Borçlar Hukuku Sinan Sami Akkurt

Tablolar, Şemalar, Örnek Olaylar ve Test SorularıylaBorçlar HukukuGenel Hükümler, Özel Hükümler (Özel Borç İlişkileri


Basım Tarihi
2020-09
Sayfa Sayısı
639
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750261428
Boyut
13,5x19,5
Baskı
365,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 65 puan kazanacaksınız)
   65

Konu Başlıkları
- Genel Hükümler
Özel Hükümler (Özel Borç İlişkileri)

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz 5
İkinci Baskıya Önsöz 7
Birinci Baskıya Önsöz 9
Kısaltmalar 37
BİRİNCİ KISIM
BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER VE TEMEL KAVRAMLAR
§ 1. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU, KAYNAKLARI, KAPSAMI VE DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ 39
I. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI VE KONUSU 39
II. BORÇLAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI 41
III. BORÇLAR HUKUKUNUN KAPSAMI 42
IV. BORÇLAR HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ 44
A. Medenî Hukuk ile İlişkisi 44
B. Ticaret Hukuku ile İlişkisi 44
C. Anayasa Hukuku ile İlişkisi 45
§ 2. BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER 45
I. İRADE ÖZERKLİĞİ İLKESİ 46
A. İrade Özerkliği Kavramı ve Sözleşme Özgürlüğü 46
B. Sözleşme Özgürlüğünün Görünümleri 47
1. Sözleşme Yapıp Yapmama Özgürlüğü 47
a. Kural 47
b. Sözleşme Yapma Zorunluluğu 47
2. Sözleşmenin Karşı Tarafını Seçme Özgürlüğü 50
3. Sözleşmenin Konusunu ve Tipini Seçme Özgürlüğü 50
4. Sözleşmenin Şeklini Seçme Özgürlüğü 51
5. Sözleşmenin Hükümlerinde Değişiklik Yapma Özgürlüğü 51
6. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Özgürlüğü 51
II. NİSBÎLİK İLKESİ 51
III. KUSUR SORUMLULUĞU İLKESİ 53
IV. SÖZLEŞMELERDE İVAZLILIK İLKESİ 53
V. DÜRÜSTLÜK İLKESİ 54
§ 3. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMLARI 54
I. KAVRAM 54
II. BORÇ İLİŞKİSİNİN UNSURLARI 56
A. Alacaklı ve Borçlu 56
B. Edim 57
1. Kavram 57
2. Özellikleri 58
3. Çeşitleri 59
a. Yerine Getirilme Biçimi Açısından 59
b. Borçlunun Kişisel Özelliklerinin Önemi Açısından 60
c. Süresi Açısından 62
d. Bölünebilirliği Açısından 63
e. Belirleniş Biçimi Açısından 64
İKİNCİ BÖLÜM BORÇ
İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI
BİRİNCİ AYIRIM
HUKUKÎ İŞLEMLER VE ÖZELLİKLE SÖZLEŞMELER
§ 4. HUKUKÎ İŞLEMLER 71
I. GENEL AÇIKLAMA 71
II. HUKUKÎ İŞLEM KAVRAMI 76
III. HUKUKÎ İŞLEMİN UNSURLARI 76
A. Hukukî İşlemin Kurucu Unsurları 76
1. İrade Açıklaması 76
2. Hukukî Sonuç 78
3. Diğer Kurucu Unsurlar 79
B. Hukukî İşlemin Geçerlilik Unsurları 79
1. Bütün Hukukî İşlemler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları 79
a. Hukukî İşlem Ehliyeti 79
b. Emredici Kurallara Aykırı Olmama 80
c. Muvazaalı Olmama 80
d. İradenin Serbest Olması 80
2. Bazı Hukukî İşlemler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları 81
a. Şekil 81
b. Tasarruf Yetkisi 81
C. Hukukî İşlemin Etkinlik Unsurları 81
IV. HUKUKÎ İŞLEMİN ÇEŞİTLERİ 83
A. Gerekli İrade Beyanı Sayısı Açısından 83
B. Hüküm Doğuracakları Zaman Açısından 84
C. Malvarlığına Yaptığı Etki Açısından 85
D. Sebebe Bağlılık Açısından 88
E. Koşula Bağlılık Açısından 91
§ 5. SÖZLEŞMELER 95
I. TANIMI VE ÇEŞİTLERİ 95
A. Tanımı 95
B. Çeşitleri 95
1. Hukuk Alanı Açısından 95
2. Borç Doğurabilme Açısından 95
3. Kurulabilmesi İçin Bir Şey Tesliminin Gerekliliği Açısından 96
4. Şekle Tâbi Olma Açısından 97
5. Borç Altına Giren Taraf Sayısı Açısından 98
6. İvazlı Olma Açısından 100
7. Kanunî Düzenlemeye Konu Olma Açısından 101
II. SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİ BİR ŞEKİLDE KURULABİLMESİ İÇİN GEREKEN UNSURLAR 102
A. Kurucu Unsurlar 102
1. İki Tarafın Karşılıklı İrade Açıklamaları 102
a. Öneri 103
b. Kabul 112
2. İrade Beyanlarının Birbirine Uygunluğu 114
3. Sözleşmenin Kurulduğu ve Hükümlerini Meydana Getirdiği An 117
4. Bağlanma Parası (Pey Akçesi) 118
B. Geçerlilik Unsurları 119
1. Bütün Sözleşmeler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları 119
a. Tarafların Hukukî İşlem Ehliyetine Sahip Olması 119
b. Sözleşmenin Konusunun Emredici Hukuk Kurallarına, Genel Ahlâka, Kamu Düzenine, Kişilik Haklarına Aykırı ve İmkânsız Olmaması 120
aa. Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırı Olmama 120
bb. Ahlâka Aykırı Olmama 121
cc. Kamu Düzenine Aykırı Olmama 121
dd. Kişilik Haklarına Aykırı Olmama 122
ee. Konusu İmkânsız Olmama 122
c. İrade Beyanlarının Sağlıklı Olması 123
aa. İrade ile Beyan Arasındaki Uygunsuzluk Hâlleri 123
aaa. İrade ile Beyan Arasında İstenerek Meydana Gelen Uygunsuzluk Hâlleri 123
bbb. İrade ile Beyan Arasında İstenmeyerek Meydana Gelen Uygunsuzluk Hâlleri (Beyan Hatası) 131
bb. İrade Fesadı Hâlleri 131
aaa. Yanılma (Hata) 131
bbb. Aldatma (Hile) 137
ccc. Korkutma (İkrah) 140
2. Bazı Sözleşmeler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları 146
a. Hukuk Düzeni Tarafından Öngörülen Şekle Uyulması 146
aa. Kavram 146
bb. Çeşitleri 146
aaa. Kaynağı Açısından 146
bbb. Amacı Açısından 147
ccc. Yapılış Biçimi Açısından 148
cc. Şekle Aykırılığın Sonuçları 153
dd. Beyaza İmza 153
b. Sözleşmenin Konusunu Belirleme Özgürlüğüne Getirilmiş Sınırlamalara Uyulması 153
aa. Aşırı Yararlanma (Gabin) 154
aaa. Kavram 154
bbb. Şartları 155
ccc. Hükümleri 157
bb. Genel İşlem Koşulları 158
C. Etkinlik Unsurları 160
§ 6. HUKUKÎ İŞLEMİN VE SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ 163
I. YOKLUK 163
II. KESİN HÜKÜMSÜZLÜK (BUTLAN) 163
III. İPTÂL EDİLEBİLİRLİK 168
IV. TEK TARAFLI BAĞLAMAZLIK (EKSİKLİK / NOKSANLIK) 169
V. NİSBÎ ETKİSİZLİK 170
§ 7. SÖZLEŞMENİN YENİ (DEĞİŞEN) ŞARTLARA UYARLANMASI 170
§ 8. SÖZLEŞMENİN TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA YAPILMASI 173
I. KAVRAM 173
II. TEMSİLİN TÜRLERİ 175
A. Kaynakları Açısından 175
1. Kanunî Temsil 175
2. İradî Temsil 176
B. Doğurduğu Sonuçlar Açısından 176
1. Dolaylı Temsil 176
2. Doğrudan Temsil 177
C. Temsilcinin Yetkili Olup Olmaması Açısından 186
1.Yetkili Temsil 186
2. Yetkisiz Temsil 186
İKİNCİ AYIRIM
HAKSIZ FİİL
§ 9. GENEL OLARAK 189
§ 10. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN ÇEŞİTLERİ 189
I. KUSURLU SORUMLULUK 189
A. Kavram 189
B. Şartları 189
1. Hukuka Aykırı Fiil 190
2. Zarar 196
3. Uygun İlliyet Bağı 198
4. Kusur 201
II. KUSURSUZ SORUMLULUK 205
A. Kavram 205
B. Çeşitleri 206
1. Hakkaniyet Sorumluluğu 206
2. Özen Sorumluluğu 206
a. Kavram 206
b. Çeşitleri 207
aa. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu 207
bb. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu 208
cc. Yapı Malikinin Sorumluluğu 210
dd. Ev Başkanının Sorumluluğu 212
ee. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu 213
3. Tehlike Sorumluluğu 214
§ 11. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN SONUÇLARI 216
I. GENEL OLARAK 216
II. TAZMİNAT DAVASI 216
A. Konusu 216
1. Maddî Zarar 216
2. Manevî Zarar 218
B. Tarafları 219
1. Davacı 219
2. Davalı 219
C. Yetkili ve Görevli Mahkeme 220
D. İspat 221
E. Zamanaşımı 221
F. Hükmü 222
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
§ 12. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KAVRAMI VE ŞARTLARI 223
I. KAVRAM 223
II. ŞARTLARI 223
III. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME SAYILMAYAN HÂLLER 227
§ 13. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN HÜKÜMLERİ 227
I. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI 227
II. GERİ VERME BORCUNUN KAPSAMI 229
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME
§ 14. VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME KAVRAMI, ÇEŞİTLERİ VE HÜKÜMLERİ 233
I. KAVRAM 233
II. ÇEŞİTLERİ VE HÜKÜMLERİ 233
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL BİLGİLER
§ 15. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 235
I. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR 235
A. Aslî Hak 235
1. Genel Olarak 235
2. Eksik Borç 237
a. Kavram 237
b. Türleri 237
aa. Doğuştan Eksik Borç 238
bb. Geçici Eksik Borç 238
cc. Sonradan Eksikleşen Borç 239
aaa. Kavram 239
bbb. Zamanaşımına Uğramış Borçlar 239
B. Fer’î Hak 244
C. Talî Hak 245
1. Def’î Hakkı 245
2. Yenilik Doğuran Haklar 246
a. Kavram 246
b. Çeşitleri 246
c. Özellikleri 247
II. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER 249
A. Birincil Yükümlülükler 249
1. Edim Yükümlülükleri 249
a. Aslî Edim Yükümlülükleri 249
b. Yan Edim Yükümlülükleri 250
2. Yan Yükümlülükler 250
a. İfaya Yardımcı Yan Yükümlülükler 250
b. Koruyucu Yan Yükümlülükler 251
B. İkincil Yükümlülükler 251
§ 16. SORUMLULUK 252
I. KAVRAM 252
II. ÇEŞİTLERİ 252
A. Kaynağına Göre Sorumluluk 252
B. Konusuna Göre Sorumluluk 252
§ 17. BORÇ İLİŞKİSİNİN TARAFLARI 255
I. ALACAKLI 255
A. Tanımı 255
B. Sayısı 255
C. Alacaklı Tarafın Değişmesi 258
1. Alacağın Devri 258
a. Kavram 258
b. Çeşitleri 258
c. Şartları 259
d. Hükümleri 261
2. Alacaklı Tarafın Değiştiği Diğer Hâller 263
II. BORÇLU 265
A. Tanımı 265
B. Sayısı 265
C. Borçlu Tarafın Değişmesi 268
1. Borcun Üstlenilmesi 268
2. Borca Katılma 271
3. Borçlu Tarafın Değiştiği Diğer Hâller 271
§ 18. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLARIN İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ KİŞİLER 271
I. NİSBİLİK İLKESİ 271
II. ALACAK HAKKININ KUVVETLENDİRİLMESİ 272
A. Şerh Edilmiş Nisbî Haklar 272
B. Eşyaya Bağlı Borç 274
III. BORÇ İLİŞKİSİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ 275
A. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme 275
B. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme 277
İKİNCİ AYIRIM
BORCUN İFA EDİLMESİ
§ 19. İFA KAVRAMI 279
§ 20. İFANIN UNSURLARI 279
I. İFANIN TARAFLARI 279
A. İfa Edecek Kişi 279
B. İfa Edilecek Kişi 280
II. İFANIN KONUSU 281
A. Edime Uygun İfa Prensibi 281
B. İfa İkâmeleri 281
C. Kısmî İfa 283
D. Bölünemeyen Borcun İfası 284
E. Parça ve Çeşit Borcunun İfası 286
F. Seçimlik Borcun İfası 286
G. Para Borcunun İfası 287
III. İFA YERİ 288
IV. İFA ZAMANI 289
V. İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE İFA 291
§ 21. İFANIN İSPAT EDİLMESİ 291
§ 22. ALACAKLI TEMERRÜDÜ 293
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
BORCUN İFA EDİLMEMESİ
§ 23. GENEL AÇIKLAMA 297
§ 24. BORCUN İFA EDİLMEMESİNİN ÇEŞİTLERİ VE SONUÇLARI 298
I. SONRAKİ KUSURLU İMKÂNSIZLIK, BORCUN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİ VE BORÇLUNUN SORUMLULUĞU 298
A. Sonraki Kusurlu İmkânsızlık 298
B. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi 301
C. Borçlunun Sorumluluğu 302
1. Genel Olarak 302
2. Tazminat Davasının Şartları 303
a. Mevcut ve İfası Gereken Bir Borç 303
b. Borcun Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemiş Olması 303
c. Zarar 304
d. Uygun İlliyet Bağı 307
e. Kusur 307
aa. Genel Kural 307
bb. Kusur Sorumluluğunun Daraltılması 308
aaa. Tarafların Anlaşması (Sorumsuzluk Anlaşması) 308
bbb. Kanun Hükmü 310
cc. Kusursuz Sorumluluk 311
aaa. Tarafların Anlaşması 311
bbb. Kanun Hükmü 311
ccc. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk 312
3. Hükmü 315
II. İFASI MÜMKÜN OLAN BORCUN HİÇ İFA EDİLMEMESİ VE SONUÇLARI 315
A. İfa Dâvası ve Cebrî İcra 315
B. Borçlunun Temerrüdü 316
1. Kavram 316
2. Şartları 316
a. Borcun İfası Mümkün Olmalı 316
b. Borç Muaccel Olmalı 317
c. Alacaklı İhtarda Bulunmuş Olmalı 317
d. Alacaklı İfayı Kabule Hazır Olmalı 319
3. Sonuçları 319
a. Genel Sonuçlar 319
aa. Gecikme Tazminatı 319
bb. Beklenmedik Hâlden Sorumluluk 320
b. Özel Sonuçlar 321
aa. Para Borcunu Konu Alan Sözleşmelerde 321
aaa. Temerrüt Faizi 321
bbb. Aşkın Zarar 322
bb. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde 322
4. Sürekli Edimli Sözleşmelerde Borçlunun Temerrüdü 325
III. CEZA KOŞULU (CEZAÎ ŞART) 325
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNİN VE BORCUN SONA ERMESİ
§ 25. GENEL OLARAK 329
§ 26. BORÇ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ 330
I. TARAFLARIN ANLAŞMASI 330
II. TEK TARAFLI İRADE BEYANI 330
A. İptâl 330
B. Dönme 331
C. Fesih 332
III. DİĞER DURUMLAR 332
A. Ölüm veya Gaiplik 332
B. Fiil Ehliyetinin Kaybı 332
C. İflâs 332
D. Sürenin Sona Ermesi 332
E. Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi 333
§ 27. BORCUN SONA ERMESİ 333
I. İBRA (BORÇTAN KURTARMA) 333
II. YENİLEME (TECDİT) 335
III. ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİ 337
IV. SONRADAN MEYDANA GELEN KUSURSUZ İFA İMKÂNSIZLIĞI 338
V. TAKAS 341
GENEL HÜKÜMLER TEST SORULARI 345
GENEL BİLGİLER VE TEMEL KAVRAMLAR 345
SÖZLEŞMELER 359
KURUCU UNSURLAR 361
GEÇERLİLİK UNSURLARI 365
ETKİNLİK UNSURLARI 375
HÜKÜMSÜZLÜK TÜRLERİ 376
HAKSIZ FİİL 382
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME 390
VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME 392
BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 392
BORCUN İFA EDİLMESİ 397
BORCUN İFA EDİLMEMESİ 398
BORÇ İLİŞKİSİNİN VE BORCUN SONA ERMESİ 399
İKİNCİ KISIM ÖZEL
BORÇ İLİŞKİLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
§ 1. GENEL OLARAK 401
§ 2. SÖZLEŞME ÇEŞİTLERİ 402
I. KANUNÎ DÜZENLEMEYE KAVUŞMUŞ OLAN (TİPİK) SÖZLEŞMELER 402
A. Mülkiyeti Devretme Amacına Yönelik Sözleşmeler 402
B. Kullandırma ve Yararlandırma Amacına Yönelik Sözleşmeler 403
C. Saklama Amacına Yönelik Sözleşmeler 404
D. İş Görme Amacına Yönelik Sözleşmeler 404
E. Güvence Sağlama Amacına Yönelik Sözleşmeler 404
F. Sonuçları Talih ve Tesadüfe Bağlı Olan Sözleşmeler 405
G. Ortaklık Sözleşmeleri 405
II. KANUNÎ DÜZENLEMEYE KAVUŞMAMIŞ OLAN (ATİPİK) SÖZLEŞMELER 405
A. Kendine Has Yapısı Olan Sözleşmeler 406
B. Karma Sözleşmeler 407
1. Genel Olarak 407
2. Türleri 407
a. Çift Mahiyetli Sözleşmeler 407
b. Kombine Sözleşmeler 408
c. Çeşitli Sözleşme Tiplerine Ait Unsurların Birleştirilmesiyle Oluşan Sözleşmeler 408
d. Asıl Edim Yanında Talî Edim Bulunduran Sözleşmeler 408
3. Uygulanacak Hükümler 409
C. Bileşik Sözleşmeler 409
İKİNCİ BÖLÜM
MÜLKİYETİ DEVRETME AMACINA YÖNELİK
SÖZLEŞMELER
§ 3. SATIŞ SÖZLEŞMESİ 411
I. GENEL OLARAK SATIŞ SÖZLEŞMESİ 411
A. Tanımı 411
B. Hukukî Niteliği 411
C. Unsurları 413
1. Satış Konusu 413
a. Eşya 413
b. Hak ve Alacaklar 414
c. Ekonomik Faydalar 414
d. Beklenen Hak ve Eşyalar 414
e. Başkasına Ait Eşya ve Haklar 414
2. Satış Bedeli 415
3. Anlaşma 415
a. Objektif Esaslı Noktalar Üzerinde Anlaşma 415
b. Sübjektif Esaslı Noktalar Üzerinde Anlaşma 416
D. Türleri 416
1. Konusunu Oluşturan Değer Yönünden 416
2. Edimlerin İfa Sırası Yönünden 417
3. Sözleşmenin Koşulları Yönünden 418
4. Sözleşmenin Tarafları Yönünden 420
a. Adî Satış 420
b. Tüketici Satışı 420
c. Ticarî Satış 421
d. Milletlerarası Satış 421
II. TAŞINIR SATIŞI 421
A. Tanımı 421
B. Unsurları 421
1. Satış Konusu 421
2. Satış Bedeli 422
3. Anlaşma 422
C. Hükümleri 422
1. Satıcının Borçları 422
a. Satılanın Zilyetliğini ve Mülkiyetini Devretme Borcu 422
aa. Genel Olarak 422
bb. Yarar ve Hasarın Geçişi 424
cc. Edimin İfasının Hasar Sebebiyle İmkânsızlaşması Hâlinde Yarar ve Hasar 426
b. Diğer Borçları 426
c. Satıcının Temerrüdü 427
d. Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Borcu 428
aa. Kavram 428
bb. Şartları 428
cc. Hükmü 429
dd. Zamanaşımı 431
e. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 431
aa. Kavram 431
bb. Şartları 432
cc. Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Taleplerin Alıcı Tarafından İleri Sürülebilme Şartları 433
aaa. Gözden Geçirme ve Muayene Külfeti 433
bbb. İhbar Külfeti 434
ccc. İhbar Süresi 434
ddd. Muayene ve İhbar Külfetine Uymamanın Sonuçları 435
dd. Ayıba Karşı Tekeffülde Alıcı Lehine Doğan Seçimlik Haklar 435
aaa. Sözleşmeden Dönme 436
bbb. Satış Bedelinin İndirilmesini İsteme 436
ccc. Ücretsiz Onarım İsteme 437
ddd. Satılanın Ayıpsız Misliyle Değiştirilmesini İsteme 437
ee. Zamanaşımı 437
ff. Ayıba Karşı Tekeffül ile Borçlar Kanunun Diğer Genel Hükümleri Arasındaki İlişki 438
aaa. Yanılma (Hata) ile İlişkisi 438
bbb. Aldatma (Hile) ile İlişkisi 438
ccc. Kötü İfa ile İlişkisi 439
2. Alıcının Borçları 439
a. Satış Bedelini Ödeme Borcu 439
aa. Genel Olarak 439
bb. Bedel Miktarı 439
cc. İfa Yeri 440
dd. İfa Zamanı 440
b. Satılanı Devralma Borcu 440
c. Alıcının Temerrüdü 441
III. TAŞINMAZ SATIŞI 442
A. Tanımı 442
B. Unsurları 442
1. Satış Konusu 442
2. Satış Bedeli 442
3. Anlaşma 442
a. Genel Olarak 442
b. Şekli 443
aa. Ana Kural 443
bb. İstisnalar 443
cc. Şeklin Kapsamı 443
dd. Şekle Uymamanın Sonuçları 443
C. Ayıp ve Zapttan Sorumluluk 444
1. Genel Olarak 444
2. Zamanaşımı 444
D. Yarar ve Hasarın Geçişi 444
E. İleride Satış İlişkisi Doğuracak Olan Haklar (Sözleşmeler) 444
IV. TÜKETİCİ SATIŞI 445
A. Kavram 445
B. Konusu 445
C. Tarafları 445
1. Satıcı 445
2. Alıcı (Tüketici) 447
C. Özellikleri 449
1. Haksız Şartlar 449
2. Ayıba Karşı Tekeffül ve Kötü İfa 449
3. Cayma Hakkı 450
V. TİCARÎ SATIŞ 451
A. Kavram 451
B. Özellikleri 452
1. Uygulanacak Kurallar 452
2. Ticarî Satışa İlişkin TTK. Düzenlemeleri 453
a. Kısmî İfa 453
b. Alıcının Temerrüdü 454
c. Ayıplı İfa ve Muayene Yükümlülüğü 454
3. TBK.’ndaki Özel Düzenlemeler 454
a. Satıcının Temerrüdü Hâlinde 455
b. Alıcının Temerrüdü Halinde Satıcının Tevdi Hakkı 455
§ 4. MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ 455
I. TANIMI 455
II. UNSURLARI 456
A. Bir veya Birden Çok Şeyin Zilyetlik ve Mülkiyetinin Karşılıklı Olarak Değişimi 456
B. Anlaşma 457
III. HÜKÜMLERİ 457
§ 5. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ 458
I. TANIMI 458
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ 458
III. UNSURLARI 459
A. Bir Şeyin Mülkiyetinin Karşılıksız Olarak Devri 459
B. Anlaşma 461
1. Genel Olarak 461
2. Ehliyet 461
a. Bağışlayanın Ehliyeti 461
b. Bağışlananın Ehliyeti 462
3. Şekil 462
a. Elden Bağışlama 462
b. Bağışlama Taahhüdü 463
4. Şekle Aykırılığın Hükmü 463
IV. HÜKÜMLERİ 463
V. BAĞIŞLAMADAN RÜCU (DÖNME) 464
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KULLANDIRMA VE YARARLANDIRMA AMACINA YÖNELİK
SÖZLEŞMELER
§ 6. KİRA SÖZLEŞMESİ 467
I. TANIMI 467
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ 467
III. UNSURLARI 468
A. Bir Şeyin Kullanılmasının veya Kullanılmayla Birlikte Ondan Yararlanılmasının Kiracıya Bırakılması 468
B. Kira Bedeli 469
C. Anlaşma 471
1. Kira Sözleşmesinin Tarafları 471
a. Kiraya Veren 471
b. Kiracı 472
2. Tarafların Anlaşması 472
3. Şekli 472
IV. ÇEŞİTLERİ 473
A. Kira Konusu Eşyanın Taşınabilirliğine Göre 473
B. Kira Süresine Göre 473
C. Kanunda Yapılan Sistematiğe Göre 473
V. HÜKÜMLERİ 475
A. Kiraya Verenin Borçları 475
1. Zilyetliği Devir Borcu 475
2. Kiralananı Elverişli Hâlde Bulundurma Borcu 475
3. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 475
a. Kavram 475
b. Şartları 476
c. Hükmü 476
aa. Teslim Anındaki Ayıplardan Sorumluluk 476
bb. Sonradan Meydana Gelen ve Olağan Kullanıma Bağlı Olmayan Ayıplardan Sorumluluk (Kullanmaya Elverişli Tutmama) 477
4. Zapta Karşı Tekeffül Borcu 478
a. Kavram 478
b. Hükmü 478
c. Kira Konusunun Malik (Kiraya Veren) Tarafından Sonradan Başkasına Temliki 478
5. Vergi ve Olağan Olmayan Yan Giderlere Katlanma Borcu 480
B. Kiracının Borçları 480
1. Kira Konusunun Kullanılmasına İlişkin Borçları 480
a. Kira Konusunu Sözleşmeye Uygun Olarak Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu 480
b. Temizlik, Olağan Kullanım ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu 482
c. Önemli Ayıpları Kiraya Verene Derhâl Bildirme Borcu 482
d. Ayıpların Kiraya Veren Tarafından Giderilmesine ve Kiralananın Üçüncü Kişilere Gösterilmesine Katlanma Borcu 482
2. Kira Bedelini Ödeme Borcu 483
a. Genel Olarak 483
b. Kira Bedelinin Tespiti (Arttırım Dâvası) 484
c. Kira Sözleşmesinin Uyarlanması (Uyarlama Dâvası) 484
d. Kiralananın Kullanılmaması veya Süresinden Önce Geri Verilmesi 484
e. Kiracının Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Güvence Vermesi 485
3. Kiraya Verenin Hapis Hakkı 485
4. Kira Konusunu Geri Verme Borcu 486
VI. SONA ERMESİ 486
A. Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine Göre Sona Erme Sebepleri 486
1. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Sürenin Dolması 486
2. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi (Olağan Fesih) 486
3. Kiracının Temerrüdü 487
4. Önemli Sebeplerle Fesih (Olağanüstü Fesih) 488
5. Kiracının İflâsı 488
6. Kiracının Ölümü 488
B. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarının Sona Ermesi (Özel Hükümlere Göre Sona Erme Nedenleri) 488
1. Sözleşme Belirli Süreliyse 488
2. Sözleşme Belirsiz Süreliyse 489
3. Tahliye Dâvası 489
§ 7. KULLANIM ÖDÜNCÜ (ARİYET) SÖZLEŞMESİ 490
I. TANIMI 490
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ 491
III. UNSURLARI 491
A. Bir Şeyin Yahut Hakkın Kullanılmasının Karşılıksız Olarak Devri 491
B. Anlaşma 493
IV. HÜKÜMLERİ 493
A. Ödünç Verenin Borçları 493
1. Ödünç Konusu Şeyi Teslim Borcu 493
2. Ödünç Alanın Yaptığı Olağanüstü Masrafları Ödeme Borcu 494
B. Ödünç Alanın Borçları 494
1. Özenle Kullanma Borcu 494
2. Olağan Masraflara Katlanma Borcu 495
3. Aynen İade Borcu 495
V. SONA ERMESİ 496
§ 8. TÜKETİM ÖDÜNCÜ (KARZ) SÖZLEŞMESİ 497
I. TANIMI 497
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ 498
III. UNSURLARI 498
A. Bir Miktar Para veya Mislî Şeyin Mülkiyetinin Devri 498
B. Aynı Miktar ve Nitelikte Şeyin Ödünç Verene Mislen İadesi 499
C. Anlaşma 499
IV. HÜKÜMLERİ 500
A. Ödünç Verenin Borçları 500
1. Zilyetliği Devretme ve Mülkiyeti Geçirme Borcu 500
2. Ayıba ve Zapta Karşı Tekeffül Borcu 501
B. Ödünç Alanın Borçları 501
1. Teslim Alma Borcu 501
2. Mislen İade Borcu 501
3. Olağan Masraflara Katlanma Borcu 502
4. Faiz Ödeme Borcu 502
V. SONA ERMESİ 503
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SAKLAMA AMACINA YÖNELİK SÖZLEŞMELER
§ 9. SAKLAMA (VEDİA) SÖZLEŞMESİ 505
I. TANIMI 505
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ 505
III. UNSURLARI 506
A. Bir Taşınırı Güvenli Bir Yerde Koruma Altına Alma 506
B. Ücret 506
C. Anlaşma 506
IV. HÜKÜMLERİ 506
A. Saklatanın Borçları 506
B. Saklayanın Borçları 507
V. SONA ERMESİ 507
BEŞİNCİ BÖLÜM
İŞ GÖRME AMACINA YÖNELİK SÖZLEŞMELER
§ 10. HİZMET SÖZLEŞMESİ 509
I. TANIMI 509
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ 509
III. UNSURLARI 510
A. Bir Hizmetin Görülmesi 510
B. Ücret 511
C. Anlaşma 511
IV. HÜKÜMLERİ 512
A. İşçinin Borçları 512
1. İşi Bizzat Yapma Borcu 512
2. Özen ve Sadakat Borcu 512
3. Teslim ve Hesap Verme Borcu 512
4. Fazla Çalışma Borcu 513
5. Düzenleme ve Talimatlara Uyma Borcu 513
B. İşverenin Borçları 513
1. Ücret Ödeme Borcu 513
2. Araç ve Malzemeleri Sağlama Borcu 514
3. Giderleri Ödeme Borcu 514
4. İşçinin Kişiliğini Koruma Borcu 515
5. İşçinin Tatil ve İzin Hakkına Uyma Borcu 515
6. Hizmet Belgesi Verme Borcu 515
V. SONA ERMESİ 515
§ 11. ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ 517
I. TANIMI 517
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ 518
III. UNSURLARI 518
A. Bir Eser Meydana Getirme 518
1. Eser Kavramı 518
2. Meydana Getirme 519
B. Bedel Ödeme 519
C. Anlaşma 520
IV. HÜKÜMLERİ 520
A. Yüklenicinin Borçları 520
1. Eser Meydana Getirme Borcu 520
a. Genel Kural 520
b. Yüklenicinin Eseri Başkasına Yaptırması 520
aa. Genel Olarak 520
bb. Asıl Yüklenici ile Alt Yüklenici Arasındaki İlişki 521
cc. İşsahibi ile Alt Yüklenici Arasındaki İlişki 521
dd. Asıl Yüklenicinin Alt Yüklenicinin Fiillerinden İşsahibine Karşı Sorumluluğu 521
2. Eserin Meydana Getirilmesi için Kullanılacak Araç–Gereçleri Bizzat Sağlama ve Masraflara Katlanma Borcu 521
3. Özen ve Sadakat Borcu 522
4. İşe Zamanında Başlama ve Devam Borcu 523
5. Eseri Zamanında Teslim Borcu 524
6. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 525
B. İşsahibinin Borçları 526
1. Bedel Ödeme Borcu 526
2. Diğer Yan Yükümlülükler 527
V. SONA ERMESİ 527
A. Yaklaşık Bedelin İşsahibinin Kusuru Olmaksızın Aşırı Ölçüde Aşılacağının Anlaşılması 527
B. Yüklenicinin Zararını Tamamen Tazmin Suretiyle Fesih 527
C. Eserin Yok Olması 527
D. Yüklenicinin Kişisel Özelliklerinin Önem Arz Ettiği Eser Sözleşmelerinde Onun Ölümü Yahut Kusuru Olmaksızın Eseri Tamamlama Yeteneğini Kaybetmesi 528
§ 12. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ 528
I. TANIMI 528
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ 529
III. UNSURLARI 531
A. Bir İşin Görülmesi veya İşlemin Yapılması 531
B. Vekâlet Ücreti 533
C. Anlaşma 534
IV. HÜKÜMLERİ 536
A. Vekilin Borçları 536
1. Vekâlet Sözleşmesinin Kapsamı Dâhilinde İş Görme Borcu 536
2. İşi Yaparken Gerekli Özeni Gösterme Borcu 539
3. İşi Vekâlet Verene Sadakatle Yapma Borcu 540
4. Vekâlet Verenin Talimatlarına Uyma Borcu 541
5. İşi Bizzat Yapma Borcu 543
6. Hesap Verme ve İade Borcu 544
7. Vekilin Sorumluluğu 545
B. Vekâlet Verenin Borçları 546
1. Ücret Ödeme Borcu 546
2. Gider ve Avansları Ödeme ve Vekili Üstlendiği Borçtan Kurtarma Borcu 546
3. Vekilin Uğradığı Zararları Giderme Borcu 548
4. Birlikte Vekâlet Verenlerin Vekile Karşı Müteselsil Sorumluluğu 548
V. SONA ERMESİ 549
A. Tek Taraflı İrade Beyanıyla Sona Erme 549
B. Taraflardan Birinin Ölümü, Fiil Ehliyetini Kaybetmesi veya İflâsı Sebebiyle Sona Erme 549
§ 13. VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME 550
I. TANIMI 550
II. UNSURLARI 550
A. Bir İş Görülmesi 550
B. İşin Başkası Hesabına Görülmesi 551
C. İşin, İş Sahibinin O Yönde Verdiği Yetki Olmaksızın Görülmesi 551
III. ÇEŞİTLERİ 551
A. Caiz Olan Vekâletsiz İş Görme 551
B. Caiz Olmayan Vekâletsiz İş Görme 551
IV. HÜKÜMLERİ 552
ALTINCI BÖLÜM
GÜVENCE SAĞLAMA AMACINA YÖNELİK SÖZLEŞMELER
§ 14. GENEL OLARAK 555
§ 15. KEFALET SÖZLEŞMESİ 555
I. TANIMI 555
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ 556
A. Kefilin Borcu Fer’î (Asıl Borca Bağımlı) Bir Borçtur 556
B. Kefilin Borcu, Kural Olarak Tâlî (İkincil) Borçtur 557
1. Tartışma Def’î 557
2. Önce Rehnin Paraya Çevrilmesi Def’î 558
C. Tek Tarafa Borç Yükler 558
D. Kefalet Hükümleri Benzer Sözleşmelere de Uygulanır 558
III. GEÇERLİLİK ŞARTLARI 558
A. Esasa İlişkin Şartlar 558
1. Geçerli Bir Asıl Borcun Bulunması 558
2. Kefilin Ehliyeti 559
3. Eşin Rızası 560
B. Şekle İlişkin Şartlar 560
IV. ÇEŞİTLERİ 561
A. Adî Kefalet 561
B. Müteselsil Kefalet 561
C. Toplu Kefalet 562
D. Kefile Kefalet 563
E. Rücua Kefalet 563
V. KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI 564
VI. SONA ERMESİ 564
TABLOLAR 565
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ TEST SORULARI 577
GENEL BİLGİLER 577
SATIŞ SÖZLEŞMESİ 578
BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ 590
KİRA SÖZLEŞMESİ 593
KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ 602
TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ 603
ESER SÖZLEŞMESİ 604
VEKÂLET SÖZLEŞMESİ 609
KEFALET SÖZLEŞMESİ 612
HÂKİM – SAVCI ADAYLIĞI VE KPSS SINAVLARINDA ÖNCEDEN SORULMUŞ OLAN BORÇLAR HUKUKU SORULARINDAN UYARLANMIŞ DENEME SINAVI 615
Kaynaklar 627
Kavram Dizini 631

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
   
   
Kapat