%3
Türk Medeni ve Borçlar Hukukunda Metot Sinan Okur

Türk Medeni ve Borçlar Hukukunda Metot


Basım Tarihi
2023-12
Sayfa Sayısı
294
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052646953
Boyut
16x24
Baskı
2345,00 TL 334,65 TL
(Bu ürünü aldığınızda 334 puan kazanacaksınız)
   334

Doç. Dr. iur. Sinan OKUR, LL.M.

 

İÇİNDEKİLER

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ.5

BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ . 13

İÇİNDEKİLER . 19

KISALTMALAR CETVELİ. 37

GİRİŞ 39

1-BİRİNCİ BÖLÜM

YORUM METOTLARI

GİRİŞ. 51

HUKUK KAVRAMI. 51

MEDENİ HUKUK KAVRAMI . 53

GENEL OLARAK. 53

KİŞİLER HUKUKU 55

III. AİLE HUKUKU  55

EŞYA HUKUKU 56

MİRAS HUKUKU. 56

BORÇLAR HUKUKU 57

BORÇLAR HUKUKUNUN ÖNEMİ. 57

TÜRK BORÇLAR KANUNUN SİSTEMATİĞİ. 58

1) Genel Hükümler . 58

a) Borç İlişkisinin Kaynakları. 58

aa) Sözleşme 59

bb) Haksız fiil . 60

cc) Sebepsiz Zenginleşme 60

b) Borç İlişkisinin Kaynaklarının Sıralanmasına

İlişkin Değerlendirme  61

c) Türk Borçlar Kanunu Genel Hükümler Şeması 62

2) Özel Hükümler 63

 

20 İçindekiler

a) Genel Olarak .63

b) Özel Hükümler ile Genel Hükümler Arasındaki İlişki:

Parantez Tekniği.64

TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN SİSTEMATİĞİ65

GENEL OLARAK .65

1) Genel Prensipler.65

a) Genel Prensiplerin Anlamı ve Fonksiyonu.65

b) Hukukun Uygulanması (TMK m. 1).68

aa) Dar Anlamda Uygulama .68

bb) Geniş Anlamda Uygulama .69

c) Kaynak Kavramı70

2) Yorum Metotları .71

a) Türk Medeni ve Borçlar Kanunu’nun Yorumuna

Hâkim Olan Esaslar71

aa) Yorum Kavramı ve Yorumun Gerekliliği.71

bb) Yorumun Amacı.76

cc) Yorum Teknikleri .78

(1) Lafzi Yorum 78

(2) Sistematik Yorum 83

(3) Tarihsel Yorum .87

(4) Teleolojik Yorum (Gâi/Amaçsal Yorum)87

(a) Analoji89

(b) Teleolojik Extension (Genişletici

Yorum).92

(c) Teleolojik Redüksiyon (Daraltıcı Yorum).93

(5) Pragmatist Metot Plüralizmi (Faydacı

Metodik Çoğulculuk) 95

 

3) Medeni ve Borçlar Hukukunda Boşluk Kavramı ve

Çeşitleri 96

a) Boşluk Kavramı .96

b) Boşluk Çeşitleri99

aa) Hüküm İçi Boşluk (Lücke intra legem)99

 

İçindekiler 21

bb) Hüküm Dışı Boşluk (Lücke Praeter Legem)101

(1) Gerçek Boşluk .101

(2) Gerçek Olmayan (İstisnai) Boşluk102

c) Boşluklar Karşısında Takip Edilecek Yol104

 

2-İKİNCİ BÖLÜM

 

MEDENİ HUKUK VE BORÇLAR HUKUKUNDAKİ

NORMLARIN SINIFLANDIRILMASI

 

GİRİŞ.105

HÜKME (NORMA) UYULMASININ MECBURİ OLUP

OLMAMASINI ESAS ALAN TASNİF.106

Emredici (Âmir) Hükümler (Normlar) 106

1) Mutlak Emredici Hükümler.106

2) Nisbi (Eksik, Yarım) Emredici Hükümler108

Tamamlayıcı (Tanzim Edici) Hükümler 109

III. Yorumlayıcı (Tefsir Edici) Hükümler .110

HÜKMÜN MUHTEVASININ TAKDİRE (DEĞERLENDİRMEYE)

AÇIK OLUP OLMAMASINI ESAS ALAN TASNİF: KATI

HÜKÜMLER-ELASTİKİ (ESNEK) HÜKÜMLER112

Katı Hükümler112

Elastiki (Esnek) Hükümler113

HÜKMÜN KONUSUNUN PARASAL BİR KIYMET ARZ EDİP

ETMEMESİNE GÖRE YAPILAN TASNİF: MÂMELEKİ

HÜKÜMLER -MÂMELEKİ OLMAYAN HÜKÜMLER113

MÂMELEKİ HÜKÜMLER.113

MÂMELEKİ OLMAYAN HÜKÜMLER114

HÜKÜMLERİN YAPISAL DURUMUNA GÖRE YAPILAN

TASNİF: TAM NORMLAR- EKSİK NORMLAR114

Tam Normlar 114

Eksik Normlar 116

1) Tanımlayıcı Normlar 116

2) Atıf Normları .117

a) Dinamik Atıf Kuralı- Statik Atıf Kuralı Ayrımı118

 

22 İçindekiler

b) Külli Atıf-Cüzi Atıf Ayrımı 118

3) Karine ve Faraziye Öngören Normlar  120

a) Karine Kavramı 120

aa) Kanuni Karineler 121

(1) Olgulara İlişkin Karine 121

(2) Hukuki Sonuca İlişkin Karine  121

bb) Tabii Karineler 122

b) Faraziye (Alm. Fiktion) Kavramı. 123

 

HÜKÜMLERİN İÇERİK VE FONKSİYONLARINA GÖRE

YAPILAN TASNİF: TALEP NORMU-KARŞI NORM- DİĞER

(YARDIMCI) NORMLAR 125

Talep Normları 125

1) Genel Olarak 125

2) Talep Normunun Tanımı . 126

3) Talep Normu Örnekleri  129

a) Kişiler Hukuku Kitabındaki Talep Normları 129

b) Eşya Hukuku Kitabındaki Talep Normları 131

c) Aile Hukuku Kitabında Talep Normları 133

d) Miras Hukuku Kitabındaki Talep Normları 135

e) Türk Borçlar Kanunu’ndaki Talep Normları 136

aa) Genel Bölümdeki Talep Normları . 136

(1) Aşırı Yararlanma/Gabin (TBK m. 28). 136

(2) Haksız Fiil (TBK m. 49). 137

(3) Sebepsiz Zenginleşme (TBK m. 77) 137

(4) Borca Aykırılık Halinde Tazminat (TBK m.

112)  138

bb) Özel Bölümdeki Talep Normları 139

(1) TBK m. 207  139

(2) TBK m. 470  140

(3) TBK m. 219, 227  140

Karşı Normlar (Etki, Savunma Normları) 141

III. Yardımcı Normlar (Diğer Normlar) 142

 

İçindekiler 23

ÖZGÜN BİR AYRIM: BİRİNCİL NORMLAR-İKİNCİL NORMLAR

AYRIMI.142

Birincil Normlar.142

İkincil Normlar.142

 

3-ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

TÜRK MEDENİ VE BORÇLAR HUKUKUNDAKİ

 

HAKLARIN TASNİFİ

 

HAKLARIN MUHTEVASINA GÖRE YAPILAN AYRIM (TASNİF) 145

Hâkimiyet Hakları.145

Kişilik Hakları.148

III. Talep Hakları 149

1) Bağımlı Talep Hakları 149

2) Bağımsız Talep Hakları .150

Yenilik Doğuran Haklar 151

1) Genel Olarak 151

2) Karşı Yenilik Doğuran Haklar.155

Karşı Haklar.155

BİRİNCİL-İKİNCİL HAKLAR AYRIMI (TASNİFİ) 156

Birincil haklar.156

İkincil haklar .156

HAKKI İHLAL ETMEMEKLE YÜKÜMLÜ ÇEVREYİ ESAS ALAN

AYRIM: MUTLAK HAKLAR-NİSPİ HAKLAR AYRIMI (TASNİFİ) .158

Ayrımın Önemi.158

Mutlak haklar162

1) Maddi Mallar Üzerindeki Mutlak Haklar .162

2) Gayri Maddi Mallar Üzerindeki Mutlak Haklar .163

3) Şahısvarlığı Hakları.163

a) Kişinin Kendi Şahısvarlığı Üzerindeki Hakları.163

b) Kişinin Başkalarının Şahısvarlığı Üzerindeki Hakları.164

III. Nispi Haklar.164

1) Borçlar Hukukundaki Nispi Haklar164

 

24 İçindekiler

2) Aile Hukukundaki Nispi Haklar  164

3) Miras Hukukundaki Nispi Haklar. 165

Ayni Etkiye Sahip Nispi Haklar (Etkisi Kuvvetlendirilmiş

Nispi Haklar)  166

HAKLARA İLİŞKİN SONUÇ . 167

 

4-DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TÜRK MEDENİ VE BORÇLAR HUKUKUNDA

OLAY ÇÖZÜMÜNDE UYGULANAN METOTLAR

MEDENİ VE BORÇLAR HUKUKU OLAY ÇÖZÜMLERİNDE

UYGULANAN METOTLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİ. 169

TARİHSEL METOT 170

TALEP METODU . 171

Talep Hakkını İleri Süren Kişi(ler) (Kim Sorusu) . 172

1) Müteselsil Alacaklılık. 173

2) Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme. 174

3) Gerçek (Tam) Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme . 174

4) Alacağın Temliki (Devri) 175

Talep Hakkına Muhatap Olan Kişi(ler) (Kimden Sorusu) 175

1) Müteselsil Borçluluk 176

2) TBK m. 49/II . 176

3) Borcun Üstlenilmesi. 177

III. Talep Hakkının Konusu (Ne/Neyi Sorusu) 178

Neye Dayanarak Sorusu (Talep Hakkının Dayandırıldığı

Norm veya Talep Temeli): Talep Normunun Tespit, Tahlil ve

Tatbiki. 180

1) Talep Normunun Tespiti: Talep Normu Nedir ve Nasıl

Tespit Edilir?. 180

2) Talep Normunun Tahlili. 182

3) Talep Normunun Tatbiki: Hukukta Kıyas (Syllogisme) ve

Soru Tanım Tatbik Sonuç (STTS) Formülü  182

a) Genel Olarak 182

b) Akıl Yürütme ve Hukukta Kıyas (Syllogisme) 182

 

İçindekiler 25

aa) Akıl Yürütme Türleri 183

(1) Tümdengelim183

(2) Tümevarım.185

(3) Analoji 185

c) Soru Tanım Tatbik Sonuç (STTS) Formülü .186

TALEP HAKKININ TAHLİLİNDE TAKİP EDİLECEK SAFHALAR .187

Genel Olarak187

1) Talep Hakkının Doğumu.187

a) Genel Olarak.187

b) Sözleşmesel Talep Hakkının Doğumu Safhasında

Kontrol Edilecek Başlıklar188

aa) Kurucu Unsurlar.188

(1) İrade Beyanlarının Varlığı .188

(a) İcap .188

(b) Kabul189

(2) İrade Beyanlarının Birbirine

Uygunluğu/Uyuşmazlık (Anlaşmazlık,

Dissens).189

(3) İrade Beyanlarının Karşılıklı Olması .189

bb) Geçerlilik Unsurları .189

(1) Şekle Aykırılık (TBK m. 12).189

(2) Kanunun Emredici Hükümlerine, Ahlaka,

Kamu Düzenine, Kişilik Haklarına Aykırılık

(TBK m. 27)190

(3) Başlangıçtaki Objektif İmkânsızlık (TBK m. 27).190

(4) Muvazaa 190

(5) Geciktirici Koşul (TBK m. 170) 190

(6) Başlangıç Vadesi (BGB 163 Anfangstermin)190

(7) Fiil Ehliyeti (TMK m. 9) 190

(8) Temsil.190

(9) Genel İşlem Koşulları.191

c) Talep Hakkının Doğumuna Dair Örnek Olay Çözümü 191

 

26 İçindekiler

aa) Örnek Olay 191

bb) Çözüm. 191

2) Talep Hakkının Sona Ermesi  197

a) Genel Olarak 197

b) Talep Hakkını Sona Erdiren Sebepler. 198

aa) Talep Hakkını Sona Erdiren Sebepler Bir İtiraz

Olarak Ortaya Çıkabilir:  198

bb) Talep Hakkını Sona Erdiren Sebepler Bir Yenilik

Doğuran Hakkın Kullanılması Sebebiyle Ortaya

Çıkabilir . 199

c) Talep Hakkının Sona Ermesine Dair Örnek Olay

Çözümü 201

aa) Örnek Olay 201

bb) Çözüm. 201

3) Talep Hakkının Dava Edilebilirliği. 205

a) Genel Olarak 205

b) Dava Edilebilirliği Etkileyen Sebepler 205

c) Talep Hakkının Dava Edilebilirliğine Dair Örnek Olay

Çözümü 206

aa) Örnek Olay 206

bb) Çözüm. 207

Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Taleplerin

Tahlilinde Takip Edilecek Safhalar 210

1) Haksız Fiilden Doğan Talep Hakkının Doğumunda Takip

Edilecek Safhalar. 210

a) Haksız Fiilden Kaynaklanan Talep Hakkının Doğumu. 211

b) Haksız Fiilden Kaynaklanan Talep Hakkının Sona

Ermesi  211

c) Haksız Fiilden Kaynaklanan Talep Hakkının Dava

Edilebilirliği . 212

2) Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Talep Hakkının

Doğumunda Takip Edilecek Safhalar 212

a) Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Talep Hakkının

Doğum Safhası  212

 

İçindekiler 27

 

b) Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Talep Hakkının

Sona Erme Safhası .213

c) Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Talep Hakkının

Dava Edilebilirliği 213

TALEP TEMELLERİ ARASINDA TAKİP EDİLMESİ GEREKEN

SIRA.214

Sözleşmeden Doğan Talepler.215

1) Birincil Talep Hakları.216

a) İfa Talebi 216

2) İkincil Talep Hakları.219

a) Tazminat Talebi219

b) Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerinde İade Talepleri220

c) Uyarlama Talebi220

d) İkame (Kaim) Değer Talebi220

Sözleşme Benzeri Hukuki İlişkilerden Doğan Talepler.221

1) Culpa in Contrahendo 221

a) Başlangıçtaki Objektif İmkânsızlık .221

b) Hata Sebebiyle Sözleşmenin İptali221

c) Yetkisiz Temsil 222

2) Güven Sorumluluğundan Doğan Talepler .222

3) Gerçek (Caiz) Vekaletsiz İş görme (TBK m. 529) .222

4) Gerçek (Caiz) Olmayan Vekaletsiz İş görme (TBK m. 530).222

III. Eşya Hukuku Hükümlerinden Doğan Ayni Talepler 222

1) İstihkak Talebi (TMK m. 683/II).223

2) Haksız El Atmanın Önlenmesi Talebi (TMK m. 683/II).223

3) Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Talebi (TMK m. 1025).223

4) Zilyetliğe Saldırı Halinde Saldırının Önlenmesi, Sona

Erdirilmesi ve Zararın Giderilmesi Talebi (TMK m. 983)223

Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Talepler.223

1) Sebepsiz Zenginleşme ve Sözleşme .223

2) Sebepsiz Zenginleşme ve İstihkak Davası .224

3) Sebepsiz Zenginleşme ve Vekaletsiz İşgörme224

 

28 İçindekiler

4) Sebepsiz Zenginleşme ve Haksız Fiil. 225

Haksız Fiilden Doğan Talepler 226

1) Genel Olarak 226

2) Haksız Fiilin Borca Aykırılık ile Olan İlişkisi 226

a) Her İki Sorumluluk Tipinin Tek Bir Olayda Ortaya

Çıkması  226

b) Haksız Fiil Sorumluluğu ile Sözleşmesel (Akdi)

Sorumluluğun Karşılaştırılması  227

aa) Sorumluluğun Kaynakları Bakımından 227

bb) Sorumluluk Ehliyeti Bakımından 227

cc) İspat Külfeti Bakımından 228

dd) Zamanaşımı Bakımından 228

ee) Sorumluluktan Kurtulma Bakımından . 228

ff) Müteselsil Sorumluluk Bakımından.229

gg) Sorumluluğun Şekli Bakımından 229

hh) Yardımcı Kişiler Bakımından 230

ii) Yetkili Mahkeme Bakımından 232

jj) Sonuç 232

3) Haksız Fiilin Diğer Sözleşme Dışı Kusursuz Sorumluluk

Halleriyle İlişkisi 233

a) Haksız Fiil Sorumluluğunun Tehlike Sorumluluğu İle

İlişkisi . 233

b) Haksız Fiil Sorumluluğunun Sebep Sorumluluğu ile

İlişkisi . 235

MEDENİ ve BORÇLAR HUKUKUNDAKİ TALEP NORMLARI 235

Genel Olarak . 235

Talep Haklarını Tasnif Eden Yaklaşımlar. 236

1) Talep Haklarını/Normlarını Tasnif Eden Yaklaşımlara

Giriş. 236

2) Talep Haklarını Amaç Merkezli Tasnif Eden Yaklaşım 238

a) Maddi Edimlerin İfasını Amaçlayan/Konu Edinen

Talep Normları . 239

 

İçindekiler 29

aa) Bir Eşyanın Temlikini Amaçlayan/Konu Edinen

Talep Normları239

(1) Taşınır ve Taşınmaz Satış Sözleşmeleri

(TBK m. 207).239

(2) Milletlerarası Mal Satış Sözleşmeleri (CISG

30) .240

(3) Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesi (TBK m.

282).240

(4) Bağışlama Sözleşmesi (TBK m. 285) .240

(5) Tüketim Ödüncü Sözleşmesi (TBK m. 386)240

bb) Bir Eşyanın İadesini/Geri Teslimini

Amaçlayan/Konu Edinen Talep Normları .241

(1) Sözleşmesel (akdi) İade Talepleri 241

(a) TBK m. 125/III.241

(b) TBK m. 229/I 241

(c) CISG m. 81/II 241

(d) TBK m. 295241

(e) TBK m. 334/I 242

(f) TBK m. 372/I 242

(g) TBK m. 473/I (125/III ile Bağlantılı

Olarak) 242

(h) TBK m. 475/I 242

(i) TBK m. 379243

(j) TBK m. 386243

(k) TBK m. 397243

(l) TBK m. 443243

(m) TBK m. 472/II.243

(n) TBK m. 508244

(o) TBK m. 564244

(p) TBK m. 570/I, III. 244

(2) Eşya Hukukunda Düzenlenen (Ayni

Nitelikli) İadeyi Konu Edinen Talep

Normları244

 

30 İçindekiler

 

(3) Miras ve Aile Hukukunda İadeyi

Amaçlayan/Konu Edinen Talep Normları 245

cc) Bir Eşyanın Kullanımının Bırakılmasını

Amaçlayan/Konu Edinen Talep Normları. 245

dd) Bir Eşyanın Üretilmesini veya Değiştirilmesini

Amaçlayan/Konu Edinen Talep Normları. 245

(1) Birincil Sözleşmesel Talepleri Konu Edinen

Talep Normları. 246

(2) Değiştirmiş Sözleşmesel Talepleri Konu

Edinen Talep Normları . 246

(a) Bir Ayıbın Giderilmesini Amaçlayan/

Konu Edinen Talep Normları  246

(b) Edimin Ayıpsız Benzeri ile

Değiştirilmesini Amaçlayan/Konu

Edinen Talep Normları  246

 

b) Belli Bir Miktar Para Borcunun Tediyesini/

Ödenmesini Amaçlayan/ Konu Edinen Talep

Normları 247

aa) Belli Bir Miktar Sözleşmesel Para Borcunun

Ödenmesini Konu Edinen Talep Normları 247

bb) Bir Miktar Paranın İade Edilmesini

Amaçlayan/Konu Edinen Talep Normları. 248

(1) Bir Miktar Paranın İadesine Dönük

Sözleşmesel Talepleri Konu Edinen Talep

Normları . 248

(2) Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Bir Miktar

Paranın İdesini Amaçlayan Talep Normları. 248

(3) Bir Miktar Paranın İdesini Amaçlayan/Konu

Edinen Diğer Talep Normları. 248

(a) Bir Miktar Paranın İadesini

Amaçlayan Diğer Talep Normları 248

(b) Kazancın İadesini Amaçlayan Talep

Normları 248

 

cc) Genel Olarak Diğer Parasal Talepleri Konu

Edinen Talep Normları 248

 

İçindekiler 31

 

(1) Aile Hukukunda Bir Miktar Paranın

Ödenmesini Amaçlayan/Konu Edinen Diğer

Talep Normları .248

(2) Miras Hukukunda Bir Miktar Paranın

Ödenmesini Amaçlayan/Konu Edinen Diğer

Talep Normları .249

(3) Para ile İlgili Diğer Talep Normları249

c) Bir Zarar veya Ziyanın Telafisini (Tazminini) Konu

Edinen Talep Hakları249

aa) Maddi Tazminatı Konu Edinen Talep Normları 249

(1) Sözleşmesel Maddi Tazminatı Konu Edinen

Talep Normları .249

(2) Sözleşme Benzeri Hukuki İlişkilerden

Doğan Maddi Tazminatı Konu Edinen Talep

Normları250

(3) Haksız Fiilden Doğan Maddi Tazminatı

Konu Edinen Talep Normları250

(4) Vekaletsiz İşgörme ile Bağlantılı Olarak

Talep Edilebilecek Maddi Tazminat

Taleplerini Konu Edinen Talep Normları250

(5) Kişiler Hukukundaki Maddi Tazminat

Taleplerini Konu Edinen Talep Normları250

(6) Aile Hukukundaki Maddi Tazminat

Taleplerini Konu Edinen Talep Normları250

(7) Miras Hukukundaki Maddi Tazminat

Taleplerini Konu Edinen Talep Normları251

(8) Eşya Hukukundaki Maddi Tazminat

Taleplerini Konu Edinen Talep Normları251

bb) Manevi Tazminatı Konu Edinen Talep Normları .251

cc) Özel Olarak Bir Zarar veya Ziyanın Telafisini

(Tazminini) Konu Edinen Diğer Talep Normları 251

(1) Masrafların Tazminini Konu Edinen Talep

Normları251

(2) Yararların Tazminini Konu Edinen Talep

Normları251

 

32 İçindekiler

(3) Sonraki İfanın Bizzat Alıcı Tarafından Yerine

Getirilmesi Sebebiyle Doğan Masrafın

Tazminini Konu Edinen Talep Normları . 252

(4) Meydana Gelen Masrafların Tazminini Konu

Edinen Talep Normları . 252

(5) Zararın Tazminini Konu Edinen Diğer Talep

Normları . 252

(a) Kişiler Hukukunda. 252

(b) Aile Hukukunda  252

(c) Eşya Hukukunda. 252

(d) Borçlar Hukukunda. 252

d) Nafaka Ödenmesi ve Destek Verilmesini, Yardımlaşma

ve Dayanışmayı Amaçlayan/Konu Edinen Talep

Normları. 253

aa) Nafakayı Konu Edinen Talep Normları. 253

(1) Eşlerin Birbirlerine Karşı Sahip Oldukları

Nafaka Taleplerini Konu Edinen Talep

Normları . 253

(2) Boşanmış Çiftlerin Nafaka Taleplerini Konu

Edinen Talep Normları . 253

(3) Çocukların Nafaka Taleplerini Konu Edinen

Talep Normları. 253

bb) Yardımlaşma ve Dayanışmayı Konu Edinen

Talep Normları . 253

e) Rücu Sebebiyle Doğan Talepleri Konu Edinen

Talep Normları 253

f) Müdahalenin Menini ve Tecavüzün Ref’ini

Amaçlayan/ Konu Edinen Talep Normları 253

aa) Müdahalenin Menini Konu Edinen Talep

Normları 253

bb) Tecavüzün Ref’ini Konu Edinen Talep Normları 254

g) Bir Eşya ve Hakkın Paraya Çevrilmesini

Amaçlayan/Konu Edinen Talep Normları. 254

aa) Taşınmazın Paraya Çevrilmesini Konu Edinen

Talep Normları . 254

 

İçindekiler 33

bb) Taşınırların Paraya Çevrilmesini Konu Edinen

Talep Normları254

cc) Haklar Üzerindeki Rehinin Paraya Çevrilmesini

Konu Edinen Talep Normları 254

h) Bir Hakkın Tapu Siciline Tescilini ve Mevcut Tescilin

Değiştirilmesini, Kaldırılmasını Amaçlayan/Konu

Edinen Talep Hakları254

aa) Bir Hakkın Tapu Siciline Tescil Edilmesini

Amaçlayan/Konu Edinen Talep Normları .254

bb) Tapu Sicilindeki Kaydın Değiştirilmesini

Amaçlayan/Konu Edinen Talep Normları .255

i) Ayni Bir Hakkın Mahkeme Vasıtasıyla Tescilini

Amaçlayan/Konu Edinen Talep Normları .255

aa) Eşya Hukukunda Düzenlenen ve Tescili

Amaçlayan/Konu Edinen Talep Normları .255

bb) Aile Hukukunda Düzenlenen ve Tescili

Amaçlayan/Konu Edinen Talep Normları .255

cc) Miras Hukukunda Düzenlenen ve Tescili

Amaçlayan/Konu Edinen Talep Normları .255

j) Bir İşin/Fiilin Yapılmasını Amaçlayan/Konu Edinen

Talep Normları255

aa) İş Görmeyi Konu Edinen Talep Normları.255

bb) Bir Açıklamanın Yayımlanmasını Konu Edinen

Talep Normları256

cc) Bir Hakkın Devrini Konu Talep Normları 256

dd) Bir Belgenin Teslimini Konu Edinen Talep

Normları.256

ee) Bir İşin Yapılmasını Konu Edinen Diğer Talep

Normları.256

k) Çeşitli Talep Normları 256

aa) Bilgi Edinmeye Dönük Talep Normları .256

bb) Güvence Verilmesini/Gösterilmesini Konu

Edinen Talep Normları 256

cc) Bir Topluluğun/Ortaklığın Sona Erdirilmesini

Konu Edinen Talep Normları 256

 

34 İçindekiler

 

dd) Bir Ortaklıktaki Ortaklık Vasfının

Sonlandırılmasını Konu Edinen Talep Normları  257

ee) Katlanma Edimini Konu Edinen Talep Normları 257

ff) Bir Şeyin Sökülüp Alınmasını Konu Edinen

Talep Normları . 257

l) Dava Şeklinde İleri sürülmesi İcap Eden Talepler ve

Yenilik Doğuran Haklar. 257

aa) Medeni Usul Hukukunda Dava Çeşitleri 260

(1) Eda Davaları 260

(2) Tespit Davaları. 261

(3) İnşâi Davalar (Yenilik Doğuran Davalar) 262

bb) Türk Medeni Kanunu’nda Dava Şeklinde

Düzenlenen Talepler ve Yenilik Doğuran Haklar. 263

(1) Tespit Davaları. 263

(a) Kişiler Hukuku. 263

(b) Aile Hukuku 263

(c) Miras Hukuku  263

(d) Eşya Hukuku  263

(2) İnşâi (Yenilik Doğuran) Davalar . 264

(a) Kişiler Hukuku. 264

(b) Aile Hukuku 264

(c) Miras Hukuku  264

SONUÇ. 265

ŞEMALAR . 267

Tablo-1: Medeni Hukuk ve Borçlar Hukukundaki Normların

 

Sınıflandırılması  269

Tablo-2: Türk Medeni ve Borçlar Hukukunda Hakların Tasnifi  270

Tablo-3: Hakların Muhtevasına Göre Yapılan Ayrım . 271

 

İçindekiler 35

Tablo-4: Hakkı İhlal Etmemekle Yükümlü Çevreye Göre Hakların

Tasnifi.272

Tablo-5: Talep Metodu 273

Tablo-6: Talep Hakkının Dayandırıldığı Norm ve Takip Edilmesi

Gereken Usul .274

Tablo-7: Sözleşmeden Doğan Müspet Zarar Tazminiyle Talep

Normunun Tahlilinin Örneklendirilmesi.275

Tablo-8: Talep Temelleri Arasında Takip Edilmesi Gereken

Sıra 276

Tablo-9: Talep Metodu Karar Ağacı .277

KAYNAKÇA 279

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
334,65   
334,65   
2
167,33   
334,65   
3
111,55   
334,65   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
334,65   
334,65   
2
167,33   
334,65   
3
111,55   
334,65   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
334,65   
334,65   
2
167,33   
334,65   
3
111,55   
334,65   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
334,65   
334,65   
2
167,33   
334,65   
3
111,55   
334,65   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
334,65   
334,65   
2
167,33   
334,65   
3
111,55   
334,65   
Kapat