İcra ve İflas Kanunu Mutlu Dinç

Lmd5İcra ve İflas Kanunu


Basım Tarihi
2020-02
Sayfa Sayısı
272
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750259418
Boyut
12,5x21,5
Baskı
1342,90 TL
(Bu ürünü aldığınızda 42 puan kazanacaksınız)
   42

Konu Başlıkları
- İçtihadı Birleştirme Kararları
- Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemleri
Kavram Dizini

 

İÇİNDEKİLER
Bu Kitaptan Faydalanırken 5
Kısaltmalar 22
İCRA VE İFLÂS KANUNU
BİRİNCİ BAP
Teşkilat ve Muhtelif Hükümler
Madde 1: İcra daireleri 23
Madde 2: İflâs daireleri 24
Madde 3: İcra iflâs dairelerinin birleştirilmesi 24
Madde 4: İcra mahkemesi 24
Madde 5: Sorumluluk 25
Madde 6: Zimmet 25
Madde 7: Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı 25
Madde 8: Tutanaklar 25
Madde 8/a: Elektronik İşlemler 26
Madde 9: Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası 26
Madde 10: İş görmekten memnuiyet 27
Madde 10/a: İcra mahkemesi hâkiminin reddi 27
Madde 11: Memnu işler 27
Madde 12: İcra dairesine ödeme 28
Madde 13: Gözetim ve denetim 28
Madde 13/a: Birinci teftiş 28
Madde 14: Yönetmelik ve Yargıtay kararları 28
Madde 15: Harçlar 29
Madde 16: Şikâyet ve şartları 29
Madde 17: Şikâyet üzerine yapılacak muameleler 29
Madde 18: Yargılama usulleri 29
Müddetler 30
Madde 19: Başlaması ve bitmesi 30
Madde 20: Müddetlerin değiştirilmemesi 30
Madde 21: İcra tebliğleri 30
Madde 22: İcranın durdurulması 31
Madde 23: Kanundaki ıstılahlar 31
İKİNCİ BAP
İlâmların İcrası
I. Para ve Teminattan Başka Borçlar Hakkında İlâmların İcrası 33
Madde 24: Taşınır teslimi 33
Madde 25: Çocuk teslimi 33
Madde 25/a: Çocukla şahsî münasebet tesisine dair ilâmın icrası 34
Madde 25/b: Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrasında
uzman bulundurulması 34
Madde 26: Taşınmaz tahliye ve teslimi 34
1– Borçlunun elinde ise 34
Madde 27: 2– Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise 35
Madde 28: Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil dairesine tebliği 35
Madde 29: Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra yedin tebeddülü 35
Madde 30: Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâmlar 36
Madde 31: İrtifak haklarına mütedair ilamlar 36
Madde 31/a: Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilamların icrası 37
II. Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlâmların İcrası 41
Madde 32: İcra emri ve muhtevası 41
Madde 33: İcranın geri bırakılması 41
Madde 33/a: İlâmın zamanaşımına uğradığı iddiası 42
III. Müşterek Hükümler 43
Madde 34: İcranın nereden isteneceği 43
Madde 35: Takibin başlaması 43
Madde 36: İcranın geri bırakılması için verilecek süre 43
Madde 37: Haciz veya iflâs istemek yetkisi 44
Madde 38: İlâm mahiyetini haiz belgeler 44
Madde 39: Zamanaşımı 44
Madde 40: İcranın iadesi 44
Madde 41: Umumî hükümler 44
ÜÇÜNCÜ BAP
İlâmsız Takip
I. Takibin Muhtelif Tarzları 45
Madde 42: Para borcu ve teminat için takip 45
Madde 43: İflâsa tabi şahıslar hakkındaki takip 45
Madde 44: Ticareti terk edenler 45
Madde 45: Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar 46
Madde 46: Haciz yoliyle takip 46
1– Umumîyetle 46
Madde 47: 2– Hukukî amme borçları 47
Madde 48: Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi 47
Madde 49: Rehin karşılığı ödünç verenler 47
II. Yetki 48
Madde 50: Yetki ve itirazları 48
III. Tatiller ve Talikler 49
Madde 51: Tatiller 49
1– Bütün borçlular hakkında 49
Madde 52: 2– Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde 49
Madde 53: 3– Terekenin borçlarında 49
Madde 54: 4– Tutukluluk ve hükümlülük halinde 49
Madde 54/a: 5– Askerlik halinde 50
Madde 55: 6– Borçlunun ağır hastalığı halinde 50
Madde 56: Talikın müddetlerin cereyanına tesiri 50
IV. İcra Tebliğleri 51
Madde 57: İcra Tebliğleri 51
V. Takip Talebi 52
Madde 58: Takip talebi ve muhtevası 52
Madde 59: Takip masrafları 52
VI. Ödeme Emri ve İtiraz 53
Madde 60: 1– Ödeme emri ve muhtevası 53
Madde 61: 2– Ödeme emrinin tebliği 54
İtiraz 55
Madde 62: 1– Süresi ve şekli 55
Madde 63: 2– İtiraz sebepleri 55
Madde 64: 3– Alacaklıya verilecek nüsha 55
Madde 65: 4– Gecikmiş itiraz 56
Madde 66: 5– İtirazın hükmü 56
Madde 67: 6– İtirazın hükümden düşürülmesi 56
a) İtirazın iptali 56
Madde 68: b) İtirazın kesin olarak kaldırılması 57
Madde 68/a: c) İtirazın geçici olarak kaldırılması 58
Madde 68/b: Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde
itirazın kesin olarak kaldırılması 59
Madde 69: İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri 59
Madde 70: Karar ve müddet 60
Madde 71: İcra mahkemesinin karariyle takibin talik veya iptali 60
Madde 72: Menfi tespit ve istirdat davaları 60
Madde 73: Hususî hükümler 61
DÖRDÜNCÜ BAP
Haciz Yoliyle Takip
I. Mal Beyanı 63
Madde 74: Beyanın muhteviyatı 63
Madde 75: Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı 63
Madde 76: Hapis ile tazyik 63
Madde 77: Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı 63
II. Haciz 64
Madde 78: Haciz 64
1– Talep müddeti 64
Madde 79: 2– Hacze başlama müddeti 64
Madde 80: Haciz yapan memurun salâhiyeti 64
Madde 81: Zabıta memurlariyle muhtarların vazifeleri 65
Madde 82: Haczi caiz olmayan mallar ve haklar 65
Madde 83: Kısmen haczi caiz olan şeyler 67
Madde 83/a: Önceden yapılan anlaşmalar 67
Madde 83/b: Yavrulu hayvanların haczi 67
Madde 83/c: Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi 67
Madde 84: Yetişmemiş mahsullerin haczi 67
Madde 85: Taşınır ve taşınmaz malların haczi 68
Madde 86: Taşınır mallarda haczin neticeleri 68
Madde 87: Kıymet takdiri 68
Madde 88: Mahcuz malları muhafaza tedbirleri 69
1– Taşınırlar hakkında 69
Madde 89: 2– Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkında 70
Madde 90: 3– Diğer haklar için 71
Madde 91: 4– Taşınmazlar hakkında 71
Madde 92: I– Taşınmaz haczinin şümulü,
II– Alacakları rehinle sağlanmış alacaklıların mahfuz hakları,
III– İdare ve işletme 72
Madde 93: Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı 72
Madde 94: İştirak halinde tasarruf edilen mallar 72
Madde 95: Mahcuz malların muhafazası masrafları 73
Madde 96: İstihkak iddiasına itiraz 73
A– Borçlunun zilyedliği 73
1– Hazırlık safhası 73
Madde 97: 2– Üçüncü şahsın istihkak iddiası 74
Madde 97/a: İstihkak davalarında mülkiyet karinesi 75
Madde 98: 3– Çalınmış ve zayi olmuş şeyler 75
Madde 99: B– Üçüncü şahsın zilyetliği 76
Madde 100: Hacze iştirak derecelerinin teşkili 76
Madde 101: Önce icrası lâzım gelen merasime lüzum olmaksızın iştirak 77
Madde 102: Haciz tutanağı tanzimi 77
Madde 103: Davet 77
Madde 104: Hacze iştirak halinde davet 78
Madde 105: Borç ödemeden aciz vesikası 78
III. Paraya Çevirme 79
Madde 106: 1– Satış Talebi 79
Talep için müddetler 79
Madde 107: Talep hakkı 79
Madde 108: Muvakkat haciz halinde 79
Madde 109: Satışın tatili 79
Madde 110: Haczin kalkması 79
Madde 111: Taksitle ödeme 80
Madde 112: 2– Taşınırların satışı 80
Müddetler 80
Madde 113: Vaktinden evvel satış 81
Madde 114: Artırma hazırlık tedbirleri 81
Madde 115: İhalenin yapılması 82
Madde 116: İkinci artırma 82
Madde 117: Altın ve gümüş eşya 82
Madde 118: Satış bedelinin ödenmemesi, ihale farklarının tahsili sureti 83
Madde 119: Pazarlık suretiyle satış 83
Madde 120: Ödeme yerine alacakların devri 83
Madde 121: Paraya çevirmenin diğer tarzı, iştirak halinde mülkiyet hisseleri 84
Madde 122: Aile mal ortaklığı 84
Madde 123: 3– Taşınmazların satışı 84
Satış müddeti 84
Madde 124: Artırma şartları 84
1– Şartnamenin açık bulundurulması 84
Madde 125: 2– Münderecatı 85
Madde 126: Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar 85
Madde 127: Ayrıca tebliğler 86
: Mükellefiyetlerin listesi 86
Madde 128/a: Kıymet takdirine ilişkin şikâyet 87
Madde 129: İhale 87
Madde 130: Ödeme usulü 88
Madde 131: Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi 88
Madde 132: Sonradan tesis edilen gayrimenkul mükellefiyetleri ve ipotekli ve mahcuz
gayrimenkullerin kiralanmasında hüküm 88
Madde 133: İhalenin feshi ve farkının tahsili 89
Madde 134: İhalenin neticesi ve feshi 89
Madde 135: Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma 90
Madde 136: Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması 90
Madde 137: Aile yurtları 91
Madde 138: 4– Paranın paylaştırılması 91
Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekâlet ücreti 91
Madde 139: İcra dairesinin tamamlama hacizleri 91
Madde 140: Sıra cetveli 92
Madde 141: Cetvel suretlerinin tebliği 92
Madde 142: Cetvele itiraz 92
Madde 142/a: Teminat karşılığı ödeme 92
Madde 143: Borç ödemeden aciz vesikası 93
Madde 144: Senedin geri verilmesi ve ilâmın icrası vesikası 93
Madde 144/a: Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması 94
BEŞİNCİ BAP
I. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi 95
Madde 145: Takip talebi 95
Madde 146: Ödeme emri 95
Madde 147: Ödeme emrine itiraz 95
II. İpoteğin Paraya Çevrilmesi 96
Madde 148: Takip talebi 96
Madde 148/a: Adres gösterme zorunluluğu 96
Madde 149: 1– İcra emri 96
Madde 149/a: İcranın geri bırakılması 96
Madde 149/b: 2 – Ödeme emri 97
Madde 150: Ödeme emrine itiraz 97
Madde 150/a: İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri 97
Madde 150/b: Kiracılara haber verme 98
Madde 150/c: Tapu idaresine haber verme 98
Madde 150/d: Satış hazırlıkları 98
III. Müşterek Hükümler 99
Madde 150/e: Paraya çevirme müddeti 99
Madde 150/f: Muvakkat rehin açığı belgesi 99
Madde 150/g: Paraya çevirme usulü 99
Madde 150/h: Alacağın veya rehnin ilâmla tespit edilmiş olması 99
Madde 150/ı: Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdî
kredileri ve gayrinakdî kredileri teminen alınan ipotekler 100
Madde 151: Paylaştırma 100
Madde 152: Rehin açığı belgesi 100
Madde 153: İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu almaktan imtinaı 101
Madde 153/a: Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması 101
ALTINCI BAP
İflâs Yoliyle Takip
I. Yetki 105
Madde 154: İflâs takiplerinde yetkili merci 105
II. İflâs Yoliyle Adi Takip 105
Madde 155: Ödeme emri ve münderecatı 105
Madde 156: İflâs talebi ve müddeti 105
Madde 157: Talebin geri alınması ve yenilenmesi 106
Madde 158: Yargılama usulü 106
Madde 159: Muhafaza tedbirleri 106
Madde 160: Masrafların peşin verilmesi 107
Madde 161: Defter tutulması 107
1– Usulü 107
Madde 162: 2– Neticeleri 107
Madde 163: 3– Devam müddeti 107
Madde 164: Kanun yollarına başvurma 107
Madde 165: İflâs tarihi 108
Madde 166: İflâs kararının tebliği ve ilânı 108
III. Kambiyo Senetleri (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Hakkındaki
Hususî Takip Usulleri 109
Madde 167: Takibin kabulü şartları 109
Madde 168: A) Haciz Yolu İle Takip 109
Ödeme emri 109
Madde 169: a) Borca itiraz 110
Madde 169/a: İtirazın incelenmesi 110
Madde 170: b) İmzaya itiraz 111
Madde 170/a: Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikâyeti 112
Madde 170/b: Uygulanacak diğer hükümler 112
Madde 171: B) İflâs Yolu İle Takip 112
Ödeme emri 112
Madde 172: İtiraz veya şikâyet 113
Madde 173: İflâs davası 113
a) İtiraz veya şikâyet olunmaması 113
Madde 174: b) İtiraz veya şikâyet olunması 113
Madde 175: c) İstirdat davası 113
Madde 176: d) Uygulanacak hükümler 114
Madde 176/a: C) Müşterek Hükümler 114
Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler 114
Madde 176/b: Birden fazla borçlu bulunması 114
IV. Doğrudan Doğruya İflâs Halleri 115
Madde 177: Evvelce takibe hacet kalmaksızın iflâs 115
A– Alacaklının talebi 115
Madde 178: B – Borçlunun müracaatiyle 115
Madde 179: Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı 116
Madde 179/a: Erteleme yargılaması 116
Madde 179/b: Erteleme kararı ve sonuçları 116
Madde 179/c: Kanun yolları 116
Madde 180: Reddolunan miraslar 116
Madde 181: Usul 116
V. İflâsın Kaldırılması 117
Madde 182: İflâsın kaldırılması 117
Madde 183: Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması 117
YEDİNCİ BAP
İflâsın hukukî neticeleri
I. Borçlunun Malları Hakkında İflâsın Neticeleri 119
Madde 184: İflâs masası 119
Madde 185: Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler 119
Madde 186: İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler 119
Madde 187: İptal davasına tabi haklar 120
Madde 188: Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline muharrer senetler 120
Madde 189: Başkasına ait malın satış bedeli 120
Madde 190: Satıcının geri alma hakkı 120
Madde 191: Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe ödenmesi hükümleri 120
Madde 192: Müflise ödeme 121
Madde 193: Takibin durması ve düşmesi 121
Madde 194: Hukuk davalarının tatili 121
II. Alacaklıların Hakları Üzerine İflâsın Tesirleri 122
Madde 195: Müflisin borçlarının muacceliyet kesbetmesi 122
Madde 196: Faiz 122
Madde 197: Şarta muallâk alacaklar 122
Madde 198: Mevzuu para olmayan alacakların paraya çevrilmesi 122
Madde 199: Tamam olmuş satışların ifası 122
Madde 200: Takas 123
Madde 201: Takasa itiraz 123
Madde 202: Müflisin kefil olduğu borçlar 123
Madde 203: Müşterek borçluların bir zamanda iflâsı 123
Madde 204: Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun kısmen ödenmesi 124
Madde 205: Kollektif şirketin ve gayrimahdut mesuliyetli şeriklerin iflâsı 124
Madde 206: Adi ve rehinli alacakların sırası 124
Madde 207: Sıralar arasındaki münasebet 125
SEKİZİNCİ BAP
İflâsın Tasfiyesi
I. Masanın Teşkili 127
Madde 208: Defter tanzimi 127
Madde 209: Müflisin vazifeleri 127
Madde 210: Teminat tedbirleri 127
Madde 211: Haczi caiz olmayan eşya hakkında 128
Madde 212: Üçüncü şahıslara ait mallar 128
Madde 213: Taşınmaz üzerinde üçüncü şahısların hakları 128
Madde 214: Kıymet takdiri 128
Madde 215: Defterin müflis tarafından tanınması 128
Madde 216: Müflisin mükellefiyetleri 128
Madde 217: Tasfiyenin tatili 128
II. Alacaklıları Davet 129
Madde 218: Basit tasfiye 129
Madde 219: Adi tasfiye ve iflâsın açılmasının ilânı 129
Madde 220: Reddedilen miraslarda alacaklıları davet 129
III. Masanın İdaresi 130
Madde 221: İlk alacaklılar toplanması 130
Madde 222: Toplantı veya karar nisabının oluşmaması 130
Madde 223: İflâs idaresi ve iflâs dairesinin vazifeleri 130
Madde 224: Toplanmada verilen kararlar 131
Madde 225: Kararlar aleyhine müracaat 131
Madde 226: İflâs idaresinin vazifesi 131
Madde 227: İflâs idaresinin vazife ve mes’uliyeti 132
Madde 228: Üçüncü şahısların istihkak iddiaları 132
Madde 229: Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış 132
IV. Alacakların Tahkiki ve Sıraların Tayini 133
Madde 230: İddia edilen alacakların tetkiki 133
Madde 231: Tapu siciline yazılı alacaklar 133
Madde 232: Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli 133
Madde 233: Reddedilen alacaklar 133
Madde 234: Alacaklılar sıra cetveli, ilân ve ihbar 133
Madde 235: Sıra cetveline itiraz ve neticeleri 134
Madde 236: Geç kalan müracaatlar 134
V. Masanın Tasfiyesi 135
Madde 237: İkinci alacaklılar toplanması 135
Madde 238: İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi 135
Madde 239: Toplantı ve karar nisabının oluşmaması 135
Madde 240: Yeniden alacaklılar toplanması 135
Madde 241: Malların paraya çevrilmesi usulü 136
Madde 242: Artırmanın ilânı 136
Madde 243: Artırma ve ihale 136
Madde 244: Artırma suretiyle satışın şartları 136
Madde 245: Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki 136
Madde 246: Aile yurtları 136
VI. Paraların Paylaştırılması 137
Madde 247: Pay cetveli ve son hesap 137
Madde 248: İflâs masrafları ve masanın borçları 137
Madde 249: Pay cetvelinin iflâs dairesine bırakılması 137
Madde 250: Dağıtma 137
Madde 251: Borç ödemeden aciz vesikası 137
Madde 252: Muvakkat dağıtmalar 138
Madde 253: Kaydettirilmemiş alacaklar 138
VII. İflâsın Kapanması 139
Madde 254: Nihaî rapor ve kapanma kararı 139
Madde 255: İflâs kapandıktan sonra 139
Madde 256: İflâsın tasfiyesi müddeti 139
DOKUZUNCU BAP
İhtiyatî Haciz
Madde 257: İhtiyatî haciz şartları 141
Madde 258: İhtiyatî haciz kararı 141
Madde 259: İhtiyatî hacizde teminat 141
Madde 260: İhtiyatî haciz kararının muhtevası 142
Madde 261: İhtiyatî haciz kararının icrası 142
Madde 262: Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği 142
Madde 263: Borçlu tarafından gösterilecek teminat 142
Madde 264: İhtiyatî haczi tamamlıyan merasim 143
Madde 265: İhtiyatî haciz kararına itiraz ve temyiz 143
Madde 266: İhtiyatî haczin kaldırılması 144
Madde 267: İhtiyatî hacizde iflâs yolu ile takip 144
Madde 268: İcraî hacizlere iştirak 144
ONUNCU BAP
Kiralar Hakkında Hususî Hükümler ve
Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi
Madde 269: Adi kira ve hâsılat kiraları için ödeme emri ve itiraz müddeti 145
Madde 269/a: İtiraz etmemenin sonuçları 145
Madde 269/b: İtiraz ve kaldırılması usulü 145
Madde 269/c: Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye 146
Madde 269/d: Kıyasen uygulanacak maddeler 146
Madde 270: Hapis hakkı için defter yapılması 146
Madde 271: Kaçırılan eşyayı takip hakkı 146
Madde 272: Mukavelename ile kiralanan taşınmazların tahliyesi 147
1– Tahliye emri ve münderecatı 147
Madde 273: 2– Tahliye ve teslim 147
Madde 274: İtiraz 147
1– Müddet ve şekli 147
Madde 275: 2– İtirazın kaldırılması 147
Madde 276: Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa 148
ONBİRİNCİ BAP
İptal Davası
Madde 277: İptal davası ve davacılar 149
Madde 278: İvazsız tasarrufların butlanı 149
Madde 279: Acizden dolayı butlan 149
Madde 280: Zarar verme kastından dolayı iptal 150
Madde 281: İptal davalarında yargılama usulü 150
Madde 282: İptal davasında davalı 150
Madde 283: İadenin şümulü 151
Madde 284: Hak düşürücü müddet 151
ONİKİNCİ BAP
Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması
I. Adî Konkordato 153
Madde 285: Konkordato talebi 153
Madde 286: Konkordato talebine eklenecek belgeler 153
Madde 287: Geçici mühlet 154
Madde 288: Geçici mühletin sonuçları, ilânı ve bildirimi 155
Madde 289: Kesin mühlet 155
Madde 290: Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların görevleri 156
Madde 291: Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması 157
Madde 292: Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın açılması 157
Madde 293: Kanun yolları 157
Madde 294: Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları 158
Madde 295: Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları 158
Madde 296: Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları 158
Madde 297: Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları 159
Madde 298: Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri 159
Madde 298/a: Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya çevrilmesinin ertelenmesi 160
Madde 299: Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet 160
Madde 300: Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti 160
Madde 301: Alacaklılar toplantısına davet 160
Madde 302: Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk 160
Madde 303: Borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklar 161
Madde 304: Konkordatonun mahkemede incelenmesi 161
Madde 305: Konkordatonun tasdiki şartları 162
Madde 306: Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı 162
Madde 307: Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal kiralama konusu malların
iadesinin ertelenmesi 163
Madde 308: Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı 164
Madde 308/a: Kanun yolları 164
Madde 308/b: Çekişmeli alacaklar hakkında dava: 164
Madde 308/c: Konkordatonun hükümleri: 164
Madde 308/ç: Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi: 165
Madde 308/d: Konkordato haricinde yapılan vaatler: 165
Madde 308/e: Konkordatonun kısmen feshi: 165
Madde 308/f: Konkordatonun tamamen feshi: 165
Madde 308/g: Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri: 166
II. Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve Borçların Yapılandırılması 167
Madde 308/h: Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın hükümleri 167
III. İflâstan Sonra Konkordato 168
Madde 309: Şartları ve hükümleri 168
IV. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato 169
Madde 309/a: Genel olarak 169
Madde 309/b: Zorunlu içeriği 169
Madde 309/c: Tasdikin sonuçları 169
Madde 309/ç: Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu 170
Madde 309/d: Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi 170
Madde 309/e: Paraya çevirme 170
Madde 309/f: Rehinli taşınmazlar 170
Madde 309/g: Taşınır rehinleri 171
Madde 309/ğ: Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri 171
Madde 309/h: Paraların paylaştırılması 171
Madde 309/ı: Rehin açığı 171
Madde 309/i: Tevdi 172
Madde 309/j: Faaliyet raporu 172
Madde 309/k: Hukukî işlemlerin iptali 172
Madde 309/l: Uygulanacak ortak hükümler 172
V. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden
Yapılandırılması 173
Madde 309/m: Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma 173
Madde 309/n: Yeniden yapılandırma projesi 173
Madde 309/o: Başvuruya eklenecek belgeler 174
Madde 309/ö: Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve alınacak
tedbirler 174
Madde 309/p: Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları 175
Madde 309/r: Kararın sonuçları 175
Madde 309/s: Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi 176
Madde 309/ş: Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili 176
Madde 309/t: Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli ve muhtelif hükümler 176
Madde 309/u: Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri 177
Madde 309/ü: Yönetmelik 177
ONÜÇÜNCÜ BAP
Taksiratlı ve Hileli İflâs
I– Taksiratlı İflâs 179
Madde 310: Taksiratlı iflâs halleri 179
II– Hileli İflâs 180
Madde 311: Hileli iflâs halleri 180
ONDÖRDÜNCÜ BAP
İtibarın Yerine Gelmesi
Madde 312: İtibarın yerine gelmesi 181
A– Hileli Müflis 181
Madde 313: B– Taksiratlı müflis 181
Madde 314: C– Adi müflis 181
Madde 315: İlân 181
Madde 316: Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi 181
ONBEŞİNCİ BAP
Fevkalâde Hallerde Mühlet ve Tatil
I. Fevkalâde Mühlet 183
Madde 317: Bu babın tatbiki şartları 183
Madde 318: Fevkalâde mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi 183
Madde 319: İcra mahkemesince yapılacak tetkikler 183
Madde 320: İstinaf yoluna başvurma 184
Madde 321: Defter tanzimi, komiser 184
Madde 322: Kararın tebliği 184
Madde 323: Neticeler, takipler ve müddetler 184
Madde 324: Borçlunun tasarruf hakları 184
A– Umumîyetle 184
Madde 325: B– Yetkili makam tarafından alınan hususî tedbirler hakkında 185
Madde 326: Fevkalâde mühlete tabi olmıyan alacaklar 185
Madde 327: Uzatma 185
Madde 328: Refi 186
Madde 329: Fevkalâde mühlet içinde konkordato ve yeniden mühlet verilmemesi 186
Madde 329/a: İflâsın ertelenmesi ile ilişki 186
II. Fevkalâde Hallerde Tatil 187
Madde 330: İcra takiplerinin durdurulması halleri 187
ONALTINCI BAP
Cezaî Hükümler
Madde 331: Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası 189
Madde 332: Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek
ağırlaştıran borçlunun cezası 189
Madde 333: İflâs ve konkordato işlerinde hususî menfaat temin edenlerin cezası 190
Madde 333/a: Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu 190
Madde 334: Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla
yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da
konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına
uymayan borçlunun cezası 190
Madde 334/a: Konkordato komiserinin sorumluluğu 190
Madde 335: Kiracının cezalandırılacağı haller 191
Madde 336: Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar 191
Madde 336/a: Kendisine teslim edilen malları vermeyenler hakkındaki cezalar 191
Madde 337: Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 191
Madde 337/a: Ticareti terk edenlerin cezası 191
Madde 338: Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası 192
Madde 339: Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen borçlunun cezası 192
Madde 340: Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza 192
Madde 341: Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası 193
Madde 342: İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar girenlerin cezası 193
Madde 343: 30 ve 31 inci maddeler hükmüne muhalefet edenlerin cezası 193
Madde 344: Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası 193
Madde 345: Hükmî şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği 194
Madde 345/a: Sermaye şirketlerinin iflâsını istemek mecburiyetinde olanların cezası 194
Madde 345/b: Artırmadan çekilme 194
Madde 346: Görev ve birleştirilme yasağı 194
Madde 347: Şikâyet süresi 194
Madde 348: Yetki 194
Madde 349: Yargılama usulü 195
Madde 350: Duruşma 195
Madde 351: Tahkikat 195
Madde 352: Karar 195
Madde 352/a: Ceza kararnamesi 196
Madde 352/b: Ceza kararnamesi 196
Madde 353: İtiraz 196
Madde 354: Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek hâller 196
ONYEDİNCİ BAP
Hususî Hükümler
Madde 355: Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul 197
Madde 356: Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında hükümler 197
Madde 357: Cumhuriyet savcılığınca takip 197
Madde 358: Üçüncü şahsa bırakılan mallar 198
Madde 359: İcra dairelerinin muhabereleri 198
Madde 360: Haczedilen malların istinabe suretiyle satışı 198
Madde 361: Fazla verilen paranın geri alınması 198
Madde 362: Emanetler hakkında zamanaşımı 198
Madde 362/a: Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların taşınır ve taşınmaz
mallarının haczi 199
Kanun Yollarına Başvurma ve Son Maddeler 200
Madde 363: İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi 200
Madde 364: Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi 200
Madde 365: İstinaf dilekçesinin reddi 201
Madde 366: Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları 201
Madde 367: Borçlunun mevcudu hakkında malûmat vermek mecburiyeti 201
Madde 368: İlga edilen kanunlar 201
Madde 369: Mer’iyet zamanı 208
Madde 370: Kanunu icraya memur olanlar 208
İCRA VE İFLÂS KANUNUNUN TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME 211
İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİ 217
SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK 243
LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ 249
LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ 261
İFLAS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ 263
İCRA İFLAS HARÇLARI 265
Kavramlar Dizini 267

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
42,90   
42,90   
2
21,45   
42,90   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
42,90   
42,90   
2
21,45   
42,90   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
42,90   
42,90   
2
21,45   
42,90   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
42,90   
42,90   
2
21,45   
42,90   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
42,90   
42,90   
2
21,45   
42,90   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
42,90   
42,90   
2
   
   
Kapat