Borçlar Hukuku Genel Hükümler Mustafa Ünlütepe

Borçlar Hukuku Genel Hükümler


Basım Tarihi
2021-03
Sayfa Sayısı
399
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750267598
Boyut
16x24
Baskı
159,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 59 puan kazanacaksınız)
   59

Doç. Dr. Mustafa ÜNLÜTEPE

 

Konu Başlıkları
- Genel Bilgiler ve Borçlar Hukukunun Temel Kavramları
- Hukuki İşlemlerden (Sözleşmelerden) Doğan Borçlar
- Haksız Fiillerden Doğan Borçlar
- Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar
- Borç İlişkisinin Hükümleri
- Borçların Sona Ermesi
- Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz VII
Kısaltmalar XXIII
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER VE BORÇLAR HUKUKUNUN
TEMEL KAVRAMLARI
§ 1. GENEL BİLGİLER 1
I. Borçlar Hukukunun Konusu ve Önemi 1
II. Borçlar Hukukunun Kapsamı 3
III. Borçlar Hukukunun Kaynakları 3
A. Borçlar Hukukunun Temel Kaynağı: Türk Borçlar Kanunu ve Sistematiği 3
1. Genel Olarak 3
2. Türk Borçlar Kanunu’nun Sistematiği 3
a. Genel Hükümler 4
b. Özel Borç İlişkileri 4
3. Türk Borçlar Kanunu’nun Uygulanması 5
B. Diğer Kaynakları 6
§ 2. BORÇLAR HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 6
I. Borç ve Borç İlişkisi 6
A. Genel Olarak 6
B. Borç İlişkisinin Kaynakları 8
II. Alacak Hakkı 9
A. Kavram 9
B. Alacak Hakkının Nisbîliği İlkesi ve İstisnaları 10
1. Alacak Hakkının Nisbîliği İlkesi 10
2. Alacak Hakkının Nisbîliği İlkesinin İstisnaları 12
III. Alacaklı 14
IV. Borçlu 14
V. Borcun Konusu: Edim 14
A. Edim Kavramı 14
B. Edimin Türleri 16
1. Edim Fiiline Göre Türleri 16
a. Olumlu Edim 16
b. Olumsuz Edim 17
2. İfa Ediliş Süresine Göre Edim 17
a. Ani Edim 17
b. Sürekli Edim 18
c. Dönemli Edim 18
3. Borçlunun Kişiliğinin Önemine Göre Edim 19
a. Kişisel Edim 19
b. Maddi Edim 20
c. Karma Edim 20
4. Bütünlüğüne Göre Edim 20
a. Bölünebilir Edim 20
b. Bölünemez Edim 21
5. Belirleniş Tarzına Göre Edim 21
a. Cins Borcu–Parça Borcu 21
aa. Cins Borcu 21
bb. Parça Borcu 22
cc. Ayrımın Misli ve Gayrimisli Eşya Ayrımı ile İlişkisi 22
b. Seçimlik Borç 23
VI. Sorumluluk 23
A. Kavram 23
B. Sorumluluk Türleri 24
1. Kural: Malvarlığı ile Kişisel Sınırsız Sorumluluk 24
2. İstisna: Malvarlığı ile Sınırlı Sorumluluk 25
a. Belirli Mallarla Sınırlı Sorumluluk 25
b. Belirli Miktarla Sınırlı Sorumluluk 25
C. Borçlunun Sorumluluktan Kurtulmasına Hizmet Eden Hukuki Çareler 26
1. Genel Olarak 26
2. İtiraz 26
3. Def’i 27
VII. Eksik (Tabii) Borçlar 28
A. Kavram 28
B. Türleri 29
1. Kumar ve Bahisten Doğan Borçlar 29
2. Evlenme Simsarlığından Doğan Borçlar 29
3. Ahlaki Görevlerden Doğan Borçlar 30
4. Zamanaşımına Uğramış Borçlar 30
İkinci Bölüm
HUKUKİ İŞLEMLERDEN (SÖZLEŞMELERDEN)
DOĞAN BORÇLAR
§ 3. HUKUKİ İŞLEMLER 33
I. Hukuki İşlemin Tanımı ve Unsurları 33
A. Hukuki İşlemin Tanımı 33
B. Hukuki İşlemin Kurucu Unsurları 33
1. İrade Beyanı ve Çeşitleri 33
2. İrade Beyanının Yöneldiği Sonucun Hukuk Düzenince Tanınması 37
II. Hukuki İşlemin Türleri 37
A. Gerekli İrade Açıklaması Adedi Bakımından Hukuki İşlemler (Taraf Sayısına Göre) 37
1. Tek Taraflı Hukuki İşlemler 37
2. Çok Taraflı Hukuki İşlemler 38
a. İki Taraflı Hukuki İşlemler (Sözleşmeler) 38
b. Kararlar 41
c. Ortak İşlemler 42
B. Malvarlığına Etkisi Bakımından Hukuki İşlemler 42
1. Borçlandırıcı İşlemler 42
2. Tasarruf İşlemleri 43
3. Kazandırıcı İşlemler 45
a. Kavram 45
b. Kazandırmanın Hukuki Sebebi 46
aa. İfa Sebebi 46
bb. Alacak Sebebi 46
cc. Bağışlama Sebebi 47
c. Sebebi Gösterilmeksizin (Soyut) Borç İkrarı 47
C. Etkilerini Doğurdukları An Bakımından Hukuki İşlemler 48
1. Sağlararası Hukuki İşlemler 48
2. Ölüme Bağlı Hukuki İşlemler 49
D. Sebebe Bağlı Olup Olmaması Bakımından Hukuki İşlemler 49
§ 4. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR 50
I. Sözleşme Kavramı ve Özellikleri 50
II. Sözleşmenin Kurulması 52
A. Öneri ve Öneriye Davet 52
1. Öneri 52
2. Öneriye Davet 54
3. Önerinin Bağlayıcılığı 55
a. Önerinin Hazırlar (Yüz–Yüze Olanlar) Arasında Yapılması 56
b. Önerinin Hazır (Yüz–Yüze) Olmayanlar Arasında Yapılması 56
4. Önerinin Geri Alınması 57
B. Kabul 57
C. Sözleşmenin Kurulduğu ve Hükümlerini Doğurmaya Başlayacağı An 59
III. Sözleşmelerde Şekil 59
A. Şekil Kavramı 59
B. Şeklin Türleri 60
1. Amaçlarına Göre Şekil 60
a. Geçerlilik Koşulu Niteliğinde Şekil 60
aa. Genel Olarak 60
bb. Kanuni Şekil 61
cc. İradi Şekil 61
b. İspat Koşulu Niteliğinde Şekil 61
2. Yapılış Tarzına Göre Şekil 62
a. Sözlü Şekil 62
b. Adi Yazılı Şekil 62
aa. Kavram 62
bb. Adi Yazılı Şeklin Unsurları 63
aaa. Metin 63
bbb. İmza 64
c. Nitelikli Yazılı Şekil 66
d. Resmi Şekil 67
IV. Sözleşmenin Konusu 68
A. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi 68
B. Sözleşme Özgürlüğü İlkesinin Çeşitli Görünümleri, Sınırları ve Yaptırım 69
1. Sözleşme Özgürlüğü İlkesinin Çeşitli Görünümleri 69
a. Sözleşme Yapıp Yapmama Özgürlüğü 69
aa. Genel Olarak 69
bb. Sözleşme Yapma Zorunluluğu 70
aaa. Kamu Hukuku Kaynaklı Sözleşme Yapma Zorunluluğu 70
bbb. Özel Hukuk Kaynaklı Sözleşme Yapma Zorunluluğu 70
ccc. Önsözleşme (Sözleşme Yapma Vaadi) 71
b. Şekil Seçme Özgürlüğü 73
c. Sözleşmeye Son Verme Özgürlüğü 73
d. Sözleşmenin İçeriğini Belirleme Özgürlüğü 74
e. Sözleşmenin Tipini Seçme Özgürlüğü 74
aa. Kanunda Düzenlenen Sözleşmeler 74
bb. Kanunda Düzenlenmeyen Sözleşmeler 75
aaa. Karma Sözleşmeler 75
bbb. Bileşik Sözleşmeler 76
ccc. Kendine Özgü Sözleşme 77
2. Sözleşme Özgürlüğü İlkesinin Sınırları 77
a. Genel Olarak 77
b. Emredici Hukuk Kurallarına Aykırılık 77
c. Ahlaka Aykırılık 78
d. Kamu Düzenine Aykırılık 79
e. Kişilik Hakkına Aykırılık 80
f. İmkânsızlık 81
g. Şekle Aykırılık 82
C. Genel İşlem Koşulları 84
1. Genel İşlem Koşulları Kavramı 84
a. Tanımı ve Unsurları 86
b. Genel İşlem Koşulu Olarak Nitelendirmede Etkili Olmayan Olgular 86
2. Genel İşlem Koşullarının Yazılmamış Sayılması 87
a. Yazılmamış Sayılma 87
b. Yazılmamış Sayılmanın Sözleşmeye Etkisi 88
3. Genel İşlem Koşullarının Yorumlanması 89
D. Sözleşmelerin Yorumlanması ve İrade ile Beyan Arasında Bilerek Yaratılan Uygunsuzluk Hâlleri 89
1. Sözleşmelerin Yorumlanması 89
2. İrade ile Beyan Arasında Bilerek Yaratılan Uygunsuzluk Hâlleri 89
a. Tek Tarafın İsteği ile Yaratılan Uygunsuzluk Hâlleri 90
aa. Lâtife (Şaka) Beyanı 90
bb. Zihni Kayıt 90
b. İki Tarafın İsteği ile Yaratılan Uygunsuzluk Hâli (Muvazaa–Danışıklılık) 90
aa. Kavram 90
bb. Muvazaanın Çeşitleri 91
aaa. Mutlak Muvazaa 91
bbb. Nisbî Muvazaa 91
cc. Muvazaalı İşlemin Hükmü 92
aaa. Genel Olarak 92
bbb. İyiniyetli Üçüncü Kişilerin Korunduğu Durumlar 94
dd. Muvazaanın İspatı 94
aaa. Taraflardan Birinin Muvazaa İddiasını İspatı 94
bbb. Üçüncü Kişinin Muvazaa İddiasını İspatı 95
§ 5. SÖZLEŞMELERİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 95
I. Genel Olarak Hukuki İşlemlerde Hükümsüzlük Hâlleri 95
II. Yokluk 97
III. Kesin Hükümsüzlük (Mutlak Butlan) 98
A. Tam Kesin Hükümsüzlük 99
1. Sebepleri ve Sonuçları 99
2. Hukuki İşlemin Ayakta Tutulması 100
3. Evlenmenin Mutlak Butlanı ile Farklılıkları 103
4. Yokluk Yaptırımı ile Farklılıkları 104
B. Kısmi Kesin Hükümsüzlük (Kısmi Butlan) 104
IV. İptal Edilebilirlik (Nisbî Butlan) 106
A. Genel Olarak 106
B. İradeyi Bozan Hâller (Düzelebilir Hükümsüzlük Hâlleri) 107
1. Çeşitleri 107
a. Yanılma (Hata) 107
aa. Genel Olarak 107
bb. Esaslı Yanılma–Esaslı Olmayan Yanılma 107
cc. Esaslı Yanılma Çeşitleri 108
aaa. Esaslı Sayılan Açıklama Yanılmaları 108
bbb. Esaslı Sayılan Saik Yanılmaları (Temel Yanılması) 111
ccc. İletmede Yanılma 112
b. Aldatma (Hile) 113
c. Korkutma (İkrah) 115
2. Düzelebilir Hükümsüzlük Yaptırımı ve Sonuçları 117
C. Bozulabilir Geçerlilik Hâli (Aşırı Yararlanma–Gabin) 119
1. Aşırı Yararlanma (Gabin) Kavramı 119
2. Şartları 119
a. Objektif Şart (Karşılıklı Edimler Arasında Açık Oransızlık) 120
b. Sübjektif Şart (Açık Oransızlığın Karşı Tarafın Özel Durumlarından Yararlanarak Meydana Getirilmesi) 120
3. Hükümleri 122
D. Askıda Hükümsüzlük (Eksiklik) 123
E. Nisbî (Sınırlı) Etkisizlik 125
§ 6. TEMSİL 126
I. Temsil Kavramı 126
II. Kaynağına Göre Temsil 126
A. Kanuni Temsil 126
B. İradi Temsil 127
III. Temsilin Çeşitleri 127
A. Dolaylı Temsil 127
B. Doğrudan Temsil 128
1. Kavram 128
2. Doğrudan Temsilin Şartları 128
a. Temsilcinin Temsil Olunanın Adına ve Hesabına Hareket Etmesi 129
b. Temsil Yetkisinin Bulunması 129
IV. Yetkisiz Temsil ve Sonuçları 131
V. Temsil İlişkisini Sona Erdiren Sebepler 132
A. Temsil Yetkisinin Geri Alınması (Azil) 132
B. Diğer Sona Erme Sebepleri 134
§ 7. İLÂN YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERME 134
Üçüncü Bölüm
HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇLAR
§ 8. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU KAVRAMI VE DAR ANLAMDA HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN UNSURLARI 137
I. Haksız Fiil Sorumluluğu Kavramı 137
II. Dar Anlamda Haksız Fiil Sorumluluğunun (Kusur Sorumluluğu) Unsurları 139
A. Fiil 139
B. Hukuka Aykırılık 140
1. Kavram 140
2. Ahlaka Aykırılık 141
3. Hukuka Aykırılık Bağı 142
4. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Hâller 143
a. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa) 143
b. Zorunluluk (Iztırar) Hâli 145
c. Kendi Hakkını Güç Kullanarak Koruma 147
d. Kamu Hukukundan veya Özel Hukuktan Doğan Bir Yetkinin Kullanılması 148
e. Zarar Görenin Rızası 149
f. Üstün Nitelikli Kamusal Yarar 151
g. Üstün Nitelikli Özel Yarar 152
C. Kusur 153
1. Kavram 153
2. Kusurun Çeşitleri 154
a. Kast 154
aa. Doğrudan Kast 154
bb. Dolaylı (Olası) Kast 154
b. İhmal 155
D. Zarar 156
1. Genel Olarak 156
2. Maddi Zarar 156
a. Kavram 156
b. Maddi Zarar Çeşitleri 157
aa. Fiili Zarar 157
bb. Yoksun Kalınan Kâr (Kazanç) 157
cc. Eşyaya İlişkin Zarar–Kişiye İlişkin Zarar (Ölüm ve Bedensel Zarar) 158
aaa. Eşyaya İlişkin Zarar 158
bbb. Kişiye İlişkin Zarar (Ölüm ve Bedensel Zarar) 158
aaaa. Genel Olarak 158
bbbb. Ölüm Hâlinde Uğranılan Zararlar 159
cccc. Bedensel Zararlar 159
dddd. Ölüm Hâlinde ve Bedensel Zararlarda Zarar Miktarının Belirlenmesi 160
dd. Doğrudan Zarar–Dolaylı Zarar 163
ee. Yansıma Zarar 163
3. Manevi Zarar 165
4. Denkleştirme 167
E. Nedensellik Bağı (İlliyet Bağı) 167
1. Uygun Nedensellik Bağı Teorisi 167
2. Nedensellik Bağında Sebeplerin Çokluğu 168
a. Ortak Nedensellik 169
b. Yarışan Nedensellik 169
c. Seçimlik (Alternatif) Nedensellik 169
d. Öne Geçen (Farazi) Nedensellik 170
3. Nedensellik Bağını Kesen Hâller 170
§ 9. KUSURSUZ (OBJEKTİF) SORUMLULUK HÂLLERİ 171
I. Genel Olarak 171
II. TBK’de Düzenlenen Kusursuz Sorumluluk Hâlleri 172
A. Hakkaniyet Sorumluluğu (Ayırt Etme Gücü Bulunmayanların Haksız Fiil Sorumluluğu) 172
B. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu 173
C. Organizasyon Sorumluluğu 176
D. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu 179
E. Bina ve Diğer Yapı Malikinin Sorumluluğu 181
F. Tehlike Sorumluluğu 183
III. TMK’de Düzenlenen Kusursuz Sorumluluk Hâlleri 186
A. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu 186
B. Ev Başkanının Sorumluluğu 187
C. Tapu Sicilinin Tutulmasından Dolayı Devletin Sorumluluğu 189
IV. Özel Kanunlarda Düzenlenen Kusursuz Sorumluluk Hâlleri 190
A. Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu 190
B. Çevreyi Kirletenlerin Sorumluluğu 192
C. Sivil Hava Aracı İşleteninin Sorumluluğu 193
§ 10. TAZMİNAT DAVASI 193
I. Maddi ve Manevi Tazminat 193
A. Maddi Tazminat 193
1. Genel Olarak 193
2. Tazminat Miktarının Belirlenmesi 194
3. Tazminat Şeklinin Belirlenmesi 198
B. Manevi Tazminat 199
1. Kişilik Hakkının İhlali Hâlinde 199
2. Ölüm ve Bedensel Bütünlüğün İhlali Hâlinde 200
II. Geçici Ödemeler 200
III. Zamanaşımı 201
IV. Yargılama ile Ceza Hukuku İlişkisi 202
V. Birden Çok Kişinin Tazminat Sorumluluğu 203
A. Genel Olarak 203
B. Dış İlişkideki Sonuçları 204
C. İç İlişkideki Sonuçları 205
1. Rücu Hakkı 205
2. Rücu Hakkının Tabi Olduğu Zamanaşımı 205
Dördüncü Bölüm
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR
§ 11. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KAVRAMI VE DAVA ŞARTLARI 207
I. Sebepsiz Zenginleşme Kavramı 207
II. Sebepsiz Zenginleşmenin Şartları 208
A. Zenginleşme 208
B. Zenginleşmenin Başkasının Malvarlığından veya Emeğinden Gerçekleşmesi 209
C. Nedensellik Bağı 209
D. Haklı Bir Sebebin Yokluğu 209
1. Hukuki Sebebin Geçerli Olmaması 210
2. Hukuki Sebebin Gerçekleşmemiş Olması 211
3. Hukuki Sebebin Ortadan Kalkması 211
III. Borç Olmayan Şeyin Ödenmesi 212
IV. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Açılamayacağı Hâller 212
§ 12. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞENİN İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE ZAMANAŞIMI 213
I. Sebepsiz Zenginleşenin İade Yükümlülüğü 213
A. İyiniyetli Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcunun Kapsamı 213
B. Kötüniyetli Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcunun Kapsamı 214
II. Zamanaşımı 214
Beşinci Bölüm
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ
§ 13. BORÇLARIN İFASI 217
I. İfa Kavramı 217
II. İfanın Konusu 217
A. İfanın Edime Uygun Olması Kuralı 217
B. Borcun Tamamının İfası Kuralı 219
C. Cins ve Parça Borçlarının İfası 220
D. Seçimlik Borçların İfası 221
E. Bölünemeyen Borçların İfası 221
F. Para Borçlarının İfası 222
1. Ülke Parasıyla Ödeme 222
2. Yabancı Ülke Parası ile Ödeme 222
3. Faiz Borcu 223
4. Kısmi Ödemenin Mahsup Edilmesi 226
5. Birden Fazla Para Borcunun Varlığı Hâlinde Yapılan Ödemenin Mahsubu 226
6. Ödemenin İspatı ile Makbuz ve Senetlerin Geri Verilmesi 227
III. İfanın Tarafları 228
A. Borcun Kim Tarafından İfa Edileceği 228
1. Borçlunun Bizzat İfa ile Yükümlü Olmaması 228
2. Üçüncü Kişinin İfası 229
B. Borcun Kime İfa Edileceği 230
IV. İfa Yeri 231
V. İfa Zamanı 232
A. Genel Olarak 232
B. Borcun İfasının Vadeye Bağlanması 233
C. Vadenin Hesaplanması 235
VI. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa 236
A. İfa Sırası 236
1. Aynı Anda İfa Kuralı 236
2. Ödemezlik Def’i 237
B. İfa Güçsüzlüğü 240
VII. Alacaklı Temerrüdü 241
A. Kavram ve Alacaklı Temerrüdünün Şartları 241
B. Alacaklının Temerrüdünün Sonuçları 242
1. Borcun Konusunu Tevdi Hakkı 242
2. Borcun Konusunu Sattırma ve Bedeli Tevdi Hakkı 243
3. Sözleşmeden Dönme Hakkı 243
§ 14. BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİ VE SONUÇLARI 244
I. Borcun İfa Edilmemesi 244
II. Borcun İfa Edilmemesinin Çeşitleri 245
A. İfa İmkânsızlığı 245
1. Borçlunun Sorumlu Olduğu İfa İmkânsızlığı (Kusurlu İfa İmkânsızlığı) 245
2. Borçlunun Sorumlu Olmadığı İfa İmkânsızlığı (Kusursuz İfa İmkânsızlığı) 246
3. Aşırı İfa Güçlüğü 249
B. Gereği Gibi İfa Etmeme (Borcun Kötü İfası) 253
C. Borçlu Temerrüdü 254
1. Kavram 254
2. Borçlu Temerrüdünün Şartları 254
a. Borcun İfasının Mümkün Olması 254
b. Borcun Muaccel Olması 255
c. Borçluya İhtar Yapılmış Olması 255
aa. Kural: Alacaklının Borçluya İhtarda Bulunması 255
bb. İstisna: İhtara İhtiyaç Olmayan Hâller 256
aaa. Belirli Vadeli Borçlar 256
bbb. Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar 257
ccc. Dürüstlük Kuralı Gereği Alacaklıdan İhtarda Bulunmasının Beklenememesi 257
ddd. Ticari İşletmeler Arasındaki Sözleşmelerdeki Para Borçları 257
III. Borcun İfa Edilmemesinin Sonuçları 258
A. Genel Sonuçları 258
1. Aynen İfayı Talep Hakkı 258
2. Tazminat Talep Hakkı 259
a. Tazminat Talebinin Tabi Olduğu Şartlar 259
aa. Genel Olarak 259
bb. Zarar 260
cc. Kusur 262
aaa. Borçlunun Kusurundan Sorumluluğu 262
bbb. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk (Borçlunun Kusuru Olmaksızın Sorumluluğu) 262
b. Sorumsuzluk Anlaşması 266
3. Sözleşmeden Dönme 268
B. Borçlu Temerrüdünün Sonuçları 268
1. Temerrüdün Genel Sonuçları 269
a. Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı 269
b. Beklenmedik Hâlden Sorumluluk 270
2. Temerrüdün Özel Sonuçları 271
a. Para Borçlarında Temerrüdün Sonuçları 271
aa. Temerrüt Faizi 271
bb. Aşkın (Munzam) Zarar 273
b. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen (Karşılıklı) Sözleşmelerde Temerrüdün Sonuçları 275
aa. Genel Olarak 275
bb. Ek Seçimlik Haklardan Yararlanılmasına İlişkin Ön Şart: Borçluya Uygun Bir Süre Verilmesi 275
aaa. Borçluya İfa İçin Uygun Bir Süre Verilmesi 275
bbb. Borçluya Süre Verilmesine Gerek Olmayan Hâller 277
cc. Alacaklının Seçimlik Hakları 278
aaa. Genel Olarak 278
bbb. Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı 279
ccc. Aynen İfadan Vazgeçerek Olumlu Zararın Tazmini 279
ddd. Aynen İfadan Vazgeçerek Sözleşmeden Dönme ve Olumsuz Zararın Tazmini 281
C. Culpa in Contrahendo Sorumluluğu (Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurdan Sorumluluk) 285
D. Sorumluluk Sebeplerinin Yarışması 288
§ 15. BORÇ İLİŞKİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ 290
I. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme 290
A. Kavram ve Şartları 290
B. Hüküm ve Sonuçları 292
II. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme 293
A. Kavram ve Özellikleri 293
B. Çeşitleri 295
C. Hüküm ve Sonuçları 296
1. Eksik Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmede 296
2. Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmede 296
Altıncı Bölüm
BORÇLARIN SONA ERMESİ
§ 16. İBRA SÖZLEŞMESİ 299
§ 17. YENİLEME 301
§ 18. ALACAKLI VE BORÇLU SIFATININ BİRLEŞMESİ 302
§ 19. TAKAS 303
I. Kavram ve Şartları 303
II. Hüküm ve Sonuçları 306
§ 20. ZAMANAŞIMI 306
I. Kavram 306
II. Şartları 307
A. Zamanaşımına Tabi Bir Alacağın Bulunması 307
B. Zamanaşımı Süresinin Geçmiş Olması 308
1. Zamanaşımı Süreleri 308
2. Sürenin İşlemeye Başlaması ve Hesaplanması 309
3. Zamanaşımı Süresinin Durması ve Kesilmesi 310
a. Zamanaşımının Durması 310
b. Zamanaşımının Kesilmesi 311
III. Hüküm ve Sonuçları 312
Yedinci Bölüm
BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR
§ 21. MÜTESELSİL BORÇLULUK VE MÜTESELSİL ALACAKLILIK 315
I. Müteselsil Borçluluk 315
A. Kavram ve Özellikleri 315
B. Hüküm ve Sonuçları 317
1. Dış İlişkide 317
2. İç İlişkide 319
II. Müteselsil Alacaklılık 320
§ 22. KOŞULA BAĞLI BORÇLAR 322
I. Kavram ve Özellikleri 322
II. Koşulun Çeşitleri 323
A. Geciktirici Koşul–Bozucu Koşul 323
B. Tesadüfî Koşul–İradi Koşul–Karma Koşul 324
III. Hüküm ve Sonuçları 324
§ 23. BAĞLANMA PARASI VE CAYMA PARASI 326
I. Bağlanma Parası 326
II. Cayma Parası 327
§ 24. CEZA KOŞULU 327
I. Kavram ve Özellikleri 327
II. Çeşitleri 329
A. Seçimlik Ceza Koşulu 329
B. İfaya Eklenen Ceza Koşulu 330
C. İfayı Engelleyen Ceza Koşulu (Dönme Cezası) 331
III. Ceza Koşulunun Alacaklının Zararı ve Borçlunun Kusuru ile İlişkisi 331
IV. Aşırı Cezanın İndirilmesi 332
Sekizinci Bölüm
BORÇ İLİŞKİLERİNDE TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ
§ 25. ALACAĞIN DEVRİ 333
I. Kavram ve Özellikleri 333
II. Şartları 334
A. Devri Mümkün Bir Alacağın Varlığı 335
B. Devreden ile Devralan Arasında Sözleşme Yapılması 336
III. Hüküm ve Sonuçları 337
A. Devreden ile Devralan Arasındaki İlişki 337
B. Devreden ile Borçlu Arasındaki İlişki 338
C. Borçlu ile Devralan Arasındaki İlişki 339
§ 26. BORCUN ÜSTLENİLMESİ 340
I. Borcun İç ve Dış Üstlenilmesi Sözleşmeleri 340
A. Borcun İç Üstlenilmesi Sözleşmesi 340
B. Borcun Dış Üstlenilmesi Sözleşmesi 342
1. Kavram ve Sözleşmenin Kurulması 342
2. Hüküm ve Sonuçları 343
II. Borca Katılma 344
A. Kavram 344
B. Şartları 345
C. Hüküm ve Sonuçları 346
III. Malvarlığı veya İşletmenin Devri ile Borcun Üstlenilmesi 347
IV. İşletmelerin Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesi 348
§ 27. SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE SÖZLEŞMEYE KATILMA 349
I. Sözleşmenin Devri 349
II. Sözleşmeye Katılma 350
EK: TEST SORULARI 353
KAYNAKÇA 385
KAVRAM DİZİNİ 393

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
   
   
Kapat