%3
Resmi Belgede Sahtecilik Suçu M. Sıddık Çinko

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu


Basım Tarihi
2023-03
Sayfa Sayısı
390
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750283888
Boyut
16x24
Baskı
1500,00 TL 485,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 485 puan kazanacaksınız)
   485

Dr. M. Sıddık ÇİNKO ( İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı )

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
13
Giriş 
 
15
Birinci Bölüm
 
 
TARİHSEL GELİŞİM VE SUÇ TİPİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
 
 
§1. RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN TARİHİ GELİŞİMİ 
 
17
I. Genel Olarak 
 
17
II. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Batı Hukukundaki Tarihsel Gelişimi 
 
17
A. Roma Hukuku Dönemi 
 
17
B. Cermen Hukuku Dönemi 
 
18
C. Kilise (Kanonik) Hukuku Dönemi 
 
18
D. Orta Çağ Hukuku Dönemi 
 
19
E. Yakın Dönem 
 
19
III. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Türk Hukukundaki Tarihsel Gelişimi 
 
21
A. İslamiyet Öncesi Dönem 
 
21
B. İslamiyet Sonrası Dönem 
 
22
1. Osmanlı Hukuku Dönemi 
 
22
2. Cumhuriyet Dönemi 
 
26
§2. SUÇ TİPİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 
 
27
I. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Temel Kavramlar 
 
28
A. Sahtecilik 
 
28
1. Kavram Olarak Sahtecilik 
 
28
2. Sahtecilik Kavramının Çeşitli Anlamları 
 
30
a. Geniş Anlamda Sahtecilik–Dar Anlamda Sahtecilik 
 
30
b. Maddi Sahtecilik–Fikri Sahtecilik 
 
33
B. Belge 
 
37
1. Belge Kavramı 
 
37
2. Belgenin Unsurları 
 
42
a. Yazılı Olma 
 
43
b. Hukuken Anlamlı Bir İçeriğinin Olması 
 
49
c. Düzenleyenin Belli Olması 
 
53
3. Belge Çeşitleri 
 
57
a. Resmi Belgeler 
 
59
aa. Genel Olarak 
 
59
bb. Resmi Belgenin Unsurları 
 
62
aaa. Kamu Görevlisi Tarafından Düzenlenme Unsuru 
 
62
bbb. Görev Gereği Düzenlenme Unsuru 
 
69
cc. Resmi Belge Çeşitleri 
 
71
aaa. Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan Resmi Belgeler 
 
72
bbb. Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan Resmi Belgeler 
 
73
b. Özel Belgeler 
 
74
c. Resmi Belge Hükmünde Belgeler 
 
75
aa. Genel Olarak 
 
75
bb. Emre veya Hamile Yazılı Kambiyo Senedi 
 
78
aaa. Poliçe 
 
80
bbb. Bono 
 
81
ccc. Çek 
 
82
cc. Emtiayı Temsil Eden Belge 
 
83
aaa. Makbuz Senedi ve Varant 
 
88
bbb. Konşimento 
 
89
ccc. Taşıma Senedi 
 
90
dd. Hisse Senedi 
 
91
ee. Tahvil 
 
93
ff. Vasiyetname 
 
95
4. Belgelere İlişkin Özel Durumlar 
 
97
a. Asıl Belgeler 
 
97
b. Suret Belgeler 
 
98
c. Özet Belgeler 
 
101
II. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Müşterek Kavramlar 
 
102
A. Genel Olarak 
 
102
B. Aldatma Niteliği 
 
103
1. Mevzuattaki Durum 
 
103
2. Aldatma Niteliği Kavramı 
 
105
3. Aldatma Niteliğinin Belirlenmesinde Gözetilecek Kıstaslar 
 
106
a. Aldatma Niteliğinin Objektif Olarak Belirlenmesi Gerekir 
 
106
b. İnceleme Yargılama Mercii Tarafından Bizzat Yapılmalıdır 
 
109
c. Aldatma Niteliğinin Belirlenmesinde Suça Konu Belge Esas Alınır 
 
110
C. Zarar ve Zarar İhtimali 
 
112
1. Genel Olarak Zarar ve Zarar İhtimali 
 
112
2. Gereksiz (Zararsız) Sahtecilik 
 
116
İkinci Bölüm
 
 
TÜRK CEZA KANUNUNDA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK
 
 
§1. RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU 
 
121
I. Genel Olarak Türk Ceza Kanunundaki Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Düzenlemesi 
 
121
II. Türk Ceza Kanunu Dışında Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Düzenlemesi 
 
123
III. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer 
 
126
IV. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Unsurları 
 
132
A. Suçun Maddi Unsurları 
 
133
1. Suçun Faili 
 
133
a. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Faili 
 
133
b. Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Faili Gibi Cezalandırılacak Bazı Durumlar 
 
136
aa. Sağlık Mesleği Mensubunun Gerçeğe Aykırı Belge Düzenleme Suçu 
 
137
bb. Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Personelinin Belgede Sahteciliği 
 
138
cc. Özel Güvenlik Görevlilerin Belgede Sahteciliği 
 
139
dd. Yapı Denetim Kuruluşu Görevlilerinin Belgede Sahteciliği 
 
139
ee. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin Belgede Sahteciliği 
 
139
ff. Özel Öğretim Kurumlarında Görev Yapan Personelin Belgede Sahteciliği 
 
140
2. Suçun Mağduru 
 
140
3. Suçun Konusu 
 
143
a. Genel Olarak Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Konusu 
 
143
b. Suç Konusu İtibarıyla Özellik Arz Eden Bazı Belgeler 
 
146
aa. Yabancı Devlet Makamlarınca Hazırlanan Resmi Belgeler 
 
146
bb. Hukuken Geçerli Olmayan Belgeler 
 
148
cc. Elektronik Belgeler 
 
157
aaa. Elektronik Belgelerin Mevzuatımızdaki Yeri 
 
158
bbb. Elektronik Belgeler Kavramının Kimi Kavramlardan Farkı 
 
161
ccc. Elektronik Belgenin Hukuki Korunmasına İlişkin Görüşler 
 
163
ddd. Elektronik Belgenin Korunmasına İlişkin Görüşümüz 
 
169
dd. Hasta Protokol Defterleri 
 
174
ee. Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Düzenlediği Belgeler 
 
175
ff. Bilirkişi Raporları ve Uzman Mütalaaları 
 
176
gg. Kambiyo Senetlerine İlişkin Çeşitli Durumlar 
 
178
4. Fiil 
 
183
a. Fiili Oluşturan Harekete Göre Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Niteliği 
 
183
b. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturan Hareketler 
 
185
aa. Resmi Belgeyi Sahte Olarak Düzenlemek 
 
186
bb. Resmi Belgeyi Değiştirmek 
 
193
cc. Resmi Belgeyi Kullanmak 
 
201
dd. Resmi Belgeyi Gerçeğe Aykırı Düzenlemek 
 
206
c. Netice 
 
213
d. İlliyet (Nedensellik) Bağı 
 
215
B. Suçun Manevi Unsuru 
 
216
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
224
1. Kanun Hükmünü Yerine Getirme (Görevin Yerine Getirilmesi) 
 
226
2. Meşru Savunma 
 
228
3. İlgilinin Rızası 
 
230
V. Suçun Nitelikli Halleri 
 
231
A. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Ağırlaştırıcı Haller 
 
233
1. Kanun Hükmü Gereği Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan Resmi Belgede Sahtecilik 
 
233
2. Resmi Belge Sahteciliğinin Terör Amacıyla İşlenmesi 
 
240
3. Resmi Belgede Sahteciliğin Kamu Görevlisi Tarafından İşlenmesi 
 
241
B. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Hafifletici Haller 
 
243
1. Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın İspatı Amacıyla Belgede Sahtecilik Suçunun İşlenmesi 
 
245
2. Gerçek Bir Durumun Belgelenmesi Amacıyla Belgede Sahtecilik Suçunun İşlenmesi 
 
249
VI. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Kusurluluk 
 
251
A. Genel Olarak 
 
251
B. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Kusurluluğa Etki Eden Hallerin İncelenmesi 
 
253
1. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Zorunluluk Hali 
 
253
2. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit 
 
256
3. Kusurluluğu Etkileyen Haksızlık Yanılgısı (Yasak Hatası) 
 
257
4. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Haksız Tahrik 
 
262
VII. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Unsurları Dışında Kalan Diğer Haller 
 
263
A. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Objektif Cezalandırılabilme Şartları 
 
263
B. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Şahsi Cezasızlık Halleri 
 
264
VIII. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Özel Görünüş Biçimleri 
 
265
A. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Teşebbüs 
 
265
1. Genel Olarak 
 
265
2. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Gönüllü Vazgeçme 
 
270
B. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda İştirak 
 
271
1. Genel Olarak 
 
271
2. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Faillik ve Şeriklik 
 
272
3. Özgü Suç Olarak Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun İştirakinde Çeşitli İhtimaller 
 
275
C. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda İçtima 
 
280
1. Genel Olarak 
 
280
2. Fikri İçtima 
 
282
3. Zincirleme Suç 
 
284
a. Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Bakımından Zincirleme Suçta Aynı Suç Koşulu 
 
284
b. Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Bakımından Zincirleme Suçta Değişik Zamanlar Koşulu 
 
289
c. Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Bakımından Zincirleme Suçta Bir Suç İşleme Kararının İcrası Koşulu 
 
291
d. Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Bakımından Zincirleme Suçta Suçların Aynı Kişiye (Mağdura) Yönelik Olması Koşulu 
 
296
4. Belgede Sahtecilik Suçuna İlişkin Özel İçtima Düzenlemesi 
 
299
§2. RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU İLE BENZER SUÇLAR 
 
303
I. Genel Olarak 
 
303
II. Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ile Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek ve Gizlemek Suçları Ayrımı 
 
303
III. Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ile Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu Ayrımı 
 
304
IV. Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ile Özel Belgede Sahtecilik Suçu Ayrımı 
 
305
V. Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ile Sağlık Mesleği Mensubunun Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesi Suçu Ayrımı 
 
307
VI. Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ile Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu Ayrımı 
 
308
VII. Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ile Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik ve Tercümanlık Suçu Ayrımı 
 
310
VIII. Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ile Dolandırıcılık Suçu Ayrımı 
 
311
Üçüncü Bölüm
 
 
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN YER BAKIMINDAN UYGULANMASI, YAPTIRIMIN TESPİTİ, MUHAKEMESİ
 
 
§1. RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN YER BAKIMINDAN UYGULANMASI 
 
313
§2. RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA YAPTIRIMIN TESPİTİ 
 
317
I. Genel Olarak 
 
317
II. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Hüküm 
 
317
III. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Yaptırımın Tespiti 
 
319
A. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Cezanın Belirlenmesi 
 
319
B. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Cezanın Bireyselleştirilmesi 
 
323
IV. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar 
 
324
V. Hapis Cezasının Ertelenmesi 
 
326
VI. Güvenlik Tedbirleri 
 
327
A. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 
 
328
B. Müsadere 
 
332
1. Eşya Müsaderesi 
 
333
2. Kazanç Müsaderesi 
 
335
VII. Tekerrür 
 
336
§3. RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN MUHAKEMESİ 
 
339
I. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Zamanaşımı 
 
339
A. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Dava Zamanaşımı 
 
339
B. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Ceza Zamanaşımı 
 
340
II. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Soruşturma ve Kovuşturma Usulü 
 
341
A. Genel Olarak 
 
341
B. Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Soruşturma ve Kovuşturma Şartı 
 
342
III. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
345
A. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Görevli Mahkeme 
 
345
B. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Yetkili Mahkeme 
 
346
IV. Koruma Tedbirleri ve Deliller 
 
348
A. Koruma Tedbirleri ve Delil Toplama 
 
348
B. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Bilirkişilik 
 
349
V. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Davaya Katılma 
 
353
VI. Sahtecilikte Hukuk Mahkemesi Kararının Ceza Mahkemesi Kararına Etkisi 
 
360
VII. Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Kurulan Hükmün İnfazı 
 
366
Sonuç 
 
369
Kaynaklar 
 
375
Kavram Dizini 
 
387
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
485,00   
485,00   
2
242,50   
485,00   
3
161,67   
485,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
485,00   
485,00   
2
242,50   
485,00   
3
161,67   
485,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
485,00   
485,00   
2
242,50   
485,00   
3
161,67   
485,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
485,00   
485,00   
2
242,50   
485,00   
3
161,67   
485,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
485,00   
485,00   
2
242,50   
485,00   
3
161,67   
485,00   
Kapat