%3
Uygulamada İcra ve İflas Hukuku Satış Rehberi Ali Tat

Uygulamada İcra ve İflas Hukuku Satış Rehberi


Basım Tarihi
2023-10
Sayfa Sayısı
384
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052645116
Boyut
16x24
Baskı
1438,00 TL 424,86 TL
(Bu ürünü aldığınızda 424 puan kazanacaksınız)
   424

Ali TAT ( Hukukçu ve Eğitimci İcra Müdürü )

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.6

İÇİNDEKİLER.7

SATIŞ TALEBİ 21

Satış Talep Edebilecekler 21

İcra Müdürü Tarafından Resen Satış 22

Aynı Derecedeki Alacaklıların Satış Talebi 22

Satış Yapılamayacak Durumlar . 27

Satış Talep edilmesi 32

Kıymet Takdiri Yapılmadan Satış Talep Edilmesi 34

Satış Avansı. 34

Satış İsteme Süresi 41

Normal Satış İsteme Süresi 41

Satış Neticesinde Satışı Yapılamayan Mallar Yönünden Satış İsteme

Süresi . 42

Alıcı Çıkmazsa veya Şartlar Gerçekleşmezse Tekrar Satış İsteme

süresi . 42

Üçüncü Şahıslardaki Alacaklar Yönünden Satış İsteme Süresi. 42

Elbirliği ile Mülkiyet Hissesi Satış İsteme Süresi. 43

Tasarrufun İptalinde Satış İsteme Süresi . 43

Satış Süresinin İşlemeyeceği Haller 47

Süresinde Satış İstenmez İse 51

Satış Talebinin Geri Alınması 53

Satışın Durması. 55

ELEKTRONİK ORTAMDA SATIŞTA ORTAK HÜKÜMLER . 56

Genel 56

Teklif ve Süresi 56

Teklif Tutarları 57

Fahiş Teklifin Akıbeti. 57

İhaleden Çekilme 58

İhalenin On Dakika Uzaması. 59

İhalenin Teknik Sebeplerle Teklif Verilememesi Bir Gün Uzatılması 59

 

8 İçindekiler

TAŞINIR SATIŞ 61

Satış Öncesi Hazırlık Kontrolleri 61

103 Davet Kağıdı Gönderilip Gönderilmediği. 61

Satışa Konu Mal Üzerinde Rehin Olup Olmadığı 62

Satışa Konu Mal Üzerinde Tedbir Olup Olmadığı . 63

Kıymet Takdiri Raporu Tüm Borçlulara Tebliğ Edilmiş Olmalı 68

Satışa Konu Menkuller Muhafaza Altına Alınmış mı?. 68

Satışı Yapma Süresi . 70

Satış Günü ve Saatinin Belirlenmesi 70

Taşınırın Elektronik Satış Ortamında Açık Artırma İlanı 71

Taşınırın Satış İlanının Gazete veya İnternet Haber Sitesi İlanı. 72

İlan Metinleri Arasında Fark Olması. 75

İlanı Yapılan Metindeki Hataların Düzeltilmesi 75

Gazete ve İnternet Haber Sitesi İlanlarında Muhammen Bedel

Sınırları 77

Toplam Muhammen Bedeli Beş Yüz Bin Türk Lirasına Kadar

Olan Satışlarda. 77

Toplam Muhammen Bedeli Beş Yüz Bin Türk Lirasının Üzerinde

ve İki Milyon Türk Lirasının Altında Olanlar. 78

Toplam Muhammen Bedeli İki Milyon Türk Lirası ve Üzerinde

Olanlar. 78

Taşınır Satış İlanın Tebliği 79

Teminat, Oranı ve Yatırılma Süresi 80

Teminat, Nakit İse 80

Teminat, Teminat Mektubu İse 80

Alacağa Mahsuben İhaleye Girmek İsteyen Alacaklıdan Teminat 81

Temsilci Vasıtasıyla İhaleye Girme 82

Temsilci Edenin Birlikte Başvurma . 82

Temsilcinin Tek Başına Başvurması 83

Temsilci Vasıtasıyla İhaleye Katılımda Teminat 83

Hisseli Satış . 84

Müşterek Alıcıların Hep Birlikte Başvurmaları . 84

Hissedarın Veya Temsilcinin Tek Başına Başvurması . 84

Hisseli Satışta Teminat . 84

Taşınır İhale Çıkış Bedelinin Belirlenmesi 85

İkinci Arttırma . 87

Artırma Sonuç Tutanağı 88

İhalenin Yapılamaması veya İptali. 90

Son On Dakikası İçinde Teklif Verilememesi . 90

 

İçindekiler 9

Satış Bedelinin Ödenmesi. 91

Satış Bedelinin Yatırılmaması . 92

Malın Mülkiyetinin Alıcıya Geçiş Anı 93

İhale Konu Malın Teslimi veya Tescili . 93

ARAÇ SATIŞI. 95

Genel 95

Satışa hazırlık işlemleri . 95

Satış Talebi. 95

Araç Haciz Tarihi Değerlendirmesi. 96

Araçlarda Kayden ve Fiilen Haciz 96

Hacizde Düşme Süresinin Başlangıç Tarihi 96

İhtiyati Hacizde Düşme Süresinin Başlangıcı. 97

Haciz Talebinin Reddi Halinde Haciz Tarihi . 97

Haciz Varken Tekrar Haciz Konulması. 97

Yakalama . 97

İhtiyati Haciz Aşamasında Yakalama. 97

Yakalama Kararının Temyiz Kabiliyeti . 98

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu Takipte Yakalama 98

İflas Eden Borçluya Karşı Rehinli Takipte Yakalama 98

Rehinli Takip İtiraz ile Durmuş İse Yakalama. 98

Yakalamanın Kaldırılması Talebinin Zamanaşımına Etkisi. 99

Hisseli Aracın Yakalanması 99

Aracın Kıymet Takdiri. 99

Aracın Satış İşlemleri 100

Genel . 100

Hisseli Aracın Satışı 100

Motoru Olmayan Araç Satışı 101

Mülkiyeti Muhafaza Kaydı Bulunan Aracın Satışı 101

Genel. 101

Mülkiyeti Muhafazalı Aracın Satışı 103

Müsadere Kararı Verilen Rehinli Aracın Satışı . 103

Satışa Konu Araca Savcılık veya Mahkeme Tedbir Koydu İse 104

Eksik Parçalı Araçların Satışı. 105

Minibüs Hattı ve Plakasının Satışı. 108

İŞ MAKİNESİ SATIŞI  109

Genel 109

İş Makinelerinin Tescili . 109

Yediemin Ücret Hesabında İş Makinaları . 110

 

10 İçindekiler

GEMİ SATIŞI .111

Genel. 111

Tabi Olunan İcra ve İflas Yasası Satış Hükümleri . 111

Gemi Siciline Kayıtlı Olmayan Gemiler . 111

Gemi Siciline Kayıtlı Olan Gemiler 111

Gemi Haczi Ve Seferden Meni 112

Genel 112

Geminin Yediemine Teslimi 113

Gemi Seferden Men Müzekkeresi Örneği 116

Gemilerin Kıymet Takdiri 116

Satış Talebi 117

Takyidat İsteme. 117

Yabancı Bayraklı Gemiler İçin. 117

Türk Bayraklı Gemiler İçin 118

Örnek ilan 119

Gemi satış İlanı ve Tebliği 120

Sicile Kayıtlı Türk Bayraklı Gemiler . 120

Sicile Kayıtlı Yabancı Bayraklı Gemiler 120

Gemi Satış İlanının İnternet Haber Sitesi Ve Gazetede İlanı . 122

Gemilerde Vaktinden Evvel Satış 122

Gemi Malikinin İstemi İle . 122

Geminin Değeri Hızla Düşer veya Korunması Fazla Masraflı ise 122

Gemi veya İçindeki Eşya; İnsan, Eşya ve Çevre Güvenliği Açısından

Tehlike Gösterirse  123

PAZARLIK YOLU İLE SATIŞ .124

Pazarlık Suretiyle Satış Şartları 124

Pazarlıkla Satış Şekli 125

Pazarlık ile Satışta İhalenin İptali. 126

Pazarlık ile Satışta KDV 127

VAKTİNDEN EVVEL (ACELE) SATIŞ128

Genel. 128

İstihkak Davası Varken Acele Satış 128

Acele Satışta Malın Teslimi . 129

Borçlunun Acele Satış Talebinde Bulunması. 129

İhtiyati Haciz Aşamasında Acele Satış . 130

Vaktinden Evvel Satışın Ayrıca Karar Altına Alınması 130

Örnek Vaktinden Evvel (Acele) Satış Kararı. 131

 

İçindekiler 11

 

HACİZ KONULAN ALACAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ. 133

Haczedilen Alacağın Paraya Çevrilme (Alacağın Dosyaya İsteme) Süresi. 133

Dosya Alacağına Hacizde Paranın İstenmesi İçin Bir Yıllık Sürenin

Başlangıcı 133

Haczedilen Alacağın Ödeme Yerine Geçmek Üzere Devredilmesi . 135

Haczedilen Alacağın Tahsil İçin Devredilmesi. 136

ELBİRLİĞİ İLE (İŞTİRAK) MÜLKİYETTE SATIŞ . 139

Genel 139

Parsel Büyüklüğü Uygun Olmayan Taşınmazların Satışı . 140

MARKA – PATENT HACZİ VE SATIŞI 141

Marka – Patent Haczi . 141

Marka – Patent Kıymet Takdiri. 142

Bilirkişi Raporu İçeriği. 143

Marka veya Patentin Hisseli Olması . 143

Marka – Patent Satış İşlemleri 144

TAHLİYEDE SATIŞ . 145

TAŞINMAZ SATIŞI. 148

Genel 148

Taşınmazın Kıymet Takdiri 148

Genel . 148

Kıymet Takdiri Hazırlık . 148

Bilirkişi Görevlendirilmesi 149

Mükellefiyetler Listesi 150

Kıymet Takdirinden Önce Mükellefiyetler Listesinin Tebliği 151

Kıymet Takdirinin Geçerlilik Süresi 151

İki Yıl Geçmeden Tekrar Kıymet Takdiri. 152

Kıymet Takdirinde İki Yıllık Sürenin Başlangıcı. 152

Kıymet Takdiri Raporu Tebliğ Edilecek İlgililer. 153

Kıymet Takdiri Raporu Tebliğ Adresi 154

Konut Finansmanı ile TOKİ’nin Rehinle Temin Edilmiş

Alacaklarından Kaynaklı Kıymet Takdirleri. 155

Kıymet Takdiri Yapılacak Taşınmazda Teşvikli Mal Var İse 156

Kıymet Takdirinde Ticari ve Ekonomik Bütünlük . 157

Kıymet Takdirine İlişkin Şikâyet . 158

 

12 İçindekiler

Şikâyet Süresi 158

Şikâyet Mercii 159

Şikâyet Edenin Masrafları Yatırma süresi 159

Şikâyet Edenin Masrafları Yatırmaması. 161

Şikâyet Yetkisiz İcra Mahkemesine Yapılması . 161

İhalenin Feshi Davasında Kıymet Takdiri Şikayetinin İncelenmesi 162

Satış Öncesi Hazırlık Kontrolleri 163

Haczin Geçerliliği Yönünden. 163

Haczin Düşme Süresini Durduran veya Tekrar Başlatan Haller 164

Süresinde Satış İstenmiş ve Satılamamış İse . 164

Haciz Tarihi İtibari ile Bir Yıllık Süre Geçmiş İse . 164

Taşımaz Satış Talebinin Geçerli Olabilmesi İçin. 164

Haciz Tarihi Değerlendirmesi. 165

İhtiyati Haciz Konulmuş İse 166

Satış Talebi Reddedilir ise Haciz Düşer mi ? 166

Satışa Engel Dava Var mı ? . 167

Süresi İçinde Satış Talep Edilip Yatırılmış mı ? 178

İstinaf veya Temyiz Sürecinde Satış Talebi. 179

Kıymet Takdiri Süresi Devam Ediyor mu? 180

Kıymet Takdiri Süresi Satış Gününe Yetişir mi? 181

Kıymet Takdiri Tüm İlgilere Tebliğ Edilmiş mi?. 181

Satışa Konu Malın Mülkiyeti İştirak Halinde mi ?. 182

İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Satışa Engel İstinaf Başvurusu var mı? 183

Satışa Konu Taşınmazda Hissedar var mı? . 184

Mahkeme Kararı Varsa Vekil var mı? . 185

Aile Konutu Şerhi var mı?. 186

Borçlunun Vekili var mı? 186

3083 Tarım Reformu Şerhi var mı? 187

Kambiyo Senetleri İmzaya İtiraz var mı? 187

Kıymet Takdiri Raporu Tüm Borçlulara Tebliğ Edildi mi ? 188

Taşınmazda Ada-Parsel-Yüzölçüm Değişikliği var mı? 189

Borçlunun Vasisi var mı? 190

Taşınmaz Köyde (Mahalleye Dönüştürülmüş Olsa Bile) İse . 190

Asıl Borçlu Hakkında Takip Kesinleşmiş mi?. 191

Hacizden veya İpotekten Sonra Tesis Edilen Mükellefiyetlerin Satışa

Etkisi. 191

Hacizden Önce Taşınmaz Üzerinde İpotek konulması 193

Tasarrufun İptali Kararında Satış. 194

Taşınmaz Satışlarında KDV 195

 

İçindekiler 13

KDV Oranı Tespitinde Bilirkişi Tayini 195

Bağımsız Bölümlerde Net ve Bürüt Alan Hesabı 195

Bankalara Alacağa Mahsuben Satışlarda KDV . 196

Takip Dayanağı Konut Kredisi mi? . 197

Konutlarda Uygulanacak KDV Oranları 198

Arsa ve Arazi Teslimlerinde KDV 201

Hazineye Taşınmaz Üzerinde Üst Hakkı ve Mütemmim Cüzlerinin

Satışında KDV. 202

KDV’nin Ödenme Zamanı. 203

KDV Verilen Süre İçinde Ödenmez İse . 203

KDV Hakkında Şikâyet Süresi . 204

Satışı Yapma Süresi. 204

Satış İlânı 205

İlan Süresi 205

Taşınmazın Elektronik Satış Ortamında Açık Artırma İlanı . 206

Taşınmazın Satış İlanının Gazete veya İnternet Haber Sitesi İlanı 209

İlan Metinleri Arasında Fark Olması 211

İlanı Yapılan Metindeki Hataların Düzeltilmesi 211

Gazete Ve İnternet Haber Sitesi İlanlarında Muhammen Bedel

Sınırları. 213

Toplam Muhammen Bedeli Beş Yüz Bin Türk Lirasına Kadar

Olan Satışlarda  213

Toplam Muhammen Bedeli Beş Yüz Bin Türk Lirasının Üzerinde

ve İki Milyon Türk Lirasının Altında Olanlar  213

Toplam Muhammen Bedeli İki Milyon Türk Lirası ve Üzerinde

Olanlar  214

Taşınmazın Satış İlanı Tebliği 215

Satış İlanı Tebliğ Edilecek İlgililerin Sınırı . 216

İlgililere Satış İlanı Tebliği Öncelikle Tapuda Kayıtlı Adreslerine

Olmalı  216

Borçluya Taşınmazın Satış İlanı Tebliği 216

Borçlunun İcra Dosyasının Fotokopisini Almış Olması 217

Satış Tarihinden Makul Bir Süre Önce Alması 217

Satış Tarihinden Makul Bir Süre Önce Almaması . 217

Borçluya Satış İlanı Makul Bir Süre Önce Tebliğ Edilmeli 218

Yargıtay’a Göre Makul Süre,, 218

2.Artırmaya Kalırsa Makul Süre Değerlendirmesi 219

Borçlunun Vekiline Satış İlanı Tebliği 219

Borçlunun Vekili İstifa Eder ise Satış İlanı Tebliği 220

Vekil Azledilmiş ise Satış İlanı Tebliği 221

 

14 İçindekiler

Hem Asile hem de Vekile Satış İlanı Tebliği . 222

Vekile Satış İlanının Elektronik Tebligat Yapılamaması 223

Birden Fazla Borçlu Var ise ve Vekilleri Aynı ise Satış İlanı Tebliği.223

Hissedarlardan Birinin Satıştan Önce Ölmesi Halinde Onun

Mirasçılarına Satış İlanı Tebliği  224

Borçlu Ölürse Vekile Satış İlanı Tebliği. 224

Birden Fazla Borçlu Var ise 225

Kıymet Takdirine İtiraz Kararında Borçlunun Vekiline Satış İlanı

Tebliği  225

Borçlu veya Borçlulardan Biri Ölür ise Satış İlanı Tebliği 226

Alacaklılara Taşınmazın Satış İlanı Tebliği 226

Taşınmazın Tapu Siciline Kayıtlı Bulunan İlgililere Satış İlanı Tebliği 227

Lehine İhtiyati Tedbir Konulanlara Satış İlanı Tebliği . 230

Usulsüz Tebligatın İhalenin Feshine Etkisi 230

İlam, İlam Hükmündeki Belge ve İpotek Senedindeki Adrese

Tebligat  231

Taşınmaz Satışında Teminat, Oranı ve Yatırılma Süresi 232

Teminat Oranı 232

Teminat, Nakit İse 232

Teminat, Teminat Mektubu İse 233

Alacağa Mahsuben İhaleye Girmek İsteyen Alacaklıdan Teminat 233

Taşınmaz Satışında İhale Çıkış Bedelinin Belirlenmesi 233

Genel 233

Satış Masrafları. 234

Birden Fazla Taşınmaz Satılıyor ise Masraf Paylaşımı 236

Rüçhanlı Alacak Tutarının Karşılanması 236

Birden Fazla Mahcuzun Aynı İlanla Satışında Satış Masrafı Paylaşımı . 237

Örnek İhale Çıkış Bedeli Hesabı 238

İkinci Arttırma . 238

Artırma Sonuç Tutanağı 239

İhalenin Yapılamaması veya İptali. 240

Son On Dakikası İçinde Teklif Verilememesi . 240

Satış Yapılamaz İse 241

Satış Bedelinin Ödenmesi . 242

İhale Bedelini Yatırılmaması 242

Alacağa Mahsuben Satışta Harç ve Vergiler . 244

Harç Matrahı 244

Tahsil Harcının Uygulanacağı Tarife . 244

Alacağa Mahsuben Satışta Muhtıra Örneği 245

Malın Mülkiyetinin Alıcıya Geçiş Anı. 246

 

İçindekiler 15

İhale Kesinleşinceye Kadar Taşınmazın İdaresi. 246

İhale Konusu Taşınmazların Kira Bedeli 247

Taşınmazın Tescili. 249

Taşınmazın Tahliye ve Teslimi 251

Tahliye Talebi (135. Madde) 251

Yetkili İcra Müdürlüğü (135. Madde). 252

Tahliye Emri (135. Madde) 252

Tahliye Emrine(135. Madde) Karşı Şikâyet 256

Şikâyetin İcra Mahkemesinde İncelenmesi . 257

Taşınmazın Arttırma Şartnamesi 261

PETROL İSTASYONU HACZİ, KIYMET TAKDİRİ, SATIŞI. 264

Genel 264

6098 Sayılı Türk Borçlar Yasası İlgili Maddeler. 264

Kullanım Ödüncü Tanımı. 264

Ödünç Alanın Kullanım Hakkı 264

Bakım Ve Koruma Giderleri. 265

Müteselsil Sorumluluk . 265

Amacı Belirlenmiş Kullanmada Sona Erme . 265

Amacı Belirlenmemiş Kullanmada Sona Erme 265

Ödünç Alanın Ölümü ile Sona Erme 265

5015 Sayılı Petrol Piyasası Yasası İlgili Maddeler. 265

5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Yasası 266

4721 Sayılı Türk Medeni Yasası İlgili Maddeler 266

Bütünleyici Parça 266

Eklenti . 266

Rehnin Kapsamı 266

Menkul Haczi ve Muhafazası Bakımından . 267

Muhtemel İstihkak İddiaları Bakımından. 267

İpotek, Ekonomik Bütünlük, Ticari İşletme Rehni, Mütemmim Cüz,

Teferruat, Eklenti Yönünden Değerlendirilmeli. 268

2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası İlgili Maddeler 269

Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Eklentinin Haczi . 269

4721 Sayılı Türk Medeni Yasası ilgili Maddeler 269

Kazandırıcı Zamanaşımı 269

6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Rehin Yasası ilgili maddeler 270

Bütünleyici Parça ve Eklenti 270

Rehnin Kapsamı 270

Rehinli Taşınır Sicili . 270

Rehin Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı Hüküm İfade Etmesi 271

 

16 İçindekiler

Petrol İstasyonu Birden Fazla Taşınmaz Üzerine Tesisi Edildi ise; 271

Satışı Talep Edilen Petrol İstasyonuna Ait Menkuller Yönünden

İşletme Rehni Sözleşmesi var İse 272

Satışa Lisansın Tabi Olup Olmayacağı. 273

Petrol İstasyonu Satışında KDV Oranı. 273

MADEN HACZİ, SATIŞI.275

Maden Haczi . 275

Genel 275

Madenin Faaliyeti. 277

Madenin Kıymet Takdiri . 277

İhaleye Katılım Şartları . 277

Madenin Tamamının veya İşletme Ruhsatının Satışı 279

Çıkarılmış Maden Cevheri Satışı . 280

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE SATIŞ281

Genel. 281

KDV . 281

İhaleye Katılacaklarda Aranacak Şartlar 281

Teşvikli Mal Var İse . 282

ŞİRKET HİSSESİ SATIŞI .285

Limited Şirketin Haczedilen Paylarının Satışı 285

Anonim Şirketin Haczedilen Paylarının Satışı 287

RIZAEN SATIŞ .288

Genel. 288

İpotekli taşınmazlarda rızaen satış. 288

Rızaen Satış Talebinin Reddinde Kanun Yolu . 288

Rızaen Satış Talebi ve Süresi . 288

Genel 288

Kıymet Takdiri Yapılmış İse. 289

Kıymet Takdiri Yapılmamış İse 289

Rızaen Satış Talebi Hakkında Karar 290

Rızaen Satış Talebinin Sicile İşlenmesi 291

Genel 291

Rızaen Satış Talebinin Sicile Bildirilmesi Örneği . 291

Yetki Belgesi Ve Rızaen Satış Süresi 291

Rızaen Satış Sürecinin Sürelere Etkisi 292

 

İçindekiler 17

Rızai Satışta Bedel. 292

Satış Bedeli Yatırma Süresi . 293

Borçlunun Alıcı Bulması Halinde. 293

Bedeli Yatırılması ve İcra Mahkemesinin Onayı . 293

Genel . 293

İcra Mahkemesinin Kabul Kararı 294

İcra Mahkemesinin Red Kararı. 294

Rızaen Satışta Harç ve Vergiler. 294

KDV 294

İhale Damga Vergisi . 295

Tahsil Harcı Oranı. 295

Tapu Alım Harcı . 296

İflasta Rızaen Satış Hakkında Başkanlık Görüşü 300

HASTANE RUHSATI SATIŞI  303

TİCARİ PLAKA SATIŞI  307

REHİNİN VE İPOTEĞİN PARA ÇEVRİLMESİ 308

Genel 308

Süreli İpotekte 150/C Şerhi 310

Satış Talebi ve Süresi 311

Paraya Çevirme 314

Rehnin Paraya Çevrilmesi 314

Genel. 314

Takip Yapan ve Satış İsteyen Rehin Alacaklısının Rehin Bedeli

Altında Satışa Muvafakati . 314

Rehinli Aracın Kazaya Karışmış Olması 315

İpoteğin Paraya Çevrilmesi 316

Genel. 316

Aynı Alacak İçin Birden Fazla Taşınmaz İpotek Edilmiş İse (Toplu

İpotek). 316

İpotek Tesisinden Sora Konulan Şerhler . 318

İpotekli Takipte Meskeniyet İddiası 319

İpotek Hakkının Bölünmezliği İlkesi 320

İpotek Maliki ile Asıl Borçlu Hakkında Birlikte Takip Yapılmalı . 321

Takip Yapan ve Satış İsteyen İpotek Alacaklısının Muvafakati 322

Taşınmazın Üçüncü Kişiye Ait Olması 323

Asıl Borçlu Hakkında Verilen İhtiyati Tedbir Kararı İpotek

Malikine Etkisi. 324

 

18 İçindekiler

Bankalar Rehinli Menkul Malları Alacağa Mahsuben almaları

halinde İhale Damga Vergisi ve KDV 325

İpotekli Taşınmazın Kiralarının İcra Dairesine Ödenmesi

Hakkında Muhtıra (150/B)  326

İpotek Limitinde Olan Ancak Takip Talebine Konu Edilmeyen

Alacaklara İlişkin Karar  327

İpotekli Taşınmaz Meskeniyet İddiası Hakkında Örnek Karar ,

328

 

SATIŞIN TATİLİ330

SATIŞ SONRASI İŞLEMLER .333

Alacağa Mahsuben İhalede Tahsil Harcının Doğumu 333

Alacağa Mahsuben Satışta Harç Matrahı 333

Örnek Kiracı Borçlandırma Kararı 334

Yediemin Ücretinde; Takip Masrafı, Satış Masrafı Ayrımı. 335

Alacağa Mahsuben Yapılan Satışlarda Sıra Cetveli Kesinleştikten Sonra

Tahsil ve Cezaevi Harcı Alınabilir. 335

Satış Masrafı Satış talebinden itibaren hesaplanır 335

Yedieminin, Ücret Alacağı İçin Müstakil Bir Takip Başlatması Halinde

Yediemin Ücreti  335

Alacaklı Alacağı Oranında Satış Bedelini Ödemekten Kaçınabilir 336

Nemalandırma Müzekkeresi. 336

Taşınmaz Satışı Sonrası Tahliye Kararı 337

İhale Sonrası Araç Teslim Tutanağı 337

(Alacağa Mahsuben) İhale Alıcısına Tarafa Muhtıra . 338

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEK SATIŞ KARARLARI.339

Kıymet Takdiri Yapılmadan Satış İstenmiş 339

Satış Giderleri Tarifesine Göre Avans Tamamlanmamış 339

Taşınmaz Satış İstenmiş Avans Yok . 340

İcra Emri Tebliğ Edilmeden Satış İstenmiş . 341

Satış Sonrası Karar (Alacağa Mahsuben). 342

İİK 363. Maddesi Gereği Karar 343

Satış Talebinin Haciz ve Kıymet Takdiri Düştüğünden Reddine Kararı 344

Tedbirin İcra Satışına Engel Olup Olmadığına İlişkin Karar . 344

Rehinli Araç 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 150/e Dosya

Düşürme . 345

2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 110. Maddesi Gereği Satış Avansı

İsteme ve Muhtıra Kararı  346

 

İçindekiler 19

Satış Hazırlık İşlemlerini İcra Müdürünün Resen Takip Etmeyeceği. 347

Engelli Aracının Satışı 348

Kalan Süre İçinde Tekrar Satış İstememe Nedeni ile Ret Kararı . 350

Satış İlanının Hissedarların Mirasçılarına Tebliği Kararı 351

Borcun Ödenmesi İhalenin Kaldırılmasını Gerektirmez 352

Avans Yatırılmadan Kıymet Takdiri ve Satış İstenmiş 353

Taşınmaz Kıymet Takdiri ve Satış İstenmiş Avans Yatırılmış. 354

Bilirkişi Raporu Tebliğ Edilmeden Satış İstenmiş 354

Kültür Varlığı Şerhi Bulunan Şerhi Bulunan Taşınmazlarda Satış 355

Kıymet Takdiri Yapılmamış Araç Satışı İstenmiş . 356

Borcun Ödenmesi Nedeni İle Elektronik Satış Düşürme Kararı 356

Muhafaza Altına Alınmadığından Satış Talebinin Reddi. 357

Satış İlanının Mirasçılık Belgesine İstinaden Tebliğe Çıkarılmasına İlişkin

Karar . 358

Satış Talebinin Haciz ve Kıymet Takdiri Düştüğünden Reddine Kararı . 359

Tasarrufun İptali Davasında İhtiyati Haczin Düşmesi 360

İcra Müdürünün İhaleyi Kaldırma Kararının Sınırı 361

Kıymet Takdiri Raporu Tüm Borçlulara Tebliğ Edilmediğinden Satış

Talebinin Reddi Kararı . 363

Kıymet Takdiri Raporu Tebliğ Edilmeden Satış İstenmiş 364

Taşınmazı Hacizli Devralanın Satışın düşürülmesi Talebi . 364

Motoru Olmayan Araç Satışı Talebi Ret Kararı . 365

Taşınmaz Belirtilmeden Satış Talep Edilmiş Karar 367

İmzaya İtiraz ve İstinaf/Temyizin Satışa Etkisi Hakkında Karar. 368

103 Davet Tebliğ Edilmeden Satış İstenmiş Ret Kararı (Taşınır) . 369

Satışı Talep Edilen Mahcuzun, Mütemmim Cüz mü, Teferruat mı Bilirkişi

Raporu Alınmasına İlişkin Karar 369

Son Tapu Kaydı Tapu Hissedar Adreslerini Bildirmemiş Tekrar İsteme

Kararı  371

İstihkak Davası Varken Pazarlık Usulü ile Canlı Hayvan Satışı 372

Fabrika Satışı Kararı . 373

Rızaen Satış Talebi Hakkında Karar. 376

İİK 150/e Maddesi Gereği Satış Talebi Ret Kararı . 377

KAYNAKÇA 379

KAVRAM İNDEKSİ 381

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
424,86   
424,86   
2
212,43   
424,86   
3
141,62   
424,86   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
424,86   
424,86   
2
212,43   
424,86   
3
141,62   
424,86   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
424,86   
424,86   
2
212,43   
424,86   
3
141,62   
424,86   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
424,86   
424,86   
2
212,43   
424,86   
3
141,62   
424,86   
Kapat