%1
Tasarrufun İptali Davaları ve Uygulaması Süleyman Kul

Tasarrufun İptali Davaları ve Uygulaması


Basım Tarihi
2024-04
Sayfa Sayısı
969
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050518566
Boyut
16x24
Baskı
11.350,00 TL 1.336,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 1336 puan kazanacaksınız)
   1336

Süleyman KUL ( Emekli Hakim )

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ  5

KISALTMALAR  17

BİRİNCİ BÖLÜM

2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU’NDAN KAYNAKLANAN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

&1. TASARRUF KAVRAMI . 19

&2. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ TANIMI . 27

&3. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ AMACI  33

&4. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ  41

&5. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ KONUSU . 48

&6. GÖREVLİ MAHKEME . 49

&7. YETKİLİ MAHKEME . 68

&8. TARAF SIFATI (HUSUMET)  79

TASARRUFUN İPTALİ DAVASINI KİMLER AÇABİLİR (DAVACI SIFATI OLANLAR) . 80

1- Haciz Aşamasında . 83

2- İflas Aşamasında . 90

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI KİMLERE KARŞI AÇILABİLİR (DAVALI SIFATI OLANLAR) . 96

1- Borçluya Karşı  98

2- Üçüncü Kişilere veya Mirasçılara Karşı . 113

3- Kötü Niyetli Üçüncü (Dördüncü) Kişilere Karşı  123

&9. DAVA AÇMA SÜRESİ  145

SÜRELERİN MAHİYETİ 145

İSTİHKAK DAVASINDA KARŞI DAVA OLARAK TASARRUFUN İPTALİ DAVASI AÇMA SÜRESİ . 158

SÜRELERİN FON'A ETKİSİ . 160

&10. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ ŞARTLARI  162

BORÇLU TARAFINDAN YAPILMIŞ BİR TASARRUF İŞLEMİ OLMASI GEREKİR . 169

BORCUN TASARRUF TARİHİNDEN ÖNCE DOĞMUŞ OLMASI GEREKİR . 176

ALACAKLININ BORÇLUDA GERÇEK BİR ALACAĞININ BULUNMASI GEREKİR . 210

ALACAĞIN KESİNLEŞMİŞ OLMASI GEREKİR 232

İCRA TAKİBİNİN BULUNMASI VE BU TAKİBİN KESİNLEŞMİŞ OLMASI GEREKİR 238

BORÇLU HAKKINDA ACİZ BELGESİ (VESİKASI) ALINMIŞ OLMASI GEREKİR . 249

Genel Olarak (Aciz Belgesi/Aciz Halinin Gerçekleşmesi) . 249

Aciz Belgesi Çeşitleri . 278

Kesin Aciz Belgesi . 278

Geçici Aciz Belgesi 288

Aciz Belgesi Hükmünde Sayılmayan Haciz Tutanakları 311

Aciz Belgesi İbrazına Gerek Olmayan İptal Davaları 315

İstihkak Davasında Karşılık Dava Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davasında . 315

Bankacılık Kanunu Gereğince Aciz Belgesinden Muaf Olan Kuruluşlar 316

İflas İdaresi Tarafından Açılan Tasarrufun İptali Davalarında 321

6183 Sayılı Kanuna Göre Açılan Tasarrufun İptali Davalarında . 321

Genel Muvazaa (TBK.Md.19) Nedenine Dayalı İptal Davalarında 322

&11. YARGILAMA USULÜ  323

BASİT YARGILAMA USULÜNÜN GEÇERLİ OLMASI 323

UYUŞMAZLIĞIN HAL VE ŞARTLAR GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK SERBESTÇE TAKDİR VE HALLEDİLMESİ . 331

&12. İHTİYATİ HACİZ/TEDBİR KARARLARI . 335

&13. YARGILAMA GİDERLERİ  356

GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI 365

AVUKATLIK ÜCRETİ . 371

HARÇLAR . 389

Peşin Harçlar 389

Başvurma harcı 389

Peşin nispî karar ve ilâm harcı . 389

Yargılama Sonunda Hüküm Altına Alınan Harçlar . 391

Davanın kabul edilmesi halinde . 391

Davanın reddedilmesi halinde 393

Davanın konusuz kalması halinde 394

Davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi halinde 394

Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesihalinde . 398

Harçtan muaf olan kurum, kuruluş ve kişilerce açılan davalarda 398

Harçtan muaf olmayan kişilerce harçtan muaf olan kurum, kuruluş ve kişilere karşı açılan davalarda 401

&14. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA KONU TASARRUFLAR . 403

GENEL OLARAK 403

İVAZSIZ (KARŞILIKSIZ) TASARRUFLAR (md.278) 414

1- Bağışlamalar ve İvazsız Tasarruflar (md.278/I,II)  414

2- Bağışlama Sayılan Tasarruflar (md.278/III) . 420

Yakın akrabalar arasındaki tasarruflar (md.278/III-1) 421

Sözleşme yapıldığında borçlunun verdiği şeyin değerine göre ivaz olarak pek aşağı bir bedel (en az bir misli fark) kabul ettiği sözleşmeler (md.278/III-2) 428

Kaydı hayat koşulu ile irat (ömür boyu gelir sözleşmesi) veya intifa hakkı kurulan sözleşmeler veya ölünceye kadar bakma sözleşmeleri(md.278/III-3) . 463

BORÇLUNUN ACİZ (BORCA BATIK) HALDE İKEN YAPTIĞI TASARRUFLAR (md.279) 465

Borçlunun Zorunlu Olmadığı Halde Mevcut Bir Borcu İçin Rehin Yapmış Olması(279/I-1) 470

Borçlunun Para Veya Normal (Mutat) Ödeme Araçlarından Başka Bir Şekilde Ödeme Yapmış Olması(279/I-2) 475

Borçlunun Vadesi Gelmemiş Bir Borcu İçin Ödeme Yapmış Olması (279/I-3) 482

Kişisel Bir Hakkın Güçlendirilmesi İçin Borçlunun Tapuya Şerh Vermesi(279/I-4) 483

BORÇLUNUN ALACAKLILARINA ZARAR VERMEK KASTIYLA YAPTIĞI TASARRUFLAR (md.280) 485

Karineler . 523

Borçlunun yakın akrabası olan üçüncü kişilere tasarrufta bulunması halinde (md.280/2) 523

Borçlunun ticari işletmesini veya ticari mallarını Üçüncü kişilere devretmesi halinde (md.280/3) . 527

İPTAL DAVASINA EN ÇOK KONU OLAN TASARRUF İŞLEMLERİ 547

Boşanma Protokolü İle Yapılan İşlemler 547

Evlilik Birliği Devam Ederken Veya Boşanma Davası Nedeniyle Yapılan İşlemler . 553

Alacağın Temliki Şeklinde Yapılan İşlemler 566

Nam-ı Müstear Şeklinde (İsim Gizlenerek) Yapılan İşlemler . 573

Muvazaalı İcra Takip İşlemleri . 580

Senetlerin Ciro Edilmesi Suretiyle Yapılan İşlemler 589

Haksız Açılmış Olan Bir Davanın Borçlu Tarafından Kabul Edilmesi İşlemi 590

Borçlunun Kasten Yaptığı İhmali İşlemler . 592

Murisin Sağlığında Mirasçılarını Korumak Amacıyla Yaptğı İşlemler 594

Borçlunun Kendisine İntikal Etmemiş Miras Hissesi Üzerinde Yaptığı Tasarruf İşlemleri 595

Mirasın Reddi İşlemleri 596

11

Taksim Sözleşmesi . 598

Şuf'a (Önalım) Hakkının Kullanılması Veya Kullanılmaması İşlemi 603

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Sonucu Yapılan İşlemler . 606

Adi Şirketin (Ortaklığın) Yaptığı İşlemler 615

Şirket Hissesinin Devri Şeklinde Yapılan İşlemler . 618

Kooperatif Hissesinin (Üyeliğinin) Devri Şeklinde Yapılan İşlemler 623

İntifa Hakkının Devri Şeklinde Yapılan İşlemler 625

Şahsi Hakların Tapu Siciline Şerh Verilmesi Şeklinde Yapılan İşlemler 627

Rehin (İpotek) Tesisi Şeklinde Yapılan İşlemler . 627

Rehin (İpotek) Temliki Şeklinde Yapılan İşlemler 635

Kadastro Tespiti Sırasında Yapılan İşlemler . 636

Maden Arama/İşletme Ruhsatlarının Devrine İlişkin İşlemler . 638

Hastahane İşletme Ruhsatının Devrine İlişkin İşlemler 639

Taşımacılık Yapma Yetki Belgesinin Devrine İlişkin İşlemler . 640

Markanın Devrine İlişkin İşlemler 641

Bağış Şeklinde Yapılan İşlemler . 644

Kefil Tarafından (İpotekli Taşınmazın Devri Şeklinde) Yapılan İşlemler 647

Ölen Borçlunun Mirasını Reddetmeyen Mirasçılarının Yaptığı Tasarruf İşlemleri . 647

İşçilik Alacağından Kurtulmak İçin İşverenin Yaptığı İşlemler . 648

Borçlunun Ev (Veya İşyeri) Komşusuna Yaptığı Tasarruf İşlemleri 652

Borçlunun Avukatına (Vekiline) Yaptığı Tasarruf İşlemleri 655

Borçlunun Şirket Ortağına Veya Ticari İlişki İçinde Bulunduğu Kişiye Yaptığı Tasarruf İşlemleri . 656

Borçlunun Aynı Sektörde Veya Aynı Ticari Bölgede

Bulunan Kişiye Yaptığı Tasarruf İşlemleri  657

Borçlunun Aynı Köyde (Veya Kasabada) Yaşadığı Kişiye Yaptığı Tasarruf İşlemleri 658

Trafik Kazası Tazminatından Kurtulmak İçin Yapılan İşlemler . 659

Kira Sözleşmesi Şeklinde Yapılan Tasarruf İşlemleri . 660

İnançlı İşlemler . 662

İPTAL DAVASINA KONU EDİLEMEYECEK İŞLEMLER . 671

İİK md.94 Uyarınca İcra Dairesinin Verdiği Yetki ile Açılan Dava 671

Borçlandırıcı İşlemler (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri vs.) . 674

Cebri İcra Yolu İle Yapılan Satışlar 677

Özel Halk Otobüsü veya Dolmuş (Minibüs) Hattının Satışı İşlemleri 684

&15. İPTAL DAVASININ HUKUKİ SONUÇLARI  690

ALACAKLI YÖNÜNDEN HUKUKİ SONUÇLARI 690

BORÇLU YÖNÜNDEN HUKUKÎ SONUÇLARI . 696

ÜÇÜNCÜ KİŞİ YÖNÜNDEN HUKUKİ SONUÇLARI . 698

DÖRDÜNCÜ KİŞİ YÖNÜNDEN HUKUKİ SONUÇLARI . 708

&16. İPTAL DAVASININ SONUNDA VERİLEN KARARLAR . 715

İPTAL DAVASININ REDDİNE DAİR KARARLAR 715

Davanın Dava Şartı Yokluğu Nedeniyle Reddi Kararı . 715

Davanın Taraf Sıfatı Yokluğu Nedeniyle Reddi Kararı 716

Davanın Feragat Nedeniyle Reddi Kararı . 716

Davanın Konusuz Kalması Nedeniyle Ret (Karar Verilmesine Yer Olmadığına) Kararı 721

Davanın Esastan Reddi Kararı 729

İPTAL DAVASININ KABULÜNE DAİR KARARLAR . 731

Taşınır Mala İlişkin Kabul Kararları . 735

Taşınmaz Mala İlişkin Kabul Kararları 740

&17. İSTİHKAK DAVASINDA KARŞI DAVA OLARAK AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVASI  750

&18. GENEL MUVAZAA (TBK md.19) DAVALARI . 757

GENEL OLARAK 757

GENEL MUVAZAA DAVALARI (TBK md.19) İLE TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK.md.277 vd.) ARASINDAKİ FARKLAR 787

İFLASTA TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI  806

&19. İFLAS KAVRAMI (GENEL OLARAK) . 806

İFLÂSA TÂBİ OLAN KİŞİLER 807

İFLÂS YOLLARI . 807

İFLÂSIN SONUÇLARI . 807

Müflis . 808

İflâs Masası . 808

İflâs İdaresi . 809

&20. İFLÂSTA TASARRUFUN İPTALİ DAVASI . 810

DAVACI SIFATI . 810

Borçlunun Davadan Önce İflâs Etmesi Durumunda . 810

Borçlunun Dava Sırasında İflâs Etmesi Durumunda 810

DAVALI SIFATI 813

Borçlunun Davadan Önce İflâs Etmesi Durumunda . 813

Borçlunun Dava Sırasında İflâs Etmesi Durumunda 814

İFLASIN TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA ETKİSİ . 815

İFLÂSTAKİ TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ SONUÇLARI 817

İKİNCİ BÖLÜM

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN’DAN KAYNAKLANAN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

&21. GENEL OLARAK . 818

&22. TANIMI VE AMACI . 822

&23. HUKUKİ NİTELİĞİ . 824

&24. GÖREVLİ MAHKEME . 827

&25. YETKİLİ MAHKEME . 832

&26. YARGILAMA USULÜ  834

&27. İHTİYATİ HACİZ KARARLARI . 835

&28. YARGILAMA GİDERLERİ  839

AVUKATLIK ÜCRETİ . 841

HARÇ . 844

&29. TARAF SIFATI (DAVANIN TARAFLARI)  847

TASARRUFUN İPTALİ DAVASINI KİMLER AÇABİLİR (DAVACI SIFATI OLANLAR) . 847

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI KİMLERE KARŞI AÇILABİLİR (DAVALI SIFATI OLANLAR) . 848

Borçlu . 848

Borçlu İle Hukuki Muamelede Bulunan Üçüncü Kişiler veya Mirasçıları 856

Kötü Niyetli Üçüncü (Dördüncü) Kişiler . 860

&30. DAVA AÇMA SÜRESİ  865

BEŞ YILLIK SÜRE 865

İKİ YILLIK SÜRE 868

&31. DAVANIN KOŞULLARI  873

KAMU BORÇLUSU TARAFINDAN YAPILMIŞ BİR TASARRUF OLMASI GEREKİR 873

KAMU (KURUM) ALACAĞININ TASARRUF TARİHİNDEN ÖNCE DOĞMUŞ OLMASI GEREKİR 876

KESİNLEŞMİŞ BİR KAMU (KURUM) ALACAĞININ BULUNMASI GEREKİR . 882

İCRA TAKİBİNİN BULUNMASI VE BU TAKİBİN KESİNLEŞMİŞ OLMASI GEREKİR 886

BORÇLUNUN MALININ BULUNMAMASI VEYA HACZEDİLEN MALLARIN DEĞERİNİN BORCU KARŞILAMAMASI GEREKİR . 894

DAVA HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRE (5 YIL) İÇİNDE AÇILMIŞ OLMASI GEREKİR 895

ACİZ BELGESİ DAVA ŞARTI DEĞİLDİR . 896

&32. İPTAL DAVASINA KONU TASARRUFLAR . 899

GENEL OLARAK 899

KARŞILIKSIZ (İVAZSIZ) TASARRUFLARIN İPTALİ . 902

Karşılıksız (İvazsız) Tasarruflar (md.27) 903

Bağışlamalar . 905

Bağışlama sayılan tasarruflar(md.28). 905

Yakın akrabalar arasındaki tasarruflar (md.28/I-1) . 906

Sözleşme yapıldığında borçlunun verdiği şeyin değerine göre ivaz olarak pek aşağı bir bedel (en az bir misli fark) kabul ettiği sözleşmeler (md.28/I-2) . 910

Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine kaydı hayat şartıyla irat ve intifa hakkı tesis ettiği akitler (md.28/I-3) 915

BORÇLUNUN ACİZ (BORCA BATIK) HALDE İKEN YAPTIĞI TASARRUFLAR 916

Borçlunun Zorunlu Olmadığı Halde Mevcut Bir Borcu İçin Rehin Yapmış Olması 917

Borçlunun Para Veya Normal Ödeme Araçlarından Başka Bir Şekilde Ödeme Yapmış Olması 918

Borçlunun Vadesi Gelmemiş Bir Borcu İçin Ödeme Yapmış Olması 919

KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNİ İMKÂNSIZ KILMAK AMACIYLA YAPILAN TASARRUFLAR 919

1- Borçlunun Yaptığı Tek Taraflı Tasarruflar  920

2- Borçlunun Amacını Bilen Veya Bilmesi Gereken Kişilerle Yaptığı Tasarruflar  920

&33. İPTAL DAVASININ HUKUKİ SONUÇLARI  929

ALACAKLI KURUM (İDARE) YÖNÜNDEN HUKUKİ SONUÇLARI 931

BORÇLU YÖNÜNDEN HUKUKÎ SONUÇLARI . 933

ÜÇÜNCÜ KİŞİ YÖNÜNDEN HUKUKİ SONUÇLARI . 935

DÖRDÜNCÜ KİŞİ YÖNÜNDEN HUKUKİ SONUÇLARI . 939

&34. İPTAL DAVASININ SONUNDA VERİLEN KARARLAR . 943

İPTAL DAVASININ REDDİNE DAİR KARARLAR 943

Davanın Dava Şartı Yokluğu Nedeniyle Reddi Kararı 943

Davanın Taraf Sıfatı Yokluğu Nedeniyle Reddi Kararı 943

Davanın Feragat Nedeniyle Reddi Kararı . 944

Davanın Konusuz Kalması Nedeniyle Ret (Karar Verilmesine Yer Olmadığına) Kararı 944

Davanın Esastan Reddi Kararı 946

İPTAL DAVASININ KABULÜNE DAİR KARARLAR . 947

İLGİLİ MEVZUAT 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU (İPTAL DAVASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ)  952

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN (İPTAL DAVASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ) . 959

KAYNAKÇA . 963

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ(İNDEKS)  965

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.336,50   
1.336,50   
2
668,25   
1.336,50   
3
445,50   
1.336,50   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.336,50   
1.336,50   
2
668,25   
1.336,50   
3
445,50   
1.336,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.336,50   
1.336,50   
2
668,25   
1.336,50   
3
445,50   
1.336,50   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.336,50   
1.336,50   
2
668,25   
1.336,50   
3
445,50   
1.336,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.336,50   
1.336,50   
2
668,25   
1.336,50   
3
445,50   
1.336,50   
Kapat