%3
Türkiye’de, Avrupa’da ve California’da Kişisel Verilerin İşlenmesi İsl

Uygulayıcılar içinTürkiye’de, Avrupa’da ve California’da Kişisel Verilerin İşlenmesi


Basım Tarihi
2024-01
Sayfa Sayısı
199
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052645994
Boyut
16x24
Baskı
3238,00 TL 230,86 TL
(Bu ürünü aldığınızda 230 puan kazanacaksınız)
   230

Av. Doç. Dr. İslam Safa KAYA

Av. Yüksel TOLUN

 

İÇİNDEKİLER

 

BASKI İÇİN ÖNSÖZ 5

BASKI İÇİN ÖNSÖZ 6

ÖNSÖZ  7

İÇİNDEKİLER 9

TABLOLAR. 15

KISALTMALAR. 17

GİRİŞ .19

 

BÖLÜM

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA

GENEL BİR BAKIŞ

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ .21

Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Düzenlemeler . 21

1982 Anayasası’nda Kişilik Hakkı ve Kişisel Veriler 21

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda Kişilik Hakkı 23

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Kişilik Hakkı . 25

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Kişilik Hakkı. 26

5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu. 31

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun. 31

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. 32

Avrupa Birliği’nde Kişisel Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik

Düzenlemeler 32

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi . 33

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında

Bireylerin Korunması Sözleşmesi (108 No’lu Sözleşme) 35

95/46/EC Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Bu Tür Verilerin

Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Direktifi 36

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında

Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar Ve

Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokol (181 Sayılı Ek Protokol). 37

 

10 İçindekiler

2002/58/EC Sayılı Elektronik Haberleşme ve Gizlilik Direktifi. 38

General Data Protection Regulation . 38

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKUNDA TANIMLAR 40

KVKK’da Yer Alan Tanımlar. 40

Açık Rıza Kavramı 40

Anonim Hale Getirme Kavramı . 41

İlgili Kişi Kavramı 43

Kişisel Veri Kavramı . 44

Kişisel Verilerin İşlenmesi 45

Kurum 47

Kurul 48

Başkan . 49

Veri Sorumlusu Kavramı 50

Veri İşleyen Kavramı 51

Veri Kayıt Sistemi 52

Veri Sorumluları Sicili 52

GDPR’de Yer Alan Kavramlar 52

Kişisel Veri . 53

Veri Sahibi . 54

İşleme Faaliyeti 55

İşleme Kısıtlaması 56

Profil Çıkarma 56

Takma Ad Kullanımı. 56

Dosyalama Sistemi 57

Kontrolör . 58

İşleyici 58

Alıcı 59

Üçüncü Kişi 60

Veri Sahibinin Rızası 60

Kişisel Veri İhlali. 60

Genetik Veri 61

Biyometrik Veri 61

Sağlıkla İlgili Veri 62

Asıl Kuruluş 62

 

İçindekiler 11

Temsilci 63

İşletme. 63

Teşebbüsler Grubu 63

Bağlayıcı Kurumsal Kurallar . 63

Denetim Makamı. 64

İlgili Denetim Makamı . 64

Sınır Ötesi İşleme. 64

Yerinde ve Gerekçeli İtiraz. 65

 

BÖLÜM

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE İLKELER

 

KVKK’DA YER ALAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKELERİ67

Genel İlkeler 67

Dürüstlük Kurallarına ve Hukuka Uygun Olma İlkesi . 67

Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma İlkesi 70

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme İlkesi 72

Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma İlkesi 73

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli

Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme İlkesi. 74

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar. 75

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Tanımı . 75

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi . 77

Veri Aktarımına İlişkin İlkeler 78

Yurt İçinde Veri Aktarımı . 79

Yurt Dışında Veri Aktarımı . 80

GDPR’DE YER ALAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKELERİ83

Genel İlkeler 83

Hukuka Uygunluk, Adalet ve Şeffaflık İlkesi. 84

Amacın Sınırlandırılması İlkesi . 85

Verilerin En Az Seviyeye İndirilmesi İlkesi . 86

Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma İlkesi 87

Saklama Süresinin Sınırlandırılması İlkesi 88

Bütünlük ve Gizlilik İlkesi . 88

Hesap Verebilirlik İlkesi . 89

 

12 İçindekiler

Veri Sahibinin Rızasına İlişkin Şartlar 89

Çocuğun Rızasına İlişkin Şartlar 91

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar 92

Mahkumiyet Kararları ve Suçlara İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şartları  95

Veri Aktarımına İlişkin İlkeler 95

Yeterlilik Kararına Dayanan Aktarımlar . 96

Uygun Güvencelere Tabi Olarak Yapılan Aktarımlar . 97

Bağlayıcı Kurumsal Kurallar. 97

Spesifik Durumlara Yönelik Derogasyonlar . 98

DÜZENLEMELERİN ÖNGÖRDÜKLERİ İLKELER BAKIMINDAN FARKLARI .99

Hesap Verebilirlik İlkesine Yaklaşımdan Doğan Farklar 99

Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması Konusundaki Farklılıklar . 103

Özel (Hassas) Nitelikli Kabul Edilen Kategorilerdeki Kişisel Veriler

Bakımından Farklılar. 107

Veri Aktarımı Konusundaki Farklılıklar 109

 

III. BÖLÜM

İHLALLER VE YAPTIRIMLAR

 

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 113

KVKK’da Hak ve Yükümlülükler. 113

İlgili Kişinin Hakları 113

Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri. 116

(1) Aydınlatma Yükümlülüğü . 116

(2) Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler . 117

(3) İlgili Kişi Tarafından Yapılan Başvuruların Cevaplanması ve

Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 118

(4) Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü. 118

(5) Bildirim Yükümlülüğü . 119

GDPR’de Hak ve Yükümlülükler 119

Veri Sahibinin Hakları 119

(1) Bilgilendirilme Hakkı. 120

(2) Erişim Hakkı  124

(3) Düzeltme Hakkı  125

(4) Unutulma (Silme) Hakkı 126

 

İçindekiler 13

(5) İşleme Faaliyetini Kısıtlama Hakkı. 130

(6) Veri Taşınabilirliği Hakkı 131

(7) İtiraz Hakkı  132

(8) Profil Oluşturma Dahil Olmak Üzere Otomatik Karar

Vermeyle İlgili Haklar 133

Kontrolörün ve İşleyicinin Yükümlülükleri. 134

(1) Kontrolörün Yükümlülükleri . 134

(2) İşleyicinin Yükümlülükleri . 136

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE CEZALAR. 136

KVKK’da Uyuşmazlıkların Çözümü ve Cezalar . 136

Veri Sorumlusuna Başvuru 136

Kurula Şikayet 137

Yaptırımlar. 138

(1) Genel Hükümler Kapsamında Hukuki Sorumluluk 138

(2) Genel Hükümler Kapsamında Cezai Sorumluluk. 138

(3) Kabahatler  139

GDPR’de Uyuşmazlıkların Çözümü ve Cezalar 139

Bir Denetim Makamına Şikayette Bulunma 139

Etkili Bir Kanun Yoluna Başvurma 140

Tazminat Talebi . 141

Yaptırımlar. 141

(1) Denetim Makamının Düzeltici Yetkileri  142

(2) İdari Para Cezaları . 142

DÜZENLEMELERİN ÖNGÖRDÜKLERİ HAKLAR, YÜKÜMLÜLÜKLER VE

CEZALAR BAKIMINDAN FARKLARI 144

İlgili Kişinin Hakları Bakımından Farklılıklar. 144

Veri Sorumlusu/Kontrolör Ve İşleyen Arasındaki Sorumluluk

Dengesi Bakımından Farklılıklar 147

Cezalar Arasındaki Farklılıklar . 148

 

BÖLÜM

 

CALIFORNIA TÜKETİCİ GİZLİLİĞİ YASASI (CCPA)

 

KAPSAMI. 152

Ticari İşletme Tanımı Bakımından Kapsamı 152

Kişisel Verinin Tanımı Bakımından Kapsam 153

 

14 İçindekiler

TÜKETİCİNİN HAKLARI .155

Bilme Hakkı. 155

Silme Hakkı . 155

Bilgilerin satılmamasını talep etme hakkı. 157

Ayrımcılığa Maruz Kalmama Hakkı 158

TİCARİ İŞLETMELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ .158

Bilgilendirme Yükümlülüğü. 158

Tüketici Taleplerini Doğrulama Yükümlülüğü. 159

Eğitim Yükümlülüğü 160

Kayıt Tutma Yükümlülüğü. 160

CEZALAR160

GDPR İLE KARŞILAŞTIRILMASI 161

Kapsam Bakımından Karşılaştırılması . 161

Haklar ve Yükümlülükler Bakımından Karşılaştırılması. 161

CALIFORNIA GİZLİLİK HAKLARI YASASI (CPRA) 162

SONUÇ.165

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU.167

KAYNAKÇA 189

 

TABLOLAR

 

Tablo 1: KVKK ve GDPR Kapsamında Özel Nitelikli Olarak Belirlenen

Veri Kategorilerinin Karşılaştırılması. 108

 

Tablo 2: KVKK ve GDPR Kapsamında İlgili Kişiye Tanınan Hakların

 

Karşılaştırılması . 145

Tablo 3: KVKK'da Düzenlenen Para Cezalarının Alt ve Üst Sınırları  149

Tablo 4: GDPR'de Düzenlenen Para Cezalarının Alt ve Üst Sınırları 149

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,86   
230,86   
2
115,43   
230,86   
3
76,95   
230,86   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,86   
230,86   
2
115,43   
230,86   
3
76,95   
230,86   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,86   
230,86   
2
115,43   
230,86   
3
76,95   
230,86   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,86   
230,86   
2
115,43   
230,86   
3
76,95   
230,86   
Kapat