%3
Türk ve Amerikan Hukukunda Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu Gözde Kaçm

Türk ve Amerikan Hukukunda Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu


Basım Tarihi
2024-01
Sayfa Sayısı
346
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750290268
Boyut
16x24
Baskı
1455,00 TL 441,35 TL
(Bu ürünü aldığınızda 441 puan kazanacaksınız)
   441

Dr. Gözde KAÇMAZ KESKİN

 

İÇİNDEKİLER
 
7
Önsöz 
 
9
Kısaltmalar 
 
21
Giriş 
 
23
1. Bölüm
 
 
TÜZEL KİŞİLİK KAVRAMI VE TÜZEL KİŞİLİĞİN
 
 
GENEL ESASLARI
 
 
I. TÜZEL KİŞİLİK KAVRAMI 
 
25
A. Hukuki Bir Kavram Olarak Kişilik 
 
25
B. Kişilik Türleri 
 
26
1. Gerçek Kişi 
 
26
2. Tüzel Kişi 
 
27
II. TÜZEL KİŞİLİĞİN UNSURLARI 
 
28
A. Sürekli ve Ortak Bir Amaç Unsuru 
 
28
B. Örgütlenme Unsuru 
 
28
C. Bağımsızlık Unsuru 
 
29
III. TÜZEL KİŞİLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
30
A. Varsayım (Farazilik) Teorisi 
 
30
B. Gerçeklik Teorisi 
 
31
C. Amaç Kişiliği Teorisi 
 
33
D. Soyutlama Teorisi 
 
33
IV. TÜZEL KİŞİLİK TÜRLERİ 
 
33
A. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri 
 
34
B. Özel Hukuk Tüzel Kişileri 
 
35
1. Kazanç Amacı Güden Tüzel Kişiler 
 
36
a. Adi Şirket 
 
36
b. Kollektif Şirket 
 
37
c. Komandit Şirket 
 
37
d. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket 
 
37
e. Limited Şirket 
 
37
f. Anonim Şirket 
 
38
g. Kooperatif 
 
38
2. Kazanç Amacı Gütmeyen Tüzel Kişiler 
 
38
a. Dernek 
 
38
b. Vakıf 
 
39
c. Sendika 
 
39
d. Siyasi Parti 
 
39
C. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
 
40
V. TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI 
 
44
A. Tüzel Kişiliğin Kazanılmasına İlişkin Sistemler 
 
45
1. Serbest Kuruluş Sistemi 
 
45
2. İzin Sistemi 
 
46
3. Normatif Sistem 
 
46
B. Tüzel Kişilerin Ehliyeti 
 
47
1. Hak Ehliyeti 
 
48
2. Fiil Ehliyeti 
 
49
a. Tüzel Kişinin Organları 
 
49
b. Fiil Ehliyetinin Kapsamı 
 
51
VI. TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 
 
53
A. Tüzel Kişiliğin Sona Erme Sebepleri 
 
53
1. Tüzel Kişiliğin Kendiliğinden Sona Ermesi 
 
53
2. Tüzel Kişiliğin Kararla Sona Ermesi 
 
54
a. Tüzel Kişiliğin Kendi Kararı ile Sona Ermesi 
 
54
b. Tüzel Kişiliğin Mahkeme Kararı ile Sona Ermesi 
 
54
B. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesinin Sonuçları 
 
54
1. Tasfiye 
 
55
2. Malların Özgülenmesi 
 
55
2. Bölüm
 
 
CEZA HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUĞU
 
 
I. TÜZEL KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 
 
57
A. Roma Hukuku 
 
57
B. Cermen Hukuku 
 
59
C. Kilise Hukuku ve Sonrası 
 
59
D. İslam Hukuku ve Osmanlı Hukuku 
 
60
E. Türk Hukuku 
 
61
F. Anglo–Sakson Hukuku 
 
69
G. Uluslararası Hukuk 
 
71
II. TÜZEL KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN TEORİLER 
 
74
A. Tüzel Kişilerin Cezalandırılabileceğini Kabul Eden Teoriler 
 
75
1. Temsil Edilenin Sorumluluğu (Vicarious Liability/Respondeat Superior) Teorisi 
 
75
2. Özdeşleştirme (Identification/Alter Ego) Teorisi 
 
77
3. Beyin Takımı (The Inner Circle) 
 
78
4. Kolektif İrade (Collective Knowledge/Aggregation) Teorisi 
 
79
5. Kurumsal Kültür/Organizasyonel Sorumluluk (Corporate Ethos/Organisational Liability) Teorisi 
 
80
6. Kurumsal İç Karar Yapısı (Corporate Internal Decision Structure) 
 
83
7. Fonksiyonel Sorumluluk (Egemenlik) Teorisi 
 
84
8. Yansıma (Dolaylı) Sorumluluk Teorisi 
 
85
9. Tersine İsnat Edilebilirlik Teorisi 
 
85
10. Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Teorisi 
 
85
B. Tüzel Kişilerin Cezalandırılabileceğini Kabul Etmeyen Teoriler ve Kabul Eden Görüşlere Yönelik Eleştiriler 
 
86
1. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi 
 
87
2. Topluluklar Suç İşleyemez İlkesi (Societas Delinquere Non Potest) 
 
99
3. İşletme İlişkisi Teorisi 
 
101
4. Hukuk ve Ekonomi Alanında Öne Çıkan Etkililik Eleştirisi 
 
102
5. Kamu Tercihi (The Public Choice) Teorisi ve Ters Etki (Perverse Effect) 
 
102
C. Değerlendirme 
 
103
III. TÜRK CEZA HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUĞU 
 
108
A. Genel Olarak Suç Genel Teorisi 
 
108
B. Suçun Yapısal Unsurları Bağlamında Tüzel Kişilerin Sorumluluğu 
 
109
1. Tipiklik 
 
110
a. Tipikliğin Maddi Unsuru 
 
110
b. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
113
2. Hukuka Aykırılık 
 
114
3. Kusurluluk 
 
115
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri Bağlamında Tüzel Kişilerin Sorumluluğu 
 
117
1. Suça Teşebbüs 
 
117
2. Suçların İçtimaı 
 
118
3. Suça İştirak 
 
118
D. Bazı Ceza Özel Hükümleri Bakımından Tüzel Kişilerin Sorumluluğu ve Failin Tespiti Sorunu 
 
119
1. Çevre Suçları 
 
120
2. İş Kazaları 
 
125
E. Değerlendirme 
 
128
IV. AMERİKAN CEZA HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUĞU 
 
136
A. Genel Olarak 
 
136
B. Suçun Yapısal Unsurları Bağlamında Tüzel Kişilerin Sorumluluğu 
 
138
1. Maddi Unsur (Actus Reus) 
 
138
2. Manevi Unsur (Mens Rea) 
 
139
a. Kast (Intent) 
 
140
b. Taksir (Negligence) 
 
142
3. Netice veya Zarar (ResultInjury) 
 
143
4. Eylem ile Netice Arasında Nedensel İlişki (Causal Relationship) 
 
143
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri Bağlamında Tüzel Kişilerin Sorumluluğu 
 
144
1. Teşebbüs 
 
144
2. İçtima 
 
144
3. İştirak 
 
146
4. Conspiracy (Suç İşlemek Üzere Anlaşma) 
 
147
D. Ceza Özel Hükümleri Bakımından Tüzel Kişilerin Sorumluluğu 
 
149
1. Genel olarak 
 
149
2. Kasten Öldürme (Murder) ve Taksirle Ölüme Neden Olma (Manslaughter) Suçları 
 
150
3. Beyaz Yaka Suçları (White Collar Crimes) 
 
152
V. BAZI ÜLKELERİN CEZA HUKUKLARINDA TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
 
155
A. Tüzel Kişilerin Cezalandırılmasını Kabul Etmeyen Bazı Ülkeler 
 
155
1. Alman Hukuku 
 
155
2. İtalya Hukuku 
 
159
B. Tüzel Kişilerin Cezalandırılmasını Kabul Eden Bazı Ülkeler 
 
161
1. İngiliz Hukuku 
 
161
2. Kanada Hukuku 
 
165
3. Avustralya Hukuku 
 
166
4. Fransa Hukuku 
 
166
5. İspanya Hukuku 
 
167
6. İsviçre Hukuku 
 
169
7. Romanya Hukuku 
 
170
8. Belçika Hukuku 
 
171
9. Hollanda Hukuku 
 
173
10. Finlandiya Hukuku 
 
173
11. Danimarka Hukuku 
 
174
12. Çin Hukuku 
 
175
13. Japonya Hukuku 
 
176
3. Bölüm
 
 
TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA CEZA YARGILAMASI VE
 
 
YAPTIRIMLAR
 
 
I. TÜRK HUKUKU 
 
179
A. Ceza Muhakemesi Süjesi Olarak Tüzel Kişiler 
 
179
1. Tüzel Kişilerin Şüpheli/Sanık Olup Olamayacağı Sorunu 
 
180
2. Tüzel Kişilerin Mağdur Olup Olamayacağı Sorunu 
 
184
3. Tüzel Kişilerin Ceza Yargılamasında Temsili 
 
187
B. Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanacak Koruma Tedbirleri 
 
188
1. Muhafaza Altına Alma ve Elkoyma 
 
189
2. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini 
 
192
a. Genel Olarak 
 
192
b. Koşullar 
 
193
C. Tüzel Kişilere Uygulanan Yaptırımlar 
 
203
1. Tüzel Kişilere Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri 
 
205
a. Faaliyet İzninin İptali Güvenlik Tedbiri ve Koşulları 
 
211
aa. Bir Kamu Kurumunun Verdiği İzne Dayanarak Faaliyette Bulunan Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olma Koşulu 
 
212
bb. İznin Verdiği Yetkinin Kötüye Kullanılması Koşulu 
 
214
cc. Organ veya Temsilcinin İştirakinin Bulunması Koşulu 
 
214
dd. Tüzel Kişi Yararına İşlenme Koşulu 
 
216
ee. Kasten İşlenebilir Bir Suç Olma ve Failin Bu Suçtan Mahkum Edilmiş Olma Koşulu 
 
220
ff. Kanunda Gösterilmiş Olma (Kanunilik) Koşulu 
 
221
gg. Orantılılık Koşulu 
 
223
hh. Faaliyet İzninin İptali Güvenlik Tedbirine İlişkin Kararın İnfazı ve Sonuçları 
 
224
b. Müsadere 
 
226
aa. Müsadere Kavramı 
 
226
bb. Eşya Müsaderesi 
 
228
aaa. Tüzel Kişiye Ait Bir Eşya Olması Koşulu 
 
229
bbb. Eşyanın İyiniyetli Üçüncü Kişiye Ait Olmaması Koşulu 
 
230
ccc. Kasten İşlenebilir Bir Suç Olması Koşulu 
 
231
ddd. Suçun Tüzel Kişi Yararına İşlenmiş Olması Koşulu 
 
232
eee. Eşyanın Suç ile İlişkili Olması Koşulu 
 
233
fff. Kanunda Gösterilmiş Olma (Kanunilik) Koşulu 
 
233
ggg. Orantılılık Koşulu 
 
234
cc. Kazanç Müsaderesi 
 
234
aaa. Suç ile İlişkili Olan Maddi Menfaat veya Ekonomik Kazancın Bulunması Koşulu 
 
236
bbb. Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilememesi Koşulu 
 
237
ccc. İyiniyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmaması Koşulu 
 
238
dd. Kaim Değerlerin Müsaderesi 
 
239
ee. Müsadere Muhakemesi 
 
239
c. Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanacak Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Öneriler 
 
243
2. İdari Yaptırımlar 
 
245
II. AMERİKAN HUKUKU 
 
249
A. Amerikan Ceza Muhakemesinde Tüzel Kişiler 
 
249
1. Genel Olarak Tüzel Kişi Kavramı 
 
249
2. Ceza Muhakemesi Süjesi Olarak Tüzel Kişiler 
 
251
B. Tüzel Kişiler Hakkında Ceza Soruşturması 
 
252
1. Genel Olarak 
 
252
2. Savcının Takdir Yetkisi ve Değerlendirme Kriterleri 
 
256
a. Özel İlkelerle İlgili Hususlar 
 
257
b. Yaygınlık 
 
258
c. Tüzel Kişinin Geçmişi 
 
259
d. Uyum (Compliance) Programının Mevcudiyeti 
 
260
e. İş Birliği 
 
264
f. Zamanında ve Gönüllü Bildirim 
 
266
g. Suç Delillerini Karartmaya Yönelik Eylemde Bulunulmamış Olması 
 
267
h. Zararın Tazmini 
 
267
ı. Munzam Sonuçlar 
 
268
i. Mağdurların Çıkarları 
 
269
3. Kovuşturmaya Alternatif Uygulamalar 
 
270
a. Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması (Deferred Prosecution Agreements) 
 
273
b. Kovuşturmama Anlaşması (Non–Prosecution Agreements) 
 
274
c. Özel Hukukla İlgili veya İdari Alternatifler 
 
276
4. İddia ve Ceza Pazarlığı (Plea Bargaining) 
 
277
C. Ceza Muhakemesinde Tüzel Kişiler Açısından Özellik Gösteren Usuli Haklar ve Bazı Anayasal Hakların İncelenmesi 
 
282
1. Genel Olarak 
 
282
2. İfade Özgürlüğü Bakımından 
 
282
3. Susma Hakkı Bakımından 
 
285
4. Arama ve Elkoyma Bağlamında Özel Hayatın Gizliliği Bakımından 
 
287
5. Çifte Yargılama Yasağı Bakımından (The Double Jeopardy Clause) 
 
288
6. Anayasa Değişik Madde 6’da –The Sixth Amendment– Yer Alan Haklar Bakımından 
 
292
7. Fahiş Para Cezası Uygulanması Yasağı Bakımından 
 
293
8. Büyük Jüri (Grand Jury) Önüne Çıkma 
 
294
D. Tüzel Kişilere Uygulanan Yaptırımlar 
 
296
1. Adli Para Cezası 
 
298
a. Kusurluluk Puanı 
 
300
b. Kusurluluk Puanının Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Faktörler 
 
300
c. Para Cezasının Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Hususlar 
 
303
d. Para Cezasının Uygulanması 
 
304
2. Denetimli Serbestlik (Corporate/Organizational Probation) 
 
305
a. Denetimli Serbestlik Uygulanabilecek Haller 
 
307
b. Denetimli Serbestlik Kapsamında Öngörülebilecek Yükümlülükler 
 
308
3. Suç Nedeniyle Oluşan Zararın Giderilmesi 
 
309
a. Eski Hale Getirme (Restitution) 
 
310
b. Düzeltici Kararlar (Remedial Orders) 
 
311
c. Kamu Hizmeti (Community Service) 
 
312
d. Mağdurlara Bildirim (Order Of Notice To Victims) 
 
312
4. Etkili Uyum ve Etik Programı 
 
312
5. Müsadere (Forfeiture) 
 
315
Sonuç 
 
319
Kaynakça 
 
333
Kavram Dizini 
 
345
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
441,35   
441,35   
2
220,68   
441,35   
3
147,12   
441,35   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
441,35   
441,35   
2
220,68   
441,35   
3
147,12   
441,35   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
441,35   
441,35   
2
220,68   
441,35   
3
147,12   
441,35   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
441,35   
441,35   
2
220,68   
441,35   
3
147,12   
441,35   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
441,35   
441,35   
2
220,68   
441,35   
3
147,12   
441,35   
Kapat