Vergisel İşlemlerde Dava Rehberi Özkan Aykar

Açıklamalı-İçtihatlıVergisel İşlemlerde Dava Rehberi


Basım Tarihi
2021-03
Sayfa Sayısı
465
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257656672
Boyut
16x24
Baskı
3292,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 292 puan kazanacaksınız)
   292

Konu Başlıkları
- İdari Çözüm Yolları
- 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun

 

 

 

 


İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI
1. Bilgi Edinme Hakkı 1
2. Özelge Uygulaması ve Sirküler 3
3. Düzeltme 6
3.1. Düzeltme Talebi 6
3.2. Düzeltme dilekçesi (VUK Md.122) 7
3.3. Şikayet yoluyla düzeltme dilekçesi (VUK.Md.124) 8
4. Pişmanlık ve Islah 9
4.1. Konuya İlişkin Mevzuat 9
4.2. Pişmanlık Talep Dilekçesi 10
5. Cezalarda İndirim 10
5.1. Konuya İlişkin Mevzuat 10
5.2. Cezalarda İndirim Talep Dilekçesi 12
6. Uzlaşma 12
6.1. Konuya İlişkin Mevzuat 13
6.2. Uzlaşma Talep Dilekçesi 15
7. İzaha Davet 16
7.1. İzaha Davet Müessesesinin Yasal Dayanağı 16
7.2. İzaha Davet Müessesesinin Uygulanması 20
7.3. Ön Tespit ve Şartları 20
7.4. Ön Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonu, Görevleri, Yetkileri 21
7.5. İzaha Davetin Kapsamı ve İzaha Davet Yazısı 22
7.6. İzahın Değerlendirilmesi ve Yapılacak İşlemler 23
7.7. Mükellefin İzahta Bulunmaması Durumu 24
7.8. Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanılması Durumu 25

7.8.1. Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge
Kullanılması Durumunda Ön Tespit Yazısı 26
7.8.2. SMİYB Ön Tespit Yazısının Tebliği Üzerine Beyanname
Verilmesi ve Ödemede Bulunulması Durumu 27
7.9. Vergi Ziyaı Cezasının Uzlaşılması 28
7.10. İndirimli Ceza Uygulaması ve Şartların İhlali 28
8. Kanun Yolundan Vazgeçme 28
8.1. Konuya ilişkin mevzuat 29
8.2. Kanun Yolundan Vazgeçme Hükümlerinden Faydalanma Şartları 30
8.4. Kanun Yolundan Vazgeçme Dilekçesine Göre Gecikme Faizinin Hesaplanması 32
8.5. Kanun Yolundan Vazgeçme Neticesinde Tahakkuk Eden Tutarların Ödenme Zamanı ve Ayrıca Yapılacak %20 Oranında
İndirim 32
8.6. Kanun Yolundan Vazgeçmesi Halinde Yargılama Giderleri 32
9. Tecil ve Taksitlendirme 32
9.1. Konuya ilişkin mevzuat 32
9.2. Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili 35
9.3. Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu 37
VERGİSEL İŞLEMLERDE YARGI DENETİMİ 39
VERGİ HUKUKUNDA YORUM 42
İSPAT VE DELİL 44
İKİNCİ BÖLÜM
2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN KAPSAMI VE NİTELİĞİ 47
Madde 1- Kapsam ve nitelik 47
AÇIKLAMA 48
İDARİ DAVA TÜRLERİ VE İDARİ YARGI YETKİSİNİN SINIRI 49
Madde 2- İdari Dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı 49
AÇIKLAMA 49

İDARİ YARGI YETKİSİNİN SINIRI VE YERİNDELİK DENETİMİ 49
VERGİ YARGISI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 51
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 53
VERGİSEL ALANDA İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ TAŞIYAN VE DAVA
KONUSU YAPILAN KONULAR İLE İSTİSNAİ DURUMLAR 58
1- İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEN BEYANNAMELERE İSTİNADEN AÇILAN DAVALAR 59
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 59
2- İKMALEN, RE’SEN VE İDARECE YAPILAN TARHİYATLARI GÖSTEREN VERGİ CEZA İHBARNAMELERİNE AÇILAN
DAVALAR 63
2.1. Yaygın ve Yoğun Vergi Denetimi ile Yol Denetimi Esnasında Tutulan Tutanaklara İstinaden Düzenlenen Vergi-Ceza İhbarnamelerine Açılan
Davalar 64
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 64
2.2. Vergi İnceleme Raporlarına İstinaden Düzenlenen
Vergi-Ceza İhbarnamelerine Açılan Davalar 68
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 69
2.3. Takdir Komisyon Kararlarına İstinaden Düzenlenen
Vergi - Ceza İhbarnamelerine Açılan Davalar 81
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 82
2.4. VUK’un Mükerrer 355. Maddesi Kapsamında Açılan Davalar 86
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 87
3- DÜZELTME TALEBİNİN REDDİ VE ŞİKAYET YOLU İLE
MÜRACAAT KAPSAMINDA AÇILAN DAVALAR 90
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 93
4- YÖNETMELİK, GENEL TEBLİĞ, SİRKÜLER, ÖZELGE 102
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 102
5- MÜKELLEFİYET TESİSİ, MÜKELLEFİYET ŞEKLİ VE MUAFİYET 113
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 113
6- 6183 SAYILI KANUN UYARINCA ÖDEME EMRİ, HACİZ TATBİKİ, İHTİYATİ TAHAKKUK VE İHTİYATİ HACİZ
İŞLEMLERİNE AÇILAN DAVALAR 117
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 118

İDARİ DAVALARIN AÇILMASI, DİLEKÇELERİN VERİLECEĞİ YERLER VE
AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILABİLECEK HALLER 133
Madde 3- İdari Davaların Açılması 133
Madde 4- Dilekçelerin Verileceği Yerler 134
Madde 5 Aynı Dilekçe İle Dava Açılabilecek Haller 134
AÇIKLAMA 134
1- Dava dilekçesi vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış olmalıdır. İtiraz ve İstinaf başvurusu için Bölge idare mahkemesine veya temyiz başvurusu içinde Danıştay Başkanlığına sunulmak üzere vergi mahkemesi
başkanlıklarına hitaben düzenlenir 135
2- Dava Dilekçesinde Tarafların ve Varsa Vekillerinin veya Temsilcilerinin Ad ve Soyadları veya Unvanları ve Adresleri ile Gerçek Kişilere Ait Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının Bulunması Gerekmektedir 136
3- Dava Dilekçesinde Davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller, Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi, Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar, Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap
numarası gösterilir 137
4- Dava Dilekçesinde Davacının veya Vekilinin İmzasının
Bulunması Gerekmektedir 139
5- Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebep–sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de dava açılabilir 139
6- Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın
örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur 140
7- Birden fazla şahsın müşterek dilekçe ile dava açabilmesi için davacıların hak veya menfaatlerinde iştirak bulunması ve davaya yol açan maddi olay veya hukuki sebeplerin aynı
olması gerekir 141
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 141

MAHKEMECE DAVA DİLEKÇESİ ÜZERİNE UYGULANACAK İŞLEM 147
Madde 6- Dilekçe üzerine uygulanacak işlem 147
AÇIKLAMA 148
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 149
İDARİ YARGI YERLERİ VE DAVA AÇMA SÜRELERİ 152
Madde 7- Dava açma süresi 152
Madde 8- Sürelerle ilgili genel esaslar 153
Madde 9- Görevli olmayan yerlere başvurma 153
AÇIKLAMA 155
1- Vergi-Ceza İhbarnamesinin Tebliği ve Dava Açma Süresi 155
2- Ödeme Emrinin Tebliği ve Dava Açma Süresi 155
3- İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuk İşlemlerinde Dava Açma
Süresi 156
4- Haciz İşlemlerinde Dava Açma Süresi 156
5- Uzlaşmanın Vaki Olmaması/Temin Edilememesi Halinde
Dava Açma Süresi 156
6- İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannamelerde Dava Açma Süresi 158
7- Düzeltme Başvurusu ve Dava Açma Süresi 158
7.1. Düzeltme başvurusunun dava açma süresi içinde
yapılması 159
7.2. Düzeltme başvurusunun dava açma süresinden sonra
yapılması 159
8- Takdir Komisyon Kararlarına Dava Açma Süresi 160
9- Düzenleyici İşlemlerde Dava Açma Süresi 161
10- İlanen Tebliğin Dava Açma Süresine Etkisi 161
11- 1136 Sayılı Avukatlık Kanunundaki Ek Dava Süresi 162
12- Mücbir Sebep Halinin Dava Sürelerine Etkisi 162
13- İdare veya Vergi Mahkemesi Bulunmayan Yerlerde Asliye
Hukuk Hakimliklerine Dava Dilekçesinin Tesliminin Dava
Açma Süresine Etkisi 162
14- Adli Tatil-Mali Tatil Zamanlarında Dava Açma Sürelerinin
Durumu 163
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 164

İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU VE ÜST MAKAMLARA BAŞVURMA 183
Madde 10- İdari makamların sükutu 183
Madde 11- Üst makamlara başvurma 184
AÇIKLAMA 184
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 185
İPTAL VE TAM YARGI DAVALARI 202
Madde 12- İptal ve tam yargı davaları 202
Madde 13- Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması 202
AÇIKLAMA 202
DİLEKÇELER ÜZERİNE İLK İNCELEME VE VERİLECEK KARAR 204
Madde 14- Dilekçeler üzerine ilk inceleme 204
Madde 15- İlk inceleme üzerine verilecek karar 205
AÇIKLAMA 206
A- Görev ve Yetki Yönünden İnceleme 206
B- İdari Merci Tecavüzü Yönünden İnceleme 209
C- Ehliyet Yönünden İnceleme 210
D- İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir
İşlem Olup Olmadığı Yönünden İnceleme 212
E- Süre Aşımı Yönünden İnceleme 212
F- Husumet Yönünden İnceleme: 214
G- Dilekçenin 3 ve 5 inci Maddelere Uygunluğu Yönünden İnceleme 216
H- Diğer Hususlar 216
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 217
TEBLİGAT, CEVAP VERME VE VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ 238
Madde 16- Tebligat ve cevap verme 238
AÇIKLAMA 239
1- Tebligat ve cevap verme 239
2- Dava Dilekçelerinin Vergi Dairesince Alınması Üzerine
Yapılacak İşlemler 240

DURUŞMA, ESASLARI VE KARAR VERİLMESİ 246
Madde 17- Duruşma 246
Madde 18- Duruşmalara ilişkin esaslar 246
Madde 19- Duruşmalı işlerde karar verilmesi 247
AÇIKLAMA 247
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 249
DOSYA İNCELEMESİ VE MAHKEME KARARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER 250
Madde 20- Dosyaların incelenmesi 250
Madde 20/A- İvedi yargılama usulü: 251
Madde 20/B- Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulü: 253
Madde 21- Sonradan ibraz olunan belgeler 254
Madde 22- Davaların karara bağlanması 254
Madde 23- Tutanaklar 254
Madde 24- Kararlarda bulunacak hususlar 254
Madde 25- Kararların saklanması ve tebliği 255
AÇIKLAMA 255
DOSYAYI İŞLEMDEN KALDIRMA, ADRESE TEBLİGAT YAPAMAMA 257
Madde 26- Tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik 257
AÇIKLAMA 258
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 258
YÜRÜTMENİN DURDURULMASININ KAPSAMI VE ŞARTLARI 262
Madde 27 - Yürütmenin durdurulması 262
AÇIKLAMA 263
1- Yürütmenin Durdurulmasının Şartları 265
a- Yürütmenin Durdurulması Talep Edilmeli 265
b- Telafisi Güç veya İmkansız Zararların Doğması 265
c- İşlemin Açıkça Hukuka Aykırı Olması 265
d- Kararların Gerekçeli Olması 266
e- Teminat İstenilmesi 266

2- Vergi Davalarında Yürütmenin Durdurulması 267
a- İşlemden Kaldırılan Dosyaların Durumu 267
b- İhtirazi Kayıtla Verilen Beyana Açılan Davalar 268
c- Tahsilat İşlemlerinden Dolayı Açılan Davalar 268
3- Yürütmenin Durdurulması İstemleri Hakkında Verilen
Kararlara Karşı İtiraz 268
4- Kanun Yollarında Yürütmenin Durdurulması 269
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 270
MAHKEME KARARLARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER 274
Madde 28- Kararların sonuçları 274
AÇIKLAMA 275
1- Vergi Mahkeme Kararları Üzerine Yapılacak İşlemler 276
a- Vergi Ceza İhbarnamesi ile Yapılan Tarhiyatın Kaldırılmasına Yönelik Açılan Davalarda Verilen Kararlar
Üzerine Yapılacak İşlemler 276
b- İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannamelere İstinaden Açılan Davalarda Verilen Kararlar Üzerine Yapılacak İşlemler 278
c- Ödeme Emrinin İptaline İlişkin Açılan Davalarda Verilen
Kararlar Üzerine Yapılacak İşlemler 280
2- Kararların Yerine Getirilmemesi Durumu 282
a- Kararların Hiç Yerine Getirilmemesi 282
b- Kararların Geç Yerine Getirilmesi 282
c- Kararların Eksik Yerine Getirilmesi 282
d- Kararların Hatalı Yerine Getirilmesi 283
3- Kararların Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Gecikme Faizi 283
4- Yargılama Sürecinde Zamanaşımı 284
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 284
KARARIN AÇIKLANMASI VEYA AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ 290
Madde 29- Açıklama 290
AÇIKLAMA 290
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 291

YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ VE DÜZELTME İLAMI 294
Madde 30- Yanlışlıkların düzeltilmesi 294
AÇIKLAMA 295
2577 SAYILI İYUK’DA HÜKÜM BULUNMAYAN HUSUSLAR 296
Madde 31- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Vergi Usul
Kanununun uygulanacağı haller 296
AÇIKLAMA 296
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 299
İDARİ DAVALARDA YETKİ VE BAĞLANTI İLE GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK HALLERİNDE YAPILACAK İŞLEMLER 318
Madde 32- İdari davalarda genel yetki 318
Madde 33- Kamu görevlileri ile ilgili davalarda yetki 318
Madde 34- Taşınmaz mallara ve kamu idarelerine ilişkin davalarda
yetki 319
Madde 35- Taşınır mallara ilişkin davalarda yetki 319
Madde 36- Tam yargı davalarında yetki 319
VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA YETKİLİ MAHKEME 319
Madde 37- Vergi uyuşmazlıklarında yetki 319
AÇIKLAMA 320
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 324
BAĞLANTI İDDİALARI VE BAĞLANTILI DAVALARLA İLGİLİ ESASLAR 341
Madde 38- Bağlantılı davalar 341
Madde 39- Bağlantının Danıştayca incelenmesi 341
Madde 40- Bağlantının Bölge İdare Mahkemesince incelenmesi 342
Madde 41- Bağlantının mahkemelerce kabul edilmemesi 342
Madde 42- Bağlantılı davalarla ilgili diğer esaslar 342
AÇIKLAMA 342
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 344

GÖREVSİZLİK, YETKİSİZLİK VE MERCİ TAYİNİ 345
Madde 43- Görevsizlik ve yetkisizlik hallerinde yapılacak işlem 345
Madde 44- Merci tayini 346
AÇIKLAMA 346
KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI 346
İSTİNAF KANUN YOLU VE İSTİNAFA KONU OLABİLECEK KARARLAR 349
Madde 45 - İstinaf 349
AÇIKLAMA 350
1. İstinaf Kanun Yoluna İlişkin Açıklamalar 350
2. Mülga İtiraz Hakkında Açıklamalar 355
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 356
TEMYİZ BAŞVURUSU VE TEMYİZE KONU OLABİLECEK KARARLAR 359
Madde 46- Temyiz 359
Madde 47- Temyiz edilemeyecek kararlar 360
Madde 48- Temyiz dilekçesi 360
AÇIKLAMA 361
a- Temyiz Kavramı 361
b- Temyiz Edilebilecek ve Edilemeyecek Kararlar 362
c- Temyiz dilekçesinde, bulunması gereken hususlar 362
d- Temyiz Başvurusunun Süresi 363
e- Vergi Dairesince Yapılacak Hıfza Kaldırma İşlemleri 364
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 367
TEMYİZ ÜZERİNE VERİLECEK KARARLAR İLE VERİLEN KARARLARA
YAPILACAK İŞLEMLER 370
Madde 49 - Temyiz incelemesi üzerine verilecek kararlar 370
Madde 50- Temyizen verilen karar üzerine yapılacak işlem 371
AÇIKLAMA 371
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 373

KANUN YARARINA TEMYİZ 377
Madde 51- Kanun yararına temyiz 377
AÇIKLAMA 377
TEMYİZ VEYA İSTİNAF YOLUNDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 379
Madde 52- Temyiz veya istinaf istemlerinde yürütmenin durdurulması 379
AÇIKLAMA 379
YARGILAMANIN YENİLENMESİ 380
Madde 53- Yargılamanın yenilenmesi 380
AÇIKLAMA 381
KARARIN DÜZELTİLMESİ YOLU 388
Madde 54- Kararın düzeltilmesi 388
Madde 55- Yargılamanın yenilenmesi usulü 388
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 389
Madde 56- Danıştayda çekinme ve ret 389
Madde 57- Mahkemelerde çekinme ve ret 389
Madde 58- İdari davalarda delillerin tespiti 390
Madde 59- Yol giderleri, tazminat ve gündelikler 390
Madde 60- Tebliğ işleri ve ücretler 390
Madde 61- Çalışmaya ara verme 391
Madde 62- Nöbetçi mahkemenin görevleri 391
Madde 63- Kaldırılan hükümler 391
Ek Madde 1 392
Ek Madde 2 392
Ek Madde 3 392
Geçici Madde 1 392
Geçici Madde 2 392
Geçici Madde 3 392
Geçici Madde 4 393

Geçici Madde 5 393
Madde 64- Yürürlük 394
Madde 65- Yürütme 394
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 395
DANIŞTAY KANUNU 412
İDARİ YARGIDA SÜRELER 452
DİLEKÇE FORMATLARI 455
KAYNAKÇA 463

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
292,00   
292,00   
2
146,00   
292,00   
3
97,33   
292,00   
4
73,00   
292,00   
5
58,40   
292,00   
6
48,67   
292,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
292,00   
292,00   
2
146,00   
292,00   
3
97,33   
292,00   
4
73,00   
292,00   
5
58,40   
292,00   
6
48,67   
292,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
292,00   
292,00   
2
146,00   
292,00   
3
97,33   
292,00   
4
73,00   
292,00   
5
58,40   
292,00   
6
48,67   
292,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
292,00   
292,00   
2
146,00   
292,00   
3
97,33   
292,00   
4
73,00   
292,00   
5
58,40   
292,00   
6
48,67   
292,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
292,00   
292,00   
2
146,00   
292,00   
3
97,33   
292,00   
4
73,00   
292,00   
5
58,40   
292,00   
6
48,67   
292,00   
Kapat