Terör Örgütü ve Terör Suçları Nurullah Bodur

UygulamadaTerör Örgütü ve Terör Suçları


Basım Tarihi
2020-09
Sayfa Sayısı
362
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750262388
Boyut
16x24
Baskı
592,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 92 puan kazanacaksınız)
   92

Konu Başlıkları
- Suç Örgütü ve Terör Örgütü
- Terör Örgütü Kurma, Yönetme Suçu
- Terör Örgütüne Üye Olma Suçu
- Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleme Suçu
- Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme Suçu
- Terör Örgütüne Silah Sağlama Suçu
- Terör Örgütünün Propagandasını Yapma Suçu
- Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirilmesi Suçu
- Terörizmin Finansmanı Suçu
- Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak Suçu
- Anayasayı İhlal Suçu
- Etkin Pişmanlık
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
5. Basıya Önsöz 9
Kısaltmalar 17
Birinci Bölüm
TERÖR İHTİSAS MAHKEMELERİNDE CEZALANDIRILAN
TERÖRLE MÜCADELE KANUNU'NDAKİ VE
TÜRK CEZA KANUNU'NDAKİ SUÇLAR
I. ÖRGÜT TANIMI 21
A. Genel Olarak Suç Örgütü ve Unsurları 23
1. Hiyerarşik Bir İlişki Olmalıdır (Gevşek Bir Nitelik Taşıyabilir) 24
2. Devamlılık (Süreklilik) Unsuru Bulunmalıdır 26
3. Belirsiz Sayıda ve Tipte Suçlar işlemek İçin Bir Araya Gelinmelidir 27
4. Üye Sayısı En Az Üç Kişi Olmalıdır 28
5. Amaç Suçu İşlemek İçin Elverişli Olması 28
B. Terör Örgütü 30
1. Genel Olarak 30
2. Terör Örgütü ve Unsurları 33
C. Terör Suçlusu 40
D. Terör Amacıyla İşlenen Suçlar 40
E. Cezaların Arttırılması 41
F. Bir Oluşumun Terör Örgütü Olduğunun Tespiti Sorunu 43
YARGITAY KARARLARI 43
II. TERÖR ÖRGÜTÜ KURMA VE YÖNETME SUÇU 51
A. Suçla Korunan Hukuki Değer 53
B. Suçun Maddi Unsurları 55
1. Fail 55
2. Mağdur 59
3. Fiil 61
a. Hazırlık Hareketi–İcra Hareketi Ayrımı 61
b. Terör Örgütü Kurma ve Yönetme Suçunun Gösterdiği Özellik 62
b. Ani Hareket–Mütemadi Hareket Ayrımı 63
c. Terör Örgütü Kurma ve Yönetme Suçunun Gösterdiği Özellik 66
4. Konu 67
a. Zarar Suçu– Tehlike Suçu Ayrımı 67
b. Terör Örgütü Kurma ve Yönetme Suçunun Gösterdiği Özellik 68
C. Suçun Manevi Unsuru 74
D. Hukuka Aykırılık Unsuru 77
III. TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU 79
A. Korunan Hukuki Yarar ve Hukuki Nitelik 81
B. Suçun Maddi Unsurları 82
1. Fail ve Mağdur 82
2. Suçun Konusu, Fiili 82
a. Örgüt Üyeliğini Belirlemede Kullanılan Ölçütler ve Tamamlayıcı öğeleri 86
aa. Organik Bağ Ölçütü 86
ab. Eylem ve Faaliyetlerinin Sürekliliği, Çeşitliliği ve Yoğunluğu Ölçütü 88
C. Suçun Manevi Unsuru 90
D. Suçun Değişik Görünüm Biçimleri 93
1. Teşebbüs ve İştirak 93
2. İçtima 94
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI 95
E. Yetki 108
IV. TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAMAKLA BİRLİKTE ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEMEK SUÇU 109
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI 116
V. TERÖR ÖRGÜTÜNE BİLEREK VE İSTEYEREK YARDIM ETME SUÇU 119
YARGITAY VE BAM KARARLARI 124
VI. TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAHSAĞLAMA SUÇU 133
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI 141
VII. TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMA SUÇU 153
A. Propagandanın Tanımı 155
B. Terörle Mücadele Kanunda Propagandanın Gelişim Süreci 158
C. Korunan Hukuki Değer 160
D. Suçun Unsurları ve Özel Görünüş Şekilleri 161
1. Suçun Maddi Unsurları 162
a. Fail ve Mağdur 162
b. Suçun Konusu ve Hareket Öğesi 163
ba. Her Şeyden Önce Bir “Propaganda”nın Varlığı Söz Konusu Olmalıdır 163
bb. Örgütün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemleri Söz Konusu Olmalıdır 163
bc. TMK 7/2. Maddesinde Düzenlenen Propaganda Suçunun Fiilleri 167
bca. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemleri 169
bcb. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemlerini Meşru Gösterme 171
bcc. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemlerini Övme 173
bcd. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemlerine Başvurmayı Teşvik Etme 173
bce. TMK 7/2. Fıkrasına Göre Cezalandırılan Diğer Eylemler 175
2. Suçun Manevi Unsuru 180
3. Hukuka Aykırılık Unsuru 183
4. Kusurluluk 184
5. Suçun Nitelikli Hali 185
6. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 185
a. Teşebbüs 185
b. İştirak 187
c. İçtima 188
E. Benzer Suçlarla Mukayesesi 190
1. Terör Örgütünün Bildirilerini Açıklama ve Yayınlama Suçu 190
2. Suç İşlemeye Tahrik Suçu 191
3. Suç ve Suçluyu Övme Suçu 192
4. Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu 193
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI 193
VIII. TEHLİKELİ MADDELERİN İZİNSİZ OLARAK BULUNDURULMASI VEYA EL DEĞİŞTİRİLMESİ SUÇU (TCK. 174) 203
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI 208
IX. TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU 213
A. Terörizmin Finansmanı Suçunun Unsurları 215
1. Suçun Maddi Unsurları 216
2. Suçun Manevi Unsuru 219
B. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Suçu ile İlişkisi 221
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI 224
X. DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK SUÇU (302) 231
A. Korunan Hukuki Yarar ve Hukuki Nitelik 234
B. Suçun Maddi Unsurları 235
1. Fail 235
2. Fiil 235
a. Eylemin Korunan Değerlere Göre İşlenmesi 235
3. Hareket Öğesi 236
C. Manevi unsur 238
D. Suçun Değişik Görünüş Biçimleri 238
1. Teşebbüs 238
2. İştirak 239
3. İçtima 239
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI 241
XI. ANAYASAYI İHLAL SUÇU (309) 249
A. Korunan Hukuki Yarar ve Hukuki Nitelik 252
B. Suçun Maddi Unsurları 253
1. Fail ve Mağdur 253
2. Fiil 253
a. Hareket Öğesi 253
aa. Cebir ve Şiddet Kavramı 253
ab. İcra Hareketinin Başlangıcı 254
b. Hareketin Elverişliliği 255
c. Netice ve Suçun Tamamlanması 256
C. Manevi Unsur 257
D. Suçun Değişik Görünüm Biçimleri 257
1. Teşebbüs 257
2. İçtima 257
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 259
XII. TERÖR ÖRGÜTÜ SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK (221) 263
A. Etkin Pişmanlığın Hukuki Niteliği 267
B. TCK 221/1’in Uygulanma Şartları 270
C. TCK 221/2’nin Uygulanma Şartları 271
D. TCK 221/3’ün Uygulanma Şartları 273
E. TCK 221/4’ün Uygulanma Şartları 275
1. TCK 221/4. Maddenin 1’inci Cümlesinin Uygulanma Şartları 275
2. TCK 221/4. Maddenin 2’nci Cümlesinin Uygulanma Şartları 276
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI 283
XIII. YARGISAL KARARLAR IŞIĞINDA FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜ HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME 293
A. FETÖ/PDY Terör Örgütü Suçlarında TCK 30. Maddede düzenlenen Hata Hükmünün Uygulanma Alanı 297
B. FETÖ/PDY Terör Örgütü Soruşturma ve Kovuşturmalarında Delil veya Kanaat Olarak Belirtilen Veriler 302
1. ByLock (Örgütsel İletişim ve Haberleşme Programı) 303
2. Bank Asya Hesap Hareketleri 311
3. Tanık Anlatımları 314
4. HTS Kayıtları (Kişiler Arasında Görüşme Trafiği) 315
5. Sendika, Dernek Üyelikleri ile Sohbet veya Toplantıların Yapıldığı Yerlerin Kayıtları 316
6. Çocukların Örgüt ile Bağlantısı Tespit Edilen Eğitim Kurumlarında Okuması ve Bu Kurumlarda Kayıtlarının Bulunması 318
7. Sabit Hat Aranmaları 322
İkinci Bölüm
TERÖR İHTİSAS MAHKEMELERİNDE CEZALANDIRILAN TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUN'UNDAKİ SUÇLAR
I. TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU (2911. SAYILI YASA) 327
A. Yasal Bir Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün Unsurları 330
1. Önceden Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Unsuru 331
2. Belirlenen Yerlerde Gerçekleştirilme Unsuru 333
3. Süre Bakımından Getirilen Sınırlama Unsuru 335
4. Silahsız ve Saldırısız Olma Unsuru 336
5. 2911 Sayılı Yasanın 23/b'de Sayılan Eylemlerde Bulunmama Unsuru 338
B. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinin Dağıtılması ve Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Katılanların Cezalandırılması Sorunu 340
C. Terör Mahkemelerinde Sıkça Uygulama Alanı Bulan ve Cezalandırılmayı Gerektiren TGYK’daki Suçlar 341
1. Yasaklara Aykırı Hareket (28. Madde) 341
2. Direnme (32. Madde) 343
3. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Silahla Katılanlar (33. Madde) 345
D. Basın Açıklamaları 348
YARGITAY KARARLARI 351
Kaynakça 357
Kavramlar Dizini 359

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
92,50   
92,50   
2
46,25   
92,50   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
92,50   
92,50   
2
46,25   
92,50   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
92,50   
92,50   
2
46,25   
92,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
92,50   
92,50   
2
46,25   
92,50   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
92,50   
92,50   
2
46,25   
92,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
92,50   
92,50   
2
   
   
Kapat