Toplu İş Hukukundan Doğan Davalar ve Çözüm Yolları Ömer Faruk Tüfek

Toplu İş Hukukundan Doğan Davalar ve Çözüm Yolları


Basım Tarihi
2023-03
Sayfa Sayısı
642
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786258128581
Boyut
16x24
Baskı
3350,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 350 puan kazanacaksınız)
   350

Mustafa KILIÇOĞLU ( Yargıtay 9. HD. Onursal Başkanı - Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi - İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Öğretim Üyesi )

Ömer Faruk TÜFEK ( Ankara 2. İş Mahkemesi Yargıcı )

 

İÇİNDEKİLER

ÜÇÜNCÜ BASIYA SUNUMV

İKİNCİ BASIYA SUNUM.VII

İÇİNDEKİLERIX

YARARLANILAN KAYNAKLAR.XVII

KISALTMALARXXVII

TOPLU İŞ HUKUKU

1. TOPLU İŞ HUKUKU KAVRAMI1

GENEL OLARAK 1

TOPLU İŞ HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER3

Genel Olarak .3

AYM’nin Bireysel Başvuru Kararları İle Getirilen Bakış Açısı .5

2. TOPLU İŞ HUKUKUNUN İŞLEVİ .6

3. TOPLU İŞ HUKUKUNUN YABANCI HUKUKLARDAKİ YERİ.7

BİRİNCİ KISIM

SENDİKA DAVALARI (SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR – SENDİKA DAVALARI)

Birinci Bölüm

AMAÇ VE TANIMLAR

4. SENDİKA KAVRAMI11

TERMİNOLAJİ 11

SENDİKANIN UNSURLARI.13

5. SENDİKA HUKUKUNUN TARİHSEL SERÜVENİ15

DIŞ ÜLKELERDE15

ÜLKEMİZDE 16

6. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ18

SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÖZELLİĞİ18

SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN YERİ .19

Konuları Bakımından Sendika Özgürlüğü 19

Kişi Bakımından Sendika Özgürlüğü21

Kişisel ve Toplu Sendika Özgürlükleri Konusunda Öncelik Sonralık Sorunu21

III. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN NORMATİF SINIRLARI21

SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN NORMATİF KORUNMASI .22

X İçindekiler

7. SENDİKALAR KANUNUNUN DİĞER KANUNLARLA İLİŞKİSİ VE

METODOLOJİ27

8. MUHAKAME USULÜ .30

GÖREV.30

YETKİ .36

İkinci Bölüm

KURULUŞ İLKELERİ

9. İŞKOLU SENDİKACILIĞI VE İŞKOLU TESPİTİ DAVALARI.40

İŞKOLU BELİRLENMESİ VE İŞKOLU TESPİTİ DAVALARI40

İşkolu Belirlenmesi .40

İtiraz 77

10. SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN KURULUŞ ESASLARI.89

KURULUŞLAR89

KURUCULUK KOŞULLARI.90

III. KURULUŞ USULU.95

KURULUŞLARIN TÜZÜĞÜ96

Üçüncü Bölüm

SENDİKALARIN İŞLEYİŞİ VE DAVA YOLLARI

11. SENDİKA ORGANLARI VE DAVA YOLLARI 98

SİSTEMETİK98

GENEL KURULLAR100

Genel Kurulun Oluşumu .100

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri105

Genel Kurulun Toplantı Zamanı .107

Çağrı Prosedürü.112

Genel Kurulun Toplantı ve Karar Yeter Sayısı.113

Genel Kurulda Yapılacak Seçimlerde Uyulacak Esaslar 114

Dava Yolu .116

a) Genel kurul ve seçimlerin iptali – Kayyum Tayini .116

b) Genel Kurulda Alınan Kararların İptali.119

Genel Kurul Dışında Yapılan Delege Seçimi134

III. YÖNETİM KURULU 136

DİSİPLİN KURULU139

İçindekiler XI

DENETLEME KURULLARI VE DENETÇİLER140

SENDİKA ORGANLARINA SEÇİLEN ÜYELERİN YENİDEN SEÇİLEBİLME

SERBESTİSİ140

VII. SENDİKA ORGANLARININ HAKSIZ EYLEM SORUMLULUĞU141

Dördüncü Bölüm

SENDİKALARA ÜYELİK

12. SENDİKA ÜYELİĞİ 143

İŞÇİ SENDİKA ÜYELİĞİNİN KOŞULLARI.143

İŞVEREN SENDİKA ÜYELİĞİNİN KOŞULLARI.146

III. İŞÇİ SENDİKASINA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI – SINIRLANMASI

VE YAPTIRIMI .146

İŞVEREN SENDİKASINA ÜYE OLMA ŞEKLİ .149

SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ VE ASKIYA ALINMASI150

VII. SENDİKA ÜYELERİNİN HAK VE BORÇLARI.156

Sendika Üyelerinin Hakları.156

Sendika Üyelerinin Borçları (Yükümlülükleri).163

a) Sendikal Disipline Uyma Borcu163

b) Aidat Ödeme Borcu: .164

13. KONFEDERASYON VE ULUSLARARASI KURULUŞ ÜYELİĞİ.172

ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK –ÜYELİKTEN ÇEKİLME – ÜYELİKTEN

ÇIKARILMA172

ULUSLARARASI İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARINA ÜYELİK 173

KURULUŞLARIN KATILMASI VE BİRLEŞMESİ .174

Beşinci Bölüm

GÜVENCELER

14. SENDİKA ÜYELERİ – TEMSİLCİLERİ VE YÖNETİCİLERİN

GÜVENCESİ175

SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİ – SENDİKAL TAZMİNAT175

İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÜVENCESİ206

III. SENDİKA YÖNETİCİLİĞİNİN GÜVENCESİ 219

Altıncı Bölüm

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN FAALİYETLERİ VE SINIRLARI

15. KURULUŞLARIN YASAL FAALİYETLERİ230

XII İçindekiler

Yedinci Bölüm

KURULUŞLARIN GELİRLERİ, DENETİMİ VE KAPATILMASI

16. KURULUŞLARIN GELİR VE GİDERLERİ.233

17. KURULUŞLARIN DENETİMİ.242

18. FAALİYETLERİN DURDURULMASI–KAYYUM TAYİNİ243

DURDURMA VE KAPATMA.243

KAYYUM TAYİNİ.243

19. KURULUŞLARIN SONA ERMESİ.243

KENDİLİĞİNDEN SONA ERME243

III. SONA ERMENİN HÜKÜMLERİ .244

FESİH 245

Sekizinci Bölüm

KAMU SENDİKALARI

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI HUKUKU248

İKİNCİ KISIM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR

Birinci Bölüm

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE KONUSU

20.KAVRAM .329

TERMİNOLOJİ 329

Dış Ülkelerde 329

Ülkemizde .330

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ ÖZELLİĞİ 330

III. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KONUSU .335

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRÜ VE DÜZEYİ.336

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ŞEKLİ VE SÜRESİ337

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKMÜ338

Toplu İş Sözleşmesinin Düzenleyici (Normatif) Bölümü .339

Toplu İş Sözleşmesinin Borç Doğurucu (Vecibevi) Bölümü349

VII. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLARINDA DEĞİŞİKLİK.354

VIII. İŞYERİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ356

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖNEMİ 365

İçindekiler XIII

21. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAKKI VE KAPSAMI.366

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAKKI.366

Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyeti 367

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMI 368

Anayasal Sınırlama .368

Tek Sözleşme Esası.368

Toplu İş Sözleşmesinin Belirli Süreli Olması .369

22. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DÜZENİNİN TARİHSEL SERÜVENİ.369

DIŞ DÜNYA.369

ÜLKEMİZDE 372

İkinci Bölüm

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI

Birinci Kesim

23. YETKİ ALMA YÖNTEMİ 375

GENEL375

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİ.375

Yetki Koşulları375

a) İşçi sendikası için yetki koşulları 375

aa) %1 barajı376

aaa) İhtiyati Tedbir Sorunu 379

bbb) Bekletici Sorunun Ele Alınışındaki Yöntem Farklılığı379

ccc) Kesinleşen İstatistiğin İşlevi.379

ddd) İstatistiğe Yapılan İtirazda Hükmün Sınırlılığı379

bb) İşyerinde veya İşletmede Çoğunluğa (Yarıdan Fazla) (%40 dan Fazla)

Sahip Olma ve Çalışan İşçi Sayısının Belirlenmesindeki Ölçütler380

b) İşveren veya İşveren Sendikası İçin Yetki Koşulları 391

Yetki Tespiti391

a) Başvuru Şekli 391

İşveren Sendikasının Yetki Tespiti .401

III. İTİRAZ DAVALARI .402

Başvuruda Bulunan Sendikanın Yetkili Olduğuna Dair Bakanlık Bildirimine

Yapılan İtiraz 403

a) Yetki İtirazı .403

XIV İçindekiler

b) İtiraz Süresi .416

c) Kötüniyetli İtiraz ve Bazı Sorunlar418

d) Delil Durumu 420

e) Yargılama421

f) Taraf Teşkili.421

g) Başvuru Sırası .425

h) Bakanlık İşlemlerinin Hukuki Yapısı425

ı) Aynı İşyeri İle İlgili Açılan Birden Fazla Yetki İtirazı 425

1) Yargıtay’ın Konuya İlişkin Kararları451

Başvuruda Bulunan Sendikanın Yetkisiz Olduğuna Dair Bakanlık Bildirimine

Yapılan İtiraz 457

YETKİ BELGESİ.458

İşçi Sendikası İçin .458

İşveren–İşveren Sendikası İçin .461

İkinci Kesim

TOPLU GÖRÜŞME YÖNTEMİ

24. TOPLU GÖRÜŞMEYE ÇAĞRI VE TOPLU GÖRÜŞME.462

TOPLU GÖRÜŞMEYE ÇAĞRI.462

TOPLU GÖRÜŞME 464

III. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI VE İLANI .468

Üçüncü Bölüm

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULAMA ESASLARI

25– TÜRK HUKUKUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN UYGULANMASINA

İLİŞKİN KURALLAR 470

KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ESASLARI472

Kural: Toplu İş Sözleşmelerinden Taraf Sendika Üyesi İşçiler Yararlanabilir (m.

39/I).472

Dayanışma Aidatı Ödenmesi Yolu ile Yararlanma.487

Teşmil (Genel Bağlayıcılık)492

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN YER BAKIMINDAN UYGULANMASI

ESASLARI.495

İşyeri Toplu İş Sözleşmesi 495

İşletme Toplu İş Sözleşmesi498

III. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ESASLARI 505

İçindekiler XV

Toplu İş Sözleşmelerinin Geriye Yürümesi 507

a) 275 sayılı Kanun Döneminde 507

b) 2822 sayılı Kanun Döneminde507

c) 6356 sayılı Kanun Döneminde 508

aa) Kanun Hükmü İle 508

bb) Toplu İş Sözleşmesine Konulacak Hüküm İle 508

Toplu İş Sözleşmesinden Geleceğe Dönük Yararlanma 509

a) 2822 Sayılı Dönemde .509

b) 6356 sayılı Kanun Döneminde .510

İşçi Lehindeki Koşulların Yeni Toplu İş Sözleşmesinde Korunması ve Düzen

İlkesi .511

26. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 515

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE ART ETKİSİ 515

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ .519

Butlan .519

İptal 520

İşlem Temelinin Çökmesi 522

Dördüncü Bölüm

UYUŞMAZLIK VE ARABULUCULUK

27. TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ .536

28. UYUŞMAZLIK 537

29. ARABULUCULUK 538

30. OLAĞAN ARABULUCULUK .538

31. OLAĞANÜSTÜ ARABULUCULUK .539

32. HAKEME BAŞVURU .539

YÜKSEK HAKEM KURULUNA BAŞVURU .539

ÖZEL HAKEME BAŞVURMA .540

Beşinci Bölüm

GREV VE LOKAVT

Birinci Kesim

KAVRAMLAR

33. GREV VE LOKAVT KAVRAMLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ .541

XVI İçindekiler

İkinci Kesim

GREV

34. GREV KAVRAMI .542

Terminoloji 542

a) Terim 542

b) Tanım .542

Kanuni Grev 543

KANUN DIŞI GREV VE BENZERLERİ TOPLU EYLEM HAKKI 551

35. LOKAVT .560

LOKAVT KAVRAMI .560

KANUNİ LOKAVT .560

III. KANUN DIŞI LOKAVT .560

36. GREV KARARI VE GREV KARARININ İLAMI 561

GREV KARARI .561

GREV KARARININ TEBLİĞİ VE İLÂNI 564

37. GREV OYLAMASI VE SONUCU .565

38. GREV VE LOKAVT YASAKLARI VE ERTELEME567

39. GREV VE LOKAVT UYGULANMASI 569

40. KANUNİ GREV HAKKININ VE LOKAVTIN GÜVENCESİ 579

41. KANUNİ GREV VE LOKAVTIN İŞ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ .580

42. KANUNİ GREV VE LOKAVTTA İŞÇİ ALMA VE BAŞKA İŞE GİRME

YASAĞI .580

43. KANUNİ GREV VE LOKAVTIN KONUT HAKLARINA ETKİSİ 581

44. KANUN DIŞI GREV VE LOKAVTIN SONUÇLARI 581

45. GREV VE LOKAVT HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI .582

GREV VE LOKAVT HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI 582

İŞYERİNİ KAPATMAK 583

  • 46. GREV VE LOKAVT GÖZCÜLERİ 583
  • 47. GREV VE LOKAVTTA MÜLKÜ AMİRİN YETKİLERİ 583
  • 48. GREV VE LOKAVTI SONA ERDİRME KARARI .583
  • 49. YORUM DAVASI 601
  • 50. EDA DAVASI .603
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
3
116,67   
350,00   
4
87,50   
350,00   
5
70,00   
350,00   
6
58,33   
350,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
3
116,67   
350,00   
4
87,50   
350,00   
5
70,00   
350,00   
6
58,33   
350,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
3
116,67   
350,00   
4
87,50   
350,00   
5
70,00   
350,00   
6
58,33   
350,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
3
116,67   
350,00   
4
87,50   
350,00   
5
70,00   
350,00   
6
58,33   
350,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
3
116,67   
350,00   
4
87,50   
350,00   
5
70,00   
350,00   
6
58,33   
350,00   
Kapat