Borçlar Hukuku Sinan Sami Akkurt

Borçlar HukukuGenel Hükümler-Özel Hükümler


Basım Tarihi
2019-09
Sayfa Sayısı
624
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750255984
Boyut
13,5x19,5
Baskı
259,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 59 puan kazanacaksınız)
   59

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Sami AKKURT

 

Konu Başlıkları
- Genel Hükümler
Özel Hükümler (Özel Borç İlişkileri)

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz 5
Birinci Baskıya Önsöz 7
Kısaltmalar 35
BİRİNCİ KISIM
BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER VE TEMEL KAVRAMLAR
§ 1. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU, KAYNAKLARI, KAPSAMI VE DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ 37
I. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI VE KONUSU 37
II. BORÇLAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI 39
III. BORÇLAR HUKUKUNUN KAPSAMI 40
IV. BORÇLAR HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ 42
A. Medenî Hukuk ile İlişkisi 42
B. Ticaret Hukuku ile İlişkisi 42
C. Anayasa Hukuku ile İlişkisi 43
§ 2. BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER 43
I. İRADE ÖZERKLİĞİ İLKESİ 44
A. İrade Özerkliği Kavramı ve Sözleşme Özgürlüğü 44
B. Sözleşme Özgürlüğünün Görünümleri 45
1. Sözleşme Yapıp Yapmama Özgürlüğü 45
a. Kural 45
b. Sözleşme Yapma Zorunluluğu 45
2. Sözleşmenin Karşı Tarafını Seçme Özgürlüğü 48
3. Sözleşmenin Konusunu ve Tipini Seçme Özgürlüğü 48
4. Sözleşmenin Şeklini Seçme Özgürlüğü 49
5. Sözleşmenin Hükümlerinde Değişiklik Yapma Özgürlüğü 49
6. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Özgürlüğü 49
II. NİSBÎLİK İLKESİ 49
III. KUSUR SORUMLULUĞU İLKESİ 50
IV. SÖZLEŞMELERDE İVAZLILIK İLKESİ 51
V. DÜRÜSTLÜK İLKESİ 51
§ 3. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMLARI 52
I. KAVRAM 52
II. BORÇ İLİŞKİSİNİN UNSURLARI 54
A. Alacaklı ve Borçlu 54
B. Edim 55
1. Kavram 55
2. Özellikleri 55
3. Çeşitleri 57
a. Yerine Getirilme Biçimi Açısından 57
b. Borçlunun Kişisel Özelliklerinin Önemi Açısından 58
c. Süresi Açısından 60
d. Bölünebilirliği Açısından 61
e. Belirleniş Biçimi Açısından 61
İKİNCİ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI
Birinci Ayırım
HUKUKÎ İŞLEMLER VE ÖZELLİKLE SÖZLEŞMELER
§ 4. HUKUKÎ İŞLEMLER 67
I. GENEL AÇIKLAMA 67
II. HUKUKÎ İŞLEM KAVRAMI 72
III. HUKUKÎ İŞLEMİN UNSURLARI 72
A. Hukukî İşlemin Kurucu Unsurları 72
1. İrade Açıklaması 72
2. Hukukî Sonuç 74
3. Diğer Kurucu Unsurlar 75
B. Hukukî İşlemin Geçerlilik Unsurları 75
1. Bütün Hukukî İşlemler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları 75
a. Hukukî İşlem Ehliyeti 75
b. Emredici Kurallara Aykırı Olmama 76
c. Muvazaalı Olmama 76
d. İradenin Serbest Olması 76
2. Bazı Hukukî İşlemler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları 77
a. Şekil 77
b. Tasarruf Yetkisi 77
C. Hukukî İşlemin Etkinlik Unsurları 77
IV. HUKUKÎ İŞLEMİN ÇEŞİTLERİ 79
A. Gerekli İrade Beyanı Sayısı Açısından 79
B. Hüküm Doğuracakları Zaman Açısından 80
C. Malvarlığına Yaptığı Etki Açısından 81
D. Sebebe Bağlılık Açısından 84
E. Koşula Bağlılık Açısından 87
§ 5. SÖZLEŞMELER 91
I. TANIMI VE ÇEŞİTLERİ 91
A. Tanımı 91
B. Çeşitleri 91
1. Hukuk Alanı Açısından 91
2. Borç Doğurabilme Açısından 91
3. Kurulabilmesi İçin Bir Şey Tesliminin Gerekliliği Açısından 92
4. Şekle Tâbi Olma Açısından 93
5. Borç Altına Giren Taraf Sayısı Açısından 94
6. İvazlı Olma Açısından 96
7. Kanunî Düzenlemeye Konu Olma Açısından 97
II. SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİ BİR ŞEKİLDE KURULABİLMESİ İÇİN GEREKEN UNSURLAR 98
A. Kurucu Unsurlar 98
1. İki Tarafın Karşılıklı İrade Açıklamaları 98
a. Öneri 99
b. Kabul 109
2. İrade Beyanlarının Birbirine Uygunluğu 110
3. Sözleşmenin Kurulduğu ve Hükümlerini Meydana Getirdiği An 113
4. Bağlanma Parası (Pey Akçesi) 114
B. Geçerlilik Unsurları 115
1. Bütün Sözleşmeler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları 115
a. Tarafların Hukukî İşlem Ehliyetine Sahip Olması 115
b. Sözleşmenin Konusunun Emredici Hukuk Kurallarına, Genel Ahlâka, Kamu Düzenine, Kişilik Haklarına Aykırı ve İmkânsız Olmaması 116
aa. Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırı Olmama 116
bb. Ahlâka Aykırı Olmama 117
cc. Kamu Düzenine Aykırı Olmama 117
dd. Kişilik Haklarına Aykırı Olmama 118
ee. Konusu İmkânsız Olmama 118
c. İrade Beyanlarının Sağlıklı Olması 119
aa. İrade ile Beyan Arasındaki Uygunsuzluk Hâlleri 119
aaa. İrade ile Beyan Arasında İstenerek Meydana Gelen Uygunsuzluk Hâlleri 120
bbb. İrade ile Beyan Arasında İstenmeyerek Meydana Gelen Uygunsuzluk Hâlleri (Beyan Hatası) 126
bb. İrade Fesadı Hâlleri 127
aaa. Yanılma (Hata) 127
bbb. Aldatma (Hile) 133
ccc. Korkutma (İkrah) 136
2. Bazı Sözleşmeler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları 141
a. Hukuk Düzeni Tarafından Öngörülen Şekle Uyulması 141
aa. Kavram 141
bb. Çeşitleri 141
aaa. Kaynağı Açısından 141
bbb. Amacı Açısından 142
ccc. Yapılış Biçimi Açısından 143
cc. Şekle Aykırılığın Sonuçları 147
dd. Beyaza İmza 148
b. Sözleşmenin Konusunu Belirleme Özgürlüğüne Getirilmiş Sınırlamalara Uyulması 148
aa. Aşırı Yararlanma (Gabin) 149
aaa. Kavram 149
bbb. Şartları 150
ccc. Hükümleri 152
bb. Genel İşlem Koşulları 153
C. Etkinlik Unsurları 155
§ 6. HUKUKÎ İŞLEMİN VE SÖZLEŞMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 158
I. YOKLUK 158
II. KESİN HÜKÜMSÜZLÜK (BUTLAN) 158
III. İPTÂL EDİLEBİLİRLİK 163
IV. TEK TARAFLI BAĞLAMAZLIK (EKSİKLİK / NOKSANLIK) 164
V. NİSBÎ ETKİSİZLİK 164
§ 7. SÖZLEŞMENİN YENİ ŞARTLARA UYARLANMASI 165
§ 8. SÖZLEŞMENİN TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA YAPILMASI 168
I. KAVRAM 168
II. TEMSİLİN TÜRLERİ 170
A. Kaynakları Açısından 170
1. Kanunî Temsil 170
2. İradî Temsil 170
B. Doğurduğu Sonuçlar Açısından 170
1. Dolaylı Temsil 170
2. Doğrudan Temsil 172
C. Temsilcinin Yetkili Olup Olmaması Açısından 180
1.Yetkili Temsil 180
2. Yetkisiz Temsil 180
İkinci Ayırım
HAKSIZ FİİL
§ 9. GENEL OLARAK 183
§ 10. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN ÇEŞİTLERİ 183
I. KUSURLU SORUMLULUK 183
A. Kavram 183
B. Şartları 183
1. Hukuka Aykırı Fiil 184
2. Zarar 190
3. Uygun İlliyet Bağı 191
4. Kusur 195
II. KUSURSUZ SORUMLULUK 199
A. Kavram 199
B. Çeşitleri 200
1. Hakkaniyet Sorumluluğu 200
2. Özen Sorumluluğu 200
a. Kavram 200
b. Çeşitleri 201
aa. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu 201
bb. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu 202
cc. Yapı Malikinin Sorumluluğu 204
dd. Ev Başkanının Sorumluluğu 205
ee. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu 207
3. Tehlike Sorumluluğu 207
§ 11. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN SONUÇLARI 210
I. GENEL OLARAK 210
II. TAZMİNAT DÂVASI 210
A. Konusu 210
1. Maddî Zarar 210
2. Manevî Zarar 212
B. Tarafları 213
1. Dâvacı 213
2. Dâvalı 213
C. Yetkili ve Görevli Mahkeme 214
D. İspat 214
E. Zamanaşımı 215
F. Hükmü 216
Üçüncü Ayırım
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
§ 12. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KAVRAMI VE ŞARTLARI 217
I. KAVRAM 217
II. ŞARTLARI 217
III. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME SAYILMAYAN HÂLLER 221
§ 13. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN HÜKÜMLERİ 221
I. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DÂVASI 221
II. GERİ VERME BORCUNUN KAPSAMI 223
Dördüncü Ayırım
VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME
§ 14. VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME KAVRAMI, ÇEŞİTLERİ VE HÜKÜMLERİ 226
I. KAVRAM 226
II. ÇEŞİTLERİ VE HÜKÜMLERİ 226
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ
Birinci Ayırım
GENEL BİLGİLER
§ 15. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 229
I. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR 229
A. Aslî Hak 229
1. Genel Olarak 229
2. Eksik Borç 231
a. Kavram 231
b. Türleri 231
aa. Doğuştan Eksik Borç 232
bb. Geçici Eksik Borç 232
cc. Sonradan Eksikleşen Borç 233
aaa. Kavram 233
bbb. Zamanaşımına Uğramış Borçlar 233
B. Fer’î Hak 238
C. Talî Hak 239
1. Def’î Hakkı 239
2. Yenilik Doğuran Haklar 240
a. Kavram 240
b. Çeşitleri 240
c. Özellikleri 241
II. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER 242
A. Birincil Yükümlülükler 243
1. Edim Yükümlülükleri 243
a. Aslî Edim Yükümlülükleri 243
b. Yan Edim Yükümlülükleri 243
2. Yan Yükümlülükler 244
a. İfaya Yardımcı Yan Yükümlülükler 244
b. Koruyucu Yan Yükümlülükler 244
B. İkincil Yükümlülükler 245
§ 16. SORUMLULUK 245
I. KAVRAM 245
II. ÇEŞİTLERİ 246
A. Kaynağına Göre Sorumluluk 246
B. Konusuna Göre Sorumluluk 246
§ 17. BORÇ İLİŞKİSİNİN TARAFLARI 249
I. ALACAKLI 249
A. Tanımı 249
B. Sayısı 249
C. Alacaklı Tarafın Değişmesi 252
1. Alacağın Devri 252
a. Kavram 252
b. Çeşitleri 252
c. Şartları 253
d. Hükümleri 255
2. Alacaklı Tarafın Değiştiği Diğer Hâller 257
II. BORÇLU 259
A. Tanımı 259
B. Sayısı 259
C. Borçlu Tarafın Değişmesi 262
1. Borcun Üstlenilmesi 262
2. Borca Katılma 265
3. Borçlu Tarafın Değiştiği Diğer Hâller 265
§ 18. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLARIN İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ KİŞİLER 266
I. NİSBİLÎK İLKESİ 266
II. ALACAK HAKKININ KUVVETLENDİRİLMESİ 266
A. Şerh Edilmiş Nisbî Haklar 267
B. Eşyaya Bağlı Borç 268
III. BORÇ İLİŞKİSİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ 269
A. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme 269
B. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme 271
İkinci Ayırım
BORCUN İFA EDİLMESİ
§ 19. İFA KAVRAMI 273
§ 20. İFANIN UNSURLARI 273
I. İFANIN TARAFLARI 273
A. İfa Edecek Kişi 273
B. İfa Edilecek Kişi 274
II. İFANIN KONUSU 275
A. Edime Uygun İfa Prensibi 275
B. İfa İkâmeleri 275
C. Kısmî İfa 277
D. Bölünemeyen Borcun İfası 278
E. Parça ve Çeşit Borcunun İfası 280
F. Seçimlik Borcun İfası 280
G. Para Borcunun İfası 281
III. İFA YERİ 282
IV. İFA ZAMANI 283
V. İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE İFA 285
§ 21. İFANIN İSPAT EDİLMESİ 285
§ 22. ALACAKLI TEMERRÜDÜ 287
Üçüncü Ayırım
BORCUN İFA EDİLMEMESİ
§ 23. GENEL AÇIKLAMA 291
§ 24. BORCUN İFA EDİLMEMESİNİN ÇEŞİTLERİ VE SONUÇLARI 292
I. SONRAKİ KUSURLU İMKÂNSIZLIK, BORCUN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİ VE BORÇLUNUN SORUMLULUĞU 292
A. Sonraki Kusurlu İmkânsızlık 292
B. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi 295
C. Borçlunun Sorumluluğu 296
1. Genel Olarak 296
2. Tazminat Dâvasının Şartları 297
a. Mevcut ve İfası Gereken Bir Borç 297
b. Borcun Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemiş Olması 297
c. Zarar 298
d. Uygun İlliyet Bağı 301
e. Kusur 301
aa. Genel Kural 301
bb. Kusur Sorumluluğunun Daraltılması 302
aaa. Tarafların Anlaşması (Sorumsuzluk Anlaşması) 302
bbb. Kanun Hükmü 304
cc. Kusursuz Sorumluluk 304
aaa. Tarafların Anlaşması 305
bbb. Kanun Hükmü 305
ccc. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk 306
3. Hükmü 308
II. İFASI MÜMKÜN OLAN BORCUN HİÇ İFA EDİLMEMESİ VE SONUÇLARI 309
A. İfa Dâvası ve Cebrî İcra 309
B. Borçlunun Temerrüdü 310
1. Kavram 310
2. Şartları 310
a. Borcun İfası Mümkün Olmalı 310
b. Borç Muaccel Olmalı 310
c. Alacaklı İhtarda Bulunmuş Olmalı 311
d. Alacaklı İfayı Kabule Hazır Olmalı 312
3. Sonuçları 312
a. Genel Sonuçlar 313
aa. Gecikme Tazminatı 313
bb. Beklenmedik Hâlden Sorumluluk 313
b. Özel Sonuçlar 314
aa. Para Borcunu Konu Alan Sözleşmelerde 314
aaa. Temerrüt Faizi 314
bbb. Aşkın Zarar 315
bb. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde 316
4. Sürekli Edimli Sözleşmelerde Borçlunun Temerrüdü 319
III. CEZA KOŞULU (CEZAÎ ŞART) 319
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNİN VE BORCUN SONA ERMESİ
§ 25. GENEL OLARAK 323
§ 26. BORÇ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ 324
I. TARAFLARIN ANLAŞMASI 324
II. TEK TARAFLI İRADE BEYANI 324
A. İptâl 324
B. Dönme 325
C. Fesih 325
III. DİĞER DURUMLAR 326
A. Ölüm veya Gaiplik 326
B. Fiil Ehliyetinin Kaybı 326
C. İflâs 326
D. Sürenin Sona Ermesi 326
E. Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi 326
§ 27. BORCUN SONA ERMESİ 326
I. İBRA (BORÇTAN KURTARMA) 327
II. YENİLEME (TECDİT) 329
III. ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİ 330
IV. SONRADAN MEYDANA GELEN KUSURSUZ İFA İMKÂNSIZLIĞI 331
V. TAKAS 334
GENEL HÜKÜMLER TEST SORULARI 337
İKİNCİ KISIM
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
§ 1. GENEL OLARAK 393
§ 2. SÖZLEŞME ÇEŞİTLERİ 394
I. KANUNÎ DÜZENLEMEYE KAVUŞMUŞ OLAN (TİPİK) SÖZLEŞMELER 394
A. Mülkiyeti Devretme Amacına Yönelik Sözleşmeler 394
B. Kullandırma ve Yararlandırma Amacına Yönelik Sözleşmeler 395
C. Saklama Amacına Yönelik Sözleşmeler 396
D. İş Görme Amacına Yönelik Sözleşmeler 396
E. Güvence Sağlama Amacına Yönelik Sözleşmeler 396
F. Sonuçları Talih ve Tesadüfe Bağlı Olan Sözleşmeler 397
G. Ortaklık Sözleşmeleri 397
II. KANUNÎ DÜZENLEMEYE KAVUŞMAMIŞ OLAN (ATİPİK) SÖZLEŞMELER 397
A. Kendine Has Yapısı Olan Sözleşmeler 398
B. Karma Sözleşmeler 399
1. Genel Olarak 399
2. Türleri 399
a. Çift Mahiyetli Sözleşmeler 399
b. Kombine Sözleşmeler 399
c. Çeşitli Sözleşme Tiplerine Ait Unsurların Birleştirilmesiyle Oluşan Sözleşmeler 400
d. Asıl Edim Yanında Talî Edim Bulunduran Sözleşmeler 400
3. Uygulanacak Hükümler 400
C. Bileşik Sözleşmeler 401
İKİNCİ BÖLÜM
MÜLKİYETİ DEVRETME AMACINA YÖNELİK SÖZLEŞMELER
§ 3. SATIŞ SÖZLEŞMESİ 403
I. GENEL OLARAK SATIŞ SÖZLEŞMESİ 403
A. Tanımı 403
B. Hukukî Niteliği 403
C. Unsurları 405
1. Satış Konusu 405
a. Eşya 405
b. Hak ve Alacaklar 406
c. Ekonomik Faydalar 406
d. Beklenen Hak ve Eşyalar 406
e. Başkasına Ait Eşya ve Haklar 406
2. Satış Bedeli 406
3. Anlaşma 407
a. Objektif Esaslı Noktalar Üzerinde Anlaşma 407
b. Sübjektif Esaslı Noktalar Üzerinde Anlaşma 408
D. Türleri 408
1. Konusunu Oluşturan Değer Yönünden 408
2. Edimlerin İfa Sırası Yönünden 409
3. Sözleşmenin Koşulları Yönünden 409
4. Sözleşmenin Tarafları Yönünden 412
a. Adî Satış 412
b. Tüketici Satışı 412
c. Ticarî Satış 412
d. Milletlerarası Satış 412
II. TAŞINIR SATIŞI 413
A. Tanımı 413
B. Unsurları 413
1. Satış Konusu 413
2. Satış Bedeli 413
3. Anlaşma 413
C. Hükümleri 414
1. Satıcının Borçları 414
a. Satılanın Zilyetliğini ve Mülkiyetini Devretme Borcu 414
aa. Genel Olarak 414
bb. Yarar ve Hasarın Geçişi 415
cc. Edimin İfasının Hasar Sebebiyle İmkânsızlaşması Hâlinde Yarar ve Hasar 417
b. Diğer Borçları 418
c. Satıcının Temerrüdü 418
d. Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Borcu 419
aa. Kavram 419
bb. Şartları 419
cc. Hükmü 420
dd. Zamanaşımı 422
e. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 422
aa. Kavram 422
bb. Şartları 424
cc. Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Taleplerin Alıcı Tarafından İleri Sürülebilme Şartları 424
aaa. Gözden Geçirme ve Muayene Külfeti 424
bbb. İhbar Külfeti 425
ccc. İhbar Süresi 425
ddd. Muayene ve İhbar Külfetine Uymamanın Sonuçları 426
dd. Ayıba Karşı Tekeffülde Alıcı Lehine Doğan Seçimlik Haklar 426
aaa. Sözleşmeden Dönme 427
bbb. Satış Bedelinin İndirilmesini İsteme 427
ccc. Ücretsiz Onarım İsteme 428
ddd. Satılanın Ayıpsız Misliyle Değiştirilmesini İsteme 428
ee. Zamanaşımı 428
ff. Ayıba Karşı Tekeffül ile Borçlar Kanunun Diğer Genel Hükümleri Arasındaki İlişki 429
aaa. Yanılma (Hata) ile İlişkisi 429
bbb. Aldatma (Hile) ile İlişkisi 429
ccc. Kötü İfa ile İlişkisi 430
2. Alıcının Borçları 430
a. Satış Bedelini Ödeme Borcu 430
aa. Genel Olarak 430
bb. Bedel Miktarı 430
cc. İfa Yeri 430
dd. İfa Zamanı 431
b. Satılanı Devralma Borcu 431
c. Alıcının Temerrüdü 432
III. TAŞINMAZ SATIŞI 432
A. Tanımı 432
B. Unsurları 433
1. Satış Konusu 433
2. Satış Bedeli 433
3. Anlaşma 433
a. Genel Olarak 433
b. Şekli 433
aa. Ana Kural 433
bb. İstisnalar 434
cc. Şeklin Kapsamı 434
dd. Şekle Uymamanın Sonuçları 434
C. Ayıp ve Zapttan Sorumluluk 434
1. Genel Olarak 434
2. Zamanaşımı 435
D. Yarar ve Hasarın Geçişi 435
E. İleride Satış İlişkisi Doğuracak Olan Haklar (Sözleşmeler) 435
IV. TÜKETİCİ SATIŞI 435
A. Kavram 435
B. Konusu 436
C. Tarafları 436
1. Satıcı 436
2. Alıcı (Tüketici) 438
C. Özellikleri 439
1. Haksız Şartlar 439
2. Ayıba Karşı Tekeffül ve Kötü İfa 439
V. TİCARÎ SATIŞ 441
A. Kavram 441
B. Özellikleri 442
1. Uygulanacak Kurallar 442
2. Ticarî Satışa İlişkin TTK. Düzenlemeleri 443
a. Kısmî İfa 443
b. Alıcının Temerrüdü 444
c. Ayıplı İfa ve Muayene Yükümlülüğü 444
3. TBK.’ndaki Özel Düzenlemeler 444
a. Satıcının Temerrüdü Hâlinde 445
b. Alacaklının Temerrüdü Halinde Satıcının Tevdi Hakkı 445
§ 4. MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ 445
I. TANIMI 445
II. UNSURLARI 446
A. Bir veya Birden Çok Şeyin Zilyetlik ve Mülkiyetinin Karşılıklı Olarak Değişimi 446
B. Anlaşma 447
III. HÜKÜMLERİ 447
§ 5. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ 448
I. TANIMI 448
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ 448
III. UNSURLARI 449
A. Bir Şeyin Mülkiyetinin Karşılıksız Olarak Devri 449
B. Anlaşma 450
1. Genel Olarak 450
2. Ehliyet 451
a. Bağışlayanın Ehliyeti 451
b. Bağışlananın Ehliyeti 452
3. Şekil 452
a. Elden Bağışlama 452
b. Bağışlama Taahhüdü 452
4. Şekle Aykırılığın Hükmü 453
IV. HÜKÜMLERİ 453
V. BAĞIŞLAMADAN RÜCU (DÖNME) 454
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KULLANDIRMA VE YARARLANDIRMA
AMACINA YÖNELİK SÖZLEŞMELER
§ 6. KİRA SÖZLEŞMESİ 457
I. TANIMI 457
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ 457
III. UNSURLARI 458
A. Bir Şeyin Kullanılmasının veya Kullanılmayla Birlikte Ondan Yararlanılmasının Kiracıya Bırakılması 458
B. Kira Bedeli 459
C. Anlaşma 461
1. Kira Sözleşmesinin Tarafları 461
a. Kiraya Veren 461
b. Kiracı 461
2. Tarafların Anlaşması 462
3. Şekli 462
IV. ÇEŞİTLERİ 462
A. Kira Konusu Eşyanın Taşınabilirliğine Göre 462
B. Kira Süresine Göre 463
C. Kanunda Yapılan Sistematiğe Göre 463
V. HÜKÜMLERİ 464
A. Kiraya Verenin Borçları 464
1. Zilyetliği Devir Borcu 464
2. Kiralananı Elverişli Hâlde Bulundurma Borcu 465
3. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 465
a. Kavram 465
b. Şartları 465
c. Hükmü 466
aa. Teslim Anındaki Ayıplardan Sorumluluk 466
bb. Sonradan Meydana Gelen ve Olağan Kullanıma Bağlı Olmayan Ayıplardan Sorumluluk (Kullanmaya Elverişli Tutmama) 467
4. Zapta Karşı Tekeffül Borcu 467
a. Kavram 467
b. Hükmü 468
c. Kira Konusunun Malik (Kiraya Veren) Tarafından Sonradan Başkasına Temliki 468
5. Vergi ve Olağan Olmayan Yan Giderlere Katlanma Borcu 469
B. Kiracının Borçları 469
1. Kira Konusunun Kullanılmasına İlişkin Borçları 469
a. Kira Konusunu Sözleşmeye Uygun Olarak Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu 469
b. Temizlik, Olağan Kullanım ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu 471
c. Önemli Ayıpları Kiraya Verene Derhâl Bildirme Borcu 471
d. Ayıpların Kiraya Veren Tarafından Giderilmesine ve Kiralananın Üçüncü Kişilere Gösterilmesine Katlanma Borcu 472
2. Kira Bedelini Ödeme Borcu 472
a. Genel Olarak 472
b. Kira Bedelinin Tespiti (Arttırım Dâvası) 473
c. Kira Sözleşmesinin Uyarlanması (Uyarlama Dâvası) 473
d. Kiralananın Kullanılmaması veya Süresinden Önce Geri Verilmesi 474
e. Kiracının Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Güvence Vermesi 474
3. Kiraya Verenin Hapis Hakkı 474
4. Kira Konusunu Geri Verme Borcu 475
VI. SONA ERMESİ 475
A. Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine Göre Sona Erme Sebepleri 475
1. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Sürenin Dolması 475
2. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi (Olağan Fesih) 476
3. Kiracının Temerrüdü 477
4. Önemli Sebeplerle Fesih (Olağanüstü Fesih) 477
5. Kiracının İflâsı 477
6. Kiracının Ölümü 477
B. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarının Sona Ermesi (Özel Hükümlere Göre Sona Erme Nedenleri) 478
1. Belirli Süreliyse 478
2. Belirsiz Süreliyse 478
3. Tahliye Dâvası 478
§ 7. KULLANIM ÖDÜNCÜ (ARİYET) SÖZLEŞMESİ 479
I. TANIMI 479
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ 480
III. UNSURLARI 480
A. Bir Şeyin Yahut Hakkın Kullanılmasının Karşılıksız Olarak Devri 480
B. Anlaşma 481
IV. HÜKÜMLERİ 482
A. Ödünç Verenin Borçları 482
1. Ödünç Konusu Şeyi Teslim Borcu 482
2. Ödünç Alanın Yaptığı Olağanüstü Masrafları Ödeme Borcu 482
B. Ödünç Alanın Borçları 483
1. Özenle Kullanma Borcu 483
2. Olağan Masraflara Katlanma Borcu 483
3. Aynen İade Borcu 484
V. SONA ERMESİ 484
§ 8. TÜKETİM ÖDÜNCÜ (KARZ) SÖZLEŞMESİ 486
I. TANIMI 486
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ 486
III. UNSURLARI 487
A. Bir Miktar Para veya Mislî Şeyin Mülkiyetinin Devri 487
B. Aynı Miktar ve Nitelikte Şeyin Ödünç Verene Mislen İadesi 487
C. Anlaşma 488
IV. HÜKÜMLERİ 488
A. Ödünç Verenin Borçları 488
1. Zilyetliği Devretme ve Mülkiyeti Geçirme Borcu 488
2. Ayıba ve Zapta Karşı Tekeffül Borcu 489
B. Ödünç Alanın Borçları 489
1. Teslim Alma Borcu 489
2. Mislen İade Borcu 489
3. Olağan Masraflara Katlanma Borcu 490
4. Faiz Ödeme Borcu 490
V. SONA ERMESİ 491
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SAKLAMA AMACINA YÖNELİK SÖZLEŞMELER
§ 9. SAKLAMA (VEDİA) SÖZLEŞMESİ 493
I. TANIMI 493
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ 493
III. UNSURLARI 493
A. Bir Taşınırı Güvenli Bir Yerde Koruma Altına Alma 493
B. Ücret 494
C. Anlaşma 494
IV. HÜKÜMLERİ 494
A. Saklatanın Borçları 494
B. Saklayanın Borçları 494
V. SONA ERMESİ 495
BEŞİNCİ BÖLÜM
İŞ GÖRME AMACINA YÖNELİK
SÖZLEŞMELER
§ 10. HİZMET SÖZLEŞMESİ 497
I. TANIMI 497
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ 497
III. UNSURLARI 498
A. Bir Hizmetin Görülmesi 498
B. Ücret 498
C. Anlaşma 499
IV. HÜKÜMLERİ 500
A. İşçinin Borçları 500
1. İşi Bizzat Yapma Borcu 500
2. Özen ve Sadakat Borcu 500
3. Teslim ve Hesap Verme Borcu 500
4. Fazla Çalışma Borcu 500
5. Düzenleme ve Talimatlara Uyma Borcu 501
B. İşverenin Borçları 501
1. Ücret Ödeme Borcu 501
2. Araç ve Malzemeleri Sağlama Borcu 501
3. Giderleri Ödeme Borcu 502
4. İşçinin Kişiliğini Koruma Borcu 502
5. İşçinin Tatil ve İzin Hakkına Uyma Borcu 503
6. Hizmet Belgesi Verme Borcu 503
V. SONA ERMESİ 503
§ 11. ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ 505
I. TANIMI 505
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ 505
III. UNSURLARI 506
A. Bir Eser Meydana Getirme 506
1. Eser Kavramı 506
2. Meydana Getirme 506
B. Bedel Ödeme 507
C. Anlaşma 507
IV. HÜKÜMLERİ 507
A. Yüklenicinin Borçları 507
1. Eser Meydana Getirme Borcu 507
a. Genel Kural 507
b. Yüklenicinin Eseri Başkasına Yaptırması 507
aa. Genel Olarak 507
bb. Asıl Yüklenici ile Alt Yüklenici Arasındaki İlişki 508
cc. İşsahibi ile Alt Yüklenici Arasındaki İlişki 508
dd. Asıl Yüklenicinin Alt Yüklenicinin Fiillerinden İşsahibine Karşı Sorumluluğu 508
2. Eserin Meydana Getirilmesi için Kullanılacak Araç–Gereçleri Bizzat Sağlama ve Masraflara Katlanma Borcu 509
3. Özen ve Sadakat Borcu 509
4. İşe Zamanında Başlama ve Devam Borcu 510
5. Eseri Zamanında Teslim Borcu 511
6. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 512
B. İşsahibinin Borçları 514
1. Bedel Ödeme Borcu 514
2. Diğer Yan Yükümlülükler 514
V. SONA ERMESİ 514
A. Yaklaşık Bedelin İşsahibinin Kusuru Olmaksızın Aşırı Ölçüde Aşılacağının Anlaşılması 514
B. Yüklenicinin Zararını Tamamen Tazmin Suretiyle Fesih 515
C. Eserin Yok Olması 515
D. Yüklenicinin Kişisel Özelliklerinin Önem Arz Ettiği Eser Sözleşmelerinde Onun Ölümü Yahut Kusuru Olmaksızın Eseri Tamamlama Yeteneğini Kaybetmesi 515
§ 12. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ 515
I. TANIMI 515
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ 516
III. UNSURLARI 518
A. Bir İşin Görülmesi veya İşlemin Yapılması 518
B. Vekâlet Ücreti 520
C. Anlaşma 521
IV. HÜKÜMLERİ 523
A. Vekilin Borçları 523
1. Vekâlet Sözleşmesinin Kapsamı Dâhilinde İş Görme Borcu 523
2. İşi Yaparken Gerekli Özeni Gösterme Borcu 525
3. İşi Vekâlet Verene Sadakatle Yapma Borcu 527
4. Vekâlet Verenin Talimatlarına Uyma Borcu 528
5. İşi Bizzat Yapma Borcu 529
6. Hesap Verme ve İade Borcu 530
7. Vekilin Sorumluluğu 531
B. Vekâlet Verenin Borçları 532
1. Ücret Ödeme Borcu 532
2. Gider ve Avansları Ödeme ve Vekili Üstlendiği Borçtan Kurtarma Borcu 532
3. Vekilin Uğradığı Zararları Giderme Borcu 534
4. Birlikte Vekâlet Verenlerin Vekile Karşı Müteselsil Sorumluluğu 535
V. SONA ERMESİ 535
A. Tek Taraflı İrade Beyanıyla Sona Erme 535
B. Taraflardan Birinin Ölümü, Fiil Ehliyetini Kaybetmesi veya İflâsı Sebebiyle Sona Erme 536
§ 13. VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME 536
I. TANIMI 536
II. UNSURLARI 537
A. Bir İş Görülmesi 537
B. İşin Başkası Hesabına Görülmesi 537
C. İşin, İş Sahibinin O Yönde Verdiği Yetki Olmaksızın Görülmesi 537
III. ÇEŞİTLERİ 537
A. Caiz Olan Vekâletsiz İş Görme 537
B. Caiz Olmayan Vekâletsiz İş Görme 538
IV. HÜKÜMLERİ 538
ALTINCI BÖLÜM
GÜVENCE SAĞLAMA AMACINA YÖNELİK
SÖZLEŞMELER
§ 14. GENEL OLARAK 541
§ 15. KEFALET SÖZLEŞMESİ 541
I. TANIMI 541
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ 542
A. Kefilin Borcu Fer’î (Asıl Borca Bağımlı) Bir Borçtur 542
B. Kefilin Borcu, Kural Olarak Tâlî (İkincil) Borçtur 543
1. Tartışma Def’î 543
2. Önce Rehnin Paraya Çevrilmesi Def’î 543
C. Tek Tarafa Borç Yükler 544
D. Kefalet Hükümleri Benzer Sözleşmelere de Uygulanır 544
III. GEÇERLİLİK ŞARTLARI 544
A. Esasa İlişkin Şartlar 544
1. Geçerli Bir Asıl Borcun Bulunması 544
2. Kefilin Ehliyeti 545
3. Eşin Rızası 545
B. Şekle İlişkin Şartlar 546
IV. ÇEŞİTLERİ 547
A. Adî Kefalet 547
B. Müteselsil Kefalet 547
C. Toplu Kefalet 548
D. Kefile Kefalet 549
E. Rücua Kefalet 549
V. KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI 549
VI. SONA ERMESİ 550
TABLOLAR 571
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ TEST SORULARI 563
HÂKİM – SAVCI ADAYLIĞI VE KPSS SINAVLARINDA ÖNCEDEN SORULMUŞ OLAN BORÇLAR HUKUKU SORULARINDAN UYARLANMIŞ DENEME SINAVI 601
Kaynaklar 613
Kavram Dizini 617

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
3
19,67   
59,00   
4
14,75   
59,00   
5
12,39   
61,95   
6
10,42   
62,54   
7
9,02   
63,13   
8
7,97   
63,72   
9
7,15   
64,31   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
3
19,67   
59,00   
4
14,75   
59,00   
5
12,39   
61,95   
6
10,42   
62,54   
7
9,02   
63,13   
8
7,97   
63,72   
9
7,15   
64,31   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
3
19,67   
59,00   
4
14,75   
59,00   
5
12,39   
61,95   
6
10,42   
62,54   
7
9,02   
63,13   
8
7,97   
63,72   
9
7,15   
64,31   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
3
19,67   
59,00   
4
14,75   
59,00   
5
12,39   
61,95   
6
10,42   
62,54   
7
9,02   
63,13   
8
7,97   
63,72   
9
7,15   
64,31   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
3
19,67   
59,00   
4
14,75   
59,00   
5
12,39   
61,95   
6
10,42   
62,54   
7
9,02   
63,13   
8
7,97   
63,72   
9
7,15   
64,31   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat