Kanun Yolları Mustafa Ruhan Erdem

Ceza MuhakemesindeKanun Yolları


Basım Tarihi
2018-10
Sayfa Sayısı
327
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750251511
Boyut
16x24
Baskı
178,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 78 puan kazanacaksınız)
   78

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM

Dr. Öğr. Üyesi Candide ŞENTÜRK

 

Konu Başlıkları
- Kanun Yollarına Gidebilecek Kişiler
- Kanun Yollarına Başvurunun Etkisi
- Kanun Yollarına Başvuruda Yanılma
- Kanun Yollarına Başvurudan Vazgeçme ve Başvurunun Geri Alınması
- Aleyhe Karar Verme Yasağı
- Olağan Kanun Yolları (İtiraz, İstinaf, Temyiz)
Olağanüstü Kanun Yolları (Yargıtay. C. Başsavcılığı İtirazı, Kanun Yararına Bozma, Yargılamanın Yenilenmesi)

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 13
§ 1. KANUN YOLLARINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR 17
I. KAVRAM VE TANIM 17
II. AMACI 17
III. KANUN YOLUNUN ÖNGÖRÜLMÜŞ OLMASI 18
IV. KANUN YOLUNUN KONUSU: KARAR 19
V. BAŞVURU KOŞULU OLARAK HUKUKSAL YARARIN İHLAL EDİLMESİ 21
VI. KANUN YOLLARINA GİDEBİLECEK KİŞİLER 25
A. Genel Açıklama 25
B. C. Savcısı 26
C. Şüpheli veya Sanık 27
D. Katılan, Katılma İsteği Karara Bağlanmamış, Reddedilmiş veya Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Bulunanlar 28
E. Sanık ya da Şüphelinin Yasal Temsilcisi ve Eşi (CMK m. 262) 34
F. Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat (CMK m. 261) 37
G. Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerleri Üzerinde Hak Sahibi Olan Kişiler (CMK m. 256, m. 257/2) 40
H. Diğer Kişiler 41
VII. KANUN YOLUNA BAŞVURMANIN ETKİLERİ 41
A. Aktarma Etkisi 41
B. Yayılma Etkisi 42
C. Durdurma Etkisi 43
VIII. BAŞVURUDA YANILMA 46
IX. İSTEM 52
A. Genel Açıklama 52
B. İstemin Yöneltileceği Makam 52
C. Tutuklu Sanığın Başvurusu 53
X. BAŞVURUDAN VAZGEÇME VE BAŞVURUNUN GERİ ALINMASI 55
XI. ALEYHE KARAR VERME YASAĞI 61
XII. TÜRLERİ 68
§ 2. OLAĞAN KANUN YOLLARI 70
I. İTİRAZ 70
A. Genel Açıklama 70
B. İtirazın Konusu 71
C. İtiraz Nedenleri 74
D. İtiraza Başvurma Hakkı Olanlar 76
E. İtiraz Süresi 76
F. İtirazı İnceleyecek Merci 76
G. İtiraz İncelemesi 82
1. Durdurma ve Yayılma Etkisi 82
2. Şekli 83
3. Kapsamı 85
4. İnceleme Sonucu Verilecek Kararlar 86
II. İSTİNAF 87
A. Tanım 87
B. Diğer Kanun Yollarından Farkı 90
C. Leh ve Aleyhindeki Görüşler 92
D. İstinafın Konusu 98
1. İlk Derece Mahkemesinin Hüküm Niteliğindeki Kararı 98
2. İlk Derece Mahkemelerinin İstinafa Götürülemeyen Kararları 99
E. İstinaf Nedenleri ve İstinaf Başvurusunda İstinaf Nedenlerinin Gösterilmesi 106
F. İstinafa Başvurma Hakkı Olanlar 110
G. İstinaf İstemi 110
H. İstinaf Süresi 113
İ. İstinaf İsteminin Biçimi 120
J. İstinaf Başvurusunun Etkileri 123
K. İstinaf Muhakemesi 129
1. İlk Derece Mahkemesince Kabul Edilebilirlik İncelemesi 129
a. İncelemenin Kapsamı 129
b. İnceleme Yöntemi 130
c. İnceleme Sonucu Verilecek Karar ve Başvuru Yolu 131
2. İstinaf Başvurusunun Karşı Tarafa Tebliği ve Tarafların Görüşlerinin Alınması 133
3. Dosyanın BAM Ceza Dairesine Gönderilmesi 135
4. BAM Ceza Dairesi Tarafından Yapılacak İşlemler 136
a. Tebligat Eksikliklerinin Giderilmesi 136
b. Sunulması Gereken Belge ve Delillerin Eklenmesi 137
c. Öninceleme 138
aa. Önincelemenin Kapsamı 138
aaa. İşbölümü Bakımından 138
bbb. Yetki Bakımından 139
ccc. Başvuru Koşulları Bakımından 140
bb. Öninceleme Sonucunda Verilecek Karar: İstinaf Başvurusunun Reddi 141
d. İnceleme ve Kovuşturma 141
aa. İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı 141
bb. İstinaf Başvurusunun Düzelterek Esastan Reddi Kararı 143
cc. Bozma Kararı 148
aaa. Bozma Kararı Verilebilecek Durumlar 148
bbb. Direnme Yasağı 150
dd. Davanın Yeniden Görülmesi Kararı 151
e. Duruşma 152
aa. Duruşma Hazırlığı 152
bb. Duruşmanın Yapılması 154
aaa. İlk Derece Yargılamasında Duruşma İçin Geçerli Kuralların Uygulanması 154
bbb. Rapor ve Gerekçeli Kararın Anlatılması 154
ccc. Tanıkların İfadesini İçeren Tutanakların Anlatılması 157
cc. Sanığın İstinaf Duruşmasında Hazır Bulunması 159
dd. Duruşma Açıldıktan Sonra Verilebilecek Kararlar 165
aaa. İstinaf İsteminin Esastan Reddi Kararı 165
bbb. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılması ve Yeni Bir Karar Verilmesi 165
L. BAM Kararına Karşı Kanun Yolları 168
1. İtiraz 168
2. Temyiz 169
3. Olağanüstü Kanun Yolu Olarak BAM C. Başsavcılığının İtirazı
(CMK m. 308/A) 172
a. Tanım ve Hukuksal Nitelik 172
b. Konusu 173
c. BAM C. Başsavcısının İtiraz Nedenleri 174
d. Süre 174
e. Yetki 175
f. İnceleme 176
III. TEMYİZ 177
A. Tanım ve Amacı 177
B. Konusu 181
1. BAM’ın Bozma Dışına Kalan Hüküm Niteliğindeki Kararları 181
2. Temyize Kapalı Olan BAM Kararları 182
a. Bozma Kararları 182
b. CMK m. 286/2’de Belirtilen Kararlar 183
C. Başvuru Koşulları 186
1. İstem 187
2. Süre 188
D. Temyiz Nedenleri 189
1. Temyiz Nedeni Olarak Hukuka Aykırılık 189
2. Temyiz Nedenlerinin Başvuruda Gösterilmesi 192
a. Temyiz Nedeninin/Nedenlerinin Ek Temyiz Dilekçesinde Gösterilmesi 192
b. Ek Temyiz Dilekçesinde Gösterilen Nedenlerin Bazısının Sonradan Geri Alınması 195
c. Ek Temyiz Dilekçesinde Temyiz Nedenlerinin Gösterilmemesinin Sonucu 195
3. Temyiz Nedenlerinin Ayırımı 197
a. Genel Olarak 197
b. Muhakeme Hukukuna İlişkin Temyiz Nedenleri 198
aa. Mutlak Olmayan Temyiz Nedenleri 198
bb. Mutlak Temyiz Nedenleri 200
c. Maddi Hukuka İlişkin Temyiz Nedenleri 211
E. Temyiz Başvurusunun Etkileri 212
1. Aktarma Etkisi 212
2. Yayılma Etkisi 213
3. Durdurma Etkisi 216
F. Temyiz İncelemesi 216
1. Ön İnceleme 216
2. Esastan İnceleme 218
a. İnceleme Yetkisi 218
b. Duruşma 219
c. İncelemenin Kapsamı ve Sınırları 220
3. Esastan İnceleme Sonucu Verilen Kararlar 229
a. Genel Olarak 229
b. Temyiz İsteminin Reddi (Onama) Kararı 230
c. İyileştirme Kararı veya Esasa İlişkin Karar 230
d. Bozma Kararı 231
aa. Bozma Kararının Kapsamı 231
bb. Bozma Kararı Üzerine Yapılacak İşlem 232
cc. Bozma Kararı Üzerine BAM veya İlk Derece Mahkemesince Yapılacak İnceleme 232
dd. İnceleme Sonucu Verilecek Kararlar 234
§ 3. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI 240
I. YARGITAY C. BAŞSAVCILIĞI’NIN İTİRAZI 240
A. Tanım 240
B. Amacı 241
C. Konusu 242
D. Olağanüstü İtiraz Nedenleri 244
E. Süre 245
F. Yetki 246
G. Olağanüstü İtiraz İncelemesi 250
H. Verilecek Kararlar ve Etkileri 252
1. Verilecek Kararlar 252
2. Etkileri 253
a. Yayılma Etkisi 253
b. Durdurma Etkisi 253
II. KANUN YARARINA BOZMA 254
A. Tanım 254
B. Amacı 255
C. Konusu 256
D. Kanun Yararına Bozma Nedenleri 260
E. Süre 263
F. Yetki 263
G. İnceleme 265
H. Verilecek Kararlar ve Etkileri 267
1. Verilecek Kararlar 267
2. Bozma Kararlarının Etkisi 267
a. CMK m. 309/4–a’da Öngörülen Nedenler 267
b. CMK m. 309/4–b’de Öngörülen Nedenler 269
c. CMK m. 309/4–c’de Öngörülen Nedenler 269
d. CMK m. 309/4–d’de Öngörülen Nedenler 270
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 271
A. Tanım 271
B. Amaç ve Hukuksal Nitelik 272
C. Konusu 273
D. Süresi 277
E. İstemde Bulunabilecek Kişiler 277
F. Yargılamanın Yenilenmesinin Etkileri 281
1. Durdurma Etkisi 281
2. Yayılma Etkisi 282
3. Aktarma Etkisi 282
G. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri 284
1. Mutlak–Nisbi Yenileme Nedenleri Ayırımı 284
2. Yenileme İsteminin Suç İşlendiği İddiasına Dayanması (CMK m. 316) 284
3. Hükümlünün Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri (CMK m. 311) 286
a. Duruşmada Kullanılan Ve Hükmü Etkileyen Bir Belgenin Sahteliğinin Anlaşılması (CMK m.311/1–a). 286
b. Yalan Tanıklık Veya Gerçek Dışı Bilirkişilik (CMK m. 311/1–b) 287
c. Hükme Katılan Hakimin Suç İşlemesi (CMK m. 311/1–c) 289
d. Mahkûmiyet Kararının Dayandığı Hukuk Mahkemesi Son Kararının Bir Başka Kararla Ortadan Kalkması (CMK m. 311/1–d) 293
e. Yeni Olaylar ve Yeni Deliller İleri Sürülmesi (CMK m. 311/1–e) 294
f. Anayasa Mahkemesinin Verdiği İhlal Kararı Üzerine Yargılamanın Yenilenmesi 302
g. Hükmün AİHS Ya Da Ek Protokollerin İhlaline Dayanması (CMK m. 311/1–f) 303
aa. AİHM Kararlarının Bağlayıcılığı 304
bb. Koşulları 305
4. Hükümlünün Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri 308
5. Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Gidilemeyecek Durumlar 311
a. Cezanın Değiştirilmesi Amacı 311
b. Hatanın Giderilmesi İçin Başka Yol Olması 312
H. Yargılama 313
1. Kabul Edilebilirlik İncelemesi 313
2. İstemin Dayanağı Olup Olmadığı Açısından İnceleme 314
3. Delillerin Toplanması ve Duruşma 316
4. Duruşma Sonucunda Verilen Kararlar 317
Kaynakça 319
Kavram Dizini 325

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
78,50   
78,50   
2
39,25   
78,50   
3
26,17   
78,50   
4
19,63   
78,50   
5
16,49   
82,43   
6
13,87   
83,21   
7
12,00   
84,00   
8
10,60   
84,78   
9
9,51   
85,57   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
78,50   
78,50   
2
39,25   
78,50   
3
26,17   
78,50   
4
19,63   
78,50   
5
15,70   
78,50   
6
13,08   
78,50   
7
12,00   
84,00   
8
10,60   
84,78   
9
9,51   
85,57   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
78,50   
78,50   
2
39,25   
78,50   
3
26,17   
78,50   
4
19,63   
78,50   
5
16,49   
82,43   
6
13,87   
83,21   
7
12,00   
84,00   
8
10,60   
84,78   
9
9,51   
85,57   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
78,50   
78,50   
2
39,25   
78,50   
3
26,17   
78,50   
4
19,63   
78,50   
5
15,70   
78,50   
6
13,08   
78,50   
7
12,00   
84,00   
8
10,60   
84,78   
9
9,51   
85,57   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
78,50   
78,50   
2
39,25   
78,50   
3
26,17   
78,50   
4
19,63   
78,50   
5
16,49   
82,43   
6
13,87   
83,21   
7
12,00   
84,00   
8
10,60   
84,78   
9
9,51   
85,57   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
78,50   
78,50   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat