Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Ramazan Arslan

Notlu- GerekçeliHukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat


Basım Tarihi
2022-02
Sayfa Sayısı
1049
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050511376
Boyut
13,5x19,5
Baskı
9Prof. Dr. Ramazan Arslan
Prof. Dr. Ejder Yılmaz
Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz
Doç. Dr. Emel Hanağası

 

İÇİNDEKİLER

Sayfa

Önsöz7

İçindekiler11

Kısaltmalar Cetveli 17

Hukuk Muhakemeleri Kanununun Genel Gerekçesi21

6100 sayılı HMK ile 1086 sayılı HUMK Maddeleri

Karşılaştırma Tablosu 37

HMK’nu Değiştiren Kanunlar Listesi55

HMK’nu Değiştiren Kanunlarla Değiştirilen HMK Maddelerini

Gösterir Cetvel 56

1 BÖLÜM

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

Madde Sayfa

BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler 1-10461

BİRİNCİ BÖLÜM: Görev, yetki ve

yargı yeri belirlenmesi ……1-23 61

Birinci Ayırım: Görev 1-4 61

İkinci Ayırım: Yetki 5-19 67

Üçüncü Ayırım: Görevsizlik veya yetkisizlik

kararı üzerine yapılacak işlemler ve

yargı yeri belirlenmesi 20-23 80

İKİNCİ BÖLÜM: Yargılamaya hâkim olan

ilkeler 24-33 85

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hâkimin yasaklılığı,

reddi ve hukuki sorumluluğu 34-49 94

Birinci Ayırım: Hâkimin davaya bakmaktan

yasaklılığı ve reddi 34-45 94

İkinci Ayırım: Hâkimin hukuki sorumluluğu 46-49 109

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Taraflar ve

Davaya Katılan Üçüncü Kişiler 50-83 116

Birinci Ayırım: Tarafların ehliyetleri 50-56 116

İkinci Ayırım: Dava arkadaşlığı 57-60 120

12 İçindekiler

Madde Sayfa

Üçüncü Ayırım: Davanın ihbarı ve

davaya müdahale 61-70 123

Dördüncü Ayırım: Davaya vekâlet 71-83 134

BEŞİNCİ BÖLÜM: Teminat 84-89 143

ALTINCI BÖLÜM: Süreler, eski hale getirme

ve adli tatil 90-104 149

Birinci Ayırım: Süreler 90-94 149

İkinci Ayırım: Eski hâle getirme 95-101 153

Üçüncü Ayırım: Adli tatil102-104 158

İKİNCİ KISIM: Dava çeşitleri, dava şartları ve

ilk itirazlar 105-117164

BİRİNCİ BÖLÜM: Dava çeşitleri 105-113 164

İKİNCİ BÖLÜM: Dava şartları ve ilk itirazlar 114-117 176

Birinci Ayırım: Dava şartları 114-115 176

İkinci Ayırım: İlk itirazlar 116-117 180

ÜÇÜNCÜ KISIM: Yazılı yargılama usulü 118-186182

BİRİNCİ BÖLÜM: Davanın açılması 118-125 182

İKİNCİ BÖLÜM: Cevap dilekçesi 126-135 191

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cevaba cevap ve

ikinci cevap dilekçesi136 198

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ön inceleme 137-142 199

BEŞİNCİ BÖLÜM: Tahkikat ve tahkikat

sırasındaki özel durumlar143-183 208

Birinci Ayırım: Tahkikat143-146 208

İkinci Ayırım: Duruşma147-162 211

Üçüncü Ayırım: Ön sorun ve

bekletici sorun 163-165 229

Dördüncü Ayırım: Davaların birleştirilmesi

ve ayrılması166-168 232

Beşinci Ayırım: İsticvap169-175 236

Altıncı Ayırım: Islah ve maddi hataların

düzeltilmesi 176-183 240

Yedinci Ayırım: Toplu mahkemelerde

tahkikat 183/A 248

ALTINCI BÖLÜM: Tahkikatın sona ermesi

ve sözlü yargılama 184-186 250

12 İçindekiler

Madde Sayfa

Üçüncü Ayırım: Davanın ihbarı ve

davaya müdahale 61-70 123

Dördüncü Ayırım: Davaya vekâlet 71-83 134

BEŞİNCİ BÖLÜM: Teminat 84-89 143

ALTINCI BÖLÜM: Süreler, eski hale getirme

ve adli tatil 90-104 149

Birinci Ayırım: Süreler 90-94 149

İkinci Ayırım: Eski hâle getirme 95-101 153

Üçüncü Ayırım: Adli tatil102-104 158

İKİNCİ KISIM: Dava çeşitleri, dava şartları ve

ilk itirazlar 105-117164

BİRİNCİ BÖLÜM: Dava çeşitleri 105-113 164

İKİNCİ BÖLÜM: Dava şartları ve ilk itirazlar 114-117 176

Birinci Ayırım: Dava şartları 114-115 176

İkinci Ayırım: İlk itirazlar 116-117 180

ÜÇÜNCÜ KISIM: Yazılı yargılama usulü 118-186182

BİRİNCİ BÖLÜM: Davanın açılması 118-125 182

İKİNCİ BÖLÜM: Cevap dilekçesi 126-135 191

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cevaba cevap ve

ikinci cevap dilekçesi136 198

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ön inceleme 137-142 199

BEŞİNCİ BÖLÜM: Tahkikat ve tahkikat

sırasındaki özel durumlar143-183 208

Birinci Ayırım: Tahkikat143-146 208

İkinci Ayırım: Duruşma147-162 211

Üçüncü Ayırım: Ön sorun ve

bekletici sorun 163-165 229

Dördüncü Ayırım: Davaların birleştirilmesi

ve ayrılması166-168 232

Beşinci Ayırım: İsticvap169-175 236

Altıncı Ayırım: Islah ve maddi hataların

düzeltilmesi 176-183 240

Yedinci Ayırım: Toplu mahkemelerde

tahkikat 183/A 248

ALTINCI BÖLÜM: Tahkikatın sona ermesi

ve sözlü yargılama 184-186 250

İçindekiler 13

Madde Sayfa

DÖRDÜNCÜ KISIM: İspat ve deliller 187-293 253

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel hükümler187-198 253

İKİNCİ BÖLÜM: Belge ve senet199-224 261

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yemin 225-239 292

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Tanık 240-265 301

BEŞİNCİ BÖLÜM: Bilirkişi incelemesi266-287 321

ALTINCI BÖLÜM: Keşif288-292 350

YEDİNCİ BÖLÜM: Uzman görüşü 293 355

BEŞİNCİ KISIM: Hüküm ve davaya son veren

taraf işlemleri294-315 356

BİRİNCİ BÖLÜM: Hüküm 294-303 356

İKİNCİ BÖLÜM: Hükmün tashihi tavzihi ve

tamamlanması 304-306 366

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Davaya son veren

taraf işlemleri307-315 369

ALTINCI KISIM: Basit yargılama usulü316-322 375

YEDİNCİ KISIM: Yargılama giderleri ve

adli yardım323-340 383

BİRİNCİ BÖLÜM: Yargılama giderleri323-333 383

İKİNCİ BÖLÜM: Adli yardım 334-340 394

SEKİZİNCİ KISIM: Kanun yolları 341-381 402

BİRİNCİ BÖLÜM: İstinaf 341-360 402

İKİNCİ BÖLÜM: Temyiz361-373 422

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın iadesi374-381 435

1086 sayılı HUMK’nun 427-454

HÜKÜMLERİ 443

DOKUZUNCU KISIM: Çekişmesiz yargı382-388 453

ONUNCU KISIM: Geçici hukuki korumalar 389-406 461

BİRİNCİ BÖLÜM: İhtiyati tedbir 389-399 461

İKİNCİ BÖLÜM: Delil tespiti ve diğer

geçici hukuki korumalar 400-406 481

ONBİRİNCİ KISIM: Tahkim407-444487

ONİKİNCİ KISIM: Son hükümler445-452521

14 İçindekiler

2 BÖLÜM

İLGİLİ MEVZUAT

Sayfa

— Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile

Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş,

Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun533

— Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve

Yargılama Usullerine Dair Kanun 555

— Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Kanun

Yönetmeliği (ilgili maddeler)559

— Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi581

— Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Dair (Covid-19 İle İlgili) Kanun (ilgili maddeler)593

— Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliği595

–– 2021 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi639

— Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (ilgili maddeler)643

— Harçlar Kanunu (ilgili maddeler) 649

— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi 669

— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi 671

— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi 673

— Hukuk Muhakemelerı̇nde Ses ve Görüntü Nakledı̇lmesı̇

Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelı̇k 675

— Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

Yönetmeliği681

— Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 723

— İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu 729

— İş Mahkemeleri Kanunu735

— Kadastro Kanunu (ilgili maddeler)741

— Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun749

— Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında

Kanun 751

— Milletlerarası Tahkim Kanunu 765

— Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliği780

— Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ 781

14 İçindekiler

2 BÖLÜM

İLGİLİ MEVZUAT

Sayfa

— Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile

Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş,

Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun533

— Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve

Yargılama Usullerine Dair Kanun 555

— Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Kanun

Yönetmeliği (ilgili maddeler)559

— Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi581

— Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Dair (Covid-19 İle İlgili) Kanun (ilgili maddeler)593

— Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliği595

–– 2021 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi639

— Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (ilgili maddeler)643

— Harçlar Kanunu (ilgili maddeler) 649

— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi 669

— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi 671

— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi 673

— Hukuk Muhakemelerı̇nde Ses ve Görüntü Nakledı̇lmesı̇

Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelı̇k 675

— Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

Yönetmeliği681

— Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 723

— İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu 729

— İş Mahkemeleri Kanunu735

— Kadastro Kanunu (ilgili maddeler)741

— Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun749

— Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında

Kanun 751

— Milletlerarası Tahkim Kanunu 765

— Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliği780

— Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ 781

İçindekiler 15

Sayfa

— Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin

Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin

Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik785

— Noterlik Kanunu (ilgili maddeler)789

— Sınai Mülkiyet Kanunu (ilgili maddeler)795

— Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin

Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik799

— Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına

Dair Yönetmelik 803

— Elektronik Tebligat Yönetmeliği 845

— Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

(ilgili maddeler) 855

— Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği 861

— Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği 875

— Yargıtay Kanunu ve Yargıtay İç Yönetmeliği

(ilgili maddeler) 879

— Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle

Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin

Yürütülmesine Dair Yönetmelik 903

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ1003

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat