İnfaz Hukuku Timur Demirbaş

İnfaz Hukuku


Basım Tarihi
2019-08
Sayfa Sayısı
647
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750256554
Boyut
16x24
Baskı
6Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ

 

Konu Başlıkları
- İnfaz Hukuku Kavramı, Esasları, İnfazda Yetkili Merci ve Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İlamlarının İnfazı
- Ceza Kavramı, Nitelikleri, Türleri ve İnfazları
- Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların ve Cezaevlerinin Tarihi Gelişimi
- Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfaz Esasları ve Hükümlünün Yeri, İnfaz Kurumuna Kabul, İnfazın Planlanması ve Hükümlülerin Gruplandırılması
- İnfaz Kurumlarında Uygulanacak Rejim, İnfazın Gevşetilmesi, Tahliye Hazırlığı ve İnfaz Sonrası, Güvenlik ve Düzen
- Ceza İnfazının Organizasyonu, Sistemi ve Denetimi
- Cezanın İnfazına Ara Verilmesi
- Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ve Ceza İnfaz Kurumları İle İlgili Yeni ve Tartışmalı Durumlar
- Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Denetimli Serbestlik

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Altıncı Basıya Önsöz 7
Beşinci Basıya Önsöz 9
Dördüncü Basıya Önsöz 11
Üçüncü Basıya Önsöz 13
İkinci Basıya Önsöz 15
Önsöz 17
Kısaltmalar 41
Birinci Bölüm
İNFAZ HUKUKU KAVRAMI, ESASLARI,
İNFAZDA YETKİLİ MERCİ VE HÜRRİYETİ BAĞLAYICI
CEZA İLAMLARININ İNFAZI
§ 1. CEZA İNFAZ VE İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARI, AMACI, İNSAN İMGESİ VE CEZA İNFAZ HUKUNUN YERİ 43
I. Ceza İnfaz Kavramı 43
1. Geniş Anlamda 43
2. Dar Anlamda 43
II. Ceza İnfaz Hukuku Kavramı ve Amacı 44
1. Ceza İnfaz Hukuku Kavramı 44
2. Ceza İnfaz Hukukunun Amacı 44
III. Ceza İnfaz Hukukunun İnsan İmgesi 46
1. Genel Olarak 46
2. İnsan Hakları Sujesi Olarak Hükümlü 47
3. Temel Hak Sujesi Olarak Hükümlü 48
IV. Ceza İnfaz Hukukunun Yeri 50
1. Kamu Hukukunun Kısmı Olarak İnfaz Hukuku 50
a. İnfaz Hukuku ve Anayasa Hukuku 50
b. İnfaz Hukuku ve İdare Hukuku 51
2. Tüm Ceza Hukukunun Kısmı Olarak İnfaz Hukuku 52
a. İnfaz Hukuku ve Maddi Ceza Hukuku 52
b. İnfaz Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku 52
3. Uluslararası Belgeler 53
a. Birleşmiş Milletler 53
b. Avrupa Konseyi 55
§ 2. CEZANIN İNFAZININ ŞEKİLLENMESİNDEKİ ANAYASAL VE SUÇ POLİTİKASI ESASLARI 57
I. Anayasa Hukuku Temel Esasları 57
1. Hukuk Devleti Prensibi 57
2. Sosyal Devlet Prensibi 58
II. Suç Politikası Esasları 58
1. Ceza Hukukunun Ceza Amaçları ve Cezanın Hesaplanması Esasları 58
a. Hareket Noktası Olarak Genel Önleme ve Kusurun Denkleştirilmesi 58
b. Ceza Hukuku Yaptırım Sistemi İçinde Özel Önleme Esasları 59
2. Ceza İnfazının Kişisel Önleme Yön Tayini 59
§ 3. İNFAZIN ŞARTI, İNFAZDA YETKİLİ MERCİ VE HAPİS CEZASI İLÂMLARININ İNFAZI 59
I. İnfazın Şartı Kavramı 59
II. Kesinleşen İlamlara Karşı Olağanüstü Kanunyolları 61
1. Genel Olarak 61
2. Kanun Yararına Bozma (Yazılı Emir) 62
3. Yargılamanın Yenilenmesi (Muhakemenin İadesi) 62
4. Olağanüstü İtiraz 63
III. İlamların İnfazında Yetkili Merci 63
1. İlamların Mahkemece Hazırlanması 63
2. Yetkili Merci 64
IV. Hapis Cezası İlậmlarının İnfazı 65
1. Kendiliğinden Başvurma 65
2. Çağrı Kağıdı (Davetiye) ile Celp 66
3. Yakalama Emri ile Celp 67
V. Süre Belgesi (Müddetname) 68
İkinci Bölüm
CEZA KAVRAMI, NİTELİKLERİ, TÜRLERİ VE İNFAZLARI
§ 1. CEZA KAVRAMI VE NİTELİKLERİ 73
I. Ceza Kavramı 73
II. Cezanın Nitelikleri 74
§ 2. CEZANIN TÜRLERİ VE İNFAZLARI 75
I. Genel Olarak 75
II. Ölüm Cezası 76
1. Genel Olarak 76
2. Ölüm Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler 77
a. Ölüm Cezasının Lehinde Olan Görüşler 77
b. Ölüm Cezasının Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler 77
c. Değerlendirme 78
III. Hapis Cezası 78
1. Tanım 78
2. Uzun ve Kısa Süreli Hapis Cezası Ayırımı 79
a. Genel Olarak 79
b. Müebbet (Yaşam Boyu) Hapis Cezası 80
3. Kısa Süreli Hapis Cezalarının İnfazı 82
a. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Para Cezası veya Tedbirlere Çevrilmesi 82
aa. Genel Olarak 82
bb. Para Cezasına Çevirme 83
cc. Tedbirlere Çevirme 85
aaa. Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin 85
bbb. İki Yıl Süreyle Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme 86
ccc. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma 86
ddd. İlgili Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belirli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma 87
eee. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma 88
dd. Tedbir Hükmüne Muhalefet 90
b. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri 91
aa. Konutta İnfaz 91
aaa. Kadın veya 65 Yaşını Bitirmiş Hükümlü 92
aab. 70 Yaşını Bitirmiş Hükümlü 92
aac. 75 Yaşını Bitirmiş Hükümlü 92
bb. Hafta Sonu İnfaz 93
cc. Geceleri İnfaz 94
4. Hapis Cezasının Değerlendirilmesi 94
IV. Para Cezası 101
1. Tanım 101
2. Para Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler 101
a. Lehinde İleri Sürülen Görüşler 101
b. Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler 102
3. Adli Para Cezası ve İnfazı 102
a. Genel Olarak 102
b. Adli Para Cezasının İnfazı 103
4. Para Cezasının Ödenmemesi 104
Üçüncü Bölüm
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN VE
CEZAEVLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
§ 1 GENEL OLARAK 107
§ 2. BATI’DA 108
I. Cezaevlerinin Doğuşundan Önceki Dönem 109
1. Genel Olarak 109
2. Eski Yunan 110
3. Roma 110
4. Cermenler 112
5. Kilise Hukuku 113
6. Müşterek Hukuk 114
II. Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Doğuşu ve Cezaevlerinin Gelişimi 118
1. Genel Olarak 118
2. Amsterdam Cezaevlerinin Doğuşu 119
3. Aydınlanma Çağından 20'nci Yüzyıla Kadarki Dönem 123
a. Cezaevlerinin Bozulması 123
b. İlk Çabalar 126
c. Angloamerikan Reform Çabaları 129
aa. Pensilvanya Sistemi 129
bb. Auburn Sistemi 131
cc. Panoptikon Sistemi 132
dd. Dereceli Sistemin İngiltere ve İrlanda'da Gelişimi (İngiliz Sistemi) 133
ee. Elmira Islahevi Modeli 136
d. Fransa’da Reform Denemeleri 137
e. Alman Devletlerinde Cezaevi Reformu 140
f. İspanya’da Cezaevi Reformu 146
4. 20'nci Yüzyıl 146
a. Genel Olarak 146
b. Almanya 147
c. Amerika Birleşik Devletleri 149
d. Uluslararası Alanda 151
§ 3 BİZDE 153
I. İslam Hukukunda 153
II. Osmanlı Devletinde 154
III. Cumhuriyet Döneminde 177
1. Genel Olarak 177
2. 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun Yürürlüğe Girinceye Kadar TCK’da Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ve Bunların İnfazı 179
a. Ağır Hapis 179
b. Hapis 182
c. Sürgün 182
d. Hafif Hapis 183
3. Yeni Cezaevleri ve İnfaz Uygulamaları 183
4. Hücre Uygulaması ve Değerlendirilmesi 185
Dördüncü Bölüm
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN İNFAZ ESASLARI VE HÜKÜMLÜNÜN YERİ, İNFAZ KURUMUNA KABUL, İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI
§ 1. İNFAZIN GENEL ESASLARI 187
I. İnfazın Görevleri 187
1. Genel Olarak 187
2. Yeniden Sosyalleştirme 189
3. Tekerrürden Koruma İnfaz Amacı 190
II. İnfazın Şekillenmesinin Esasları 191
§ 2. HÜKÜMLÜNÜN YERİ 195
I. Hükümlünün Birlikte Etkisi 195
II. Genel Olarak Hükümlünün Hukuki Yeri 196
1. Hükümlünün Hakları 196
a. Genel Olarak 196
b. Hükümlü Hakları 199
c. Hükümlünün Hakları ile İlgili Bazı Mahkeme Kararları 202
aa. AİHM Kararları 202
bb. Diğer Kararlar 213
2. Hükümlünün Yükümlülükleri 215
a. İnfaza Katılma 215
b. Disiplin Kurallarına Uyma 216
3. Hükümlünün Bilgilendirilmesi ve Şikayet 217
a. Hükümlünün Bilgilendirilmesi 217
b. Şikayet 218
4. Tutuklunun Hak ve Yükümlülükleri 221
III. Hükümlünün Psikolojik Durumu ve İnfaz Kurumunun Hükümlü Üzerindeki Olumsuz Etkileri 223
1. Hükümlünün Psikolojik Durumu 223
a. Genel Olarak 223
b. Statü Değişikliği 224
c. Mahpus Umutsuzluğu 225
d. Kuruma Uyum 225
e. Mahpusluğun Psikolojik Etkileri ve İntihar 226
aa. Genel Olarak 226
bb. İntihar Kavramı ve Nedenleri 226
cc. İnfaz Kurumlarında İntihar 226
2. Uzun Süreli Hükümlülük 229
3. Açlık Grevi 231
4. Cezaevi Altkültürü 237
5. Cezaevilileşme 239
6. Kadın Hükümlülerin Cezaevi Yaşamı 241
7. Cezaevlerinde Cinsel Saldırı 242
§ 3. İNFAZ KURUMUNA KABUL, İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI 243
I. İnfaz Kurumuna Kabul 243
1.Genel Olarak 243
2. Vasi Atanması 246
II. İnfazın Planlanması 246
1. Genel Olarak 246
2. İnfaz Planı ve İnfaz Kurumlarının Farklılığı 247
III. Hükümlülerin Gruplandırılması 247
1. Genel Olarak 247
2. Gözlem (Müşahede) ve Kişilik Araştırması 248
a. Genel Olarak 248
b. Türk Hukuku 250
3. Hükümlülerin Gruplandırılması 252
Beşinci Bölüm
İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM, İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, TAHLİYE HAZIRLIĞI VE
İNFAZ SONRASI, GÜVENLİK VE DÜZEN
§ 1. İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM VE İNFAZIN TEKER TEKER BİÇİMLENME ALANLARI 257
I. Cezaevlerinde Uygulanacak Rejim 257
1. Genel Olarak 257
2. İnfaz Rejimi 257
3. Yeniden Sosyalleştirme 259
a. Yeniden Sosyalleştirme Kavramı 259
b. Yeniden Sosyalleştirmenin Unsurları 262
aa. Terapi ve Danışma 262
bb. Eğitim–Öğretim 263
cc. Meslek Kazandırma 263
c. Alman Hukukunda Yeniden Sosyalleştirme 264
d. Uluslararası Belgelerde Yeniden Sosyalleştirme 265
e. Türk İnfaz Hukukunda Yeniden Sosyalleştirme 267
f. Tehlikeli Suçlularda Yeniden Sosyalleştirme 269
aa. Tehlikeli Suçlu Kavramı 269
bb. Yeniden Sosyalleştirme 270
g. Yeniden Sosyalleştirme Sorunları 271
aa. Genel Olarak 271
bb. Yeniden Sosyalleştirmeye Farklı Bir Bakış 273
II. İnfazın Teker Teker Biçimlenme Alanları 275
1. Hükümlülerin Yerleştirilmesi (Barındırılması), Bulundurabileceği Şeyler, Giyimi, Beslenmesi, Temizliği ve Alışverişi 275
a. Yerleştirilme (Barınma) 275
b. Bulundurabileceği Şeyler ve Giyim 277
aa. Bulundurabileceği Şeyler 277
bb. Giyim 281
c. Beslenme 283
d. Temizlik 284
e. Alışveriş 286
2. Hükümlünün Dış Dünya ile İletişimi 286
a. Dış Dünya ile İletişimin Anlamı 286
b. Dış Dünya ile İletişim Şekilleri 288
aa. Mektuplaşma 288
bb. Hediye Kabul Etme 293
cc. Telefon görüşmesi 293
dd. Ziyaret 296
aaa. Genel Olarak 296
bbb. Ziyaret Esasları 299
ccc. Ziyaret Yeri 301
ddd. Avukatların Ziyareti 302
eee. Yabancı Hükümlüleri Ziyaret 307
fff. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların Ziyareti 308
ggg. Mahrem Görüş 308
ee. İzin 309
III. Çalışma, Eğitim ve Ödüllendirme 310
1. Çalışma 310
2. Eğitim (Yetiştirme ve Geliştirme) 315
3. Ödüllendirme 321
IV. Dini İbadet 323
V. Sağlık 325
1. Genel Olarak 325
2. Hükümlünün Muayene ve Tedavisi 329
3. Sağlık Nedeniyle Cezanın İnfazının Tehiri 330
4. Cumhurbaşkanınca Af 330
VI. Boş Zamanın Düzenlenmesi 331
VII. Sosyal Yardım 335
1. Kabulde Yardım 335
2. İnfaz Sırasında Yardım 336
3. Salıverilmede Yardım 336
VIII. Hükümlülerin Mali Yükümlülükleri 336
§ 2. İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, SALIVERİLME VE İNFAZ SONRASI 337
I. İnfazın Gevşetilmesi 337
1. İnfazın Gevşetilmesi Kavramı 337
2. İnfazın Gevşetilmesi Olarak İzin 338
a. Mazeret İzni 340
b. Özel İzin 342
c. İş Arama İzni 343
II. Salıverilme (Tahliye) 343
1. Salıverilme Hazırlığı 343
2. Salıverilme 345
a. Genel Olarak 345
b. Salıverilmede Yapılacaklar 345
III. İnfaz Sonrası (Patronaj) 346
1. Genel Olarak 346
2. Eski Hükümlülerin İşe Yerleştirilmesi 349
§ 3. GÜVENLİK VE DÜZEN 350
I. Genel Olarak 350
II. Arama 353
1. Genel Olarak 353
2. Çıplak Arama 354
III. Firar 358
IV. Güvenlik Tedbirleri 359
1. Genel Güvenlik Tedbirleri 359
2. Özel Güvenlik Tedbirleri 360
3. Doğrudan Doğruya Zorlama ve Güç Kullanma 362
a. Doğrudan Doğruya Zorlama 362
b. Güç Kullanma 363
V. Disiplin 365
1. Genel Olarak 365
2. Disiplin Tedbirleri 367
a. Genel Olarak 367
b. Disiplin Tedbirlerinin Çeşitleri 367
c. Disiplin Tedbirlerinin Sonuçları 368
3. Disiplin Cezaları 368
a. Genel Olarak 368
b. Disiplin Cezalarının Çeşitleri 369
aa. Yetişkin Hükümlüler Hakkında Uygulanan Disiplin Cezaları 369
aaa. Kınama 369
bbb. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma 370
ccc. Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakma 370
ddd. Haberleşme veya İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya Kısıtlama 371
eee. Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma 371
fff. Hücreye Koyma 372
bb. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları 375
aaa. Uyarma 375
bbb. Kınama 376
ccc. Onarma, Tazmin Etme ve Eski Hâle Getirme 376
ddd. Harcamalarına Sınır Koyma 377
eee. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma 377
fff. Teşvik Esaslı Ayrıcalıkları Geri Alma 378
ggg. İznin Ertelenmesi 378
hhh. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade 379
ııı. Odaya Kapatma Cezası 379
4. Disiplin Soruşturması 380
5. Disiplin Kurulu 382
a. Disiplin Kurulunun Yapısı ve Toplanması 382
b. Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri 383
6. Disiplin Cezasının Kaldırılması 383
Altıncı Bölüm
CEZA İNFAZININ ORGANİZASYONU, SİSTEMİ VE DENETİMİ
§ 1. İNFAZ ORGANİZASYONU, İNFAZ GÖREVİ OLARAK NORMALLEŞME VE NAKİL 385
I. İnfaz Organizasyonu 385
II. İnfaz Görevi Olarak Normalleşme 386
III. Nakil 388
1. Genel Olarak 388
2. Nakil Şekilleri 389
a. Kendi İsteğiyle Nakil 389
b. Disiplin Nedeniyle Nakil 390
c. Zorunlu Nedenlerle Nakil 390
d. Hastalık Nedeniyle Nakil 390
3. Nakil Öncesi Yapılacaklar 391
4. Nakillerde Alınacak Tedbirler 391
5. Naklen Gelen Hükümlülerin Tâbi Olduğu İşlem 392
§ 2. İNFAZ KURUMLARI 392
I. Ceza İnfaz Kurumu Kavramı ve Unsurları 392
1. Ceza İnfaz Kurumu Kavramı 392
2. Ceza İnfaz Kurumunun Unsurları 392
II. Büyüklükleri ve Düzenlenişleri (Cezaevi Mimarisi) 393
1. Genel Olarak 393
2. Bina Olarak Görünüş Noktaları 396
3. İnfaz Kurumlarının Büyüklüğü ve Kısımları 397
4. Odaların Büyüklüğü ve Niteliği 399
a. Odaların Büyüklüğü 399
b. Odaların Niteliği 402
III. İnfaz Kurumlarının Çeşitleri 404
1. Genel Olarak 404
2. Açık Cezaevi 405
a. Açık Cezaevi Kavramı 405
b. Açık İnfaz Kurumuna Kabul Şartları 408
3. Kapalı Cezaevi 411
a. Kapalı Cezaevi Kavramı 411
b. Kapalı Cezaevi Modelleri 412
aa. A Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 412
bb. B Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 412
cc. C Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 413
dd. D Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 413
ee. E Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 413
ff. F Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 413
gg. H Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 413
hh. K Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 414
ıı. L Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 414
ii. M Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 414
kk. R Tipi Kapalı İnfaz Kurumları(Rehabilasyon Merkezi) 415
ll. T Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 415
mm. Özel (Hususi) Tip Kapalı İnfaz Kurumları 415
c. Yüksek Güvenlikli Cezaevi 416
aa. Güvenlik Yönünden İnfaz Kurumları 416
bb. Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumlarının Değerlendirilmesi 417
4. Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ile Çocuk Eğitimevi (Islahevi) 419
a. Genel Olarak 419
b. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 422
c. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 423
d. Çocuk Eğitimevi (Islahevi) 424
5. Kadın Ceza İnfaz Kurumları 424
6. Yaşlıların Cezalarının İnfazı İçin Kurumlar 428
7. Tutukevleri 428
8. Sosyal Terapi Kurumları 432
a. Genel Olarak 432
b. Sosyal Terapi Uygulamaları 434
c. Psikopat Kurumu 435
9. Askeri Cezaevi 437
a. Genel Olarak 437
b. Askeri Cezaevlerinin Kuruluş ve İdaresi 439
c. İnfazın Tehiri 442
aa. Hükümlülük Süresi Bir Yıl ve Daha Az Olan Erat Bakımından 442
bb. AsMKYUK m. 246 443
d. Disiplin Cezaları ile Tedbirlerin İnfazı 443
aa. Disiplin Cezalarının İnfazı 443
bb. Tedbirlerin İnfazı 444
10. Hukuki Nedenle Cezaevinde Olanlar 444
a. Genel Olarak 444
b. Hapsen Tazyik Kararlarının İnfazı 444
11. Disiplin Hapsinin İnfazı 446
IV. Ceza İnfaz Kurumlarının Genel Durumu 447
1. Genel Olarak 447
2. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Hükümlü ve Tutuklu Sayısı 453
3. Ceza İnfaz Kurumlarının Sorunları ve Çözüm Yolları 457
a. Cezaevlerindeki Doluluğu Azaltmak 457
b. Günlük Yaşam Koşullarını Düzeltmek 459
c. Mahkûm Haklarını Etkin Bir Şekilde Tespit Etmek 460
d. İnfaz Kurumlarının Fiziki Koşullarını Düzeltmek 460
e. Nitelikli İnfaz Personeli Yetiştirmek 461
§ 3. İNFAZ KURUMLARININ İDARESİ VE İNFAZ PERSONELİ 462
I. İnfaz Kurumlarının İdaresi 462
II. İnfaz Personeli 463
1. Genel Olarak 463
2. Personelin İşe Alınması ve Eğitim 466
a. Genel Olarak 466
b. Eğitim 468
3. Personelin İnfaz Kurumu ve Mahpuslar Hakkındaki Görüş ve Davranışları 470
a. Genel Olarak 470
b. Cinsiyetin Rolü 471
4. İnfaz Personeli 472
a. Kurum Müdürü 472
b. İkinci Müdürler 477
c. Yönetim Servisi 477
aa. İdare Memuru 477
bb. Ambar Memuru 478
cc. Cezaevi Katibi 478
d. Güvenlik ve Gözetim Servisi 478
aa. Güvenlik ve Gözetim Personeli 478
aaa. Sorumlu İnfaz ve Koruma Başmemuru 482
bbb. İnfaz ve Koruma Başmemuru 482
ccc. İnfaz ve Koruma Memurları 482
bb. Güvenlik ve Gözetim Servisinin Görevleri 483
e. Teknik Servis 483
f. Psiko–Sosyal Yardım Servisi 484
g. Sağlık Servisi 485
aa. Doktor 485
bb. Diş Hekimi 487
cc. Eczacı 487
dd. Diğer Sağlık Personeli 487
h. Eğitim ve Öğretim Servisi 487
aa. Öğretmen 487
bb. Kütüphaneci 488
ı. İşyurdu Servisi 488
i. Yardımcı Hizmetler Servisi 488
5. Jandarma 489
6. Savcı 492
§ 4. İNFAZIN DENETİMİ 493
I. Genel Olarak 493
II. BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi 494
III. İşkenceye Karşı Komite 495
IV. İnfaz Hâkimliği 497
V. İzleme Kurulu 500
1. Genel Olarak 500
2. Türkiye Uygulaması 500
VI. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 502
1. Genel Olarak 502
2. Ceza İnfaz Kurumlarına İlişkin İnceleme Raporları 503
Yedinci Bölüm
CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ
§ 1. İNFAZA ARA VERİLMESİ 505
I. İnfaza Ara Verilmesi Kavramı 505
II. İnfazın Ertelenmesi 507
1. Cezanın İnfaza Başlanmadan Önce Ertelenmesi 507
2. Cezanın İnfazı Sırasında Ertelenmesi 510
a. Genel Olarak 510
b. Cezanın İnfazı Sırasında Ertelenmesi Halleri 510
aa. Akıl Hastalığı 510
bb. Hayati Tehlike Oluşturan Diğer Hastalıklar 510
cc. Maruz Kaldığı Ağır Bir Hastalık veya Sakatlık Nedeniyle Cezaevinde Hayatını Tek Başına İdame Ettirememe 511
dd. Gebelik 512
ee. CeGTİK m.17/4’de Belirtilen Zorunlu ve Çok İvedi Hâller 513
c. İnfazın Ertelenmesi Süresi Sonunda Yapılacak İşlem 514
3. Milletvekilleri Hakkında 515
4. Askerler Hakkında 515
5. Olağanüstü Kanun Yollarına Başvurulmasında 516
a. Yargılamanın Yenilenmesi (Muhakemenin İadesi) 516
b. Olağanüstü İtiraz 516
6. İnfazda Tereddüt Oluşması 516
§ 2. KOŞULLU (ŞARTLA) SALIVERİLME 517
I. Genel Olarak 517
II. Hukuki Esası 518
III. Amacı 518
IV. Koşullu Salıverilmenin Şartları 519
1. Cezaya İlişkin (Cezanın Bir Kısmının İnfaz Edilmesi) 519
a. Adi Suçlar 520
aa. Genel Olarak 520
bb. Müebbet Hapis Cezasında 521
b. Terör Suçları 523
c. Örgüt Suçları 523
d. Tutuklulukta Geçen Süre 523
e. Koşullu Salıverilmenin Uygulanamayacağı Durumlar 524
2. Hükümlüye İlişkin (İyi Hal) 526
3. Yükümlülüklere Uyulmasına İlişkin 527
V. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi, Uygulanacak Rejim ve Sonuçları 528
1. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi 528
a. Kararı Verecek Merci 528
b. Kararın Verilmesi 529
2. Koşullu Salıverilmede Uygulanacak Rejim 530
a. Genel Olarak 530
b. Denetimli Serbestlik 531
3. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları 532
VI. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması (Düşmesi) 533
1. Geri Alma Nedenleri 533
2. Kararı Verecek Merci 534
3. Sonuçları 535
Sekizinci Bölüm
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR VE CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ YENİ VE TARTIŞMALI DURUMLAR
§ 1. HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR VE CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ YENİ DURUMLAR 537
I. Ceza İnfaz Kurumlarının Özelleştirilmesi 537
1. Genel Olarak 537
2. ABD 538
3. Avrupa 539
II. Elektronik Kontrol (Evde İnfaz) 540
III. Kamuya Ait Bir Yerde Zorunlu Kalma 544
IV. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma 544
V. Zararın Giderilmesi 546
VI. Kontrollü Serbestlik (Probation) 546
§ 2. CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ TARTIŞMALI DURUMLAR 548
I. Sıkı Talim Kampı (Boot Camps) 548
II. Koğuş (Topluluk) Sistemi–Oda (Hücre) Sistemi Tartışması 549
1. Genel Olarak 549
2. Koğuş (Topluluk) Sistemi 550
3. Oda (Hücre) Sistemi 552
4. Uluslararası Belgeler ve Karşılaştırmalı Hukuk 553
a. Uluslararası Belgeler 553
b. Karşılaştırmalı Hukuk 554
5. Tecrit (İzolasyon) Hapsi 557
a. Tecrit Kavramı 557
b. Tecrit Uygulamaları 562
c. Tecrit Mahpuslarının Duyguları 567
aa. Irmgard Möller 568
bb. Günter Sonnenberg 568
cc. Ulrike Marie Meinhof 568
Dokuzuncu Bölüm
GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI
§ 1. GÜVENLİK (EMNİYET) TEDBİRİ KAVRAMI 571
§ 2. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 572
§ 3. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ VE İNFAZLARI 573
I. Genel Olarak 573
II. Ceza Hukukumuzda Güvenlik Tedbirleri 577
1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksunluk 577
2. Müsadere 579
a. Eşya Müsaderesi 579
b. Kazanç Müsaderesi 579
3. Çocuklar Hakkında Tedbirler 580
4. Akıl Hastaları Hakkında Tedbirler 582
5. Sağır–Dilsizler Hakkında Tedbirler 585
6. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Hakkında Tedbirler 586
7. Tekerrür 588
a. Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesi 588
b. Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik 589
8. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 590
a. Faaliyet İzninin İptali 590
b. Müsadere 590
9. Sınır Dışı Edilme 591
Onuncu Bölüm
DENETİMLİ SERBETLİK
§ 1. DENETİMLİ SERBESTLİK KAVRAMI, AMACI, TEMEL ÖZELLİKLERİ 593
I. Denetimli Serbestlik Kavramı 593
II. Denetimli Serbestlik Sisteminin Amacı 594
III. Denetimli Serbestlik Sisteminin Temel Özellikleri 594
§ 2. DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ 595
I. Denetimli Serbestlik ve Yardım Sisteminin Fonksiyonları 595
1. Denetim Fonksiyonu 595
2. Yardım Fonksiyonu 596
3. Rehberlik Fonksiyonu 596
4. Koruma ve Önleme Fonksiyonu 596
II. Denetimli Serbestlik ve Yardım Sisteminde Yer Alan Organlar 597
1. Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı 597
2. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 598
a. Kuruluşu 598
b. Görevleri 599
aa. Soruşturma Evresindeki Görevleri 599
bb. Kovuşturma Evresindeki Görevleri 599
cc. Kovuşturma Evresinden Sonraki Görevleri 600
dd. Salıverilme Sonrası Görevleri 601
3. Koruma Kurulları 602
a. Kuruluşu 602
b. Görevleri 603
4. Danışma Kurulu 603
a. Kuruluşu 603
b. Görevleri 604
III. Şikayet ve İtiraz 604
§ 3. RAPORLAR VE DENETİMLİ SERBESTLİK 605
I. Raporlar 605
II. Denetimli Serbestlik 605
1. Cezanın Ertelenmesi ile Birlikte Uygulanan Denetimli Serbestlik 605
2. Koşullu Salıverilme ile Birlikte Uygulanan Denetimli Serbestlik 605
3. Doğrudan Denetimli Serbestlik 606
4. Konutta İnfaz 606
III. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Hapis Cezasının İnfazı 607
1. CeGTİK m. 105A 607
2. Denetimli Serbestlik Tedbiri Kapsamındaki Yükümlülükler 610
3. Elektronik Kelepçe 612
Ekler 613
Yararlanılan Kaynaklar 621
Dizin 635

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat