Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mutlu Dinç

LMDHukuk Muhakemeleri Kanunu


Basım Tarihi
2019-01
Sayfa Sayısı
335
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750252655
Boyut
12,5x21,5
Baskı
544,90 TL
(Bu ürünü aldığınızda 44 puan kazanacaksınız)
   44

Konu Başlıkları
- Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
- Bilirkişilik Kanunu
- Bilirkişilik Yönetmeliği
- Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
- Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği
- Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
- Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun
- İş Mahkemeleri Kanunu
- Tebligat Kanunu
- Elektronik Tebligat Yönetmeliği
Yargılama Giderleri Tarifeleri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Bu Kitaptan Faydalanırken 5
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Görev
Görevin belirlenmesi ve niteliği 19
Asliye hukuk mahkemelerinin görevi 19
Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların
tazmini davalarında görev 19
Sulh hukuk mahkemelerinin görevi 19
İKİNCİ AYIRIM
Yetki
Genel kural 20
Genel yetkili mahkeme 20
Davalının birden fazla olması hâlinde yetki 20
Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki 20
Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması hâlinde yetki 20
Sözleşmeden doğan davalarda yetki 20
Mirastan doğan davalarda yetki 21
Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki 21
Karşı davada yetki 21
Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki 21
Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki 21
Haksız fiilden doğan davalarda yetki 22
Yetki sözleşmesi 22
Yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları 22
Yetki itirazının ileri sürülmesi 22
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi
Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler 23
Yargı yeri belirlenmesini gerektiren sebepler 23
İnceleme yeri 23
İnceleme usulü ve sonucu 23
İKİNCİ BÖLÜM – Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler
Tasarruf ilkesi 24
Taraflarca getirilme ilkesi 24
Taleple bağlılık ilkesi 24
Hukukî dinlenilme hakkı 24
Aleniyet ilkesi 24
Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü 25
Usul ekonomisi ilkesi 25
Hâkimin davayı aydınlatma ödevi 25
Yargılamanın sevk ve idaresi 25
Hukukun uygulanması 25
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukukî Sorumluluğu
BİRİNCİ AYIRIM
Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi
Yasaklılık sebepleri 26
Çekinme kararının sonuçları 26
Ret sebepleri 26
Hâkimin bizzat çekilmemesi hâli 27
Ret usulü 27
Çekilme kararının incelenmesi 27
Ret talebini incelemeye yetkili merci 27
Ret talebinin geri çevrilmesi 28
Ret talebinin incelenmesi 28
Ret talebine ilişkin kararlara karşı istinaf 29
Ret talebine ilişkin kararların temyizi 29
Zabıt kâtibinin yasaklılığı ve reddi 29
İKİNCİ AYIRIM
Hâkimin Hukukî Sorumluluğu
Devletin sorumluluğu ve rücu 30
Davaların açılacağı mahkeme 30
Dava dilekçesi ve davanın ihbarı 30
Davanın reddi hâlinde verilecek ceza 30
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler
BİRİNCİ AYIRIM
Tarafların Ehliyetleri
Taraf ehliyeti 31
Dava ehliyeti 31
Davada kanunî temsil 31
Dava takip yetkisi 31
Temsil veya izin belgelerinin verilmesi 31
Dava sırasında taraflardan birinin ölümü 32
Kanunî temsilci atanması sebebiyle yargılamanın ertelenmesi 32
İKİNCİ AYIRIM
Dava Arkadaşlığı
İhtiyarî dava arkadaşlığı 33
İhtiyarî dava arkadaşlarının davadaki durumu 33
Mecburî dava arkadaşlığı 33
Mecburî dava arkadaşlarının davadaki durumu 33
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale
İhbar ve şartları 34
İhbarın şekli 34
İhbarda bulunulan kişinin durumu 34
İhbarın etkisi 34
Aslî müdahale 34
Fer’î müdahale 34
Fer’î müdahale talebi ve incelenmesi 34
Fer’î müdahilin durumu 35
Fer’î müdahalenin etkisi 35
Cumhuriyet savcısının davada yer alması 35
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaya Vekâlet
Genel olarak 36
Davaya vekâlet hakkında uygulanacak hükümler 36
Davaya vekâletin kanunî kapsamı 36
Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller 36
Birden fazla vekil görevlendirilmesi 36
Vekâletnamenin ibrazı 37
Vekâletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması 37
Vekilin vekâlet veren huzurundaki beyanı 37
Vekilin veya vekâlet verenin duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışı 37
Tarafın davasını takip edebilecek ehliyette olmaması 38
Vekilin azli ve istifasının şekli 38
Vekilin istifası 38
Vekilin azli 38
BEŞİNCİ BÖLÜM
Teminat
Teminat gösterilecek hâller 39
Teminat gerektirmeyen hâller 39
Teminat kararı 39
Teminatın tutarı ve şekli 39
Teminat gösterilmemesinin sonuçları 40
Teminatın iadesi 40
ALTINCI BÖLÜM
Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adli Tatil
BİRİNCİ AYIRIM
Süreler
Sürelerin belirlenmesi 41
Sürelerin başlaması 41
Sürelerin bitimi 41
Tatil günlerinin etkisi 41
Kesin süre 41
İKİNCİ AYIRIM
Eski Hâle Getirme
Talep 42
Süre 42
Talebin şekli ve kapsamı 42
Talep ve inceleme mercii 42
Talebin yargılamaya ve hükmün icrasına etkisi 42
İnceleme ve karar 43
Giderler 43
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Adli Tatil
Adli tatil süresi 44
Adli tatilde görülecek dava ve işler 44
Adli tatilin sürelere etkisi 44
İKİNCİ KISIM
Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava Çeşitleri
Eda davası 45
Tespit davası 45
Belirsiz alacak ve tespit davası 45
İnşaî dava 45
Kısmî dava 46
Davaların yığılması 46
Terditli dava 46
Seçimlik dava 46
Topluluk davası 46
İKİNCİ BÖLÜM
Dava Şartları ve İlk İtirazlar
BİRİNCİ AYIRIM
Dava Şartları
Dava şartları 47
Dava şartlarının incelenmesi 47
İKİNCİ AYIRIM – İlk İtirazlar
Konusu 48
İleri sürülmesi ve incelenmesi 48
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yazılı Yargılama Usulü
BİRİNCİ BÖLÜM
Davanın Açılması
Davanın açılma zamanı 49
Dava dilekçesinin içeriği 49
Harç ve avans ödenmesi 49
Belgelerin birlikte verilmesi 50
Dava dilekçesinin tebliği 50
Davanın geri alınması 50
Tarafta iradî değişiklik 50
Dava konusunun devri 50
İKİNCİ BÖLÜM
Cevap Dilekçesi
Cevap dilekçesinin verilmesi 51
Cevap dilekçesi verme süresi 51
Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu 51
Cevap dilekçesinin içeriği 51
Cevap dilekçesinde eksiklik bulunması 52
Cevap dilekçesi verilmesinin sonucu 52
Karşı dava açılabilmesinin şartları 52
Karşı davanın açılması ve süresi 52
Asıl davanın sona ermesi 52
Uygulanacak hükümler 52
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi
Tarafların ikinci dilekçeleri 53
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön İnceleme
Ön incelemenin kapsamı 54
Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar 54
Ön inceleme duruşmasına davet 54
Ön inceleme duruşması 54
İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi 55
Süreler hakkında karar 55
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar
BİRİNCİ AYIRIM
Tahkikat
Tahkikatın konusu 56
Tarafların dinlenilmesi 56
Sonradan delil gösterilmesi 56
Mevcut delillerle davanın aydınlanması 56
İKİNCİ AYIRIM
Duruşma
Tarafların duruşmaya daveti 57
Mahkemenin çalışma zamanı 57
Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası 57
Tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın açılmamış sayılması 57
Duruşma düzeni 58
Soru yöneltme 58
Kayıt ve yayın yasağı 58
Tutanak 59
Tutanağın imzalanması ve imza atamayanların durumu 59
Tutanağın ispat gücü 59
Zabıt kâtibi bulundurulması zorunluluğu 59
Tutanak örneği verilmesi 60
Dosyaya belge konulması ve dosyanın başka yere gönderilmesi 60
Dizi listesi 60
Dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi 60
Dosyanın hâkimin incelemesine hazır tutulması 60
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ön Sorun ve Bekletici Sorun
Ön sorunun ileri sürülmesi 61
Ön sorunun incelenmesi 61
Bekletici sorun 61
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması
Davaların birleştirilmesi 62
Davaların ayrılması 62
Kanun yolları 62
BEŞİNCİ AYIRIM
İsticvap
Konusu 63
İsticvap olunacak kişilerin belirlenmesi 63
İsticvap olunacak tarafın davet edilmesi 63
Bizzat isticvap olunma 63
İsticvabın yapılması 63
Tutanak düzenlenmesi 64
Kıyasen uygulanacak hükümler 64
ALTINCI AYIRIM
Islah ve Maddî Hataların Düzeltilmesi
Kapsamı ve sayısı 65
Islahın zamanı ve şekli 65
Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve karşı tarafın zararının ödenmesi 65
Islahın etkisi 65
Davanın tamamen ıslahı 65
Kısmen ıslah 66
Kötüniyetli ıslah 66
Maddî hataların düzeltilmesi 66
ALTINCI BÖLÜM
Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama
Tahkikatın sona ermesi 67
Toplu mahkemelerde tahkikatın sona ermesi 67
Sözlü yargılama 67
DÖRDÜNCÜ KISIM
İspat ve Deliller
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
İspatın konusu 69
İkrar 69
İspat hakkı 69
İspat yükü 69
Karşı ispat 70
Kanunda düzenlenmemiş deliller 70
Delil sözleşmesi 70
Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi 70
Başka yerden getirtilecek deliller 70
Delilden vazgeçme 70
Delillerin incelenmesi ve istinabe 70
Delillerin değerlendirilmesi 71
İKİNCİ BÖLÜM
Belge ve Senet
Belge 72
Senetle ispat zorunluluğu 72
Senede karşı tanıkla ispat yasağı 72
Delil başlangıcı 72
Senetle ispat zorunluluğunun istisnaları 72
İlâmların ve resmî senetlerin ispat gücü 73
Adî senetlerin ispat gücü 73
İmza atamayanların durumu 73
Senette çıkıntı, kazıntı ve silinti 74
Yazı veya imza inkârı 74
Yazı veya imza inkârının sonucu 74
Güvenli elektronik imzalı belgenin inkârı 74
Sahtelik incelemesi 74
Sahte senedin iptali 75
Haksız yere sahtelik iddiası 75
Sahtelik hakkında hukuk ve ceza mahkemesi kararlarının etkisi 75
Belgelerin halefler aleyhine kullanılması 76
Mahkemece belge aslının istenmesi ve geri verilmesi 76
Belge aslının ibrazı usulü 76
Belgenin yerinde incelenmesi 76
Tarafların belgeleri ibrazı zorunluluğu 77
Tarafın belgeyi ibraz etmemesi 77
Üçüncü kişinin belgeyi ibraz etmemesi 77
Ticarî defterlerin ibrazı ve delil olması 77
Yabancı dilde yazılmış belgeler 78
Yabancı resmî belgelerin yetkili makamlar tarafından onaylanması zorunluluğu 78
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yemin
Yeminin konusu 79
Yemine konu olamayacak vakıalar 79
Yemin teklifi 79
Yemine davet 79
Yemin etmemenin sonuçları 79
Yeminin iade olunamayacağı hâller 80
Ölüm veya fiil ehliyetinin kaybı 80
Yemini yerine getirecek kimseler 80
Yeminin şekli 80
Sağır ve dilsizlerin yemini 80
Hasta veya engellilerin mahkeme dışında yemini 81
Yemin edecek kimsenin mahkemenin yargı çevresi dışında olması 81
Yemin konusunun açıklattırılması 81
Yemin tutanağının düzenlenmesi 81
Yalan yere yemin iddiası 81
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tanık
Tanık gösterme şekli 82
Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi 82
Tanıklığın izne bağlı olduğu hâller 82
Tanığın davet edilmesi 82
Davetiyenin içeriği 83
Çağrıya uyma zorunluluğu 83
Tanığa soru kağıdı gönderilmesi 83
Tanıklıktan çekinme hakkı 83
Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme 83
Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme 84
Menfaat ihlâli tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme 84
Tanıklıktan çekinme hakkının istisnaları 84
Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi 84
Çekinmenin kabul edilmemesinin sonucu 85
Tanığın kimliğinin tespiti 85
Tanıklara itiraz 85
Tanığa görevinin önemini anlatma 85
Yeminsiz dinlenecekler 85
Yeminin zamanı ve şekli 86
Tanıkların mahkemede dinlenilmesi 86
Tanığın bilgilendirilmesi 86
Tanığın dinlenilme şekli 86
Yasak davranışlar 87
Tercüman ve bilirkişi kullanılması 87
Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık edilmesi ve sonuçları 87
Tanığa ödenecek ücret ve giderler 87
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İncelemesi
Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren hâller 88
Bilirkişi sayısının belirlenmesi 88
Bilirkişilerin görevlendirilmesi 88
Bilirkişilik görevinin kapsamı 88
Bilirkişilik görevini kabulle yükümlü olanlar 89
Bilirkişiye yemin verdirilmesi 89
Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olması ve reddi 89
Bilirkişinin görev alanının belirlenmesi 90
Bilirkişinin görev süresi 90
Bilirkişinin haber verme yükümlülüğü 90
Bilirkişinin görevini bizzat yerine getirme yükümlülüğü 90
Bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü 91
Bilirkişinin yetkileri 91
Bilirkişi açıklamalarının tespiti ve rapor 91
Bilirkişi raporunun verilmesi 91
Bilirkişi raporuna itiraz 92
Bilirkişinin oy ve görüşünün değerlendirilmesi 92
Bilirkişi gider ve ücreti 92
Bilirkişinin ceza hukuku bakımından durumu 92
Bilirkişinin hukukî sorumluluğu 92
Davaların açılacağı mahkeme 92
Rücu davasında zamanaşımı 93
ALTINCI BÖLÜM
Keşif
Keşif kararı 94
Keşfe yetkili mahkeme 94
Keşfin yapılması 94
Keşfe katlanma zorunluluğu 94
Soybağı tespiti için inceleme 95
YEDİNCİ BÖLÜM
Uzman Görüşü
Uzman görüşü 96
BEŞİNCİ KISIM
Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Hüküm
Hüküm, hükmün verilmesi ve tefhimi 97
Hükmün müzakeresi 97
Hükmün oylanması ve yeter sayı 97
Hükmün kapsamı 98
Hükmün yazılması 98
Hükmün imza edilememesi 98
Hükmün korunması 98
Hüküm nüshası 99
İlâmın alınması, kesinleşme kaydı ve harçlar 99
Kesin hüküm 99
İKİNCİ BÖLÜM
Hükmün Tashihi ve Tavzihi
Hükmün tashihi 100
Hükmün tavzihi 100
Tavzih talebi ve usulü 100
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
Davadan feragat 101
Davayı kabul 101
Feragat ve kabulün şekli 101
Feragat ve kabulün zamanı 101
Feragat ve kabulün sonuçları 101
Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri 101
Sulh 102
Sulhun zamanı 102
Sulhun etkisi 102
ALTINCI KISIM
Basit Yargılama Usulü
Basit yargılama usulüne tâbi dava ve işler 103
Dilekçelerin verilmesi 103
Delillerin ikamesi 103
İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı 104
Ön inceleme ve tahkikat 104
Hüküm 104
Uygulanacak hükümler 105
YEDİNCİ KISIM
Yargılama Giderleri ve Adli Yardım
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargılama Giderleri
Yargılama giderlerinin kapsamı 107
Delil ikamesi için avans 107
Resen yapılması gereken işlemlere ilişkin giderler 108
Yargılama giderlerinden sorumluluk 108
Dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden sorumluluk 108
Fer’î müdahale gideri 108
Kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları 108
Vekâlet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi 109
Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri 109
Yargılama giderlerine hükmedilmesi 109
Avansın iadesi 109
İKİNCİ BÖLÜM
Adli Yardım
Adli yardımdan yararlanacak kişiler 110
Adli yardımın kapsamı 110
Adli yardım talebi 110
Adli yardım talebinin incelenmesi 111
Adli yardım kararının kaldırılması 111
Adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili 111
Adli yardım kararıyla atanan avukatın ücretinin ödenmesi 111
SEKİZİNCİ KISIM
Kanun Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM
İstinaf
İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar 113
İstinaf dilekçesi 113
İstinaf dilekçesinin verilmesi 114
Harç ve giderlerin yatırılması 114
Başvuru süresi 114
İstinaf dilekçesinin reddi 114
İstinaf dilekçesine cevap 115
Katılma yolu ile başvurma 115
Başvurma hakkından feragat 115
Başvurunun icraya etkisi 115
Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma 115
Ön inceleme 116
Duruşma yapılmadan verilecek kararlar 116
İnceleme 117
İncelemenin kapsamı 117
Duruşma yapılmasına karar verilmesi 117
Yapılamayacak işlemler 117
Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi 117
Karar 118
Uygulanacak diğer hükümler 118
İKİNCİ BÖLÜM
Temyiz
Temyiz edilebilen kararlar 119
Temyiz edilemeyen kararlar 119
Kanun yararına temyiz 120
Temyiz dilekçesi 120
Temyiz dilekçesinin verilmesi 120
Kıyas yoluyla uygulanacak hükümler 121
Temyizin icraya etkisi 121
Kötüniyetle temyiz 121
Temyiz incelemesi ve duruşma 121
Onama kararları 122
Bozma sebepleri 122
Yargıtay kararlarının tebliği 123
Bozmaya uyma veya direnme 123
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargılamanın İadesi
Konu 124
Yargılamanın iadesi sebepleri 124
Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi 125
Süre 125
İnceleyecek mahkeme ve teminat 125
Talebin ön incelemesi 125
Yeniden yargılama veya hükmün iptali 126
İcranın durdurulması 126
DOKUZUNCU KISIM
Çekişmesiz Yargı
Çekişmesiz yargı işleri 127
Görevli mahkeme 130
Çekişmesiz yargı işlerinde yetki 130
Yargılama usulü 130
Mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı düzenlenmesi usulü 130
Kararlara karşı başvuru yolları 130
Kararların niteliği 130
ONUNCU KISIM
Geçici Hukukî Korumalar
BİRİNCİ BÖLÜM
İhtiyatî Tedbir
İhtiyatî tedbirin şartları 131
İhtiyatî tedbir talebi 131
İhtiyatî tedbir kararı 131
İhtiyatî tedbirde teminat gösterilmesi 132
İhtiyatî tedbir kararının uygulanması 132
İhtiyatî tedbir kararına karşı itiraz 132
Teminat karşılığı tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması 133
Durum ve koşulların değişmesi sebebiyle tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması 133
İhtiyatî tedbiri tamamlayan işlemler 133
Tedbire muhalefetin cezası 133
Tazminat 134
İKİNCİ BÖLÜM
Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukukî Korumalar
Delil tespitinin istenebileceği hâller 135
Görev ve yetki 135
Delil tespiti talebi ve karar 135
Acele hâllerde tespit 136
Delil tespiti kararında uygulanacak hükümler 136
Tutanak ve diğer belgeler 136
Diğer geçici hukukî korumalar 136
ONBİRİNCİ KISIM
Tahkim
Uygulanma alanı 137
Tahkime elverişlilik 137
İtiraz hakkından feragat 137
Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme 137
Mahkemenin yardımı 137
Tahkim sözleşmesinin tanımı ve şekli 138
Tahkim itirazı 138
İhtiyatî tedbir ve delil tespiti 138
Hakem sayısı 139
Hakemlerin seçimi 139
Ret sebepleri 139
Hakemin reddi usulü 140
Hakemlerin sorumluluğu 140
Görevin yerine getirilememesi 140
Yeni hakem seçilmesi 141
Hakemin kendi yetkisi hakkında karar vermesi 141
Tarafların eşitliği ve hukukî dinlenilme hakkı 141
Yargılama usulünün belirlenmesi 141
Tahkim yeri 142
Dava tarihi 142
Tahkim süresi 142
Dava ve cevap dilekçesi 142
Duruşma yapılması veya dosya üzerinden inceleme 143
Taraflardan birinin yargılamaya katılmaması 143
Hakem veya hakem kurulunca bilirkişi seçimi 143
Delillerin toplanması 144
Hakem kurulunun karar vermesi 144
Sulh 144
Tahkim yargılamasının sona ermesi 144
Hakem kararının şekli, içeriği ve saklanması 145
Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması 145
Tebligat 146
İptal davası 146
Hakem ücreti 147
Yargılama giderleri 147
Avans yatırılması ve giderlerin ödenmesi 148
Yargılamanın iadesi 148
Uygulanmayacak hükümler 148
ONİKİNCİ KISIM
Son Hükümler
Elektronik işlemler 149
Disiplin para cezası 149
Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili hükümler 149
Zaman bakımından uygulanma 150
Yönetmelik 150
Yürürlükten kaldırılan hükümler 150
Ek Madde 1: Parasal sınırların artırılması 150
Yürürlük 151
Yürütme 151
12/1/2011 Tarihli ve 6100 sayılı Kanuna İşlenemeyen Hükümler 152
Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve
Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik 153
Bilirkişilik Kanunu 219
Bilirkişilik Yönetmeliği 227
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 251
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği 263
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve
Yetkileri Hakkında Kanun 279
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun 291
İş Mahkemeleri Kanunu 295
Tebligat Kanunu 301
Elektronik Tebligat Yönetmeliği 313
Yargılama Giderleri Tarifeleri 321
Kavramlar Dizini 331

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
44,90   
44,90   
2
22,45   
44,90   
3
14,97   
44,90   
4
11,23   
44,90   
5
9,43   
47,15   
6
7,93   
47,59   
7
6,86   
48,04   
8
6,06   
48,49   
9
5,44   
48,94   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
44,90   
44,90   
2
22,45   
44,90   
3
14,97   
44,90   
4
11,23   
44,90   
5
9,43   
47,15   
6
7,93   
47,59   
7
6,86   
48,04   
8
6,06   
48,49   
9
5,44   
48,94   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
44,90   
44,90   
2
22,45   
44,90   
3
14,97   
44,90   
4
11,23   
44,90   
5
9,43   
47,15   
6
7,93   
47,59   
7
6,86   
48,04   
8
6,06   
48,49   
9
5,44   
48,94   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
44,90   
44,90   
2
22,45   
44,90   
3
14,97   
44,90   
4
11,23   
44,90   
5
9,43   
47,15   
6
7,93   
47,59   
7
6,86   
48,04   
8
6,06   
48,49   
9
5,44   
48,94   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
44,90   
44,90   
2
22,45   
44,90   
3
14,97   
44,90   
4
11,23   
44,90   
5
9,43   
47,15   
6
7,93   
47,59   
7
6,86   
48,04   
8
6,06   
48,49   
9
5,44   
48,94   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
44,90   
44,90   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat