%1
Devreli Tatil Sistemleri Şimal Melike Tol

Devreli Tatil Sistemleri


Basım Tarihi
2024-04
Sayfa Sayısı
502
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786256018174
Boyut
16x24
Baskı
1555,00 TL 549,45 TL
(Bu ürünü aldığınızda 549 puan kazanacaksınız)
   549

Av. Şimal Melike TOL

Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZLERi

İÇİNDEKİLER.iii

KISALTMALAR CETVELİ xx

BÖLÜM

1. GENEL OLARAK KONUNUN TANITIMI 1

2. ÜLKEMİZ AÇISINDAN KISA TARİHİ GEÇMİŞ VE KANUNİ

DÜZENLEME  3

3. KANUNİ DÜZENLEME . 6

4. TERMİNOLOJİ SORUNU 7

BÖLÜM

DEVRELİ TATİL SİSTEMLERİ ÜST BAŞLIĞI ALTINDA FARKLI

HUKUKİ SİSTEMLER VE KİŞİSEL ALACAK HAKKINA DAYANAN

DEVRE TATİL SİSTEMLERİ

5. DEVRELİ TATİL SİSTEMLERİNİN ESASLI NOKTALARINA BAĞLI

OLARAK FARKLI SİSTEMLER  13

ÜLKEMİZ AÇISINDAN DEVRELİ TATİL SİSTEMLERİ BAŞLIĞI

ALTINDA GÖRÜLEN FARKLI UYGULAMALAR 13

SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNE BAĞLI OLARAK ÇEŞİTLİ

SİSTEMLERİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİĞİ OLARAK AYNİ HAKKA

DAYANIP DAYANMAMA 13

6. DEVRELİ TATİL SİSTEMLERİNİN TEMEL UNSURLARI. 15

KONUSU TAŞINMAZA İLİŞKİN ÖZELLİKLER İLE BELİRLİ BİR

YER 15

KONUSU TAŞINMAZDA BELİRLİ BİR SÜRE YARARLANMA . 16

7. DEVRELİ TATİL SİSTEMLERİNİN KAZANDIRICI İŞLEMLER

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. 19

8. DEVRELİ TATİL SÖZLEŞMESİNİN ASLİ UNSURLARI. 20

ALACAKLI 20

BORÇLU 21

III. EDİM 21

9. UYGULAMADA NİSPİ (KİŞİSEL) ALACAK HAKKI SAĞLAYAN

SİSTEMLER: DEVRE TATİL HAKKI 22

TERMİNOLOJİ OLARAK DEVRE TATİL HAKKI. 22

İçindekiler

iv

DEVRE TATİL SİSTEMLERİNİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ 22

Devre Tatil Sahiplerinin Yararlanılan Taşınmaz Üzerinde Ayni

Hakları Bulunmaması.22

Bağımsız Bir Bölüm Üzerinde Devrelere Bağlı (Periyodik)

Yararlanma Hakkı.23

Yararlanmaya Konu Ünitenin Varlığı24

Devre Kavramının Varlığı.25

Yararlanma Hakkının Devamlılık Arz Etmesi (Çerçeve Süre) .27

10. DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN HÜKÜM VE SONUÇLAR .28

DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ, İSİMLİ SÖZLEŞMELER BAŞLIĞI

ALTINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ 28

SÖZLEŞMENİN KİŞİSEL ALACAK HAKKINA DAYALI NİTELİĞİ .29

III. DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN GÜVENCE SAĞLAMASI

AÇISINDAN ŞERHİ OLANAĞI .34

DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI.35

Sağlayıcı (Uygulamadaki Tabir ile Devre Tatil ‘‘Satıcı’’sı)35

Hak Sahibi38

DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ 39

DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARA YÜKLEDİĞİ HAK

VE BORÇLAR .40

Devre Tatil Sözleşmesinin Tüketici İşlemi Olup Olmamasına Dayalı

Olarak Hak ve Yükümlülüklerin Farklı Sonuçlara Tabi Olma

Özelliği.40

Devre Tatil Sözleşmesinin Ani Edim ve Sürekli Edimli Olmasına

Dayalı Çifte Özellik Barındırmasına İlişkin Sonuçlar41

Devre Tatil Borçlusunun Devre Tatil Hak Sahiplerine Borçları .41

Devre Tatil Borçlusunun Ani Edim Olarak Borçları 41

Devre Tatil Borçlusunun Sürekli Edim Borçları 44

Devre Tatil Hak Sahibinin Ani Edim ve Sürekli Edim Olarak

Borçları .44

Devre Tatil Edinme Bedelini Ödeme Borcu ve Karşılığın

Söz Konusu Olmadığı Sözleşmeler44

Ön Ödemeli Devre Tatil Edinme Yasağına İlişkin

Sonuçlar .47

Devre Tatil Bedelinin Veresiye ve Taksitle Ödenmesine

Bağlı Hüküm ve Sonuçlar 51

Genel Giderlere Katılım Payı ve Diğer Ödemelerin

Yapılması .53

İçindekiler

v

Üniteleri Devre Tatil Sözleşmesine ve İşin Niteliğine Dayalı

Olarak Özenle Kullanma Yükümlülüğü  56

Devre Tatil Sahibinin Hakları. 57

İlk Yararlanma Devresi ile Ani Edimin İfasını Talep Hakkı 57

Çerçeve Süre İçinde Tekrarlanan Zilyetliğin Devri Talebi ve

Kombine Sözleşme Edimlerinin Devre Boyunca Kullanıma

Uygun Şekilde Sağlanmasını Talep Hakkı. 62

Devre Tatil Hakkının Tümüyle Devri ile Dönemlere Bağlı

Kullanımının Devrinin Farklılığına Dayalı Hüküm ve Sonuçlar . 64

Devre Tatil Hakkının Tümüyle Devri. 64

Devre Tatile Konu Ünitelerden Dönemsel Kullanım Hakkının

Devri. 66

Devre Tatil Hakkının Mirasçılara Geçişi veya Ölüme Bağlı

Tasarruflara Konu Olması 68

11. DEVRE TATİL HAKKININ SONA ERMESİ . 70

BORCUN İFASININ İMKANSIZLAŞMASI, EMREDİCİ HUKUK

KURALLARINA AYKIRILIK SONUCU DEVRE TATİLDEN

YARARLANMANIN MÜMKÜN OLMAMASI. 70

İlk Yararlanma Devresi Öncesi İmkansızlaşma 70

İlk Yararlanma Devresi Sonrası Sürekli Edim Niteliğiyle

İmkansızlaşma 72

Çerçeve Süre Boyunca İmkansızlığın Gerçekleşmesi 72

Yalnızca Belli Devrelere Özgü İmkânsızlık Gerçekleşmesi . 73

DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNE HAS ÖZELLİKLİKLE DEVRE

TATİL SAĞLAYICISININ İFLASI VE ÖDEME ACZİNE DAYALI

HACİZLERE İLİŞKİN SONUÇLAR  74

BÖLÜM

AYNİ HAK SAĞLAYAN (TAPULU) SİSTEMLER

12. TARİHİ GELİŞMEYE BAĞLI OLARAK DEVRE TATİL HAKKINDAN

DEVRE MÜLK HAKKINA GEÇİŞ . 77

13. DEVRE MÜLKE İLİŞKİN KANUNİ DÜZENLEME VE SONRASINDA

TKHK MEVZUATINA TAŞINMA SÜRECİ. 79

14. DEVRE MÜLK KONUSUNDA KAYNAKLARIN SIRALANIŞI

(NORMLAR HİYERARŞİSİ) . 80

KAT MÜLKİYETİ KANUNUMUZ ÇERÇEVESİNDE DEVRE MÜLK

UYUŞMAZLIKLARINDA UYGULANACAK HÜKÜMLERİN

SAPTANMASI. 80

İçindekiler

vi

TKHK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DEVRE MÜLK HAKKININ

DEĞERLENDİRİLMESİ .85

III. OLMASI LAZIM GELEN (DE LEGE FERANDA) HUKUK

AÇISINDAN DEVRE MÜLKE İLİŞKİN KANUNİ DÜZENLEMENİN

DEĞERLENDİRİLMESİ .86

15. DEVRE MÜLKE İLİŞKİN TERMİNOLOJİ İRDELEMESİ88

16. DEVRE MÜLK İRTİFAKININ TMK İÇİNDEKİ YERİ, NİTELİĞİ VE

TANIMI .92

PAYLI MÜLKİYET KAVRAMI VE DEVRE MÜLK İLE ZORUNLU

İLİŞKİSİ .92

Devre Mülkün Birlikte Mülkiyet İçindeki Yeri 92

Elbirliği Halinde Mülkiyet93

Paylı Mülkiyet (Eski Tabirle Müşterek Mülkiyet)94

Devre Mülkün Zorunlu Hukuki Temeli Olan Paylı Mülkiyet ve

Payın Hukuki Niteliği.94

Paylı Mülkiyetin Doğuşu96

Pay Oranı ve Buna Bağlı Hüküm ve Sonuçlar .97

Paylı Mülkiyette Yararlanma 100

Türk Medeni Kanunumuzun Getirdiği Yararlanma Kuralı

(TMK m.693)100

Yararlanmanın Paydaşlarca Karara Bağlı Olarak (Anlaşma ile)

Düzenlenmesi .101

Anlaşmaların Niteliği ve Geçerliliği 101

Anlaşma Çeşitleri.103

Yararlanma ve Yönetim Anlaşmalarının Şerhine Bağlı

Hüküm ve Sonuçlar104

Paylı Mülkiyette Yararlanmanın Sınırlı Ayni Haklara Konu

Edilebilmesi Olanağı Açısından Devre Mülkün İstisnai Özelliği .106

DEVRE MÜLK HAKKININ TANIMI VE NİTELİĞİ. 113

Devre Mülk Hakkının Hukuki Niteliği.115

Devre Mülk Hakkının Bir İrtifak Hakkı Oluşturmadığına Dayalı

Görüşler 115

Devre Mülk Hakkının İrtifak Hakkı Olmadığına Dair

Görüşlerin Deyimsel Yorumla KMK m.60-61 Hükümlerine

Dayanma Özelliği 115

Devre Mülk Hakkının İrtifak Hakkı Olmadığına Dair

Görüşte Olan Yazarların İddialarının Özetlenmesi.116

İçindekiler

vii

Devre Mülk Hakkının İrtifak Hakkı Olmadığına Dair

Görüşlerinin Hatalı Sonuçlarının İrdelenmesi . 118

Devre Mülk Hakkı Paya Bağlı Bir İrtifak Niteliği ile Çifte Ayni

Hak Sağlamaktadır . 122

Genel Olarak İrtifak Haklarına Dayalı Paya Bağlı Tesis

Özelliği  122

Devre Mülk Hakkı Gerçek Bir İrtifak Hakkı Niteliğindedir 124

Devre Mülk Hakkı Olumlu (Müsbet) Bir İrtifak Çeşididir 128

Devre Mülk Hakkı, Taşınmaz Lehine İrtifak

(TMK m.779-793) Niteliği Taşımaz  129

Devre Mülk İrtifakı Kişiye Bağlı İrtifak Değildir 131

Devre Mülk Hakkı Malik Lehine İrtifak Hakkı Olarak

Nitelendirilemez  131

Devre Mülk Hakkı Kendine Özgü (Nevi Şahsına Münhasır;

Sui Generis) Bir İrtifak Hakkıdır. 133

Devre Mülk Hakkının Tanımı 134

BÖLÜM

DEVRE MÜLK İRTİFAKININ KURULMASI KOŞULLARI

17. DEVRE MÜLK İRTİFAKININ KONUSU 135

DEVRE MÜLK İRTİFAKI PAYLI MÜLKİYET KONUSU

TAŞINMAZLARDA KURULABİLİR. 136

Paylı Mülkiyetin Devre Mülk İrtifakından Önce veya Devre Mülk

İrtifakıyla Birlikte Doğumunun Hüküm ve Sonuçları 137

Halihazır Paydaşların Devre Mülk İrtifakı Kurması 137

Tek Kişi Malik Tarafından Devre Mülk İrtifakı Kurulması

Olanağına İlişkin Hüküm ve Sonuçlar 137

Malik Lehine Devre Mülk İrtifakı Kurulması İmkânı ve Doğurduğu

Hukuki Sonuçlar  140

DEVRE MÜLK İRTİFAKI MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZ

ÜZERİNDE KURULABİLİR  142

Mesken Niteliği ve Sonuçları. 142

Devre Mülke Konu Mesken Nitelikli Yapı Türleri. 147

Arazi Bütünleyici Parçası Müstakil (Bağımsız) Yapı . 148

Kat Mülkiyeti Kanunu Konusu Mesken Nitelikli Bağımsız

Bölümler. 151

Kat Mülkiyetine Geçilmiş Yapılarda Devre Mülk İrtifakı

Kurulması  151

İçindekiler

viii

Kat İrtifakına Konu Mesken Nitelikli Yapılar153

Kat İrtifakına Konu Bağımsız Bölümlerin

Tamamlanmış Olup Olmadığına Bakılmaksızın Devre

Mülk İrtifakına Konu Olabilme Özelliği153

Kat İrtifakının, Yapı Kullanma İzin Belgesiyle Kat

Mülkiyetine Çevrilmesine Dayalı Olarak Devre Mülk

İrtifakına Bağlı Hüküm ve Sonuçlar 156

Kat Mülkiyetine Bağlı Taşınmazlarda Devre Mülk

Kurulmasına Muvafakat Konusu .158

Mesken Nitelikli Bir Yapıya Vücut Vermesi Özelliğiyle Üst

Hakkına Bağlı Hüküm ve Sonuçlar 160

Genel Olarak Konunun Önemi.160

Üst Hakkının Niteliği ve İçeriği (Muhtevası).161

Üst Hakkına Bağlı Mesken Nitelikte Yapılarda Devre Mülk

İrtifakı Kurulması İmkânı ve Doğurduğu Sorunlar.165

Üst Hakkının Niteliğine Bağlı Olarak Devre Mülk Hakkına

Konu Olabilme Özelliği Açısından Ayrıca İrdelenmesi .165

Bağımsız ve Sürekli Üst Hakkının Devre Mülk Hakkına

Konu Olabilmesine İlişkin Hüküm ve Sonuçlar.166

18. MESKEN NİTELİĞİNE BAĞLI OLARAK DEVRE MÜLK SAHİBİ

EMEKLİLERİN MEVCUT KONUTLARINA İLİŞKİN VERGİ

MUAFİYETİNİN KALDIRILMASINA YÖNELİK GARABET BELEDİYE

UYGULAMALARI.170

19. DEVRE MÜLK İRTİFAKI GEÇERLİ BİR İRTİFAK HAKKI OLARAK

KURULABİLİR170

DEVRE MÜLK İRTİFAKININ TESCİLLE KURULMASI 172

DEVRE MÜLK İRTİFAKININ İKİ AYRI SÖZLEŞMEYE BAĞLI

OLARAK TESİSİ .173

Resmi Şekle Bağlı Devre Mülk İrtifak Sözleşmesinin (Devre Mülk

Resmi Senedi) Yapılması173

Devre Mülk İrtifak Sözleşmesi Kavramı ve Niteliği 173

Devre Mülk İrtifak Sözleşmesinin Tapu Uygulamalarına Dayalı

Garabet Sonuçları .178

Paydaşların Devre Mülk Tesisi Yolunda Borçlandırıcı İşlem

Olarak İrtifak Sözleşmesinin ve Tescili Talep Beyanlarının

Aynı Metinde Yer Alması.179

Tapu Dairelerinin Vade ve Koşula Bağlı Devre Mülk Tesisi

Sözleşmelerini Yapmamalarına Dayalı Olarak Noterlerce

Gerçekleştirilmesine Bağlı Hüküm ve Sonuçlar 181

İçindekiler

ix

Adi Yazılı Devre Mülk (Yönetim) Sözleşmesi. 182

Genel Olarak 182

Devre Mülk Yönetim Sözleşmesinin Geçerliliği ve Şekli 183

Adi Yazılı Şekil Zorunluluğu. 183

Paydaşlarca Oybirliğiyle İmzalanması Gerekliliği 184

Devre Mülk Yönetim Sözleşmesinin Değiştirilmesi 185

Devre Mülk Yönetim Sözleşmesinin Meskenin İçinde

Bulunduğu Anagayrimenkulün Yönetim Planıyla

Bağlantısına İlişkin Hüküm ve Sonuçlar . 187

Devre Mülk Yönetim Sözleşmesi Hakkında Uygulamadaki

Yanılgılar . 189

Devre Mülk Yönetim Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuç

Doğurması 190

Devre Mülk Yönetim Sözleşmesinin İçeriği 192

Devre Mülk Yönetim Sözleşmesiyle Getirilen Borç ve

Yükümlülüklerin Niteliği . 194

Devre Mülk İrtifakı Kurulmasına Bağlı Olarak Paylı Mülkiyet Pay

Oranlarının Saptanması ve Pay Oranlarına Bağlı Devre

Özgülemesine Dayalı İrade Özgürlüğü İlkesi  200

Devre Mülk İrtifakının Doğumu İçin Tescil Talebinde Bulunulması. 202

Devre Mülk İrtifakının Tescil ile Doğumu. 203

Medeni Kanun Sicilinde Tapuya Kayıtlı Arazilerde Devre Mülk

İrtifakının Tescili  203

İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ (GAYRİMENKUL

MÜKELLEYİTLETLERİ). 205

İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ . 206

Zabıt Kayıt Defterine Kayıtlı Arazilerde Devre Mülk İrtifakının

Tescile Konu Olması  208

III. DEVRE MÜLK İRTİFAK HAKKININ TESCİLSİZ EDİNİLMESİNE

İLİŞKİN HÜKÜM VE SONUÇLAR . 209

Genel Olarak 209

Devre Mülk İrtifakının Paya Bağlı Olarak Tescilsiz Doğumu . 209

Mevcut Devre Mülk Hakkının Paya Bağlı Olarak Tescilsiz

Edinilmesi  210

Miras Yoluyla Devre Mülk Hakkı Kazanılmasına İlişkin Hüküm

ve Sonuçlar. 211

Mirasbırakanın Terekesinde Yer Alan Devre Mülk Hakkının

Kanuni ve Atanmış Mirasçılara İntikaline İlişkin Hüküm ve

Sonuçlar. 211

İçindekiler

x

Devre Mülk Hakkının Mirasbırakanın Ölümüyle Külli

Halefiyet İlkeleri Gereği Mirasçıya veya Miras

Ortaklığına Geçişine Dayalı Sonuçlar212

Devre Mülk Hakkının Tereke Paylaşımına Konu

Olmasına İlişkin Hüküm ve Sonuçları .214

aaa. Mirasbırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufu ile Devre

Mülke İlişkin Paylaşma Kuralı Yolunda Hüküm

Getirme Olasılığı214

bbb. Devre Mülkün Mirasçılar Arasında Borçlandırıcı

İşlem Niteliğiyle Adi Yazılı Paylaşma (Taksim)

Sözleşmesine Konu Olmasına İlişkin Hüküm ve

Sonuçlar .215

ccc. İradi Yolla Paylaşma Sözleşmesine Konu

Olmayan Devre Mülk Hakkının Dava Yoluyla

Paylaşma İstemine Konu Olması .219

Ölüme Bağlı Tasarrufla Belirli Mal Bırakma Alacaklısı

Atama (Vasiyet Tasarrufu) .221

Cebri İcra Sonucu Devre Mülk Hakkının Tescilsiz Kazanılması223

Ayni Neticeli Talepler Sonucunda Devre Mülk İrtifakının

Bildirici Tescile Konu Olmasına İlişkin Hüküm ve Sonuçlar.223

Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davasına Konu Olarak Devre

Mülk Hakkının Davacı Lehine Tesciline İlişkin Hüküm ve

Sonuçlar .224

Tescili İsteme Davası ile Devre Mülk Hakkının Tescilsiz

Kazanılması225

Olağanüstü Zamanaşımıyla (TMK m.713) Devre Mülk Hakkının

Kazanılması 230

İşgal ile Devre Mülk Hakkının Tescilsiz Kazanılması231

20. DEVRE MÜLK HAKKININ VE DEVRE MÜLK YÖNETİM

SÖZLEŞMESİNİN BEYANLAR HANESİNE YAZILMASI .233

DEVRE MÜLK HAKKININ KURULDUĞU ANAGAYRİMENKUL

İLE BAĞIMSIZ BÖLÜM/ MÜSTAKİL YAPI TAPU KÜTÜĞÜNÜN

BEYANLAR HANESİNE YAZIMI.233

DEVRE MÜLK YÖNETİM SÖZLEŞMESİNİN BEYANLAR

HANESİNE YAZIMINA BAĞLI HÜKÜM VE SONUÇLAR.236

İçindekiler

xi

BÖLÜM

DEVRE MÜLK HAKKININ HÜKÜM VE SONUÇLARI

21. GENEL OLARAK 239

22. DÖNEM SÜRESİ VE DEVRELERİN BELİRLENMESİ 240

DÖNEM SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 240

DEVRELERİN SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 240

İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ (GAYRİMENKUL

MÜKELLEFİYETLERİ). 244

İRTİFAK HAKLARI VE GAYRİMENKUL MÜKELLEFİYETLERİ  245

İRTİFAK HAKLARI VE GAYRİMENKUL MÜKELLEFİYETLERİ  246

III. DEĞİŞİMLİ (KAYMALI) DEVRELER SAPTANMASI SORUNU. 247

23. DEVRE MÜLK HAKKINDAN YARARLANMA. 248

24. DEVRE MÜLK HAKKI İLE İLGİLİ KAZANDIRICI İŞLEMLER 250

DEVRE MÜLK HAKKININ KULLANIMININ DEVRİ 250

DEVRE MÜLKLE BAĞDAŞAN SINIRLI AYNİ HAKLAR

KURULMASI. 255

Devre Mülke Konu Taşınmazların Bütünü Üzerinde Sınırlı Ayni

Haklar Kurulması. 255

Devre Mülke Konu Taşınmazın Bütününü Kısıtlayan İpotek

Tesisi Olanağı. 257

Devre Mülke Konu Taşınmazın Bütününü Kısıtlayan Taşınmaz

Yükü ve İrtifak Hakkı Kurulması. 260

Devre Mülk Hakkı Temelinde Yatan Paya Bağlı Sınırlı Ayni Haklar

Kurulması. 262

Temelde Yatan Paya Bağlı Devre Mülk Hakkının İpoteğe Konu

Edilmesi 263

Devre Mülk Hakkıyla Bağdaşan İrtifaklar Kurulması 265

Devre Mülk Hakkı Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması . 265

Devre Mülk Hakkı Üzerinde Oturma (Süknâ) Hakkı

Kurulması  267

Devre Mülk Hakkıyla Bağdaşan Sınırlı Ayni Hakların Birlikte

Tesisi Olanağına İlişkin Hüküm ve Sonuçlar . 268

Devre Mülk Hakkına Bağlı Olarak Eşyaya Bağlı Borç İlişkisi

Yaratılması İmkânı. 271

Devre Mülk İrtifakının Bağımsız (Müstakil) ve Sürekli (Daimî) Hak

Olarak Tapu Kütüğünün Ayrı Bir Sayfasına Kaydedilmesi Mümkün

Değildir 275

İçindekiler

xii

25. DEVRE MÜLK HAKKININ PAYLI MÜLKİYET PAYINA BAĞLI

OLARAK DEVRİ.278

HAK SAHİPLERİNİN, PAYA BAĞLI OLARAK DEVRE MÜLK

HAKKININ MÜLKİYETİNİ DEVİR KONUSUNDA SÖZLEŞME

ÖZGÜRLÜĞÜNE DAYALI TASARRUF YETKİSİNE SAHİP

OLMASI .278

DEVRE MÜLK HAKKININ PAYA BAĞLI OLARAK SATIŞI VEYA

EKONOMİK BAKIMDAN EŞDEĞER KARŞILIKLA DEVRİ

HALİNDE ÖNALIM VE PAYLAŞMA TALEBİNE KONU

OLMASINA DAYALI HÜKÜM VE SONUÇLAR281

Paylı Mülkiyet Birliğinde Kanuni Önalım ve Paylaşma Talebine

İlişkin Genel Esaslar.281

Devre Mülke Konu Paylı Mülkiyet Birliğinde Kanuni Önalım

(Şufa) Hakkı .283

Devre Mülk Hakkında Paydaşların Kanuni Önalım Hakkı

Kaldırılmamıştır283

Devre Mülk Hakkına Dayalı Olarak Kanuni Önalım Hakkının

Ortadan Kaldırılabilmesi İmkânı 284

Devre Mülk Hakkının Paya Bağlı Olarak Satış veya Ekonomik

Karşılıkla Devri Halinde Önalım Hakkına İlişkin Hüküm ve

Sonuçlar286

Devre Mülk Hakkının Kanuni Önalım Hakkına Dayalı

Hüküm ve Sonuçları.287

Önalım Hakkının Kullanılmasına İlişkin Garabet Hükmün

Değerlendirilmesi.288

Devre Mülk Hakkına Konu Paya Bağlı Olarak Önalım

Hakkının Kullanılmasına İlişkin Diğer Hüküm ve Sonuçlar .290

Önalım Hakkının Devre Mülk Birliğinde Kaldırılmamış

Olmasına Yönelik Eleştiriler.292

Devre Mülke Konu Paylı Mülkiyet Birliğinde Paylaşma (İzale-i

Şuyu) Talebinde Bulunulamaması293

26. DEVRE MÜLKÜN YÖNETİMİ294

GENEL OLARAK YÖNETİM KAVRAMI294

KMK’NIN DEVRE MÜLKE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ KARŞISINDA

DEVRE MÜLKÜN YÖNETİMİ 295

Yönetimin Paydaşların Anlaşması ile Düzenlenmesi .298

Devre Mülk Sözleşmesi ile Yönetim 298

Genel Hükümler Uyarınca Yapılacak Anlaşmalarla Yönetim.302

İçindekiler

xiii

Hak Sahiplerinin TMK’nın Paylı Mülkiyette Yönetime

İlişkin Yedek Hukuk Kurallarının Aksine Düzenleme

Getirilebilmesine Yönelik Hüküm ve Sonuçlar. 302

Kararların Devre Mülk Yönetim Sözleşmesine Aykırılık

Oluşturmasına Dayalı Hüküm ve Sonuçlar 305

Devre Mülk Hak Sahiplerinin Yönetime İlişkin Kararlarında

Şekil Sorunu  306

TMK’mızın Paylı Mülkiyetin Yönetimine İlişkin Hükümleriyle

Yönetim 307

Genel Olarak Paylı Mülkiyette Yönetime Dayalı

Hükümlerin Niteliğiyle Bağdaştığı Ölçüde Devre Mülkle

İlgili Uygulanması . 307

Paylı Mülkiyette Yönetim İşlerinin Kanuni Ayrımına Bağlı

Olarak Devre Mülkte Uygulanması. 309

Devre Mülke Özgü Olağan Yönetim İşlerinin TMK

Uyarınca Çözümlenmesi 309

aaa. Olağan Onarım İşleri (Küçük Onarım) 310

bbb. Olağan Tarımsal İşler. 310

ccc. Diğer Olağan Yönetim İşleri 311

Devre Mülke Özgü Önemli Yönetim İşleri Konusunda

Çıkan Uyuşmazlıkların TMK Uyarınca Çözümlenmesi 312

aaa. İşletme Usulünün Değiştirilmesi . 313

bbb. Tarım Türünün Değiştirilmesi 314

ccc. Toprağın Islahına Yönelik Önemli Yönetim İşleri314

ddd. Adî Kiraya veya Ürün Kirasına İlişkin

Sözleşmelerin Yapılması veya Feshi 315

eee. Önemli Onarım, Bakım ve Yapım İşleri  315

fff. Diğer Önemli Yönetim İşleri . 318

Zorunlu ve İvedi Yönetim İşlerinin Olağan ve Önemli

Yönetim İşlerinden Bağımsız Olarak Düzenlenmesine

Bağlı Devre Mülk Uygulaması  319

Olağanüstü Yönetim İşleri . 324

aaa. Şeyin Bütününe İlişkin Tasarruf İşlemleri . 325

bbb. Paylı Malın Özgülendiği Amacın Değiştirilmesi. 326

ccc. Yapı İşlerine Girişilmesi  327

Devre Mülk Hak Sahiplerince Alınan Kararlar veya TMK

Hükümlerine Tabi Olarak Gerçekleştirilecek Yönetim İşlerine

İlişkin Ortak Hukuki Sonuçlar . 328

Kararların Şekli 328

İçindekiler

xiv

Devre Mülk Hak Sahiplerince Alınan Kararların Uygulanması,

Yönetici veya Temsilcilerin Kararın İcrasını Sağlamasına İlişkin

Hüküm ve Sonuçlar 329

Devre Mülk Uyuşmazlıklarında Paylı Mülkiyet Hükümlerince

Hâkime Başvurularak Çözüm Oluşturulması .331

Devre Mülke Konu Meskenin Kullanılabilirliğinin ve

Değerinin Korunması Yolunda İşlerin Yapılmamasına Bağlı

Olarak Hakime Başvurma331

Önemli Yönetim İşlerinde Eşit Dağılıma Dayalı Olarak

Karar Alınamaması Halinde Hâkime Başvurma 332

Sonuç 334

27. DEVRE MÜLK YÖNETİMİNDEN DOĞAN MASRAFLARIN

KARŞILANMASI.334

GENEL OLARAK 334

Yönetimden Doğan Masraflar ve Avans Toplanması Sorunu .335

Genel Giderlere Katılımın Götürü Ücretle Saptanmasına İlişkin

Hüküm ve Sonuçlar 337

Sabit Aidat (Yıldat) Olarak Yılda Bir Defa Ödenen Bedel

Karşılığı Yönetim.337

Sabit Yıldat Dışında Masraflara Bireysel Harcamaya Dayalı

Katılım .338

Genel Giderin Avans Niteliğinde Toplanmasına Bağlı Hüküm ve

Sonuçlar339

Devre Mülk Hak Sahiplerinin Avansla Karşılanmayan

Masraflara Katılma Yükümlülüğü 343

Katılmakla Yükümlü Olduğu Miktardan Fazla Ödeme Yapan

Devre Mülk Hak Sahibinin Durumu.345

Avans Borcuna Dayalı Olarak İfa Zamanının Belirlenmesi347

Avans Miktarının Yönetici Tarafından Belirlenmesine

Yönelik Olarak Devre Mülk Hak Sahiplerinin Korunması347

Genel Olarak Devre Mülk Sistemine Dayalı Ciddi

Tüketici Sorunu Yaratan Aidat Belirlemeleri .347

Avansın Endekse Bağlı Olarak Devre Mülk Yönetim

Sözleşmesinde Götürü Olarak Belirlenmiş Olmasına

Dayalı Hüküm ve Sonuçlar 348

Devre Mülk Genel Giderlere Katılma Avansının Her

Yıl Yönetici Tarafından Belirlenmesine İlişkin Hüküm

ve Sonuçlar.350

Genel Giderlere Katılma Borcu Harcamalarının ve

Avansının Davaya Konu Edilmesi .350

İçindekiler

xv

Tüketici İşlemi Olarak Değerlendirmeye Bağlı Hüküm

ve Sonuçlar  350

Genel Hükümlere Bağlı Değerlendirmeye İlişkin

Sonuçlar. 351

Ödenmiş Avansların İadesinin Davaya Konu Olması 352

Avans Sömürüsüne Bağlı Olarak Toplu Dava Açılma İmkânı ve Bu

Konuda Tüketici Derneklerinin Önemi 352

DEVRE MÜLKE YÖNETİCİ TAYİN EDİLMESİ 354

Genel Olarak 354

Devre Mülk Yöneticisinin Hukuki Niteliği 354

Devre Mülk Yöneticisinin Tayini Zorunlu Değildir. 355

Devre Mülk Hak Sahiplerinin Yönetici Ataması 357

Yönetici Atanması 357

Devre Mülk Yöneticisi Olarak Atanabilecek Kişiler 358

Gerçek Kişi Yönetici Atanması . 358

Tüzel Kişi Yönetici Atanması 359

Anagayrimenkül Yöneticisinin Görevlendirilmesi 359

Devre Mülk Yöneticisinin Hak ve Sorumlulukları. 360

Devre Mülk Yöneticisinin Görevi . 360

Devre Mülk Yöneticisinin Hakları. 362

Görmekte Olduğu Vekalet Edinimine Dayalı Olarak

Hakları . 362

Devre Mülk Yöneticisinin Ücret İsteme Hakkı 363

Devre Mülk Yöneticisinin Denetlenmesi ve Sorumluluğu 365

Devre Mülk Yöneticisinin Görevinin Sona Ermesi 367

III. KAT MÜLKİYETİNE BAĞLI YAPILARDA DEVRE MÜLK HAK

SAHİPLERİNİN KAT MALİKLERİ KURULUNA TEMSİLCİ

ATAMALARI. 371

Devre Mülk Sistemlerinde Kat Malikleri Kuruluna Temsilci

Atanmasına İlişkin Gereklilik  371

Kat Malikleri Kuruluna Temsilci Atama Zorunluluğu

Bulunmayışına İlişkin Hüküm ve Sonuçlar . 372

Kat Malikleri Kuruluna Temsilci Olarak Atanabilecek Kişilerin

Saptanması . 372

Devre Mülk Hak Sahiplerinin Kat Mülkiyetine Konu Meskene

İlişkin Kat Malikleri Kuruluna Temsilci Atamalarına İlişkin Hüküm

ve Sonuçlar. 372

Kat Malikleri Kurulu Temsilcisinin Görevinin Sona Ermesi . 374

İçindekiler

xvi

28. DEVRE MÜLK HAKKININ KORUNMASI VE DEVRE MÜLKE KONU

TAŞINMAZIN BOŞALTILMASI375

DEVRE MÜLKE KONU MESKENİN ZİLYETLİĞİNİ DEVRE

SONUNDA TESLİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ375

DEVRE MÜLK HAKKININ BOŞALTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE

DAYALI KORUNMASI.377

Taşınmazı Devresi Sonunda Boşaltmayan Paydaş ve Diğer Kişiler

Aleyhine Başvurulabilecek Hukuki Yollar .377

Genel Hükümler Uyarınca Korunma 377

İrtifak Hakkının Korunması .377

Devre Mülk Hakkının Zilyetlik Davaları ile Korunması

(TMK m.981-983)378

Devre Mülk İrtifakının İdari Yoldan Korunması.382

Genel Olarak 382

Devre Mülk Hakkının İdari Yoldan Korunmasının Koşulları

ve Usulü .383

Taşınmaz Devre Bitiminde Boşaltılmamış Olmalıdır 383

Mahallin En Büyük Mülki Amirine Başvurma 384

Başvurunun Yararlanacak Devre Sahibi veya Yöneticisi

Tarafından Yapılması385

Başvurunun Şekli ve Eklenecek Belgeler 387

Başvuru Üzerine Hiçbir İşlem ve Tebligat

Yapılmaksızın Boşaltma Kararı Verilmesi Zorunluluğu.390

Boşaltma Kararının İnfaz Memurlarınca (Zabıtaca)

Derhal Yerine Getirilmesi.391

İdarece Verilecek Kararların Kesinliği .392

İdarece Verilecek Kararların Niteliği ve Genel Hükümlerin Saklı

Olması 392

BÖLÜM

DEVRE MÜLK HAKKININ SONA ERMESİ

29. GENEL OLARAK 395

30. DEVRE MÜLKÜ SONA ERDİREN SEBEPLER .395

DEVRE MÜLKE KONU TAŞINMAZLARDA PAYLI HALİN

GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU)395

Genel Olarak Paylı Halin Giderilmesine İlişkin Hüküm ve Sonuçlar 395

KMK m.63 Uyarınca Devre Mülk Birliğinde Paylı Halin

Giderilmesi Talebine İlişkin Hüküm ve Sonuçlar.397

İçindekiler

xvii

DEVRE MÜLK İRTİFAKININ SÜRESİNİN DOLMASI VEYA

BOZUCU KOŞULA BAĞLANMASI . 399

Süreli Devre Mülk İrtifakının Süre Bitimi Nedeniyle Sona Ermesi. 399

Bozucu Koşula Bağlı Olması. 401

III. DEVRE MÜLKE KONU TAŞINMAZIN YOK VEYA HARAP

OLMASI. 402

Müstakil Yapılarda Taşınmazın (Arazinin) veya Meskenin Yok veya

Harap Olması . 402

Kat İrtifakı/Kat Mülkiyetine Konu Devre Mülklerde Arazinin veya

Anayapı/Toplu Yapısının Yok veya Harap Olmasına Bağlı Sonuçlar 406

Kat Mülkiyetine/Kat İrtifakına Konu Bağımsız Bölümün İçinde

Yer Aldığı Arazinin (Anagayrimenkul Parselinin) Yok Olması 406

Kat Mülkiyetine İlişkin Konu Bağımsız Bölümün İçinde Yer

Aldığı Arazinin Yok Olması  407

Klasik Kat Mülkiyetinde Arazinin Yok Olması . 407

Toplu Yapılarda Arazinin Yok Olması . 409

Klasik ve Toplu Yapılarda Kat İrtifakına Konu Bağımsız

Bölümün İçinde Yer Aldığı Arazinin Yok Olması 411

Kat Mülkiyetine/Kat İrtifakına Konu Meskenin Yok veya Harap

Olmasının Devre Mülk Hakkına Etkileri 412

Kat Mülkiyetine Konu Meskenin Yok veya Harap Olması . 412

Klasik Kat Mülkiyetine Özgü Sonuçlar. 412

Toplu Yapılara Özgü Sonuçlar. 416

Klasik ve Toplu Yapılarda Kat İrtifakına İlişkin Oluşumlarda

Devre Mülke Konu Meskenin Yok veya Harap Olması. 418

DEVRE MÜLK HAKKININ TARAFLARIN İRADESİ İLE SONA

ERMESİ 421

MESKEN NİTELİĞİNİN KAYBI VE TATİL AMAÇLI

YARARLANMAYA ELVERİŞSİZLİK 423

Mesken Niteliğinin Kaybı 423

Devre Mülk Hakkının Sağladığı Yararın Kalmamasına İlişkin

Sonuçlar . 425

ARAZİNİN KAMULAŞTIRILMASI VE DİĞER SEBEPLERLE

DEVRE MÜLK HAKKININ SONA ERMESİ  428

VII. ÖZEL KANUNLAR GERĞİNCE DEVRE MÜLK HAKKININ SONA

ERMESİ 432

İçindekiler

xviii

BÖLÜM

PAYLI MÜLKİYET TEMELLİ YARARLANMA VE YÖNETİM

ANLAŞMALARINA DAYALI SİSTEMLER

31. UYGULANMIŞ PAYLI MÜLKİYETE DAYALI SİSTEMLER 433

GENEL OLARAK ÜLKEMİZDE MEVCUT UYGULAMALARIN

TARİHÇESİ433

PAYLI MÜLKİYETE DAYALI MODELİN TERMİNOLOJİSİ433

III. PAYLI MÜLKİYETE DAYALI MODELİN GENEL HÜKÜMLERE

İLİŞKİN NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ .434

Temelde Paylı Mülkiyet Kurumunun Varlığı434

Klasik Paylı Mülkiyet İlişkisinde Kullanma ve Yararlanmanın Aynı

Anda Tüm Paydaşlara Bölünemez Nitelikte Ait Olmasına Dayalı

Hukuki Engelin Varlığına İlişkin Hüküm ve Sonuçlar .435

Paylı Mülkiyet Konusu Taşınmazda Yararlanma ve Yönetim

Anlaşmalarının Geçerliliği ve Şerhine İlişkin Hüküm ve Sonuçlar436

Klasik Paylı Mülkiyet İlişkisinde TMK’mızın Kullanma ve

Yararlanma Anlaşmalarına İlişkin Hükümlerinin İrdelenmesi436

Paylı Mülkiyete Dayalı Olarak Devrelere Bağlı Yararlanma

Statüsünün Yararlanma ve Yönetim Sözleşmeleriyle

Oluşturulması ve Şerhine Dayalı Hüküm ve Sonuçlar .439

Devrelere Bağlı Yararlanma Hakkının Arazide Belirli Bir

Ünite ve Zamana Bağlı Olarak Sözleşme Gereği Sağlanması439

Yararlanma ve Yönetim Sözleşmelerinin Şerhinin Hayati

Önemi.440

Paylı Mülkiyete Dayalı Kurulmuş Devreli Tatil Sisteminin

Yönetiminin Yararlanma ve Yönetim Anlaşmasıyla

Düzenlenmesine Tabi Sonuçlar441

PAYLI MÜLKİYETTE YARARLANMA SÖZLEŞMESİYLE

DEVRELERE BAĞLI YARARLANMA KONUSUNDA MEVCUT

TMK HÜKÜMLERİ UYARINCA GİDERİLEMEYECEK

SORUNLAR.442

Önalım (Şuf’a) Hakkının Kanundan Doğan Kısıtlamaya Dayalı

Varlığı.442

Paylaşma İsteminin Kanundan Doğan Kısıtlamaya Dayalı Varlığı 442

DEVRELİ TATİL SİSTEMİNİN PAYA BAĞLI YARARLANMA

STATÜSÜYLE EDİNİLMESİNİN ENGELLENMİŞ OLMASI443

İçindekiler

xix

EK-1 447

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA DEVRE MÜLK HAKKI İLE İLGİLİ

MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN

EK-2 449

Genelge No: 1476 Genelge Tarihi: 09.07.1985 Konusu: Devre Mülk Hakkı Hk.

İlgi: 8/Aralık/1965 ve 4-1-1-7/1392 sayılı genelge.

EK-3 455

DEVRE MÜLK GEREKÇESİ

EK-4 461

DEVRE TATİL SİSTEMLERİ

EK-5 462

DEVRE MÜLK VE ANAGAYRİMENKUL BİRLİKTE YÖNETİMİ

EK-6 463

DEVRE MÜLK DEĞİŞİM TABLOSU

BİBLİYOGRAFYA . 465

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
549,45   
549,45   
2
274,73   
549,45   
3
183,15   
549,45   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
549,45   
549,45   
2
274,73   
549,45   
3
183,15   
549,45   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
549,45   
549,45   
2
274,73   
549,45   
3
183,15   
549,45   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
549,45   
549,45   
2
274,73   
549,45   
3
183,15   
549,45   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
549,45   
549,45   
2
274,73   
549,45   
3
183,15   
549,45   
Kapat