%3
Türk Medeni Kanunu (TMK) - Türk Borçlar Kanunu (TBK) Tuğçe Tekben

Türk Medeni Kanunu (TMK) - Türk Borçlar Kanunu (TBK)


Basım Tarihi
2024-05
Sayfa Sayısı
943
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052648254
Boyut
14x21
Baskı
1Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe TEKBEN

Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ . 5

İÇİNDEKİLER. 7

KISALTMALAR  83

TÜRK MEDENÎ KANUNU

ESKİ MK – YENİ TMK MADDE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 87

YENİ TMK – ESKİ MK MADDE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 95

GENEL GEREKÇE 105

BAŞLANGIÇ .153

Hukukun uygulanması ve kaynakları .153

Madde 1 .153

Hukukî ilişkilerin kapsamı 153

Dürüst davranma.153

Madde 2 .153

İyiniyet.154

Madde 3 .154

III. Hâkimin takdir yetkisi154

Madde 4 .154

Genel nitelikli hükümler 154

Madde 5 .154

İspat kuralları.154

İspat yükü 154

Madde 6 .154

Resmî belgelerle ispat .154

Madde 7 .154

Genel olarak 155

Hak ehliyeti155

Madde 8 .155

8 İçindekiler

Fiil ehliyeti .155

Kapsamı.155

Madde 9 .155

Koşulları.155

Genel olarak 155

Madde 10 .156

Erginlik.156

Madde 11 .156

Ergin kılınma156

Madde 12 .156

Ayırt etme gücü.156

Madde 13 .156

III. Fiil ehliyetsizliği .156

Genel olarak 156

Madde 14 .156

Ayırt etme gücünün bulunmaması 157

Madde 15 .157

Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar.157

Madde 16 .157

Hısımlık157

Kan hısımlığı 157

Madde 17 .157

Kayın hısımlığı158

Madde 18 .158

Yerleşim yeri158

Tanım 158

Madde 19 .158

Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri 158

Madde 20 .158

Yasal yerleşim yeri.159

Madde 21 .159

İçindekiler 9

Kurumlarda bulunma 159

Madde 22 .159

Kişiliğin korunması.159

Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı 159

Madde 23.159

Saldırıya karşı 160

İlke.160

Madde 24 .160

Davalar 160

Madde 25 .160

III. Ad üzerindeki hak161

Adın korunması .161

Madde 26 .161

Adın değiştirilmesi.162

Madde 27 .162

Kişiliğin başlangıcı ve sonu 162

Doğum ve ölüm .162

Madde 28 .162

Sağ olmanın ve ölümün ispatı .162

İspat yükü 162

Madde 29 .162

İspat araçları163

Genel olarak 163

Madde 30 163

Ölüm karinesi 163

Madde 31 .163

III. Gaiplik kararı .163

Genel olarak 163

Madde 32 .163

Yargılama usulü .164

Madde 33 .164

İstemin düşmesi 164

10 İçindekiler

Madde 34 .164

Hükmü.165

Madde 35 .165

Genel olarak 165

Sicil 165

Madde 36165

Görevliler.165

Madde 37 .165

III. Sorumluluk 166

Madde 38 .166

Düzeltme .166

Genel olarak 166

Madde 39 .166

Cinsiyet değişikliğinde .166

Madde 40 .166

Doğum kütüğü.167

Bildirme .167

Madde 41 .167

Doğum kütüğünde değişiklikler.167

Madde 42 .167

Ölüm kütüğü168

Ölümün bildirilmesi .168

Madde 43 .168

Cesedi bulunamayan kişi .168

Madde 44 .168

III. Gaiplik kararı .168

Madde 45 .168

Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi 168

Madde 46 .168

Tüzel kişilik169

Madde 47 169

Hak ehliyeti169

Madde 48 .169

İçindekiler 11

Fiil ehliyeti .169

Koşulu169

Madde 49 .169

Kullanılması .170

Madde 50 .170

Yerleşim yeri170

Madde 51 .170

Kişiliğin sona ermesi 170

Sınırlı devam etme.170

Madde 52 .170

Malvarlığının tasfiyesi170

Madde 53 .170

III. Malvarlığının özgülenmesi.171

Madde 54 .171

Saklı hükümler.171

Madde 55 .171

Kuruluşu 171

Tanımı171

Madde 56 .171

Dernek kurma hakkı 172

Madde 57 .172

III. Tüzük .172

Madde 58 .172

Tüzel kişiliğin kazanılması173

Kazanma anı 173

Madde 59 .173

İnceleme173

Madde 60 .173

Dernek tüzüğünün ilânı .174

Madde 61 .174

İlk genel kurul toplantısı 174

Madde 62 .174

12 İçindekiler

Üyelik.174

Kazanılması174

Kural 174

Madde 63 .174

Koşulları.174

Madde 64 .174

Sona ermesi.175

Kendiliğinden.175

Madde 65 .175

Çıkma ile175

Madde 66175

Çıkarılma ile.175

Madde 67 .175

III. Kapsamı.176

Üyelerin hakları .176

Eşitlik ilkesi 176

Madde 68 .176

Oy hakkı.176

Madde 69 .176

Üyelerin yükümlülükleri 176

Ödenti verme borcu 176

Madde 70 .176

Diğer yükümlülükler 177

Madde 71 .177

Organlar 177

Genel olarak 177

Madde 72 .177

Genel kurul177

Niteliği ve oluşumu177

Madde 73 .177

Toplanması178

Olağan toplantı178

Madde 74 .178

İçindekiler 13

Olağanüstü toplantı.178

Madde 75 .178

Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar 179

Madde 76 .179

Toplantıya çağrı .179

Madde 77 .179

Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı .179

Madde 78 .179

Toplantı usulü180

Madde 79 180

Genel kurulun görev ve yetkileri .180

Madde 80 .180

Genel kurul kararları180

Karar yeter sayısı .180

Madde 81 .180

Oy hakkından yoksunluk181

Kararın iptali 181

Madde 83 .181

III. Yönetim Kurulu182

Oluşumu 182

Madde 84 .182

Görevleri182

Madde 85 182

Denetim kurulu .182

Madde 86 .182

Sona erme .182

Kendiliğinden.182

Madde 87 182

Genel kurul kararı ile .183

Madde 88 183

III. Mahkeme kararı ile .183

Madde 89 .183

14 İçindekiler

Derneklerin faaliyetleri183

Genel olarak 183

Madde 90 .183

Uluslararası faaliyet.184

Faaliyet serbestliği.184

Madde 91 .184

Yabancı dernekler184

Madde 92 .184

III. Yabancıların dernek kurma hakkı 184

Madde 93 .184

Derneklerin örgütlenmesi .185

Şube açmaları185

Kuruluşu 185

Madde 94 .185

Şubenin organları ve uygulanacak hükümler 185

Madde 95 .185

Üst kuruluşlar kurmaları185

Federasyon185

Madde 96 .185

Konfederasyon 185

Madde 97 .185

Ortak hükümler .186

Madde 98 .186

Dernek gelirleri 186

Saklı hükümler .186

Kuruluşu 186

Tanımı186

Madde 101 .186

Kuruluş şekli .188

Madde 102 .188

III. Temyiz ve iptal 188

Madde 103 .188

İçindekiler 15

Tescil ve ilân 189

Madde 104 .189

Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk.190

Madde 105 .190

Vakıf senedi.191

İçeriği.191

Madde 106 .191

Noksanlıklar.191

Madde 107 .191

Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı .192

Madde 108.192

Vakfın örgütü.192

Genel olarak 192

Madde 109.192

Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı 192

Madde 110 .192

Denetim.194

Madde 111 194

Yönetimin, amacın ve malların değiştirilmesi194

Yönetimin değiştirilmesi194

Madde 112 .194

Amacın ve malların değiştirilmesi195

Madde 113 .195

Yıllık rapor .195

Madde 114 .195

Faaliyetten geçici alıkoyma .196

İ. Vakfın sona ermesi 196

Diğer hükümler196

Madde 117 .196

Nişanlanma197

Madde 118 .197

Nişanlılığın hükümleri197

Dava hakkının bulunmaması .197

Madde 119 197

16 İçindekiler

Nişanın bozulmasının sonuçları.197

Maddî tazminat .197

Manevî tazminat .198

Madde 121 .198

III. Hediyelerin geri verilmesi198

Zamanaşımı .199

Madde 123 .199

Ehliyetin koşulları 199

Yaş .199

Madde 124 .199

Ayırt etme gücü.199

Madde 125 .199

III. Yasal temsilcinin izni199

Küçükler hakkında .199

Madde 126 .199

Kısıtlılar hakkında 200

Madde 127 .200

Mahkemeye başvurma200

Madde 128 .200

Evlenme engelleri200

Hısımlık200

Madde 129 .200

Önceki evlilik .201

Sona erdiğinin ispatı 201

Genel olarak 201

Madde 130 .201

Gaiplik durumunda201

Madde 131 .201

Kadın için bekleme süresi202

Madde 132 .202

III. Akıl hastalığı 202

Madde 133 .202

İçindekiler 17

Başvuru202

Başvuru makamı202

Madde 134 .202

Şekli .203

Madde 135 .203

III. Belgeler .203

Madde 136 .203

Madde 137 .204

Redde itiraz ve yargılama usulü.204

Madde 138 .204

Evlenme töreni ve tescil 205

Koşulları.205

Evlenme izni 205

Madde 139 .205

Evlenmenin yapılamaması.206

Madde 140 .206

Yapılışı .206

Tören yeri 206

Madde 141 .206

Törenin şekli 206

Madde 142 .206

Aile cüzdanı ve dinî tören 206

Madde 143 .206

Yönetmelik 207

Madde 144 .207

Mutlak butlan207

Sebepleri .207

Madde 145 .207

Dava açma görevi ve hakkı 208

Madde 146 .208

III. Dava hakkının sınırlanması veya kalkması.208

Madde 147 .208

18 İçindekiler

Nisbî butlan .208

Eşlerin dava hakkı208

Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk208

Yanılma209

Madde 149 .209

Aldatma.209

Madde 150 .209

Korkutma.209

Madde 151209

Hak düşürücü süre.210

Madde 152 .210

Yasal temsilcinin dava hakkı 210

Madde 153210

Butlanı gerektirmeyen sebepler210

Bekleme süresine uymama .210

Madde 154 .210

Şekil kurallarına uymama 210

Madde 155 .210

Butlan kararı211

Genel olarak 211

Madde 156 .211

Sonuçları211

Çocuklar yönünden .211

Madde 157 .211

Eşler yönünden.211

Madde 158 .211

Mirasçıların dava hakkı212

Madde 159 .212

Yetki ve yargılama usulü212

Boşanma sebepleri212

Zina212

Madde 161 .212

İçindekiler 19

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış 213

Madde 162 213

III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme213

Madde 163 213

Terk .213

Madde 164 .213

Akıl hastalığı 214

Madde 165 .214

Evlilik birliğinin sarsılması214

Madde 166 .214

Dava 215

Konusu.215

Madde 167 .215

Yetki.216

Madde 168 .216

III. Geçici önlemler216

Madde 169 .216

Karar216

Boşanma veya ayrılık.216

Madde 170 .216

Ayrılık süresi .216

Madde 171 .216

III. Ayrılık süresinin bitimi .217

Madde 172 .217

Boşanan kadının kişisel durumu217

Madde 173 .217

Boşanmada tazminat ve nafaka 218

Maddî ve manevî tazminat218

Madde 174 .218

Yoksulluk nafakası .218

Madde 175 .218

Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi.218

Madde 176 .218

20 İçindekiler

Yetki 219

Madde 177 .219

Zamanaşımı .219

Madde 178 .219

Mal rejiminin tasfiyesi .219

Boşanma hâlinde.219

Madde 179 .219

Ayrılık hâlinde220

Madde 180 .220

VII. Miras hakları 220

Madde 181 220

VIII.Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları.221

Hâkimin takdir yetkisi221

Madde 182 .221

Durumun değişmesi 221

Madde 183 .221

Boşanmada yargılama usulü222

Madde 184 .222

Haklar ve yükümlülükler222

Genel olarak 222

Madde 185222

Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma .223

Madde 186 .223

III. Kadının soyadı .223

Madde 187 .223

Birliğin temsili224

Eşlerin temsil yetkisi224

Madde 188 .224

Sorumluluk 224

Madde 189 .224

III. Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması 225

Madde 190 .225

İçindekiler 21

Temsil yetkisinin geri verilmesi .225

Madde 191 .225

Eşlerin meslek ve işi.226

Madde 192 .226

Eşlerin hukukî işlemleri226

Genel olarak 226

Madde 193 .226

Aile konutu 226

Madde 194 .226

Birliğin korunması227

Genel olarak 227

Madde 195 .227

Eşler birlikte yaşarken .227

Madde 196 .227

III. Birlikte yaşamaya ara verilmesi.227

Madde 197 .227

Borçlulara ait önlemler228

Madde 198 .228

Tasarruf yetkisinin sınırlanması.228

Madde 199 .228

Durumun değişmesi 228

VII. Yetki.229

Madde 201 .229

Yasal mal rejimi .229

Madde 202 .229

Mal rejimi sözleşmesi 229

Sözleşmenin içeriği229

Madde 203 .229

Sözleşme ehliyeti.230

Madde 204 .230

III. Sözleşmenin şekli 230

Madde 205 .230

22 İçindekiler

Olağanüstü mal rejimi .230

Eşlerden birinin istemi ile 230

Karar230

Madde 206 .230

Yetki 231

Madde 207 .231

Mal ayrılığına geçişten dönme 231

Madde 208 .231

Cebrî icra hâlinde 232

İflâsta.232

Madde 209232

Hacizde232

Madde 210 .232

Eski rejime dönme.232

Madde 211 .232

III. Önceki rejimin tasfiyesi .233

Madde 212 .233

Alacaklıların korunması .233

Madde 213 .233

Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetki.233

Madde 214 .233

Bir eşin mallarının diğeri tarafından yönetimi.234

Madde 215 .234

Envanter.234

Eşler arasındaki borçlar234

Mülkiyet 235

Kapsamı.235

Madde 218 .235

Edinilmiş mallar .235

Madde 219 .235

III. Kişisel mallar235

Kanuna göre 235

Madde 220 .235

İçindekiler 23

Sözleşmeye göre236

Madde 221.236

İspat.236

Madde 222 .236

Yönetim, yararlanma ve tasarruf.236

Madde 223 .236

Üçüncü kişilere karşı sorumluluk.236

Madde 224 .236

Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye.236

Sona erme anı .236

Madde 225 .236

Malların geri alınması ve borçlar .237

Genel olarak 237

Madde 226 .237

Değer artış payı .237

Madde 227237

III. Eşlerin paylarının hesaplanması 237

Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması .237

Madde 228 .237

Eklenecek değerler 238

Madde 229 .238

Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında denkleştirme 238

Madde 230 .238

Artık değer.239

Madde 231.239

Değerin belirlenmesi .239

Sürüm değeri.239

Madde 232 .239

Gelir değeri239

Genel olarak 239

Madde 233 .239

Özel hâller .239

Madde 234 .239

24 İçindekiler

Değerlendirme anı.240

Madde 235 .240

Artık değere katılma240

Kanuna göre 240

Madde 236 .240

Sözleşmeye göre240

Genel olarak 240

Madde 237 .240

İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla mal ayrılığında 240

Madde 238 .240

Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi .241

Ödeme ve ertelenmesi241

Madde 239 .241

Aile konutu ve ev eşyası 241

Madde 240 .241

Üçüncü kişilere karşı dava .241

Madde 241 .241

Yönetim, yararlanma ve tasarruf .242

Madde 242 .242

Diğer hükümler.242

Madde 243 .242

Yönetim, yararlanma ve tasarruf.243

Genel olarak 243

Madde 244 .243

İspat.243

Madde 245 .243

Borçlardan sorumluluk 243

Madde 246 .243

Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye.243

Sona erme anı .243

Madde 247 .243

Katkıdan doğan hak.244

Madde 249 .244

İçindekiler 25

III. Aileye özgülenen mallar 244

Kural 244

Madde 250244

Paylaşmaya aykırı davranışlar .244

Madde 251 .244

Paylaştırma isteminin reddi.245

Madde 252 .245

Paylaştırma yöntemi245

Madde 253 .245

Aile konutu ve ev eşyası 245

İptal veya boşanma hâlinde.245

Madde 254 .245

Ölüm hâlinde.246

Madde 255 .246

Mülkiyet 247

Kapsamı.247

Madde 256 .247

Ortaklık malları247

Genel mal ortaklığı 247

Madde 257 .247

Sınırlı mal ortaklığı.248

Edinilmiş mallarda ortaklık 248

Madde 258 .248

Diğer mal ortaklıkları .248

Madde 259 .248

III. Kişisel mallar248

Madde 260 .248

İspat 249

Madde 261 .249

Yönetim ve tasarruf.249

Ortaklık mallarında249

Olağan yönetim .249

Madde 262 .249

26 İçindekiler

Olağanüstü yönetim 250

Madde 263 .250

Ortaklık malları ile meslek veya sanat icrası250

Madde 264 .250

Mirasın kabulü veya reddi .250

Madde 265 .250

Sorumluluk ve yönetim giderleri 250

Madde 266 .250

Kişisel mallar251

Madde 267 .251

Üçüncü kişilere karşı sorumluluk.251

Ortaklık borçları.251

Madde 268 .251

Kişisel borçlar 252

Madde 269252

Eşler arasındaki borçlar .252

Madde 270252

Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye.252

Sona erme anı .252

Madde 271 .252

Kişisel mala ekleme .253

Madde 272253

III. Kişisel mal ile ortaklık malı arasındaki denkleştirme .253

Madde 273 .253

Değer artış payı .253

Madde 274 .253

Değer belirlenmesi 253

Madde 275 .253

Paylaşma .254

Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü hâlinde.254

Madde 276 .254

Diğer hâllerde254

Madde 277 .254

İçindekiler 27

VII.Paylaşma usulü254

Kişisel mallar254

Madde 278 .254

Aile konutu ve ev eşyası 255

Madde 279 .255

Diğer malvarlığı değerleri 255

Madde 280 .255

Diğer paylaşma kuralları255

Madde 281 .255

Genel olarak soybağının kurulması256

Madde 282 .256

Davada yetki ve yargılama usulü .256

Yetki.256

Madde 283 .256

Yargılama usulü .256

Madde 284 .256

Babalık karinesi .257

Madde 285 .257

Soybağının reddi257

Dava hakkı .257

Madde 286 .257

İspat.258

Evlilik içinde ana rahmine düşme 258

Madde 287 .258

Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine

düşme258

Madde 288258

III. Hak düşürücü süreler 258

Madde 289258

Karinelerin çakışması.259

Madde 290 .259

Diğer ilgililerin dava hakkı259

Madde 291 .259

28 İçindekiler

Sonradan evlenme 260

Koşulu260

Madde 292 .260

Bildirim 260

Madde 293 .260

III. İtiraz ve iptal261

Madde 294 .261

Tanıma.261

Koşulları ve şekli 261

Madde 295 .261

Bildirim 262

Madde 296 .262

III. İptal davası 262

Tanıyanın dava hakkı .262

Madde 297 .262

İlgililerin dava hakkı.262

Genel olarak 262

Madde 298262

İspat yükü263

Madde 299263

Hak düşürücü süreler 263

Madde 300 .263

Babalık hükmü.264

Dava hakkı .264

Madde 301 .264

Karine 264

Madde 302 .264

III. Hak düşürücü süreler 265

Madde 303 .265

Ananın malî hakları265

Madde 304 .265

Küçüklerin evlât edinilmesi .266

Genel koşulları.266

Madde 305 .266

İçindekiler 29

Birlikte evlât edinme .266

Madde 306 .266

III. Tek başına evlât edinme267

Madde 307 .267

Küçüğün rızası ve yaşı267

Madde 308 .267

Ana ve babanın rızası.268

Şekil .268

Madde 309 .268

Zamanı.268

Madde 310 .268

Rızanın aranmaması 268

Koşulları.268

Madde 311 .268

Karar269

Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi 269

Madde 313 .269

Hükümleri270

Madde 314 .270

Şekil ve usul.271

Genel olarak 271

Madde 315 .271

Araştırma.272

Madde 316 .272

Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması.272

Sebepleri .272

Rızanın bulunmaması 272

Madde 317272

Diğer noksanlıklar272

Madde 318 .272

Hak düşürücü süre.273

Madde 319 .273

30 İçindekiler

Evlâtlık işlemlerinde aracılık 273

Madde 320 .273

Soyadı274

Madde 321 .274

Karşılıklı yükümlülükler .274

Madde 322 .274

Çocuk ile kişisel ilişki274

Ana ve baba ile 274

Kural 274

Madde 323 .274

Sınırları 274

Madde 324 .274

Üçüncü kişiler ile .275

Madde 325 .275

III. Yetki 275

Madde 326 .275

Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama275

Kapsamı.275

Madde 327 .275

Süresi.276

Madde 328 .276

III. Dava hakkı .276

Madde 329 .276

Nafaka miktarının takdiri.276

Madde 330 .276

Durumun değişmesi 277

Madde 331 .277

Geçici önlemler .277

Genel olarak 277

Madde 332 .277

Babalığın tespitinden önce277

VII. Güvence verilmesi277

Madde 334 .277

İçindekiler 31

Genel olarak 278

Koşullar278

Madde 335 .278

Ana ve baba evli ise .278

Madde 336 .278

III. Ana ve baba evli değilse 279

Madde 337 .279

Üvey çocuklar279

Madde 338 .279

Velâyetin kapsamı .279

Genel olarak 279

Madde 339 279

Eğitim 280

Madde 340 .280

Çocuğun temsil edilmesi .281

Madde 342 .281

Çocuğun fiil ehliyeti.281

Madde 343 .281

Çocuğun aileyi temsil etmesi.282

Madde 344 .282

VII. Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukukî işlemler.282

Madde 345 .282

Çocuğun korunması.282

Koruma önlemleri282

Madde 346 .282

Çocukların yerleştirilmesi 282

Madde 347282

III. Velâyetin kaldırılması 283

Genel olarak 283

Madde 348 .283

Ana veya babanın yeniden evlenmesi hâlinde 284

Madde 349 .284

32 İçindekiler

Velâyetin kaldırılması hâlinde ana ve babanın yükümlülükleri .284

Madde 350 .284

Durumun değişmesi 284

Madde 351 .284

Yönetim .285

Genel olarak 285

Madde 352 .285

Evlilik sona erince285

Madde 353 .285

Kullanma hakkı 285

Madde 354 .285

Gelirlerin sarfı286

Madde 355 .286

Çocuk mallarının kısmen sarfı286

Madde 356 .286

Çocuğun serbest malları286

Kazandırmalar .286

Saklı pay 286

Madde 358 .286

III. Meslek veya sanat için verilen mal ve kişisel kazanç.287

Madde 359 .287

Çocuk mallarının korunması287

Önlemler .287

Madde 360 .287

Yönetimin ana ve babadan alınması288

Madde 361 .288

Yönetimin sona ermesi288

Malların devri 288

Madde 362 .288

Nafaka yükümlüleri .289

Madde 364289

Dava hakkı .289

Madde 365 .289

İçindekiler 33

Korunmaya muhtaç kişiler.290

Madde 366 .290

Koşulları.290

Madde 367 .290

Hükümleri291

Ev düzeni ve gözetim.291

Madde 368 291

Sorumluluk 291

Madde 369 .291

III. Altsoyun denkleştirme alacağı.292

Koşulları.292

Madde 370 .292

İstenmesi.292

Madde 371292

Aile vakfı292

Madde 372 .292

Aile malları ortaklığı.293

Oluşumu 293

Koşulları.293

Madde 373 .293

Şekil .293

Madde 374 .293

Süre .293

Madde 375 .293

III. Hükmü.294

Elbirliği ile işletme .294

Madde 376 .294

Yönetim ve temsil294

Genel olarak 294

Madde 377 .294

Yöneticinin yetkisi .294

Madde 378 .294

34 İçindekiler

Ortak mallar ve kişisel mallar 295

Madde 379 .295

Ortaklığın sona ermesi 295

Sebepleri .295

Madde 380 .295

Fesih bildirimi, ödemeden aciz, evlenme 296

Ölüm296

Madde 382 .296

Paylaşma kuralları .297

Madde 383 .297

Kazanç paylı aile malları ortaklığı 297

Konusu.297

Madde 384297

Özel sona erdirme sebepleri297

Madde 385 .297

Aile yurdu 298

Genel olarak 298

Madde 386 .298

Kurulması 298

Koşulları.298

Madde 387 .298

Usul ve şekil.299

İlân.299

Madde 388 .299

Üçüncü kişilerin haklarının korunması 299

Madde 389 .299

Tapu kütüğüne şerh verilmesi .300

Madde 390 .300

III. Sonuçları300

Tasarruf hakkının sınırlanması.300

Madde 391 .300

Kan hısımlarının aile yurduna alınması300

Madde 392 .300

İçindekiler 35

Malikin ödemede acze düşmesi 300

Madde 393 .300

Sona ermesi.301

Malikin ölümü hâlinde.301

Madde 394 .301

Malikin sağlığında301

Madde 395 .301

Genel olarak 302

Madde 396 .302

Vesayet daireleri .302

Kamu vesayeti .302

Madde 397 .302

Özel vesayet 302

Koşulları.302

Madde 398302

Kurulması 303

Madde 399 .303

Aile Meclisi 303

Madde 400 303

Güvence 303

Madde 401 .303

Sona ermesi.303

Madde 402303

Küçüklük 304

Madde 404 .304

Kısıtlama304

Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı.304

Savurganlık, alkol veya uyuşturucu Madde bağımlılığı, kötü

yaşama tarzı, kötü yönetim .305

Madde 406 .305

III. Özgürlüğü bağlayıcı ceza .305

Madde 407 .305

36 İçindekiler

İstek üzerine306

Madde 408 .306

Usul .306

İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu 306

Madde 409 .306

İlân.307

Madde 410 .307

Vesayet işlerinde yetki 307

Madde 411 .307

Yerleşim yerinin değişmesi307

Madde 412 .307

Koşulları.308

Genel olarak 308

Madde 413 .308

Eşin ve hısımların önceliği .308

Madde 414308

III. İlgililerin isteği .309

Madde 415309

Vasiliği kabul yükümlülüğü 309

Madde 416309

Vasilikten kaçınma sebepleri.309

Madde 417 .309

Vasiliğe engel olan sebepler310

Madde 418 .310

Atama usulü 310

Vasinin atanması .310

Madde 419 .310

Geçici önlemler .311

Madde 420 .311

Kaçınma ve itiraz .311

Usul .311

Madde 422311

İçindekiler 37

Geçici görev.312

Madde 423 .312

Karar312

Madde 424 .312

Görevin verilmesi 312

Madde 425 .312

Kayyımlığı gerektiren hâller.312

Temsil 312

Madde 426 .312

Yönetim .313

Kanun gereği .313

Madde 427 .313

İstek üzerine 314

Yasal danışmanlık 314

Madde 429 .314

Yetki.315

Madde 430 .315

Usul .315

Madde 431 .315

Koşulları.315

Madde 432 .315

Yetki.316

Madde 433 .316

Bildirim yükümlülüğü 316

Madde 434 .316

İtiraz 316

Madde 435 .316

Usul .317

Genel olarak 317

Madde 436 .317

Yargılama usulü .318

Madde 437 .318

38 İçindekiler

Göreve başlama.319

Defter tutma .319

Madde 438 .319

Değerli şeylerin saklanması .319

Madde 439 .319

III. Taşınırların satılması320

Madde 440 .320

Paraların yatırılması.320

Yatırma zorunluluğu 320

Madde 441 .320

Yatırımların dönüştürülmesi320

Madde 442 .320

Ticarî ve sınaî işletmeler 321

Taşınmazların satılması .321

Madde 444 .321

Özen ve temsil.321

Kişiye özen.321

Küçüklerde 321

Genel olarak 321

Madde 445 .321

Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması 322

Madde 446 .322

Kısıtlılarda322

Madde 447 .322

Temsil 322

Genel olarak 322

Madde 448 .322

Yasak işlemler323

Madde 449 .323

Vesayet altındaki kişinin görüşünün alınması323

Madde 450 .323

Vesayet altındaki kişinin yapabileceği işler323

Vasinin rızası323

Madde 451 .323

İçindekiler 39

Onamamanın sonucu 324

Madde 452 .324

Meslek veya sanat.324

Madde 453 .324

Malvarlığının yönetilmesi 324

Yönetim ve hesap tutma yükümlülüğü324

Madde 454 .324

Serbest mallar .325

Madde 455 .325

Görevin süresi .325

Madde 456 .325

Vasinin ücreti.325

Madde 457 .325

Kayyımın konumu326

Madde 458 .326

Kayyımlığın kapsamı 326

Belli bir iş .326

Madde 459 .326

Malvarlığının yönetimi.326

Madde 460 .326

Şikâyet ve itiraz .327

Madde 461 .327

İzin.327

Vesayet makamından327

Madde 462327

Denetim makamından.328

Madde 463 .328

Rapor ve hesapların incelenmesi.329

Madde 464 .329

İznin bulunmaması 329

Madde 465 .329

Özen yükümü 330

Madde 466 .330

40 İçindekiler

Vasinin sorumluluğu330

Madde 467 .330

Devletin sorumluluğu 330

Madde 468 .330

Görev ve yetki .331

Madde 469 .331

Küçüklerde 331

Madde 470 .331

Hükümlülerde332

Madde 471 .332

Diğer kısıtlılarda.332

Kaldırılması332

Madde 472 .332

Usulü .333

İlân.333

Madde 473 .333

Akıl hastalığı veya akıl zayıflığında.333

Madde 474 .333

Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü

yaşama tarzı, kötü yönetimde.333

Madde 475 .333

İstek üzerine kısıtlamada.333

Madde 476 .333

Kayyımlıkta ve yasal danışmanlıkta .334

Genel olarak 334

Madde 477 .334

İlân.334

Madde 478334

Fiil ehliyetinin yitirilmesi ve ölüm334

Madde 479 .334

Sürenin sona ermesi ve uzatılmaması .335

Sürenin dolması.335

Madde 480 .335

İçindekiler 41

III. Göreve devam zorunluluğu .335

Madde 482 .335

Görevden alınma.335

Sebepleri .335

Madde 483 .335

Araştırma ve uyarı .336

Madde 485 .336

Geçici önlemler336

Madde 486 .336

Diğer önlemler.337

Madde 487 .337

İtiraz 337

Madde 488 .337

Kesin hesap ve malvarlığının teslimi337

Madde 489 .337

Rapor ve hesabın incelenmesi.337

Madde 490 .337

Vasinin görevine son verilmesi338

Madde 491 .338

Sorumluluk davasında zamanaşımı .338

Olağan zamanaşımı .338

Madde 492 .338

Olağanüstü zamanaşımı 339

Madde 493 .339

Vesayet altındaki kişinin alacağı 339

Madde 494 .339

Kan hısımları340

Altsoy.340

Madde 495 .340

Ana ve baba.340

Madde 496 .340

42 İçindekiler

III. Büyük ana ve büyük baba341

Madde 497 .341

Evlilik dışı hısımlar .341

Madde 498 .341

Sağ kalan eş .342

Madde 499 .342

Evlâtlık .342

Madde 500 .342

Devlet 342

Ehliyet343

Vasiyette .343

Madde 502 .343

Miras sözleşmesinde .343

Madde 503 .343

İrade sakatlığı 343

Madde 504 343

Tasarruf edilebilir kısım .344

Kapsamı.344

Madde 505 .344

Saklı pay 344

Madde 506 .344

III. Tasarruf edilebilir kısmın hesabı345

Borçların indirilmesi 345

Madde 507 .345

Sağlararası karşılıksız kazandırmalar .345

Madde 508 .345

Sigorta alacakları .346

Madde 509346

Mirasçılıktan çıkarma 346

Sebepleri .346

Madde 510 .346

Hükümleri346

Madde 511 .346

İçindekiler 43

III. İspat yükü 347

Madde 512 .347

Borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma .347

Madde 513 .347

Genel olarak 348

Madde 514 .348

Koşullar ve yüklemeler 348

Madde 515 .348

Mirasçı atama349

Madde 516 .349

Belirli mal bırakma 349

Konusu.349

Madde 517 .349

Teslim borcu349

Madde 518 .349

III. Tereke ile ilgisi.350

Madde 519 .350

Yedek mirasçı atama .350

Madde 520 .350

Artmirasçı atama .351

Belirlenmesi.351

Madde 521 .351

Artmirasçıya geçiş .351

Madde 522 .351

III. Güvence 351

Madde 523 .351

Hükümleri352

Önmirasçı hakkında.352

Madde 524 .352

Artmirasçı hakkında.352

Madde 525 .352

Vakıf 353

Madde 526 .353

44 İçindekiler

Miras sözleşmeleri.353

Olumlu miras sözleşmesi.353

Madde 527 .353

Mirastan feragat sözleşmesi353

Kapsamı.353

Madde 528 .353

Hükümden düşmesi.354

Madde 529 .354

Tereke alacaklılarının hakları.354

Madde 530 .354

Vasiyet.354

Şekilleri354

Genel olarak 354

Madde 531 .354

Resmî vasiyetname355

Düzenlenmesi355

Madde 532 .355

Memurun işlevi .355

Madde 533 .355

Tanıkların katılması .355

Madde 534 .355

Mirasbırakan tarafından okunmaksızın ve imzalanmaksızın

düzenleme.356

Madde 535 .356

Düzenlemeye katılma yasağı .356

Madde 536 .356

Vasiyetnamenin saklanması 357

Madde 537 .357

El yazılı vasiyetname357

Madde 538 .357

Sözlü vasiyet357

Son arzuları anlatma357

Madde 539 .357

İçindekiler 45

Belgeleme358

Madde 540 .358

Hükümden düşme .358

Madde 541 .358

Vasiyetten dönme .358

Yeni vasiyetname ile358

Madde 542 .358

Yok etme ile.359

Madde 543 .359

Sonraki tasarruflar.359

Madde 544 .359

Miras sözleşmesi .359

Şekli .359

Madde 545 .359

Ortadan kaldırılması 360

Sağlararasında .360

Sözleşme veya vasiyetname ile .360

Madde 546 .360

Sözleşmeden dönme yolu ile.360

Madde 547 .360

Mirasbırakandan önce ölme361

Madde 548 .361

Tasarruf edilebilir kısmın daralması 361

Madde 549 361

Atanması .361

Atanma ve ehliyet .361

Madde 550 .361

Birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi362

Madde 551 .362

Görev ve yetkileri 362

Genel olarak 362

Madde 552 .362

46 İçindekiler

Tereke malları üzerinde tasarruf .363

Madde 553 .363

Görevin sona ermesi .363

Madde 554 .363

Sorumluluğu 364

Madde 556 .364

İptal davası 364

Sebepleri .364

Madde 557 .364

Dava hakkı .365

Madde 558 .365

III. Hak düşürücü süreler 366

Madde 559 .366

Tenkis davası .366

Koşulları.366

Genel olarak 366

Madde 560 .366

Saklı paylı mirasçılar lehine kazandırmalar367

Mirasçının alacaklılarının hakları .367

Madde 562 .367

Hükümleri367

Genel olarak 367

Madde 563 .367

Bölünmez mal vasiyetinde.368

Madde 564 .368

Sağlararası kazandırmalar .368

Tenkise tâbi kazandırmalar .368

Madde 565 .368

Geri verme borcu 369

Madde 566 .369

Hayat sigortalarında 369

Madde 567 .369

İçindekiler 47

İntifa hakkı veya irat bakımından 370

Madde 568 .370

Artmirasçı bakımından 370

Madde 569 .370

III. Tenkiste sıra 370

Madde 570 .370

Hak düşürücü süreler 371

Madde 571 .371

Mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda .371

Madde 572 .371

Mirastan feragat durumunda372

Tenkis 372

Madde 573372

Geri verme.372

Madde 574 372

Açılma ve değerlendirme anı.372

Madde 575 372

Açılma yeri ve yetkili mahkeme.373

Madde 576 .373

Açılmanın hükümleri .373

Mirasa ehliyet373

Hak ehliyeti373

Madde 577 .373

Mirastan yoksunluk .373

Sebepleri .373

Madde 578 .373

Altsoya etkisi .374

Madde 579 .374

Sağ olmak 374

Mirasçı olarak374

Madde 580 .374

Vasiyet alacaklısı olarak.375

Madde 581 .375

48 İçindekiler

Cenin .375

Madde 582 .375

İleride doğacak çocuk375

Madde 583 .375

Gaiplik .376

Gaibin mirası .376

Güvence karşılığı teslim.376

Madde 584 .376

Geri verme.376

Madde 585 .376

Gaibe düşen miras.377

Madde 586 .377

III. Gaibin hem mirasbırakan, hem mirasçı olması .377

Madde 587 .377

Hazinenin istemi378

Madde 588 .378

Genel olarak 378

Madde 589 .378

Defter tutma .379

Madde 590 .379

Mühürleme .379

Madde 591 .379

Terekenin resmen yönetilmesi380

Genel olarak 380

Madde 592 .380

Görev, temsil ve sorumluluk381

Madde 593 .381

III. Mirasçıların bilinmemesi .382

Madde 594 .382

Vasiyetname ile ilgili işlemler 382

Teslim görevi ve alınacak önlemler .382

Madde 595 .382

İçindekiler 49

Vasiyetnamenin açılması.383

Madde 596 .383

III. İlgililere tebliğ383

Madde 597 .383

Mirasçılık belgesi.384

Madde 598 .384

Kazanma384

Mirasçılar tarafından .384

Madde 599 .384

Vasiyet alacaklıları tarafından .385

İstem .385

Madde 600 .385

Özel durumlar386

Madde 601 .386

Zamanaşımı .386

Madde 602 .386

III. Alacaklıların durumu .386

Madde 603 .386

Tenkis ve geri isteme.387

Madde 604 .387

Ret .387

Ret beyanı .387

Ret hakkı387

Madde 605 .387

Süre .387

Genel olarak 387

Madde 606 .387

Terekenin yazımında .388

Madde 607 .388

Ret hakkının geçmesi.388

Madde 608 .388

Reddin şekli .388

Madde 609 .388

50 İçindekiler

Ret hakkının düşmesi 389

Madde 610 .389

III. Mirasçılardan biri tarafından ret .389

Madde 611389

En yakın mirasçıların tamamı tarafından ret .390

Genel olarak 390

Madde 612 .390

Mirasın sağ kalan eşe geçmesi 390

Madde 613 .390

Sonra gelen mirasçılar yararına ret .390

Madde 614 .390

Ret süresinin uzatılması.391

Madde 615 .391

Vasiyetin reddi 391

Madde 616 .391

VII. Mirasçıların alacaklılarının korunması391

Madde 617 .391

VIII. Ret hâlinde sorumluluk .392

Madde 618 .392

Koşulları.392

Madde 619 .392

Usul .392

Deftere geçirme 392

Madde 620392

İlân yoluyla çağrı393

Madde 621 .393

III. Doğrudan doğruya deftere geçirme 394

Madde 622394

Defter tutmanın sona ermesi 394

Madde 623 .394

Defter tutma sırasında mirasçıların durumu .394

Yönetim .394

Madde 624 .394

İçindekiler 51

İcra takibi, dava ve zamanaşımı.394

Madde 625 .394

Sonuçları395

Beyana çağrı 395

Madde 626 .395

Beyan.395

Madde 627 .395

III. Resmî deftere göre kabulün sonuçları.395

Deftere yazılanlardan sorumluluk .395

Madde 628 .395

Deftere yazılmayanlardan sorumluluk 396

Madde 629 .396

Kefalet borçlarından sorumluluk.396

Madde 630 .396

Mirasın Devlete geçmesi hâli.397

Madde 631397

Koşulları.397

Mirasçıların istemi ile 397

Madde 632 .397

Mirasbırakanın alacaklılarının istemi ile 397

Madde 633 .397

Usul .398

Yönetim .398

Madde 634 .398

Olağan usul ile tasfiye398

Madde 635 .398

III. İflâs usulü ile tasfiye 399

Madde 636 .399

Koşulları.399

Madde 637.399

Hükümleri400

Madde 638 .400

52 İçindekiler

Zamanaşımı .400

Madde 639 .400

Mirasın geçmesinin sonucu.401

Miras ortaklığı .401

Madde 640 .401

Mirasçıların sorumluluğu.402

Madde 641 .402

Paylaşmayı isteme hakkı402

Madde 642 .402

Cenin nedeniyle erteleme .403

Madde 643 .403

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi.403

Madde 644 .403

Birlikte yaşayanların hakkı.403

Madde 645 .403

Genel olarak 404

Madde 646 .404

Paylaşma kuralları .404

Mirasbırakanın tasarrufu.404

Madde 647 404

Paylaşmaya kayyımın katılması .405

Madde 648 405

Paylaşmanın gerçekleşmesi.405

Mirasçıların eşitliği 405

Madde 649 .405

Payların oluşturulması.405

Madde 650 .405

III. Bazı malların özgülenmesi veya satılması406

Madde 651 .406

Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi 406

Madde 652 .406

Özellikleri olan eşya.407

Bütünlük oluşturan veya aile belgeleri ile özel anı değeri olan eşya .407

Madde 653 .407

İçindekiler 53

Mirasbırakanın mirasçılardaki alacakları .407

Madde 654 .407

III. Rehnedilmiş tereke malları408

Madde 655 .408

Taşınmazlar .408

Bölünme 408

Madde 656 .408

Özgülenme 408

Özgülenmeye esas olan değer.408

Madde 657 .408

Değerin belirlenmesi .408

Madde 658 .408

Tarımsal işletmeler408

Paylaştırma dışında bırakma .408

Koşulları.408

Madde 659 .408

Taşınırların özgülenmesi409

Madde 660 .409

Özgülenmenin hangi mirasçıya yapılacağı.409

Madde 661 .409

Ölüme bağlı tasarruf ile düzenleme 409

Madde 662 .409

Ergin olmayan mirasçılar .409

Madde 663 .409

Aile malları ortaklığı.409

İstem hakkı 409

Madde 664 .409

Ortaklığın sona erdirilmesi 409

Madde 665 .409

Diğer mirasçıların paylarının mirasçı irat senediyle karşılanması 409

Madde 666 .409

Yan sınaî işletme409

Madde 667 .409

54 İçindekiler

İşletmenin satılması.409

Madde 668 .409

Mirasçılar arasında 409

Madde 669 .409

Mirasçılık sıfatının kaybı hâlinde .410

Madde 670410

Denkleştirme şekli .410

Geri verme veya mahsup.410

Madde 671 .410

Miras payını aşan kazandırmalar.410

Madde 672 .410

III. Denkleştirme değeri 411

Madde 673 .411

Eğitim ve öğrenim giderleri .411

Madde 674 .411

Hediyeler ve evlenme giderleri .412

Madde 675 .412

Paylaşmanın sonuçlandırılması .412

Paylaşma sözleşmesi .412

Madde 676 .412

Miras payı üzerinde sözleşme .413

Madde 677 .413

III. Mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmeler413

Madde 678 .413

Mirasçıların birbirine karşı sorumluluğu413

Garanti borcu 413

Madde 679 .413

Paylaşma sözleşmesinin geçersizliği414

Madde 680 .414

Mirasçıların üçüncü kişilere karşı sorumluluğu .414

Müteselsil sorumluluk .414

Madde 681 .414

İçindekiler 55

Mirasçılara rücu.415

Madde 682 .415

Mülkiyet hakkının içeriği .415

Madde 683 .415

Mülkiyet hakkının kapsamı416

Bütünleyici parça.416

Madde 684 .416

Doğal ürünler.416

Madde 685 .416

III. Eklenti416

Tanım 416

Madde 686 .416

Eklenti sayılmayanlar.417

Madde 687417

Birlikte mülkiyet 417

Paylı mülkiyet 417

Genel kurallar417

Madde 688 .417

Yönetim ve tasarruf.418

Anlaşmalar.418

Madde 689 .418

Olağan yönetim işleri.418

Madde 690 .418

Önemli yönetim işleri 419

Madde 691 .419

Olağanüstü yönetim işleri ve tasarruflar .419

Madde 692 .419

Yararlanma, kullanma ve koruma420

Madde 693 .420

Giderler ve yükümlülükler .420

Madde 694 .420

Kararların bağlayıcılığı .420

Madde 695 .420

56 İçindekiler

Paydaşlıktan çıkarma.421

Paydaşın çıkarılması 421

Madde 696 .421

Diğer hak sahiplerinin çıkarılması422

Madde 697 .422

Paylı mülkiyetin sona ermesi.422

Paylaşma istemi.422

Madde 698 .422

Paylaşma biçimi.423

Madde 699423

İntifa hakkı sahibinin durumu423

Madde 700 .423

Elbirliği mülkiyeti.424

Kaynakları ve niteliği .424

Madde 701 .424

Hükümleri424

Madde 702 .424

Sona ermesi.424

Madde 703 .424

Taşınmaz mülkiyetinin konusu 425

Madde 704 .425

Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması .425

Tescil .425

Madde 705 .425

Kazanma yolları .426

Hukukî işlem 426

Madde 706426

İşgal .426

Madde 707 .426

Yeni arazi oluşması 426

Madde 708426

Arazi kayması.427

Genel olarak 427

Madde 709 .427

İçindekiler 57

Heyelân .427

Madde 710 .427

Sınırın yeniden belirlenmesi 427

Madde 711 .427

Kazandırıcı zamanaşımı .427

Olağan zamanaşımı .427

Madde 712 .427

Olağanüstü zamanaşımı 428

Madde 713 .428

Sürelerin hesabı.429

Madde 714 .429

Sahipsiz yerler ve yararı kamuya ait mallar .429

Madde 715 .429

III. Tescili isteme hakkı430

Madde 716 .430

Taşınmaz mülkiyetinin kaybı .430

Madde 717 .430

Taşınmaz mülkiyetinin içeriği 431

Kapsam431

Madde 718 .431

Sınırlar .431

Sınırların belirlenmesi431

Madde 719 .431

Sınır belirleme yükümlülüğü431

Madde 720 .431

Sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyet .432

Madde 721 .432

III. Arazideki yapılar 432

Arazi ve yapı malzemesi 432

Mülkiyet ilişkisi 432

Madde 722 .432

58 İçindekiler

Tazminat433

Madde 723 .433

Arazinin mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesi .433

Madde 724 .433

Taşkın yapılar.433

Madde 725 .433

Üst hakkı434

Madde 726 .434

Mecralar 434

Madde 727 .434

Taşınır yapılar 435

Madde 728 .434

Araziye dikilen fidanlar435

Madde 729 .434

Taşınmaz malikinin sorumluluğu.435

Madde 730 .434

Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları 436

Genel olarak 436

Madde 731 .436

Devir hakkının kısıtlamaları .436

Yasal önalım hakkı .436

Önalım hakkı sahibi .436

Madde 732 .436

Kullanma yasağı, feragat ve hak düşürücü süre 436

Madde 733436

Kullanılması.437

Madde 734 .437

Sözleşmeden doğan önalım hakkı .437

Madde 735 .437

Alım ve geri alım hakları 437

Madde 736 .437

III. Komşu hakkı 438

Kullanma biçimi .438

Madde 737 .438

İçindekiler 59

Kazı ve yapılar438

Kural 438

Özel kurallar 439

Madde 739 .439

Bitkiler .439

Kural 439

Madde 740 .439

Özel kurallar 439

Madde 741 .439

Doğal olarak akan su .440

Madde 742 .440

Fazla suyun akıtılması440

Madde 743 .440

Mecra geçirilmesi 441

Katlanma yükümlülüğü441

Madde 744 .441

Yükümlü taşınmaz malikinin menfaatinin korunması441

Madde 745 .441

Durumun değişmesi 441

Madde 746 .441

Geçit hakları 442

Zorunlu geçit .442

Madde 747 .442

Diğer geçit hakları442

Madde 748 .442

Sınırlıklar443

Madde 749 .443

Katılma yükümlülüğü.443

Madde 750 .443

Başkasının arazisine girme hakkı .443

Orman ve mer'aya girme.443

Madde 751 .443

60 İçindekiler

Sürüklenen şeyler ile benzerlerinin alınması.444

Madde 752 .444

Zorunluluk hâlinde 444

Madde 753 .444

Kamu hukuku kısıtlamaları 444

Genel olarak 444

Madde 754 .444

Toprağın iyileştirilmesi 445

Madde 755 .445

Kaynak ve yeraltı suları445

Mülkiyet ve irtifak hakkı 445

Madde 756 .445

Kaynaklara zarar verilmesi 446

Tazminat446

Madde 757 .446

Eski duruma getirme .446

Madde 758 .446

III. Aynı yataktan beslenen kaynaklar.447

Madde 759 .447

Özel kanun hükümleri ve yerel âdet447

Madde 760 .447

Zorunlu su .447

Madde 761 .447

Konusu.448

Madde 762 .448

Kazanılması448

Mülkiyetin nakli.448

Zilyetliğin devri 448

Madde 763448

Mülkiyetin saklı tutulması .449

Genel olarak 449

Madde 764 .449

İçindekiler 61

Taksitle satış 449

Madde 765 .449

Hükmen teslim 449

Madde 766 .449

Sahiplenme450

Sahipsiz şeyler .450

Madde 767 .450

Sahipsiz duruma gelen hayvanlar450

Madde 768 .450

III. Bulunmuş eşya 450

Arama ve ilân.450

Koruma ve satma 451

Madde 770 .451

Mülkiyetin kazanılması, geri verme.451

Madde 771 .451

Define452

Madde 772 .452

Bilimsel değeri olan eşya .452

Madde 773 .452

Düşen veya sürüklenen şeyler.452

Madde 774 .452

İşleme453

Madde 775 .453

Karışma ve birleşme 453

Madde 776 .453

VII. Kazandırıcı zamanaşımı 453

Madde 777 .453

Madde 778 .454

Kurulması ve sona ermesi455

Kurulması 455

Tescil455

Madde 780 .455

62 İçindekiler

Sözleşme.455

Madde 781 .455

Kendi taşınmazı üzerinde irtifak hakkı.456

Madde 782 .456

Sona ermesi.456

Genel olarak 456

Madde 783 .456

Her iki taşınmaza aynı kimsenin malik olması .456

Madde 784 .456

Mahkeme kararı 456

Madde 785 .456

Hükümleri457

Kapsamı.457

Genel olarak 457

Madde 786457

Tescile göre .457

Madde 787457

İhtiyaçların değişmesi457

Özel kanun hükümleri ve yerel âdet458

Madde 789 .458

Bakım giderleri 458

Madde 790 .458

III. Değişiklikler .458

İrtifak hakkının ilişkin olduğu yerin değiştirilmesi .458

Madde 791 .458

Bölünme 459

Yararlanan taşınmazın bölünmesi .459

Madde 792 .459

Yüklü taşınmazın bölünmesi459

Madde 793 .459

İntifa hakkı.460

Konusu.460

Madde 794 .460

İçindekiler 63

Kurulması 460

Madde 795 .460

III. Sona ermesi.461

Sona erme sebepleri461

Madde 796 .461

Süresi.461

Madde 797 .461

Harap olma veya kamulaştırma.461

Madde 798 .461

Geri verme.462

Yükümlülük462

Madde 799 .462

Sorumluluk 462

Madde 800 .462

Giderler .462

Madde 801 .462

Zamanaşımı .463

Madde 802 .463

İntifa hakkının hükümleri 463

İntifa hakkı sahibinin hakları463

Genel olarak 463

Madde 803 .463

Doğal ürünler.463

Madde 804 .463

Faizler 464

Madde 805 .464

Hakkın kullanılmasının devri464

Madde 806 .464

Malikin hakları.464

Gözetim.464

Madde 807 .464

Güvence isteme.465

Madde 808 .465

64 İçindekiler

Bağışlamada güvence 465

Madde 809 .465

Güvence verilmemesinin sonuçları .465

Madde 810 .465

Defter tutma .466

Madde 811 .466

İntifa hakkı sahibinin yükümlülükleri.466

Malın korunması .466

Madde 812 .466

Bakım ve işletme giderleri .466

Madde 813 .466

Malvarlığı intifaında borçların faizi467

Madde 814 .467

Sigorta ettirme 467

Madde 815 .467

Özel hâller .468

Taşınmazlar .468

Ürünler 468

Madde 816 .468

Özgülenme yönü .468

Madde 817 .468

Ormanlar .468

Madde 818 .468

Tüketilebilen ve değeri biçilen şeyler 469

Madde 819469

Alacaklar470

Yararlanmanın kapsamı.470

Madde 820 .470

Ödeme ve işletme .470

Madde 821 .470

Devir isteme hakkı.471

Madde 822 .471

İçindekiler 65

Oturma hakkı.471

Genel olarak 471

Madde 823 .471

Oturma hakkının kapsamı .471

Madde 824 .471

III. Giderler .472

Madde 825 .472

Üst hakkı472

Konu ve tapu kütüğüne kayıt.472

Madde 826 .472

İçerik ve kapsam473

Madde 827 .473

III. Sona ermenin sonuçları.473

Yapı mülkiyetinin malike geçmesi .473

Madde 828 .473

Bedel .473

Madde 829473

Diğer hükümler474

Madde 830 .474

Süresinden önce devir istemi 474

Koşulları474

Madde 831 474

Hakkın kullanılması475

Madde 832 .475

Diğer hâller475

Madde 833 .475

Üst hakkı iradının güvencesi475

İpotek kurulmasını isteme hakkı475

Madde 834 .475

Tescil476

Madde 835 .476

Sürenin üst sınırı476

Madde 836 .476

66 İçindekiler

Kaynak hakkı477

Madde 837 .477

Diğer irtifak hakları477

Madde 838 .477

Konusu .478

Madde 839 .478

Kurulması ve sona ermesi478

Kurulması 478

Tescil ve kazanma478

Madde 840 .478

Kamu hukukuna ilişkin taşınmaz yükü.479

Madde 841 .479

Güvence amacıyla kurulma .479

Madde 842479

Sona ermesi.479

Genel olarak 479

Madde 843 .479

Yükten kurtarma .480

Alacaklının yetkisi 480

Madde 844 .480

Yükümlünün yetkisi .480

Madde 845 .480

Yükten kurtarma bedeli.481

Madde 846481

Zamanaşımı .481

Madde 847 .481

Hükümleri481

Alacaklının hakkının niteliği .481

Madde 848 .481

Yükün niteliği.482

Madde 849 .482

Koşullar482

Taşınmaz rehninin türleri 482

Madde 850 .482

İçindekiler 67

Güvence altına alınan alacak .483

Ana para 483

Madde 851 .483

Faiz 484

Madde 852 .484

III. Taşınmaz .484

Rehne konu olabilme.484

Madde 853 .484

Belirli olma 484

Taşınmaz tek ise 484

Madde 854 .484

Taşınmaz birden çok ise 485

Madde 855 .485

Rehnin kurulması ve sona ermesi485

Rehnin kurulması.485

Tescil485

Madde 856 .485

Birden çok kişiye ait taşınmazlarda .485

Madde 857 .485

Rehnin sona ermesi.486

Madde 858 .486

III. Taşınmazların birleştirilmesi486

Rehnin başka taşınmaz üzerine geçmesi .486

Madde 859 .486

Borçlunun taşınmazı rehinden kurtarması 487

Madde 860 487

Bedel olarak ödenen para .487

Madde 861 .487

Hükmü.487

Rehnin kapsamı .487

Madde 862 .487

Kira bedelleri .488

Madde 863 .488

68 İçindekiler

III. Zamanaşımı .488

Madde 864 .488

Önlem alma yetkisi488

Değer düşmelerine karşı488

Koruma önlemleri488

Madde 865 .488

Güvence, eski hâle getirme, kısmî ödeme isteme .489

Madde 866 .489

Değerin kusur olmadan düşmesi.489

Madde 867 .489

Rehinli taşınmazın kısmen devri490

Madde 868.490

Rehinden sonra kurulan aynî haklar490

Madde 869 .490

Rehin derecesi.491

Rehin derecesinin hükümleri.491

Madde 870 .491

Rehin dereceleri arasındaki ilişki .491

Madde 871 .491

Boş dereceler 492

Madde 872 .492

VII. Rehnin paraya çevrilmesi .492

Paraya çevirme şekli492

Madde 873 .492

Satış bedelinin dağıtılması.493

Madde 874 .493

Güvencenin kapsamı .493

Madde 875 .493

Zorunlu masrafların güvencesi 493

Madde 876 .493

VIII. Arazinin iyileştirilmesi hâlinde rehin hakkı494

Öncelik 494

Madde 877.494

İçindekiler 69

Borcun ödenmesi ve rehnin sona ermesi 494

Madde 878 .494

Sigorta tazminatı üzerinde hak494

Madde 879 .494

Alacaklının temsili495

Madde 880 .495

Amaç ve nitelik.495

Kurulması ve sona ermesi496

Kuruluş 496

Madde 882 .496

Sona erme .496

İpoteğin terkinini isteme hakkı496

Madde 883 .496

Borçtan sorumlu olmayan malikin hakkı .497

Madde 884 .497

İpotekten kurtarma .497

Koşulları ve usulü 497

Madde 885 .497

Açık artırma .497

Madde 886 .497

Ödeme istemi498

Madde 887 .498

Hükmü.498

Mülkiyet ve borçluluk498

Taşınmazın devri498

Madde 888 .498

Taşınmazın bölünmesi.499

Madde 889 .499

Borcu yüklenmenin bildirilmesi.499

Madde 890 .499

Alacağın devri500

Madde 891 .500

70 İçindekiler

Kanunî ipotek 500

Tescile tâbi olmayan kanunî ipotek .500

Madde 892500

Tescile tâbi kanunî ipotekler .500

Hâller.500

Madde 893 .500

Satıcılar, mirasçılar ve diğer elbirliği ortakları bakımından501

Madde 894 .501

Zanaatkâr ve yükleniciler bakımından.501

Tescil .501

Madde 895 .501

Sıra 501

Öncelik 502

Madde 897502

İpotekli borç senedi.502

Amaç ve nitelik 502

Madde 898 .502

Değer biçilmesi503

Madde 899 .503

III. Muacceliyet bildirimi.503

Madde 900 .503

Malikin durumu.503

Madde 901 .503

Devir ve bölünme 503

Madde 902 .503

İrat senedi .504

Amaç ve nitelik 504

Madde 903 .504

Sorumluluğun sınırı .504

Madde 904 .504

III. Devletin sorumluluğu 504

Madde 905 .504

İçindekiler 71

Yükten kurtarma .505

Madde 906 .505

Borç ve mülkiyet505

Madde 907 .505

Bölünme505

Madde 908 .505

Ortak hükümler .506

Kurulması 506

Alacağın niteliği .506

Madde 909 .506

Senedin dayanağı borç ile ilişkisi .506

Madde 910 506

Tescil ve rehin senedi 506

Rehin senedini düzenleme gereği .506

Madde 911 .506

Rehin senedinin düzenlenmesi507

Madde 912 .507

Rehin senedinin şekli.507

Madde 913 .507

Alacaklının belirlenmesi.507

Düzenleme sırasında .507

Madde 914 .507

Ortak temsilci 508

Madde 915 .508

Ödeme yeri508

Madde 916 .508

Alacağın devrinden sonra ödeme509

Madde 917 .509

Sona erme .509

Alacaklının olmaması.509

Madde 918509

Terkin 509

Madde 919 .509

72 İçindekiler

III. Alacaklının hakları .510

İyiniyetin korunması510

Tescil bakımından510

Madde 920 .510

Senet bakımından510

Madde 921 .510

Senet ile tescilin ilişkisi 510

Madde 922 .510

Hakkın ileri sürülmesi 510

Madde 923 .510

Alacağın devri511

Madde 924 .511

İptal .511

Senedin kaybedilmesi511

Madde 925 .511

İlân yoluyla duyuru512

Madde 926 .512

Borçlunun def'ileri.512

Madde 927 .512

Ödenen senedin geri verilmesi512

Madde 928 .512

VII.Hukukî ilişkide değişiklik513

Madde 929513

Rehinli tahviller .513

Madde 930 .513

Seri hâlinde rehin senedi çıkarılması .514

Genel olarak 514

Madde 931 .514

Düzenlenmesi514

Madde 932 .514

III. Borcun kısım kısım ödenmesi514

Madde 933 .514

İçindekiler 73

Tescil515

Madde 934 .515

Hükmü.515

Senedi çıkaran aracı kurum .515

Madde 935 .515

Senetlerin geri ödenmesi 515

Ödeme plânı515

Madde 936 .515

Denetleme.516

Madde 937 .516

Geri ödemelerin özgülenmesi .516

Madde 938 .516

Teslime bağlı rehin 516

Kurulması 516

Alacaklının zilyetliği .516

Madde 939 .516

Ayrık durumlar 517

Madde 940 .517

Art rehin 517

Madde 941 .517

Alt rehin.518

Madde 942 .518

Rehnin sona ermesi.518

Zilyetliğin kaybı518

Madde 943 .518

Geri verme borcu 518

Madde 944 .518

Alacaklının sorumluluğu 519

Madde 945519

III. Rehnin hükümleri 519

Alacaklının hakkı519

Madde 946 .519

74 İçindekiler

Rehnin kapsamı .519

Madde 947 .519

Rehnin sırası 520

Madde 948520

Mülkiyetin geçememesi 520

Madde 949 .520

Hapis hakkı 520

Koşulları.520

Madde 950 .520

Ayrık durumlar 521

Madde 951 .521

III. Borç ödemeden aciz 521

Madde 952 .521

Hükümleri521

Madde 953 .521

Genel olarak 522

Madde 954 .522

Kurulması 522

Senede bağlı olan veya olmayan alacaklarda 522

Madde 955 .522

Kıymetli evrakta.523

Madde 956 .523

III. Emtiayı temsil eden senetlerde.523

Madde 957523

Art rehin 523

Madde 958523

Hükümleri523

Rehnin kapsamı .523

Madde 959 .523

Rehinli pay senetlerinin temsili .524

Madde 960 .524

III. Yönetim ve ödeme 524

Madde 961 .524

İçindekiler 75

Ödünç verenler525

İşletme izni alma525

Madde 962 .525

Süre .525

Madde 963 .525

Taşınır rehni karşılığı ödünç.525

Kurulması 525

Madde 964 .525

Hükümleri526

Rehnin paraya çevrilmesi 526

Madde 965 .526

Arta kalan para üzerindeki hak526

Madde 966 .526

III. Rehnin sona ermesi.526

Rehinden kurtarmayı isteme hakkı526

Madde 967 .526

Ödünç verenin hakları .527

Madde 968 .527

Geri alım hakkı tanıyarak satım .527

Madde 969 .527

Niteliği .527

Madde 970 .527

Şekli .528

Madde 971 .528

Düzenlenmesi528

Madde 972 .528

Zilyetlik kavramı ve türleri.528

Kavram 528

Madde 973 .528

Türleri529

Aslî ve fer'î zilyetlik 529

Madde 974 .529

76 İçindekiler

Dolaylı ve dolaysız zilyetlik 529

Madde 975 .529

III. Geçici olarak kesilme.529

Madde 976 .529

Zilyetliğin devri 530

Hazırlar arasında530

Madde 977 .530

Madde 978 .530

III. Teslimsiz devir .530

Madde 979 .530

Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi 531

Madde 980 .531

Zilyetliğin hükümleri531

Korunması .531

Savunma hakkı 531

Madde 981 .531

Zilyetliğin gasbında dava hakkı531

Madde 982 .531

Zilyetliğe saldırıya dava hakkı532

Madde 983 .532

Dava hakkının düşmesi532

Madde 984 .532

Zilyetlik dolayısıyla hakkın korunması .532

Mülkiyet karinesi.532

Madde 985 .532

Fer'î zilyetlikte karine 533

Madde 986 .533

Davaya karşı savunma .533

Madde 987 .533

Tasarruf yetkisi ve taşınır davası .533

Emin sıfatıyla zilyetten edinme bakımından533

Madde 988 .533

İçindekiler 77

Kaybedilen veya çalınan eşya bakımından 534

Madde 989 .534

Para ve hamile yazılı senetlerde534

Madde 990 .534

İyiniyetli olmama hâlinde 534

Madde 991 .534

Taşınmazlarda karine 535

Madde 992 .535

III. Sorumluluk 535

İyiniyetli zilyet bakımından535

Yararlanma 535

Madde 993 .535

Tazminat535

Madde 994 .535

İyiniyetli olmayan zilyet bakımından .536

Madde 995 .536

Kazandırıcı zamanaşımından yararlanma536

Madde 996 .536

Kurulması 537

Sicil bakımından.537

Genel olarak 537

Madde 997 .537

Taşınmazların kaydedilmesi 537

Kaydedilecek taşınmazlar 537

Madde 998 .537

Kaydedilmeyecek taşınmazlar .538

Madde 999 .538

Sicilin unsurları 538

Tapu kütüğü 538

Madde 1000538

Kat mülkiyeti kütüğü .539

Madde 1001539

78 İçindekiler

Yevmiye defteri ve belgeler.539

Madde 1002 .539

Plân .540

Madde 1003 .540

Tapu sicilinin tutulması540

Bir bölgede 540

Madde 1004 .540

Birden çok bölgede540

Madde 1005 .540

III. Tapu idareleri 541

Kuruluş 541

Madde 1006 .541

Sorumluluk 541

Madde 1007 .541

İşlemler541

İşlemlerin konusu 541

Tescil .541

Madde 1008 .541

Şerhler.542

Kişisel haklarda542

Madde 1009.542

Tasarruf yetkisinin kısıtlanmasında .542

Madde 1010 .542

Geçici tescil şerhi.543

Madde 1011 .543

Beyanlar 544

Madde 1012 .544

Tescilin ve terkinin koşulları 544

İstem .544

Tescil için .544

Madde 1013 .544

Terkin ve değişiklik için544

Madde 1014 .544

İçindekiler 79

Yetkinin ve sebebin belirlenmesi.545

Madde 1015545

Belgelerin tamamlanması545

Madde 1016545

III. Tescilin biçimi 546

Genel olarak 546

Madde 1017 546

Taşınmaz lehine irtifaklarda 546

Madde 1018546

Tebliğ zorunluluğu.546

Madde 1019546

Tapu sicilinin açıklığı .546

Madde 1020546

Tescilin etkileri.547

Tescilin yapılmamasının sonuçları .547

Madde 1021547

Tescilin sonuçları .547

Genel olarak 547

Madde 1022547

İyiniyetli üçüncü kişilere karşı548

Madde 1023548

İyiniyetli olmayan üçüncü kişilere karşı .548

Madde 1024548

Terkin ve değiştirme548

Yolsuz tescilde .548

Madde 1025 .548

Aynî hakların sona ermesi .549

Madde 1026549

III. Düzeltme .549

Madde 1027549

Yürürlükten kaldırılan kanun 550

Madde 1028550

80 İçindekiler

Yürürlük550

Madde 1029 .550

Yürütme550

Madde 1030 .550

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ

VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

Geçmişe etkili olmama kuralı 551

Madde 1 .551

Geçmişe etkili olma .551

Kamu düzeni ve genel ahlak551

Madde 2 551

İçeriği kanunla belirlenen ilişkiler552

Madde 3 .552

III. Kazanılmamış haklar552

Madde 4 .552

Fiil ehliyeti .552

Madde 5 .552

Gaiplik kararı .552

Madde 6 .552

Dernekler.552

Madde 7552

Vakıflar 552

Madde 8 .552

Evlenme, boşanma ve evliliğin genel hükümleri .553

Madde 9 .553

Mal rejimleri553

Madde 10 .553

Üçüncü kişilerin korunması .553

Madde 11 .553

Soybağı 554

Madde 12 .554

İçindekiler 81

Babalık davası554

Madde 13 .554

Evlât edinme554

Madde 14 .554

Velâyet.554

Vesayet 554

Mirasçılık ve mirasın geçişi 555

Madde 17 .555

Aynî haklar.555

Madde 18 .555

Eşya hukuku hükümlerinin uygulanması .555

Madde 19 .555

Hak düşürücü süreler ve zamanaşımı süreleri.555

Madde 20 .555

Yollamalar 555

Madde 21 .555

Tüzük ve yönetmelikler .556

Madde 22 .556

Yürürlükten kaldırılan kanun .556

Madde 23 .556

Yürürlük556

Madde 24 .556

Yürütme556

Madde 25 .556

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
669,30   
669,30   
2
334,65   
669,30   
3
223,10   
669,30   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
669,30   
669,30   
2
334,65   
669,30   
3
223,10   
669,30   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
669,30   
669,30   
2
334,65   
669,30   
3
223,10   
669,30   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
669,30   
669,30   
2
334,65   
669,30   
3
223,10   
669,30   
Kapat