%3
Ticaret Hukuku Konu Kitabı Tamer Bozkurt

ThemisTicaret Hukuku Konu Kitabı


Basım Tarihi
2023-05
Sayfa Sayısı
528
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750285127
Boyut
16x24
Baskı
6Tamer BOZKURT
 
 
İÇİNDEKİLER
 
Ön Söz 
 
ix
Kısaltmalar Cetveli 
 
xxv
1. Kısım
 
 
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
 
 
1. Bölüm
 
 
TİCARÎ İŞLETME KAVRAMI VE
 
 
TİCARÎ İŞLETME ÜZERİNDEKİ İŞLEMLER
 
 
§ 1. Ticaret Hukukunda Sistemler 
 
1
§ 2. Türk Ticaret Kanunu’nun Başat Kavramı: “Ticarî İşletme” 
 
2
I. KAVRAM VE TANIM 
 
2
II. BİR ORGANİZASYONUN “TİCARÎ İŞLETME” SAYILABİLMESİ İÇİN GEREKEN UNSURLAR 
 
3
III. TİCARÎ İŞLETMEYİ OLUŞTURAN UNSURLAR VE BUNLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ SORUNU 
 
5
IV. TİCARÎ İŞLETMENİN ÖRGÜTLENMESİ (MERKEZ/ŞUBE) 
 
5
V. TİCARÎ İŞLETMENİN DEVRİ VE REHNİ 
 
8
2. Bölüm
 
 
TİCARÎ İŞ, BİR İŞİN TİCARÎ İŞ OLMASININ
 
 
SONUÇLARI VE TİCARÎ HÜKÜMLER
 
 
§ 3. Ticarî İş 
 
24
I. KAVRAM 
 
24
II. BİR İŞİN TİCARÎ İŞ OLARAK BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK ÖLÇÜTLER 
 
24
III. BİR İŞİN TİCARÎ İŞ OLARAK SAPTANMASININ YARATACAĞI SONUÇLAR 
 
28
IV. 3095 SAYILI “KANUNÎ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN”UN ÖNGÖRDÜĞÜ REJİM VE FAİZ ORANLARI 
 
34
§ 4. Ticarî Hükümler 
 
36
I. GENEL OLARAK 
 
36
II. TİCARÎ HÜKÜMLERİN UYGULANMA SIRASI 
 
37
III. TİCARÎ HÜKÜM OLMAYA BAĞLANAN BAZI SONUÇLAR 
 
39
3. Bölüm
 
 
TACİR VE ESNAF
 
 
§ 5. Tacir 
 
40
I. GENEL OLARAK 
 
40
II. TACİR SIFATININ KAZANILMASI 
 
40
III. TACİR SIFATININ SONUÇLARI: NİMET VE KÜLFETLER 
 
45
IV. TACİR SIFATININ KAYBI VE BUNUN SONUÇLARI 
 
55
4. Bölüm
 
 
TİCARÎ YARGI
 
 
§ 6. Genel Olarak Ticarî Yargı 
 
57
I. BİR DAVANIN TİCARÎ DAVA OLARAK BELİRLENMESİNDEKİ ÖLÇÜTLER (TİCARÎ DAVA TÜRLERİ) 
 
57
II. TİCARÎ DAVALARIN GÖRÜLMESİ 
 
61
5. Bölüm
 
 
TİCARET SİCİLİ
 
 
§ 7. Genel Olarak Ticaret Sicili 
 
62
I. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI 
 
62
II. SİCİL İŞLEMLERİ 
 
62
III. TİCARET SİCİLİ MEMURUNUN İNCELEME GÖREVİ 
 
65
IV. İLAN VE ALENİYET 
 
66
V. TESCİL VE İLANIN ETKİSİ 
 
66
VI. TİCARET SİCİLİNE GÜVEN İLKESİ 
 
69
VII. SİCİL KAYITLARININ TUTULMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK 
 
69
6. Bölüm
 
 
TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI
 
 
§ 8. Ticaret Unvanı 
 
70
I. GENEL OLARAK 
 
70
II. OLUŞTURULMASI 
 
70
III. TİCARET UNVANI ile İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR (DEĞİŞİKLİKLER) 
 
73
§ 9. İşletme Adı 
 
75
7. Bölüm
 
 
MARKA
 
 
§ 10. Marka 
 
77
I. GENEL OLARAK MARKA VE TÜRLERİ 
 
77
II. MARKANIN TESCİLİ 
 
78
III. MARKANIN TESCİLİ VE SONUÇLARI 
 
83
IV. MARKANIN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI 
 
84
V. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ/İPTALİ VE MARKA HAKKININ SONA ERMESİ 
 
85
VI. MARKA HAKKINA TECAVÜZ VE HAKKIN KORUNMASI 
 
87
8. Bölüm
 
 
HAKSIZ REKABET
 
 
§ 11. Haksız Rekabet 
 
89
I. KAVRAM VE HAKSIZ REKABET YOLUYLA KORUNAN DEĞERLER 
 
89
II. KOŞULLAR 
 
90
III. HAKSIZ REKABET HALLERİ 
 
91
IV. HAKSIZ REKABET SONUCU AÇILABİLECEK DAVALAR ve DAVA AÇMAYA YETKİLİ OLANLAR 
 
96
9. Bölüm
 
 
TİCARÎ DEFTERLER
 
 
§ 12. Ticarî Defterler 
 
100
I. GENEL OLARAK VE KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU’NUN YETKİLERİ 
 
100
II. TUTULACAK DEFTERLER 
 
100
III. TİCARÎ DEFTER TUTMA İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLAR 
 
101
IV. TİCARÎ DEFTERLERİN İSPAT GÜCÜ 
 
103
10. Bölüm
 
 
CARİ HESAP
 
 
§ 13. Cari Hesap 
 
106
I. GENEL OLARAK 
 
106
II. TANIM VE ÖZELLİK ARZ EDEN NOKTALAR 
 
106
III. CARİ HESABA GEÇİRİLEBİLECEK VE GEÇİRİLEMEYECEK ALACAKLAR 
 
107
IV. CARİ HESABIN İŞLEYİŞİ VE HÜKÜMLERİ 
 
108
V. CARİ HESABIN SONA ERMESİ 
 
110
VI. ZAMANAŞIMI 
 
111
11. Bölüm
 
 
TACİR (VE ESNAF) YARDIMCILARI
 
 
§ 14. Genel Olarak Tacir (ve Esnaf) Yardımcıları, Tasnif Ölçütleri ve Günlük Hayattan Örneklerle Konunun Canlandırılması 
 
112
I. BAĞIMLI YARDIMCILAR 
 
114
II. BAĞIMSIZ YARDIMCILAR 
 
120
2. Kısım
 
 
ŞİRKETLER HUKUKU
 
 
1. Bölüm
 
 
GENEL OLARAK ŞİRKETLER HUKUKU VE
 
 
BU KONUDA YAPILAN AYIRIMLAR
 
 
§ 1. Genel Olarak Şirketler Hukuku 
 
141
§ 2. “Şirket”in Unsurları 
 
141
I. GENEL OLARAK 
 
141
II. UNSURLAR 
 
142
§ 3. Şirketler Hukuku Alanındaki Tasnifler 
 
146
I. DÜZENLENDİĞİ YERE GÖRE 
 
146
II. TÜZEL KİŞİLİĞİN OLUP OLMAMASINA GÖRE 
 
146
III. ORTAKLARIN ŞİRKET İÇİNDEKİ KONUMLARINA GÖRE 
 
147
IV. SERMAYE YAPILARINA GÖRE 
 
151
V. ŞİRKETİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE OLAN BORCU NEDENİYLE ORTAKLARA BAŞVURULUP BAŞVURULAMAYACAĞINA VE BAŞVURULABİLECEKSE SORUMLULUĞUN DERECESİNE GÖRE 
 
154
2. Bölüm
 
 
ADİ ŞİRKET
 
 
§ 4. Genel Olarak Adi Şirket 
 
156
§ 5. Adi Şirketin Özellikleri 
 
157
I. TÜZEL KİŞİLİĞİN OLMAMASI VE SONUÇLARI 
 
157
II. İŞLEVLERİ 
 
157
III. KONUSU VE AMACI 
 
158
§ 6. Adi Şirketin Kuruluşu 
 
158
§ 7. Adi Şirketin İşleyişi 
 
158
I. İÇ İLİŞKİ 
 
158
II. DIŞ İLİŞKİ 
 
165
III. SONA ERME 
 
167
IV. SONA ERMENİN SONUÇLARI 
 
169
3. Bölüm
 
 
TİCARET ŞİRKETLERİ
 
 
§ 8. Ticaret Şirketleri Hakkındaki Genel Hükümler 
 
171
I. GENEL OLARAK 
 
171
II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ÖZELLİKLERİ 
 
171
III. TİCARET ŞİRKETLERİNDE ŞİRKET İLE ORTAKLAR ARASINDAKİ MUHTELİF İLİŞKİLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLER 
 
172
4. Bölüm
 
 
KOLLEKTİF ŞİRKET
 
 
§ 9. Kollektif Şirket 
 
179
I. GENEL OLARAK 
 
179
II. TANIM VE UNSURLAR 
 
179
III. KURULUŞU 
 
180
IV. KURULUŞTAN ÖNCEKİ DÖNEME AİT SORUMLULUK 
 
181
§ 10. Kollektif Şirketin İşleyişi 
 
182
I. KOLLEKTİF ŞİRKETTE İÇ İLİŞKİLER 
 
182
II. KOLLEKTİF ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİLER VE TEMSİL 
 
185
III. ŞİRKET VE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 
 
186
IV. ORTAKLAR ARASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 
 
188
V. SONA ERME VE TASFİYE 
 
190
5. Bölüm
 
 
KOMANDİT ŞİRKET
 
 
§ 11. Genel Olarak Komandit Şirket 
 
192
I. TANIM 
 
192
II. UNSURLAR 
 
192
III. KURULUŞ 
 
192
IV. İÇ İLİŞKİLER 
 
192
V. DIŞ İLİŞKİLER VE SORUMLULUK 
 
193
VI. SONA ERME 
 
194
6. Bölüm
 
 
ANONİM ŞİRKET
 
 
§ 12. Genel Olarak Anonim Şirket 
 
196
I. GENEL OLARAK 
 
196
II. KAVRAM VE TANIM 
 
196
III. UNSURLAR 
 
197
IV. ANONİM ŞİRKETLERE HÂKİM OLAN İLKELER 
 
203
§ 13. Kuruluş 
 
206
I. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU 
 
206
II. KURULUŞTAKİ SAKATLIKLAR VE FESİH DAVASI 
 
211
III. KURULUŞTAN ÖNCEKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN SORUMLULUK VE MASRAFLAR 
 
212
IV. KURULUŞ FORMALİTELERİNİN ARKADAN DOLANILMASI VE KANUNA KARŞI HİLE 
 
213
7. Bölüm
 
 
ANONİM ŞİRKETTE İŞLEYİŞ VE ORGANLAR
 
 
§ 14. Genel Olarak 
 
215
§ 15. Yönetim Kurulu (YK) 
 
217
I. GENEL OLARAK 
 
217
II. SEÇİM, ATAMA VE GÖREVİN SONA ERMESİ 
 
217
III. YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ, TOPLANMASI VE KARAR ALMASI 
 
221
IV. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 
 
224
V. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
228
§ 16. Müdürler 
 
233
§ 17. Anonim Şirketlerde Denetim 
 
233
I. GENEL OLARAK 
 
233
II. HESAP DENETÇİSİ 
 
234
§ 18. Genel Kurul (GK) 
 
238
I. GENEL OLARAK 
 
238
II. GENEL KURULUN TOPLANMASI (OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ) 
 
240
III. GENEL KURUL TOPLANTISININ YÜRÜTÜLMESİ 
 
244
IV. PAY SAHİPLERİNİN GENEL KURULDA KİŞİSEL HAKLARINI KULLANMASI 
 
248
V. GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 
 
251
§ 19. Anonim Ortaklıkta Pay Sahiplerine İlişkin Bazı Haklar 
 
256
I. ÇOĞUNLUK HAKLARI – BİREYSEL HAKLAR 
 
256
II. AZINLIK HAKLARI 
 
257
III. MÜKTESEP VE VAZGEÇİLMEZ HAKLAR 
 
258
8. Bölüm
 
 
ANONİM ŞİRKETTE PAY, PAY SAHİPLİĞİ VE
 
 
MENKUL KIYMETLER
 
 
§ 20. Pay 
 
259
I. GENEL OLARAK PAY 
 
259
II. PAY KAVRAMININ İFADE ETTİĞİ ANLAMLAR 
 
259
III. KAZANMA VE KAYBETME 
 
260
IV. ANONİM ŞİRKETLERİN KENDİ HİSSE/HİSSE SENETLERİNİ KAZANIM–REHİN İLE KENDİ PAYLARINI TAAHHÜT YASAĞI 
 
260
V. PAY SAHİBİNİN HAK VE BORÇLARI 
 
262
§ 21. Anonim Şirkette Menkul Kıymetler 
 
272
I. GENEL OLARAK 
 
272
II. PAY SENETLERİ VE PAY DEVRİ 
 
272
III. İLMÜHABERLER 
 
283
IV. İNTİFA SENETLERİ 
 
283
V. BORÇLANMA SENETLERİYLE ALMA VE DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLER 
 
284
9. Bölüm
 
 
ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN
 
 
DEĞİŞTİRİLMESİ İLE SERMAYE ARTIRIMI–AZALTIMI– FİNANSAL TABLOLAR VE YEDEK AKÇELER
 
 
§ 22. Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi ve Sermaye Artırımı–Azaltımı 
 
285
I. GENEL OLARAK 
 
285
II. SERMAYENİN ARTIRILMASI/AZALTILMASI 
 
285
§ 23. Finansal Tablolar ve Yedek Akçeler 
 
287
10. Bölüm
 
 
ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKÎ SORUMLULUK
 
 
§ 24. Anonim Şirketlerde Sorumluluk 
 
289
I. GENEL OLARAK 
 
289
II. SORUMLU OLANLAR 
 
289
III. TESELSÜL VE BAŞVURU 
 
292
IV. SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN NEDENLER VE DAVA İLE İLGİLİ USUL KURALLARI 
 
292
11. Bölüm
 
 
ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ
 
 
§ 25. Anonim Şirketin Son Bulması 
 
295
I. GENEL OLARAK VE SONA ERME NEDENLERİ 
 
295
II. SONA ERMENİN SONUÇLARI 
 
296
III. TASFİYE 
 
296
12. Bölüm
 
 
LİMİTED ŞİRKET
 
 
§ 26. Genel Olarak Limited Şirket 
 
300
I. GENEL OLARAK 
 
300
II. TANIM VE UNSURLAR 
 
300
III. ŞİRKETİN KURULUŞU 
 
303
§ 27. Limited Şirketin İşleyişi ve Organlar 
 
304
I. GENEL OLARAK 
 
304
II. GENEL KURUL 
 
304
III. MÜDÜR/MÜDÜRLER 
 
307
§ 28. Limited Şirkette Ortaklık Sıfatı, Ortakların Hak, Borç ve Sorumlulukları 
 
309
I. ESAS SERMAYE PAYLARI VE PAY DEFTERİ 
 
309
II. PAY SAHİPLİĞİ KONUSUNDA DEĞİŞİK OLASILIKLAR 
 
310
III. ORTAKLIK SIFATININ KAYBEDİLMESİ 
 
312
IV. ORTAKLARIN HAK VE BORÇLARI 
 
313
V. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 
 
316
VI. ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI EDİNMESİ 
 
317
§ 29. Limited Şirkette Sözleşme Değişiklikleri 
 
318
I. GENEL OLARAK 
 
318
II. SERMAYE ARTIRIMI VEYA AZALTMA 
 
318
§ 30. Anonim Şirkete Yapılan Atıflar 
 
319
§ 31. Limited Şirketin Sona Ermesi 
 
319
I. SONA ERME NEDENLERİ 
 
319
II. SONA ERMENİN SONUÇLARI 
 
320
13. Bölüm
 
 
TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER (BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME)
 
 
§ 32. Genel Olarak 
 
321
§ 33. Birleşme 
 
322
I. İLKELER, BİRLEŞME TÜRLERİ VE GEÇERLİ BİRLEŞMELER 
 
322
II. BİRLEŞMEDE ORTAKLIK PAYLARI VE HAKLARININ KORUNMASI 
 
323
III. BİRLEŞME İŞLEMLERİ VE SÜRECİ 
 
325
IV. ALACAKLILARIN, ÇALIŞANLARIN KORUNMASI VE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 
 
328
§ 34. Bölünme 
 
329
I. GENEL OLARAK, KAVRAM VE AMAÇLAR 
 
329
II. İLKELER, BÖLÜNME TÜRLERİ VE GEÇERLİ BÖLÜNMELER 
 
329
III. BÖLÜNMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 
 
332
IV. BÖLÜNME İŞLEMLERİ VE SÜRECİ 
 
333
V. BÖLÜNMEYE KATILAN ŞİRKETLERLE ORTAKLARIN KİŞİSEL SORUMLULUĞU VE İŞ İLİŞKİLERİNİN GEÇMESİ 
 
334
VI. BÖLÜNMENİN KESİNLEŞMESİ 
 
335
§ 35. Tür Değiştirme 
 
335
I. GENEL OLARAK, KAVRAM VE AMAÇLAR 
 
335
II. İLKELER VE GEÇERLİ TÜR DEĞİŞTİRME ŞEKİLLERİ 
 
336
III. ŞİRKET PAYLARI VE HAKLARININ KORUNMASI 
 
337
IV. TÜR DEĞİŞTİRMENİN UYGULANMASI VE SÜREÇ 
 
338
§ 36. Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme ile İlgili Ortak Hükümler 
 
339
I. ORTAKLIK PAYLARI VE HAKLARININ İNCELENMESİ 
 
339
II. BİRLEŞMENİN, BÖLÜNMENİN VE TÜR DEĞİŞTİRMENİN İPTALİ VE EKSİKLİKLERİN SONUÇLARI 
 
340
III. SORUMLULUK 
 
340
3. Kısım
 
 
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
 
 
1. Bölüm
 
 
NEDEN KIYMETLİ EVRAK HUKUKU?
 
 
§ 1. Genel Olarak Kıymetli Evrak ve Alacağın Devri İlişkisi 
 
341
I. GENEL OLARAK 
 
341
II. “KIYMETLİ EVRAK” TERİMİ VE “ADİ SENET”TEN FARKLILIKLAR 
 
341
III. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU İLE BORÇLAR HUKUKU BAĞLANTISI; KAMBİYO SENETLERİNDEKİ PİYASA İŞLEYİŞİ VE ÖĞRETİCİ BİR ÖRNEK 
 
347
§ 2. Kıymetli Evrak Hukuku ile İlgili Yasal Düzenleme 
 
351
§ 3. Kıymetli Evrak Hukukunun Temel Kavramları 
 
353
§ 4. Kıymetli Evrakın Unsurları, Borçlunun Durumu ve Devir 
 
359
I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI 
 
359
II. KIYMETLİ EVRAKTA BORÇLUNUN DURUMU 
 
360
§ 5. Kıymetli Evrak Alanında Yapılan Tasnifler 
 
362
I. TEMSİL ETTİĞİ HAKKIN TÜRÜNE GÖRE 
 
362
II. KIYMETLİ EVRAKTAKİ “MÜNDEMİÇ” HAKKIN SENETTEN ÖNCE VAR OLUP OLMAMASINA GÖRE 
 
363
III. KIYMETLİ EVRAKIN DÜZENLENMESİNE NEDEN OLAN TEMEL İLİŞKİ İLE BAĞLANTISINA GÖRE (İLLΖMÜCERRET KIYMETLİ EVRAK) 
 
364
IV. DEVİR ŞEKLİ VEYA HAK SAHİBİNİ TESPİT ŞEKLİNE GÖRE 
 
365
V. KAMU GÜVENİNE LAYIK OLUP OLMAMASINA GÖRE 
 
377
§ 6. Kıymetli Evrakta Tahvil 
 
378
2. Bölüm
 
 
KIYMETLİ EVRAKIN ZIYA VE İPTALİ
 
 
§ 7. Kıymetli Evrakın Zıya ve İptali 
 
379
I. GENEL OLARAK 
 
379
II. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYA VE İPTALİ İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER 
 
380
III. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYA VE İPTALİ İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER 
 
381
IV. İPTAL KARARININ SONUÇLARI 
 
384
3. Bölüm
 
 
KAMBİYO SENETLERİ (TİCARÎ SENETLER)
 
 
§ 8. Genel Olarak Kambiyo Senetleri ve Özellikleri 
 
386
I. GENEL OLARAK VE YASAL DÜZENLEME 
 
386
II. KAMBİYO SENETLERİNİN ÖZELLİKLERİ 
 
386
III. KAMBİYO SENETLERİNDE EHLİYET, TEMSİL ve İMZA 
 
388
4. Bölüm
 
 
KARŞILAŞTIRMALI OLARAK POLİÇE VE BONO
 
 
§ 9. Poliçe ve Bono 
 
391
I. GENEL OLARAK, HUKUKİ NİTELEME VE İŞLEYİŞ 
 
391
II. ZORUNLU ŞEKİL UNSURLARI 
 
394
III. AÇIK (BEYAZ) POLİÇE (BONO VE ÇEK) VE EKSİK POLİÇE / BONO / ÇEKTEN FARKLARI 
 
405
§ 10. Poliçede Düzenleyenin (Keşidecinin) Konumu ve Kabul 
 
407
I. DÜZENLEYENİN (KEŞİDECİNİN) DURUMU 
 
407
II. GENEL OLARAK KABUL VE BONO İLE ÇEKTE DURUM 
 
408
III. “DOKUZ SORUDA” KABULE ARZ 
 
408
§ 11. Poliçenin (Bono ve Çekin) Cirosu 
 
417
I. GENEL OLARAK 
 
417
II. CİRONUN YAPILIŞI, ŞEKLİ, SÜRESİ ve TÜRLERİ 
 
418
§ 12. Poliçe ve Bonoda Ödeme ve Aşamaları 
 
432
I. VADE – ÖDEME GÜNÜ AYIRIMI 
 
432
II. POLİÇE VE BONODA VADE TÜRLERİ 
 
432
III. POLİÇE VE BONODA ÖDEME REAKSİYONUNUN BAŞLAMASI 
 
434
§ 13. Poliçe ve Bonoda Hamilin Başvuru (Müracaat) Hakları 
 
439
I. GENEL OLARAK 
 
439
II. BAŞVURU HAKLARININ KULLANILMA KOŞULLARI 
 
440
III. İHBAR KÜLFETİ 
 
447
IV. BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI 
 
448
V. BAŞVURU BORÇLULARI VE ARALARINDAKİ İLİŞKİLER 
 
449
VI. BAŞVURU HAKKININ DÜŞMESİ 
 
450
§ 14. Poliçe ve Bonoda Zamanaşımı 
 
451
I. GENEL OLARAK 
 
451
II. SÜRELER 
 
451
III. SÜRELERİN HESABI 
 
453
IV. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE DURMASI 
 
453
V. ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ POLİÇE, BONONUN ÇEKİN AKIBETİ 
 
454
§ 15. Poliçe ve Bonoda Aval 
 
455
I. GENEL OLARAK 
 
455
II. AVALLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER 
 
455
§ 16. Emre Yazılı Havale ve Ödeme Vaadi 
 
458
§ 17. Sebepsiz Zenginleşme ve Karşılığın Devri 
 
458
I. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME 
 
458
II. KARŞILIĞIN DEVRİ 
 
460
5. Bölüm ÇEK 
 
462
§ 18. Genel Olarak Çek 
 
462
I. GENEL OLARAK 
 
462
II. ÇEKİN İKTİSADÎ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
463
III. ÇEKLE POLİÇENİN KARŞILAŞTIRILMASI VE ÇEKİN ÖZELLİKLERİ 
 
463
§ 19. Çekin Unsurları 
 
464
I. ÇEKİN ZORUNLU İÇERİĞİ 
 
464
II. ÇEKE KONULABİLECEK İHTİYARÎ KAYITLAR ile KONULAMAYACAK KAYITLAR 
 
469
IV. ÇEKTE KABUL YASAĞI VE YANSIMALARI 
 
470
§ 20. Çekte Muhatap Banka–Düzenleyen İlişkileri 
 
471
I. GENEL OLARAK ÇEK ANLAŞMASI 
 
471
II. MUHATAP BANKANIN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
472
III. BANKANIN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ÖZEL GÖRÜNÜMÜ: SAHTE VEYA TAHRİF EDİLMİŞ ÇEKİN ÖDENMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK 
 
473
§ 21. Çekin Tedavülü 
 
473
I. DEVİR ŞEKLİ AÇISINDAN ÇEKLER 
 
474
§ 22. Çekin Ödenmesi ve Ödeme Aşamaları 
 
477
I. GENEL OLARAK ve “VADE” SORUNU 
 
477
II. ÇEKİN İBRAZI 
 
477
Kaynakça 
 
489
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat