Haksız Fesih

Türk İş HukukundaHaksız Fesih


Basım Tarihi
2020-09
Sayfa Sayısı
496
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750260902
Boyut
16x24
Baskı
1155,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 155 puan kazanacaksınız)
   155
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- İş Sözleşmesi ve İş Sözleşmesinin Feshi
- İş Sözleşmesinin Haksız Feshi
Haksiz Feshin Hukuki Sonuçları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz/Teşekkür 7
Kısaltma Cetveli 15
Giriş 17
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK İŞ SÖZLEŞMESİ VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
§ 1. İŞ SÖZLEŞMESİ 23
I. Kavram 23
II. İş Sözleşmesinin Unsurları ve Özellikleri 24
§ 2. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ 31
I. Fesih Kavramı 31
II. Fesih Hakkının Hukuki Dayanağı 33
III. Feshin Hukuki Niteliği 36
IV. Fesih Türleri 40
1. Süreli Fesih 41
A. Süreli Fesih Hakkının Kullanılması 43
a. Süreli Fesih Bildiriminde Şekil Şartı 43
b. Bildirim Süresine Uyma Zorunluluğu 46
c. Bildirim Süresine Ait Ücretin Peşin Ödenmesi 52
d. İş Arama İzninin Verilmesi 56
B. Bildirim Sürelerine Uyulmamasının Hukuki Sonuçları 62
a. Usulsüz Fesih 62
b. İhbar Tazminatı 63
c. Bildirim Süresi İçinde Doğan Haklardan Yararlanma 67
d. Maddi ve Manevi Tazminat 68
C. Süreli Fesih Hakkının Sınırlandırılması 70
a. Süreli Fesih Hakkının Kanunla Sınırlandırılması 71
b. Süreli Fesih Hakkının Sözleşme ile Sınırlandırılması 75
2. Derhal Fesih 77
A. Derhal Fesih Kavramı ve Niteliği 77
B. Derhal Fesih Hakkının Hukuki Dayanağı 79
C. Derhal Fesih Hakkının Kullanılması 80
a. Derhal Fesih Bildiriminde Şekil Şartı 81
aa. Fesih Bildiriminde Sebep Belirtmenin Önemi 81
bb. Fesih Bildiriminin Yazılı Yapılması 83
b. Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi 89
D. Derhal Fesih Hakkının Sınırlandırılması 95
E. Feshin Haklı Sebebe Dayandığının İspatı 99
İkinci Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİ
§ 1. HAKSIZ FESİH KAVRAMI 103
I. Uluslararası Mevzuatta 103
II. Karşılaştırmalı Hukukta 106
1. İsviçre Hukukunda 106
2. Alman Hukukunda 109
3. İngiliz Hukukunda 111
4. Fransız Hukukunda 113
III. Türk Hukukunda 115
§ 2. HAKSIZ FESİH İLE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR 118
I. Geçersiz Fesih 118
II. Usulsüz Fesih 121
III. Kötüniyetli Fesih 123
IV. Sendikal Nedenle Fesih 133
V. Değişiklik Feshi 135
VI. Toplu İşçi Çıkarma 146
VII. İkale 148
§ 3. HAKSIZ FESİH SEBEPLERİ 152
I. Haklı Sebebin Bulunmaması 152
1. Genel Olarak 152
2. Haklı Sebepler 157
A. İş Kanununa Göre Haklı Sebepler 157
a. İşçi Açısından Haklı Sebepler 157
aa. Sağlık Sebepleri 158
bb. Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri 161
aaa. İşverenin İşçiyi Yanıltması 161
bbb. Şeref ve Namusa Dokunan Söz ve Davranışlar 163
ccc. İşverenin Cinsel veya Psikolojik Tacizde Bulunması 164
ddd. İşverenin Sataşması 168
eee. Diğer İşçinin Cinsel Tacizine Karşı Önlem Alınmaması 169
fff. Ücretin Ödenmemesi 170
ggg. Çalışma Koşullarının Uygulanmaması 172
cc. Zorlayıcı Sebepler 176
b. İşveren Açısından Haklı Sebepler 180
aa. Sağlık Sebepleri 180
bb. Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri 184
aaa. İşçinin İşvereni Yanıltması 185
bbb. İşçinin Şeref ve Namusa Dokunan Söz ve Davranışları 187
ccc. İşçinin Cinsel Tacizde Bulunması 189
ddd. İşçinin Sataşması 189
eee. İşçinin Sarhoşluğu 191
fff. İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışları 192
ggg. İşçinin İşyerinde Suç İşlemesi 193
hhh. İşçinin İşe Devamsızlığı 194
iii. İşçinin Görevini Yerine Getirmemesi 197
jjj. İşçinin İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi veya İşverenin Malına Zarar Vermesi 198
cc. Zorlayıcı Sebepler 202
dd. İşçinin Tutuklanması veya Gözaltına Alınması 204
B. Basın İş Kanununa Göre Haklı Sebepler 206
a. Gazeteci Açısından Haklı Sebepler 206
b. İşveren Açısından Haklı Sebepler 210
C. Deniz İş Kanununa Göre Haklı Sebepler 212
a. Gemiadamı Açısından Haklı Sebepler 212
b. İşveren Açısından Haklı Sebepler 216
c. İşveren ve Gemiadamı Açısından Ortak Haklı Sebepler 220
D. Türk Borçlar Kanununa Göre Haklı Sebepler 221
E. Diğer Kanunlara Göre Haklı Sebepler 223
a. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa Göre Haklı Sebepler 223
b. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Haklı Sebepler 230
II. Derhal Fesih Hakkının Süresinde Kullanılmaması 232
§ 4. HAKSIZ FESİH HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI DİĞER HALLER 233
I. Derhal Fesih Hakkının Eşit Davranma Borcuna Aykırı Kullanılması 233
II. Derhal Fesih Hakkının Şekil Şartına Aykırı Kullanılması 239
III. Derhal Fesih Hakkından Feragat 243
Üçüncü Bölüm
HAKSIZ FESHİN HUKUKİ SONUÇLARI
§ 1. GENEL OLARAK 249
§ 2. TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE HAKSIZ FESHİN HUKUKİ SONUÇLARI 252
I. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haksız Feshedilmesi 252
1. Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde 252
A. Bakiye Süre Ücreti Tutarı Tazminat 255
B. Haksız Fesih Tazminatı 259
2. Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinde 264
A. Genel Olarak 264
B. İhbar Tazminatı 265
C. Haksız Fesih Tazminatı 268
II. Sözleşmenin İşçi Tarafından Haksız Feshedilmesi 268
1. Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde 268
2. Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinde 272
§ 3. İŞ KANUNUNA GÖRE HAKSIZ FESHİN HUKUKİ SONUÇLARI 273
I. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haksız Feshedilmesi 273
1. Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde 273
A. Genel Olarak 273
B. Bakiye Süre Ücreti Tutarı Tazminat 274
C. Haksız Fesih Tazminatı 277
2. Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinde 278
A. Genel Olarak 278
B. İş Güvencesinin Kapsamına Girmeyen İşçi Açısından 280
a. İhbar Tazminatı 280
b. Haksız Fesih Tazminatı 282
C. İş Güvencesinin Kapsamına Giren İşçi Açısından 284
a. Genel Olarak 284
b. Güvencenin Kapsamı 285
c. Fesih Usulü 288
d. Haklı veya Geçerli Bir Nedene Dayanma Zorunluluğu 291
e. Fesih Bildirimine İtiraz 295
f. Feshin Geçersizliğinin Tespiti 298
g. Haksız Feshin Geçerli Feshe Tahvili 299
h. İş Güvencesi Tazminatı 305
i. İşçinin Çalıştırılmadığı Süreye İlişkin Ücret ve Diğer Haklar 307
j. İşçinin İşe Başlatılmak İçin İşverene Başvurusu 309
k. İşçinin İşe Başlatılması veya Başlatılmamasının Sonuçları 311
II. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haksız Feshedilmesi 315
1. Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde 315
2. Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinde 318
3. Yeni İşverenin Sorumluluğu 323
§ 4. BASIN İŞ KANUNUNA GÖRE HAKSIZ FESHİN HUKUKİ SONUÇLARI 328
I. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haksız Feshedilmesi 329
1. Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde 329
A. Genel Olarak 329
B. Peşin Ödenen Ücretin İadesinin İstenememesi 330
2. Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinde 331
A. İş Güvencesinin Kapsamına Giren Gazeteci Açısından 332
a. İş Güvencesi Hükümlerinin Uygulanması 332
b. Peşin Ödenen Ücretin İade Edilmesi 332
B. İş Güvencesinin Kapsamına Girmeyen Gazeteci Açısından 333
a. Genel Olarak 333
b. Peşin Ödenen Ücretin İade Edilmesi 333
II. İş Sözleşmesinin Gazeteci Tarafından Haksız Feshedilmesi 334
1. Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde 334
2. Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinde 334
A. Genel Olarak 334
B. Peşin Ödenen Ücretin İade Edilmesi 335
§ 5. DENİZ İŞ KANUNUNA GÖRE HAKSIZ FESHİN HUKUKİ SONUÇLARI 335
I. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haksız Feshedilmesi 335
1. Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde 335
2. Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinde 336
3. Gemiadamının İadesi 337
II. İş Sözleşmesinin Gemiadamı Tarafından Haksız Feshedilmesi 343
1. Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde 343
2. Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinde 344
§ 6. İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE HAKSIZ FESHİN HUKUKİ SONUÇLARI 344
§ 7. SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU’NA GÖRE HAKSIZ FESHİN HUKUKİ SONUÇLARI 353
I. Profesyonel Yöneticilik Güvencesi 353
II. İşyeri Sendika Temsilcisi ve Amatör Yöneticinin Güvencesi 359
III. Sendika Üyeliği Güvencesi 364
§ 8. HAKSIZ FESHİN DİĞER HUKUKİ SONUÇLARI 370
I. Para ve Para ile Ölçülebilen Menfaatlerin Muaccel Olması 370
II. Kıdem Tazminatı 371
1. İş Kanunu Bakımından 372
2. Basın İş Kanunu Bakımından 378
A. İş Sözleşmesinin Gazeteci Tarafından Feshedilmesi Halinde 378
B. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi Halinde 383
C. Yayının Durdurulması 384
D. Gazetecinin Ölümü 384
E. Kıdem Tazminatının Hesaplanması 385
a. Gazetecinin Kıdemi 385
b. Kıdem Tazminatının Miktarı ve Ödenmesi 387
3. Deniz İş Kanunu Bakımından 388
4. Türk Borçlar Kanunu Bakımından 389
III. Çalışma Belgesinin Verilmesi 389
IV. Yıllık Ücretli İzin Hakkının Parasal Alacağa Dönüşmesi 392
V. Cezai Şart 396
VI. Rekabet Yasağının Kalkması 404
VII. Maddi ve Manevi Tazminat 410
§ 9. HAKSIZ FESİHTEN DOĞAN ALACAKLARDA BAZI HUKUKİ SORUNLAR 414
I. Zamanaşımı 414
II. Faiz 416
III. İbra 418
§ 10. HAKSIZ FESHE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA YARGILAMA USULÜ VE İSPAT 422
I. Görev ve Yetki 422
II. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk 426
III. Davanın Tarafları 430
IV. Yargılama Usulü 434
V. İspat ve Deliller 435
1. Genel Olarak İspat Kuralları ve İspat Yükü 435
2. İş Yargılamasında İspat Yükü 436
3. Delillerin Gösterilmesi ve İbrazı 442
Sonuç 445
Kaynakça 455
Kavramlar Dizini 485

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
77,50   
155,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
77,50   
155,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
77,50   
155,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
77,50   
155,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
77,50   
155,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
   
   
Kapat