Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma Seydi Kaymaz

Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden OlmaTCK m. 87/4


Basım Tarihi
2023-05
Sayfa Sayısı
288
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052642498
Boyut
16x24
Baskı
2Prof. Dr. Seydi KAYMAZ

 

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER 1

GİRİŞ15

TERİM 18

III. TANIM VE KOŞULLARI.22

TCK’NIN 87/4. MADDESİNDEKİ DÜZENLEMENİN ANAYASANIN 38.

MADDESİNDE YER ALAN KUSURSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ ŞEKLİNDEKİ

İLKEYE AYKIRI OLUP OLMADIĞI 25

SUÇUN HUKUKSAL NİTELİĞİ28

GENEL OLARAK. 28

SUÇUN KASITLI BİR SUÇ OLARAK MI YOKSA TAKSİRLİ BİR SUÇ OLARAK

MI DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ SORUNU . 31

Genel Olarak 31

Failin Meydana Gelen Ağır Netice Bakımından Taksirle Hareket

Etmesi  32

Failin Meydana Gelen Ağır Netice Bakımından Kasten Hareket

Etmesi  35

KORUNAN HUKUKSAL MENFAAT 36

VII. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 38

SUÇUN FAİLİ. 38

SUÇUN MAĞDURU. 38

FİİL . 39

Genel Olarak 39

Yaralama 40

Genel Olarak . 40

Acı Verme 43

Sağlığın Bozulması. 45

Algılama Yeteneğinin Bozulması . 46

Yaralamaya Teşebbüs Halinde Bu Suçun Meydana Gelip

Gelemeyeceği  47

İleride Ölüm Sonucunu Doğuracak Bir Hastalığın Bulaştırılması

Halinde Suçun Oluşup Oluşmayacağı. 56

 

8 Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma

86/1. Maddesi Dışındaki Yaralama Hallerinde Bu Suçun Oluşup

Oluşamayacağı59

Genel Olarak 59

TCK’nın 86/2.Maddesinde Yazılı Kasten Yaralama Halleri .60

Genel olarak .60

TCK’nın 86/2. Maddesinde Yazılı Yaralama Fiili Sonucu

Ölüm Neticesinin Meydana Gelmesi Halinde Failin

Taksirle Adam Öldürmek Suçundan Sorumlu Tutulup

Tutulamayacağı Sorunu63

TCK’nın 87. Maddesinin 1, 2 ve 3. Fıkralarında Yazılı Haller 77

Kasten Yaralamanın İhmal Suretiyle İşlenmesi (TCK 88 md).80

Netice .83

NEDENSELLİK İLİŞKİSİ 85

Genel Olarak.85

Nedensellik İlişkisinin Yaralamaya Yönelik Hareketle Ölüm

Neticesi Arasında mı Yoksa Yaralama ile Ölüm Neticesi Arasında

mı Bulunması Gerektiği 87

Neticenin Faile Objektif Olarak İsnat Edilebilmesi91

Genel Olarak 91

Mağdurda Daha Önce Mevcut Olan veya Sonradan Ortaya

Çıkan Bir rahatsızlık Sonucu Ölümün Meydana Gelmesi .93

Mağdurun veya Üçüncü Bir Kişinin Hareketinin Eklenmesi

Nedeniyle Ölüm Neticesinin Meydana Gelmesi 101

Mağdurun Hareketinin Eklenmesi Sonucu Ölümün

Meydana Gelmesi.101

Fiile Eklenen Sebeplerle Ölüm Neticesinin Meydana

Gelmesi.108

Üçüncü Kişinin Hareketinin Eklenmesi Sebebiyle Ölüm

Neticesinin Meydana Gelmesi126

VIII. SUÇUN MANEVİ UNSURU128

Genel Olarak .128

Kast-Taksir Kombinasyonu129

Yaralama Bakımından Kasten Hareket Edilmesi.129

Ölüm Neticesi Bakımından Taksirle Hareket Edilmesi131

Ölüm Neticesi Bakımından Kasten Hareket Edilmesi .138

Ölümle Sonuçlanan Olaylarda Kastın Tespiti ve Buna İlişkin Kriterler. .143

 

İçindekiler 9

SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ . 150

Suçun Üstsoy, Altsoy, Eş, boşanmış Eş veya Kardeşe Karşı İşlenmesi 150

Suçun Beden ve Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda

Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi . 151

Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi . 153

Suçun, Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak

Suretiyle İşlenmesi. 153

Suçun Silahla İşlenmesi 154

Suçun Canavarca Hisle İşlenmesi . 155

CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN NEDENLER 156

Genel Olarak 156

Meşru Savunma . 157

İlgilinin Rızası 161

Haksız Tahrik 163

Hata 164

Genel Olarak 164

Suçun Maddi Unsurlarında Hata 165

Hukuksal Hata 168

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 170

Teşebbüs 170

İştirak . 175

Genel Olarak 175

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan Yaralama Suçuna İştirakin Mümkün

Olup Olmadığı 176

Genel Olarak . 176

Meydana Gelen Ağır Netice Bakımından Kasten Hareket

Edilmesi Halinde 179

Meydana Gelen Ölüm Neticesi Bakımından Taksirle Hareket

Edilmesi Halinde 180

İştirakte Suç Ortaklarının Sorumluluğu 184

Müşterek Faillik Halinde Sorumluluk 186

Azmettirenin Sorumluluğu 187

Yardım Edenin Sorumluluğu . 197

İştirak Halinde İşlenen Suçta Nitelikli Hallerin Suç Ortaklarına

Sirayeti. 198

 

10 Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma

Bağlılık Kuralı ve Nitelikli Hallerin Suç Ortaklarına Sirayet

Konusuna İlişkin Düzenlemenin Yetersizliği.198

Mevcut Düzenlemeye Göre Fiile İlişkin ve Kişisel Nitelikli

Hallerin Sirayeti .199

Fiile İlişkin Nitelikli Hallerin Sirayeti.199

Kişisel Nitelikli Hallerin Sirayeti .200

Ağır Neticenin Hangi Fail Tarafından Gerçekleştirildiğinin veya

Hareketi Yapanın Belli Olmadığı Hallerde Sorumluluğun Tayini.204

Ağır Neticenin Faillerden Hangisi Tarafından Meydana

Getirildiğinin Belli Olmaması .204

Hareketi Yapanın Belli Olmaması.207

XII. İÇTİMA .209

XIII. KOVUŞTURMA 211

XIV. YAPTIRIM .213

GÖREVLİ MAHKEME.215

 

YARGITAY KARARLARI

 

FİİLİN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞAN YARALAMA (TCK M.87/4)

OLARAK KABUL EDİLDİĞİ KARARLAR.215

FİİLİN KASTEN ÖLDÜRME OLARAK KABUL EDİLDİĞİ KARARLAR261

III. FİİLİN OLASI KASTLA ÖLDÜRME OLARAK KABUL EDİLDİĞİ KARARLAR 269

FİİLİN TAKSİRLE ÖLDÜRME OLARAK KABUL EDİLDİĞİ KARARLAR .274

EKSİK SORUŞTURMAYA İLİŞKİN KARARLAR .279

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat