%1
Yeni Konkordato Hukuku Selçuk Öztek

Yeni Konkordato Hukuku


Basım Tarihi
2023-05
Sayfa Sayısı
822
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050515411
Boyut
16x24
Baskı
31.000,00 TL 990,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 990 puan kazanacaksınız)
   990

Selçuk ÖZTEK
Ali Cem BUDAK
Müjgan Tunç YÜCEL
Bilgehan YEŞİLOVA
Serdar KALE

 

İÇİNDEKİLER

 

GİRİŞ .37

 

Tarihi Gelişim 38

 

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun Konkordatoya

 

İlişkin Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler.44

 

III. Konkordatoya İlişkin Yeni Hükümlerin

 

Zaman Bakımından Uygulanması125

 

Tarihi Gelişim İçinde İflasın Ertelenmesi ve

 

Konkordato Arasındaki İlişki126

 

MADDE 285 KONKORDATO TALEBİ 149

 

7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.150

 

Alt Komisyon Önerge Metni.151

 

Alt Komisyon Önerge Gerekçesi152

 

Konkordatonun Tanımı, Türleri ve Hukuki Niteliği 152

 

Konkordato Sürecinin Başlaması.160

 

Konkordato Talep Edebilecek Kişiler160

 

Konkordato Talebinde Bulunulmasına İmkân

 

Veren Haller180

 

Görevli ve Yetkili Mahkeme.199

 

MADDE 286 KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK

 

BELGELER . 209

 

7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.211

 

7155 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

16

 

Hükümet Gerekçesi.212

 

Konkordato Ön Projesi213

 

Konkordato Talep Eden Adi (Tacir Olmayan)

 

Borçlunun Sunacağı Belgeler224

 

III. Konkordato Talep Eden ve Defter Tutmaya

 

Mecbur Kişilerden Olan Borçlunun Sunacağı Belgeler.227

 

MADDE 287 GEÇİCİ MÜHLET. 273

 

7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.275

 

7155 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.275

 

Genel Olarak276

 

Geçici Mühlet Kararının Verilmesi277

 

III. Alacaklılardan Birinin Konkordato Talep Etmesi.289

 

Geçici Komiser Atanması290

 

Geçici Mühlet.291

 

Geçici Mühlet İçinde Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi ve Konkordatonun Başarıya Ulaşamayacağının Anlaşılması292

 

VII. Kanun Yolu .293

 

MADDE 288 GEÇİCİ MÜHLETİN SONUÇLARI, İLANI VE

 

BİLDİRİMİ. 295

 

7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi 296

 

Alt Komisyon Önerge Metni .296

 

Alt Komisyon Önerge Gerekçesi 296

 

Adalet Komisyonu Önerge Metni 297

 

İçindekiler

 

17

 

Adalet Komisyonu Önerge Gerekçesi297

 

Geçici Mühletin Sonuçları 297

 

Geçici Mühletin İlanı302

 

III. Geçici Mühletin Uzatılmasının, Kaldırılmasının ve

 

Konkordato Talebinin Reddinin İlanı.304

 

MADDE 289 KESİN MÜHLET  305

 

7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.307

 

Adalet Komisyonu Önerge Metni307

 

Adalet Komisyonu Önerge Gerekçesi .308

 

Genel Olarak 308

 

Kesin Mühlete Ne Zaman Karar Verileceği .308

 

III. Kesin Mühlet Yargılaması310

 

Mahkemenin Kesin Mühlet Vermesi.311

 

Alacaklılar Kurulu Atanması .315

 

Kesin Mühletin Uzatılması319

 

VII. İlan320

 

MADDE 290 KONKORDATO KOMİSERİ VE

 

ALACAKLILAR KURULU İLE BUNLARIN

 

GÖREVLERİ  321

 

7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.323

 

Alt Komisyon Gerekçesi.323

 

Adalet Komisyonu Değişiklik Gerekçesi 324

 

7155 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.324

 

Genel Olarak 325

 

İçindekiler

 

18

 

Konkordato Komiseri ve Görevleri .326

 

III. Alacaklılar Kurulu .338

 

MADDE 291 BORÇLUNUN MALİ DURUMUNUN

 

DÜZELMESİ NEDENİYLE KESİN MÜHLETİN

 

KALDIRILMASI. 341

 

7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.342

 

Genel Olarak342

 

İyileşme Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması.342

 

III. Borçlu ve Alacaklıların Duruşmaya Davet Edilmesi.344

 

İyileşme Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılmasının

 

Maddî Hukuk Bakımından Sonuçları.345

 

MADDE 292 KESİN MÜHLET İÇİNDE KONKORDATO

 

TALEBİNİN REDDİ İLE İFLASIN

 

AÇILMASI . 347

 

7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.348

 

7155 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.349

 

Genel Olarak349

 

Konkordato Mühletinin Kaldırılması ve İflasın Açılması .350

 

III. İflasa Tabi Olmayan Borçlu Bakımından357

 

Konkordato Mühletinin m. 292 Uyarınca Kaldırılmasının

 

Maddî Hukuka İlişkin Sonuçları 357

 

MADDE 293 KANUN YOLLARI 359

 

7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.360

 

İçindekiler

 

19

 

Genel Olarak 360

 

Kesin Mühletin Kabulü ve Mühletin Kaldırılması Talebinin

 

Reddi Hakkındaki Kararlara Karşı Kanun Yolunun Kapalı

 

Olması .361

 

III. Kesin Mühletin Reddi Kararına Karşı Kanun Yolu362

 

Konkordato Talebinin Reddi ve İflas Kararı365

 

MADDE 294 KESIN MÜHLETİN ALACAKLILAR

 

BAKIMINDAN SONUÇLARI . 367

 

7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.368

 

Alt Komisyon Sözlü Önerge371

 

Alt Komisyon Gerekçesi.371

 

Genel Olarak 371

 

Mühlet Kararının Borçlu Aleyhine Başlatılmış veya

 

Başlatılacak Takipler Bakımından Sonuçları

 

(m. 294, f. 1, f. 2)373

 

III. Mühlet Kararının Borçlu Aleyhine Tesis Edilen İhtiyati

 

Tedbir ve İhtiyati Haciz Kararlarının Uygulanması

 

Üzerindeki Etkisi (m. 294, f. 1) 383

 

Mühlet Kararının Faiz Üzerindeki Etkisi (m. 297, f. 3) .385

 

Konkordato Mühletinin Takas Üzerindeki Etkisi

 

(m. 294, f. 4).388

 

Konkordato Mühletinin Hacizli Mallar

 

Üzerindeki Etkisi (m. 294, f. 5) 391

 

VII. Konkordato Mühletinin Müstakbel Alacakların

 

Devri Üzerindeki Etkisi (m. 294, f. 6) .395

 

VIII. Konkordatonun Konusu Para Olmayan

 

İçindekiler

 

20

 

Alacaklar Üzerindeki Etkisi (m. 294, f. 7).398

 

MADDE 295 KESIN MÜHLETİN REHINLI ALACAKLILAR

 

BAKIMINDAN SONUÇLARI . 401

 

7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.402

 

7327 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.402

 

Genel Olarak 403

 

Rehinle İlgili Genel Açıklamalar407

 

III. Hükme Konu Alacaklıların Kapsamı-Hükmün Süjesi.411

 

Hükme Konu İcra Takiplerinin Kapsamı .414

 

Hükme [İİK m. 295, f. 1] Konu (İcra Takipleriyle İlgili) Tahdit419

 

Hükmün [m. 295, f. 1] Zaman İtibariyle Sınırı .423

 

VII. Rehinli Malın Cebri İcra Yoluyla Satışına İzin Verilmesi

 

[m. 295, f. 2].427

 

MADDE 296 KESİN MÜHLETİN SÖZLEŞMELER

 

BAKIMINDAN SONUÇLARI . 439

 

7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.440

 

Alt Komisyon Önerge Metni.441

 

Alt Komisyon Önerge Gerekçesi442

 

Adalet Komisyonu Önerge Metni442

 

Adalet Komisyonu Önerge Gerekçesi .442

 

7327 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.442

 

Genel Olarak 443

 

İçindekiler

 

21

 

Borçlunun Tarafı Olduğu Sözleşmelerin Konkordatoya Başvuru Sebebiyle Sona Erdirilemeyecek Olması 444

 

III. Süreli Borç İlişkilerinin Sona Erdirilmesi.446

 

Sözleşmenin Sona Erdirilmesine İlişkin Düzenlemenin

 

Uygulama Alanı446

 

Sürekli Borç İlişkisinin Sona Erdirilebilmesinin

 

Koşulları.449

 

Komiserin Uygun Görüşü ve Mahkemenin İzni 449

 

Konkordatonun Amacına Ulaşmasını Engelleyen Aşırı

 

Külfetli Olması 450

 

Fesih ve Etkileri. 451

 

İstisna: Hizmet Sözleşmeleri. 453

 

Teminat Mektuplarının Paraya Çevrilmesine İhtiyati

 

Tedbir Yoluyla Karar Verilip Verilemeyeceği Sorunu 453

 

MADDE 297 KESİN MÜHLETİN BORÇLU

 

BAKIMINDAN SONUÇLARI . 457

 

7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.458

 

7327 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin Gerekçesi .459

 

Genel Olarak 459

 

Tasarruf Yetkisinin Kanunî Sınırları .465

 

III. Tasarruf Yetkisinin Kazaî Sınırları.479

 

Tasarruf Yetkisinin Komiserlik Talimatlarına Dayalı

 

Sınırları 482

 

MADDE 298 DEFTER TUTULMASI VE REHİNLİ

 

MALLARIN KIYMETİNİN TAKDİRİ. 487

 

7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

İçindekiler

 

22

 

Hükümet Gerekçesi.488

 

Adalet Komisyonu Önerge Metni489

 

Adalet Komisyonu Önerge Gerekçesi .489

 

Genel Olarak 489

 

Mevcudun Defterinin Yapılması-Kıymetinin Takdiri 493

 

III. Kıymet Takdirinin Bildirimi501

 

Kıymet Takdirini Şikâyet - Yeniden Kıymet

 

Takdiri ve Etkisi .503

 

Yeniden Kıymet Takdiri Talebinde Bulunabilecekler.503

 

Rehinli Alacaklarla İlgili Özel Durum .506

 

Yeniden Yapılan Kıymet Takdirinin Sonuçları ve Tasdik

 

Yargılamasına Etkisi.508

 

MADDE 299 ALACAKLILARI ALACAKLARINI

 

BİLDİRMEYE DAVET  513

 

7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.513

 

Genel Olarak 514

 

İlan514

 

III. Alacakların Bildirilmesi Süresi.517

 

Alacakların Komisere Bildirilme Şekli .520

 

Bazı Alacakların Bildirilmesindeki Özellikler523

 

Rehinli Alacaklıların Hukuki Durumu .526

 

MADDE 300 ALACAKLAR HAKKINDA BORÇLUNUN

 

BEYANA DAVETİ . 537

 

7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.537

 

Borçlunun İddia Olunan Alacaklar Hakkında

 

İçindekiler

 

23

 

Beyanda Bulunmaya Davet Edilmesi 538

 

Borçlunun İddia Olunan Alacaklar Hakkındaki

 

Beyanının Sonuçları539

 

MADDE 301 ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET. 543

 

7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi 544

 

Alt Komisyon Önerge Metni.544

 

Alt Komisyon Önerge Gerekçesi544

 

Genel Olarak 544

 

İlanın Yapılması ve İlan Suretinin

 

Alacaklılara Gönderilmesi .545

 

III. Alacaklıların İncelemesine Hazır Bulundurulacak

 

Belgeler547

 

İlanın veya İncelemeye Sunulması Gereken Belgelerin

 

Eksik veya Yetersiz Olmasının Yaptırımı 548

 

MADDE 302 ALACAKLILAR TOPLANTISI VE PROJENİN

 

KABULÜ İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUK . 549

 

7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.550

 

Alt Komisyon Önerge Metni.551

 

Alt Komisyon Önerge Gerekçesi552

 

Genel Olarak 552

 

Alacaklılar Toplantısı557

 

III. Borçlunun Alacaklılar Toplantısına Katılması.559

 

Konkordato Projesinin Kabul Edilmesi559

 

Oy Hakkı Olan Alacaklılar 563

 

Genel Olarak 563

 

İçindekiler

 

24

 

Rehinli Alacaklıların Durumu.567

 

Alacakları Çekişmeli Olan veya Geciktirici Şarta

 

ya da Belirli Olmayan Vadeye Bağlı Bulunan

 

Alacakların Durumu570

 

Komiserin Toplantıya İlişkin Tutanakları ve Raporunu

 

Mahkemeye Sunması574

 

MADDE 303 BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU

 

OLANLARA KARŞI HAKLAR 577

 

7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.578

 

Genel Olarak 578

 

Alacaklının Konkordatoyu Kabul Etmesi.583

 

III. Alacağın Devri İmkânı583

 

Birlikte Borçluların Yetkilendirilmesi584

 

MADDE 304 KONKORDATONUN MAHKEMEDE

 

İNCELENMESİ. 585

 

7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.586

 

Genel Olarak 586

 

Alacaklıların İtirazları .592

 

MADDE 305 KONKORDATONUN TASDİKİ ŞARTLARI. 595

 

7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.596

 

Alt Komisyon Önerge Metni.598

 

Alt Komisyon Önerge Gerekçesi599

 

Genel Olarak 599

 

Teklif Edilen Tutarın İİK m. 305, f. 1, b. (a) ve b. (b)’deki

 

İçindekiler

 

25

 

Şartları Karşılaması .601

 

III. Konkordato Projesinin 302. Maddede Öngörülen

 

Çoğunlukla Kabul Edilmiş Bulunması606

 

Teminat Koşulunun Yerine Getirilmiş Olması607

 

Yargılama Masrafları ve Harçlar Ödenmiş Olmalıdır.610

 

Tasdik Yargılamasına İlişkin Tüm İşlemlerin Birlikte

 

Değerlendirilmesi ve Mahkemenin Konkordato Projesini

 

Revize Etme Yetkisi.611

 

VII. Yabancı Bir Mahkeme Tarafından Verilen Konkordatonun

 

Tasdiki Kararının Türkiye’deki Etkisi613

 

MADDE 306 KONKORDATONUN TASDİKİ KARARI,

 

KAPSAMI VE İLANI. 615

 

7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.616

 

Genel Olarak 616

 

Tasdik Kararı 617

 

III. Çekişmeli Alacaklar 618

 

Kayyım Tayin Edilmesi618

 

Tasdik Kararının İlanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi.620

 

MADDE 307 REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE

 

SATIŞI İLE FİNANSAL KİRALAMA KONUSU

 

MALLARIN İADESİNİN ERTELENMESİ 621

 

7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.623

 

Alt Komisyon Önerge Metni.624

 

Alt Komisyon Önerge Gerekçesi624

 

Rehinli Malların Muhafazasının ve Satışının Ertelenmesi 624

 

İçindekiler

 

26

 

Rehinli Malların Muhafazasının ve Satışının Ertelenmesinin Koşulları.625

 

Erteleme Kararının Kalkması626

 

Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin

 

Ertelenmesi.627

 

Ertelemenin Koşulları.627

 

Erteleme Kararının Kalkması629

 

MADDE 308 KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ

 

VE BORÇLUNUN İFLASI  631

 

7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.632

 

7327 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.632

 

Genel Olarak633

 

Borçlunun İflasına Karar Verilebilmesinin Koşulları.636

 

III. İflasın Açılmasının Sonuçları638

 

Borçlunun İflasına Karar Verilmesi Halinde

 

Komiserin Görevleri.639

 

MADDE 308/a KANUN YOLLARI 643

 

7101 Sayılı Kanunla Eklenen Maddeye İlişkin Hükümet

 

Gerekçesi .643

 

Genel Olarak 644

 

Kanun yoluna Başvurabilecek Kişiler645

 

III. Kanun Yoluna Başvuru Süresi.653

 

İstinaf ve Temyiz Sebepleri653

 

Yargılamanın İadesi.654

 

MADDE 308/b ÇEKİŞMELİ ALACAKLAR HAKKINDA

 

İçindekiler

 

27

 

DAVA  655

 

7101 Sayılı Kanunla Eklenen Maddeye İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.655

 

Genel Olarak 656

 

Dava Açma Yükümlülüğü 659

 

Davayı Açabilecek Olanlar, Dava Açılmasının

 

ve Açılmamasının Sonuçları 659

 

Yargılama Usulü661

 

MADDE 308/c KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ 665

 

7101 Sayılı Kanunla Eklenen Maddeye İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.666

 

Alt Komisyon Önerge Metni.667

 

Alt Komisyon Önerge Gerekçesi668

 

7327 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.668

 

Genel Olarak 668

 

Konkordato Alacakları .680

 

Alacak Türleri Bakımından 680

 

Doğum Anı İtibariyle 680

 

III. Konkordato Alacaklısı Sayılmayanlar687

 

Genel Olarak.687

 

Amme Alacakları688

 

İİK m. 206’nın Birinci Sırasındaki -İmtiyazlıAlacaklar 689

 

Rehinli Alacaklar696

 

Konkordatoyla Bağlılık.699

 

İçindekiler

 

28

 

MADDE 308/ç KONKORDATONUN SONUÇLANMAYAN

 

TAKİPLERE ETKİSİ. 707

 

7101 Sayılı Kanunla Eklenen Maddeye İlişkin Hükümet

 

Gerekçesi .707

 

Alt Komisyon Önerge Gerekçesi708

 

Genel Olarak 708

 

Konkordatonun Hacizlere Olan Etkisi708

 

III. Konkordatonun Takiplere Olan Etkisi710

 

MADDE 308/d KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN

 

VAATLER 713

 

7101 Sayılı Kanuna Eklenen Maddeye İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.713

 

Genel Olarak 713

 

Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler 714

 

MADDE 308/e KONKORDATONUN KISMEN FESHİ. 717

 

7101 Sayılı Kanunla Eklenen Maddeye İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.718

 

Genel Olarak 718

 

Görevli ve Yetkili Mahkeme- Yargılama Usulü719

 

III. Davacı Alacaklı.720

 

Kısmen Feshi Talep Edebilmek İçin Gereken Şartlar 723

 

Sonuçları .727

 

MADDE 308/f KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ  731

 

7101 Sayılı Kanunla Eklenen Maddeye İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.731

 

Genel Olarak 732

 

Görevli ve Yetkili Mahkeme-Yargılama Usulü.733

 

İçindekiler

 

29

 

III. Davanın Tarafları .733

 

Tamamen Feshin Şartları.736

 

Tamamen Feshin Sonuçları.742

 

MADDE 308/g KONKORDATODA HARÇ, VERGİ

 

İSTİSNALARI VE TEŞVİK BELGELERİ 747

 

7101 Sayılı Kanunla Eklenen Maddeye İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.749

 

Öngörülen Harç ve Vergi İstisnaları ile

 

Teşvik Belgeleri Konusundaki Süre Uzatımı .749

 

Harçlar ve Damga Vergisi Konusundaki İstisnalar ve Uygulanma Şartları .749

 

Birinci istisna: Harçlar ve damga vergisi . 749

 

İkinci istisna: Banka ve Sigorta Muameleleri

 

Vergisi . 750

 

Üçüncü istisna: Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu

 

(KKDF)  751

 

İstisnaların uygulanma şartları .751

 

Yatırım Teşvik Belgesi Süreleri ile İhracat Taahhüt

 

Sürelerinin İşlememesi .754

 

Tanımlar. 754

 

Yatırım teşvik belgesi süresi ve ihracat taahhüt

 

süresi hakkında İİK m. 308/g, f. 3 ile getirilen

 

yeni düzenleme 755

 

İİK m. 308/g ile m. 309/u’nun Karşılaştırılması 756

 

Damga Vergisinin Konusu Bakımından Yeni Yazım.756

 

İİK m. 309/u, f. 1, b. 4’deki Eğitime Katkı Payı

 

İstisnasının Yeni Düzenlemeye Alınmaması.756

 

İçindekiler

 

30

 

İİK m. 309/u, f. 2 Hükmünün Yeni Düzenlemeye

 

Alınmaması .758

 

Yeni Düzenlemede, Değersiz Alacaklar ve Vazgeçilen

 

Alacaklara İlişkin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

 

Hükümlerinin Yeterli Sayılması .759

 

Tasdik Edilen Proje Hükümleri Uyarınca

 

Uygulamaya Konulan İşlemlerin Gerçekleşmemesi

 

Hâlinde İstisnaların Geri Alınması .760

 

Noter Harcının Maktu Olarak Alınmasına İlişkin

 

309/u, f. 6 Hükmünün Yeni Düzenlemeye

 

Alınmaması .760

 

III. Bankacılık Kanununun Geçici 32. Maddesine Benzer

 

Bir Düzenlemenin İİK’da da Yapılması Düşüncesi.760

 

MADDE 308/h REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE

 

ŞARTLARI VE YAPILANDIRMANIN

 

HÜKÜMLERİ . 765

 

Alt Komisyon Önerge Metni.767

 

Alt Komisyon Önerge Gerekçesi768

 

Adalet Komisyonu Önerge Metni771

 

Adalet Komisyonu Önerge Gerekçesi .771

 

Genel Olarak 771

 

Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve Borçların

 

Yapılandırılmasının Konkordato ile İrtibatı.772

 

III. Rehinli Alacaklılara Teklifte Bulunulması ve Müzakere 773

 

Müzakerede Kabul Edilen Anlaşmaların

 

Mahkeme Tarafından Tasdiki .775

 

Mahkeme Tarafından Tasdikin Borçluyla Anlaşma

 

Yapmayan Rehinli Alacaklılara Etkisi776

 

İçindekiler

 

31

 

Yapılan Anlaşmaya Uygun Olarak Kendilerine

 

İfada Bulunulmayan Rehinli Alacaklıların Hakları.777

 

MADDE 309 İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO ŞARTLARI

 

VE HÜKÜMLERİ 779

 

7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe İlişkin

 

Hükümet Gerekçesi.780

 

Genel Olarak 781

 

İflastan Sonra Konkordato Talebi 786

 

III. Prosedür789

 

Konkordato Talebinin İflas Tasfiyesine Etkisi .797

 

Konkordatonun Kabulü ile İflasın Kaldırılması799

 

İflastan Sonra Konkordatonun Bir Kez İstenebilmesi .803

 

VII. İflastan Sonra Konkordatonun Feshi.804

 

BİBLİYOGRAFYA.809

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
990,00   
990,00   
2
495,00   
990,00   
3
330,00   
990,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
990,00   
990,00   
2
495,00   
990,00   
3
330,00   
990,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
990,00   
990,00   
2
495,00   
990,00   
3
330,00   
990,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
990,00   
990,00   
2
495,00   
990,00   
3
330,00   
990,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
990,00   
990,00   
2
495,00   
990,00   
3
330,00   
990,00   
Kapat