Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Taylan Özgür Kiraz

GerekçeliHukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat


Basım Tarihi
2017-11
Sayfa Sayısı
745
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053003267
Boyut
13,5x19,5
Baskı
351,84 TL
(Bu ürünü aldığınızda 51 puan kazanacaksınız)
   51

Yrd. Doç. Dr. Taylan Özgür KİRAZ

Ar. Gör. Gizem BAŞOĞLU

 

İçindekiler

Birinci Bölüm

6100 Sayılı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Genel

Gerekçesi .3

 Hukuk Muhakemeleri Kanunu . 19

Birinci Kısım

Genel Hükümler

Birinci Bölüm

Görev, Yetki Ve Yargı Yeri Belirlenmesi

Birinci Ayırım

Görev

Görevin Belirlenmesi Ve Niteliği

Madde 1- . 19

Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi

Madde 2- . 20

Ölüm Veya Vücut Bütünlüğünün Yitirilmesinden Doğan Zararların Tazmini

Davalarında Görev

Madde 3- . 21

Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevi

Madde 4- . 23

İkinci Ayırım

Yetki

Genel Kural

Madde 5-  26

Genel Yetkili Mahkeme

Madde 6- . 26

Davalının Birden Fazla Olması Hâlinde Yetki

Madde 7- . 27

Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Açılacak Davalarda Yetki

Madde 8- . 27

Türkiye’de Yerleşim Yerinin Bulunmaması Hâlinde Yetki

Madde 9-  28

Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki

Madde 10- . 28

Mirastan Doğan Davalarda Yetki

Madde 11- . 29

Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki

Madde 12- . 30

Karşı Davada Yetki

Madde 13- . 31

X

Şubeler Ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetki

Madde 14- . 32

Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetki

Madde 15- . 32

Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki

Madde 16- . 33

Yetki Sözleşmesi

Madde 17- . 34

Yetki Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları

Madde 18- . 36

Yetki İtirazının İleri Sürülmesi

Madde 19- . 36

Üçüncü Ayırım

Görevsizlik Veya Yetkisizlik Kararı Üzerine

Yapılacak İşlemler Ve Yargı Yeri Belirlenmesi

Görevsizlik Veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler

Madde 20- . 37

Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler

Madde 21- . 43

İnceleme Yeri

Madde 22-  44

İnceleme Usulü Ve Sonucu

Madde 23- . 44

İkinci Bölüm

Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler

Tasarruf İlkesi

Madde 24-  45

Taraflarca Getirilme İlkesi

Madde 25- . 45

Taleple Bağlılık İlkesi

Madde 26- . 46

 Hukuki Dinlenilme Hakkı

Madde 27- . 46

Aleniyet İlkesi

Madde 28-  48

Dürüst Davranma Ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü

Madde 29-  49

Usul Ekonomisi İlkesi

Madde 30- . 50

Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi

Madde 31-  51

Yargılamanın Sevk Ve İdaresi

Madde 32- . 51

Hukukun Uygulanması

Madde 33- . 52

Üçüncü Bölüm

Hâkimin Yasaklılığı, Reddi Ve Hukuki Sorumluluğu

Birinci Ayırım

Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı Ve Reddi

Yasaklılık Sebepleri

Madde 34- . 53

Çekinme Kararının Sonuçları

Madde 35- . 54

Ret Sebepleri

Madde 36- . 54

Hâkimin Bizzat Çekilmemesi Hâli

Madde 37- . 55

Ret Usulü

Madde 38- . 55

Çekilme Kararının İncelenmesi

Madde 39- . 57

Ret Talebini İncelemeye Yetkili Merci

Madde 40- . 57

Ret Talebinin Geri Çevrilmesi

Madde 41- . 58

Ret Talebinin İncelenmesi

Madde 42- . 58

Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf

Madde 43- . 60

Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi

Madde 44- . 61

Zabıt Kâtibinin Yasaklılığı Ve Reddi

Madde 45- . 62

İkinci Ayırım

Hâkimin Hukuki Sorumluluğu

Devletin Sorumluluğu Ve Rücu

Madde 46- . 63

Davaların Açılacağı Mahkeme

Madde 47-  65

Dava Dilekçesi Ve Davanın İhbarı

Madde 48- . 66

Davanın Reddi Hâlinde Verilecek Ceza

Madde 49- . 67

Dördüncü Bölüm

Taraflar Ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler

Birinci Ayırım

Tarafların Ehliyetleri

Taraf Ehliyeti

Madde 50- . 68

Dava Ehliyeti

Madde 51- . 68

Davada Kanuni Temsil

Madde 52- . 68

Dava Takip Yetkisi

Madde 53- . 69

Temsil Veya İzin Belgelerinin Verilmesi

Madde 54 -  70

Dava Sırasında Taraflardan Birinin Ölümü

Madde 55- . 71

Kanuni Temsilci Atanması Sebebiyle Yargılamanın Ertelenmesi

Madde 56- . 71

İkinci Ayırım

Dava Arkadaşlığı

İhtiyari Dava Arkadaşlığı

Madde 57- . 72

Xıı

İhtiyari Dava Arkadaşlarının Davadaki Durumu

Madde 58- . 73

Mecburi Dava Arkadaşlığı

Madde 59- . 73

Mecburi Dava Arkadaşlarının Davadaki Durumu

Madde 60- . 73

Üçüncü Ayırım

Davanın İhbarı Ve Davaya Müdahale

İhbar Ve Şartları

Madde 61- . 74

İhbarın Şekli

Madde 62- . 75

İhbarda Bulunulan Kişinin Durumu

Madde 63- . 76

İhbarın Etkisi

Madde 64- . 76

Asli Müdahale

Madde 65- . 77

Fer’î Müdahale

Madde 66- . 78

Fer’î Müdahale Talebi Ve İncelenmesi

Madde 67- . 79

Fer’î Müdahilin Durumu

Madde 68- . 80

Fer’î Müdahalenin Etkisi

Madde 69- . 81

Cumhuriyet Savcısının Davada Yer Alması

Madde 70- . 83

Dördüncü Ayırım

Davaya Vekâlet

Genel Olarak

Madde 71- . 84

Davaya Vekâlet Hakkında Uygulanacak Hükümler

Madde 72- . 85

Davaya Vekâletin Kanuni Kapsamı

Madde 73- . 85

Davaya Vekâlette Özel Yetki Verilmesini Gerektiren Hâller

Madde 74- . 85

Birden Fazla Vekil Görevlendirilmesi

Madde 75- . 87

Vekâletnamenin İbrazı

Madde 76- . 87

Vekâletnamesiz Dava Açılması Ve İşlem Yapılması

Madde 77-  87

Vekilin Vekâlet Veren Huzurundaki Beyanı

Madde 78- . 89

Vekilin Veya Vekâlet Verenin Duruşmada Uygun Olmayan Tutum Ve Davranışı

Madde 79- . 89

Tarafın Davasını Takip Edebilecek Ehliyette Olmaması

Madde 80- . 90

Vekilin Azli Ve İstifasının Şekli

Madde 81- . 90

Xııı

Vekilin İstifası

Madde 82- . 91

Vekilin Azli

Madde 83- . 91

Beşinci Bölüm

Teminat

Teminat Gösterilecek Hâller

Madde 84- . 92

Teminat Gerektirmeyen Hâller

Madde 85- . 95

Teminat Kararı

Madde 86- . 96

Teminatın Tutarı Ve Şekli

Madde 87- . 96

Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları

Madde 88- . 97

Teminatın İadesi

Madde 89- . 97

Altıncı Bölüm

Süreler, Eski Hâle Getirme Ve Adli Tatil

Birinci Ayırım

Süreler

Sürelerin Belirlenmesi

Madde 90- . 98

Sürelerin Başlaması

Madde 91- . 98

Sürelerin Bitimi

Madde 92- . 99

Tatil Günlerinin Etkisi

Madde 93- . 99

Kesin Süre

Madde 94- . 99

İkinci Ayırım

Eski Hâle Getirme

Talep

Madde 95- . 100

Süre

Madde 96- . 101

Talebin Şekli Ve Kapsamı

Madde 97- . 102

Talep Ve İnceleme Mercii

Madde 98- . 102

Talebin Yargılamaya Ve Hükmün İcrasına Etkisi

Madde 99- . 103

İnceleme Ve Karar

Madde 100- . 103

Giderler

Madde 101- . 104

Üçüncü Ayırım

Adli Tatil

Adli Tatil Süresi

Madde 102- . 105

Adli Tatilde Görülecek Dava Ve İşler

Madde 103- . 107

Xıv

Adli Tatilin Sürelere Etkisi

Madde 104- 109

İkinci Kısım

Dava Çeşitleri, Dava Şartları Ve İlk İtirazlar

Birinci Bölüm

Dava Çeşitleri

Eda Davası

Madde 105- 109

Tespit Davası

Madde 106- 110

Belirsiz Alacak Ve Tespit Davası

Madde 107- 111

İnşaî Dava

Madde 108- 114

Kısmi Dava

Madde 109- 114

Davaların Yığılması

Madde 110- 118

Terditli Dava

Madde 111- 119

Seçimlik Dava

Madde 112- 120

Topluluk Davası

Madde 113- 121

İkinci Bölüm

Dava Şartları Ve İlk İtirazlar

Birinci Ayırım

Dava Şartları

Dava Şartları

Madde 114- 122

Dava Şartlarının İncelenmesi

Madde 115- 125

İkinci Ayırım

İlk İtirazlar

Konusu

Madde 116- 126

İleri Sürülmesi Ve İncelenmesi

Madde 117- 127

Üçüncü Kısım

Yazılı Yargılama Usulü

Birinci Bölüm

Davanın Açılması

Davanın Açılma Zamanı

Madde 118- 128

Dava Dilekçesinin İçeriği

Madde 119- 128

Harç Ve Avans Ödenmesi

Madde 120- 130

Belgelerin Birlikte Verilmesi

Madde 121- 131

Dava Dilekçesinin Tebliği

Madde 122- 131

Xv

Davanın Geri Alınması

Madde 123- . 131

Tarafta İradî Değişiklik

Madde 124- . 132

Dava Konusunun Devri

Madde 125- . 134

İkinci Bölüm

Cevap Dilekçesi

Cevap Dilekçesinin Verilmesi

Madde 126- . 135

Cevap Dilekçesini Verme Süresi

Madde 127- . 135

Süresinde Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Sonucu

Madde 128- . 137

Cevap Dilekçesinin İçeriği

Madde 129- . 137

Cevap Dilekçesinde Eksiklik Bulunması

Madde 130- . 138

Cevap Dilekçesi Verilmesinin Sonucu

Madde 131- . 138

Karşı Dava Açılabilmesinin Şartları

Madde 132- . 138

Karşı Davanın Açılması Ve Süresi

Madde 133- . 140

Asıl Davanın Sona Ermesi

Madde 134- . 140

Uygulanacak Hükümler

Madde 135- . 141

Üçüncü Bölüm

Cevaba Cevap Ve İkinci Cevap Dilekçesi

Tarafların İkinci Dilekçeleri

Madde 136- . 141

Dördüncü Bölüm

Ön İnceleme

Ön İncelemenin Kapsamı

Madde 137- . 142

Dava Şartları Ve İlk İtirazlar Hakkında Karar

Madde 138- . 143

Ön İnceleme Duruşmasına Davet

Madde 139- . 143

Ön İnceleme Duruşması

Madde 140- . 144

İddia Ve Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi

Madde 141- . 147

Süreler Hakkında Karar

Madde 142- . 149

Beşinci Bölüm

Tahkikat Ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar

Birinci Ayırım

Tahkikat

Tahkikatın Konusu

Madde 143- . 150

Xvı

Tarafların Dinlenilmesi

Madde 144- 150

Sonradan Delil Gösterilmesi

Madde 145- 151

Mevcut Delillerle Davanın Aydınlanması

Madde 146- 151

İkinci Ayırım

Duruşma

Tarafların Duruşmaya Daveti

Madde 147- 152

Mahkemenin Çalışma Zamanı

Madde 148- 152

Ses Ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası

Madde 149- .153

Tarafların Duruşmaya Gelmemesi, Sonuçları Ve Davanın Açılmamış Sayılması

Madde 150- 154

Duruşma Düzeni

Madde 151- 157

Soru Yöneltme

Madde 152- 158

Kayıt Ve Yayın Yasağı

Madde 153- 159

Tutanak

Madde 154- 160

Tutanağın İmzalanması Ve İmza Atamayanların Durumu

Madde 155- 162

Tutanağın İspat Gücü

Madde 156- 162

Zabıt Kâtibi Bulundurulması Zorunluluğu

Madde 157- 162

Tutanak Örneği Verilmesi

Madde 158- 163

Dosyaya Belge Konulması Ve Dosyanın Başka Yere Gönderilmesi

Madde 159- 164

Dizi Listesi

Madde 160- 164

Dosyanın Taraflar Ve İlgililerce İncelenmesi

Madde 161- 164

Dosyanın Hâkimin İncelemesine Hazır Tutulması

Madde 162- 165

Üçüncü Ayırım

Ön Sorun Ve Bekletici Sorun

Ön Sorunun İleri Sürülmesi

Madde 163- 165

Ön Sorunun İncelenmesi

Madde 164- 166

Bekletici Sorun

Madde 165- 166

Dördüncü Ayırım

Davaların Birleştirilmesi Ve Ayrılması

Davaların Birleştirilmesi

Madde 166- 167

Xvıı

Davaların Ayrılması

Madde 167- . 169

Kanun Yolları

Madde 168- . 169

Beşinci Ayırım

İsticvap

Konusu

Madde 169- . 170

İsticvap Olunacak Kişilerin Belirlenmesi

Madde 170- . 170

İsticvap Olunacak Tarafın Davet Edilmesi

Madde 171- . 171

Bizzat İsticvap Olunma

Madde 172- . 171

İsticvabın Yapılması

Madde 173- . 172

Tutanak Düzenlenmesi

Madde 174- . 173

Kıyasen Uygulanacak Hükümler

Madde 175- . 174

Altıncı Ayırım

Islah Ve Maddi Hataların Düzeltilmesi

Kapsamı Ve Sayısı

Madde 176- . 174

Islahın Zamanı Ve Şekli

Madde 177- . 175

Islah Sebebiyle Ortaya Çıkan Yargılama Giderleri Ve Karşı Tarafın Zararının Ödenmesi

Madde 178- . 176

Islahın Etkisi

Madde 179- . 176

Davanın Tamamen Islahı

Madde 180- . 177

Kısmen Islah

Madde 181- . 178

Kötüniyetli Islah

Madde 182- . 179

Maddi Hataların Düzeltilmesi

Madde 183- . 180

Altıncı Bölüm

Tahkikatın Sona Ermesi Ve Sözlü Yargılama

Tahkikatın Sona Ermesi

Madde 184- . 180

Toplu Mahkemelerde Tahkikatın Sona Ermesi

Madde 185- . 181

Sözlü Yargılama

Madde 186- . 182

Dördüncü Kısım

İspat Ve Deliller

Birinci Bölüm

Genel Hükümler

İspatın Konusu

Madde 187- . 182

Xvııı

İkrar

Madde 188- 183

İspat Hakkı

Madde 189- 183

İspat Yükü

Madde 190- 184

Karşı İspat

Madde 191- 185

Kanunda Düzenlenmemiş Deliller

Madde 192- 185

Delil Sözleşmesi

Madde 193- 186

Somutlaştırma Yükü Ve Delillerin Gösterilmesi

Madde 194- 187

Başka Yerden Getirtilecek Deliller

Madde 195- 188

Delilden Vazgeçme

Madde 196- 188

Delillerin İncelenmesi Ve İstinabe

Madde 197- 188

Delillerin Değerlendirilmesi

Madde 198- 189

İkinci Bölüm

Belge Ve Senet

Belge

Madde 199- 190

Senetle İspat Zorunluluğu

Madde 200- 191

Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağı

Madde 201- 192

Delil Başlangıcı

Madde 202- 193

Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları

Madde 203- 193

İlamların Ve Resmî Senetlerin İspat Gücü

Madde 204- 195

Adi Senetlerin İspat Gücü

Madde 205- 196

İmza Atamayanların Durumu

Madde 206- 197

Senette Çıkıntı, Kazıntı Ve Silinti

Madde 207- 198

Yazı Veya İmza İnkârı

Madde 208- 198

Yazı Veya İmza İnkârının Sonucu

Madde 209- 200

Güvenli Elektronik İmzalı Belgenin İnkârı

Madde 210- 201

Sahtelik İncelemesi

Madde 211- 202

Sahte Senedin İptali

Madde 212- 203

Xıx

Haksız Yere Sahtelik İddiası

Madde 213- . 203

Sahtelik Hakkında Hukuk Ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkisi

Madde 214- . 205

Belgelerin Halefler Aleyhine Kullanılması

Madde 215- . 205

Mahkemece Belge Aslının İstenmesi Ve Geri Verilmesi

Madde 216- . 205

Belge Aslının İbrazı Usulü

Madde 217- . 207

Belgenin Yerinde İncelenmesi

Madde 218- . 207

Tarafların Belgeleri İbrazı Zorunluluğu

Madde 219- . 208

Tarafın Belgeyi İbraz Etmemesi

Madde 220- . 210

Üçüncü Kişinin Belgeyi İbraz Etmemesi

Madde 221- . 210

Ticari Defterlerin İbrazı Ve Delil Olması

Madde 222 -. 211

Yabancı Dilde Yazılmış Belgeler

Madde 223- . 212

Yabancı Resmî Belgelerin Yetkili Makamlar Tarafından Onaylanması Zorunluluğu

Madde 224- . 213

Üçüncü Bölüm

Yemin

Yeminin Konusu

Madde 225- . 214

Yemine Konu Olamayacak Vakıalar

Madde 226- . 214

Yemin Teklifi

Madde 227- . 214

Yemine Davet

Madde 228- . 215

Yemin Etmemenin Sonuçları

Madde 229- . 215

Yeminin İade Olunamayacağı Hâller

Madde 230- . 216

Ölüm Veya Fiil Ehliyetinin Kaybı

Madde 231- . 216

Yemini Yerine Getirecek Kimseler

Madde 232- . 216

Yeminin Şekli

Madde 233- . 218

Sağır Ve Dilsizlerin Yemini

Madde 234- . 219

Hasta Veya Engellilerin Mahkeme Dışında Yemini

Madde 235- . 219

Yemin Edecek Kimsenin Mahkemenin Yargı Çevresi Dışında Olması

Madde 236- . 220

Yemin Konusunun Açıklattırılması

Madde 237- . 220

Xx

Yemin Tutanağının Düzenlenmesi

Madde 238- 221

Yalan Yere Yemin İddiası

Madde 239- 221

Dördüncü Bölüm

Tanık

Tanık Gösterme Şekli

Madde 240- 222

Tanıklardan Bir Kısmının Dinlenilmesiyle Yetinilmesi

Madde 241- 223

Tanıklığın İzne Bağlı Olduğu Hâller

Madde 242- 223

Tanığın Davet Edilmesi

Madde 243- 224

Davetiyenin İçeriği

Madde 244- 225

Çağrıya Uyma Zorunluluğu

Madde 245- 225

Tanığa Soru Kâğıdı Gönderilmesi

Madde 246- 226

Tanıklıktan Çekinme Hakkı

Madde 247- 227

Kişisel Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme

Madde 248- 227

Sır Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme

Madde 249- 228

Menfaat İhlali Tehlikesi Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme

Madde 250- 228

Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnaları

Madde 251- 229

Çekinme Sebeplerinin Bildirilmesi Ve İncelenmesi

Madde 252- 229

Çekinmenin Kabul Edilmemesinin Sonucu

Madde 253- 230

Tanığın Kimliğinin Tespiti

Madde 254- 230

Tanıklara İtiraz

Madde 255- 231

Tanığa Görevinin Önemini Anlatma

Madde 256- 231

Yeminsiz Dinlenecekler

Madde 257- 231

Yeminin Zamanı Ve Şekli

Madde 258- 232

Tanıkların Mahkemede Dinlenilmesi

Madde 259- 232

Tanığın Bilgilendirilmesi

Madde 260- 233

Tanığın Dinlenilme Şekli

Madde 261- 234

Yasak Davranışlar

Madde 262- 235

Xxı

Tercüman Ve Bilirkişi Kullanılması

Madde 263- . 235

Yalan Yere Veya Menfaat Temin Ederek Tanıklık Edilmesi Ve Sonuçları

Madde 264- . 235

Tanığa Ödenecek Ücret Ve Giderler

Madde 265- . 236

Beşinci Bölüm

Bilirkişi İncelemesi

Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Hâller

Madde 266- . 236

Bilirkişi Sayısının Belirlenmesi

Madde 267- . 239

Bilirkişilerin Görevlendirilmesi

Madde 268- . 239

Bilirkişilik Görevinin Kapsamı

Madde 269- . 242

Bilirkişilik Görevini Kabulle Yükümlü Olanlar

Madde 270- . 243

Bilirkişiye Yemin Verdirilmesi

Madde 271- . 244

Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması Ve Reddi

Madde 272- . 245

Bilirkişinin Görev Alanının Belirlenmesi

Madde 273- . 248

Bilirkişinin Görev Süresi

Madde 274- . 249

Bilirkişinin Haber Verme Yükümlülüğü

Madde 275- . 251

Bilirkişinin Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü

Madde 276- . 252

Bilirkişinin Sır Saklama Yükümlülüğü

Madde 277- . 253

Bilirkişinin Yetkileri

Madde 278- . 254

Bilirkişi Açıklamalarının Tespiti Ve Rapor

Madde 279- . 256

Bilirkişi Raporunun Verilmesi

Madde 280- . 258

Bilirkişi Raporuna İtiraz

Madde 281- . 259

Bilirkişinin Oy Ve Görüşünün Değerlendirilmesi

Madde 282- . 260

Bilirkişi Gider Ve Ücreti

Madde 283- . 261

Bilirkişinin Ceza Hukuku Bakımından Durumu

Madde 284- . 261

Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu

Madde 285- . 261

Davaların Açılacağı Mahkeme

Madde 286- . 266

Rücu Davasında Zamanaşımı

Madde 287- . 267

Xxıı

Altıncı Bölüm

Keşif

Keşif Kararı

Madde 288- 268

Keşfe Yetkili Mahkeme

Madde 289- 268

Keşfin Yapılması

Madde 290- .269

Keşfe Katlanma Zorunluluğu

Madde 291- .269

Soybağı Tespiti İçin İnceleme

Madde 292- 270

Yedinci Bölüm

Uzman Görüşü

Uzman Görüşü

Madde 293- 271

Beşinci Kısım

Hüküm Ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri

Birinci Bölüm

Hüküm

Hüküm, Hükmün Verilmesi Ve Tefhimi

Madde 294- 272

Hükmün Müzakeresi

Madde 295- 273

Hükmün Oylanması Ve Yeter Sayı

Madde 296- 274

Hükmün Kapsamı

Madde 297- 274

Hükmün Yazılması

Madde 298- 275

Hükmün İmza Edilememesi

Madde 299- .276

Hükmün Korunması

Madde 300- 276

Hüküm Nüshası

Madde 301- .277

İlamın Alınması, Kesinleşme Kaydı Ve Harçlar

Madde 302- 278

Kesin Hüküm

Madde 303- 279

İkinci Bölüm

Hükmün Tashihi Ve Tavzihi

Hükmün Tashihi

Madde 304- 281

Hükmün Tavzihi

Madde 305- 282

Tavzih Talebi Ve Usulü

Madde 306- 282

Üçüncü Bölüm

Davaya Son Veren Taraf İşlemleri

Davadan Feragat

Madde 307- 283

Xxııı

Davayı Kabul

Madde 308- . 283

Feragat Ve Kabulün Şekli

Madde 309- . 283

Feragat Ve Kabulün Zamanı

Madde 310- . 284

Feragat Ve Kabulün Sonuçları

Madde 311- . 284

Feragat Ve Kabul Hâlinde Yargılama Giderleri

Madde 312- . 285

Sulh

Madde 313- . 285

Sulhun Zamanı

Madde 314- . 286

Sulhun Etkisi

Madde 315- . 287

Altıncı Kısım

Basit Yargılama Usulü

Basit Yargılama Usulüne Tabi Dava Ve İşler

Madde 316- . 288

Dilekçelerin Verilmesi

Madde 317- . 289

Delillerin İkamesi

Madde 318- . 290

İddia Ve Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi Yasağı

Madde 319- . 291

Ön İnceleme Ve Tahkikat

Madde 320- . 291

Hüküm

Madde 321- . 293

Uygulanacak Hükümler

Madde 322- . 294

Yedinci Kısım

Yargılama Giderleri Ve Adli Yardım

Birinci Bölüm

Yargılama Giderleri

Yargılama Giderlerinin Kapsamı

Madde 323- . 295

Delil İkamesi İçin Avans

Madde 324- . 297

Resen Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Giderler

Madde 325- . 298

Yargılama Giderlerinden Sorumluluk

Madde 326- . 299

Dürüstlük Kuralına Aykırılık Sebebiyle Yargılama Giderlerinden Sorumluluk

Madde 327- . 299

Fer’î Müdahale Gideri

Madde 328- . 300

Kötüniyetle Veya Haksız Dava Açılmasının Sonuçları

Madde 329- . 300

Vekâlet Ücretinin Taraf Lehine Hükmedilmesi

Madde 330- . 301

Xxıv

Esastan Sonuçlanmayan Davada Yargılama Gideri

Madde 331- 302

Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi

Madde 332- 303

Avansın İadesi

Madde 333- 304

İkinci Bölüm

Adli Yardım

Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler

Madde 334- 304

Adli Yardımın Kapsamı

Madde 335- 306

Adli Yardım Talebi

Madde 336- 306

Adli Yardım Talebinin İncelenmesi

Madde 337- 307

Adli Yardım Kararının Kaldırılması

Madde 338- 309

Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili

Madde 339- 309

Adli Yardım Kararıyla Atanan Avukatın Ücretinin Ödenmesi

Madde 340- 310

Sekizinci Kısım

Kanun Yolları

Birinci Bölüm

İstinaf

İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar

Madde 341- 311

İstinaf Dilekçesi

Madde 342- 313

İstinaf Dilekçesinin Verilmesi

Madde 343- 315

Harç Ve Giderlerin Yatırılması

Madde 344- 316

Başvuru Süresi

Madde 345- 317

İstinaf Dilekçesinin Reddi

Madde 346- 317

İstinaf Dilekçesine Cevap

Madde 347- 318

Katılma Yolu İle Başvurma

Madde 348- 319

Başvurma Hakkından Feragat

Madde 349- 319

Başvurunun İcraya Etkisi

Madde 350- 320

Kötüniyetle İstinaf Yoluna Başvurma

Madde 351- 321

Ön İnceleme

Madde 352- 321

Duruşma Yapılmadan Verilecek Kararlar

Madde 353- 323

Xxv

İnceleme

Madde 354- . 325

İncelemenin Kapsamı

Madde 355- . 325

Duruşma Yapılmasına Karar Verilmesi

Madde 356- . 326

Yapılamayacak İşlemler

Madde 357- . 326

Duruşmaya Gelinmemesi Ve Giderlerin Ödenmemesi

Madde 358- . 328

Karar Ve Tebliği

Madde 359- . 329

Uygulanacak Diğer Hükümler

Madde 360- . 330

İkinci Bölüm

Temyiz

Temyiz Edilebilen Kararlar

Madde 361- . 331

Temyiz Edilemeyen Kararlar

Madde 362- . 332

Kanun Yararına Temyiz

Madde 363- . 335

Temyiz Dilekçesi

Madde 364- . 336

Temyiz Dilekçesinin Verilmesi

Madde 365- . 337

Kıyas Yoluyla Uygulanacak Hükümler

Madde 366- . 338

Temyizin İcraya Etkisi

Madde 367- . 338

Kötüniyetle Temyiz

Madde 368- . 339

Temyiz İncelemesi Ve Duruşma

Madde 369- . 340

Onama Kararları

Madde 370- . 341

Bozma Sebepleri

Madde 371- . 345

Yargıtay Kararlarının Tebliği

Madde 372- . 346

Bozmaya Uyma Veya Direnme

Madde 373- . 347

Üçüncü Bölüm

Yargılamanın İadesi

Konu

Madde 374- . 352

Yargılamanın İadesi Sebepleri

Madde 375- . 352

Üçüncü Kişilerin Hükmün İptalini Talep Etmesi

Madde 376- . 354

Süre

Madde 377- . 354

Xxvı

İnceleyecek Mahkeme Ve Teminat

Madde 378- 355

Talebin Ön İncelemesi

Madde 379- 356

Yeniden Yargılama Veya Hükmün İptali

Madde 380- 357

İcranın Durdurulması

Madde 381- 358

Dokuzuncu Kısım

Çekişmesiz Yargı

Çekişmesiz Yargı İşleri

Madde 382- 358

Görevli Mahkeme

Madde 383- 363

Çekişmesiz Yargı İşlerinde Yetki

Madde 384- 363

Yargılama Usulü

Madde 385- 364

Mühürleme, Deftere Geçirme Ve Yemin Tutanağı Düzenlenmesi Usulü

Madde 386- 365

Kararlara Karşı Başvuru Yolları

Madde 387- 365

Kararların Niteliği

Madde 388- 365

Onuncu Kısım

Geçici Hukuki Korumalar

Birinci Bölüm

İhtiyati Tedbir

İhtiyati Tedbirin Şartları

Madde 389- 366

İhtiyati Tedbir Talebi

Madde 390- 367

İhtiyati Tedbir Kararı

Madde 391- 369

İhtiyati Tedbirde Teminat Gösterilmesi

Madde 392- 371

İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması

Madde 393- 373

İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz

Madde 394- 375

Teminat Karşılığı Tedbirin Değiştirilmesi Veya Kaldırılması

Madde 395- 377

Durum Ve Koşulların Değişmesi Sebebiyle Tedbirin Değiştirilmesi Veya

Kaldırılması

Madde 396- 378

İhtiyati Tedbiri Tamamlayan İşlemler

Madde 397- 379

Tedbire Muhalefetin Cezası

Madde 398- 380

Tazminat

Madde 399- 381

Xxvıı

İkinci Bölüm

Delil Tespiti Ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar

Delil Tespitinin İstenebileceği Hâller

Madde 400- . 382

Görev Ve Yetki

Madde 401- . 383

Delil Tespiti Talebi Ve Karar

Madde 402- . 384

Acele Hâllerde Tespit

Madde 403- . 384

Delil Tespiti Kararında Uygulanacak Hükümler

Madde 404- . 385

Tutanak Ve Diğer Belgeler

Madde 405- . 385

Diğer Geçici Hukuki Korumalar

Madde 406- . 386

Onbirinci Kısım

Tahkim

Uygulanma Alanı

Madde 407- . 387

Tahkime Elverişlilik

Madde 408- . 387

İtiraz Hakkından Feragat

Madde 409- . 388

Tahkimde Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Madde 410- . 388

Mahkemenin Yardımı

Madde 411- . 389

Tahkim Sözleşmesinin Tanımı Ve Şekli

Madde 412- . 389

Tahkim İtirazı

Madde 413- . 390

İhtiyati Tedbir Ve Delil Tespiti

Madde 414- . 391

Hakem Sayısı

Madde 415- . 393

Hakemlerin Seçimi

Madde 416- . 393

Ret Sebepleri

Madde 417- . 395

Hakemin Reddi Usulü

Madde 418- . 395

Hakemlerin Sorumluluğu

Madde 419- . 397

Görevin Yerine Getirilememesi

Madde 420- . 397

Yeni Hakem Seçilmesi

Madde 421- . 398

Hakemin Kendi Yetkisi Hakkında Karar Vermesi

Madde 422- . 398

Tarafların Eşitliği Ve Hukuki Dinlenilme Hakkı

Madde 423- . 399

Xxvııı

Yargılama Usulünün Belirlenmesi

Madde 424- 400

Tahkim Yeri

Madde 425- 400

Dava Tarihi

Madde 426- 401

Tahkim Süresi

Madde 427- 401

Dava Ve Cevap Dilekçesi

Madde 428- 402

Duruşma Yapılması Veya Dosya Üzerinden İnceleme

Madde 429- 403

Taraflardan Birinin Yargılamaya Katılmaması

Madde 430- 404

Hakem Veya Hakem Kurulunca Bilirkişi Seçimi

Madde 431- 404

Delillerin Toplanması

Madde 432– .405

Hakem Kurulunun Karar Vermesi

Madde 433- 405

Sulh

Madde 434- 406

Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi

Madde 435- 407

Hakem Kararının Şekli, İçeriği Ve Saklanması

Madde 436- 407

Hakem Kararının Tavzihi, Düzeltilmesi Ve Tamamlanması

Madde 437- 409

Tebligat

Madde 438- 410

İptal Davası

Madde 439- 410

Hakem Ücreti

Madde 440- 413

Yargılama Giderleri

Madde 441- 413

Avans Yatırılması Ve Giderlerin Ödenmesi

Madde 442- 414

Yargılamanın İadesi

Madde 443- 415

Uygulanmayacak Hükümler

Madde 444- 416

Onikinci Kısım

Son Hükümler

Elektronik İşlemler

Madde 445- 416

Disiplin Para Cezası

Madde 446- 420

Diğer Kanunlardaki Yargılama Usulü İle İlgili Hükümler

Madde 447- 420

Zaman Bakımından Uygulanma

Madde 448- 421

Xxıx

Yönetmelik

Madde 449- . 421

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Ek Madde 1-. 422

Madde 450- . 422

Geçici Madde 1- . 423

Geçici Madde 2- . 424

Geçici Madde 3- . 424

Geçici Madde 4- . 426

Yürürlük

Madde 451- . 427

Yürütme

Madde 452- . 427

İkinci Bölüm

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

İle İlgili Mevzuat

- 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun

Yürürlükteki Hükümleri  431

- Bölge Adliye Ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle

Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri

Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik  443

- Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye

Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri

Hakkında Kanun . 553

- Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama

Usullerine Dair Kanun. 575

- Avukatlık Kanunu  579

- Avukatlık Kanunu Yönetmeliği 595

- Milletlerarası Tahkim Kanunu  599

- Noterlik Kanunu  615

- Tebligat Kanunu  621

- Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik . 639

- Yargıtay Kanunu  661

- Yargıtay İç Yönetmeliği. 675

Xxx

- Kanuni Faiz Ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun  687

- Bilirkişilik Kanunu 689

- Bilirkişilik Yönetmeliği  701

- İş Mahkemeleri Kanunu 739

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,84   
51,84   
2
25,92   
51,84   
3
17,28   
51,84   
4
12,96   
51,84   
5
10,89   
54,43   
6
9,16   
54,95   
7
7,92   
55,47   
8
7,00   
55,99   
9
6,28   
56,51   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,84   
51,84   
2
25,92   
51,84   
3
17,28   
51,84   
4
12,96   
51,84   
5
10,37   
51,84   
6
8,64   
51,84   
7
7,92   
55,47   
8
7,00   
55,99   
9
6,28   
56,51   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,84   
51,84   
2
25,92   
51,84   
3
17,28   
51,84   
4
12,96   
51,84   
5
10,89   
54,43   
6
9,16   
54,95   
7
7,92   
55,47   
8
7,00   
55,99   
9
6,28   
56,51   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,84   
51,84   
2
25,92   
51,84   
3
17,28   
51,84   
4
12,96   
51,84   
5
10,37   
51,84   
6
8,64   
51,84   
7
7,92   
55,47   
8
7,00   
55,99   
9
6,28   
56,51   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,84   
51,84   
2
25,92   
51,84   
3
17,28   
51,84   
4
12,96   
51,84   
5
10,89   
54,43   
6
9,16   
54,95   
7
7,92   
55,47   
8
7,00   
55,99   
9
6,28   
56,51   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,84   
51,84   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat