Ceza Muhakemesi Kanunu 3 Cilt Takım Osman Yaşar

Yeni İçtihatlarla Uygulamalı ve YorumluCeza Muhakemesi Kanunu 3 Cilt Takım


Basım Tarihi
2020-01
Sayfa Sayısı
3320
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750258725
Boyut
16x24
Baskı
9700,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 700 puan kazanacaksınız)
   700
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Madde Metinleri
- Gerekçeler
- Açıklamalar
- Genelgeler
- Yargıtay Kararları & BAM Kararları
- AİHM Kararları & Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları
- Karşılaştırma Tabloları
Madde ve Kavram İndeksi

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
5. Basıyı Sunuş 13
9. Basıyı Sunuş 15
Kısaltmalar 23
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam ve Tanımlar
Madde No Sayfa No
Kanunun kapsamı 1 25
Tanımlar 2 59
İKİNCİ BÖLÜM
Görev
Görev 3 73
Re’sen görev kararı ve görevde uyuşmazlık 4 108
Görevsizlik kararı verilmesi gereken hâl ve sonucu 5 122
Görevsizlik kararı verilemeyecek hâl 6 132
Görevli olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri 7 135
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bağlantılı Davalar
Bağlantı kavramı 8 142
Davaların birleştirilerek açılması 9 156
Görülmekte olan davaların birleştirilmesi ve ayrılması 10 158
Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme 11 166
Madde No Sayfa No
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetki
Yetkili Mahkeme 12 174
Özel yetki 13 182
Yabancı ülkede işlenen suçlarda yetki 14 184
Deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında veya bu taşıtlarla işlenen suçlarda yetki 15 191
Bağlantılı suçlarda yetki 16 192
Yetkide olumlu veya olumsuz uyuşmazlık 17 200
Yetkisizlik iddiası 18 207
Davanın nakli ve duruşmanın başka yerde yapılması 19 211
Yetkili olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri 20 229
Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işlemler 21 230
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi
Hâkimin davaya bakamayacağı hâller 22 231
Yargılamaya katılamayacak hâkim 23 244
Hâkimin reddi sebepleri ve ret isteminde bulunabilecekler 24 271
Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hâkimin reddi isteminin süresi 25 284
Ret isteminin usulü 26 286
Hâkimin reddi istemine karar verecek mahkeme 27 287
Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak kanun yolları 28 297
Reddi istenen hâkimin yapabileceği işlemler 29 303
Hâkimin çekinmesi ve inceleme mercii 30 305
Ret isteminin geri çevrilmesi 31 311
Zabıt kâtibinin reddi veya çekinmesi 32 316
İKİNCİ KISIM
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hale Getirme
BİRİNCİ BÖLÜM
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği
Kararların verilmesi usulü 33 319
Kararların gerekçeli olması 34 321
Kararların açıklanması ve tebliği 35 350
Tebligat ve yazışma usulü 36 356
Tebligat usulleri 37 357
Madde No Sayfa No
Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat 38 374
Elektronik işlemler 38/A 375
İKİNCİ BÖLÜM
Süreler ve Eski Hale Getirme
Sürelerin hesaplanması 39 387
Eski hâle getirme 40 394
Eski hâle getirme dilekçesi 41 396
Eski hâle getirme dilekçesi üzerine verilecek karar 42 397
ÜÇÜNCÜ KISIM
Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif
BİRİNCİ BÖLÜM
Tanıklık
Tanıkların Çağrılması 43 417
Çağrıya uymayan tanıklar 44 425
Tanıklıktan çekinme 45 429
Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme 46 441
Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık 47 447
Kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme 48 454
Tanıklıktan çekinme sebebinin bildirilmesi 49 459
Yemin verilmeyen tanıklar 50 461
Tanıklıktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi 51 464
Tanıkların dinlenmesi 52 467
Tanığa görevinin önemini anlatma 53 471
Tanıklara yemin verilmesi 54 473
Yeminin biçimi 55 475
Yeminin yerine getirilmesi, sağır veya dilsizin yemini 56 476
Tanığın tekrar dinlenmesi 57 477
Tanığa ilk önce sorulacak hususlar ve tanığın korunması 58 478
Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sorular 59 505
Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme 60 507
Tanığa verilecek tazminat ve giderler 61 509
Madde No Sayfa No
İKİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İncelemesi
Bilirkişilere uygulanacak hükümler 62 511
Bilirkişinin atanması 63 514
Bilirkişi olarak atanabilecekler 64 527
Bilirkişiliği kabul yükümlülüğü 65 532
Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi 66 534
Bilirkişi raporu, uzman mütalaası 67 539
Duruşmada bilirkişinin açıklaması 68 547
Bilirkişinin reddi 69 552
Bilirkişilikten çekinme, bilirkişi olarak dinlenemeyenler 70 557
Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem 71 558
Bilirkişi gider ve ücreti 72 560
Sahte para ve değerler üzerinde yapılacak incelemeler 73 562
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi
Gözlem altına alınma 74 564
Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması 75 575
Diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması 76 590
Kadının muayenesi 77 596
Moleküler genetik incelemeler 78 597
Hâkimin kararı ve inceleme yapılması 79 602
Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği 80 604
Fizik kimliğin tespiti 81 605
Yönetmelik 82 608
Keşif 83 609
Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler 84 621
Yer gösterme 85 625
Ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayene 86 630
Otopsi 87 632
Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi veya otopsi 88 656
Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem 89 661
Madde No Sayfa No
DÖRDÜNCÜ KISIM
Koruma Tedbirleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Yakalama ve Gözaltı
Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler 90 665
Gözaltı 91 693
Gözaltı işlemlerinin denetimi 92 724
Yakalanan veya tutuklanan kişilerin nakli 93 726
Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi 94 730
Yakalanan veya gözaltına alınanın durumunun yakınlarına bildirilmesi 95 733
Yakalamanın ilgililere bildirilmesi 96 734
Yakalama tutanağı 97 735
Yakalama emri ve nedenleri 98 736
Yönetmelik 99 739
İKİNCİ BÖLÜM
Tutuklama
Tutuklama nedenleri 100 740
Tutuklama kararı 101 755
Tutuklulukta geçen süre 102 778
Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını istemesi 103 802
Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri 104 804
Usul 105 806
Salıverilenin yükümlülükleri 106 810
Tutuklananın durumunun yakınlarına bildirilmesi 107 811
Tutukluluğun incelenmesi 108 813
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Adli Kontrol
Adlî kontrol 109 834
Adlî kontrol kararı ve hükmedecek merciiler 110 846
Adlî kontrol kararının kaldırılması 111 847
Tedbirlere uymama 112 848
Güvence 113 849
Önceden ödetme 114 854
Güvencenin geri verilmesi 115 855
Madde No Sayfa No
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Arama ve El Koyma
Şüpheli veya sanıkla ilgili arama 116 861
Diğer kişilerle ilgili arama 117 908
Gece yapılacak arama 118 912
Arama kararı 119 916
Aramada hazır bulunabilecekler 120 968
Arama sonunda verilecek belge 121 969
Belge veya kâğıtları inceleme yetkisi 122 971
Eşya veya kazancın muhafaza altına alınması ve bunlara elkonulması 123 976
İstenen eşyayı vermeyenler hakkında yapılacak işlem 124 992
İçeriği Devlet sırrı niteliğindeki belgelerin mahkemece incelenmesi 125 993
Elkonulamayacak mektuplar, belgeler 126 1006
Elkoyma kararını verme yetkisi 127 1007
Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma 128 1016
Postada elkoyma 129 1030
Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma 130 1035
Elkonulan eşyanın iadesi 131 1045
Elkonulan eşyanın muhafazası veya elden çıkarılması 132 1046
Şirket yönetimi için kayyım tayini 133 1051
Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama
ve elkoyma 134 1056
İçindekiler
Madde No Sayfa No
BEŞİNCİ BÖLÜM
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi
İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması 135 1129
Müdafiin bürosu ve yerleşim yeri 136 1212
Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edilmesi 137 1214
Tesadüfen elde edilen deliller 138 1217
ALTINCI BÖLÜM
Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme
Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi 139 1225
Teknik araçlarla izleme 140 1252
Yönetmelik 140/A 1274
YEDİNCİ BÖLÜM
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat
Tazminat istemi 141 1275
Tazminat isteminin koşulları 142 1292
Tazminatın geri alınması 143 1300
Tazminat isteyemeyecek kişiler 144 1303
BEŞİNCİ KISIM
İfade ve Sorgu
BİRİNCİ BÖLÜM
İfade ve Sorgu İçin Çağrı
İfade veya sorgu için çağrı 145 1371
Zorla getirme 146 1372
İKİNCİ BÖLÜM
İfade ve Sorgu Usulü
İfade ve sorgunun tarzı 147 1378
İfade alma ve sorguda yasak usuller 148 1389
Madde No Sayfa No
ALTINCI KISIM
Savunma
BİRİNCİ BÖLÜM
Müdafii Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri
Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi 149 1411
Müdafiin görevlendirilmesi 150 1423
Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem ve müdafiilik görevinden
yasaklanma 151 1445
Şüpheli veya sanığın birden fazla olması hâlinde savunma 152 1454
Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi 153 1461
Müdafi ile görüşme 154 1483
Kanunî temsilci veya eşin duruşmada hazır bulunması 155 1489
Müdafiin görevlendirilmesinde usul 156 1490
İKİNCİ KİTAP
Soruşturma
BİRİNCİ KISIM
Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma
BİRİNCİ BÖLÜM
Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı
Soruşturmanın gizliliği 157 1495
İhbar ve şikâyet 158 1506
Şüpheli ölümün ihbarı 159 1517
İKİNCİ BÖLÜM
Soruşturma İşlemleri
Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi 160 1519
Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri 161 1561
Soruşturmada Cumhuriyet savcısının hâkim kararı istemi 162 1607
Soruşturmanın sulh ceza hâkimi tarafından yapılması 163 1609
Adlî kolluk ve görevi 164 1611
Diğer kolluk birimlerinin adlî kolluk görevi 165 1623
Değerlendirme raporu yetkisi 166 1623
Yönetmelik 167 1624
Madde No Sayfa No
Adlî kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmaması halinde yetkisi 168 1624
Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa bağlanması 169 1626
İKİNCİ KISIM
Kamu Davasının Açılması
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu Davasının Açılması
Kamu davasını açma görevi 170 1633
Kamu davasını açmada takdir yetkisi 171 1655
İKİNCİ BÖLÜM
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz ve İddianamenin İadesi
Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 172 1662
Cumhuriyet savcısının kararına itiraz 173 1688
İddianamenin iadesi 174 1692
ÜÇÜNCÜ KİTAP
Kovuşturma Evresi
BİRİNCİ KISIM
Kamu Davasının Yürütülmesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Duruşma Hazırlığı
İddianamenin kabulü ve duruşma hazırlığı 175 1725
İddianamenin sanığa tebliği ve sanığın çağrılması 176 1735
Sanığın savunma delillerinin toplanması istemi 177 1744
Çağrılması reddedilen tanığın ve uzman kişinin doğrudan mahkemeye getirilmesi 178 1745
Çağrılan tanıkların ad ve adreslerinin sanığa ve Cumhuriyet savcısına bildirilmesi 179 1747
Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla dinlenmeleri 180 1749
Tanık ve bilirkişinin dinleneceği günün bildirilmesi 181 1758
İKİNCİ BÖLÜM
Duruşma
Duruşmanın açıklığı 182 1759
Ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasağı 183 1769
Madde No Sayfa No
Açıklığın kaldırılması hakkında karar 184 1773
Zorunlu kapalılık 185 1773
Kapalılık kararının ve nedenlerinin yazılması 186 1782
Kapalı duruşmada bulunabilme 187 1783
Duruşmada hazır bulunacaklar 188 1786
Birden çok Cumhuriyet savcısı ve avukatın duruşmaya katılması 189 1793
Ara verme 190 1794
Duruşmanın başlaması 191 1797
Başkan veya hâkimin görevi 192 1805
Sanığın duruşmada hazır bulunmaması 193 1806
Sanığın mahkemeden uzaklaşması 194 1815
Sanığın yokluğunda duruşma 195 1817
Sanığın duruşmadan bağışık tutulması 196 1819
Sanığın müdafi gönderebilmesi 197 1843
Sanık hazır bulunmaksızın yapılan duruşmada eski hâle getirme koşulu 198 1843
Sanığın zorla getirilebilmesi 199 1844
Sorgu sırasında sanığın mahkeme salonundan çıkarılabilmesi 200 1845
Doğrudan soru yöneltme 201 1847
Tercüman bulundurulacak hâller 202 1864
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Duruşmanın Düzen ve Disiplini
Hâkim veya başkanın yetkisi 203 1876
Sanığın dışarı çıkarılması 204 1878
Duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem 205 1881
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması
Delillerin ortaya konulması ve reddi 206 1883
Delil ve olayın geç bildirilmesi 207 1897
Tanığın duruşma salonundan ayrılması 208 1901
Duruşmada anlatılması zorunlu belge ve tutanaklar 209 1902
Duruşmada okunmayacak belgeler 210 1910
Duruşmada okunmasıyla yetinilebilecek belgeler 211 1920
Tanığın önceki ifadesinin okunması 212 1930
Sanığın önceki ifadesinin okunması 213 1938
Rapor, belge ve diğer yazıların okunması 214 1941
Madde No Sayfa No
Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin sorulması 215 1945
Delillerin tartışılması 216 1950
Delilleri takdir yetkisi 217 1959
Ceza mahkemelerinin ek yetkisi 218 2059
BEŞİNCİ BÖLÜM
Duruşma Tutanağı
Duruşma tutanağı 219 2081
Duruşma tutanağının başlığı 220 2091
Duruşma tutanağının içeriği 221 2095
Duruşma tutanağının ispat gücü 222 2100
İKİNCİ KISIM
Kamu Davasının Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm
Duruşmanın sona ermesi ve hüküm 223 2103
Karar ve hükümlerde gerekli oy sayısı 224 2165
Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin yetkisi 225 2168
İKİNCİ BÖLÜM
Suç Niteliğinde Değişiklik
Suçun niteliğinin değişmesi 226 2185
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Karar ve Hüküm
Müzakereye katılacak hâkimler 227 2199
Müzakerenin yönetimi 228 2201
Oyların toplanması 229 2202
Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar 230 2217
Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması 231 2240
Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar 232 2308
İçindekiler
Madde No Sayfa No
DÖRDÜNCÜ KİTAP
Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan
BİRİNCİ KISIM
Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları
Suçun mağduru ile şikâyetçinin çağırılması 233 2329
Mağdur ile şikâyetçinin hakları 234 2339
Mağdur ile şikâyetçinin davete uymamaları 235 2358
Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi 236 2364
İKİNCİ KISIM
Kamu Davasına Katılma
Kamu davasına katılma 237 2377
Katılma usulü 238 2388
Katılanın hakları 239 2401
Katılmanın davaya etkisi 240 2406
Katılmadan önceki kararlara itiraz 241 2408
Katılanın kanun yoluna başvurması 242 2408
Katılmanın hükümsüz kalması 243 2409
BEŞİNCİ KİTAP
Özel Yargılama Usulleri
BİRİNCİ KISIM
Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü
BİRİNCİ BÖLÜM
Gaiplerin Yargılanması
Gaibin tanımı ve yapılabilecek işlemler 244 2417
Gaibe ihtar 245 2424
Sanığa verilecek güvence belgesi 246 2425
Madde No Sayfa No
İKİNCİ BÖLÜM
Kaçakların Yargılanması
Kaçağın tanımı 247 2428
Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi 248 2436
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili
Tüzel kişinin temsili 249 2442
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme
Seri Muhakeme Usulü 250 2444
Basit yargılama usulü 251 2455
Basit yargılama usulünde itiraz 252 2459
İKİNCİ KISIM
Uzlaşma ve Müsadere
BİRİNCİ BÖLÜM
Uzlaşma
Uzlaştırma 253 2465
Mahkeme tarafından uzlaştırma 254 2481
Birden çok fail bulunması hâlinde uzlaşma 255 2496
İKİNCİ BÖLÜM
Müsadere Usulü
Başvuru 256 2497
Duruşma ve karar 257 2506
Kanun yolu 258 2510
Suç konusu olmayan eşyanın müsaderesi 259 2512
Madde No Sayfa No
ALTINCI KİTAP
Kanun Yolları
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Kanun yollarına başvurma hakkı 260 2519
Avukatın başvurma hakkı 261 2533
Yasal temsilcinin ve eşin başvurma hakkı 262 2556
Tutuklunun kanun yollarına başvurması 263 2558
Kanun yolunun belirlenmesinde yanılma 264 2560
Cumhuriyet savcısının başvuru sonucunun kapsamı 265 2573
Başvurudan vazgeçilmesi ve etkisi 266 2576
İKİNCİ KISIM
Olağan Kanun Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM
İtiraz
İtiraz olunabilecek kararlar 267 2589
İtiraz usulü ve inceleme merciileri 268 2594
İtirazın kararın yerine getirilmesinde etkisi 269 2600
İtirazın Cumhuriyet savcısına ve karşı tarafa tebliği ile inceleme ve
araştırma yapılması 270 2601
Karar 271 2602
İKİNCİ BÖLÜM
İstinaf
İstinaf 272 2629
İstinaf istemi ve süresi 273 2638
Eski hâle getirme süresi içinde istinaf süresinin işlemesi 274 2644
İstinaf başvurusunun etkisi 275 2645
İstinaf isteminin hükmü veren mahkemece reddi 276 2646
İstinaf isteminin tebliği ve cevabı 277 2648
Dosyanın bölge adliye mahkemesinde tevzii 278 2650
Dosya üzerinde ön inceleme 279 2650
Madde No Sayfa No
Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma 280 2655
Duruşma hazırlığı 281 2671
İstisnalar 282 2672
Sanık lehine başvurma hâlinde verilecek hüküm 283 2675
Direnme yasağı 284 2678
Özel kanunların temyize ilişkin hükümleri 285 2680
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Temyiz
Temyiz 286 2682
Hükümden önceki kararların temyizi 287 2697
Temyiz nedeni 288 2698
Hukuka kesin aykırılık hâlleri 289 2712
Sanığın yararına olan kurallara aykırılık 290 2724
Temyiz istemi ve süresi 291 2734
Eski hâle getirme süresi içinde temyiz süresinin işlemesi 292 2749
Temyiz başvurusunun etkisi 293 2749
Temyiz başvurusunun içeriği 294 2750
Temyiz gerekçesi 295 2759
Temyiz isteminin kabule değer sayılmamasından dolayı hükmü veren
mahkemece reddi 296 2761
Temyiz dilekçesinin tebliği ve cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görevi 297 2764
Temyiz isteminin reddi 298 2769
Duruşmalı inceleme 299 2778
Duruşmada usul 300 2785
Temyizde incelenecek hususlar 301 2787
Temyiz isteminin esastan reddi veya hükmün bozulması 302 2789
Yargıtayca davanın esasına hükmedilecek hâller, hukuka aykırılığın düzeltilmesi 303 2804
Yargıtay kararının gönderileceği merci 304 2814
Yargıtayda hükmün açıklanması 305 2817
Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi 306 2818
Davaya yeniden bakacak mahkemenin işlemleri 307 2844
Madde No Sayfa No
ÜÇÜNCÜ KISIM
Olağanüstü Kanun Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM
(…)Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi 308 2911
Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz yetkisi 308/A 2944
İKİNCİ BÖLÜM
Kanun Yararına Bozma
Kanun yararına bozma 309 2950
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına başvurması 310 3042
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargılamanın Yenilenmesi
Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri 311 3044
İnfazın geri bırakılması veya durdurulması 312 3053
Yargılamanın yenilenmesine engel olmayan hâller 313 3053
Sanık veya hükümlünün aleyhine yargılamanın yenilenmesi nedenleri 314 3055
Yargılamanın yenilenmesinin kabul edilmeyeceği hâl 315 3056
Bir suça dayanan yenileme istemlerinin kabulü koşulları 316 3058
Yenileme istemi hakkında uygulanacak hükümler 317 3059
Yenileme isteminin kabule değer olup olmadığı kararı ve mercii 318 3060
Yenileme isteminin kabule değer görülmemesi nedenleri ve kabulü hâlinde
yapılacak işlem 319 3062
Delillerin toplanması 320 3064
Yenileme isteminin esassız olmasından dolayı reddi, aksi takdirde kabulü 321 3065
Duruşma yapılmaksızın yenileme isteminin incelenmesi 322 3067
Yeniden duruşma sonucunda verilecek hüküm 323 3069
YEDİNCİ KİTAP
Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Yargılama Giderleri
Yargılama giderleri 324 3155
Sanığın yükümlülüğü 325 3208
Madde No Sayfa No
Bağlantılı davalarda giderler 326 3227
Beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi hâlinde gider 327 3232
Karşılıklı hakaret hâllerinde gider 328 3238
Suç uydurma ve iftira gibi hâllerde gider 329 3241
Kanun yollarına başvuru sonucunda gider 330 3243
İKİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Adlî tatil 331 3247
Bilgi isteme 332 3265
Yönetmelik 333 3273
Yürürlük 334 3274
Yürütme 335 3274
5320 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 3281
1412 SAYILI CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU İLE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 3291
Kaynakça 3301
Kavramlar Dizini 3307
CMK’da Kavram/Madde Dizini 3315

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
700,00   
700,00   
2
350,00   
700,00   
3
233,33   
700,00   
4
175,00   
700,00   
5
147,00   
735,00   
6
123,67   
742,00   
7
107,00   
749,00   
8
94,50   
756,00   
9
84,78   
763,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
700,00   
700,00   
2
350,00   
700,00   
3
233,33   
700,00   
4
175,00   
700,00   
5
147,00   
735,00   
6
123,67   
742,00   
7
107,00   
749,00   
8
94,50   
756,00   
9
84,78   
763,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
700,00   
700,00   
2
350,00   
700,00   
3
233,33   
700,00   
4
175,00   
700,00   
5
147,00   
735,00   
6
123,67   
742,00   
7
107,00   
749,00   
8
94,50   
756,00   
9
84,78   
763,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
700,00   
700,00   
2
350,00   
700,00   
3
233,33   
700,00   
4
175,00   
700,00   
5
147,00   
735,00   
6
123,67   
742,00   
7
107,00   
749,00   
8
94,50   
756,00   
9
84,78   
763,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
700,00   
700,00   
2
350,00   
700,00   
3
233,33   
700,00   
4
175,00   
700,00   
5
147,00   
735,00   
6
123,67   
742,00   
7
107,00   
749,00   
8
94,50   
756,00   
9
84,78   
763,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
700,00   
700,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat