaya imkan sağlama MADDE 294 1408
Muhafızın görevini kötüye kullanması MADDE 295 1412
Hükümlü veya tutukluların ayaklanması MADDE 296 1414
İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak MADDE 297 1416
Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme MADDE 298 1423
Fihrist
24
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Egemenlik Alametlerine ve
Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
Cumhurbaşkanına hakaret MADDE 299 1426
Devletin egemenlik alametlerini aşağılama MADDE 300 1432
Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum
ve organlarını aşağılama MADDE 301 1434
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak MADDE 302 1437
Düşmanla işbirliği yapmak MADDE 303 1445
Devlete karşı savaşa tahrik MADDE 304 1446
Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için
yarar sağlama MADDE 305 1446
Yabancı devlet aleyhine asker toplama MADDE 306 1449
Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri
yararına anlaşma MADDE 307 1450
Düşman devlete maddî ve malî yardım MADDE 308 1455
BEŞİNCİ BÖLÜM
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
Anayasayı ihlâl MADDE 309 1456
Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı MADDE 310 1464
Yasama organına karşı suç MADDE 311 1465
Hükûmete karşı suç MADDE 312 1468
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan MADDE 313 1472
Silâhlı örgüt MADDE 314 1475
Silâh sağlama MADDE 315 1486
Suç için anlaşma MADDE 316 1491
Fihrist
25
ALTINCI BÖLÜM
Millî Savunmaya Karşı Suçlar
Askerî komutanlıkların gasbı MADDE 317 1494
Halkı askerlikten soğutma MADDE 318 1495
Askerleri itaatsizliğe teşvik MADDE 319 1498
Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma MADDE 320 1498
Savaş zamanında emirlere uymama MADDE 321 1499
Savaş zamanında yükümlülükler MADDE 322 1499
Savaşta yalan haber yayma MADDE 323 1499
Seferberlikle ilgili görevin ihmali MADDE 324 1500
Düşmandan unvan ve benzerî payeler kabulü MADDE 325 1501
YEDİNCİ BÖLÜM
Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
Devletin güvenliğine ilişkin belgeler MADDE 326 1501
Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme MADDE 327 1504
Siyasal veya askerî casusluk MADDE 328 1508
Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin
bilgileri açıklama MADDE 329 1516
Gizli kalması gereken bilgileri açıklama MADDE 330 1519
Uluslararası casusluk MADDE 331 1521
Askerî yasak bölgelere girme MADDE 332 1523
Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde
sadakatsizlik MADDE 333 1528
Yasaklanan bilgileri temin MADDE 334 1529
Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini MADDE 335 1531
Yasaklanan bilgileri açıklama MADDE 336 1534
Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk
maksadıyla açıklama MADDE 337 1536
Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi MADDE 338 1538
Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma MADDE 339 1539
Fihrist
26
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar
Yabancı devlet başkanına karşı suç MADDE 340 1541
Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret MADDE 341 1541
Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç MADDE 342 1542
Karşılıklılık koşulu MADDE 343 1543
DOKUZUNCU BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük MADDE 344 1543
Yürütme MADDE 345 1543
Değişiklik ve iptal hükümlerinin yürürlüğe giriş tarihini gösterir liste 1544
KAVRAM İNDEKSİ 1547

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
92,50   
185,00   
3
61,67   
185,00   
4
46,25   
185,00   
5
38,85   
194,25   
6
32,68   
196,10   
7
28,28   
197,95   
8
24,98   
199,80   
9
22,41   
201,65   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
92,50   
185,00   
3
61,67   
185,00   
4
46,25   
185,00   
5
38,85   
194,25   
6
32,68   
196,10   
7
28,28   
197,95   
8
24,98   
199,80   
9
22,41   
201,65   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
92,50   
185,00   
3
61,67   
185,00   
4
46,25   
185,00   
5
38,85   
194,25   
6
32,68   
196,10   
7
28,28   
197,95   
8
24,98   
199,80   
9
22,41   
201,65   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
92,50   
185,00   
3
61,67   
185,00   
4
46,25   
185,00   
5
38,85   
194,25   
6
32,68   
196,10   
7
28,28   
197,95   
8
24,98   
199,80   
9
22,41   
201,65   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
92,50   
185,00   
3
61,67   
185,00   
4
46,25   
185,00   
5
38,85   
194,25   
6
32,68   
196,10   
7
28,28   
197,95   
8
24,98   
199,80   
9
22,41   
201,65   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat