%3
Medeni Usul Hukukunda Mütelahik Dava Seda Kaynak

Medeni Usul Hukukunda Mütelahik Dava


Basım Tarihi
2024-05
Sayfa Sayısı
561
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052648339
Boyut
16x24
Baskı
1Dr. Seda KAYNAK

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ  7

İÇİNDEKİLER 9

KISALTMALAR.19

GİRİŞ

1. KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE

İNCELEME PLANI

KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ.25

İNCELEME PLANI .28

2. YARIŞMA SORUNUN ORTAYA ÇIKIŞI İLE

TARİHSEL SÜREÇTE YAŞADIĞI KAVRAMSAL VE YAPISAL DÖNÜŞÜM

GENEL OLARAK.31

YARIŞMANIN USUL HUKUKU SORUNU OLARAK ORTAYA ÇIKIŞI VE

GELİŞİMİ.31

ROMA HUKUKU DÖNEMİ.31

Actio’lar Sistemi.31

Davaların Yarışması Kavramı33

Davaların Yarışması Sorunu ve Buna Getirilen Çözümler 36

Sorunun Tespiti36

Soruna Getirilen Çözümler38

Klasik Dönemde39

Iustinianus Döneminde.42

PANDEKT HUKUKU DÖNEMİ.44

YARIŞMA SORUNUNUN USUL HUKUKUNDAN MADDİ HUKUKA

GEÇİŞİ.49

GENEL BAKIŞ.49

DOĞAL HUKUK DOKTRİNİNİN ETKİSİ.51

III. TARİHSEL HUKUK OKULUNUN ETKİSİ.52

HUKUKİ POZİTİVİZMİN ETKİSİ.53

DEĞERLENDİRME .54

 

10 İçindekiler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

YARIŞMA VE MÜTELÂHİK DAVANIN TEORİK TEMELLERİ

 

3. YARIŞMA KAVRAMI

 

GENEL ÇERÇEVE .57

YARIŞMA TÜRLERİ.60

KÜMÜLATİF YARIŞMA.60

NORMU DEVRE DIŞI BIRAKAN YARIŞMA.61

III. SEÇİMLİK YARIŞMA64

HUKUK KURALLARININ YARIŞMASI.65

YARIŞMANIN ÖZEL BİR ÇEŞİDİ OLARAK HUKUK KURALLARININ

YARIŞMASI.65

GENEL OLARAK 65

TERİM SORUNU 70

III. UNSURLARI.78

Birden Fazla Hukuk Kuralının Bulunması78

Vakıların Tek ve Aynı Olması.80

Tarafların Aynı Olması81

Taleplerin Aynı Olması .83

Genel Olarak.83

Taleplerin Aynı Olması Konusundaki Görüşler84

Taleplerin Amaç ya da Sonuçlarının Aynı Olmasına

İlişkin Görüş84

Hukuki Menfaatin Aynı Olmasına İlişkin Görüş85

Edimlerin Aynı Olmasına İlişkin Görüş 85

Talepler Arasındaki İlişki.86

4. MÜTELÂHİK DAVA KAVRAMI

 

TANIM VE TERİM SORUNU 92

MÜTELÂHİK DAVANIN UNSURLARI97

BİRDEN FAZLA HUKUKİ SEBEBİN VARLIĞI 97

VAKIANIN AYNI/ORTAK OLMASI100

Dava Sebebi Teorileri .100

Vaka, Vakıa ve Hayat Olayı Ayrımı105

Mütelâhik Davada Vakıanın Aynı/Ortak Olması 110

III. TARAFLARIN AYNI OLMASI.112

Genel Olarak .112

Dava Takip Yetkisi ve Tarafların Aynılığı Şartına Etkisi.116

Dava Arkadaşlığı ve Tarafların Aynılığı Şartına Etkisi.119

 

İçindekiler 11

USULİ TALEBİN TEK OLMASI 122

Dava Konusu Teorileri. 122

Mütelâhik Davada Usuli Talebin Tek Olması. 129

BAZI YABANCI HUKUK DÜZENLERİNDE VE TÜRK HUKUKUNDA

MÜTELÂHİK DAVAYA GENEL BAKIŞ 133

KITA AVRUPASI HUKUKUNDA. 133

Genel Değerlendirme ve Bir Ön Tespit: Mütelâhik Davanın

Maddi Hukuk Temelinde İncelenmesi 133

İsviçre Hukukunda 134

Objektif Dava Yığılmasına İlişkin Çerçeve Düzenleme 134

Çerçeve Düzenleme Karşısında Mütelâhik Dava 138

Alman Hukukunda. 139

Objektif Dava Yığılmasına İlişkin Çerçeve Düzenleme 139

Çerçeve Düzenleme Karşısında Mütelâhik Dava 145

Avusturya Hukukunda. 149

Objektif Dava Yığılmasına İlişkin Çerçeve Düzenleme 149

Çerçeve Düzenleme Karşısında Mütelâhik Dava 152

TÜRK HUKUKUNDA. 155

Genel Olarak. 155

Doktrinde Mütelâhik Dava. 155

Yargı Kararlarında Mütelâhik Dava . 158

MÜTELÂHİK DAVANIN AMACI 163

MÜTELÂHİK DAVANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 166

GENEL OLARAK. 166

MÜTELAHİK DAVANIN BİR DAVA ÇEŞİDİ OLUP OLMADIĞI

SORUNU  168

MÜTELÂHİK DAVANIN BAZI DAVALARLA KARŞILAŞTIRILMASI. 174

DAVALARIN YIĞILMASI İLE KARŞILAŞTIRILMASI 174

TERDİTLİ DAVA İLE KARŞILAŞTIRILMASI . 176

III. SEÇİMLİK DAVA İLE KARŞILAŞTIRILMASI. 178

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

TÜRK HUKUKUNDA MÜTELÂHİK DAVANIN

BAŞLICA UYGULAMA ALANLARI

 

5. MÜTELÂHİK DAVA NİTELİĞİNİ HAİZ BAZI HALLER

GENEL OLARAK 183

FARKLI SORUMLULUK SEBEPLERİNE DAYANAN DAVALAR 184

 

12 İçindekiler

SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK VE HAKSIZ FİİLE DAYANAN DAVALAR .184

Genel Olarak .184

Sözleşmeden Doğan Sorumluluk ile Haksız Fiilden Doğan

Sorumluluğun Karşılaştırılması.188

Sorumlu Kişi/Kişiler Bakımından .188

Sorumluluk Türleri Bakımından189

Sorumsuzluk Anlaşması Bakımından190

Temerrüt Bakımından191

Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk Bakımından192

Kusur Bakımından195

Zamanaşımı Bakımından.198

Salt Malvarlığı Zararları Bakımından.199

HAKSIZ FİİL VE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYANAN DAVALAR200

III. KUSURSUZ SORUMLULUK SEBEPLERİNE DAYANAN DAVALAR206

Genel Olarak .206

Ev Başkanının Sorumluluğu ile Diğer Bazı Kusursuz Sorumluluk

Halleri Arasındaki İlişki.207

Çevreyi Kirletenin Hukuki Sorumluluğu ile Diğer Bazı Kusursuz

Sorumluluk Halleri Arasındaki İlişki .212

SORUMLULUK SEBEPLERİ AÇISINDAN TBK m. 60 HÜKMÜNÜN

DEĞERLENDİRİLMESİ.216

Genel Olarak .216

TBK m. 60 Hükmünün Kaynağı217

TBK m. 60 Hükmünün Uygulama Alanı222

FARKLI HUKUKİ SEBEPLERE DAYANAN İADE TALEPLİ DAVALAR.224

ZİLYETLİĞE, HAK KARİNESİNE VE MÜLKİYET HAKKINA DAYANAN

DAVALAR224

MÜLKİYET HAKKINA, SÖZLEŞME İLİŞKİSİNE VE HAKSIZ FİİLE

DAYANAN DAVALAR.227

FARKLI BOŞANMA SEBEPLERİNE DAYANAN BOŞANMA DAVALARI229

TESCİLLİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA TECAVÜZ SEBEBİYLE AÇILAN

DAVALAR.237

 

6. MÜTELÂHİK DAVA NİTELİĞİ TARTIŞMALI

 

BAZI HALLER

 

GENEL OLARAK242

KUSUR SORUMLULUĞU İLE KUSURSUZ SORUMLULUK ARASINDAKİ

İLİŞKİ AÇISINDAN TARTIŞMALI HALLER.242

GENEL OLARAK .242

 

İçindekiler 13

KUSUR SORUMLULUĞU İLE ÇEVREYİ KİRLETENİN SORUMLULUĞU

ARASINDAKİ İLİŞKİ. 243

III. KUSUR SORUMLULUĞU İLE EV BAŞKANININ SORUMLULUĞU

ARASINDAKİ İLİŞKİ. 244

KÖTÜNİYETLİ HAKSIZ ZİLYETLİK İLE GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ

İŞ GÖRME ARASINDAKİ İLİŞKİ 245

ŞİRKETLER HUKUKU AÇISINDAN TARTIŞMALI HALLER. 252

ORGAN EKSİKLİĞİ SEBEBİYLE FESİH İLE HAKLI SEBEPLE FESİH

DAVALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 252

YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERE ÖZGÜ DAVALAR İLE DİĞER DAVALAR

ARASINDAKİ İLİŞKİ. 257

Yapısal Değişikliklere Özgü Sorumluluk Davası ile Belge ve

Beyanların Kanuna Aykırı Olmasından Doğan Sorumluluk

Davası Arasındaki İlişki. 258

Yapısal Değişikliklere Özgü Genel Kurul Kararının İptali Davası

(TTK m. 192/1) ile Genel İptal Davası (TTK m. 445) Arasındaki

İlişki 261

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU AÇISINDAN TARTIŞMALI BİR HAL: TEMEL

İLİŞKİDEN DOĞAN TALEP İLE KAMBİYO TAAHHÜDÜNDEN DOĞAN

TALEP ARASINDAKİ İLİŞKİ. 264

İCRA VE İFLAS HUKUKU AÇISINDAN TARTIŞMALI HALLER 270

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI İLE MUVAZAALI İŞLEMİN BUTLANI

DAVASI ARASINDAKİ İLİŞKİ 270

İSTİRDAT DAVASI İLE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI

ARASINDAKİ İLİŞKİ. 283

7. MÜTELÂHİK DAVA OLARAK NİTELENDİRİLMESİ

MÜMKÜN OLMAYAN BAZI HALLER

 

GENEL OLARAK 290

SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUK İLE SEBEPSİZ

ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİ 292

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

MÜTELÂHİK DAVANIN MEDENİ YARGILAMADAKİ GÖRÜNÜMÜ

8. MÜTELÂHİK DAVANIN TEMEL HAKLAR VE MEDENİ YARGILAMAYA

 

HÂKİM İLKELER İLE İLİŞKİSİ

 

MÜTELÂHİK DAVANIN TEMEL HAKLARLA İLİŞKİSİ 295

MÜTELÂHİK DAVANIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİYLE

BAĞLANTILI YARGILAMA İLKELERİ İLE İLİŞKİSİ 299

 

14 İçindekiler

TASARRUF İLKESİ VE HUKUKUN RESEN UYGULANMASI İLKESİ299

Tasarruf İlkesi299

Hukukun Resen Uygulanması İlkesi 301

Tasarruf İlkesi ve Hukukun Resen Uygulanması İlkesi

Çerçevesinde Mütelâhik Davada Hukuki Sebep .303

Mütelâhik Davada Davacının Hukuki Sebep Bildirmesinin

Gerekli Olup Olmadığı.303

Mütelâhik Davada Uygulanacak Hukuki Sebebin

Belirlenmesi 311

Genel Olarak 311

TBK m. 60’ın Uygulanacağı Mütelâhik Davalar

Bakımından318

Mütelâhik Davada Davacının Hukuki Sebepler Üzerinde

Tasarrufta Bulunma İmkânına Sahip Olup Olmadığı322

Genel Olarak 322

Davacının Tek Taraflı İradeyle Hukuki Sebepler

Üzerinde Tasarrufta Bulunma İmkânına Sahip Olup

Olmadığı 323

aaa. Doktrinde ve Yargı Kararlarında İleri Sürülen

Görüşler.323

bbb. Değerlendirme .331

aaaa. Tek Taraflı İradeyle Hukuki Sebep

Üzerinde Tasarrufun Mümkün Olması331

aaaaa. TBK m. 60’ın Uygulanacağı

Mütelâhik Davalar Bakımından.331

bbbbb. Diğer Mütelâhik Davalar

Bakımından.335

bbbb. Hukuki Sebep Üzerinde Tasarrufa Yönelik

İradenin Açık Olması Gerekliliği 339

 

Sözleşmeyle Hukuki Sebep Üzerinde Davacının

Tasarrufta Bulunma İmkânına Sahip Olup Olmadığı 341

Hukuki Sebep Üzerinde Tasarrufun Hukuki Sonuçları 346

Mütelâhik Davada Davacının Hukuki Sebeplerden Birini

Seçmekle Yükümlü Olup Olmadığı348

Mütelâhik Davada Hukuki Sebebin Bütün Olarak

Uygulanması351

TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ.353

Genel Olarak .353

Mütelâhik Davada Taleple Bağlılık İlkesinin Önemi.353

 

İçindekiler 15

III. TARAFLARCA GETİRİLME İLKESİ. 355

Genel Olarak. 355

Mütelâhik Davada Taraflarca Getirilme İlkesinin Önemi. 355

HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ . 358

Genel Olarak. 358

Mütelâhik Davada Davayı Aydınlatma Ödevinin Önemi. 360

TEKSİF İLKESİ 367

Genel Olarak. 367

Mütelâhik Davada Teksif İlkesinin Önemi 368

HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI VE SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ . 370

Genel Olarak. 370

Mütelâhik Davada Hukuki Dinlenilme Hakkı ve Silahların Eşitliği

İlkesinin Önemi. 374

9. MÜTELÂHİK DAVANIN YARGILAMANIN SEYRİNDE

 

GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER

 

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME. 380

GÖREVLİ MAHKEME . 380

Genel Olarak. 380

Mütelâhik Davada Görevli Mahkemenin Tespiti 380

Farklı Hukuki Sebeplere Göre Aynı Mahkemenin Görevli

Olduğu Hallerde  381

Farklı Hukuki Sebeplere Göre Farklı Mahkemelerin Görevli

Olduğu Hallerde  382

Doktrinde ve Yargı Kararlarında İleri Sürülen Görüşler . 382

aaa. Alman Hukukunda . 382

bbb. İsviçre Hukukunda. 383

ccc. Türk Hukukunda. 386

Değerlendirme . 388

YETKİLİ MAHKEME. 395

Genel Olarak. 395

Mütelâhik Davada Yetkili Mahkemenin Tespiti 396

Doktrinde ve Yargı Kararlarında İleri Sürülen Görüşler. 396

Alman Hukukunda 396

İsviçre Hukukunda. 398

Türk Hukukunda. 401

Değerlendirme. 403

 

16 İçindekiler

DİLEKÇELER VE ÖN İNCELEME AŞAMASI407

DAVA DİLEKÇESİ VE DAVANIN AÇILMASI407

Genel Olarak .407

Dava Dilekçesinin Vakıa Unsuru ve Mütelâhik Davada Önemi408

Dava Dilekçesinin Hukuki Sebep Unsuru ve Mütelâhik Davada

Önemi 413

Yargılama Harç ve Giderlerinin Mütelâhik Davada Gösterdiği

Özellikler 420

ÖN İNCELEME AŞAMASI423

TAHKİKAT AŞAMASI428

GENEL OLARAK .428

YARGILAMA USULÜ.434

Genel Olarak .434

Mütelâhik Davada Yargılama Usulünün Tespiti .435

Hukuki Sebeplerin Tamamının Aynı Yargılama Usulüne Tâbi

Olması Halinde.435

Hukuki Sebeplerin Farklı Yargılama Usulüne Tâbi Olması

Halinde 436

III. ISLAH442

Genel Olarak .442

Dava Sebebi Teorileri Bağlamında Hukuki Sebeplerin

Değiştirilmesi ve Genişletilmesi 443

Mütelâhik Davada Islah .449

İSPAT VE DELİLLER.453

Genel Olarak .453

Mütelâhik Davada İspat ve Deliller 454

KARAR AŞAMASI456

HÜKMÜN TESİSİ456

HÜKMÜN ETKİLERİ .459

III. KISMÎ KARAR VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ SORUNU.465

DAVAYI SONA ERDİREN TARAF İŞLEMLERİ VE DAVANIN GERİ

ALINMASI .471

KANUN YOLLARI475

GENEL OLARAK .475

OLAĞAN KANUN YOLLARI476

İstinaf Kanun Yolu476

Genel Olarak476

 

İçindekiler 17

Mütelâhik Davada İstinaf Kanun Yolu. 481

Temyiz Kanun Yolu . 487

Genel Olarak 487

Mütelâhik Davada Temyiz Kanun Yolu. 492

III. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU. 498

HÂKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 499

GENEL OLARAK. 499

MÜTELAHİK DAVADA HÂKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 505

SONUÇ . 509

KAYNAKÇA. 527

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
649,90   
649,90   
2
324,95   
649,90   
3
216,63   
649,90   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
649,90   
649,90   
2
324,95   
649,90   
3
216,63   
649,90   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
649,90   
649,90   
2
324,95   
649,90   
3
216,63   
649,90   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
649,90   
649,90   
2
324,95   
649,90   
3
216,63   
649,90   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
649,90   
649,90   
2
324,95   
649,90   
3
216,63   
649,90   
Kapat