Genel Kolluk (Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik) Disiplin Hükümleri Hk. Ka

7068 SayılıGenel Kolluk (Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik) Disiplin Hükümleri Hk. Kanun Şerhi( 2 Cilt )


Basım Tarihi
2022-04
Sayfa Sayısı
1392
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786258092806
Boyut
16x24
Baskı
1350,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 350 puan kazanacaksınız)
   350
KARGO BEDAVA

Av. Orhan Çelen

Av. Nihan Dokumacıoğlu

 

MADDE FİHRİSTİ
(İÇİNDEKİLER)
SAYFA NO:
BİRİNCİ BASKIYA SUNUŞ V
GENEL FİHRİST (İÇİNDEKİLER)IX
KISALTMALAR XXI
GENEL GEREKÇE1
SEVK TEZKERESİ 3
682 SAYILI
GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN
KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
AMAÇ Md 1 1
MADDE GEREKÇESİ 5
AÇIKLAMA 5
I Kolluk6
II 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında
Kanun (GKDHK)7
1 Emniyet Genel Müdürlüğü8
2 Jandarma Genel Komutanlığı12
3 Sahil Güvenlik Komutanlığı 18
III 7068 sayılı GKDHK Genel Değerlendirmesi 20
IV Kanunun Amacı25
MADDEYLE İLGİLİ HÜKÜMLER: 26
KAPSAM Md 227
MADDE GEREKÇESİ27
AÇIKLAMA 27
I Kanunun Kişi Bakımından Uygulanması 27
A Emniyet Genel Müdürlüğü personeli 28
x İçindekiler
B Jandarma Genel Komutanlığı personeli 31
1 Jandarma Hizmetleri Sınıfı personeli 31
2 Jandarma teşkilatının diğer personeli 36
3 Kanun kapsamı dışında kalan yükümlü erbaş ve erler 38
C Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli 38
II Kanunun Yer Bakımından Uygulanması 38
III Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması 39
MADDE İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 43
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
TANIMLARMd 345
MADDE GEREKÇESİ46
AÇIKLAMA 46
1 Kanundaki Kavramların Tanımları 46
A Amir 46
a Kadro ve kuruluş yönünden bağlı olunan kimse 46
b Amir olarak yetkilendirilmiş olan kimse 47
c Mülki idare amirlerinin yetkileri 48
KONUYLA İLGİLİ HÜKÜMLER 50
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 59
B Bakan 60
C Bakanlık 62
D Disiplinsizlik 63
E Disiplin Amiri 83
F Disiplin Amirleri 85
G Disiplin Cezası 85
H Disiplin Soruşturması 89
İ Emir 91
J- Görev 95
L - Personel 98
M - Üst 99
N- Üst Disiplin Amirleri 99
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER100
İçindekiler xi
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN FİİLLERİN VE DİSİPLİN
CEZALARININ NİTELİĞİ Md 4 105
MADDE GEREKÇESİ 105
AÇIKLAMA 106
I Disiplin Sorumluluğunun Esasları (Kast ve Taksir) 106
II Suçun Unsurları 106
a Maddi unsur 107
b Hukuka aykırılık unsuru 107
c Kusurluluk (manevi) unsuru 108
1) İsnat (kusur) yeteneği 109
2) Kusurluluk 109
3) Kusur türleri 109
a) Kast 110
(1) Kastın unsurları 110
(2) Disiplin hukukunda kast 111
b) Taksir 111
4) Kusurluluğu etkileyen haller (Kusurluluğu ortadan kaldıran
sebepler) 111
III Aynı Fiil Nedeniyle Birden Fazla Ceza Verilemeyeceği İlkesi 112
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 114
IV Bir Fiile, En Ağır Olan Disiplin Cezasının Verileceği
Kuralı 115
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 117
V Fiilin İdari Yaptırıma Bağlanmış Olması, Disiplin Cezası Verilmesine
Engel Teşkil Etmez 118
DİSİPLİN SORUŞTURMASININ ADLİ SORUŞTURMA VEYA
KOVUŞTURMADAN BAĞIMSIZLIĞI Md5 119
I Disiplin Soruşturmasının Bağımsızlığı İlkesi 115
1 Genel açıklama 115
2 GKDHK yönünden uygulama 119
II Ceza Mahkemesi Kararlarının Disiplin Hukukuna Etkisi 121
1 Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK) verilmiş
olmasının etkisi 125
2 Mahkumiyet kararının etkisi 132
xii İçindekiler
3 Cezanın ertelenmiş (tecil edilmiş) olması 133
4 Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararının etkisi133
5 Diğer durumların etkisi 138
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ139
TAKDİR HAKKININ KULLANIMI Md 6 142
MADDE GEREKÇESİ 142
I Genel Açıklama143
II Takdir Yetkinin Kullanılacağı Haller 145
1 Bir derece hafif ceza uygulanması (md 7/2)146
2 Temel cezanın belirlenmesi 146
III Disiplin Cezalarının Verilmesinde Gözönünde Bulundurulacak
İlke ve Kurallar148
1 Takdir yetkisi; ölçülü, adaletli ve hakkaniyetli kullanılmalıdır148
a Takdir hakkı149
b Ölçülülük ilkesi149
c Adalet ilkesi 152
d Hakkaniyet ilkesi152
2 Takdir hakkının kullanılmasında gözönüne alınacak
bireyselleştirme kriterleri 153
a Disiplinsizliğin işleniş biçimi 153
b Disiplinsizliğin işlendiği zaman ve yer 154
c Disiplinsizliğin hizmete olumsuz etkisinin ağırlığı 154
d Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı154
e Disiplinsizlik yapan personelin kast veya taksire dayalı
kusurunun ağırlığı 154
f Disiplinsizlik yapan personelin daha önceki disiplin durumu155
g Disiplinsizlik yapan personelin samimi ikrarı ve gösterdiği
pişmanlık 155
h Diğer kriterler155
IV Takdir Yetkisi Gerekçeli Olarak Kullanılmalıdır 156
V Takdir Hakkını Ortadan Kaldıracak Şekilde Karar Verilemez,
Uygulama Yapılamaz156
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ157
İçindekiler xiii
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Disiplinsizlik ve Cezaları
DİSİPLİN CEZALARI Md 7 158
MADDE GEREKÇESİ 159
AÇIKLAMA 159
I GENEL AÇIKLAMA 160
1 Personele verilebilecek disiplin cezalarının türleri 160
2 Disiplin ceza türleri ve özellikleri 165
a Emniyet Genel Müdürlüğü disiplin kurulları 166
b Jandarma teşkilatı disiplin kurulları 167
c Sahil güvenlik teşkilatı disiplin kurulları 168
A Uyarma Cezası 170
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 175
B Kınama Cezası 176
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 180
C Aylıktan Kesme Cezası 182
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 189
Ç Kısa Süreli Durdurma Cezası 190
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 194
D Uzun Süreli Durdurma Cezası 195
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 199
E Meslekten Çıkarma Cezası 200
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 208
F Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası 209
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 213
DİSİPLİN CEZASI VERİLECEK FİİLLER Md 8 216
MADDE GEREKÇESİ 228
AÇIKLAMA 229
I Uyarma Cezasını Öngören Fiiller 231
A Temizliğe Özen Göstermemek 234
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 240
B Tasarruf Kurallarına Riayet Etmemek 241
C Belirli Zamanda Yapılması Gereken Faaliyetlere Geç Kalmak 244
xiv İçindekiler
D Mesai Saatlerine Riayet Etmemek247
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER250
E Nezaket Kurallarına Uymamak 251
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER257
F Görevlendirme Yapan Amire Bilgi Vermemek 257
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER263
G Amiri Alenen Eleştirmek veya İtirazda Bulunmak 265
1 Genel Açıklama265
2 Emir Kavramı ve Emirle İlgili Esaslar 267
3 Amiri Alenen Eleştirmek veya Amire Karşı İtirazda
Bulunmak272
4 Astın Fikrini Savunması, Kanunsuzluk İtirazı 273
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER274
II KINAMA CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER 278
A Yasaklanan Davranışlarda Bulunmak 281
B Usul ve Kurallara Aykırı Müracaat veya Şikâyette Bulunmak283
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER293
C Nöbetten Sonra Göreve Geç Dönmek 298
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER299
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ305
Ç Bildirimleri Süresinde Yerine Ulaştırmamak305
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER306
D İzin Verilmeyen Şeyleri Takınmak307
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER311
E Aynı Rütbedekilere veya Mesai Arkadaşlarına Saygısızlık 312
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER317
F Sorumluluk Üstlenmekten Kaçınmak319
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER322
G Amir, Üst ve Arkadaşlarını Kötülemek323
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER329
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ329
Ğ Tabanca Üzerinde Değişiklikler Yapmak 330
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER333
H Mevzuata veya Mesleki Teamüllere Aykırı Hitaplarda Bulunmak 334
İçindekiler xv
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 338
I Görevin Takdir ve Yerine Getirilmesinde Müsamaha ve
Savsaklama Göstermek 338
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 340
III AYLIKTAN KESME CEZASINI ÖNGÖREN FİİLLER 340
A Üç Günlüğe Kadar Aylıktan Kesme Cezasını Gerektiren Fiiller
(Md 8/3-a) 343
1 Eksik Kuşam ve Teçhizatla Göreve Çıkmak 344
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 347
2 Uyarılara Uymamak, Kayıtsız Kalmak, Sorulan Soruları
Süresinde Yanıtlamamak 347
3 Başkalarını Aracı Koyup Öncelik ve Ayrıcalık Talep Etmek 350
4 Yirmidört Saate Kadar Göreve Gelmemek 356
5 Görev Dışında Amir veya Üstlerine Saygısız Davranmak 359
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 362
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 363
6 Nöbete Gelmemek veya Nöbet Kurallarına Aykırı Hareket
Etmek 364
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 368
7 Resmi Kıyafet İle Kahvehane, Kıraathane, Lokal, Kulüp ve
Benzeri Yerlerde Oturmak 373
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 376
8 İzinsiz İl Sınırları Dışına Çıkmak 376
9 Emrinde Çalışanları veya Devletin Malını Özel İşlerinde
Kullanmak 380
KONUYLA İLGİLİ HÜKÜMLER 384
10 Personel Kimlik Kartını Kaybetmek 385
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 387
11 Hastalığını Abartmak veya Varmış Gibi Göstererek, Mesainin
Bir Kısmına Katılmamayı Alışkanlık Haline Getirmek 387
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 392
12 Herhangi Bir Yolu, Yeri veya Kişiyi Arayıp Soranlara Cevap
Vermemek, Baştan Savmak 393
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 395
13 Görevde Kayıtsızlık, Savsaklamak, Süresinde Bitirmemek 396
xvi İçindekiler
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER400
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ400
14 Haklı Bir Neden Olmadan Kişileri Bekletmek401
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER404
16 Resmi Protokol Kurallarına Aykırı Davranmak409
17 Görev veya Hizmetle İlgisi Olmayan İşlerle Uğraşmak412
18 Kılık ve Kıyafet Kurallarına Uymamak 414
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER417
KONU İLE İLGİLİ KARARLAR421
B Dört ila On Günlüğe Kadar Aylıktan Kesme Cezasını Gerektiren
Fiiller (Md 8/3-b) 422
1 Aynı Rütbedekilere, Astlarına veya Mesai Arkadaşlarına
Hakaret Etmek423
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER428
2 Resmi Belge veya Göreve İlişkin Evrakı Kaybetmek 429
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER431
3 Devlet Malı Eşyanın Hasar Görmesine veya Kaybolmasına
Neden Olmak431
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER436
4 İzin Verilen Yerler Dışındaki Kahvehane, Lokal, Kulüp veya
Benzeri Yerlerde Oyun Oynamak437
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER441
5 Yirmidört Saatten Fazla ve İki Güne Kadar (İkinci Gün Dahil)
Göreve Gelmemek442
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER444
6 Mühür veya Beratını Kabul Edilebilir Bir Neden Olmaksızın
Kaybetmek 446
7 Devir ve Teslim İşlemlerini Tamamlamadan Görev Yerinden
Ayrılmak450
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER451
8 Görevle İlgili Resmi Belge, Araç ve Gereçleri Geri Vermemek 452
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER454
9 İzin Verilen Haller Dışında Üniforma Giymemek455
İçindekiler xvii
C Onbir ila Onbeş Günlüğe Kadar Aylıktan Kesme Cezasını Gerektiren
Fiiller (Md 8/3-c) 459
1 İki Günden Fazla ve Üç Güne Kadar (Üçüncü Gün Dahil)
Görevine Gelmemek 459
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 463
2 İzinliyken Görev Nedeniyle Geri Çağrıldı Ğında, Makul Sürede
Dönmemek 467
3 Amir ve Üstlerine İletilmesi Gereken Olay, Bilgi ve Emirleri
Zamanında İletmemek 468
4 Görev Sırasında Kişilere Karşı Onur Kırıcı Söz Söylemek veya
Davranışta Bulunmak 471
5 Denetleme ve Soruşturmaları Uzatmak, Raporlarını Süresinde
İlgili Yerlere Vermemek, Soruşturmayı Eksik Bırakmak 473
IV KISA SÜRELİ DURDURMA CEZASINI GEREKTİREN FİİLLER 475
A Dört Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller
(Md8/4-a) 478
1 Amir ve Memurlara Görevle İlgili Olarak Yalan Söylemek 478
2 Denetim Görevini Yerine Getirmemek 483
MADDE İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 487
3 Üç Günden Fazla ve Beş Güne Kadar (Beşinci Gün Dahil)
Göreve Gelmemek 488
4 Amirlerini, Üstlerini, Arkadaşlarını Haksız Yere Şikâyet
Etmek 489
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 491
5 Astlarını, Aynı Rütbedeki ve Mesai Arkadaş Larını Dövme
Girişiminde Bulunmak 492
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 495
6 Toplu Olarak Sözlü veya Yazılı Şikâyette Bulunmak 496
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 498
7 Görev Sırasında Amir veya Üstlerine Saygısız Davranmak 499
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 506
8 Astları veya Mesai Arkadaşlarına, Sürekli ve Sistemli
Her Türlü Baskı ve Taciz Uygulamak 508
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 515
B Altı Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller 515
1 Astlarından ya da İş Sahiplerinden Hediye veya Borç Almak 516
xviii İçindekiler
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER522
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ523
2 Borçlarını Ödememeyi Alışkanlık Haline Getirmek524
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER527
KONU İLE İLGİLİ KARARLAR527
3 Telsiz Haberleşme Araçlarıyla Görevle İlgili Olmayan veya
Saygısızca Konuşmalar Yapmak ya da Anlaşılmaz Sesler
Çıkarmak529
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER537
5 Amir ya da Üstlerinin Eylem veya İşlemlerini Olumsuz Yönde
Eleştirici Nitelikte Söz Söylemek ya da Yazı Yazmak 537
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİHata! Yer işareti
tanımlanmamış
6 Saygınlığı ve Güven Duygusunu Sarsacak Eylem ve
Davranışlarda Bulunmak542
KONU İLE İLGİLİ KARARLAR547
7 Mazeretler İleri Sürmek Suretiyle Tevdi Edilen Göreve
Başlamayı Geciktirmek549
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER553
C On Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller 553
1 İletilmesi Gereken Olayları ve Bilgileri Amirlerinden, Resmen
İstenmesi Halinde Görevli ve Yetkili Kuruluş ve Kişilerden
Gizlemek554
2 Medya veya Diğer İletişim Vasıtasıyla Kamuoyuna Bilgi ya da
Demeç Vermek 557
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER559
3 Silahla Taksirle Başkasını veya Kendisini Yaralamak,
Başkaları Tarafından İşlenmesine Neden Olmak560
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ565
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER571
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ572
4 Ağır Kusuru veya Kişisel Kusuruyla Trafik Kazası Sonucu
Yaralamaya Sebebiyet Vermek 565
5 Aynı Rütbedeki Meslektaşları ile Diğer Mesai Arkadaşlarını
Tehdit Etmek572
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER575
İçindekiler xix
V UZUN SÜRELİ DURDURMA CEZASINI GEREKTİREN FİİLLER 575
A Oniki Ay Uzun Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller 578
1 Mal Bildiriminde Bulunmamak veya Gerçeğe Aykırı
Bildirimde Bulunmak 578
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 583
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 583
2 Görev Sırasında Kişilere veya Herhangi Bir Nedenle Kurum
Binalarına Gelen ya da Getirilenlere Hakaret Etmek 584
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 587
B Onaltı Ay Uzun Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller 587
1 Devlet Malı Motorlu Araçları, Muhabere Araçlarını,
Silah veya Mühimmatı İhmal Nedeniyle Kaybetmek 587
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 592
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 592
2 Hizmet İçinde Resmi Sıfatının Gerektirdiği Saygınlığı ve
Güven Duygusunu Sarsacak Eylem ve Davranışlarda
Bulunmak 593
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 597
3 Görev Sırasında Herhangi Bir Şekilde Uyumak veya
Uyuklamak 597
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 599
C Yirmi Ay Uzun Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller 600
1 Beş Günden Fazla ve Dokuz Güne Kadar
(Dokuzuncu Gün Dahil) Görevine Gelmemek 600
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 603
2 Şüpheli, Sanık, Tutuklu veya Hükümlünün Kaçmasına Neden
Olmak ya da Yakalama Görevini Savsaklamak 604
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 607
3 Müşterek Bahis veya Şans Oyunlarını Oynamak 612
Ç Yirmidört Ay Uzun Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller 618
1 Silahla Ölüme Sebebiyet Vermek ya da Bu Fiilin Başkaları
Tarafından İşlenmesine Neden Olmak 618
2 Silahla Yaralama Suçunu Kasten İşlemek 623
3 Meskûn Yerlerde Silah Atmak 628
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 630
xx İçindekiler
4 Amirin Usulüne Göre Verdiği Emri Yerine Getirmemek631
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ638
5 Amirin İzni Olmaksızın Görev Yerini Terk Etmek 639
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ641
6 Kişinin İffetine Yönelik Söz Söylemek, Fiil veya Harekette
Bulunmak642
7 Amir veya Üste Hakaret Etmek645
8 Amir veya Üstlerini Söz, Yazı, Tutum veya Davranışlarıyla
Küçümsemek649
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ650
9 Amir veya Üstlerini Dövmeye Teşebbüs Etmek 651
10 Amir veya Üstlerini Sözlü veya Fiili Olarak Tehdit Etmek654
11 Göreve İlişkin Evrakı Kasıtlı Olarak Yok Etmek, Bilgisayar
Proğramlarını, Dosyalarını, Verilerini Ele Geçirmek, Kullanmak,
Tahrip Etmek, Değiştirmek, Silmek, Sistemin İşlemesine
Engel Olmak ya da Yanlış Biçimde İşlemesini Sağlamak 658
12 Her Türlü Kriptolu Cihazın Kaybını veya Çalındığını,
İlgili Birime Derhal Bildirmemek662
13 Hizmet Aracıyla Trafik Kazası Sonucu Ölüme Sebebiyet
Vermek665
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER669
İKİNCİ CİLT
DİSİPLİN CEZASI VERİLECEK FİİLLER md 8 671
VI MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASINI GEREKTİREN FİİLLER 675
AÇIKLAMA 675
A Ayrımcılık Yapmak veya Personel Arasında Ayrım Yapıcı Tutum ve
Davranışlarda Bulunmak 682
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 693
B Göreve Çıkılmaması İçin Propaganda Yapmak, Kışkırtmak,
Zorlamak, Karar Alınmasını Sağlamak, Alınan Karara Katılmak veya
Karar Uyarınca Göreve Çıkmamak 694
C Amir ya da Üstlerinin İcraatına Karşı Çıkmak, Bunu Toplu Hale
Dönüştürmek, Göreve Çıkılmasını Engellemek, Buna Katılmaya
Tahrik ya da Teşvik Etmek 699
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 705
Ç Yetkisini veya Nüfuzunu Kötüye Kullanmak 706
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 709
D Hizmetle İlgili Evrak veya Belgeyi Yetkisiz Kişilere Vermek, Verilmesini
Emretmek, Verilmesine Göz Yummak 713
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 718
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 719
E Gizli bilgi ve Belgeleri Görevli veya Yetkili Olmayan Kişilere
Açıklamak 722
F Şüpheli, Sanık, Tutuklu veya Hükümlünün Kaçmasına Bilerek ve
İsteyerek İmkân Vermek 728
G Suç Kanıtlarını Yok Etmek veya Bunların Yok Olmasına
Neden Olmak, Silmek, Gizlemek, Değiştirmek, Bozmak veya
Bu Fiillere Yardımcı Olmak 734
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 738
Ğ Devlet Malını Satmak veya Mal Edinmek, Personel Kimlik Kartını,
Araç, Gereç, Hayvan, Silah ve Mühimmatı Başkalarının Kullanımına
Vermek 740
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 744
viii İçindekiler
H Gerçek Dışı Rapor Vermek veya Tutanak Düzenleyip İmza Etmek veya
Ettirmek744
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 747
I Güvenlik Görevlilerine Yardımdan Kaçınmak veya Bir Suçun
İzlenmesi ve Suçlunun Yakalanması İçin Gerekli Girişimde
Bulunmamak751
İ Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek758
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER763
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 763
J Görevde Alkollü İçki İçmek veya İçilmesine Göz Yummak 764
K Göreve Sarhoş veya Alkollü İçki İçtiği Belli Olacak Biçimde Gelmek768
L Resmi Kıyafetle Umuma Açık Yerlerde Alkollü İçki İçmek veya
Gizlenemeyecek Derecede Sarhoş Görünmek 777
M Uyuşturucu Maddelerle İlgili Fiilleri İşlemek781
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 790
N Kumar Oynamak veya Oynatmak, Kumar Oynatanlarla İlişki Kurmak 792
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 799
O Kaçakçılık Yapmak veya Kaçakçılarla İlişki Kurmak 800
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 806
Ö Geliri ile Uygun Sayılmayacak Biçimde Yaşadığı ve Aşırı Harcamada
Bulunduğu Kanıtlanmış Olmak807
P Grev Yasağı Kapsamına Giren Eylemlerde Bulunmak811
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER817
R Yasak Edilen Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunmak 817
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER826
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 827
S Siyasal Eylemlerde Bulunmak, Siyasal Toplantı ya da Gösteri
Yürüyüşlerine Katılmak828
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER832
Ş İffetsizliği Bilinen Bir Kimse ile Bilerek Evlenmek, Yanında Bulundurmak,
Nikahsız Olarak Yaşamak834
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 840
T Kanuna Aykırı Olan Sendikal Faliyetlere Katılmak 844
İçindekiler ix
U Telsiz, Telefon Haberleşmesini veya Kurum İçi İletişim Sistemlerini
Kasıtlı Olarak Engellemek 853
Ü Mesleğin Onur ve Saygınlığını Zedeleyici veya Amir ya da Üstlerinin
Eylem ve İşlemlerini Olumsuz Yönde Eleştirici Nitelikte Bildiri
Dağıtmak ya da Kamuoyuna Yönelik Bilgi, Yazı ve Demeç Vermek 857
V Amir ya da Üste Karşı İtaatsizliğe, Mukavemete ya da Fiilen Taarruza
Tahrik ya da Teşvik Etmek 866
Y Yasak Olan Her Çeşit Silah, Mühimmat ve Benzerlerini Bulundurmak 873
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 877
Z Kişilerin Haberleşme İçeriklerini İfşa Etmek, Özel Hayatlarının
Gizliliğini İhlal Etmek, Kişisel Verileri Kaydetmek, Bir Başkasına
Vermek, Yaymak veya Ele Geçirmek, Suç Delillerini Yok Etmek 878
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 896
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 898
AA Elektronik Ortamda Kişisel Verilerle İlgili Sorgulama Yapmak,
Bu Paylaşmak veya Yayın Yoluyla Duyurmak, Log Kayıtlarını Değiştirmek
veya Silmek 902
BB Kişisel Bilgi veya Belgeleri Yetkisiz Kişilerle Paylaşmak ya da
Basın ve Yayın Kuruluşlarına veya Diğer İletişim Kanallarına
Vermek 907
CC Bir Kimseyle Gayri Tabii Mukarenette Bulunmak yahut Bu Fiili
Kendisine Rızasıyla Yaptırmak 910
ÇÇ Menfaatine, İçkiye, Kumara ve Benzeri Kötü Alışkanlıklara Düşkün
Olmak 913
DD Üstlerine, Aynı Rütbedeki Meslektaşları ile Diğer Mesai
Arkadaşlarına Fiili Tecavüzde Bulunmak 917
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 922
EE Telsiz Haberleşme Araçlarıyla Amir ya da Üstleri Hakkında
Olumsuz Yönde Eleştirici Nitelikte Konuşmalar Yapmak 923
FF Dernek Kurmak ya da Spor Dernekleri Dışındaki Derneklere
Üye Olmak 927
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 931
GG Vakıf Kurmak veya Bakanlıkça Belirlenmiş Vakıflardan Başka Vakıfların
Organlarında Görev Almak 931
HH Fuhuş İçin Aracılık Eden Kişilerle Bilerek İlişki Kurmak 936
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 943
x İçindekiler
VII JGNK ve SGK Personeli Hakkında Verilen Durdurma Cezalarının,
Aylıktan Kesme Olarak Uygulanması 944
VIII Yedinci Fıkrada Yer Alan Cezalar Yetkili Disiplin Kurullarınca Verilir 946
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 946
DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA md 9 947
VI DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASINI GEREKTİREN
FİİLLER 947
I DMK Göre, Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasını Gerektiren
Fiil ve Haller951
A İdeolojik veya siyasi Amaçla Huzur, Sükün ve Çalışma Düzenini
Bozmak, Boykot, İşgal, Engelleme, İşi Yavaşlatma ve Greve
Katılmak, Toplu Olarak Göreve Gelmemek, Bunları Tahrik ve
Teşvik Etmek veya Yardımda Bulunmak951
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER963
B Yasaklan Yayın veya Siyasi, İdeolojik Amaçlı Bildiri, Afiş, Pankart,
Bant Basmak, Çoğaltmak, Dağıtmak veya Bunları Asmak veya
Teşhir Etmek 964
C Siyasi Partiye Girmek 971
D Özürsüz Olarak Bir Yılda Toplam 20 Gün Göreve Gelmemek974
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 977
E Savaş, Olağanüstü Hal veya Genel Afetlere İlişkin Konularda
Amirlerin Verdiği Görev veya Emirleri Yapmamak 978
F Amirlerine, Maiyetindekilere ve İşine Fiili Tecavüzde Bulunmak 987
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 991
G Memurluk Sıfatı ile Bağdaşmayacak Nitelik ve Derecede Yüz
Kızartıcı ve Utanç Verici Hareketlerde Bulunmak992
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 999
H Yetki Almadan Gizli Bilgileri Açıklamak1003
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER1008
I Siyasi ve İdeolojik Eylemlerden Arananları Görev Mahallinde
Gizlemek1010
J Yurt Dışında Devletin İtibarını Düşürecek veya Görev Haysiyetini
Zedeleyecek Tutum ve Davranışlarda Bulunmak 1013
K 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna
Aykırı Fiilleri İşlemek1017
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 1021
İçindekiler xi
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ1035
II 7068 SKnun 9/1 uncu Maddesine Göre Ayrıca, Aşağıdaki Filleri İşleyen
Personel Dahi, Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası ile
Cezalandırılır1037
A Milli Güvenliği Tehlikeye Düşürmeye Yönelik Faaliyette Bulunmak
veya Aynı Nitelikte Faaliyet Gösteren Teşekküllere Katılmak,
Bunlara Yardım Etmek Veya Bu Yapılarla İlişki İçerisinde
Bulunmak 1037
B İŞKENCE YAPMAK1043
AĞIRLAŞTIRICI NEDENLER md 101052
MADDE GEREKÇESİ1053
AÇIKLAMA1053
I Amirin Emrinin Yapılmamasının, Devlet ya da Kişilerin Zarara
Uğraması ya da Hizmetin Gecikmesine ya da Durmasına Neden
Olması1053
II Görev Yerinden Ayrılmak Fiilinin Uzun Süreli veya Görevi Aksatacak
Biçimde Olması ya da Devleti veya Kişileri Zarara Uğratması1055
III Yazılı Kağıt, Belge ve Kayıtlar Üzerinde İşlenen Yasak Fiillerin
Zarara ya da Hizmetin Gecikmesine, Durmasına veya Aksamasına
Sebep Olması1057
IV Nöbete Gelmeme veya Nöbet Talimatına Aykırı Davranma Fiilinin
Zarara Yol Açması 1059
V Taksirle İşlenen, Silahla Ölüme Sebebiyet Vermek Fiilinin Zarara
Sebebiyet Vermesi 1062
VI Taksirle İşlenen, Silahla Yaralamaya Sebebiyet Vermek Fiilinin
Zarara Sebebiyet Vermesi 1063
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ1065
VII Meskûn Yerlerde Silah Atmanın Zarara Sebebiyet Vermesi 1066
VIII Görevde Uyumanın Zarara Sebebiyet Vermesi 1068
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ1070
IX Mazeretler İleri Sürerek Verilen Göreve Gitmemenin, Hizmetin
Aksamasına veya Kamu Zararına Yol Açması1070
X Görevin Takdir ve Yerine Getirilmesinde Müsamaha veya Savsaklamanın,
Zarara veya Hizmetin Gecikmesine, Durmasına ya da Aksamasına
Sebebiyet Vermesi 1072
XI Silahla Kasten Yaralamanın Şekli, Ağırlığı ya da Zarara Sebebiyet
Vermesi1074
xii İçindekiler
XII Denetleme ve Soruşturma Görevlerini Savsaklama Fiilinin, Hizmetin
Gecikmesine, Durmasına, Aksamasına ya da Zarara Sebebiyet
Vermesi 1076
XIIIBu Kanundaki Disiplinsizliklerin Sahil Güvenlik Personelince Yurtdışı
Liman Ziyaretlerinde veya Türk Karasuları Dışında İşlenmesi Halinde
Daha Ağır Ceza Verilebilmesi 1079
GEÇİCİ OLARAK KONTROL ALTINA ALMA md 111081
MADDE GEREKÇESİ1081
AÇIKLAMA1082
I Geçici Olarak Kontrol Altına Alma TedBİRİ (GKAAT) 1082
II Geçici Kontrol Altına Alma Tedbirinin Uygulanacağı Hal ve Şartlar1084
a Kendisine, başkalarına veya çevresine ya da hizmete ait
bir eşyaya zarar vereceği açık bir şekilde belli olanların
engellenmesi1084
b Ciddi şekilde bozulan disiplinin yeniden tesis edilmesi 1087
c Sarhoşluk süresince kişinin kontrol altında tutulması1088
d Benzer amaçları gerçekleştirmek için tedbire başvurmak1090
III Geçici Kontrol Altına Alma Tedbirinin Nasıl ve Ne Süre ile
Uygulanacağı1091
1 Kontrol altına alma tedbiri, yirmidört saati geçemez 1091
2 Bu amaç için hazırlanacak mekânlarda uygulanır 1092
3 Yakınlarını bilgilendirme yükümlülüğü 1092
IV Kontrol Altına Alınan Personel Hakkında Alınacak Tedbirlerin
Sorumlu Makamı1093
DİSİPLİN CEZA PUANINA BAĞLI OLARAK MESLEKTEN ÇIKARMA
CEZASI VERİLMESİ md 121094
GENEL GEREKÇE1094
AÇIKLAMA1094
I Disiplinsizliği Alışkanlık Haline Getirme ve Ayırma Cezası Verilecek
Durumlar 1096
II Aynı Disiplin Dosyası Kapsamında Birden Fazla Disiplin Cezası
Verilmesi Halinde En Yüksek Olanın Puanı Değerlendirmeye
Esas Alınacağı1105
III Ceza Puanlarının Ek-1 ve Ek-2 Sayılı Çizelgeye Göre Hesaplanması1105
IV Sözleşmeli Personelin, Sözleşmesinin Feshine İlişkin Özel Kanun
Hükümlerin Saklı Olduğu1106
İçindekiler xiii
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİSİPLİN AMİRLERİ VE DİSİPLİN KURULLARI
DİSİPLİN AMİRLERİmd 131107
GENEL GEREKÇE1108
AÇIKLAMA1108
I DİSİPLİN AMİRİNİN ÖZELLİKLERİ 1108
A Amir Konumunda Bulunmalıdır1109
B Disiplin Cezası Verilecek Personelden Makam, Rütbe veya
Kıdemce Büyük Olması Gerekir1109
II Disiplin Cezası Verme Yetkileri1111
III Kaymakam, Vali ve Bakanın Disiplin Amirliği Yetkisi1112
IV Disiplin Amirlerinin Disiplin Soruşturması Açabilme Yetkisi1113
V Üst Disiplin Amirinin Soruşturma Yapma ve Disiplin Cezası Verme
Görev ve Yetkisi 1113
VI MENSUBU BULUNDUĞU TEŞKİLAT DIŞINDA GÖREV YAPANLAR
HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI USULÜ1114
DİSİPLİN AMİRLERİNİN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN YETKİLERİ md 141115
MADDE GEREKÇESİ1115
AÇIKLAMA1117
I Genel Olarak 1117
II Disiplin Soruşturması Usulü (Hangi Hâllerde, Kimler Tarafından ve
Nasıl Yapılacağı) 1118
1 Disiplin Soruşturmasına Başlanması 1118
2 Disiplin Soruşturmacısı veya Heyetinin Belirlenmesi1121
III Disiplin Soruşturmacısı ve Heyetinin Sahip Olduğu Yetkiler1123
IV Yakın Akrabalar Soruşturmacı Olmaz1135
IV Kolluk Gözetim Komisyonu Yetkileri 1135
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1140
DİSİPLİN AMİRİNİN DİSİPLİN CEZASI VERME YETKİSİmd 151142
MADDE GEREKÇESİ 1142
AÇIKLAMA 1142
I Disiplin Cezasının İlk Disiplin Amiri Tarafından ve GKDHK Göre
Verileceği 1142
xiv İçindekiler
II Vekâleten, İkinci Görevle, Geçici Görevle veya Yetkili Olarak Yürüten
Amirin Ceza Verme Yetkisi1145
III Disiplin Amirlerinin Yetkisinde Kısıntı 1146
IV Disiplin Amirliği Yetkisi Devredilemez1146
EMNİYET TEŞKİLATI DİSİPLİN KURULLARImd 161147
MADDE GEREKÇESİ1148
I Emniyet Teşkilatında Disiplin Kurullarının Nerelerde ve
Kimlerden Teşkil Edileceği1148
II Hangi Eğitim ve Öğretim Kurumunda Disiplin Kurulu Oluşturulacağı,
Oluşturulamayanlar İçin Hangi Kurulun Yetkili Olacağı1150
EMNİYET TEŞKİLATI DİSİPLİN KURULLARININ GÖREV VE
YETKİLERİ md 171151
MADDE GEREKÇESİ1152
AÇIKLAMA1152
I Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Disiplin Cezası Verebilecekleri
Personel ve Uygulamaya Yetkili Oldukları Cezalar1152
A İl Polis Disiplin Kurullarının Yetkileri1152
B Eğitim Ve Öğretim Kurumlarındaki Polis Disiplin Kurulları1153
C Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulunun Yetkileri1153
Ç Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun Yetkileri1154
II Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunun Yetkisi1155
III Emniyet Genel Müdürlüğü Ve Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunun
Merkez Ve Taşra Teşkilatındaki Tıbbi, Teknik Ve Mali Hizmetler
Veren Şube Müdürlükleri ve Daha Üst Kadrolara Atananlar
Üzerindeki Yetkisi 1155
EMNİYET TEŞKİLATI DİSİPLİN KURULLARINCA VERİLEN
KARARLARIN KESİNLEŞMESİmd 181156
MADDE GEREKÇESİ1156
AÇIKLAMA1157
I İl Polis Disiplin Kurullarının Kararları 1157
II Eğitim ve Öğretim Kurumlarındaki Polis Disiplin Kurullarının
Kararları1157
III Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulunun Kararları1157
IV Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun Kararları 1157
V Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca Kesin Karara Bağlananlar 1158
İçindekiler xv
VI Müsteşar ve Bakan Onayıyla Kesinleşen Kararlar1158
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ1158
JANDARMA TEŞKİLATI DİSİPLİN KURULLARI md 191161
MADDE GEREKÇESİ 1162
AÇIKLAMA 1162
I JGNK Merkez ve Taşra Teşkilatlarındaki Disiplin Kurulları1163
A İl Jandarma Disiplin Kurulu1163
B Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Oluşturulacak Disiplin Kurulu1163
C Asayiş Kolordu Komutanlıkları, Komando Tugay Komutanlıkları,
Komando Alay Komutanlıkları, Jandarma Komando Özel Asayiş ve
Kurtarma Tugay Komutanlığı, Eğitim Tugay ve Birlik Komutanlıkları
Disiplin Kurullarının Kararları 1164
D Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulunun Teşkili1164
E Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun Teşkili 1165
II Astsubayların Disiplin İşlerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması1165
JANDARMA TEŞKİLATI DİSİPLİN KURULLARININ GÖREV VE
YETKİLERİmd 201166
MADDE GEREKÇESİ 1168
I Jandarma Teşkilatı Disiplin Kurullarının Disiplin Cezası Verebilecekleri
Personel ve Uygulamaya Yetkili Oldukları Cezalar1170
1 İl Jandarma Disiplin Kurulu1170
2 Eğitim ve Öğretim Kurumunlarında Oluşturulacak Disiplin
Kurulu 1170
3 Asayiş Kolordu Komutanlıkları, Komando Tugay Komutanlıkları,
Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı,
Eğitim Tugay ve Birlik Komutanlıkları Disiplin Kurulları 1171
4 Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu 1171
5 Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu1172
6 Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu 1172
JANDARMA TEŞKİLATI DİSİPLİN KURULLARINCA VERİLEN
KARARLARIN KESİNLEŞMESİ MD 211173
MADDE GEREKÇESİ 1174
AÇIKLAMA 1174
I İl Jandarma Disiplin Kurulu Kararları1174
xvi İçindekiler
II Eğitim ve Öğretim Kurumu Disiplin Kurulu Kararları 1174
III Asayiş Kolordu Komutanlıkları, Komando Tugay Komutanlıkları,
Jandarma Komando Özel Asayiş Ve Kurtarma Tugay Komutanlığı,
Eğitim Tugay Ve Birlik Komutanlıkları Disiplin Kurullarının
Kararları1175
IV Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu Kararları1175
V Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Kararları 1176
IV Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca Kesin Karara Bağlanan Haller 1176
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI DİSİPLİN KURULLARI md 221177
MADDE GEREKÇESİ1178
AÇIKLAMA1178
I Sahil Güv Klığı Merkez ve Taşra Teşkilatlarındaki Disiplin Kurulları1178
A Bölge Komutanlığı Disiplin Kurulları 1178
B Eğitim ve Öğretim Kurumları Disiplin Kurulları 1179
C Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı Disiplin Kurulu1179
D Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu1179
E Sahil Güvenlik Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu1180
II Astsubayların Disiplin İşlerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması 1180
SAHİL GÜVENLİK TEŞKİLATI DİSİPLİN KURULLARININ
GÖREV VE YETKİLERİ md 231181
MADDE GEREKÇESİ1182
AÇIKLAMA1182
I Sahil Güvenlik Komutanlığı Disiplin Kurullarının Disiplin Cezası
Verebilecekleri Personel ve Uygulamaya Yetkili Oldukları Cezalar1183
A Bölge Komutanlığı Disiplin Kurulu1183
B Eğitim ve Öğretim Kurumları Disiplin Kurulları 1184
C Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı Disiplin Kurulu1184
D Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu1185
E Sahil Güvenlik Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu 1185
II Astsubayların Disiplin İşlerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması 1185
SAHİL GÜVENLİK TEŞKİLATI DİSİPLİN KURULLARINCA VERİLEN
KARARLARIN KESİNLEŞMESİmd 241186
MADDE GEREKÇESİ1187
İçindekiler xvii
AÇIKLAMA 1187
I Bölge Komutanlığı Disiplin Kurulu Kararları 1187
II Hava Komutanlığı Disiplin Kurulu Kararları1187
III Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Disiplin Kurulu Kararları 1188
IV Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu Kararları1188
V Sahil Güvenlik Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Kararları1189
IV Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca Kesin Karara Bağlanan Haller1189
KURUMLARIN EN ÜST AMİRLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA md 251190
MADDE GEREKÇESİ 1190
I Bakan Onayıyla Bakanlık Müfettişlerinin Görevlendirilmesi1191
II Dosyanın Bakanlık Yüksek Disiplin Kuruluna Sevki 1191
III Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunun Bu Maddeye İlişkin Sekretarya
Hizmetleri1191
IV Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunun Toplantılarına Kimlerin
Katılamayacağı 1191
DİSİPLİN AMİRLERİNİN VE KURULLARININ BELİRLENMESİ VE
ÇALIŞMASINA DAİR ESASLAR md 261193
MADDE GEREKÇESİ 1194
AÇIKLAMA 1195
I Yetkili Amir veya Kurulu'nun Tespit ve Tayininde, Disiplinsizlik
Yaptığı İddia Edilen Personelin En Son Görev ve Sıfatı Esas Alınır 1195
II Görevlerini Vekaleten, Geçici veya Yetkili Olarak Yürütenin
Soruşturmasında Asılın Görev Ünvanı Esastır1195
III Kolluk Teşkilatları veya Diğer Kurumlar Arasında Geçici
Görevlendirmede, Bu Personelin Asıl Görev ve Sıfatları Esas
Alınacaktır1196
IV Geçici Jandarma Bölge Komutanlıklarının Personelinin Disiplin
Amirleri ile Disipline Dair Diğer İş ve İşlemlerinin Belirlenmesi 1197
V Makam Olarak Belirlenmeyen Disiplin Kurulu Üyelerinin ve Yerine
Katılacakların Belirlenmesi 1197
VI Disiplin Kurulu Üyeleri Hakkında Kısıtlama1198
VII Yetkili Sendika Temsilcisinin Üye Olarak Disiplin Kuruluna
Katılma Şartı1198
VIII Disiplin Kurullarının Toplanma, Karar Alma, Oylama Şekli 1198
IX Disiplin Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları ile Yetkileri 1198
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ1201
xviii İçindekiler
BEŞİNCİ BÖLÜM
SORUŞTURMA USULÜ, KARAR, ZAMANAŞIMI, İTİRAZ
SORUŞTURMA SONUCU VERİLECEK KARARmd 271202
MADDE GEREKÇESİ1202
AÇIKLAMA1202
I Genel Açıklama 1202
II Disiplin Kurulu Tarafından Verilecek Olan Esasa İlişkin Kararlar 1204
1 Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar (CYOK) 1204
2 Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar (KVYO)1206
3 Disiplin Ceza KararI (CK)1207
4 Yetkisizlik Kararı (YK) 1208
III Fiilin, Disiplin Kurulunun Görev Alanına Giren Başka Bir
Disiplinsizliği Oluşturması 1209
IV Kurul Kararlarının Gerekçesinde Belirtilecek Hususlar, Kararın
Tebliği 1209
1 Karar Gerekçesinde Belirtilecek Hususlar 1210
2 Gerekçenin İhtiva Ettiği Hususlar1210
3 Karar ve Hükümlerde Gerekli Oy Sayısı1211
4 Disiplin Kurulu Kararlarının Şekli 1212
5 Kararların İmzalanması ve Tebliği 1213
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA md 281215
MADDE GEREKÇESİ1215
AÇIKLAMA1215
I GENEL AÇIKLAMA1215
II 657 SAYILI DMK GÖRE, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA 1216
A Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Mahiyeti 1216
B Görevden Uzaklaştırma Nedenleri 1217
C Görevden Uzaklaştırma Çeşitleri1217
D Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar1220
III Meslekten Çıkarma Cezası veya Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası
Verilenlerden Görevi Başında Kalmasında Sakınca Görülenler1226
KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER1226
İçindekiler xix
ZAMANAŞIMI md 291230
MADDE GEREKÇESİ 1230
I Zamanaşımı Konusunda Genel Açıklama 1231
A Ceza Kanunlarında Zamanaşımı1231
B Disiplin Hukukunda Zamanaşımı 1232
C Mahkemelerde Görülen Bir Davanın Varlığı1234
II İki Ayrı Zamanaşımı Türü Öngörülmüştür 1234
A Soruşturma Zamanaşımı 1235
B Cezalandırma Zamanaşımı 1236
C Tamamlanmış, Kesintisiz, Zincirleme Suçlarda Disiplin
Zamanaşımının Başlaması 1237
D Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi 1240
E Mahkemece İptal Kararını Müteakip Yetkili Disiplin Kurulu veya
Disiplin Amirince Yeniden Değerlendirme Yapılması1241
CEZALARA İTİRAZ VE CEZANIN KESİNLEŞMESİmd 301245
MADDE GEREKÇESİ 1245
AÇIKLAMA 1245
I Genel Açıklama1245
II İtirazın Ne Zaman, Nereye, Nasıl Yapılacağı 1247
IV İtiraz Merciinin İtiraz Üzerine Verebileceği Kararlar 1251
V İtiraz İncelemesinde Daha Ağır Ceza Verilemez 1254
VI Bakan ve Disiplin Kurullarının Verdiği Cezalara İtiraz Yolu Kapalıdır 1255
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ1255
SAVUNMA HAKKI md 311256
MADDE GEREKÇESİ 1256
I Genel Açıklama1256
1 Savunma hakkı ve özellikleri1256
2 Disiplin soruşturmalarında savunma hakkı 1259
3 İfade alma-Savunma alma arasındaki fark1261
II - Savunmanın Mutlaka Alınması Zorunluluğu 1263
III Savunma Alınması ile İlgili Usul ve Esaslar 1263
IV Personel, Kendisinden Savunma İstenmesinden İtibaren Soruşturma
Evrakını İnceleme Hakkına Sahiptir1268
xx İçindekiler
V Hakkında Meslekten Çıkarma Cezası veya Devlet Memurluğundan
Çıkarma Cezası İstenen Personelin Hak ve Yetkileri 1268
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 1270
YARGI DENETİMİmd 321273
MADDE GEREKÇESİ1273
AÇIKLAMA1273
I İdare Mahkemesinde İptal Davası Açılabilecek Kararlar1273
1 İptal davasına konu olabilen disiplin ceza türleri1273
2 İdari yargı denetimi ve disiplin hukuku1273
3 Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru kapsamında idari yargı
kararlarının denetimi 1275
4 Uluslararası hukukta idari yargı kararlarının denetimi1276
II İptal Davasını Açma Süresinin Başlangıcı1279
III Disiplin Ceza Kararlarının Yargı Denetimi 1280
A İptal Davasına Bakmaya İdare Mahkemeleri Yetkilidir 1280
B Dilekçenin İlk İncelemesi ve Verilecek Kararlar 1282
1 Husumetin doğru yöneltilmesi 1283
2 Dilekçenin reddi 1283
C ESASA İLİŞKİN İNCELEME 1285
1 Yetki Unsuru Yönünden Yargısal Denetim 1288
2 Şekil Unsuru Yönünden Yargısal Denetim1292
3 Sebep Unsuru Yönünden Yargısal Denetim 1294
4 Konu Unsuru Yönünden Yargısal Denetim1297
5 Maksat Unsuru Yönünden Yargısal Denetim1300
D Yürütmenin Durdurulması Kararı 1303
E İptal Davasındaki Kararların Sonuçları1306
1 Davanın reddedilmesi1306
2 Davanın kabulü ile iptal kararı verilmesi1307
3 Kararlara karşı başvuru yolları1308
a İstinaf 1309
b Temyiz1313
c Kanun yararına temyiz1319
d Yargılamanin Yenilenmesi 1321
f Kararların icrası 1323
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ 1324
İçindekiler xxi
CEZANIN YERİNE GETİRİLME ZAMANI md 331328
MADDE GEREKÇESİ 1328
AÇIKLAMA 1328
I Disiplin Cezaları Kesinleşmesini Müteakip Yerine Getirilir1328
II Verilen Disiplin Cezalarının Bildirilmesi 1330
ALTINCI BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
UYGULANACAK HÜKÜMLER md 341331
MADDE GEREKÇESİ 1331
AÇIKLAMA 1331
I Bu Kanunda Hüküm Bulunmayan Hallerde, 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunun Disiplin Hükümlerinin Uygulanacağı 1331
II DMKdaki Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası, Bu Kanundaki
Uzun Süreli Durdurma Cezası Gibi Telakki Edilir ve Uygulanır 1332
III Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığında
Personeline Verilen Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının
Aylıktan Kesme Şeklinde Uygulanacağı 1333
KONU İLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ1334
YÖNETMELİKmd 351335
MADDE GEREKÇESİ 1335
DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLERmd 361335
MADDE GEREKÇESİ 1335
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER md 371335
GEÇİŞ HÜKÜMLERİ geç md 11335
DURDURMA CEZALARININ UYGULANMASI geç md 21336
YÜRÜRLÜK md 381336
YÜRÜTME md 391336
DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA GEREKLİ OLAN TUTANAK VE
BELGELER1340

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
   
   
Kapat