%3
Şüpheli ve Sanığın Muhakeme İşlemlerine Katlanma Yükümlülüğü Uygar Gün

Şüpheli ve Sanığın Muhakeme İşlemlerine Katlanma Yükümlülüğü


Basım Tarihi
2024-06
Sayfa Sayısı
340
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750293467
Boyut
16x24
Baskı
1Av. Uygar GÜNERBÜYÜK ( LL.M.)

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar Listesi 
 
13
Giriş 
 
15
I. Bölüm
 
 
CEZA HUKUKUNUN YAPTIRIM GÜCÜ İLE TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASI
 
 
I. CEZA HUKUKUNUN YAPTIRIM GÜCÜ VE SINIRLARI 
 
17
A. Ceza Hukuku Normlarının Gücü: Buyruk, Yaptırım ve İtaat İlişkisi 
 
17
B. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Dengesi 
 
21
C. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanmasının Sınırlarının AİHS Çerçevesinde İncelenmesi 
 
22
1. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sadece Kanun’la Sınırlanabilmesi 
 
23
2. Hakkın Özüne Dokunma Yasağı 
 
26
3. Temel Hak ve Özgürlüklere Getirilen Sınırlamalarda Anayasanın Sözüne ve Ruhuna ve Laik Cumhuriyetin Gereklerine Uygun Olma Ölçütleri 
 
28
4. Temel Hak ve Özgürlüklere Getirilen Sınırlamanın Ölçülülük İlkesine Aykırı Olmaması 
 
30
5. Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerine Aykırı Olmaması 
 
30
6. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanmasının Sınırları ve “Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal” Kavramı 
 
33
II. Bölüm
 
 
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
 
 
I. TANIM VE KAVRAM 
 
41
II. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN ÇEŞİTLERİ 
 
42
III. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDE SÜRELER VE İŞLEMLERİN BİLDİRİLMESİ 
 
48
IV. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDE HUKUKA AYKIRILIKLAR VE BUNLARIN GİDERİLMESİ 
 
51
V. KANUNDA BOŞLUK BULUNMASI VE KIYAS YAPILMASI 
 
55
VI. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA ORGANLARININ İŞLEMLERİNİ GEREKÇELENDİRMESİ 
 
57
VII. KANUNLARIN ADİL OLMAMASI İHTİMALİ VE SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA ORGANLARININ KANUNLARI YORUMLAMA YETKİSİ OLMALI MIDIR? 
 
62
III. Bölüm
 
 
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNE
 
 
KATLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 
 
I. KATLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
 
65
A. Kavramlar 
 
65
B. Aktif Katılmaya Zorlama Yasağı ve Pasif Katlanma Yükümlülüğü 
 
71
C. Şüpheli ve Sanığın Katlanmak Zorunda Olduğu Yükümlülükleri Sınırlama Kriteri Olarak İnsan Onurunun Korunması ve Ölçülülük İlkesi 
 
74
D. Katlanma Yükümlülüğünün Sınırlarını Belirlerken Ölçülülük İlkesinde Yararlanma 
 
76
1. Elverişlilik 
 
77
2. Gereklilik 
 
78
3. Orantılılık 
 
79
4. Adil Denge İlkesi Bağlamında Bir Değerlendirme 
 
80
II. ŞÜPHELİ VE SANIĞIN KATLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BAĞLAMINDA ADİL YARGILANMA HAKKI 
 
82
A. Genel Olarak Adil Yargılanma Kavramı 
 
82
1. AİHS’deki Kavramların Otonom Olarak Kullanılması ve Sözleşme Metninin Dar Yorumlanmaması 
 
84
B. Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Korunan Hak ve Özgürlükler 
 
86
1. Yasayla Kurulan, Bağımsız ve Tarafsız Bir Yargı Yerine Başvurma Hakkı 
 
86
2. Makul Sürede Yargılanma Hakkı 
 
88
3. Aleni Yargılanma Hakkı 
 
90
4. Hakkaniyete Uygun Olarak Dinlenilme Hakkı ve Silahların Eşitliği İlkesi 
 
92
C. Kendini İtham Etmeme ve Aleyhe Delil Vermeme Hakkı 
 
100
1. Susma Hakkı 
 
103
a. Tanım ve Kavram 
 
103
b. Susma Hakkının Niteliği ve Amacı 
 
106
c. Susma Hakkının Kullanılmasının Sonuçları 
 
109
2. Şüphelinin Kimlik Tespitinde Susma Hakkı 
 
117
3. Aleyhe Delil Vermeme Hakkı 
 
122
D. AİHS'in 6/3. Fıkrasında Düzenlenmiş Olan Sanık Hakları 
 
132
E. Delil Çeşitleri Bağlamında Katlanma Yükümlülüğü 
 
142
IV. Bölüm
 
 
İLKELER IŞIĞINDA KATLANMAYA KONU
 
 
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
 
 
I. RIZA KAVRAMI 
 
146
II. BİREYLERİN GÜVENLİK TEDBİRLERİNE KATLANMASI 
 
149
III. ŞÜPHELİ VE SANIĞIN DURDURMA VE FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ İŞLEMLERİNE KATLANMASI 
 
150
A. Durdurma 
 
151
B. Fizik Kimliğin Tespiti 
 
155
C. Şüpheli veya Sanığın Parmak İzinin Alınması 
 
162
D. Şüpheli veya Sanığın Fotoğrafının Çekilmesi 
 
170
E. Şüpheli ve Sanığın İmza ve Yazı Örneği Verme İşlemlerine Katlanması 
 
173
IV. ŞÜPHELİ VE SANIĞIN TEŞHİS İŞLEMİNE KATLANMASI 
 
174
V. ŞÜPHELİ VE SANIĞIN YÜZLEŞTİRME İŞLEMİNE KATLANMASI 
 
180
VI. ŞÜPHELİ VE SANIĞIN KEŞİF İŞLEMİNE KATLANMASI 
 
181
VII. ŞÜPHELİ VE SANIĞIN YER GÖSTERME İŞLEMİNE KATLANMASI 
 
184
VIII. ŞÜPHELİ VE SANIĞIN ALKOL MUAYENESİNE KATLANMASI 
 
187
IX. ŞÜPHELİ VE SANIĞIN BEDEN MUAYENESİNE VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALMA İŞLEMLERİNE KATLANMASI 
 
190
A. Tıp Etiği Yönünden Zorla Beden Muayenesi ve Vücuttan Zorla Örnek Alma 
 
197
B. Şüpheli ve Sanığın Muayene İşlemine Zorla Tabi Tutulması ve Vücudundan Zorla Örnek Alınmasına Dair Mukayeseli Hukuktaki Durum ve Öğretideki Görüşler 
 
198
C. Kusturma 
 
202
X. ŞÜPHELİ VE SANIĞIN GÖZLEM ALTINA ALINMASI 
 
204
XI. ŞÜPHELİ VE SANIĞIN, HAKKINDA MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELER YAPILMASINA KATLANMASI 
 
206
XII. ŞÜPHELİ VE SANIĞIN YAKALAMA VE GÖZALTI İŞLEMLERİNE KATLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
 
208
A. Şüpheli ve Sanığın Yakalama İşlemine Katlanma Yükümlülüğü 
 
208
B. Şüpheli ve Sanığın Gözaltı İşlemine Katlanma Yükümlülüğü 
 
212
XIII. ŞÜPHELİNİN İFADESİNİN ALINMASINA VEYA SANIĞIN SORGUSUNUN YAPILMASINA KATLANMASI 
 
217
A. Kavramlar ve Hakların Hatırlatılması 
 
217
B. Bilgi Toplama ve İfade Alma Olmayan İşlemler Sırasında Öğrenilen Bilgilerin Kullanılması 
 
220
C. İfade ve Sorgu Tutanağının Düzenlenmesi 
 
226
D. Yasak Sorgu Usulleri 
 
230
1. Kötü Davranma 
 
231
2. İşkence 
 
233
3. İlaç Verme 
 
237
4. Yorma 
 
239
5. Aldatma 
 
241
6. Cebir veya Tehditte Bulunma 
 
243
7. Bazı Araçlar Uygulama 
 
245
8. Kanuna Aykırı Vaatte Bulunma 
 
245
XIV. ŞÜPHELİ VE SANIĞIN TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL İŞLEMLERİNE KATLANMASI 
 
248
A. Tutuklama 
 
248
B. Adli Kontrol 
 
255
XV. ŞÜPHELİ VE SANIĞIN ZORLA GETİRME İŞLEMİNE KATLANMASI 
 
257
XVI. ŞÜPHELİ VE SANIĞIN ARAMA, ELKOYMA VE MUHAFAZA ALTINA ALMA İŞLEMLERİNE KATLANMASI 
 
259
A. Arama 
 
259
B. Elkoyma ve Muhafaza Altına Alma 
 
266
XVII. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ, GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ VE TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME İŞLEMLERİNE KATLANMA 
 
270
A. Genel Açıklamalar 
 
270
B. Şüpheli ve Sanığın İletişiminin Denetlenmesine Katlanması 
 
271
C. Şüpheli ve Sanığın Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesine Katlanması 
 
276
D. Şüpheli ve Sanığın Teknik Araçlarla İzleme Tedbirine Katlanması 
 
278
XVIII. İSPAT YÜKÜNÜN ŞÜPHELİYE VERİLMESİ: BELGE GİZLEME VE SUNMAMA SUÇLARI 
 
280
V. Bölüm
 
 
ŞÜPHELİ VE SANIĞIN CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNE KARŞI HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ
 
 
I. KATKIDA BULUNMAMAK 
 
285
II. KANUN YOLLARINA BAŞVURMA 
 
287
III. İLGİLİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA VE DİSİPLİN SORUŞTURMASI YAPILMASI İSTEMİNDE BULUNMA 
 
292
IV. ŞÜPHELİ VE SANIĞIN TAZMİNAT İSTEYEBİLMESİ 
 
296
Sonuç 
 
303
Kaynakça 
 
309
Karar Dizini 
 
333
AİHM Kararları 
 
333
Anayasa Mahkemesi Kararları 
 
335
Amerikan Yüksek Mahkemesi Kararı 
 
337
Yargıtay Kararları 
 
338
Danıştay Kararları 
 
338
Kavram Dizini 
 
339
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
436,50   
436,50   
2
218,25   
436,50   
3
145,50   
436,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
436,50   
436,50   
2
218,25   
436,50   
3
145,50   
436,50   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
436,50   
436,50   
2
218,25   
436,50   
3
145,50   
436,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
436,50   
436,50   
2
218,25   
436,50   
3
145,50   
436,50   
Kapat