Türk Borçlar Kanunu Mutlu Dinç

LMDTürk Borçlar KanunuGerekçeli - Karşılaştırmalı


Basım Tarihi
2019-01
Sayfa Sayısı
543
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750252693
Boyut
12,5x21,5
Baskı
1349,90 TL
(Bu ürünü aldığınızda 49 puan kazanacaksınız)
   49

Konu Başlıkları
- Gerekçe
- Karşılaştırmalı Eski – Yeni Kanun Metni
- Karşılaştırma Tablosu
- Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri
- Yeni Kavramlar Sözlüğü
- Kavram Dizini
Madde Değişim Göstergesi

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Bu Kitaptan Faydalanırken 5
Yeni Kavramlar Sözlüğü 27
Yeni – Eski Karşılaştırma Tablosu 31
Eski – Yeni Karşılaştırma Tablosu 39
GENEL GEREKÇE 47
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Borç İlişkisinin Kaynakları
BİRİNCİ AYIRIM
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri
A. Sözleşmenin kurulması 67
I. İrade açıklaması 67
1. Genel olarak 67
2. İkinci derecedeki noktalar 68
II. Öneri ve kabul 68
1. Süreli öneri 68
2. Süresiz öneri 69
a. Hazır olanlar arasında 69
b. Hazır olmayanlar arasında 69
3. Örtülü kabul 70
4. Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi 70
5. Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri 71
6. İlan yoluyla ödül sözü verme 72
7. Önerinin ve kabulün geri alınması 72
III. Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmenin hüküm anı 73
B. Sözleşmelerin şekli 73
I. Genel kural 73
II. Yazılı şekil 74
1. Yasal şekil 74
a. Kapsamı 74
b. Unsurları 75
c. İmza 75
d. İmza yerine geçen işaretler 76
2. İradi şekil 77
C. Borç tanıması 78
D. Sözleşmelerin yorumu, muvazaalı işlemler 78
E. Genel işlem koşulları 79
I. Genel olarak 79
II. Kapsamı 81
1. Yazılmamış sayılma 81
2. Yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi 82
III. Yorumlanması 83
IV. Değiştirme yasağı 83
V. İçerik denetimi 84
F. Sözleşmenin içeriği 85
I. Sözleşme özgürlüğü 85
II. Kesin hükümsüzlük 85
III. Aşırı yararlanma 86
IV. Önsözleşme 87
G. İrade bozuklukları 87
I. Yanılma 87
1. Yanılmanın hükümleri 87
2. Yanılma hâlleri 88
a. Açıklamada yanılma 88
b. Saikte yanılma 89
c. İletmede yanılma 90
3. Yanılmada dürüstlük kuralları 91
4. Yanılmada kusur 91
II. Aldatma 92
III. Korkutma 93
1. Hükmü 93
2. Koşulları 93
IV. İrade bozukluğunun giderilmesi 94
H. Temsil 95
I. Yetkili temsil 95
1. Genel olarak 95
a. Temsilin hükmü 95
b. Temsil yetkisinin içeriği ve derecesi 96
2. Hukuki işlemden doğan yetki 96
a. Yetkinin sınırlanması ve geri alınması 96
b. Ölüm, ehliyetsizlik ve diğer durumlar 97
c. Yetki belgesinin geri verilmesi 98
d. Yetkinin sona erdiğinin ileri sürülememesi 98
II. Yetkisiz temsil 99
1. Onama hâlinde 99
2. Onamama hâlinde 99
III. Saklı hükümler 100
İKİNCİ AYIRIM
Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri
A. Sorumluluk 101
I. Genel olarak 101
II. Zararın ve kusurun ispatı 102
III. Tazminat 102
1. Belirlenmesi 102
2. İndirilmesi 103
IV. Özel durumlar 104
1. Ölüm ve bedensel zarar 104
a. Ölüm 104
b. Bedensel zarar 104
c. Belirlenmesi 105
d. Manevi tazminat 107
2. Haksız rekabet 108
3. Kişilik hakkının zedelenmesi 108
4. Ayırt etme gücünün geçici kaybı 109
V. Sorumluluk sebeplerinin çokluğu 110
1. Sebeplerin yarışması 110
2. Müteselsil sorumluluk 110
a. Dış ilişkide 110
b. İç ilişkide 111
VI. Hukuka aykırılığı kaldıran hâller 112
1. Genel olarak 112
2. Sorumluluk 113
B. Kusursuz sorumluluk 114
I. Hakkaniyet sorumluluğu 114
II. Özen sorumluluğu 115
1. Adam çalıştıranın sorumluluğu 115
2. Hayvan bulunduranın sorumluluğu 116
a. Giderim yükümlülüğü 116
b. Alıkoyma hakkı 117
3. Yapı malikinin sorumluluğu 117
a. Giderim yükümlülüğü 117
b. Zarar tehlikesini önleme 118
III. Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme 119
C. Zamanaşımı 120
I. Kural 120
II. Rücu isteminde 121
D. Yargılama 122
I. Ceza hukuku ile ilişkisinde 122
II. Tazminat hükmünün değiştirilmesi 122
III. Geçici ödemeler 123
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri
A. Koşulları 124
I. Genel olarak 124
II. Borçlanılmamış edimin ifası 124
B. Geri vermenin kapsamı 125
I. Zenginleşenin yükümlülüğü 125
II. Giderleri isteme hakkı 126
C. Geri istenememe 126
D. Zamanaşımı 127
İKİNCİ BÖLÜM
Borç İlişkisinin Hükümleri
BİRİNCİ AYIRIM
Borçların İfası
A. Genel olarak 129
I. Şahsen ifa zorunluluğunun olmaması 129
II. İfanın konusu 129
1. Kısmen ifa 129
2. Bölünemeyen borç 130
3. Çeşit borcu 130
4. Seçimlik borç 131
5. Faiz 131
B. İfa yeri 132
C. İfa zamanı 133
I. Süreye bağlanmamış borç 133
II. Süreye bağlı borç 133
1. Aya ilişkin sürelerde vade 133
2. Diğer sürelerde vade 134
3. Tatil günleri 135
III. İş saatlerinde ifa 135
IV. Sürenin uzatılması 136
V. Erken ifa 136
VI. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde 137
1. İfada sıra 137
2. İfa güçsüzlüğü 137
D. Ödeme 138
I. Ülke parası ile 138
II. Mahsup 139
1. Kısmen ödemede 139
2. Birden çok borçta 140
a. Borçlu ve alacaklının bildirimine göre 140
b. Kanuna göre 140
III. Makbuz ve senetlerin geri verilmesi 141
1. Borçlunun hakkı 141
2. Hükümleri 142
3. Senedin geri verilememesi 142
E. Alacaklının temerrüdü 143
I. Koşulları 143
II. Hükümleri 144
1. Bir şeyin teslimine ilişkin edimlerde 144
a. Tevdi hakkı 144
b. Satma hakkı 144
c. Tevdi konusunu geri alma 145
2. Diğer edimlerde 146
F. Diğer ifa engelleri 146
İKİNCİ AYIRIM
Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları
A. Borcun ifa edilmemesi 147
I. Giderim borcu 147
1. Genel olarak 147
2. Yapma ve yapmama borçlarında 147
II. Sorumluluğun ve giderim borcunun kapsamı 148
1. Genel olarak 148
2. Sorumsuzluk anlaşması 149
3. Yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk 150
B. Borçlunun temerrüdü 151
I. Koşulları 151
II. Hükümleri 151
1. Genel olarak 151
a. Gecikme tazminatı 151
b. Beklenmedik hâlden sorumluluk 152
2. Temerrüt faizi 153
a. Genel olarak 153
b. Faizlerde, iratlarda ve bağışlamada temerrüt faizi 154
3. Aşkın zarar 154
4. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde 155
a. Süre verilmesi 155
b. Süre verilmesini gerektirmeyen durumlar 155
c. Seçimlik haklar 156
d. Sürekli edimli sözleşmelerde 157
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi
A. Alacaklıya halef olma 158
B. Üçüncü kişinin fiilini üstlenme 158
C. Üçüncü kişi yararına sözleşme 159
I. Genel olarak 159
II. Sorumluluk sigortalarında 160
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı
BİRİNCİ AYIRIM
Sona Erme Hâlleri
A. Asıl borca bağlı hak ve borçların sona ermesi 161
B. İbra 162
C. Yenileme 162
I. Genel olarak 162
II. Cari hesaplarda 163
D. Birleşme 163
E. İfa imkânsızlığı 164
I. Genel olarak 164
II. Kısmi ifa imkânsızlığı 165
III. Aşırı ifa güçlüğü 165
F. Takas 166
I. Koşulları 166
1. Genel olarak 166
2. Kefalet hâlinde 167
3. Üçüncü kişi yararına sözleşme hâlinde 167
4. Borçlunun iflası hâlinde 168
II. Hükümleri 168
III. Alacaklının rızasıyla takas edilebilir alacaklar 169
IV. Takastan feragat 169
İKİNCİ AYIRIM
Zamanaşımı
A. Süreler 170
I. On yıllık zamanaşımı 170
II. Beş yıllık zamanaşımı 170
III. Sürelerin kesinliği 172
IV. Zamanaşımının başlangıcı 172
1. Genel olarak 172
2. Dönemsel edimlerde 173
V. Sürelerin hesaplanması 174
B. Bağlı alacaklarda zamanaşımı 174
C. Zamanaşımının durması 175
D. Zamanaşımının kesilmesi 176
I. Sebepleri 176
II. Birlikte borçlulara etkisi 176
III. Yeni sürenin başlaması 177
1. Borcun ikrar edilmesi veya karara bağlanması hâlinde 177
2. Alacaklının fiili hâlinde 177
E. Davanın reddinde ek süre 178
F. Taşınır rehni ile güvenceye bağlanmış alacakta 178
G. Zamanaşımından feragat 179
H. İleri sürülmesi 180
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
BİRİNCİ AYIRIM
Teselsül
A. Müteselsil borçluluk 181
I. Doğuşu 181
II. Dış ilişki 181
1. Hükümleri 181
a. Borçluların sorumluluğu 181
b. Borçluların savunmaları 182
c. Borçluların bireysel davranışı 182
2. Borcun sona ermesi 183
III. İç ilişki 184
1. Paylaşım 184
2. Alacaklıya halef olma 184
B. Müteselsil alacaklılık 185
İKİNCİ AYIRIM
Koşullar
A. Geciktirici koşul 186
I. Genel olarak 186
II. Koşulun askıda olduğu sıradaki durum 186
III. Koşul gerçekleşinceye kadar elde edilen yararlar 187
B. Bozucu koşul 187
C. Ortak hükümler 188
I. Koşulun gerçekleşmesi 188
II. Dürüstlük kurallarına aykırı engelleme 188
III. Yasak koşullar 189
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu
A. Bağlanma parası 190
B. Cayma parası 190
C. Ceza koşulu 191
I. Alacaklının hakları 191
1. Cezanın sözleşmenin ifası ile ilişkisi 191
2. Ceza ile zarar arasındaki ilişki 192
3. Kısmi ifanın yanması 192
II. Cezanın miktarı, geçersizliği ve indirilmesi 193
BEŞİNCİ BÖLÜM
Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri
BİRİNCİ AYIRIM
Alacağın Devri
A. Koşulları 194
I. İradi devir 194
1. Genel olarak 194
2. Şekli 194
II. Yasal veya yargısal devir ve etkisi 195
B. Devrin hükümleri 195
I. Borçlunun durumu 195
1. İyiniyetle yapılan ifa 195
2. İfadan kaçınma ve tevdi 196
3. Borçluya ait savunmalar 196
II. Öncelik hakları ve bağlı hakların geçişi 197
III. Senet ve belgelerin teslimi ve bilgi verilmesi 198
IV. Garanti 198
1. Genel olarak 198
2. İfaya yönelik devir 199
3. Sorumluluğun kapsamı 199
C. Özel hükümlerin saklılığı 200
İKİNCİ AYIRIM
Borcun Üstlenilmesi
A. İç üstlenme sözleşmesi 201
B. Dış üstlenme sözleşmesi 201
I. Öneri ve kabul 201
II. Önerinin bağlayıcılığı 202
C. Borçlunun değişmesinin sonuçları 203
I. Bağlı hak ve borçlar 203
II. Savunmalar 203
D. Sözleşmenin hükümsüzlüğü 204
E. Borca katılma 205
F. Malvarlığının veya işletmenin devralınması 205
G. İşletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi 206
H. Özel hükümlerin saklılığı 207
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma
A. Sözleşmenin devri 208
B. Sözleşmeye katılma 209
İKİNCİ KISIM
Özel Borç İlişkileri
BİRİNCİ BÖLÜM
Satış Sözleşmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Hükümler
A. Tanımı ve hükümleri 211
B. Yarar ve hasar 212
İKİNCİ AYIRIM
Taşınır Satışı
A. Konusu 214
B. Satıcının borçları 214
I. Zilyetliğin devri 214
1. Kural 214
2. Devir ve taşıma giderleri 215
3. Satıcının temerrüdü 216
a. Kural ve ayrık durum 216
b. Giderim borcu ve kapsamı 216
II. Zapttan sorumluluk 217
1. Konusu 217
2. Yargılama usulü 218
a. Davanın bildirimi 218
b. Mahkeme kararı olmaksızın satılanı verme 219
3. Alıcının hakları 220
a. Tam zapt hâlinde 220
b. Kısmi zapt hâlinde 221
III. Ayıptan sorumluluk 222
1. Konusu 222
a. Genel olarak 222
b. Hayvan satışında 222
2. Sorumsuzluk anlaşması 223
3. Alıcının bildiği ayıplar 223
4. Gözden geçirme ve satıcıya bildirme 224
a. Genel olarak 224
b. Hayvan satışında 225
5. Satıcının ağır kusurunun sonuçları 225
6. Satılanın başka yerden gönderilmesi 226
7. Alıcının seçimlik hakları 227
a. Genel olarak 227
b. Satılanın yok olması veya ağır biçimde zarara uğraması 229
8. Dönmenin sonuçları 229
a. Genel olarak 229
b. Birden çok mal satışında 230
9. Zamanaşımı 231
C. Alıcının borçları 232
I. Satış bedelinin ödenmesi ve satılanın devralınması 232
II. Satış bedelinin belirlenmesi 233
III. Satış bedelinin muacceliyeti ve faizi 234
IV. Alıcının temerrüdü 234
1. Satıcının dönme hakkı 234
2. Zararın hesaplanması ve giderimi 235
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar
A. Şekil 237
B. Satış ilişkisi doğuran haklar 237
I. Süresi ve şerhi 237
II. Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi 238
III. Önalım hakkı 238
1. İleri sürülmesi 238
2. Koşulları ve hükümleri 239
3. Kullanılması ve hükümleri 240
C. Taşınmaz satışı 240
I. Koşullu satış ve mülkiyetin saklı tutulması 240
II. Sorumluluk 241
III. Yarar ve hasar 242
IV. Taşınır satışına ilişkin kuralların uygulanması 243
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Bazı Satış Türleri
A. Örnek üzerine satış 244
I. Tanımı 244
II. İspat yükü 244
B. Beğenme koşuluyla satış 245
I. Tanımı 245
II. Hükümleri 245
III. Deneme veya gözden geçirme 246
1. Satıcının yanında 246
2. Alıcının yanında 247
C. Kısmi ödemeli satışlar 247
I. Taksitle satış 247
1. Tanımı, şekli ve içeriği 247
2. Yasal temsilcinin rızası 248
3. Sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurması ve geri alma açıklaması 249
4. Tarafların hak ve borçları 250
a. Peşinatı ödeme borcu ve sözleşmenin süresi 250
b. Alıcının def’ileri 250
c. Satış bedelinin tamamen ödenmesi 251
5. Alıcının temerrüdü 251
a. Satıcının seçimlik hakkı 251
b. Sözleşmeden dönme 252
c. Hâkimin müdahalesi 253
6. Yetkili mahkeme ve tahkim 253
7. Uygulama alanı 254
II. Ön ödemeli taksitle satış 255
1. Tanımı, şekli ve içeriği 255
2. Tarafların hak ve borçları 256
a. Ödemelerin güvenceye bağlanması 256
b. Alıcının malın devrini isteme hakkı 256
c. Satış bedelinin ödenmesi 257
d. Satış bedelinin belirlenmesi 258
3. Sözleşmenin sona ermesi 258
a. Cayma hakkı 258
b. Sözleşmenin süresi 259
c. Alıcının temerrüdü 260
4. Uygulama alanının sınırlanması 260
III. Ortak hükümler 261
D. Açık artırma yoluyla satış 261
I. Tanımı 261
II. Kurulması 262
III. Hükümleri 262
1. Artırmaya katılanın bağlandığı an 262
a. Genel olarak 262
b. Taşınmazın açık artırma yoluyla satışında 263
2. Ödemenin peşin olması gereği 264
3. Mülkiyetin geçmesi 264
4. Zapttan ve ayıptan sorumluluk 265
IV. Artırmanın iptali 266
İKİNCİ BÖLÜM
Mal Değişim Sözleşmesi
A. Tanımı 267
B. Tabi olduğu hükümler 267
C. Zapttan ve ayıptan sorumluluk 268
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bağışlama Sözleşmesi
A. Tanımı 269
B. Bağışlama ehliyeti 269
I. Bağışlayan için 269
II. Bağışlanan için 270
C. Kurulması 271
I. Bağışlama sözü verme 271
II. Elden bağışlama 271
III. Koşullu bağışlama 272
IV. Yüklemeli bağışlama 272
V. Bağışlayana dönme koşullu bağışlama 273
VI. Bağışlama önerisinin geri alınması 274
D. Bağışlayanın sorumluluğu 274
E. Bağışlamanın ortadan kalkması 275
I. Bağışlamanın geri alınması 275
II. Bağışlama sözü vermenin geri alınması ve ifadan kaçınma 276
III. Geri alma hakkının süresi ve mirasçılara geçmesi 277
IV. Bağışlayanın ölümü 278
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kira Sözleşmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Hükümler
A. Tanımı 280
B. Kira süresi 280
C. Kiraya verenin borçları 281
I. Teslim borcu 281
II. Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu 281
III. Yan giderlere katlanma borcu 282
IV. Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu 283
1. Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk 283
2. Kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk 284
a. Genel olarak 284
b. Ayıbın giderilmesini isteme ve fesih 285
c. Kira bedelinin indirilmesi 285
d. Zararın giderimi 286
V. Üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle sorumluluk 287
1. Zapttan sorumluluk 287
2. Üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından sonra üstün hak sahibi olması 287
a. Kiralananın el değiştirmesi 287
b. Üçüncü kişinin sınırlı ayni hak sahibi olması 288
c. Tapu siciline şerh 288
D. Kiracının borçları 289
I. Kira bedelini ödeme borcu 289
1. Genel olarak 289
2. İfa zamanı 289
3. Kiracının temerrüdü 290
II. Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu 291
III. Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu 292
IV. Ayıpları kiraya verene bildirme borcu 292
V. Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu 293
E. Özel durumlar 294
I. Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması 294
1. Kiraya veren tarafından 294
2. Kiracı tarafından 295
II. Alt kira ve kullanım hakkının devri 296
III. Kira ilişkisinin devri 297
IV. Kiralananın kullanılmaması 297
1. Genel olarak 297
2. Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi 298
V. Takastan feragat yasağı 299
F. Sözleşmenin sona ermesi 300
I. Sürenin geçmesi 300
II. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi 300
1. Genel olarak 300
2. Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında 301
3. Taşınır kiralarında 302
III. Olağanüstü fesih 302
1. Önemli sebepler 302
2. Kiracının iflası 303
3. Kiracının ölümü 304
G. Kiralananın geri verilmesi 304
I. Genel olarak 304
II. Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme 305
H. Kiraya verenin hapis hakkı 306
I. Konusu 306
II. Üçüncü kişilere ait olan eşya 306
III. Hakkın kullanılması 307
İKİNCİ AYIRIM
Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları
A. Uygulama alanı 308
B. Bağlantılı sözleşme 308
C. Kullanma giderleri 309
D. Kiracının güvence vermesi 310
E. Kira bedeli 310
I. Genel olarak 310
II. Belirlenmesi 311
III. Dava açma süresi ve kararın etkisi 312
IV. Kiracı aleyhine düzenleme yasağı 313
F. Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi 314
I. Bildirim yoluyla 314
1. Genel olarak 314
2. Bildirimin geçerliliği 315
a. Şekil 315
b. Aile konutu 315
II. Dava yoluyla 316
1. Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle 316
a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar 316
b. Yeni malikin gereksinimi 317
2. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle 318
3. Dava süresinin uzaması 319
4. Dava sebeplerinin sınırlılığı 319
5. Yeniden kiralama yasağı 320
6. Kiracının ölümünde sözleşmenin sürdürülmesi 321
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ürün Kirası
A. Tanımı 322
B. Genel hükümlerin uygulanması 322
C. Tutanak düzenleme 323
D. Kiraya verenin borçları 323
I. Teslim borcu 323
II. Esaslı onarımlar 324
E. Kiracının borçları 324
I. Kira bedelini ve yan giderleri ödeme borcu 324
1. Genel olarak 324
2. Olağanüstü durumlarda kira bedelinden indirim 325
II. Kiralananı kullanma ve işletme borcu 326
III. Bakım borcu 326
F. Alt kira ve kullanım hakkını devir yasağı 327
G. Sözleşmenin sona ermesi 328
I. Sona erme sebepleri 328
1. Sürenin geçmesi 328
2. Fesih bildirimi 328
3. Olağanüstü fesih 329
a. Önemli sebepler 329
b. Kiracının iflası 329
c. Kiracının ölümü 330
II. Sona ermenin sonuçları 330
1. Geri verme 330
2. Tutanağa geçirilmiş eşya 331
3. Ürün ve yetişme giderleri 332
4. Saman, gübre ve benzerleri 333
H. Hayvan kirası 333
I. Konusu 333
II. Sorumluluk 334
III. Fesih 335
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ödünç Sözleşmeleri
BİRİNCİ AYIRIM
Kullanım Ödüncü
A. Tanımı 336
B. Hükümleri 336
I. Ödünç alanın kullanım hakkı 336
II. Bakım ve koruma giderleri 337
III. Müteselsil sorumluluk 337
C. Sona ermesi 338
I. Amacı belirlenmiş kullanmada 338
II. Amacı belirlenmemiş kullanmada 339
III. Ödünç alanın ölümü 339
İKİNCİ AYIRIM
Tüketim Ödüncü
A. Tanımı 340
B. Hükümleri 340
I. Faiz 340
1. Genel olarak 340
2. Faize ilişkin özel kurallar 341
II. Zamanaşımı 342
III. Ödünç alanın ödeme güçsüzlüğü 342
C. Para yerine verilen şeyler 343
D. Geri verme zamanı 343
ALTINCI BÖLÜM
Hizmet Sözleşmeleri
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Hizmet Sözleşmesi
A. Tanımı 344
B. Kurulması 345
C. İşçinin borçları 346
I. Bizzat çalışma borcu 346
II. Özen ve sadakat borcu 346
III. Teslim ve hesap verme borcu 347
IV. Fazla çalışma borcu 348
V. Düzenlemelere ve talimata uyma borcu 348
VI. İşçinin sorumluluğu 349
D. İşverenin borçları 349
I. Ücret ödeme borcu 349
1. Ücret 349
a. Genel olarak 349
b. Fazla çalışma ücreti 350
c. İşin sonucundan pay alma 351
d. Aracılık ücreti 352
e. İkramiye 353
2. Ücretin ödenmesi 353
a. Ödeme süresi 353
b. Ücretin korunması 354
3. İşgörme ediminin ifasının engellenmesi hâlinde ücret 356
a. İşverenin temerrüdü hâlinde 356
b. İşçinin çalışmayı durdurması hâlinde 357
4. Ücret alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi 358
5. Parça başına veya götürü iş 358
a. İş verme 358
b. Birim ücreti 359
II. İş araç ve malzemeleri 360
III. Giderler 360
1. Genel olarak 360
2. Taşıma araçları 361
3. Giderlerin ödenmesi 362
IV. İşçinin kişiliğinin korunması 363
1. Genel olarak 363
2. Ev düzeni içinde çalışmada 364
3. Kişisel verilerin kullanılmasında 365
V. Ceza koşulu ve ibra 365
VI. Tatil ve izinler 366
1. Hafta tatili ve iş arama izni 366
2. Yıllık izin 367
a. Süresi 367
b. İndirimi 367
c. Kullanılması 368
d. Ücreti 369
VII. Hizmet belgesi 370
E. Sınaî ve fikrî mülkiyet hakkı 370
F. Hizmet ilişkisinin devri 371
I. İşyerinin tamamının veya bir bölümünün devri 371
II. Sözleşmenin devri 372
G. Sözleşmenin sona ermesi 373
I. Belirli süreli sözleşmede 373
II. Belirsiz süreli sözleşmede 374
1. Genel olarak fesih hakkı 374
2. Fesih bildirim süresi 375
a. Genel olarak 375
b. Deneme süresi içinde 376
III. Feshe karşı koruma 376
IV. Derhâl fesih 377
1. Koşulları 377
a. Haklı sebepler 377
b. İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi 378
2. Sonuçları 379
a. Haklı sebeple fesihte 379
b. Haklı sebebe dayanmayan fesihte 379
c. İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya işi bırakması 380
V. İşçinin veya işverenin ölümü 381
1. İşçinin ölümü 381
2. İşverenin ölümü 381
VI. Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları 382
1. Borçların muaccel olması 382
2. Geri verme yükümlülüğü 383
VII. Rekabet yasağı 384
1. Koşulları 384
2. Sınırlandırılması 384
3. Aykırı davranışların sonuçları 385
4. Sona ermesi 386
İKİNCİ AYIRIM
Pazarlamacılık Sözleşmesi
A. Tanımı ve kurulması 387
I. Tanımı 387
II. Kurulması 387
B. Pazarlamacının yükümlülük ve yetkileri 388
I. Yükümlülükleri 388
II. Garanti 389
III. Yetkileri 389
C. İşverenin özel yükümlülükleri 390
I. Faaliyet alanı 390
II. Ücret 391
1. Genel olarak 391
2. Komisyon 391
3. Pazarlama faaliyetinin engellenmesi 392
III. Harcamalar 393
IV. Hapis hakkı 393
D. Sona ermesi 394
I. Özel fesih süresi 394
II. Özel sonuçlar 395
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Evde Hizmet Sözleşmesi
A. Tanımı ve çalışma koşulları 396
I. Tanımı 396
II. Çalışma koşullarının bildirilmesi 396
III. İşçinin özel borçları 397
1. İşin yapılması 397
2. Malzeme ve iş araçları 397
IV. İşverenin özel borçları 398
1. Ürünün kabulü 398
2. Ücret 398
a. Ödenmesi 398
b. Çalışmanın engellenmesi hâlinde 399
V. Sona ermesi 400
B. Genel hükümlerin uygulanması 400
YEDİNCİ BÖLÜM
Eser Sözleşmesi
A. Tanımı 401
B. Hükümleri 401
I. Yüklenicinin borçları 401
1. Genel olarak 401
2. Malzeme bakımından 402
3. İşe başlama ve yürütme 403
4. Ayıp sebebiyle sorumluluk 404
a. Ayıbın belirlenmesi 404
b. İşsahibinin seçimlik hakları 405
c. İşsahibinin sorumluluğu 406
d. Eserin kabulü 406
e. Zamanaşımı 407
II. İşsahibinin borçları 408
1. Bedelin muacceliyeti 408
2. Bedel 409
a. Götürü bedel 409
b. Değere göre bedel 410
C. Sözleşmenin sona ermesi 411
I. Yaklaşık bedelin aşılması 411
II. Eserin yok olması 412
III. Tazminat karşılığı fesih 412
IV. İşsahibi yüzünden ifanın imkânsızlaşması 413
V. Yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi 414
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yayım Sözleşmesi
A. Tanımı 415
B. Şekli 415
C. Hükümleri 416
I. Yayımlatma hakkının geçişi ve sorumluluk 416
II. Yayımlatanın tasarruf hakkı 416
III. Basım sayısı ve baskı adedinin belirlenmesi 417
IV. Çoğaltma ve dağıtım 418
V. Düzeltme ve iyileştirme 419
VI. Birarada basım ve ayrı ayrı yayım 419
VII. Çeviri hakkı 420
VIII. Bedel isteme hakkı 420
1. Bedelin belirlenmesi 420
2. Bedelin ödenme zamanı, satış hesapları ve bedelsiz alma hakkı 421
D. Sona ermesi 422
I. Eserin yok olması 422
II. Basılanın yok olması 423
III. Kişisel sebeplerle sona ermesi 423
E. Sipariş üzerine yayım sözleşmesi 424
DOKUZUNCU BÖLÜM
Vekâlet İlişkileri
BİRİNCİ AYIRIM
Vekâlet Sözleşmesi
A. Tanımı 425
B. Kurulması 425
C. Hükümleri 426
I. Vekâletin kapsamı 426
II. Vekilin borçları 427
1. Talimata uygun ifa 427
2. Şahsen ifa, sadakat ve özen gösterme 427
a. Genel olarak 427
b. İşin üçüncü kişiye gördürülmesi hâlinde 428
3. Hesap verme 429
4. Edinilen hakların vekâlet verene geçişi 429
III. Vekâlet verenin borçları 430
IV. Birlikte vekâlet verenlerin ve birlikte vekillerin sorumluluğu 430
D. Sona ermesi 431
I. Sebepleri 431
1. Tek taraflı sona erdirme 431
2. Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflas 432
II. Hükümleri 432
İKİNCİ AYIRIM
Kredi Mektubu ve Kredi Emri
A. Kredi mektubu 433
B. Kredi emri 434
I. Tanımı ve şekli 434
II. Kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliği 434
III. Kredi emri verilenin önel vermesi 435
IV. Taraflar arasındaki ilişki 435
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Simsarlık Sözleşmesi
A. Tanımı ve şekli 436
B. Ücret 436
I. Hak etme zamanı 436
II. Ücretin belirlenmesi 437
III. Simsarın haklarını kaybetmesi 437
IV. Evlenme simsarlığı 438
V. Ücretten indirim 438
ONUNCU BÖLÜM
Vekâletsiz İşgörme
A. İşgörenin hak ve borçları 439
I. İşin görülmesi 439
II. Sorumluluk 439
III. İşgörenin ehliyetsizliği 440
B. İşsahibinin hak ve borçları 441
I. İşin işsahibinin menfaatine yapılması hâlinde 441
II. İşin işgörenin menfaatine yapılması hâlinde 441
III. İşin işsahibi tarafından uygun bulunması hâlinde 442
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Komisyon Sözleşmesi
A. Alım veya satım komisyonculuğu 443
I. Tanımı 443
II. Komisyoncunun borçları 443
1. Bildirme ve sigortalama borcu 443
2. Özen borcu 444
3. Vekâlet verenin belirlediği bedel 445
4. Veresiye satma ve teslim almadan ödeme 445
5. Komisyoncunun garantisi 446
III. Komisyoncunun hakları 447
1. Ödediği paralar ve yaptığı giderler 447
2. Komisyon ücreti 447
a. İsteme hakkı 447
b. Kaybedilmesi 448
3. Hapis hakkı 448
4. Malın açık artırmayla satılması 449
5. Komisyoncunun kendisiyle işlem yapması 450
a. Bedel ve ücret 450
b. İşlemi kendisiyle yapmış sayılma 450
c. İşlemi kendisiyle yapma hakkının düşmesi 451
B. Diğer komisyon işleri 451
ONİKİNCİ BÖLÜM
Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları
A. Ticari temsilci 453
I. Tanımı ve yetki verilmesi 453
II. Temsil yetkisinin kapsamı 454
III. Temsil yetkisinin sınırlandırılması 454
IV. Temsil yetkisinin sona ermesi 455
B. Ticari vekil 456
C. Diğer tacir yardımcıları 456
D. Rekabet yasağı 457
E. Ticari temsilcilerin, ticari vekillerin ve diğer tacir yardımcılarının yetkilerinin sona ermesi 458
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Havale
A. Tanımı 460
B. Hükümleri 460
I. Havale eden ile havale alıcısı arasındaki ilişki 460
II. Havale ödeyicisinin borcu 461
III. İfa edilmeme hâlinde bildirim 462
C. Geri alma 462
D. Kıymetli evrak konusunda havale 463
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Saklama Sözleşmeleri
A. Genel saklama sözleşmesi 464
I. Tanımı 464
II. Saklatanın borçları 464
III. Saklayanın borçları 465
1. Kullanım yasağı 465
2. Geri verme 465
a. Genel olarak 465
b. Özel durumlar 466
c. Geri verme yeri 467
3. Saklayanların sorumluluğu 467
4. Üçüncü kişilerin iddiaları 467
IV. Güvenilir kişiye bırakma 468
B. Mislî şeylerin saklanması 468
C. Ardiyeciye bırakma 469
I. Senet çıkarma 469
II. Ardiyecinin saklama borcu 469
III. Bırakılan şeylerin karışması 470
IV. Ardiyecinin hakları 471
V. Malların geri verilmesi 471
D. Konaklama yeri, garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlere bırakma 472
I. Konaklama yeri işletenlerin sorumluluğu 472
1. Koşulları ve kapsamı 472
2. Kıymetli eşya 473
3. Sorumluluğun kalkması 473
II. Garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlerin sorumluluğu 474
III. Hapis hakkı 475
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
Kefalet Sözleşmesi
A. Tanımı 476
B. Koşulları 476
I. Asıl borç 476
II. Şekil 477
III. Eşin rızası 478
C. İçeriği 479
I. Türlerine göre 479
1. Adi kefalet 479
2. Müteselsil kefalet 480
3. Birlikte kefalet 481
4. Kefile kefil ve rücua kefil 482
II. Ortak hükümler 483
1. Kefil ile alacaklı arasındaki ilişki 483
a. Sorumluluğun kapsamı 483
b. Kefilin takibi 484
c. Def’iler 485
d. Özen gösterme, rehin ve borç senetlerinin teslimi 486
e. Ödemenin kabulünü isteme 488
f. Bildirim, iflasta ve konkordatoda kayıt 488
2. Kefil ile borçlu arasındaki ilişki 489
a. Güvence verilmesini ve borçtan kurtarılmasını isteme hakkı 489
b. Kefilin rücu hakkı 490
c. Kefilin bildirim yükü 491
D. Sona ermesi 492
I. Kanun gereğince 492
II. Kefaletten dönme 493
III. Süreli kefalette 494
IV. Süreli olmayan kefalette 494
V. Çalışanlara kefalette 495
E. Uygulama alanı 496
ONALTINCI BÖLÜM
Kumar ve Bahis
A. Alacağın dava ve takip edilememesi 497
B. Borç senedi verme ve isteyerek ödeme 497
C. Piyango ve diğer şans oyunları 498
ONYEDİNCİ BÖLÜM
Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri
BİRİNCİ AYIRIM
Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi
A. Tanımı 499
B. Şekli 500
C. Gelir alacaklısının hakları 500
I. Hakkın kullanılması 500
II. Devredilebilmesi 501
İKİNCİ AYIRIM
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
A. Tanımı 502
B. Şekli 502
C. Güvencesi 503
D. Konusu 503
E. İptali ve tenkisi 504
F. Sona ermesi 505
I. Önel verilerek fesih 505
II. Önel verilmeksizin fesih 505
III. Bakım borçlusunun ölümü 506
G. Devredilemezlik, iflas ve haciz hâlinde istem 507
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
Adi Ortaklık Sözleşmesi
A. Tanımı 508
B. Ortaklar arasındaki ilişki 508
I. Katılım payı 508
II. Kazanç ve zarar 509
1. Kazancın paylaşılması 509
2. Kazanç ve zarara katılma 509
III. Ortaklığın kararları 510
IV. Ortaklığın yönetimi 511
V. Ortaklar arasındaki sorumluluk 511
1. Rekabet yasağı 511
2. Ortakların yaptıkları giderler ve işler 512
3. Özen borcu 513
VI. Yönetim yetkisinin kaldırılması ve sınırlanması 513
VII. Yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişki 514
1. Genel olarak 514
2. Ortaklık işlerini inceleme 515
VIII. Ortaklar arasındaki ve ortaklık yapısındaki değişiklikler 515
1. Yeni ortak alımı ve alt katılım 515
2. Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma 516
a. Genel olarak 516
b. Ortaklık payının tasfiyesi 517
c. Malvarlığının yetersizliği 518
d. Tamamlanmamış işler 518
C. Ortakların üçüncü kişilerle ilişkisi 519
I. Temsil 519
II. Temsilin sonuçları 520
D. Ortaklığın sona ermesi 520
I. Sona erme sebepleri 520
1. Genel olarak 520
2. Belirsiz süreli ortaklık 522
II. Sona ermenin ortaklığın yönetimine etkisi 522
III. Tasfiye 523
1. Katılım payı için yapılacak işlem 523
2. Kazanç ve zararın paylaşımı 524
3. Tasfiye usulü 524
IV. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk 525
Türk Medenî Kanunu ile ilişkisi 526
Yürürlükten kaldırılan Kanun 526
Yürürlük 526
Yürütme 526
TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 5

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
49,90   
49,90   
2
24,95   
49,90   
3
16,63   
49,90   
4
12,48   
49,90   
5
10,48   
52,40   
6
8,82   
52,89   
7
7,63   
53,39   
8
6,74   
53,89   
9
6,04   
54,39   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
49,90   
49,90   
2
24,95   
49,90   
3
16,63   
49,90   
4
12,48   
49,90   
5
10,48   
52,40   
6
8,82   
52,89   
7
7,63   
53,39   
8
6,74   
53,89   
9
6,04   
54,39   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
49,90   
49,90   
2
24,95   
49,90   
3
16,63   
49,90   
4
12,48   
49,90   
5
10,48   
52,40   
6
8,82   
52,89   
7
7,63   
53,39   
8
6,74   
53,89   
9
6,04   
54,39   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
49,90   
49,90   
2
24,95   
49,90   
3
16,63   
49,90   
4
12,48   
49,90   
5
10,48   
52,40   
6
8,82   
52,89   
7
7,63   
53,39   
8
6,74   
53,89   
9
6,04   
54,39   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
49,90   
49,90   
2
24,95   
49,90   
3
16,63   
49,90   
4
12,48   
49,90   
5
10,48   
52,40   
6
8,82   
52,89   
7
7,63   
53,39   
8
6,74   
53,89   
9
6,04   
54,39   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
49,90   
49,90   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat