%3
Ara Kararlar El Kitabı Servet Kaya

Ara Kararlar El Kitabı


Basım Tarihi
2024-04
Sayfa Sayısı
1067
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052647936
Boyut
16x24
Baskı
21.190,00 TL 1.154,30 TL

Servet KAYA ( Hakim )

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.7

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 9

SORUMSUZLUK METNİ  11

İÇİNDEKİLER. 13

YARGI HAKKI

Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkının Bulunmaması (Gerekçe ve Karar

Şablonu) . 43

Emsal İçtihat Özetleri  44

YARGI YOLU

Yargı Yolunun Caiz Olmaması (Gerekçe ve Karar Şablonu) 47

Olumsuz Yargı Yolu Uyuşmazlığı (Gerekçe ve Karar Şablonu) 48

Olumsuz Yargı Yolu Uyuşmazlığı Kararıyla Birlikte Tedbirin Devamı Kararı . 50

Olumlu Görev Uyuşmazlığı Çıkarma Talebinin Reddi. 51

Emsal İçtihat Özetleri  51

GÖREVSİZLİK

Görevsizlik Kararı (Karar Miktar İtibariyle Verildiği Anda Kesin İse). 59

Görevsizlik Kararı (Kanun Yolu Açık İse) . 59

Görevsizlik Kararıyla Birlikte Tedbirin Devamı Kararı ve Gerekçe Şablonu 60

Olumsuz Görev Uyuşmazlığı. 61

Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Gerekçe Şablonu . 61

Sulh Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Gerekçe Şablonu . 62

Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Gerekçe Şablonu. 63

Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Gerekçe Şablonu . 66

İş Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Gerekçe Şablonu . 67

Aile Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Gerekçe Şablonu 68

Kadastro Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Gerekçe Şablonu 69

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Gerekçe

Şablonu  71

Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Gerekçe Şablonu (Tazminat

Davasında) 73

Emsal İçtihat Özetleri  75

 

14 İÇİNDEKİLER

 

YETKİSİZLİK

 

Kesin Olmayan Yetki Halinde Yetkisizlik Kararı (Kanun Yolu Açık İse) 105

Kesin Yetki Halinde Yetkisizlik Kararı (Kanun Yolu Açık İse) 108

Yetkinin Kesin Olduğu Hâllerde Yetkisizlik Kararı (Kanun Yolu Bakımından

Karar Verildiği Anda Kesin İse) 110

Yetkinin Kesin Olmadığı Hâllerde Yetkisizlik Kararı (Kanun Yolu Bakımından

Karar Verildiği Anda Kesin İse) 110

Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı (Kesin Yetki Halinde). 111

Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı (Kesin Olmayan Yetki Halinde) 111

Yetkisizlik Kararıyla Birlikte Tedbirin Devamı Kararı (Gerekçe Şablonu). 112

Emsal İçtihat Özetleri. 113

GÖNDERME

 

Ticaret İhtisas Mahkemesine Gönderme Kararı . 137

Ticaret İhtisas Mahkemesine (Yersiz) Gönderilen Dosyanın İadesi Kararı 140

Tüketici İhtisas Mahkemesine Gönderme Kararı 143

Tüketici İhtisas Mahkemesine (Yersiz) Gönderilen Dosyanın İadesi Kararı 146

Kamulaştırma İhtisas Mahkemesine Gönderme Kararı 149

Kamulaştırma İhtisas Mahkemesine (Yersiz) Gönderilen Dosyanın İadesi

Kararı  152

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk İhtisas Mahkemesine Gönderme Kararı 155

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk İhtisas Mahkemesine (Yersiz) Gönderilen

Dosyanın İadesi Kararı  159

Emsal İçtihat Özetleri. 163

 

YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER

 

Gizlilik Kararı - Kapalı Duruşma (Kabul) 185

Gizlilik Kararı - Kapalı Duruşma (Red) . 185

Uygunsuz Dilekçenin Yeniden Düzenlenmesi İçin Kesin Süre İhtarı . 186

Emsal İçtihat Özetleri. 186

 

HÂKİMİN ÇEKİNMESİ, ÇEKİLMESİ VE REDDİ

 

Hâkimin Yasaklılık Nedeniyle Çekinmesi ve Gerekçe Şablonu 195

Hâkimin Ret Sebepleri Bulunması Nedeniyle Çekilmesi – Ara Kararı ve

Gerekçe Şablonu. 195

Hâkimin Reddi Talebin Üzerine Yapılacak İşlemler Ara Kararı 196

Hâkimin Reddi Talebinin Mercince İncelenmesi - Kabul Kararı ve Gerekçe

Şablonu. 196

 

İÇİNDEKİLER 15

Hakimin Reddi Talebinin Mercince İncelenmesi - Ret Kararı ve Gerekçe

Şablonu  197

Hâkimin Reddi Talebinin Geri Çevrilmesi (Kötüniyetli Red) . 198

Emsal İçtihat Özetleri  198

TARAF EHLİYETİ

 

Dava Açılmasına İlişkin Vesayet Makamı İzni İçin Kesin Süre. 209

Davadan Feragate İlişkin Vesayet Makamı İzni İçin Kesin Süre 209

Davalıyı Temsile ve Cevap Dilekçesine İlişkin Vesayet Makamı İzni İçin Kesin

Süre  209

Dava Sırasında Davacının Ölümü . 210

Dava Sırasında Davalının Ölümü 211

Davalının En Yakın Mirasçıların Mirası Reddetmesi . 212

Davalı Şirketin Ticaret Sicilden Terkin Edilmiş Olması 213

Davacı Şirketin Davadan Önce İflasına Karar Verilmiş Olması . 213

Davacı Şirketin Davadan Sonra İflasına Karar Verilmiş Olması. 214

Davalı Şirketin Davadan Önce İflasına Karar Verilmiş Olması (Asliye Ticaret

Mahkemesine Görevsizlik Gerekçe Şablonu). 214

Davalı Şirketin Davadan Sonra İflasına Karar Verilmiş Olması . 216

Vesayet Makamına İhbarda Bulunulması (Davacı Yönünden) . 216

Vesayet Makamına İhbarda Bulunulması (Davalı Yönünden). 216

Mental Gerilik Nedeniyle Yasal Danışman Tanması İçin Vesayet Makamına

İhbarda Bulunulması  217

Kayyım Atanmasına İlişkin Yetki ve Kesin Süre Verilmesi 217

Tarafın Davasını Takip Edebilecek Yeterlilikte Olmaması. 218

Emsal İçtihat Özetleri  218

 

DAVANIN İHBARI VE DAVAYA MÜDAHALE

 

Davanın Üçüncü Kişiye İhbarı. 247

Davanın Üçüncü Kişiye İhbarı (Red) . 247

Üçüncü Kişinin Davaya Müdahale Talebinin Açıklattırılması . 247

Davaya Fer’i Müdahale Talebi (Tarafların Dinlenilmek Üzere Davet Edilmesi) 248

Davaya Fer’i Müdahale Talebinin Hukuki Yarar Yokluğu Nedeniyle Reddi -

Duruşmalı. 248

Davaya Fer’i Müdahale Talebinin Reddi (Süreden) 249

Davaya Fer’i Müdahale Talebinin Kabulü (Taraflar Dinlenilmeksizin) 249

Asli Müdahale Talep Sonucunun Açıklanması ve Harç Tamamlanması ve

Gider Avansı Yatırılması İçin Süre Verilmesi. 249

Emsal İçtihat Özetleri  250

 

16 İÇİNDEKİLER

 

DAVAYA VEKÂLET

 

Vekâletnamede Özel Yetkinin Bulunmaması (Özel Yetki Gereken Usulî

İşlemler) 259

Vekâletnamede Özel Yetkinin Bulunmaması (Dava Şartı – Boşanma Davası) 259

Vekâletnamede Özel Yetkinin Bulunmaması (Dava Şartı – Mirasın Reddi

Davası)  260

Avukatın Vekâletnamesiz Dava Açması (Zarar Doğuracak Hal Var ise) . 260

Avukatın Vekâletnamesiz Dava Açması (Zarar Doğuracak Hal Yok ise) 260

Avukatın Vekâletnamesiz Cevap Dilekçesi Vermesi . 261

Avukatın Vekâletnamesiz Duruşmaya Katılması (Zarar Doğuracak Hal Yok ise) 261

Vekâletname Eksikliğinin Verilen Süre İçerisinde Giderilmemesi (Celse Harcı

ve Diğer Yargılama Giderlerinden Sorumluluk)  261

Vekâletname Eksikliğinin Verilen Süre İçerisinde Kötüniyetli Olarak

Giderilmemesi (CBS ve Baro İhbarı) 262

Tarafın Avukat Tutmak İçin Süre Talebi 262

Avukatın Dosya İncelemek İçin Süre İstemesi (Red). 262

Avukatın Geçerli Bir Özürle Dosya İncelemek İçin Süre İstemesi (Kabul). 262

Vekillikten Çekilen Davacı Vekilinin Davayı Takip Etmemesi 263

Avukatın - Vekilin Duruşmada Disiplinsiz Hareketlerde Bulunması 263

Avukatın Azlinden Sonra Vekâlet Verenin Davayı Takip Etmemesi 263

Avukatın İş Yapamaz Duruma Gelmesi Halinde Ara Karar 264

Vekaletnamede Suret Harcı Eksikliği (Davacı Vekili Yönünden) . 265

Vekâletnamede Suret Harcı Eksikliği (Davalı Vekili Yönünden) 265

Vekâletnamede Baro Pulu Eksikliği . 265

Yetki Belgesinde Baro Pulu Eksikliği 266

Emsal İçtihat Özetleri. 266

 

TEMİNAT (Zorunlu Teminat Halleri)

 

Mutad Meskenin Bulunmayan Türk Vatandaşının Dava Açması İçin Teminat

Yatırma Zorunluluğu. 277

Mutad Meskenin Bulunmayan Türk Vatandaşının Davacı Yanında Davaya

Müdahil Olması İçin Teminat Yatırma Zorunluluğu 277

Mutad Meskenin Bulunmayan Türk Vatandaşının Takip Yapması İçin

Teminat Yatırma Zorunluluğu. 278

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Davacının Teminat Yatırma Zorunluluğu 278

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Müdahale Talebinde Bulunanın Teminat

Yatırma Zorunluluğu. 279

Yabancının Dava Açması İçin Teminat Yatırma Zorunluluğu 280

 

İÇİNDEKİLER 17

Yabancının Takip Yapması İçin Teminat Yatırma Zorunluluğu . 280

Davacının Adli Yardımdan Yararlanması Nedeniyle Teminat Yatırılması

Talebinin Reddi Kararı 281

Davacının, Yurt İçinde Yeterli Taşınmazının Bulunması Nedeniyle Teminat

Yatırılması Talebinin Reddi Kararı  281

Davacının, Ayni teminatla Güvence Altına Alınmış Alacağının Bulunması

Nedeniyle Teminat Yatırılması Talebinin Reddi Kararı. 281

Davanın, Sırf Küçüğün Menfaatlerini Korumaya Yönelik Olarak Açılmış

Olması Nedeniyle Teminat Yatırılması Talebinin Reddi Kararı. 282

İlama Bağlı Alacak İçin İlamlı İcra Takibi Yapılmış Olması Nedeniyle Teminat

Yatırılması Talebinin Reddi Kararı  282

Emsal İçtihat Özetleri  282

SÜRELER

 

Hâkim Tarafından Verilen Süre İçin Haklı Nedenle Ek Süre İstenmesi (Kabul). 285

Hâkim Tarafından Verilen Süre İçin Ek Süre İstenmesi (Red). 285

Kanunda Belirtilen Süre İçin Ek Süre İstenmesi 285

Emsal İçtihat Özetleri  285

ESKİ HALE GETİRME

 

Kesin Süreden Sonra Eski Hale Getirme Talebi Hakkında Ara Karar (Kabul) 293

Kesin Süreden Sonra Eski Hale Getirme Talebi (Red). 293

Emsal İçtihat Özetleri  294

DAVA ŞARTLARI

 

Dava Şartı Yokluğu Nedeniyle Usulden Ret Kararı . 297

Emsal İçtihat Özetleri  297

İLK İTİRAZLAR

 

İlk İtirazlar Hakkında Karar . 315

Emsal İçtihat Özetleri  315

DAVANIN AÇILMASI. 319

Davanın Açılma Tarihinin Tespiti 319

 

Dava Dilekçesindeki Zorunlu Unsurlarda Eksiklik Bulunması (HMK 119/1-b-

c-ç-ğ-h) . 319

 

Eksik Başvuru Harcının Tamamlanması İhtarı - Tensipte . 319

Eksik Başvuru Harcının Tamamlanması İhtarı - Duruşmada. 320

 

18 İÇİNDEKİLER

Eksik Peşin Harcın Tamamlanması İhtarı - Tensipte . 320

Eksik Peşin Harcın Tamamlanması İhtarı - Duruşmada 320

Eksik Gider Avansının Tamamlanması İhtarı - Tensipte 321

Eksik Gider Avansının Tamamlanması İhtarı - Duruşmada Tefhim. 321

Suçüstü Ödeneğinden Giderlerin Karşılanması 321

Davanın Geri Alınması, Davadan Vazgeçilmesi ve Davanın Atiye Bırakılması

(Red) . 322

Davanın Geri Alınması 323

Davadan Vazgeçilmesi 323

Davanın Atiye Bırakılması (Atiye Terki). 324

Taraf Değişikliği Talebi (Ret) . 324

Taraf Değişikliği Talebi (Kabul) 324

Taraf Değişikliği Nedeniyle davanın tarafı olmaktan çıkarılan Lehine

Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti. 325

Dava Konusunun Devri Nedeniyle Davacıya Tercihin Sorulması 325

Emsal İçtihat Özetleri. 325

CEVAP DİLEKÇESİ

 

Ek Cevap Süresi Verilmesi (Yazılı Yargılama) 351

Ek Cevap Süresi Verilmesi (Basit Yargılama). 351

Cevap Dilekçesinin Süresinde Verilmemesi 352

 

Cevap Dilekçesindeki Zorunlu Unsurlarda Eksiklik Bulunması (HMK 129/1-a-

b-c-ç-g) 352

 

Karşı Davanın Asıl Dava ile takas mahsup ilişkisinin ve Bağlantının

Bulunmaması 352

Karşı Davanın Süresinde Açılmamış Olması 353

Emsal İçtihat Özetleri. 353

 

CEVABA CEVAP VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ

 

Duruşmada Cevap dilekçesinin Tebliğ Edilmesi (Yazılı Yargılama) . 359

Duruşmada Cevaba Cevap Tebliğ Edilmesi (Yazılı Yargılama). 359

Duruşmada Cevap dilekçesinin Tebliğ Edilmesi (Basit Yargılama) 360

Emsal İçtihat Özetleri. 361

ÖN İNCELEME

 

Uyuşmazlık Konusunun Belirlenmesi (Yazılı Yargılama) . 363

Uyuşmazlık Konusunun Belirlenmesi (Basit Yargılama) 363

 

İÇİNDEKİLER 19

Sulh ve Arabuluculuğa Teşvik, Esasları, Süreci ve Hukuki Sonuçlarının

Hatırlatılması 364

Sulh ve Arabuluculuğa Teşvik, Esasları, Süreci ve Hukuki Sonuçlarının

Hatırlatılması (Basit Yargılama) 364

Ön İnceleme Duruşmasına Davet Tutanağı (Yazılı yargılama) 365

İddia ve Savunmanın Değiştirilmesi ve Genişletilmesi Yasağı (Yazılı

Yargılama)  365

Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelere İlişkin İtiraz (Davanın Reddi) 366

Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelere İlişkin İtiraz (İtirazın Reddi) 366

Emsal İçtihat Özetleri  366

TAHKİKAT

 

HMK'nın 139'uncu Maddesi İhtarına Rağmen Delillerin Sunulmaması veya

Getirilmesi İçin Gerekli Açıklamanın Yapılmaması 373

Tahkikat Aşamasına Geçiş 373

Tahkikatın Sona Erdiği Duruşmada Sözlü Yargılamaya Geçileceği İhtarı 373

İnceleme Sırasının Belirlenmesi (Davacı İddialarının Öncelikli İncelenmesi) . 373

İnceleme Sırasının Belirlenmesi (Davalı Savunmasının Öncelikli İncelenmesi) 373

Tarafların Dinlenilmesi İçin Duruşmaya Davet. 374

Davanın Yeterli Derecede Aydınlanması Nedeniyle Tahkikatın Bitirilmesi 374

Emsal İçtihat Özetleri  374

DURUŞMA

 

Resmi Tatil veya Çalışma Saati Dışında Keşif veya Duruşma Yapılması 379

Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma Yapılması . 379

Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Tanığın, Bilirkişinin, Tarafın

Dinlenilmesi . 379

Tarafların Duruşmaya Gelmemesi - Dosyanın İşlemden Kaldırılması 380

Masraf Bulunmaması Nedeniyle Mazeretin Reddi ve Dosyanın İşlemden

Kaldırılması. 380

Dosyanın Süresi İçerisinde Yenilenmemesi Nedeniyle Açılmamış Sayılması . 382

Dosyanın Üçüncü Kez Takipsiz Bırakılması Nedeniyle Açılmamış Sayılması

(Yazılı Yargılama) 382

Dosyanın İkinci Kez Takipsiz Bırakılması Nedeniyle Açılmamış Sayılması

(Basit Yargılama)  383

Duruşma Düzenine İlişki İhtar (Taraf Hakkında). 384

Duruşma Düzenine İlişkin İhtara Rağmen Uygunsuz Hareketlerin Devam

Etmesi (Taraf Hakkında). 384

 

20 İÇİNDEKİLER

İhtara Rağmen Duruşma Düzeninin Bozmaya Devam Edilmesi (Disiplin

Hapsi) 384

Duruşma Sırasında Suç Teşkil Eden Eylemde Bulunmak (Disiplin Cezası ve

Tutuklama Kararı) . 385

Duruşma Sırasında Görüntü ve Ses Kaydı Yapılması (İhtar) 385

İhtara Rağmen Duruşma Sırasında Görüntü ve Ses Kaydı Yapılması 386

Beyanların Birebir Duruşma Zaptına Geçirilmesi Talebinin Reddi 386

Beyanların Doğrudan Tutanağa Geçirilmesi Talebi (Kabul) 387

Zabıt Katibinin Görev Yapamayacak Durumda Olması Nedeniyle Başka

Kişinin Görevlendirilmesi 387

Emsal İçtihat Özetleri. 387

 

ÖN SORUN - BEKLETİCİ MESELE

 

Ön Sorunun incelenmesi 397

Bekletici Mesele Kararı . 397

Bekletici Mesele Talebinin Reddi 397

Veraset İlamı İçin Yetki ve Kesin Süre Verilmesi ile Neticesinin Beklenilmesi 398

Emsal İçtihat Özetleri. 398

 

DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI

 

Davaların Birleştirilmesi (Aynı Yargı Çevresinde) 401

Davaların Birleştirilmesi (Ayrı Yargı Çevresinde) 401

Davaların Birleştirilmesi Talebinin Reddi (Aynı Yargı Çevresinde) 402

Davaların Birleştirilmesi Talebinin Reddi (Ayrı Yargı Çevresinde). 402

Davaların Ayrılması. 403

Emsal İçtihat Özetleri. 404

İSTİCVAP

 

Tarafların İsticvabı 409

İstinabe yoluyla Tarafların İsticvabı 409

Aynı Anda Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla İsticvap. 409

Gelemeyecek Durumda Olan Kişinin Bulunduğu Yerde İsticvap Olunması 410

Tarafların İsticvaben Dinlenmesi 410

İsticvaptan Çekinme – Sır Nedeniyle - (Hatırlatma Zorunluluğu Yok). 411

İsticvaptan Çekinme – Menfaat Tehlikesi Nedeniyle (Hatırlatma

Zorunluluğu Yok)  411

Emsal İçtihat Özetleri. 412

 

İÇİNDEKİLER 21

 

ISLAH

 

Islahın Karşı Tarafa Tebliği 417

Islaha Karşı Beyan İçin Süre Verilmesi 417

Tahkikattan Sonra Islah 417

İkinci Kez Islah 417

Bozmadan veya Kaldırma Kararından Sonra Islah (Tahkikata İlişkin İşlem

Yapılmış İse) . 418

Bozmadan veya Kaldırma Kararından Sonra Islah (Tahkikata İlişkin İşlem

Yapılmamış İse)  418

Davanın Tamamen Islahında Yeni Bir Dava Dilekçesi Sunmak Üzere

Verilmesi  418

Davanın Tam Islahında Geçersiz İşlemler Nedeniyle Teminat . 419

Kötüniyetli Islah . 419

Emsal İçtihat Özetleri  420

 

MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ

 

Mahkemenin Maddi Hatalarının Düzeltilmesi . 445

Tarafların Maddi Hatalarının Düzeltilmesi . 445

Emsal İçtihat Özetleri  445

 

TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMAYA

GEÇİŞ (YAZILI YARGILAMA USULÜNDE)

 

Tahkikatın Sona Ermesinden Önce Taraflara Verilen Söz (Yazılı Yargılama) 449

Tahkikatın Sona Erdirilmesi ve Sözlü Yargılamaya Geçiş (Yazılı Yargılama -

HMK 147 İhtarı Varsa) 449

Tahkikatın Sona Erdirilmesi ve Sözlü Yargılamaya Geçiş (Yazılı Yargılama -

HMK 147 İhtarı Bulunmakla Birlikte Süre Talebi Varsa). 449

Tahkikatın Sona Erdirilmesi ve Sözlü Yargılamaya Geçiş (Yazılı Yargılama -

HMK 147 İhtarı Bulunmamakla Birlikte, Karar İçin Gün Talebi Olmadığı

Açıkça Belirtilirse). 450

Tahkikatın Sona Erdirilmesi ve Sözlü Yargılamaya Geçiş (Yazılı Yargılama -

HMK 147 İhtarı Yoksa, Karar İçin Gün Talebi Varsa)  450

Toplu Mahkemede Tahkikat Hâkimi Görevlendirilmesi. 451

Toplu Mahkemede Naip Hâkim Görevlendirilmesi 451

Toplu Mahkemede Tahkikatın Sona Ermesinden Önce Dosyanın Mahkeme

Başkanına Verilmesi,  451

Toplu Mahkemede Kurulun Tahkikatı Genişletmesi 452

Toplu Mahkemede Tahkikatın Sona Ermesi. 452

Emsal İçtihat Özetleri  452

 

22 İÇİNDEKİLER

 

İSPAT VE DELİLLER

 

Uyuşmazlığın Çözümünde Etkili Olmayan Vakıa İçin Delil Toplanması Talebi 455

Herkesçe Bilinen Vakıa İçin Delil Toplanması Talebi. 455

Emsal İçtihat Özetleri. 455

İkrar Edilmiş Vakıa İçin Delil Toplanması Talebi 457

İkrardan Dönülmesi Talebi 458

Sulh Görüşmeleri Sırasındaki İkrara İlişkin Talebinin Reddi Kararı . 458

Emsal İçtihat Özetleri. 458

Süresinden Sonra Bildirilen Delil (Red). 460

Sonradan Delil Gösterilmesi; HMK 145 - Yargılamayı Geciktirme Amacı

Yoksa (Kabul)  460

Sonradan Delil Gösterilmesi; HMK 145 - Tarafın Kurusundan

Kaynaklanmıyorsa (Kabul)  460

Sonradan Delil Gösterilmesi; HMK 145 (Red). 461

Emsal İçtihat Özetleri. 461

Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Delil (Red) 462

Emsal İçtihat Özetleri. 463

Kanunun Belirli Delillerle İspatını Emrettiği Hususlara İlişkin Başka Delil (Red) 463

Emsal İçtihat Özetleri. 464

Yazılı Belge İle İspatı Gereken Hususta Tanık Dinlenmesi Talebi 465

Emsal İçtihat Özetleri. 465

İspat Yükünün Hangi Tarafa Ait Olduğu Hususu (Genel Kural). 466

Emsal İçtihat Özetleri. 466

İspat Yükünün Hangi Tarafa Ait Olduğu Hususu (Karineye Dayanılması) . 467

Emsal İçtihat Özetleri. 468

İspat Yükünün Hangi Tarafa Ait Olduğu Hususu (Delil Sözleşmesi) 469

Emsal İçtihat Özetleri. 470

 

İspat Yükünün Hangi Tarafa Ait Olduğu Hususu (Geçersiz Delil

Sözleşmesinin) 471

Emsal İçtihat Özetleri. 471

Vakıaları İspata Elverişli Şekilde Somutlaştırma İhtarı 471

Emsal İçtihat Özetleri. 472

Delillerin Hangi Vakıanın İspatı İçin Gösterildiğini Açıklanması İhtarı 472

Emsal İçtihat Özetleri. 472

Başka Yerdeki Delilin Bulunduğu Yerde İncelenmesi 473

Delilden Vazgeçilmesi (Karşı Tarafın Açık İzni Yoksa) . 473

Emsal İçtihat Özetleri. 473

 

İÇİNDEKİLER 23

Delilden Vazgeçilmesi (Karşı Tarafın Açık İzni Varsa) . 474

Delillerin İncelenmesinin Ertelenmesi . 474

İstinabe Yoluyla Delillerin İncelenmesi 474

Emsal İçtihat Özetleri  474

İstinabe İşlemlerine Katılma Hakkının Hatırlatılması . 475

Emsal İçtihat Özetleri  475

Belge Niteliğindeki Delilin Celbi . 476

Emsal İçtihat Özetleri  476

Belge Aslının İlgilisine İadesi (Dava Sonuçlanmamış İse) . 477

Belge Aslının İlgilisine İadesi (Hüküm Kesinleşmiş İse). 477

Emsal İçtihat Özetleri  478

Miktar İtibariyle Senetle İspat Zorunluluğu - Tanık Dinlenmesi Talebinin

Reddi  478

Emsal İçtihat Özetleri  478

Miktarın Azalması Halinde Senetle İspat Zorunluluğu - Tanık Dinlenmesi

Talebinin Reddi  480

HMK'nın 200/1'in Hatırlatılması ve Karşı Tarafın Açık Muvafakati Halinde

Tanık Dinlenmesi 480

Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları (Parasal Sınırın Üzerindeki

Uyuşmazlıklarda Tanık Dinlenilmesi) . 481

Emsal İçtihat Özetleri  481

Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağı. 482

Emsal İçtihat Özetleri  482

Delil Başlangıcı- Senetle İspat Zorunluluğu İstisnası 482

Emsal İçtihat Özetleri  483

İlamlara Karşı Tanık Dinlenmesi Talebinin Reddi Kararı. 484

Emsal İçtihat Özetleri  484

Düzenleme Şeklinde Noter Senetlerine Karşı Tanık Dinlenmesi Talebinin

Reddi Kararı 485

Emsal İçtihat Özetleri  485

Onaylama Şeklinde Noter Senetlerinin Delil Niteliği (Gerekçe Şablonu) . 486

Emsal İçtihat Özetleri  486

Resmi Belgelerin Delil Niteliği (Gerekçe Şablonu) 487

Emsal İçtihat Özetleri  487

Resmi Belge İle İlgili Şüphe Varsa Kurumdan Açıklama İstenmesi . 488

Emsal İçtihat Özetleri  488

Mahkeme Huzurunda İkrar Edilen Adi Senetlerin İspat Gücü 489

Emsal İçtihat Özetleri  489

 

24 İÇİNDEKİLER

Elektronik İmza ile Oluşturulmuş Belgenin Delil Niteliği (Gerekçe Şablonu) 491

Elektronik İmza İle Oluşturulmuş Belgenin İncelenmesi 491

İmza Atamayanların Mühür, Alet veya Parmak İzi Kullanarak Düzenledikleri

Senetlerin Delil Niteliği (Gerekçe Şablonu). 492

Emsal İçtihat Özetleri. 492

Hesap Defteri veya Cüzdanla İş Yapan Kuruluşlardaki İmza Atamayanların

İşlemler (Gerekçe Şablonu)  492

Emsal İçtihat Özetleri. 492

 

Senette Çıkıntı Kazıntı Silinti - Kısmen Hükümsüz Sayılması (Gerekçe

Şablonu) 493

Emsal İçtihat Özetleri. 493

 

Senette Çıkıntı Kazıntı Silinti - Tamamen Hükümsüz Sayılması (Gerekçe

Şablonu) 494

Emsal İçtihat Özetleri. 494

 

Yazı veya İmzanın Süresi İçerisinde İnkâr Edilmemiş Olması (Gerekçe

Şablonu) 494

Emsal İçtihat Özetleri. 495

Sahteliği İddia Edilen Belgenin İstenmesi ve Kasaya Alınması 495

Resmi Belgenin Sahteliğinin Tespiti İçin Dava Açmak Üzere Süre Verilmesi

(Gerekçe Şablonu)  495

Emsal İçtihat Özetleri. 496

 

Adi Senetteki Yazı veya İmzanın İnkar Edilmesi Halinde İşleme Esas

Alınamaması . 496

Emsal İçtihat Özetleri. 496

 

Resmi Senetteki Yazı veya İmzanın İnkâr Edilmesi Halinde İşleme Esas

Alınamaması . 497

Emsal İçtihat Özetleri. 497

Yazı veya İmza İnkarının Tedbirlere Etkisi (Tedbire İtirazın Reddi). 498

Emsal İçtihat Özetleri. 498

Güvenli Elektronik İmzalı Belgenin İnkarı Halinde Bilirkişi İncelemesi . 499

Sahtecilik İncelemesi İsticvap Ara Kararı 499

Emsal İçtihat Özetleri. 499

Sahtecilik İncelemesi İsticvap Sonrası Re'sen Kanaat. 500

Emsal İçtihat Özetleri. 500

Sahtecilik İncelemesi İsticvap Sonrası Bilirkişi İncelemesi (Uzman Bilirkişi) . 501

Sahtecilik İncelemesi İsticvap Sonrası Bilirkişi İncelemesi (Adli Tıp Kurumu). 502

Sahtecilik İncelemesi Raporlar Arası Çelişkinin Giderilmesi (ATK

Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu)  504

 

İÇİNDEKİLER 25

Sahtecilik İncelemesi Raporlar Arası Çelişkinin Giderilmesi (Bilirkişi Heyeti). 505

Sahtecilik İncelemesi İstiktap Formlar . 505

Emsal İçtihat Özetleri  506

Sahte Adi Senedin İptalinde Hüküm (Sahtecilik Davasında veya Ön Sorun

Olarak İncelenen Davada) 509

Sahte Resmi Senedin İptalinde Hüküm (Sahtecilik Davasında) 509

Haksız Yere Sahtecilik İddiası Adi Senette (Celse Harcı ve Tazminat) 509

Haksız Yere Sahtecilik İddiası Resmi Senette (Celse Harcı ve Tazminat) 509

Emsal İçtihat Özetleri  510

 

Bilirkişi Ara Kararından Önce Sahtelik İddiasından Vazgeçme Halinde

Tazminattan İndirim Kararı  510

Bilirkişi Ara Kararından Önce Sahtelik İddiasından Vazgeçme Halinde

Tazminata Yer Olmadığı Kararı. 511

Hukuk Mahkemesince Verilen Belgenin Sahte Olmadığı Kararının Ceza

Mahkemesini Bağlayıcılığı Nedeniyle Bekletici Mesele Talebinin Reddi 511

Ceza Mahkemesince Sahtecilik Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığı

veya Beraat Kararının Bağlayıcı Olmadığı. 511

Emsal İçtihat Özetleri  512

Belgelerin Halefler Aleyhine Kullanılması (Gerekçe Şablonu) 512

Kendi Elindeki Belgeye Dayanan Taraftan Belge İstenmesi . 512

Emsal İçtihat Özetleri  512

Kendi Elindeki Elektronik Belgelerin Çıktısının İstenmesi. 513

Belge Aslının İbraz Edene Verilmesi (Sahtecilik İddiası Yok iken). 514

Belge Aslının İbraz Edene Verilmesi (Talep Halinde) 514

Belge Aslının İbrazı Usulü (Yetki Çevresi Dışındaki Mahkemeye Gönderme

İçin)  514

Emsal İçtihat Özetleri  514

Bilirkişiye Yerinde İnceleme Yetkisi Verme Talebinin Reddi 515

Emsal İçtihat Özetleri  515

Bilirkişiye Aracılığıyla Yerinde İnceleme (Hakim Gözetiminde Keşif Suretiyle) 515

Emsal İçtihat Özetleri  516

 

Karşı Tarafın Elindeki Belgeye Dayanılması Halinde Belgeyi Elinde

Bulundurduğu İddia Edilen Taraftan Belge İstenmesi İhtarı  517

Emsal İçtihat Özetleri  517

Belgenin Elinde Bulunduğunu İnkar Edilmesi Veya Belgeyi Bulamadığını

Beyan Etmesi Halinde İhtar (Yemin Teklifi) 521

Emsal İçtihat Özetleri  522

Mahkemece Belge Aslının Dava Dışı Resmi Makamlardan İstenmesi 524

 

26 İÇİNDEKİLER

Mahkemece Belge Aslının Dava Dışı Özel Kişiden İstenmesi 524

Emsal İçtihat Özetleri. 524

Üçüncü Kişinin İbraz Etmediği Belge İçin Tanık Olarak Dinlenmesi 527

Emsal İçtihat Özetleri. 527

Yabancı Dilde Yazılmış Belgenin Tercümesinin İbrazı . 527

Emsal İçtihat Özetleri. 527

Yabancı Dildeki Belgenin Resmi Tercümesi (Re'sen) 528

Yabancı Dildeki Belgenin Resmi Tercümesi (Talep Üzerine). 528

Yabancı Dildeki Belgelerde Yetkili Merci veya Konsolos Onayı/Tasdiki İhtarı 529

Emsal İçtihat Özetleri. 529

Yabancı Dildeki Vekaletnamede Yetkili Merci veya Konsolos Onayı/Tasdiki İhtarı 531

Emsal İçtihat Özetleri. 531

Tasdik Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine Taraf Ülke İçin Tasdik Ara

Kararında Dönülmesi  532

Emsal İçtihat Özetleri. 533

Anayasa Mahkemesi Karar Özetleri (İspat ve Deliller Hakkında)  534

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararı Özetleri (İspat ve Deliller Hakkında). 542

 

TİCARİ DEFTERLER

 

Ticari Defterlerin İbrazı - Ticari Davalarda Re'sen (Münhasıran Deftere

Dayanma Yoksa) . 545

Ticari Defterlerin İbrazı - Ticari Olmayan Davada - Tarafların Talebi Üzerine

(Yalnızca Bir Taraf Tacir İse) 545

Ticari Davalarda Usulüne Uygun Tutulmayan Ticari Defterler (Gerekçe

Şablonu) 545

Ticari Davalarda Usulüne Uygun Tutulan Ticari Defterlerin Delil Niteliği (Red

Gerekçe Şablonu) . 545

Defterlerdeki Sahibi Lehine ve Aleyhine Olan Kayıtların Birbirinden

Ayrılamaması (Gerekçe Şablonu) . 546

Ticari Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Olması (Gerekçe Şablonu). 546

Münhasıran Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Dayanma . 546

Ticari Defterlerin Bilirkişi Tarafından Hangi Hususlarda İnceleneceğinin

Belirtilmesi 546

Emsal İçtihat Özetleri. 547

YEMİN

 

Yemin Teklifi Hakkının Hatırlatılması - Yemine Davet - Yemin Etmemenin

Sonucunun İhtarı . 555

Tüzel Kişiler Hakkında Yemine Davet - (Duruşmada Hazır Değilse) 556

 

İÇİNDEKİLER 27

Yemine Davet - Taraf Duruşmada Hazır İse (Yemin Metni İçin Süre Talebi

Varsa) . 557

Yemine Davet Taraf Duruşmada Hazır İse (Yemin Metni İçin Süre Talebi

Yoksa). 558

Yemin Şekli ve İcrası. 558

Yeminin Konusu Nedeniyle Soru Talebinin Reddi 559

Yeminin Konusu Olamayacak Vakıalar Hakkında Yemin Teklifi Talebinin Reddi 559

İade Edilen Yemine Davet 560

Yeminin İade Talebinin Yemin Teklif Edilen Tarafın Şahsından

Kaynaklanması Nedeniyle Reddi  560

Ölüm veya Fiil Ehliyetinin Kaybı Halinde Yemin . 560

İlgisiz Kişiye Yemin Teklifinin Reddi 561

Ergin Olmayanlar veya Kısıtlılara İlişkin Yemine Davet 561

Yemin Konusunun Yeterli Açıklıkta Olmadığı Hususunda İtiraz Reddi . 562

Yemin Konusunun Yeterli Açıklıkta Olmadığı Hususunda İtirazın Kabulü 562

Sağır ve Dilsiz Yemini - Okuma Yazma Bilen - El Yazılı Yemin. 562

Okuma Yazma Bilen Sağır ve Dilsizler İçin Duruşma Tutanağından Ayrı

Tutulacak El Yazılı Yemin Tutanağı . 563

Sağır ve Dilsiz Yemini - Okuma Yazma Bilmeyenler İçin İşaret Dili ile Yemin . 564

Mahkeme Dışında Yemin - Hasta ve Engelliler İçin Yemin . 565

İstinabe Yoluyla Yemin (Yemin Talimatı) 565

Ses ve Görüntü Nakli Yoluyla Yemin (Yemin Talimatı) . 566

Yemin Sırasında Davanın Aydınlanması İçin Soru Sorulması 566

Yeminli Beyanın Tutanağa Geçirilmesi ve Yemin Edene Okunması . 567

Yalan Yere Yemin Şikâyetinin Bekletici Mesele Yapılması Talebinin Reddi 567

Emsal İçtihat Özetleri  567

TANIK

 

Tanık Bildirilmesi İçin Süre Verilmesi . 579

Ölen Tanık Yerine Tanık Bildirilmesi İçin Süre Verilmesi 579

Tanığın Davet Edilmesi – Çıkarılacak Davetiye. 580

Tanığın Telefon, Faks, E-Posta Gibi Araçlarla Davet Edilmesi 581

Geri Kalan Tanıkların Dinlenilmesinden Vazgeçilmesi 581

Tanık Verilen Süresinde Bildirilmemiş ise (Duruşmada Da Hazır Değilse) . 581

Tanık Adresi Bildirilmesi İçin Kesin Süre Verilmesi. 581

Tanık Adresi Yanlış İse Yeni Adres İçin Kesin Süre 582

Tanık Zorla Getirme ve Para Cezası 582

 

28 İÇİNDEKİLER

Tanıklığın İzne Bağlı Olduğu Haller – (Görev Gereği Sır). 582

Tanığa Soru Kağıdı Gönderilmesi 582

Tanıklıktan Çekinme Hakkının Hatırlatılması - Kişisel Neden (Bağ) Varsa 583

Tanıklıktan Çekinme – Sır Nedeniyle - (Hatırlatma Zorunluluğu Yok). 584

Tanıklıktan Çekinme – Menfaat Tehlikesi Nedeniyle (Hatırlatma

Zorunluluğu Yok)  584

Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnası Nedeniyle Çekinme Talebinin Reddi. 585

Tanıklıktan Çekinme Talebinin Delil Gösterilmemesi Nedeniyle Reddi 586

Sebepsiz Yere Tanıklık Yapmamak – Para Cezası ve Duruşmanın Ertelenmesi 587

Sebepsiz Yere Tanıklıktan Yapmamakta Direnme – Disiplin Hapis Cezası Verilmesi . 587

Tanıkların Beyanlarının Kuşkulu Olması Diğer Tanık Beyanlarına İtibar

Edilmesi (Gerekçe Şablonu) 588

Tanığa Görevinin Önemini Anlatma – (Dinlenmeden Önce) 588

Tanık Yemini . 588

Tanığın Yeminsiz Dinlenilmesi 589

Tanığın Keşifte Dinlenilmesi . 589

Tanığın Keşifte Dinlenilmesi Talebinin Reddi 589

Hasta veya Engelli Tanığın Bulunduğu Yerde Dinlenilmesi. 589

Tanığın İstinabe Yoluyla Dinlenilmesi . 590

Tanığın İstinabe Yoluyla Dinlenilmesi İçin Talimat Müzekkeresi Şablonu 590

Tanığın İstinabe Yoluyla Dinlenilmesi Talebinin Reddi . 592

Tanığın Tercümanla Dinlenilmesi – (Türkçe Bilmeyen Tanık Hakkında) . 592

Tanığın Dinlenilmesi – Sağır ve Dilsiz Olup, Okuma Yazma Bilmeyen Tanık

Hakkında. 593

Tanığın Dinlenilmesi – Sağır ve Dilsiz Olup, Okuma Yazma Bilen Tanık Hakkında 593

Sağır ve Dilsiz Olup, Okuma Yazma Bilen Tanığa İlişkin Yazılı Tutanak . 594

Yalan Tanıklık Hakkında Suç İhbarında Bulunulması 596

Yalan Tanıklık Hakkında Suç İhbarı (Tutuklamalı) . 597

Tanığa Ücret Ödenmesi 597

Tanığa Ücret Ödenmesi - Yol, Konaklama, Beslenme Dahil 597

Tanık Beyanının Alınması - (Duruşma Genel Şablonu) . 598

Emsal İçtihat Özetleri. 599

BİLİRKİŞİ

 

Bilirkişi Görevlendirilmesi - Tek Bilirkişi 613

Bilirkişi Görevlendirilmesi - Bilirkişi Heyeti . 614

Bilirkişiye Ek Ücret Takdiri (Gerekçeli Ara Karar) 615

 

İÇİNDEKİLER 29

Bilirkişinin Süresinde Rapor Vermemesi - İhtar 615

Bilirkişinin Rapor Vermemesi - Para Cezası Verilmesi ve Disiplin Cezası İhtarı 615

Bilirkişinin Rapor Vermemekte Direnmesi - Disiplin Hapsi 616

Bilirkişilik Görevi Kabul Zorunluluğu - Para Cezası Verilmesi ve Disiplin

Cezası İhtari (Bilirkişi Listesinde Yer Almayan Kişi veya Kuruluşlar Dahil) 616

Bilirkişilik Görevi Kabul Zorunluluğu - Disiplin Cezası (Bilirkişi listesinde yer

almayan kişi veya kuruluşlar dahil)  617

Bilirkişiye Dosya Teslimi ve Yeminin Hatırlatılması (Tek Bilirkişi). 617

Bilirkişiye Dosya Teslimi ve Yeminin Hatırlatılması (Bilirkişi Heyeti) 618

Bilirkişiye Yemin Verdirilmesi (Listede Yer Almayan Bilirkişi) 619

Bilirkişinin Yasaklılığı Nedeniyle Görevden Alınması. 620

Bilirkişinin Reddi Nedeniyle Görevden Alınması 621

Bilirkişinin Reddi Talebinin Reddi. 622

Bilirkişiye Verilen Sürenin Uzatılması. 622

Süresinde Rapor Sunulmaması Nedeniyle Yeni Bilirkişi Görevlendirilmesi 623

Bilirkişi Raporuna İtiraz İçin Ek Süre Verilmesi. 623

Bilirkişiden Ek Rapor Alınması 623

Yeni Bilirkişiden Yeni Rapor Alınması. 624

Bilirkişinin Görevi Kabulden Kaçınma (Çekilme) Talebinin Kabulü (Gerekçe

Şablonu) . 624

Bilirkişi Raporu Değerlendirme (Gerekçe Şablonu) 625

Adli Tıp Kurumundan Rapor İstenmesi (Gerekçeli Ara Karar) 625

Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş Uzmanlar Hayetinden Rapor İstenmesi

(Gerekçeli Ara Karar) 625

Emsal İçtihat Özetleri  626

KEŞİF

 

Keşif Kararı . 643

Keşif Kararı - İstinabe . 644

Temsili Uygulama. 644

Emsal İçtihat Özetleri  645

 

SOYBAĞININ TESPİTİ İÇİN İNCELEME

 

Soybağının Tespiti İçin Kan Örneği Alınması 649

Soybağının Tespiti İçin Kan Örneği Alınması - Talimat Yoluyla. 650

Rapor Masrafı Taraflarca Yatırılmamış İse (Masrafın Hazineden

Karşılanması) 650

Emsal İçtihat Özetleri  651

 

30 İÇİNDEKİLER

 

UZMAN GÖRÜŞÜ

 

Uzman Görüşü Sunmak Üzere Ek Süre Talebinin Reddi . 653

Uzman Görüşü Sunan Kişinin Duruşmaya Çağrılması. 653

Emsal İçtihat Özetleri. 653

 

HÜKÜM, HÜKMÜN VERİLMESİ VE TEFHİMİ

 

Hüküm, Hükmün Verilmesi ve Tefhimi. 659

6100 sayılı HMK'ya göre Gerekçeli Karar Şablonu 659

Emsal İçtihat Özetleri. 660

TASHİH

 

Tashih Şerhi - Hüküm Tebliğ Edilmiş İse Duruşmaya Davet Ara kararı . 673

Tashih Şerhi - Duruşmalı İncelemede Duruşma İcrası 673

Tashih Şerhi - Hüküm Tebliğ Edilmemiş İse Re'sen Tashih Ek Kararı 674

Emsal İçtihat Özetleri. 674

TAVZİH

 

Tavzih Talebine İlişkin Dosya Üzerinden İnceleme Ara Kararı 685

Tavzih Talebine İlişkin Duruşmalı İnceleme Ara Kararı. 685

Tavzih Talebi - Duruşmalı İncelemede Duruşma İcrası. 686

Tavzih Kararı - Dosya Üzerinden Ek Karar. 686

Tavzih Talebinin Reddi - Dosya Üzerinden Ek Karar . 687

Emsal İçtihat Özetleri. 687

 

HÜKMÜN TAMAMLANMASI

 

Hükmün Tamamlanması Talebi - Dosya Üzerinden İnceleme Ara Kararı . 695

Hükmün Tamamlanması Talebine İlişkin Duruşmalı İnceleme Ara Kararı 695

Hükmün Tamamlanması Talebi - Duruşmalı İncelemede Duruşma İcrası 696

Hükmün Tamamlanması Kararı - Dosya Üzerinden Ek Karar 696

Emsal İçtihat Özetleri. 697

FERAGAT

 

Feragat Nedeniyle Davanın Reddi (Gerekçe Şablonu) 701

Feragat Nedeniyle Davanın Reddi (Nihai Karardan Sonra Ek Karar). 702

Emsal İçtihat Özetleri. 703

 

İÇİNDEKİLER 31

 

KABUL

 

Kabul Nedeniyle Davanın Kabulü (Gerekçe Şablonu). 711

Kabul Nedeniyle Davanın Kabulü (Nihai Karardan Sonra Ek Karar) . 712

Kabul Halinde Yargılama Giderinin Davalıya Yüklenmemesi (Gerekçe

Şablonu) . 713

Emsal İçtihat Özetleri  714

SULH

 

Sulh Nedeniyle Esas Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı -

Duruşma İcrası . 721

Sulh Nedeniyle Esas Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı -

Gerekçe Şablonu  722

Sulh Nedeniyle Esas Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı (Nihai

Karardan Sonra Ek Karar) - Gerekçe Şablonu. 722

Sulh Nedeniyle Esas Hakkında Karar Verilmesi - Duruşma İcrası . 723

Sulh Nedeniyle Esas Hakkında Karar Verilmesi - Gerekçe Şablonu 724

Sulh Nedeniyle Esas Hakkında Karar Verilmesi (Sulhe Göre Esas Hakkında

Karar) - (Nihai Karardan Sonra Ek Karar) - Gerekçe Şablonu 725

Emsal İçtihat Özetleri  727

 

TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM

(BASİT YARGILAMA USULÜNDE)

 

Tahkikatın Sona Ermesinden Önce Taraflara Verilen Söz (Basit Yargılama) 733

Tahkikatın Sona Erdirilmesi ve Sözlü Yargılamaya Geçiş (Basit Yargılama) 733

Sözlü Yargılamada Esasa İlişkin Beyan İçin Gün Talebinin Reddi (Basit

Yargılama)  733

Emsal İçtihat Özetleri  734

DELİL AVANSI

 

Delil İkamesi İçin Avans İhtarı 743

Delil İkamesi İçin Avans İhtarı (Yarı Oranında Delil Avansından Sorumluluk) 743

Tarafların Tasarrufunda Olmayan İşlerde Delil İkamesi İçin Avansın

Hazineden Ödenmesi. 743

Emsal İçtihat Özetleri  743

YARGILAMA GİDERİ

 

Yargılama Giderinden Aleyhine Hüküm Verilenin Tam Sorumluluğu -

Gerekçe Şablonu  757

Yargılama Giderinden Haklılık Oranına Göre Sorumluluk - Gerekçe Şablonu 757

 

32 İÇİNDEKİLER

Yargılama Giderinden, Arabuluculuk İlk Toplantısına Mazeretsiz Katılmama

Nedeniyle Lehine Karar Verilene Yüklenmesi – Gerekçe ve Hüküm Şablonu. 758

Yargılama Giderinin Aleyhine Hüküm Verilen İhtiyari Dava Arkadaşları

Arasında Paylaştırılması - Gerekçe Şablonu . 758

Yargılama Giderinin Aleyhine Hüküm Verilen Zorunlu Dava Arkadaşlarından

Müteselsilen Tahsili- Gerekçe Şablonu. 758

Davanın Uzamasına veya Yargılama Gideri Yapılmasına Sebebiyet Verenin

Yargılama Giderlerinden Sorumluluğu - Gerekçe Şablonu . 759

Taraf Sıfatında Yanıltma Nedeniyle Yargılama Giderlerinden Sorumluluk -

Gerekçe Şablonu. 759

Fer’i Müdahil Aleyhine Feri Müdahale Gideri - Gerekçe Şablonu 759

Fer’i Müdahil Lehine Feri Müdahale Gideri - Gerekçe Şablonu 759

Feri Müdahilin Davaya Katılmasına Davalının Sebebiyet Vermiş Olması -

Gerekçe Şablonu. 759

Kötüniyetli Davalının Akdi Vekalet Ücretinden Sorumluluğu ve Disiplin Para

Cezası - - Gerekçe ve Hüküm Şablonu  759

Açıkça Haksız Olan Davacının Akdi Vekalet Ücretinden Sorumluluğu Ve

Disiplin Para Cezası - Gerekçe ve Hüküm Şablonu . 760

Davanın Konusuz Kalması Halinde Yargılama Gideri - Gerekçe ve Hüküm

Şablonu. 761

Görevsizlik - Yetkisizlik Halinde Yargılama Gideri - Gerekçe Şablonu. 762

Görevsizlik - Yetkisizlik Kararından Sonra Davaya Devam Edilmemiş İse

Yargılama Gideri - Gerekçe ve Hüküm Şablonu 762

Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Halinde Yargılama Gideri -

Gerekçe ve Hüküm Şablonu . 762

Hükümden Sonraki Yargılama Giderleri Pusulasının Hüküm Altında

Gösterilmesi - Gerekçe ve Hüküm Şablonu  763

Bakiye Avansın İadesi - Hüküm Şablonu. 763

Bakiye Peşin Harç İadesi - Hüküm Şablonu. 763

Emsal İçtihat Özetleri. 764

ADLİ YARDIM

 

Adli Yardım Kararı - Kabul Şablonu. 775

Adli Yardım Kararı - Kabul Şablonu (Doğal Afete Maruz Kalanların Afetten

Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıklara İlişkin İstemleri) 775

Adli Yardım Kararı - Ret Şablonu. 776

Kamuya Yararlı Dernek ve Vakıflar Hakkında Adli Yardım Kararı - Kabul

Şablonu. 777

Yabancılar Hakkında Adli Yardım Kararı - Karşılıklılık Nedeniyle Red . 777

 

İÇİNDEKİLER 33

Adli Yardım Kararının Kaldırılması 778

Adli Yardımla Tahsili Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili - Gerekçe ve

Hüküm Şablonu 778

Adli Yardımla Tahsili Ertelenen Yargılama Giderlerinden Muafiyet Kararı -

Gerekçe ve Hüküm Şablonu. 779

Adli Yardım Kararına İtiraz Mercii Kararı – İtiraz Kabul Şablonu 779

Adli Yardım Kararına İtiraz Mercii Kararı – İtiraz Red Şablonu. 781

Emsal İçtihat Özetleri  783

 

YARGILAMANIN İADESİ

 

Aynı Dava Dosyası Üzerinden (Ayrı Dava Açmaksızın) İstenen Yargılamanın

İadesi Talebi Hakkında KVYO Kararı ve Gerekçe Şablonu  797

Yargılamanın İadesi Talebinin Kararın Kesinleşmemiş Olması Nedeniyle

Reddi - Gerekçe Şablonu 797

Yargılamanın İadesi Talebinin Süre Nedeniyle Reddi 798

Yargılamanın İadesi Talebinin, Sebeplerin Bulunmaması Nedeniyle Reddi -

Gerekçe Şablonu  798

Yargılamanın İadesi Talebi - Teminat Ara Kararı Şablonu 799

Yargılamanın İadesi - Ön İnceleme Tutanağı Şablonu 799

Yeniden Yargılama Sonunda Kararın Onanması - Gerekçe ve Hüküm

Şablonu  800

Muvazaa Nedeniyle Üçüncü Kişiler Yönünden Hükmün İptali - Gerekçe

Şablonu  801

Yeniden Yargılama Sonunda Kararın Kısmen veya Tamamen Değiştirilmesi -

Gerekçe ve Hüküm Şablonu. 802

Temsil Eksikliği Nedeniyle Hükmün İptali - Gerekçe ve Hüküm Şablonu . 803

Tarafları, Konusu ve Sebebi Aynı İkinci Davada Öncekine Aykırı Hüküm

Verilmiş Olması Nedeniyle Hükmün İptali - Gerekçe ve Hüküm Şablonu  804

Yargılamanın İadesi Davası Nedeniyle Önceki Hükmün İcrasının

Durdurulması (Teminatlı). 805

Yargılamanın İadesi Davası Nedeniyle Önceki Hükmün İcrasının

Durdurulması (Teminatsız). 806

Tahkim Dosyasına İlişkin Yargılamanın Yenilenmesi (İptal Kararı - Gerekç.e

Şablonu) . 806

Emsal İçtihat Özetleri  807

İHTİYATİ TEDBİR

 

İhtiyati Tedbir Talebi - Maktu Başvuru ile Maktu Karar ve İlam Harcının

Yatırılmamış Olması . 817

 

34 İÇİNDEKİLER

İhtiyati Tedbir Talebinin Kabul Kararı (Esas Davada) 817

İhtiyati Tedbir Talebinin Teminatsız Kabul Kararı (Esas Davada) 818

İhtiyati Tedbir Talebinin Kabul Kararı (Değişik İş Dosyasında) 819

İcra Dosyası Hakkında İhtiyati Tedbir Talebinin Kabul Kararı (Esas Davada) 820

İcra Dosyası Hakkında İhtiyati Tedbir Talebinin Kabul Kararı (Değişik İş

Dosyasında)  821

İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Kararı . 822

Dava Konusu Olmayan Menkul veya Taşınmaz Hakkında İhtiyati Tedbir

Talebinin Reddi Kararı  823

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Değerlendirme Günü Belirlenmesi 823

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Değerlendirme Duruşması. 824

İhtiyati Tedbir Kararına İtirazın Reddi- Gerekçe Şablonu . 824

İhtiyati Tedbir Kararına İtirazın Reddi- Gerekçe Şablonu (Teminatsız Tedbir

Kararı) . 825

İhtiyati Tedbir Kararına İtirazın Kabulü – Gerekçe Şablonu 826

İhtiyati Tedbir Kararına İlişkin Alınan Teminatın İadesi Talebi Hakkında Ara

Karar . 826

İhtiyati Tedbir Kararına İlişkin Alınan Teminatın İadesi 827

İhtiyati Tedbir Kararına İlişkin Alınan Teminatın İadesi Talebinin Reddi 828

Tedbir Kararının Uygulanmasına İlişkin Zor Kullanma Yetkisi İhtarı . 828

Davalıdır Şerhi Talebinin Kabulü Kararı 828

Davalıdır Şerhi Talebinin Reddi Kararı . 829

Teminat Karşılığı Tedbirin Değiştirilmesi Kararı. 830

Teminat Karşılığı Tedbirin Kaldırılması Kararı 830

Durum ve Koşulların Değişmesi Sebebiyle Tedbirin Değiştirilmesi Kararı. 831

Durum ve Koşulların Değişmesi Sebebiyle Tedbirin Kaldırılması Kararı 831

Hüküm Verilmiş Olması Nedenine Dayalı Tedbirin Kaldırılması Talebinin

Reddi. 832

Tedbire Muhalefet - Şikâyet - Duruşmaya Davet Ara Kararı . 832

Tedbire Muhalefet Şikâyeti - Duruşma İcrası - Disiplin Hapsi Cezası. 832

Tedbire Muhalefet Şikâyeti - Duruşma İcrası - Şikâyetin Reddi Kararı 834

Tedbire Muhalefet Nedeniyle Yapılan Şikâyet Hakkında Verilen Şikâyetin

Reddi Kararına İtiraz Üzerine Merci İnceleme - Disiplin Hapsi Kararı. 835

Tedbire Muhalefet Nedeniyle Verilen Disiplin Cezası Kararına İtiraz Üzerine

Merci İnceleme - Şikâyetin Reddi Kararı. 836

Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat Davası - Gerekçe ve Hüküm

Şablonu. 837

Emsal İçtihat Özetleri. 838

 

İÇİNDEKİLER 35

 

İHTİYATİ HACİZ

 

İhtiyati Haciz Talebi - Maktu Başvuru ile Maktu Karar ve İlam Harcının

Yatırılmamış Olması . 853

İhtiyati Haciz Kabul Kararı – (Değişik İş Dosyası Üzerinden) 853

İhtiyati Haciz Kabul Kararı – (Esas Dosya Üzerinden). 856

İhtiyati Hacze İtiraz – Duruşma günü verilmesi Ara Kararı. 858

İhtiyati Hacze İtiraz – Duruşma İcrası (Yetkisizlik Nedeniyle İhtiyati Haczin

Kaldırılması) . 859

Yetkisizlik Nedeniyle İhtiyati Haczin Kaldırılması – (Gerekçeli Karar Şablonu). 859

Ticaret Mahkemesinin Görevli Olması Nedeniyle İhtiyati Haciz Talebinin

Reddi - (Görevsizlik Nedeniyle - Gerekçeli Karar Şablonu). 861

İş Mahkemesinin Görevli Olması Nedeniyle İhtiyati Haciz Talebinin Reddi -

(Görevsizlik Nedeniyle - Gerekçeli Karar Şablonu). 862

Taşkın İhtiyati Haciz İtirazı – Tarafların Dinlenilmek Üzere Duruşmaya Davet

Edilmeleri . 863

Taşkın İhtiyati Haciz İtirazı - Duruşma İcrası. 863

Taşkın İhtiyati Haciz Nedeniyle Haczin Kaldırılması Kararı. 864

İhtiyati Hacizden Feragat Halinde Teminatın İadesi Talebi Hakkında Ara

Karar Şablonu. 864

İhtiyati Hacizden Haricen Tahsil Halinde Teminatın İadesi Talebi Hakkında

Ara Karar Şablonu  865

İhtiyati Hacizden İnfazen Tahsil Halinde Teminatın İadesi Talebi Hakkında

Ara Karar Şablonu  866

Teminatın İadesi Talebi Hakkında Karar Şablonu (Karşı Tarafa Verilen

Sürenin Geçmesinden Sonra). 866

Teminatın İadesi Talebi Hakkında Karar Şablonu (Takibin Kesinleşmesi

Nedeniyle) 867

Emsal İçtihat Özetleri  867

DELİL TESPİTİ . 883

İleride Açılacak Dava İçin Delil Tespiti Kararı (Karşı Tarafa Bildirim

Yapılmaksızın)  883

İleride Açılacak Dava İçin Delil Tespiti Kararı (Karşı Tarafa Bildirim Yapılarak) 884

İleride Açılacak Dava İçin Delil Tespiti Talebinin Reddi Kararı 884

Görülmekte Olan Davada Delil Tespiti Kararı (Karşı Tarafa Bildirim

Yapılmaksızın)  886

Görülmekte Olan Davada Delil Tespiti Kararı (Karşı Tarafa Bildirim

Yapılarak) . 887

İleride Açılacak Dava İçin Keşif Suretiyle Delil Tespiti Kararı (Karşı Tarafa

Bildirim Yapılmaksızın) . 888

 

36 İÇİNDEKİLER

İleride Açılacak Dava İçin Bilirkişi İncelemesi Suretiyle Delil Tespiti Kararı

(Karşı Tarafa Bildirim Yapılarak) . 889

İleride Açılacak Dava İçin Araç İncelemesi Suretiyle Delil Tespiti Kararı (Karşı

Tarafa Bildirim Yapılarak) . 890

Esas Hakkında Açılan Davada Yetkisizlik İtirazının Reddi Kararı . 891

Esas Hakkında Açılan Davada Görevsizlik İtirazının Reddi Kararı 892

Delil Tespiti Talebinin Dilekçede Eksiklik Bulunması Nedeniyle Reddi Kararı. 892

Delil Tespiti Talebinin Hukuki Yarar Yokluğu Nedeniyle Reddi Kararı. 892

Emsal İçtihat Özetleri. 893

ÇEKİŞMESİZ YARGIDA DEFTER TUTMA VE MÜHÜRLEME 901

Defter Tutulması Talebinin Kabul Kararı.901

Mühürleme Talebinin Kabul Kararı (Taşınır Mallar) .902

Mühürleme Talebinin Kabul Kararı (Taşınmazlara Giriş Çıkışın Önlenmesi).902

Mühürleme Talebinin Kabul Kararı (Taşınmazda Belirli Faaliyetin

Önlenmesi) .903

FAİZE İLİŞKİN HÜKÜM VE GEREKÇE ŞABLONLARI.905

Yasal Faiz Hükmü ve Gerekçe Şablonu (Sözleşmede Faiz Hükmü Yoksa) .905

Akdi Faiz Hükmü ve Gerekçe Şablonu (Sözleşmede Faiz Hükmü Varsa) 905

Ticari İşlerde Faiz Hükmü ve Gerekçe Şablonu.905

Ticari İşlerde Faiz Hükmü ve Gerekçe Şablonu (Davacının Tacir Olması) .906

Ticari İşlerde Faiz Hükmü ve Gerekçe Şablonu (Davalının Tacir Olması) 906

Ticari Faiz Yerine en Yüksek Mevduat Faizi Talep Edilmiş Olması

Durumunda Faiz Hükmü ve Gerekçe Şablonu 906

Ticari İşlerde Faturaya Dayalı Alacaklarda Faiz Hükmü ve Gerekçe Şablonu907

Avans Faizi Yerine Reeskont Faizi Talep Edilmiş Olması Durumunda Faiz

Hükmü ve Gerekçe Şablonu .907

Yabancı Para Borcunda Faiz Hükmü ve Gerekçe Şablonu 907

İtirazın İptali Davalarında Yabancı Para Borcu Üzerinden Faiz Hükmü ve

Gerekçe Şablonu.908

Emsal İçtihat Özetleri. 909

VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİNE İLİŞKİN KARARLAR925

PARA İLE ÖLÇÜLEMEYEN DAVALAR 925

Para İle Ölçülemeyen Davalarda - Davanın Kabulü Halinde 925

Para İle Ölçülemeyen Davalarda - Davanın Reddi Halinde 925

PARA İLE ÖLÇÜLEBİLEN DAVALAR 925

Para İle Ölçülebilen Davalar - Davanın Kabulü Halinde . 925

Para İle Ölçülebilen Davalar - Kabul Edilen Miktarın Maktu Bedelden

Aşağı Olması Halinde . 926

 

İÇİNDEKİLER 37

Para İle Ölçülebilen Davalar - Kabul Edilen Miktarın Maktu Bedelden

Aşağı Olmaması Halinde 926

Para İle Ölçülebilen Davalar - Davanın Esastan Reddi Halinde 926

Para İle Ölçülebilen Davalar - Reddedilen Miktarın Maktu Bedelden

Aşağı Olması Halinde. 926

Para İle Ölçülebilen Davalar - Reddedilen Miktarın Maktu Bedelden

Aşağı Olmaması Halinde 927

Para İle Ölçülebilen Davalar - Davalılar Arasında Farklı Sebepten

Davanın Reddi Halinde  927

Para İle Ölçülebilen Davalar - Davalılar Arasında Aynı Sebepten Ancak

Farklı Miktarlarla Davanın Kısmen Kabulü ve Reddi Halinde  927

MADDİ TAZMİNATA İLİŞKİN DAVALAR. 928

Maddi Tazminata İlişkin Davalar - Davanın Kabulü Halinde 928

Maddi Tazminata İlişkin Davalar - Davanın Reddi Halinde 928

Maddi Tazminata İlişkin Davalar - Davanın Kısmen Kabulü Kısmen Reddi

Halinde  928

MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN DAVALAR . 929

Manevi Tazminata İlişkin Davalar - Davanın Kabulü Halinde 929

Manevi Tazminata İlişkin Davalar - Davanın Reddi Halinde 929

Manevi Tazminata İlişkin Davalar - Davanın Kısmen Kabulü Kısmen

Reddi Halinde  929

Manevi Tazminata İlişkin Davalar - Davalılar Yönünden Farklı Miktarla

Davanın Kabulü Halinde  930

Manevi Tazminata İlişkin Davalar - Davalılar Yönünden Farklı Miktarla

Davanın Kabulü ve Bir Kısım Davalı Yönünden Farklı Sebeple Davanın

Reddi Halinde  930

ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI DAVALARDA VEKALET ÜCRETİ. 931

Tüketici Hakem Heyetlerinin Tüketici Lehine Verdiği Kararlara Karşı Açılan

İtiraz Davalarında, Kararın İptali Halinde (2022 Tarifesi için Yüzde 16)  931

Tasarrufun İptali Cebri İcra Yetkisi Verilmesi Halinde . 931

Tasarrufun İptali Davasında Tazminen Hüküm Verilmesi Halinde 932

İhtiyari Dava Arkadaşlığında Vekalet Ücreti 932

USULDEN RET KARARLARINDA VEKALET ÜCRETİ . 932

Davanın Konusuz Kalması – Feragat – Kabul – Sulh Halinde (Ön

İnceleme Tutanağı İmzalanmasından Önce) . 932

Davanın Konusuz Kalması – Feragat – Kabul – Sulh Halinde (Ön

İnceleme Tutanağı İmzalanmasından Sonra)  933

Davanın Açılmamış Sayılması Halinde (Para İle Ölçülebilen Davalar) 933

Davanın Açılmamış Sayılması Halinde (Para İle Ölçülemeyen Davalar) 933

Dava Şartı Yokluğu Halinde (Para İle Ölçülebilen Davalar) 934

 

38 İÇİNDEKİLER

Dava Şartı Yokluğu Halinde (Para İle Ölçülemeyen Davalar) . 934

Görevsizlik veya Yetkisizlik Halinde (Para ile Ölçülebilen Davalar) 934

g Görevsizlik veya Yetkisizlik Halinde (Para ile Ölçülemeyen Davalar) . 935

Husumet Yokluğu Halinde (Para ile Ölçülebilen Davalar) 935

Husumet Yokluğu Halinde (Para ile Ölçülemeyen Davalar) . 935

Maddi Hata Nedeniyle Taraf Olmaktan Çıkarma Halinde 936

Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermeyen Davalının Sorumsuzluğu

(Gerekçe Şablonu) . 936

Emsal İçtihat Özetleri. 936

 

KANUN YOLUNUN BELİRTİLMESİ

İstinaf Talebinin Süresinde Yapılmaması nedeniyle İlk Derece

Mahkemesince İstinaf Dilekçesinin Reddi Kararı 953

Manevi Tazminat Taleplerine İlişkin İstinaf Yolu Açık Kararlar (Miktara

Bakılmaksızın) . 953

Miktar İtibarı İle Kesin Kararlar (İstinaf Sınırı Nedeniyle) . 954

Miktar İtibarı İle Kesin Kararlar (Temyiz Sınırı Nedeniyle) 954

İstinaf Yolu Açık Kararlar. 954

Kısmi Dava Nedeniyle İstinaf Yolu Açık Kararlar. 954

Reddedilen Kısım Yönünden Kesin, Kabul edilen Kısım Yönünden İstinaf

Yolu Açık Kararlar . 955

Ticaret Mahkemesince İflas Talepli Davalar Hakkında Verilecek Kararlara

ilişkin İstinaf Yolu 955

Ticaret Mahkemesince İflâs Kararı Verilmeyen Borçlunun Konkordato

Talebinin Reddine Karar Verilmesi Halinde İstinaf Yolu . 955

Ticaret Mahkemesince Kesin Mühlet Talebinin Kabulü İle Mühletin

Kaldırılması Talebinin Reddine İlişkin Kararlara Karşı Kanun Yolu 956

Ticaret Mahkemesince Konkordato Talebinin Reddiyle Birlikte Borçlunun

İflâsına da Karar Verilmesi Halinde İstinaf Yolu 956

Kadastro Mahkemesi İstinaf Yolu 956

Kadastro Öncesi Nedene Dayalı Davalarda Genel Mahkeme İstinaf Yolu. 957

Orman Kadastrosuna İlişkin Davalarda İstinaf Yolu. 957

Temyiz Yolu Açık Kararlar (Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama

Tarihinden Önce Verilen Kararlar) 957

Kısmi Dava Nedeniyle Temyiz Yolu Açık Kararlar (Bölge Adliye

Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlar)  958

Reddedilen Kısım Yönünden Kesin, Kabul edilen Kısım Yönünden Temyiz

Yolu Açık Kararlar (Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama

Tarihinden Önce Verilen Kararlar) . 958

 

İÇİNDEKİLER 39

Temyiz Yolu Açık Kararlar (Yargıtay’ın Bozma Kararı Üzerine İlk Derece

Mahkemesince Bozmaya Uygun Olarak Verilen Kararlar) . 958

Temyiz Yolu Açık Kararlar (Yargıtay’ın Bozma Kararı Üzerine İlk Derece

Mahkemesince Önceki Kararda Direnilerek Verilen Kararlar) . 959

Temyiz Yolu Açık Kararlar (Esastan Ret veya Kabulü İçeren Bozmaya

Uyularak Tesis Olunan Kararın Önceki Bozmayı Ortadan Kaldıracak Şekilde

Yeniden Bozulması Üzerine Verilen Kararlar)  959

Emsal İçtihat Özetleri  959

HARÇ

 

Davanın Kabulü Halinde Hükümde Harç Belirtilmesi . 971

Davanın Kabulü Halinde Hükümde Harç Belirtilmesi (Alınması Gereken

Miktardan Fazla Harç Yatırılmış İse). 971

Davanın Reddi Halinde Hükümde Harç Belirtilmesi. 971

Davanın Kısmen Kabul Kısmen Reddi Halinde Hükümde Harç Belirtilmesi 971

Davanın Kısmen Kabul Kısmen Reddi Halinde Hükümde Harç Belirtilmesi

(Alınması Gereken Miktardan Fazla Harç Yatırılmış İse)  972

Davalının Harçtan Muaf Olması Halinde Hükümde Harç Belirtilmesi 972

Tüketici Mahkemesinde Tüketici Aleyhine Karar Verilmesi Halinde

Hükümde Harç Belirtilmesi  972

Feragat – Kabul – Sulh (esas hakkında verilmesi talebi olmayan sulh) Halinde

Hükümde Harç Belirtilmesi (ilk celse veya Öncesinde ise 1/3) . 972

Feragat – Kabul – Sulh (esas hakkında verilmesi talebi olmayan sulh) Halinde

Hükümde Harç Belirtilmesi (ilk celseden sonra ise 2/3). 973

Emsal İçtihat Özetleri  973

ARABULUCULUK

 

Arabulucu Sarf Kararının İstenmesi 979

Arabuluculuk Son Tutanağının Sunulması İhtarı 979

Ticari Uyuşmazlıklara Zorunlu Arabuluculuk Son Tutanağının Süresi

İçerisinde Sunulmaması . 979

İşçi İşveren Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk Son Tutanağının Süresi

İçerisinde Sunulmaması . 981

Tüketici Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk Son Tutanağının Süresi

İçerisinde Sunulmaması . 982

Bazı Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Son Tutanağının Süresi

İçerisinde Sunulmaması . 983

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yoluna Başvurma Zorunluluğunun Bulunduğu

Hallerde Arabuluculuk Bürosuna Başvuru Nedeniyle Hazinece Karşılanan

Arabuluculuk Ücretinin Davacıya Yüklenmesi. 985

 

40 İÇİNDEKİLER

Tahkim Yoluna Başvurma Zorunluluğunun Bulunduğu Hallerde Arabuluculuk

Bürosuna Başvuru Nedeniyle Hazinece Karşılanan Arabuluculuk Ücretinin

Davacıya Yüklenmesi 985

Arabuluculuk Bürosunun Yetkisine İtiraz Halinde Sulh Hukuk Mahkemesince

Verilecek Yetki İtirazı Hakkında Karar (Kabul Kararı)  986

Arabuluculuk Bürosunun Yetkisine İtiraz Halinde Sulh Hukuk Mahkemesince

Verilecek Yetki İtirazı Hakkında Karar (Red Kararı). 987

Davacının Geçerli Bir Mazeret Göstermeksizin İlk Toplantıya Katılmaması

Sebebiyle Yargılama Giderinden Sorumlu Tutulması (Gerekçe ve Hüküm Şablonu). 989

Davalının Geçerli Bir Mazeret Göstermeksizin İlk Toplantıya Katılmaması

Sebebiyle Yargılama Giderinden Sorumlu Tutulması (Gerekçe ve Hüküm Şablonu). 990

Her İki Tarafın Geçerli Bir Mazeret Göstermeksizin İlk Toplantıya

Katılmaması Sebebiyle Yargılama Giderinden Sorumlu Tutulması (Gerekçe

ve Hüküm Şablonu)  991

Her İki Tarafın Toplantıya Katılmış Olması Halinde Arabuluculuk Ücretinin

Aleyhine Hüküm Verilen Tarafa Yüklenmesi (Gerekçe Şablonu) 992

Her İki Tarafın Toplantıya Katılmış Olması Halinde Arabuluculuk Ücretinin

Haklılık Oranına Göre Taraflara Yüklenmesi (Kısmen Kabul Halinde Gerekçe

Şablonu) 992

Arabuluculuk Bürosu Tarafından Yapılan Zaruri Giderlerin Taraflara

Yüklenmesi (Gerekçe Şablonu). 992

Arabuluculuk Bürosu Tarafından Yapılan Zaruri Giderlerin Taraflara

Yüklenmesi (Kısmen Kabul Halinde Gerekçe Şablonu) . 993

Zamanaşımı Def’i ve Hak Düşürücü Süre İtirazının Arabuluculuğa Başvuru

Nedeniyle Durma Süresi Dikkate Alınarak Reddi Kararı . 993

İhtiyati Tedbir Kararına Karşı Süresinde Esas Hakkında Dava Açılmadığı

İtirazının Arabuluculuğa Başvuru Nedeniyle Durma Süresi Dikkate Alınarak

Reddi Kararı  994

İhtiyati Haciz Kararına Karşı Süresinde Esas Hakkında Dava Açılmadığı İtirazının

Arabuluculuğa Başvuru Nedeniyle Durma Süresi Dikkate Alınarak Reddi Kararı . 994

Emsal İçtihat Özetleri. 995

TEBLİGAT

 

Elektronik Tebligat Adresi Bulunan Gerçek veya Tüzel Kişiye Tebligatın

Doğrudan Elekrtonik Yolla Yapılması1003

Elektronik Tebligatın Usulsüzlüğüne İlişkin İtirazın Reddi Ara Kararı .1003

Elektronik Tebligatın Usulsüzlüğüne İlişkin İtirazın Kabulü Ara Kararı1003

Gerçek Kişinin Dava Dilekçesinde Bildirilen Adresine Çıkarılan Tebligatın

İade Dönmesi Halinde (Bilinen Başka Adres Varsa)1003

Gerçek Kişinin Dava Dilekçesinde Bildirilen Adresine Çıkarılan Tebligatın

İade Dönmesi Halinde (Bilinen Başka Adres Yoksa ve MERNİS Adresi Varsa) 1004

 

İÇİNDEKİLER 41

Gerçek Kişinin Daha Önce Tebligat Yapılmış Adresinden Tebligatın İade

Dönmesi Halinde (Mernis Adresi De Yoksa). 1004

Gerçek Kişinin Adresinin Bulunmaması veya Bilinen Adrese Tebligat

Yapılamaması ve Mernis Adresinin de Bulunmaması Halinde (Adres

Araştırması) 1004

Tebligat Kontrol Formu 1005

Tüzel Kişinin Dava Dilekçesinde Bildirilen Adresine Çıkarılan Tebligatın İade

Dönmesi Halinde (Bilinen Başka Adres Varsa) . 1006

Tüzel Kişinin Dava Dilekçesinde Bildirilen Adresine Çıkarılan Tebligatın İade

Dönmesi Halinde (Bilinen Başka Adres Yoksa). 1006

Yurtdışı Tebligat Ara kararı – Dava Dilekçesi (Türk Vatandaşı) 1006

Yurtdışı Tebligat Ara kararı – Diğer Evraklar - Daha Önce Tebligat Yapılmış

Yurtdışı Adresten Tebligatın İade Dönmesi Halinde (Türk Vatandaşı) . 1006

Yabancıya Yurtdışı Tebligat Ara kararı – Dava Dilekçesi (veya Türk

Vatandaşlığından Çıkmış Kişiye). 1007

Yabancıya Yurtdışı Tebligat Ara kararı – Diğer Evraklar (veya Türk

Vatandaşlığından Çıkmış Kişiye). 1007

İlanen Tebligat Ara kararı. 1008

Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılacak Tebligat Ara kararı . 1008

Emsal İçtihat Özetleri  1009

 

GENEL TENSİP ÖRNEKLERİ

 

Yazılı Yargılama Usulünde Genel Tensip Örneği. 1027

Yazılı Yargılama Usulünde Ön İnceleme Tensip Tutanağı ve Duruşmaya

Davet Kağıdı . 1031

Basit Yargılama Usulünde Genel Tensip Örneği. 1032

Basit Yargılama Usulünde Dosya Üzerinden İnceleme Tensip Örneği

(Duruşmasız Yargılama) . 1035

Basit Yargılama Usulünde Ön İnceleme Tensip Tutanağı ve Duruşmaya

Davet Kağıdı  1038

Çekişmesiz Yargı İşinde Genel Tensip Örneği - Duruşmasız . 1038

Çekişmesiz Yargı İşinde Genel Tensip Örneği - Duruşmalı . 1039

Emsal İçtihat Özetleri  1040

ALFABETİK FİHRİST. 1043

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.154,30   
1.154,30   
2
577,15   
1.154,30   
3
384,77   
1.154,30   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.154,30   
1.154,30   
2
577,15   
1.154,30   
3
384,77   
1.154,30   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.154,30   
1.154,30   
2
577,15   
1.154,30   
3
384,77   
1.154,30   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.154,30   
1.154,30   
2
577,15   
1.154,30   
3
384,77   
1.154,30   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.154,30   
1.154,30   
2
577,15   
1.154,30   
3
384,77   
1.154,30   
Kapat