Sermaye Şirketlerinde Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Necmettin Gü

Tüm YönleriyleSermaye Şirketlerinde Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme101 Örnek Uygulama ile


Basım Tarihi
2022-10
Sayfa Sayısı
602
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750280306
Boyut
16x24
Baskı
1288,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 288 puan kazanacaksınız)
   288

Necmettin GÜNDÜZ ( Vergi Başmüfettişi )

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Ön Söz 7
Kısaltmalar Cetveli 19
Birinci Bölüm
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE BİRLEŞME
I. BİRLEŞME KAVRAMI 23
II. BİRLEŞME ÇEŞİTLERİ 24
A. Ekonomik Açıdan Birleşmeler 24
1. Yatay Birleşmeler (Horizontal Mergers) 24
2. Dikey Birleşmeler (Vertical Mergers) 25
3. Karma Birleşmeler (Conglomerate Mergers) 25
B. Hukuksal Açıdan Birleşme Türleri 26
1. Biçimsel Birleşmeler 26
a. Tröst 26
b. Holding 27
c. Konsorsiyum 27
d. İş Ortaklıkları (Joint Venture) 28
e. Ele Geçirme (Take Over) 29
f. Birleşme 29
2. Biçimsel Olmayan Birleşmeler 30
a. Centilmenlik Anlaşmaları 30
b. Kartel 30
c. Çıkar Grupları 30
III. BİRLEŞME NEDENLERİ 31
A. Sinerji Etkisi 31
B. Büyüme İsteği 32
C. Ölçek Ekonomilerinden Yararlanma 32
D. Çeşitlendirme İsteği (Diversification) 32
E. Pazar Payının Artırılması 33
F. Vergisel Avantajlar 33
G. Kaldıraçlı Satın Alımlarda Finansal Yardım Yasağının Aşılması 33
IV. TİCARET HUKUKUNDA ŞİRKET BİRLEŞMELERİ 34
A. Genel Açıklamalar 34
B. Geçerli Birleşmeler 37
C. Birleşmeye Hakim Olan İlkeler 38
1. Külli Halefiyet İlkesi 38
2. Pay Sahipliğinin Devamı İlkesi 40
3. Mal Varlığında Devamlılık İlkesi 43
4. Tasfiyesiz Sona Erme İlkesi 43
5. Alacaklıların Korunması İlkesi 44
D. Sermaye Şirketlerinde Birleşme Süreci 46
1. Hazırlık Aşaması 46
a. Gizlilik Anlaşması 46
b. Niyet Mektubunun Gönderilmesi 47
c. Sürece Katılmaya Davet Mektubu 53
d. Durum Tespiti 54
2. Birleşme İşlemlerine Başlanması 55
a. Birleşmeye Esas Alınacak Finansal Tabloların Belirlenmesi 56
b. Birleşme Sözleşmesinin Hazırlanması ve İmzalanması 58
c. Birleşme Raporunun Düzenlenmesi 64
d. İnceleme Hakkı 68
3. Malvarlığında Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirilmesi 69
4. Birleşme Sözleşmesinin Genel Kurul Onayına Sunularak Birleşme Kararı Alınması 70
5. Birleşme Kararının Tescil ve İlanı 73
6. Devrolunan Şirket Malvarlıklarının Devralan Şirket Adına İlgili Sicillere Tescili 80
E. Birleşmede Özellikli Durumlar 81
1. Tasfiye Halindeki Şirketin Birleşmeye Katılması 81
2. Sermayenin Kaybı veya Borca Batıklık Halinde Birleşmeye Katılma 83
3. Birleşmede Sağlanan Kolaylıklar 86
a. Sermaye Şirketlerinde Kolaylaştırılmış Birleşme 87
aa. Oy Hakkı Veren Payların Yüzde Yüzüne Sahip Olunması Durumun Birleşme 87
bb. Oy Hakkı Veren Payların En Az Yüzde Doksanına Sahip Olunması Durumun Birleşme 89
b. KOBİ’lerin Taraf Olduğu Birleşmelerde Sağlanan Kolaylıklar 90
4. Birleşmede Ortakların Kişisel Sorumlulukları ve İş İlişkilerinin Geçmesi 91
a. Birleşmede Ortakların Kişisel Sorumlulukları 91
b. Birleşmede İş İlişkilerinin Geçmesi 93
F. Halka Açık Ortaklıklarda Birleşme 95
1. Halka Açık Ortaklıklarda Birleşme Süreci 96
a. Hazırlık Aşaması 96
b. Birleşme İşlemlerine Başlanması 96
aa. Birleşmeye Esas Alınacak Finansal Tabloların Belirlenmesi 97
bb. Uzman Kuruluş Görüşünün Alınması 98
cc. Birleşme Sözleşmesinin Hazırlanması 98
dd. Birleşme Raporunun Hazırlanması 105
ee. Duyuru Metninin Onaylanması İçin Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru 108
ff. Diğer Kurumlardan Alınması Gereken İzinler İçin Yapılacak Başvurular 122
aaa. Rekabet Kurulundan İzin Alınması 122
bbb. Enerji Piyasası Denetleme Kurulundan İzin Alınması 124
ccc. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan İzin Alınması 124
ddd. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulundan İzin Alınması 124
eee. Ticaret Bakanlığından İzin Alınması 125
c. İmza ve Onay Aşaması 125
d. Kurul Ücretinin Ödenmesi 127
e. Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Korunması 128
f. Birleşme Sözleşmesinin Genel Kurul Onayına Sunularak Birleşme Kararı Alınması 130
g. Ayrılma Hakkı ve Kullanımı 132
h. Kanun Kapsamına Alınma ve İhraç Belgesi Verilmesi 137
ı. Birleşme Kararının Tescil ve İlanı 138
i. Kurula Bildirim 138
2. Halka Açık Ortaklıkların Taraf Olduğu Kolaylaştırılmış Birleşmeler 138
3. Birleşme Amaçlı Ortaklık 142
4. Birleşme Yapılamayan Haller 143
5. Birleşmeye İlişkin Özellikli Durumlar 144
G. Birleşmeye Esas Alınacak Şirket Değeri 146
1. Aktif Bazlı Değerleme Yöntemleri 148
a. Defter Değeri (Özvarlık Yöntemi) 148
b. Net Aktif Değer (NAD) 150
c. Tasfiye Değeri 150
d. Borsa Değeri 151
e. İşleyen Teşebbüs Değeri 152
2. Piyasa Bazlı Değerleme Yöntemleri 152
a. Fiyat Kazanç Oranı (F/K–P/E Price–Earnings) 153
b. Firma Değeri/FAVÖK (EV/EBITDA) 153
c. Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD–P/BV) 154
d. Piyasa Değeri/Net Aktif Değer Yöntemi 155
3. Gelir Bazlı Değerleme Yöntemleri 156
a. Temettü Değerleme Yöntemi 156
aa. Sabit Temettü Yöntemi 157
bb. Sabit Oranlı Temettü Yöntemi 157
b. İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi 158
aa. Firmaya Serbest Nakit Akımları 158
bb. Özkaynağa Serbest Nakit Akımları 160
H. Sermaye Artırımı 161
I. Şirket Birleşmelerinde Değişim Oranı 173
V. VERGİ HUKUKUNDA ŞİRKET BİRLEŞMELERİ 177
A. Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Şirket Birleşmeleri 177
1. Vergili Birleşme 178
a. Vergili Birleşmede Vergilendirme, Beyan ve Ödeme 192
b. Vergili Birleşmede Özellikli Durumlar 197
aa. Birleşme İçin Yapılan Giderler 197
bb. Devralınan Malvarlığının Değerlemesi 198
cc. Devrolunan Şirketin Zararları 199
dd. Devralınan İktisadi Kıymetlerde Amortisman Uygulaması 200
ee. Devralınan İktisadi Kıymetlerle İlgili Ayrılmış Yenileme Fonları 201
ff. Devralınan İktisadi Kıymetlerle İlgili Satış Kazanç İstisnası 202
gg. Serbest Bölgede Uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnası 203
hh. Vergili Birleşmenin Transfer Fiyatlandırması Düzenlemeleri Karşısındaki Durumu 203
ıı. Borsa İstanbul Pay Piyasasında İlk Defa İşlem Görmek Üzere En Az %20 Oranında Halka Arz Edilen Şirketin Vergili Birleşmeye Devrolunan Şirket Olarak Katılması 204
jj. Vergili Birleşmede Devralan Şirket Temsilcilerinin Sorumluluğu 204
2. Vergisiz Birleşme (Devir) 204
a. Devir İşleminde Vergilendirme, Beyan ve Ödeme 214
b. Vergisiz Birleşmede Özellikli Durumlar 222
aa. Birleşme İçin Yapılan Giderler 222
bb. Devrolunan Şirketin Zararları 223
cc. Devralınan İktisadi Kıymetlerde Amortisman Uygulaması 227
dd. Devralınan İktisadi Kıymetlerle İlgili Ayrılmış Yenileme Fonları 227
ee. Vergisiz Birleşme ile İlgili İstisna Düzenlemeleri 229
aaa. Devralınan İktisadi Kıymetlerle İlgili Satış Kazanç İstisnası 229
bbb. Serbest Bölgede Uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnası 230
ccc. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnası 230
ddd. Sat–Kirala–Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlara Uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnası 230
eee. Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Her Türlü Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlara Uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnası 231
ff. Devrolunan Şirket Çalışanlarının Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi 232
gg. Borsa İstanbul Pay Piyasasında İlk Defa İşlem Görmek Üzere En Az %20 Oranında Halka Arz Edilen Şirketin Vergili Birleşmeye Devrolunan Şirket Olarak Katılması 233
gg. Vergiye Uyumlu Mükelleflerde Vergi İndirimi Uygulamasının Devir Karşısındaki Durumu 234
hh. Devir Halinde Devam Etmekte Olan Yıllara Sari İnşaat İşinin Bitim Tarihi 236
ıı. Birleşmede Yeniden Değerleme Uygulaması 237
jj. Birleşmenin Varlık Barışı Uygulaması Karşısındaki Durumu 238
3–Birleşmede Ödenen Ayrılma Akçesi ve Ayrılma Hakkının Vergisel Durumu 238
B. Gelir Vergisi Açısından Şirket Birleşmeleri 244
C. Katma Değer Vergisi Açısından Şirket Birleşmeleri 245
1. Vergisiz Birleşme İşlemleri 245
2. Vergili Birleşme İşlemleri 246
D. Damga Vergisi Açısından Şirket Birleşmeleri 252
E. Harçlar Açısından Şirket Birleşmeleri 257
F. Gider Vergileri Açısından Şirket Birleşmeleri 260
G. Özel Tüketim Vergileri Açısından Şirket Birleşmeleri 261
H. 6183 Sayılı Kanun Açısından Şirket Birleşmeleri 264
İkinci Bölüm
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE BÖLÜNME
I. BÖLÜNME KAVRAMI 267
II. BÖLÜNME ÇEŞİTLERİ 267
A. Malvarlığı Devrine Göre Bölünmeler 267
1. Tam Bölünme 268
2. Kısmi Bölünme 269
B. Payların Dağıtımına Göre Bölünmeler 271
1. Pay Oranlarının Korunduğu Bölünmeler (Simetrik Bölünme) 271
2. Pay Oranlarının Korunmadığı Bölünmeler (Asimetrik Bölünme) 272
C. Malvarlığını Devralacak Şirketler Açısından Bölünmeler 274
1. Devralma Şeklinde Bölünme 274
2. Yeni Kuruluş Şeklinde Bölünme 275
III. BÖLÜNME NEDENLERİ 275
A. Şirket Yapısının Sadeleştirilmek İstenmesi 276
B. Karar Alma Süreçlerinde Hız ve Esnekliğin Talep Edilmesi 276
C. Faaliyet Kollarına İlişkin Finansal Verilerin Kendi Bütünlüğü İçinde Takip Edilmek İstenmesi 277
D. Şirket Ortakları veya Mirasçılar Arasında Ortaya Çıkan Anlaşmazlıkların Çözülemediği Durumlar 277
E. Holding Sistemine Geçme Niyeti 277
F. Vergisel Avantajlar 278
G. Diğer Nedenler 278
IV. TİCARET HUKUKUNDA ŞİRKET BÖLÜNMELERİ 279
A. Genel Açıklamalar 279
B. Geçerli Bölünmeler 280
C. Bölünmeye Hakim Olan İlkeler 281
1. Kısmi Külli Halefiyet İlkesi 281
2. Pay Sahipliğinin Devamı İlkesi 283
3. Mal Varlığında Devamlılık İlkesi 284
4. Tasfiyesiz Sona Erme İlkesi 285
5. Alacaklıların Korunması İlkesi 285
D. Sermaye Şirketlerinde Bölünme Süreci 287
1. Hazırlık Aşaması 287
2. Bölünme İşlemlerine Başlanması 288
a. Bölünmeye Esas Alınacak Finansal Tabloların Belirlenmesi 289
b. Bölünme Sözleşmesinin/Bölünme Planının Hazırlanması ve İmzalanması 291
c. Bölünme Raporunun Düzenlenmesi 299
d. İnceleme Hakkı 303
3. Malvarlığında Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirilmesi 304
4. Bölünme Sözleşmesinin/Bölünme Planının Genel Kurul Onayına Sunularak Bölünme Kararı Alınması 305
5. Bölünme Kararının Tescil ve İlanı 312
6. Bölünen Şirket Malvarlıklarının Devralan Şirketler Adına İlgili Sicillere Tescili 320
7. Bölünmede Ortakların Kişisel Sorumlulukları ve İş İlişkilerinin Geçmesi 322
a. Bölünmede Ortakların Kişisel Sorumlulukları 322
b. Bölünmede İş İlişkilerinin Geçmesi 323
E. Halka Açık Ortaklıklarda Bölünme 324
1. Halka Açık Ortaklıklarda Bölünme Süreci 325
a. Hazırlık Aşaması 325
b. Bölünme İşlemlerine Başlanması 325
aa. Bölünme Esas Alınacak Finansal Tabloların Belirlenmesi 326
bb. Uzman Kuruluş Görüşünün Alınması 327
cc. Bölünme Sözleşmesinin/Bölünme Planının Hazırlanması 328
dd. Bölünme Raporunun Hazırlanması 334
ee. Duyuru Metninin Onaylanması İçin Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru 338
ff. Diğer Kurumlardan Alınması Gereken İzinler İçin Yapılacak Başvurular 351
aaa. Rekabet Kurulundan İzin Alınması 352
bbb. Enerji Piyasası Denetleme Kurulundan İzin Alınması 354
ccc. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan İzin Alınması 354
ddd. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulundan İzin Alınması 355
eee. Ticaret Bakanlığından İzin Alınması 355
c. İmza ve Onay Aşaması 355
d. Kurul Ücretinin Ödenmesi 357
e. Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Korunması 358
f. Bölünme Sözleşmesinin/Bölünme Planının Genel Kurul Onayına Sunularak Bölünme Kararı Alınması 359
g. Ayrılma Hakkı ve Kullanımı 362
h. Kanun Kapsamına Alınma ve İhraç Belgesi Verilmesi 366
ı. Bölünme Kararının Tescil ve İlanı 367
i. Kurula Bildirim 367
2. Halka Açık Ortaklıkların Taraf Olduğu Kolaylaştırılmış Bölünmeler 367
F. Bölünmeye Esas Alınacak Malvarlığı/Şirket Değeri 371
G. Sermaye Azaltımı 373
1. Sermaye Azaltımıyla İlgili Genel Açıklamalar 373
2. Kısmi Bölünmede Sermaye Azaltımı 376
H. Sermaye Artırımı 378
I. Şirket Bölünmelerinde Değişim Oranı 388
V. VERGİ HUKUKUNDA ŞİRKET BÖLÜNMELERİ 391
A. Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Şirket Bölünmeleri 391
1. Tam Bölünme 392
a. Tam Bölünmenin Tarafları 393
b. Devre Konu Olan Malvarlığı 394
c. Denkleştirme Ödemesi 412
d. Tam Bölünmede Vergilendirme, Beyan ve Ödeme 413
2. Kısmi Bölünme 421
a. Kısmi Bölünmenin Tarafları 422
b. Devre Konu Olan Malvarlığı 423
aa. Taşınmazlar 425
bb. İştirak Hisseleri 427
cc. Üretim ve Hizmet İşletmeleri 432
c. İştirak Hisselerinin Ortaklara Verilmesi 444
d. Kısmi Bölünmede Vergilendirme, Beyan ve Ödeme 462
3. Pay Oranlarının Korunduğu (Simetrik) Bölünme 464
4. Pay Oranlarının Korunmadığı (Asimetrik) Bölünme 473
5. Bölünmede Özellikli Durumlar 478
a. Bölünme İçin Yapılan Giderler 478
b. Devrolunan Şirketin Zararları 479
c. Devralınan İktisadi Kıymetlerde Amortisman Uygulaması 484
d. Devralınan İktisadi Kıymetlerle İlgili Ayrılmış Yenileme Fonları 485
e. Bölünen Şirket Çalışanlarının Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi 486
f. Bölünme ile İlgili İstisna Düzenlemeleri 487
aa. Devralınan İktisadi Kıymetlerle İlgili Satış Kazanç İstisnası 487
bb. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnası 489
cc. Sat–Kirala–Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlara Uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnası 489
dd. Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Her Türlü Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlara Uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnası 490
g. Borsa İstanbul Pay Piyasasında İlk Defa İşlem Görmek Üzere En Az %20 Oranında Halka Arz Edilen Şirketin Tam Bölünme İşlemine Bölünen Şirket Olarak Katılması 491
h. Bölünmede Yeniden Değerleme Uygulaması 492
ı. Bölünmenin Varlık Barışı Uygulaması Karşısındaki Durumu 492
B. Katma Değer Vergisi Açısından Şirket Bölünmeleri 493
C. Damga Vergisi Açısından Şirket Bölünmeleri 494
D. Harçlar Açısından Şirket Bölünmeleri 498
E. Gider Vergileri Açısından Şirket Bölünmeleri 499
F. Özel Tüketim Vergileri Açısından Şirket Bölünmeleri 500
G. 6183 Sayılı Kanun Açısından Şirket Bölünmeleri 502
1. Bölünmede Ödenen Ayrılma Akçesi ve Ayrılma Hakkının Vergisel Durumu 503
Üçüncü Bölüm
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE TÜR DEĞİŞTİRME
I. TÜR DEĞİŞTİRME KAVRAMI 507
II. TÜR DEĞİŞTİRME ÇEŞİTLERİ 508
A. Devredici Tür Değiştirme 508
B. Şekil Değiştirici Tür Değiştirme 509
III. TÜR DEĞİŞTİRME NEDENLERİ 510
A. Gerçekleştirilecek Faaliyetin Şirket Türünün Değiştirilmesini Zorunlu Kılması 510
B. Kişisel Sorumluluğun Azaltılmak İstenmesi 510
C. Şirkete Finansman Olanakları Yaratmak 511
D. Pay Devrinin Daha Hızlı ve Kolay Hale Getirilmek İstenmesi 512
E. Holding Sistemine Geçme Niyeti 512
F. Vergisel Avantajlar 513
G. Kamu Borçlarına Yönelik Olan Sorumluluğun Azaltılmak İstenmesi 513
IV. TİCARET HUKUKUNDA TÜR DEĞİŞTİRME 514
A. Genel Açıklamalar 514
B. Geçerli Tür Değiştirmeler 515
C. Tür Değiştirmeye Hakim Olan İlkeler 516
1. Tür Değiştirme Serbestisi İlkesi 516
2. Tüzel Kişiliğin Tekliği ilkesi 517
3. Pay ve Ortaklık Haklarının Korunması İlkesi 518
4. Eşit Değerlilik İlkesi 518
D. Sermaye Şirketlerinde Tür Değiştirme Süreci 520
1. Tür Değiştirme İşlemlerine Başlanması 520
a. Tür Değiştirmeye Esas Alınacak Finansal Tabloların Belirlenmesi 521
b. Yeni Tür Şirket Ana Sözleşmesinin Hazırlanması 522
c. Tür Değiştirme Planının Hazırlanması 525
d. Tür Değiştirme Raporunun Düzenlenmesi 530
e. İnceleme Hakkı 534
f. Kurumlardan Alınması Gereken İzinler İçin Yapılacak Başvurular 535
2. Tür Değiştirme Planının Genel Kurul Onayına Sunularak Tür Değiştirme Kararı Alınması 537
3. Tür Değiştirme Kararının Tescil ve İlanı 541
4. Şirket Malvarlıklarının İlgili Sicillere Tescili 543
5. Tür Değiştirmede Ortakların Kişisel Sorumlulukları ve İş İlişkilerinin Geçmesi 544
a. Tür Değiştirmede Ortakların Kişisel Sorumlulukları 544
b. Tür Değiştirmede İş İlişkilerinin Geçmesi 545
E. Halka Açık Ortaklıklarda Tür Değiştirme Süreci 547
1. Tür Değiştirme Süreci 547
2. Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci 549
F. Tür Değiştirmeye Esas Alınacak Şirket Değeri 552
V. VERGİ HUKUKUNDA TÜR DEĞİŞTİRME 554
A. Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Şirket Tür Değiştirmesi 554
a. Tür Değiştirmede Vergilendirme, Beyan ve Ödeme 563
1. Tür Değiştirmede Özellikli Durumlar 566
a. Limited Şirketten Anonim Şirkete Dönüşülmesi Durumunda Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi 566
b. Tür Değiştirme İçin Yapılan Giderler 568
c. Tür Değiştiren Şirketin Zararları 569
d. Devralınan İktisadi Kıymetlerde Amortisman Uygulaması 572
e. Devralınan İktisadi Kıymetlerle İlgili Ayrılmış Yenileme Fonları 573
f. Tür Değiştirme ile İlgili İstisna Düzenlemeleri 573
aa. Devralınan İktisadi Kıymetlerle İlgili Satış Kazanç İstisnası 573
bb. Serbest Bölgede Uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnası 574
cc. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnası 575
dd. Sat–Kirala–Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlara Uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnası 575
ee. Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Her Türlü Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlara Uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnası 576
g. Devrolunan Şirket Çalışanlarının Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi 576
h. Nev'i Değişikliği Halinde Devam Etmekte Olan Yıllara Sari İnşaat İşinin Bitim Tarihi 577
ı. Tür Değiştirmede Yeniden Değerleme Uygulaması 579
j. Tür Değiştirmenin Varlık Barışı Uygulaması Karşısındaki Durumu 579
B. Gelir Vergisi Açısından Şirket Tür Değiştirmeleri 580
C. Katma Değer Vergisi Açısından Şirket Tür Değiştirmeleri 580
D. Damga Vergisi Açısından Şirket Tür Değiştirmeleri 583
E. Harçlar Açısından Şirket Tür Değiştirmeleri 585
F. Gider Vergileri Açısından Şirket Tür Değiştirmeleri 586
G. Özel Tüketim Vergileri Açısından Şirket Tür Değiştirmeleri 586
H. 6183 Sayılı Kanun Açısından Şirket Tür Değiştirmeleri 588
Kaynakça 589
Kavramlar Dizini 597

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
288,00   
288,00   
2
144,00   
288,00   
3
96,00   
288,00   
4
72,00   
288,00   
5
57,60   
288,00   
6
48,00   
288,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
288,00   
288,00   
2
144,00   
288,00   
3
96,00   
288,00   
4
72,00   
288,00   
5
57,60   
288,00   
6
48,00   
288,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
288,00   
288,00   
2
144,00   
288,00   
3
96,00   
288,00   
4
72,00   
288,00   
5
57,60   
288,00   
6
48,00   
288,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
288,00   
288,00   
2
144,00   
288,00   
3
96,00   
288,00   
4
72,00   
288,00   
5
57,60   
288,00   
6
48,00   
288,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
288,00   
288,00   
2
144,00   
288,00   
3
96,00   
288,00   
4
72,00   
288,00   
5
57,60   
288,00   
6
48,00   
288,00   
Kapat