Borçlar Hukuku Özel Hükümler Ders Notları Ömer Ergün

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Ders Notları


Basım Tarihi
2018-05
Sayfa Sayısı
279
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750248597
Boyut
13,5x19,5
Baskı
125,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 25 puan kazanacaksınız)
   25

Dr. Ömer ERGÜN

 

Konu Başlıkları
- Genel Olarak Sözleşmeler
- Bir Şeyin Mülkiyetini Devir Amacı Güden Sözleşmeler
- Kullandırma Amacı Güden Sözleşmeler
- İş Görme Amacı Güden Sözleşmeler
Teminat Amacı Güden Sözleşmeler

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER
I. BORÇLAR KANUNU SİSTEMATİĞİNDE SÖZLEŞMELER 25
A. Sözleşmelere İlişkin Genel Bilgiler, Sözleşme Kavramı ve Tanımı 25
1. Borçlar Kanunu Açısından Sözleşmeler 27
2. Özel Borç İlişkisini Düzenleyen Hükümlerin Uygulanma Sırası 28
3. TBK ve TTK Arasındaki İlişki 29
4. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi 29
a. Genel Olarak 29
b. Sözleşme Özgürlüğünün Kapsamı 30
aa. Sözleşme Yapıp Yapmama Özgürlüğü 30
bb. Sözleşmenin Tarafını Seçme Özgürlüğü 31
cc. Sözleşmenin Biçimini Seçme Özgürlüğü 31
dd. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma ve İçeriğini Değiştirme Özgürlüğü 32
ee. Sözleşmenin İçeriğini Belirleme Özgürlüğü 32
ff. Sözleşmenin Tipini (Çeşidini) Belirleme Özgürlüğü 32
aaa. Karma Sözleşmeler 33
aaaa. Karma Sözleşme Tipleri 33
bbbb. Karma Sözleşmelere Uygulanacak Hükümler 34
bbb. Bileşik Sözleşmeler 35
ccc. Kendisine Özgü Yapısı Olan Sözleşmeler 36
aaaa. Sulh Sözleşmesi 36
bbbb. Satış İçin Bırakma Sözleşmesi 39
B. Sözleşmelerin Amaç Bakımından Sınıflandırılması 40
1. Mülkiyetin Devri Amacını Güden Sözleşmeler 40
2. Kullandırma ve Yararlandırma Amacı Güden Sözleşmeler 40
3. İş görme Amacı Güden Sözleşmeler 40
4. Saklama Amacı Güden Sözleşmeler 41
5. Teminat Sağlama Amacı Güden Sözleşmeler 41
6. Sonuçları Talih ve Tesadüfe Bağlı Sözleşmeler 41
İkinci Bölüm
BİR ŞEYİN MÜLKİYETİNİ DEVİR AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER
I. SATIŞ SÖZLEŞMESİ 43
A. Tanımı, Niteliği, Uygulanacak Hükümler, Unsurları 43
1. Tanımı 43
2. Niteliği 44
a. Borçlandırıcı Bir Sözleşmedir 44
b. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir 44
c. Rızai Bir Sözleşmedir 44
d. Ani Edimli Bir Sözleşmedir 45
e. Sebebe Bağlı (İlli) Bir Sözleşmedir 45
3. Satış Sözleşmesine Uygulanacak Hükümler 45
4. Satış Sözleşmesinin Unsurları 47
a. Satılan Mal 47
b. Satım Parası (Bedel, Semen) 49
c. Anlaşma 50
B. Satış Sözleşmesinde Yarar ve Hasarın Geçişi 51
1. Genel Olarak 51
2. Kanundan Doğan İstisnalar 52
a. Alıcının Temerrüdü 52
b. Tescilden Sonra Teslim 52
c. Mesafe Satışı 52
3. Durumun Gereğinden Doğan İstisnalar 53
4. Sözleşmeden Doğan İstisnalar 53
C. Satış Sözleşmesinin Çeşitleri 54
1. Taşınır Satışı 54
2. Taşınmaz Satışı 55
a. Taşınmaz Satışının Konusu 55
b. Taşınmaz Satışında Şekil 56
aa. Genel Olarak 56
bb. Haricen Satış 56
aaa. Tescil Yapılmışsa 57
bbb. Tescil Yapılmamış ve Alacaklı Zilyet Kılınmamışsa 57
ccc. Tescil Yapılmamış Fakat Alacaklı Zilyet Kılınmışsa 58
c. Taşınmaz Satışında Muvazaa 58
d. Taşınmaz Satışında Ayıp 60
e. Taşınmaz Satışı Sonucu Doğuran Sözleşmeler 61
aa. Taşınmaz Satış Vaadi 61
bb. Alım Sözleşmesi 63
cc. Geri Alım Sözleşmesi 64
dd. Önalım Sözleşmesi 64
3. Örnek Üzerine Satış 68
4. Beğenme (Deneme) Yoluyla Satış 69
5. Taksitle Satış 70
a. Ön Ödemeli Taksitle Satış 71
b. Art Arda Teslimli Satış 71
6. Artırmayla Satış 72
a. Genel Olarak 72
b. Çeşitleri 72
aa. Cebri Artırma 73
bb. İhtiyari Açık Artırma 73
aaa. İhtiyari Özel Artırma 73
bbb. Herkese Açık ihtiyari Artırma 74
ccc. Ortak Hükümler 74
D. Satıcının Hak ve Borçları 75
1. Satılanın Mülkiyetini Alıcıya Geçirme Borcu 75
2. Satıcının Zilyetliği ve Mülkiyeti Geçirmede Temerrüt Borcu 76
3. Satıcının Devir ve Taşıma Giderlerini Ödeme Borcu 79
4. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 79
a. Tanım 79
b. Kavramlar 80
aa. Sübjektif Ayıp 80
bb. Objektif Ayıp (Lüzumlu Ayıp) 80
cc. Hukuki Ayıp 80
dd. Maddi Ayıp 81
ee. Ekonomik Ayıp 81
ff. Açık Ayıp 81
gg. Gizli Ayıp 81
hh. Hileli Ayıp (Gizlenmiş Ayıp) 81
c. Yanlış İfa 82
d. Ayıba Karşı Tekellüfün Maddi Şartları 82
aa. Objektif Ayıpta Maddi Şartlar 82
aaa. Önemli Bir Ayıp Bulunmalıdır 82
bbb. Ayıp Hasarın Alıcıya Geçmesinden Önce Mevcut Olmalıdır 83
ccc. Alıcı Ayıplı Malı Kabul Etmemiş Olmalıdır 83
ddd. Ayıp Gizli Olmalıdır (Alıcı Ayıbı Bilmemelidir) 84
eee. Sorumsuzluk Anlaşması Yapılmamış Olmalıdır 84
bb. Sübjektif Ayıpta Maddi Şartlar 84
e. Ayıba Karşı Tekeffülün Şekli Şartı Gözetim ve Bildirim Külfeti 85
6. Ayıba Karşı Sorumlulukta Alıcının Seçimlik Hakları 87
a. Genel Olarak 87
b. Dönme 88
c. Bedelin İndirilmesi Davası 91
d. Ayıplı Eşyanın Ayıpsız Bir Benzeri ile Değiştirilmesi 92
e. Ücretsiz Onarım İsteme 92
f. Zararın Tazminini Talep Hakkı 93
g. Dava Zamanaşımı Süreleri 94
7. Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Borcu 95
a. Genel Olarak 95
b. Şartları 97
aa. Satılanın Alıcıya Teslim Edilmesi Gerekir 97
bb. Alıcı Zapt Tehlikesini Bilmemelidir 97
cc. Zapt Tehlikesi Sözleşmenin Kurulmasından Önce Oluşmuş Olmalıdır 98
dd. Üçüncü Kişi Zaptı Sağlayan Üstün Haklardan Birisine Dayanarak Zapta Girişmiş Olmalıdır 98
ee. Sorumsuzluk Anlaşması Yapılmamalıdır 98
ff. Satılan Mal Alıcının Elinden Alınmalıdır 98
gg. Alıcı Bildirim ve İspat Yükünü Yerine Getirmelidir 99
c. Zapt Sorumluluğunda Alıcının Hakları 100
aa. Tam Zapt Halinde 100
bb. Kısmen Zapt Halinde Alıcının Hakları 101
cc. Zapttan Doğan Sorumlulukta Zamanaşımı 101
8. Alıcının Hak ve Borçları 101
a. Satılanı Devralma Borcu 101
b. Satılanın Semenini Ödeme Borcu 101
c. Alıcının Mülkiyeti Devralmada Temerrüdü 102
II. MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ (TRAMPA) 103
A. Tanımı, Konusu 103
B. Unsurları 103
1. Malla (Hakla) Bir Malın (Hakkın) Değişmesi 103
2. Anlaşma 104
C. Trampanın Hükümleri 104
1. Genel Olarak 104
2. Ayıbı Üstlenme 104
3. Zapttan Sorumluluk 105
III. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ 106
A. Tanımı, Unsurları 106
1. Tanımı 106
2. Unsurları 106
a. Kazandırma Yoluyla Zenginleştirme 107
b. Zenginleştirmenin Karşılıksız Olması 107
c. Anlaşma 108
aa. Genel Olarak 108
bb. Bağışlamada Ehliyet 108
3. Çeşitleri 109
a. Bağışlama Taahhüdü 109
b. Elden Bağışlama 110
c. Koşullu Bağışlama 110
d. Yüklemeli Bağışlama 111
e. Yerine Getirilmesi Bağışlayanın Ölümüne Bağlı Bağışlama 112
f. Bağışlayana Dönme Koşuluyla Bağışlama 112
4. Hükümleri 113
a. Bağışlayanın Borçları 113
b. Bağışlayanın Sorumluluğu 113
aa. İfa Etmemeden Doğan Sorumluluk 113
bb. Zapt ve Ayıptan Doğan Sorumluluk 114
c. Bağışlamanın Geri Alınması 114
aa. Yerine Getirilmiş Bağışlama Sözü Verme ve Elden Bağışlamayı Geri Alma 114
bb. Yerine Getirilmemiş Bağışlama Taahhüdünün Geri Alınması 115
d. Bağışlama Sözünün Düşmesi 116
e. Mirasçıların Geri Alma Hakkı 116
Üçüncü Bölüm
KULLANDIRMA AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER
I. KİRA SÖZLEŞMESİ 117
A. Kira Sözleşmesinin Genel Hükümleri 117
1. Kira Sözleşmesinin Tanımı 117
2. Kira Sözleşmesinin Nitelikleri 119
a. Kira Sözleşmesi Tam İki Tarafa Borç Yükler 119
b. Kira Sözleşmesinden Sürekli Borç Doğar 119
c. Kira Sözleşmesi Rızai Bir Sözleşmedir 120
3. Kira Sözleşmesinin Unsurları 120
a. Tarafların Anlaşması 120
b. Kiralanan Şey 121
c. Bedel 122
B. Tarafların Borçları 122
1. Kiraya Verenin Borçları 122
a. Kiraya Verenin Kiralananı Kiracıya Teslim Borcu 122
aa. Kiralananın Kararlaştırılan Tarihte Teslimi 123
bb. Kiralananın Sözleşmede Amaçlanan Kullanıma Elverişli Bir Durumda Teslim Borcu 123
b. Kiralananı Sözleşmede Amaçlanan Kullanıma Elverişli Durumda Bulundurma Borcu 123
c. Kiraya Verenin Kiracının Güvenliğini Sağlama Borcu 123
d. Kiraya Verenin Vergi ve Benzeri Yükümlülüklere Katlanma Borcu 124
e. Kiraya Verenin Yan Giderlere Katlanma Borcu 124
f. Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğu 124
aa. Genel Olarak 124
bb. Ayıptan Sorumluluğun Şartları 125
aaa. Bir Ayıp Mevcut Olmalıdır 125
bbb. Kiracı Ayıba Kendi Kusuruyla Sebep Olmamalıdır 126
ccc. Kiracı, Ayıptan Doğan Haklarından Feragat Etmemiş Olmalıdır 126
ddd. Sorumsuzluk Anlaşması Yapılmamış Olmalıdır 127
g. Ayıbı Bildirim 128
h. Kiracının Ayıptan Doğan Hakları 128
aa. Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı 129
bb. Kira Bedelinden İndirim Yapılmasını İsteme Hakkı 130
cc. Kiracının, Kiralananın Ayıpsız Bir Benzeriyle Değiştirilmesini İsteme Hakkı 131
dd. Kiracının Sözleşmeyi Fesih Hakkı 132
ee. Kiracının Zararın Giderilmesini İsteme Hakkı 133
i. Ayıptan Sorumluluğun Kaldırılması veya Sınırlandırılması 134
2. Kiraya Verenin Zapttan Sorumluluğu 135
a. Giriş 135
b. Zapttan Sorumluluğun Şartları 135
aa. Üçüncü Kişi, Kiralanan Üzerinde Kiracının Hakkıyla Bağdaşmayan (Üstün) Bir Hak İleri Sürmelidir 135
bb. Üçüncü Kişinin İleri Sürdüğü Hak Kira Sözleşmesinin Yapılmasından Önce Mevcut Olmalıdır 136
cc. Kiracının Durumu Kiraya Verene Bildirmesi Gerekir 136
c. Zapta İlişkin Sorumluluğun Hüküm ve Sonuçları 137
aa. Kiraya Veren, Davayı Üstlenmek Zorundadır 137
bb. Kiraya Veren, Kiracının Uğradığı Zararları Gidermek Zorundadır 137
cc. Zaptın Türlerine Göre Ayrım 139
dd. Üçüncü Kişinin Üstün Hakkının Kira Sözleşmesinden Sonra Doğması Hâli 139
ee. Kiralanan Taşınmazın Tapu Siciline Şerhi 141
3. Kiracının Borçları 141
a. Kira Bedelini Ödeme Borcu 141
b. Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu 145
c. Kiracının, Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu 146
d. Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu 149
e. Ayıpların Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu 150
4. Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri 151
5. Kira Sözleşmesinin Devri 153
6. Kiraya Verenin Hapis Hakkı 154
a. Hapis Hakkının Sebebi 154
b. Hapis Hakkının Konusu 154
c. Hapis Hakkının Kapsamı 156
d. Hapis Hakkının Kullanılması 156
7. Kiracının Kiralananı Geri Verme Borcu 157
8. Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları 159
9. Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi 160
a. Kira Sözleşmesinin Olağan Sebeplerle Sona Ermesi 160
aa. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi 160
bb. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi 161
b. Kira Sözleşmesinin Olağanüstü Sebeplerle Sona Ermesi 163
aa. Olağanüstü Feshin Şartları 163
bb. Olağanüstü Feshin Sonuçları 163
10. Bağlantılı Sözleşme Yasağı 164
11. Kullanma Giderleri 164
12. Kiracının Güvence Vermesi 165
13. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Bedeli 166
14. Yenilenen Kira Dönemlerinde Kira Bedelinin Belirlenmesi 166
15. Kira Bedelini Belirleme Davasının Süresi 171
16. Kira Bedelinin Uyarlanması 172
17. Kiracı Aleyhine İlaveten Ödeme Yükümlülüğü Düzenleme Yasağı 174
18. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi 174
a. Kira Sözleşmesinin Fesih Bildirimiyle Sona Erme 174
aa. Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında 174
bb. Belirsiz Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında 175
cc. Bildirimin Şekli 176
dd. Konutun Aile Konutu Olması Halinde 176
ee. Kiracının Ölümünde Sözleşmenin Sürdürülmesi 176
b. Kira Sözleşmesinin Dava Yoluyla Sona Ermesi 177
aa. Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebepler 177
aaa. Gereksinim 177
bbb. Yeniden İnşa ve İmar 178
ccc. Yeni Malikin Gereksinimi 179
ddd. Yeniden Kiralama Yasağı 180
bb. Kira Sözleşmesinin Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle Sona Ermesi 180
aaa. Kiracının Boşaltma (Tahliye) Taahhüdü 180
bbb. Kiraya Verenin, Kiracının Aynı Kira Süresi İçinde Kira Bedelini Ödememesi Nedeniyle Yazılı Olarak İki Haklı İhtarda Bulunmasına Dayanan Tahliye Talebi 181
ccc. Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçe veya Belde Belediye Sınırları İçinde Oturmaya Elverişli Bir Konutunun Bulunması 183
C. Ürün Kirası 184
1. Ürün Kirasının Unsurları 184
a. Tarafların Borçları 185
aa. Kiraya Verenin Borçları 185
bb. Kiracının Borçları 186
2. Ürün Kirası Sözleşmesinin Sona Ermesi 187
a. Sona Erme Sebepleri 187
aa. Sürenin Geçmesi 187
bb. Fesih Bildirimi 187
cc. Olağanüstü Fesih 188
b. Sona Ermenin Sonuçları 188
aa. Geri Verme 188
bb. Tutanağa Geçirilmiş Eşya 188
cc. Ürün ve Yetişme Giderleri 189
dd. Saman, Gübre ve Benzerleri 189
D. Hayvan Kirası 189
1. Konusu 189
2. Sorumluluk 190
3. Fesih 191
II. KARZ SÖZLEŞMESİ 192
A. Genel Bilgiler, Unsurları 192
1. Genel Bilgiler 192
2. Unsurları 192
a. Ödünç Verilecek Bir Miktar Para veya Bir Misli Şey 192
b. Ödünç Konusunun Mülkiyetinin Ödünç Alana Geçirilmesi Sözü 193
c. Ödünç Alanın Aynı Miktar ve Nitelikte Aynı Cinsten Şeyleri İade Sözü 193
d. Faiz Kararlaştırma 194
aa. Anapara Faizi 194
aaa. Yasal Anapara Faizi 194
bbb. Akdi Anapara Faizi 195
bb. Temerrüt Faizi 195
aaa. Yasal Temerrüt Faizi 195
bbb. Akdi Temerrüt Faizi 196
cc. Faize İlişkin Genel Hükümler 197
3. Tarafların Borçları 197
a. Ödünç Verenin Borçları 197
aa. Ödünç Verenin Ödünç Konusunun Mülkiyetini Geçirme ve Teslim Borcu 197
bb. Ödünç Verenin Ayıptan ve Zapttan Sorumluluğu 198
b. Ödünç Alanın Borçları 198
aa. Ödünç Alanın Teslim Alma Borcu 198
bb. Ödünç Alanın İade Borcu 198
4. Sona Ermesi 199
a. Belirli Bir Süre Kararlaştırılmışsa 199
b. İradi Fesih 199
c. Kanuni Fesih (Kanuni Sona Erme) 200
5. Tüketici Kredisi Sözleşmesi 200
a. Tüketicinin Hakları 200
aa. Cayma Hakkı 200
bb. Faiz Sorunu 201
cc. Erken Ödeme Hakkı 201
b. Kredi Verenin Yükümlülükleri 201
aa. Tüketiciye Bildirme Yükümlülüğü 201
bb. Bağlı İşlem Yapma Yasağı 202
cc. Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Açılan Hesap Nedeniyle Ücret veya Masraf Talep Edilememesi 202
dd. Sigorta Yapma Zorunluluğu Olmaması 202
ee. Muacceliyet Kaydı 203
ff. Kredi Kartında Ücret 203
III. ARİYET SÖZLEŞMESİ 205
A. Tanımı, Unsurları ve Uygulanacak Hükümler 205
1. Tanımı 205
2. Unsurları 205
a. Kullanma Konusu Bir Şey ya da Hak 205
b. Karşılıksız Kullanma 206
c. Tarafların Anlaşması 207
3. Hükümleri 207
a. Kullanım Ödüncü Verenin Borçları 207
aa. Teslim 207
bb. Olağanüstü Giderler 208
b. Kullanma Ödüncü Alanın Borçları 208
aa. Uygun Kullanma Borcu 208
bb. Olağan Bakım ve Korunmaya İlişkin Giderleri Ödeme Borcu 209
cc. Geri Verme Borcu 210
B. Kullanım Ödüncünün Sona Ermesi 210
1. Açıkça Bir Sürenin Belirlenmesi 210
2. Açıkça Bir Süre Belirlenmemesi Fakat Kullanım Biçimi Belirlenmesi 210
3. Açıkça Bir Süre ve Kullanım Biçimi Belirlenmemesi 211
4. Kullanım Ödüncü Alanın Fesih Hakkı 211
5. Kullanım Ödüncü Alanın Ölümü 211
6. Ödünç Konusu Malın Yok Olması 212
7. İflas Sona Erdirmez 212
8. Bazı Sözleşmelerle Kıyaslanması 212
Dördüncü Bölüm
İŞ GÖRME AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER
I. ESER SÖZLEŞMESİ 213
A. Tanımı, Unsurları, Nitelikleri 213
1. Tanımı 213
2. Unsurları 213
a. Bir Eser Meydana Getirme 213
b. Ücret 215
c. Anlaşma 216
3. Niteliği ve Diğer Sözleşmelerden Farkları 216
a. Niteliği 216
b. Benzer Sözleşmelerden Farkları 217
B. Yüklenicinin Hak ve Borçları 218
1. Eser Meydana Getirme Borcu 218
2. Araç ve Gereçleri Sağlama Borcu 220
3. Malzemelerin Sağlanması Borcu 220
4. Yüklenicinin Özen ve Sadakat Borcu 221
a. Genel Olarak 221
b. Eserin Ayıplı veya Sözleşmeye Aykırı Yapılacağının Açıkça Öngörülmesi 222
5. İşe Zamanında Başlama ve Devam Borcu 224
6. Eseri Teslim Borcu 225
7. Ayıba Karşı Sorumluluğu 226
a. Genel Olarak 226
b. Şartları 227
aa. Ayıplı Bir Eser Teslim Edilmeli 227
bb. Ayıp İş Sahibine Yüklenmemeli 227
cc. İş Sahibi Ayıplı Eseri Kabul Etmemeli 227
dd. İş Sahibi Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetini Yerine Getirmeli 228
c. Ayıptan Doğan Haklar 228
aa. Sözleşmeden Dönme 228
bb. Bedelde İndirim 229
cc. Eserin Bedelsiz Onarım Hakkı 229
dd. Tazminat 229
d. Zamanaşımı 230
C. İş Sahibinin Borçları 230
1. Bedel Ödeme 230
a. Genel Olarak 230
b. Götürü (Sabit) Bedel 230
aa. Götürü Bedelde Sözleşmenin Uyarlanması 231
aaa. Şartları 231
c. Değere Göre Bedel 231
2. Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi 232
a. Yaklaşık Bedelin Aşılması 232
b. Haksız Fesih 232
c. Eserin Yok Olması 232
aa. Umulmayan Nedenle Yok Olması 232
bb. İmkânsızlık 233
cc. Yüklenicinin Ölümü veya Yeteneğini Kaybetmesi 233
II. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ 234
A. Genel Olarak, Unsurları, Kurulması ve Kapsamı 234
1. Genel Olarak 234
2. Unsurları 235
a. Bir İşin Görülmesi veya İşlemin Yapılması 235
b. İşin Başkasının Menfaatine Yapılması 236
c. Vekilin Bağımsız Olarak İş Görmesi 237
d. Güven İlişkisi ve Her Zaman Fesih Hakkı 237
e. Ücretli ya da Ücretsiz Olarak İş Görme 238
f. Vekilin Sonuç Borçlanmaması 238
3. Kurulması 239
4. Kapsamı 239
B. Vekilin Borçları 240
1. Sadakat Borcu 240
2. Özen Borcu 240
3. İşi İfa Borcu 243
4. Vekâlet Verenin Talimatına Uyma 245
5. Hesap Verme 245
6. İade borcu 246
a. Alacak 246
b. Taşınır 247
c. Taşınmaz 247
C. Müvekkilin Borçları 248
1. Ücret Ödeme 248
2. Vekil Tarafından Yapılan Masraflar 248
3. Vekilin Vekâlet Veren İçin Girdiği Borçtan Kurtarma 249
4. Vekilin Uğradığı Zararı Tazmin Etme 249
D. Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi 249
1. Azil veya İstifa 249
2. Taraflardan Birinin Ölümü, Ehliyetsizliği veya İflası 250
3. Sürenin Dolması ya da Belirlenen İşin Görülmesi 250
Beşinci Bölüm
TEMİNAT AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER
I. KEFALET SÖZLEŞMESİ 251
A. Kavram, Özellikleri, Nitelikleri, Geçerlik Şartları 251
1. Kavram 251
2. Özellikleri 252
a. Kefilin Borcu (Fer’i) Bağımlı Borçtur 252
b. Kefilin Borcu (Tali) (Üçüncü) Derecede Borçtur. 254
c. Kefaletin İvazsızlığı 255
d. Kefalet Sözleşmesinin Bağımsızlığı 256
e. Kefaletin Emrediciliği 257
3. Kefaletin Geçerlilik Şartları 257
a. Geçerli Bir Asıl Borcun Bulunması 257
b. Esas Bakımdan Geçerli Bir Kefalet Sözleşmesinin Yapılması 259
c. Beraber Oldukları Eşin Yazılı Rızası 260
d. Kefalet Sözleşmesinin Yazılı Şekilde Yapılması 261
B. Kefaletin Çeşitleri 263
1. Adi Kefalet 263
a. Tartışma (Peşin dava) Def’i 263
b. Rehinin Paraya Çevrilmesi Def’i 264
2. Müteselsil Kefalet 264
3. Kefile Kefalet 265
4. Birlikte Kefalet 266
a. Bağımsız Kefalet/Gerçek Olmayan Birlikte Kefalet 266
b. Kısmi Kefalet 266
c. Gerçek Birlikte Kefalet 267
aa. Adi Birlikte Kefalet 267
bb. Müteselsil Birlikte Kefalet 267
5. Rücua Kefalet 268
6. Açığa Kefalet 268
C. Kefilin Takibi 268
D. Hükümleri 269
1. Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı 269
a. Azami miktar 269
b. Asıl Borç 270
c. Borçlunun Kusur ve Temerrüdünün Sonuçları 270
d. Takip ve Dava Giderleri 271
e. İşlemiş olan 1 Yıllık ve İşlemekte Olan Faiz 271
2. Kefil ile Alacaklı Arasındaki İlişki 272
a. Kefilin Hak ve Yükümlülükleri 272
aa. Kefalet Borcunu Ödeme 272
bb. Kefilin Alacaklıya Karşı İleri Sürebileceği Defiler 272
aaa. Asıl Borçluya Ait Defiler 272
bbb. Kefilin Şahsi Defileri 273
b. Alacaklının Hak ve Yükümlülükleri 273
3. Kefil ile Asıl Borçlu Arasındaki İlişki 275
a. Kefilin Asıl Borçluya Rücu Hakkı 275
b. Kefilin Asıl Borçludan Teminat ve Asıl Borcun Muaccel Olması Durumunda Kefalet Borcundan Kurtarılmasını Talep Hakkı 275
c. Kefilin Alacaklıya Yaptığı Ödemeyi Asıl Borçluya Bildirme Yükümlülüğü 276
4. Sona Ermesi 277
a. Asıl Borcun Sona Ermesi 277
b. Kefalet Sözleşmesine İlişkin Nedenlerle Sona Erme 277
aa. Belirli Süre İçin Kefalette 277
bb. Süresiz Kefalet 277
c. Gerçek Kişilerin Kefaletinin 10 yıl Sonra Sona Ermesi 278
d. Çalışanlara Kefalet 278
e. Kefaletten Dönme 279
f. Alacaklının Ödemeyi Haklı Neden Olmaksızın Kabul Etmemesi 279
g. Birlikte Kefalette Yanılma 279
Kaynakça 280

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,50   
25,50   
2
12,75   
25,50   
3
8,50   
25,50   
4
6,38   
25,50   
5
5,36   
26,78   
6
4,51   
27,03   
7
3,90   
27,29   
8
3,44   
27,54   
9
3,09   
27,80   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,50   
25,50   
2
12,75   
25,50   
3
8,50   
25,50   
4
6,38   
25,50   
5
5,36   
26,78   
6
4,51   
27,03   
7
3,90   
27,29   
8
3,44   
27,54   
9
3,09   
27,80   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,50   
25,50   
2
12,75   
25,50   
3
8,50   
25,50   
4
6,38   
25,50   
5
5,36   
26,78   
6
4,51   
27,03   
7
3,90   
27,29   
8
3,44   
27,54   
9
3,09   
27,80   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,50   
25,50   
2
12,75   
25,50   
3
8,50   
25,50   
4
6,38   
25,50   
5
5,36   
26,78   
6
4,51   
27,03   
7
3,90   
27,29   
8
3,44   
27,54   
9
3,09   
27,80   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,50   
25,50   
2
12,75   
25,50   
3
8,50   
25,50   
4
6,38   
25,50   
5
5,36   
26,78   
6
4,51   
27,03   
7
3,90   
27,29   
8
3,44   
27,54   
9
3,09   
27,80   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,50   
25,50   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat