Hüküm Kurma Esasları ve Gerekçe Zeki Gözütok

Hukuk DavalarındaHüküm Kurma Esasları ve GerekçeCD Ekli


Basım Tarihi
2018-09
Sayfa Sayısı
1248
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005391
Boyut
16x24
Baskı
2230,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 230 puan kazanacaksınız)
   230

İÇİNDEKİLER
Ϯ. BASKIYA ÖNSÖZ .ϳ
ÖNSÖZϵ
İÇİNDEKİLER .ϭϭ
KISALTMALAR.ϰϱ
§ ϭ
BİLGİSAYARDA HESAPLAMALI HÜKÜM ÖRNEĞİ OLUŞTURMAϰϳ
A- KİTAP EKİ CD HAKKINDA .ϰϳ
B- HANGİ YILLAR İÇİN KULLANILABİLECEĞİ .ϰϳ
C- TARİFELER DEĞİŞİNCE GÜNCELLEME YAPILMASIϰϴ
D- PROGRAMIN YARDIMCI KAYNAK OLARAK KULLANILMASI .ϰϴ
E- HÜKÜM HESAPLAMALARI İÇİN VERİ GİRİŞİ.ϰϵ
F- HESAPLAMALARI YAPILMIŞ BİÇİMDE OLUŞTURULAN HÜKÜM ÖRNEĞİNE
ULAŞILMASI.ϱϭ
§ Ϯ
HÜKÜM VE GEREKÇEϱϯ
A- GEREKÇELİ KARARDA ;HÜKÜMDEͿ BULUNMASI GEREKENLER .ϱϯ
B- GEREKÇE NİTELİĞİNİ TAŞIYAN GEREKÇE YAZILMASI .ϱϰ
C- GEREKÇELİ KARAR, TEFHİM EDİLEN KISA KARAR ÇELİŞKİSİ YARATILMAMASI.ϱϲ
D- GEREKÇE VE HÜKÜM ÇELİŞKİSİ YARATILMAMASI.ϱϴ
E- BİRLEŞEN DAVA İÇİN AYRI HÜKÜM KURULMASI.ϱϴ
F- KARŞI DAVA İÇİN AYRI HÜKÜM KURULMASI ϲϬ
G- İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞINDA HÜKÜM.ϲϭ
H- MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞINDA HÜKÜM .ϲϮ
I- UYULAN BOZMA KARARI SONRASI HÜKÜM .ϲϯ
J- İNFAZDA TEKERRÜR OLUŞTURMAYACAK ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASIϲϲ
K- DİRENME KARARI VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM.ϲϳ
L- TALEPLE BAĞLILIK KURALINA UYULARAK HÜKÜM KURULMASI .ϲϴ
M- TERDİTLİ DAVALARDA HÜKÜM KURULMASI.ϲϵ
N- ÖZGÜ UNSURLAR GÖZETİLEREK HÜKÜM KURULMASI .ϳϬ
O- TARAFLARIN GÖSTERDİĞİ HUKUKİ SEBEPLE BAĞLI OLUNMAMASI ϳϬ
P- OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİNDE HÜKÜM.
12 İçindekiler
R- TAVZİH İLE HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ. ϳϭ
S- HÜKMÜN TASHİHİ İLE BAZI HATALARIN DÜZELTİLEBİLECEĞİ. ϳϮ
T- DEĞERE BAĞLI DAVALARDA HÜKÜM . ϳϮ
U- DEĞERE BAĞLI OLMAYAN DAVALARDA HÜKÜM ϳϮ
V- HÜKÜM SONUCU UNSURLARI ϳϯ
Y- HÜKMÜN MÜZAKERESİ ϳϰ
Z- HÜKMÜN OYLANMASI VE YETER SAYI ϳϰ
AA- HÜKÜM, HÜKMÜN VERİLMESİ VE TEFHİMİ ϳϰ
BB- HÜKMÜN YAZILMASI ϳϱ
CC- HÜKMÜN İMZA EDİLMEMESİ . ϳϱ
DD- HÜKÜM NÜSHASI . ϳϲ
EE- HÜKMÜN KORUNMASI. ϳϲ
§ ϯ
DEĞERE BAĞLI DAVALARDA HÜKÜM. ϳϳ
A- DEĞERE BAĞLI DAVALAR ϳϳ
B- DEĞERE BAĞLI DAVALARDA HÜKÜM UNSURLARI ϳϴ
C- DAVANIN KABULÜ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI . ϳϵ
D- DAVANIN KISMEN KABULÜ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϴϮ
E- DAVANIN REDDİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI. ϴϰ
§ ϰ
DEĞERE BAĞLI OLMAYAN DAVALARDA HÜKÜM . ϴϳ
A- DEĞERE BAĞLI OLMAYAN DAVALAR ϴϳ
B- DEĞERE BAĞLI OLMAYAN DAVALARDA HÜKÜM UNSURLARI ϴϳ
C- DAVANIN KABULÜ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI . ϴϴ
D- DAVANIN KISMEN KABULÜ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϵϬ
E- DAVANIN REDDİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI. ϵϮ
§ ϱ
ALINACAK HARÇLARIN HÜKÜMDE GÖSTERİLMESİ. ϵϱ
A- HÜKÜMDE ALINACAK KARAR VE İLAM HARCI MİKTARI . ϵϱ
B- TAŞINMAZIN AYNINDAN DOĞAN DAVALARDA HARÇ ϵϲ
C- TAHLİYE DAVALARINDA HARÇ ϵϲ
D- NAFAKA DAVALARINDA HARÇ ϵϲ
E- ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ DAVALARINDA HARÇ ϵϳ
F- ORTAKLIĞIN TAKSİM SURETİYLE GİDERİLMESİ DAVALARINDA HARÇ ϵϳ
G- TAHKİM DAVALARINDA HARÇ ϵϳ
İçindekiler 13
H- YABANCI MAHKEME İLAMLARININ ǀe YABANCI HAKEM KARARLARININ TENFİZİ
DAVALARINDA HARÇ ϵϴ
I- KARŞILIK DAVADA HARÇ .ϵϵ
J- MÜDAHALEDE HARÇ.ϵϵ
K- YARGİLÂMANIN YENİLENMESİ DAVALARINDA HARÇ .ϵϵ
L- DAVADAN FERAGAT, KABUL VE SULH HALİNDE HARÇ .ϵϵ
M- YASA YOLU SONRASI VERİLEN HÜKÜMDE HARÇ ϭϬϬ
N- KADASTRO İLE İLGİLİ KAMU TARAFINDAN AÇILAN DAVALARDA HARÇ ϭϬϬ
O- KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARINDA HARÇϭϬϬ
P- HARÇ MUAFİYETLERİ.ϭϬϭ
R- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.ϭϬϰ
§ ϲ
YARGILAMA GİDERLERİNE HÜKMEDİLMESİϭϭϯ
A- MAHKEMECE RESEN YARGILAMA GİDERLERİNE HÜKMEDİLMESİ ϭϭϯ
B- YARGILAMA GİDERLERİNİN NELER OLDUĞU VE KAPSAMIϭϭϰ
C- YARGILAMA GİDERLERİNİN HANGİ TARAFA YÜKLETİLECEĞİ ϭϭϱ
D- DAVANIN KONUSUZ KALMASI HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ .ϭϭϱ
E- GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZLİK KARARI VERİLMESİ HALİNDE YARGILAMA
GİDERLERİ .ϭϭϱ
F- DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ HALİNDE YARGILAMA
GİDERLERİ .ϭϭϲ
G- DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİNİN HANGİ
TARAFA YÜKLETİLECEĞİ ϭϭϲ
H- FERAGAT VEYA KABUL BEYANINA DAYALI KARAR VERİLİNCE YARGILAMA
GİDERLERİNİN HANGİ TARAFA YÜKLETİLECEĞİ.ϭϭϲ
I- DAVA KONUSUNUN DEVRİ HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİNİN HANGİ TARAFA
YÜKLETİLECEĞİϭϭϳ
J- ADLİ YARDIMDA YARGILAMA GİDERLERİϭϭϳ
K- ESKİ HALE GETİRME TALEBİNDEN DOĞAN YARGILAMA GİDERLERİϭϭϴ
L- FER’İ MÜDAHİLİN YARGILAMA GİDERLERİϭϭϴ
M- MADDİ HATA DÜZELTİMİNİN YARGILAMA GİDERLERİNE ETKİSİ.ϭϭϴ
N- İRADİ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ.ϭϭϴ
O- KADASTRO İLE İLGİLİ KAMU TARAFINDAN AÇILAN DAVALARDA YARGILAMA
GİDERLERİ .ϭϭϴ
P- KADASTRO DAVALARDA YARGILAMA GİDERLERİ .ϭϭϵ
R- KÖTÜNİYETLE VEYA HAKSIZ DAVA AÇILMASINDA YARGILAMA GİDERLERİ ϭϭϵ
S- VEKÂLETNAMESİZ DAVA AÇILMASI HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ .ϭϭϵ
T- YARGILAMA GİDERLERİNİN HÜKÜMDE NEREDE GÖSTERİLECEĞİ.ϭϮϬ
U- YARGILAMA GİDERLERİNİN HESAPLANMASI ϭϮϬ
V- İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .
14 İçindekiler
§ ϳ
TARAFLAR YARARINA HÜKMEDİLECEK VEKÂLET ÜCRETİ ϭϮϳ
A- YARGILAMA GİDERİ OLAN VEKÂLET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ ϭϮϳ
B- HÜKMEDİLECEK VEKÂLET ÜCRETİ MİKTARI ϭϮϴ
C- NİSPİ VEKÂLET ÜCRETİNİN HESAPLANMASI . ϭϮϵ
D- BİRDEN FAZLA DAVALI BULUNMASI HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ ϭϮϵ
E- MÜTESELSİL SORUMLULUKTA VEKÂLET ÜCRETİ ϭϮϵ
F- DAVACILARIN İHTİYARİ DAVA ARKADAŞI OLMASI HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ . ϭϯϬ
G- DAVACILARIN MECBURİ DAVA ARKADAŞI OLMASI HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ ϭϯϬ
H- DAVA YIĞILMASI HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ ϭϯϭ
I- BİRDEN FAZLA AVUKAT BULUNMASI HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ. ϭϯϭ
J- FERAGAT, KABUL VE SULHTE VEKÂLET ÜCRETİ ϭϯϭ
K- DAVANIN KONUSUZ KALMASI HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ . ϭϯϮ
L- GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK KARARINDA VEKÂLET ÜCRETİ. ϭϯϮ
M- DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINDA VEKÂLET ÜCRETİ . ϭϯϯ
N- ÖN ŞART YOKLUĞU VE HUSUMET NEDENİYLE DAVANIN REDDİNDE VEKÂLET
ÜCRETİ ϭϯϰ
O- YARGI YOLUNA İLİŞKİN DAVA ŞARTI YOKLUĞU NEDENİYLE DAVANIN USULDEN
REDDİ HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ. ϭϯϰ
P- KARŞILIK DAVADA BİRLEŞEN DAVADA VE AYRILAN DAVADA VEKÂLET ÜCRETİ . ϭϯϰ
R- MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ ϭϯϰ
S- NAFAKA DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ ϭϯϱ
T- TAHLİYE DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ ϭϯϱ
U- KİRA TESPİTİ DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ . ϭϯϱ
V- ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ VE TAKSİM DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ ϭϯϲ
Y- TÜKETİCİ KREDİ TAKSİTLERİNİN UYARLANMASI DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ . ϭϯϲ
Z- TÜKETİCİ ALEYHİNE AÇILAN HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVALARINDA
VEKÂLET ÜCRETİ. ϭϯϲ
AA- KISMİ DAVA VE BELİRSİZ ALACAK DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ . ϭϯϲ
BB- BAZI KAMU ALACAKLARIYLA İLGİLİ DAVALARDA VEKÂLET ÜCRETİ ϭϯϳ
CC- CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ ϭϯϳ
DD- HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASI HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ. ϭϯϴ
EE- İCRA MAHKEMELERİNDE VEKÂLET ÜCRETİ ϭϯϴ
FF- KADASTRO MAHKEMELERİNDE VEKÂLET ÜCRETİ ϭϯϴ
GG- KAMU TARAFINDAN AÇILAN BAZI DAVALARDA VEKÂLET ÜCRETİ ϭϯϵ
HH- DİĞER SIFATLA GÖRÜLEN DAVALARDA VEKÂLET ÜCRETİ ϭϯϵ
II- SERİ DAVALARDA VEKÂLET ÜCRETİ ϭϯϵ
JJ- VEKİLİN DAVA VEKİLİ VEYA DAVA TAKİPÇİSİ OLMASI HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ ϭϰϬ
İçindekiler 15
KK- BANKACILIK KANUNUNDA DÜZENLENEN SORUMLULUK DAVALARINDA VEKÂLET
ÜCRETİ ϭϰϬ
LL- KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ ϭϰϬ
MM-KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARINDA VEKÂLET
ÜCRETİ ϭϰϬ
NN- DAVALI KAMU KURUMUNUN ZORUNLU HASIM OLMASI HALİNDE VEKÂLET
ÜCRETİ ϭϰϭ
OO- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.ϭϰϭ
§ ϴ
FAİZ TALEBİ HAKKINDA HÜKÜM KURULMASI.ϭϱϱ
A- HÜKÜMDE FAİZ.ϭϱϱ
B- FAİZE FAİZ YASAĞININ GÖZETİLEREK HÜKÜM KURULMASIϭϱϲ
C- TİCARİ İŞLERDE AVANS FAİZİ İSTENİP İSTENMEDİĞİ GÖZETİLEREK HÜKÜM
KURULMASI.ϭϱϴ
D- YABANCI PARA BORCUNDA ÖZEL FAİZ KURALLARI GÖZETİLEREK HÜKÜM
KURULMASI.ϭϱϴ
E- BORÇLUNUN TEMERRÜDE DÜŞTÜĞÜ TARİH GÖZETİLEREK HÜKÜM KURULMASI .ϭϲϬ
F- ISLAH EDİLEN BÖLÜM İÇİN TEMERRÜDÜN HANGİ TARİHTE GERÇEKLEŞTİĞİ
GÖZETİLEREK HÜKÜM KURULMASI ϭϲϭ
G- FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHLERİNE İLİŞKİN ÖZEL YASA HÜKÜMLERİ GÖZETİLEREK
HÜKÜM KURULMASI.ϭϲϭ
H- FAİZ TAVAN SINIRLARI GÖZETİLEREK HÜKÜM KURULMASIϭϲϯ
I- TALEPLE BAĞLILIK KURALI GÖZETİLEREK FAİZE İLİŞKİN HÜKÜM KURULMASI ϭϲϯ
J- İŞLEMİŞ FAİZ TALEBİ HAKKINDA HÜKÜM KURULMASI GEREKİP GEREKMEDİĞİ .ϭϲϰ
K- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.ϭϲϰ
§ ϵ
HÜKÜMDE İCRA İNKAR TAZMİNATI TALEBİNİN KARŞILANMASI .ϭϳϭ
A- İCRA İNKAR VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI TALEPLERİNİN HÜKÜMDE KARŞILANMASI.ϭϳϭ
B- İCRA İNKAR VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI DÜZENLEMELERİ .ϭϳϭ
C- ALACAĞIN LİKİT OLMASI HALİNDE İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ ϭϳϯ
D- İŞLEMİŞ FAİZ HAKKINDA DA İCRA İNKAR - KÖTÜNİYET TAZMİNATINA
HÜKMEDİLMESİ ϭϳϰ
E- FAİZ ORANINA İTİRAZ HALİNDE İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ ϭϳϲ
F- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.ϭϳϲ
§ ϭϬ
HÜKÜMDE YASAYOLU VE SÜRESİNİN GÖSTERİLMESİ.ϭϴϯ
A- HÜKÜMDE YASA YOLUNUN GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU .ϭϴϯ
B- YASA YOLUNU DOĞRU BELİRLEMENİN ÖNEMİ.ϭϴϰ
16 İçindekiler
C- İSTİNAF YOLUNA TABİ KARARLAR VE İSTİNAF SÜRESİ ϭϴϰ
ϭ- HMK hüküŵleriŶe Göre İstiŶafa Taďi Kararlar ǀe İstiŶaf Süresi . ϭϴϰ
Ϯ- İİK HüküŵleriŶe Göre İstiŶafa Taďi Kararlar ǀe İstiŶaf Süresi. ϭϴϲ
ϯ- İş Mahkeŵeleri KaŶuŶu HüküŵleriŶe Göre İstiŶafa Taďi Kararlar ǀe İstiŶaf
Süresi ϭϴϲ
ϰ- Katılŵa YoluLJla İstiŶafa Taďi Kararlar ǀe İstiŶaf Süresi. ϭϴϳ
D- DOĞRUDAN YENİ HÜKÜMLERE GÖRE TEMYİZ YASA YOLUNA TABİ İLK DERECE
MAHKEMESİ KARARLARI ϭϴϴ
E- ÖNCEKİ HÜKÜMLERE GÖRE TEMYİZ YASA YOLUNA TABİ İLK DERECE
MAHKEMESİ KARARLARI VE TEMYİZ SÜRESİ ϭϴϴ
ϭ- HUMK’ŶuŶ ÖŶĐeki HüküŵleriŶe Göre TeŵLJize Taďi Kararlar ǀe TeŵLJiz Süresi . ϭϴϴ
Ϯ- İş Mahkeŵeleri KaŶuŶu’ŶuŶ ÖŶĐeki HüküŵleriŶe Göre TeŵLJize Taďi
Kararlar ǀe TeŵLJiz Süresi . ϭϴϵ
ϯ- İĐra iflas KaŶuŶu’ŶuŶ ÖŶĐeki HüküŵleriŶe Göre TeŵLJize Taďi Kararlar ǀe
TeŵLJiz Süresi ϭϴϵ
F- İLK DERECE MAHKEMESİ KARARINDA YASA YOLUNUN GÖSTERİLME ŞEKLİNE
İLİŞKİN ÖRNEKLER. ϭϴϵ
ϭ- ÖrŶekler HakkıŶda Açıklaŵa ϭϴϵ
Ϯ- HMK’daki Hüküŵlere Göre İstiŶafa Taďi Kararlar YöŶüŶdeŶ . ϭϵϬ
a- İki Taraf İçiŶ de İstiŶaf Yolu Açıksa ϭϵϬ
ď- DaǀaĐı İçiŶ İstiŶaf Yolu Açık Daǀalı İçiŶ KesiŶse ϭϵϬ
Đ- Daǀalı İçiŶ İstiŶaf Yolu Açık DaǀaĐı İçiŶ KesiŶse ϭϵϬ
d- İki Taraf İçiŶ KesiŶse . ϭϵϬ
ϯ- HUMK’daki TeŵLJiz HüküŵleriŶe Taďi Kararlar YöŶüŶdeŶ. ϭϵϭ
a- İki Taraf İçiŶ de HUMK’Ŷa Taďi TeŵLJiz Yolu Açıksa ϭϵϭ
İçindekiler 17
ϲ- HMK’ŶuŶ Farklı DüzeŶleŵe Yaptığı Haller ϭϵϱ
a- HakiŵiŶ Reddi TaleďiLJle İlgili MerĐi Kararları .ϭϵϱ
ď- İstiŶaf BaşǀurusuŶuŶ SüresiŶde YapılŵadığıŶdaŶ Reddi ϭϵϱ
Đ- Giderler Yatırılŵadığı İçiŶ İstiŶaf BaşǀurusuŶdaŶ Vazgeçŵiş SaLJılŵa ϭϵϲ
§ ϭϭ
GÖREVSİZLİK NEDENİYLE DAVANIN USULDEN REDDİ KARARI ϭϵϳ
A- GÖREVSİZLİK KARARI ϭϵϳ
B- ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ ϭϵϴ
C- SULH HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ ϭϵϴ
D- ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ ϮϬϬ
E- AİLE MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ ϮϬϯ
F- İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ ϮϬϰ
G- TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ ϮϬϱ
H- KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ .ϮϬϱ
I- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ ϮϬϳ
J- DENİZCİLİK İHTİSAS MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ ϮϬϴ
K- GÖREVSİZLİK KARARINDA YER ALACAK UNSURLAR ϮϬϴ
L- İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ϮϬϵ
M- ÖRNEK KARARLAR.Ϯϭϵ
♦♦ Başka ŵahkeŵeŶiŶ göreǀli olŵası ŶedeŶiLJle daǀaŶıŶ usuldeŶ reddi kararı .ϮϮϭ
♦♦ TTK’da düzeŶleŶeŶ koŶuda tiĐaret ŵahkeŵesiŶiŶ göreǀli olŵası ŶedeŶiLJle
daǀaŶıŶ usuldeŶ reddi kararı .ϮϮϮ
♦♦ Taraflar taĐir ǀe daǀa tiĐari işletŵeleriLJle ilgili olup tiĐaret ŵahkeŵesiŶiŶ
göreǀli olŵası ŶedeŶiLJle daǀaŶıŶ usuldeŶ reddi kararı .ϮϮϯ
♦♦ TTK ϰ. ŵaddede saLJılaŶ daǀalara ďakŵaLJa tiĐaret ŵahkeŵesiŶiŶ göreǀli
olŵası ŶedeŶiLJle daǀaŶıŶ usuldeŶ reddi kararı .ϮϮϰ
♦♦ Özel LJasadaki kurala daLJalı olarak tiĐaret ŵahkeŵesiŶiŶ göreǀli olŵası
ŶedeŶiLJle daǀaŶıŶ usuldeŶ reddi kararı ϮϮϲ
♦♦ AsliLJe hukuk ŵahkeŵesiŶiŶ göreǀli olŵası ŶedeŶiLJle daǀaŶıŶ usuldeŶ reddi
kararıϮϮϳ
♦♦ Sulh hukuk ŵahkeŵesiŶiŶ göreǀli olŵası ŶedeŶiLJle daǀaŶıŶ usuldeŶ reddi
kararıϮϮϴ
♦♦ TüketiĐi ŵahkeŵesiŶiŶ göreǀli olŵası ŶedeŶiLJle daǀaŶıŶ usuldeŶ reddi kararı ϮϮϵ
♦♦ Fikri ǀe SiŶai Haklarla ilgili ŵahkeŵeŶiŶ göreǀli olŵası ŶedeŶiLJle daǀaŶıŶ
usuldeŶ reddi kararı.ϮϯϬ
♦♦ Kadastro ŵahkeŵesiŶiŶ göreǀli olŵası ŶedeŶiLJle daǀaŶıŶ usuldeŶ reddi
kararıϮϯϭ
♦♦ Aile ŵahkeŵesiŶiŶ göreǀli olŵası ŶedeŶiLJle daǀaŶıŶ usuldeŶ reddi kararıϮϯϮ
18 İçindekiler
§ ϭϮ
KESİN YETKİ NEDENİYLE DAVANIN USULDEN REDDİ KARARI . Ϯϯϯ
A- AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI . Ϯϯϯ
B- KARARDA YER ALACAK UNSURLAR. Ϯϯϰ
C- İLGİLİ YARGITAY KARARLARI. Ϯϯϱ
D- ÖRNEK KARARLAR Ϯϰϯ
♦♦ KesiŶ LJetki ŶedeŶiLJle daǀaŶıŶ usuldeŶ reddi kararı ;koŶuLJa göre doldurulaĐakͿ Ϯϰϱ
♦♦ TaşıŶŵazıŶ aLJŶıŶdaŶ doğaŶ daǀada taşıŶŵazıŶ ďuluŶduğu LJer
ŵahkeŵesiŶiŶ kesiŶ LJetkisi ŶedeŶiLJle daǀaŶıŶ usuldeŶ reddi kararı . Ϯϰϲ
♦♦ Özel hukuk tüzel kişisi ile ortak arasıŶda ortaklık ǀeLJa üLJelik ilişkisiLJle ilgili
daǀaŶıŶ tüzel kişi ŵerkezi ŵahkeŵesiŶiŶ kesiŶ LJetkilı olŵası ŶedeŶiLJle
daǀaŶıŶ usuldeŶ reddi kararı. Ϯϰϳ
♦♦ İki aLJrı kesiŶ LJetki kuralı ďuluŶŵası haliŶde haŶgisiŶiŶ öŶĐelikli olduğu
ďelirleŶerek ǀerileŶ daǀaŶıŶ usuldeŶ reddi kararı. Ϯϰϴ
♦♦ Nüfus kaLJdıŶıŶ düzeltilŵesi daǀasıŶda LJerleşiŵ LJeri ŵahkeŵesiŶiŶ kesiŶ
LJetkisi ŶedeŶiLJle daǀaŶıŶ usuldeŶ reddi kararı. ϮϱϬ
§ ϭϯ
YETKİSİZLİK KARARI. Ϯϱϭ
A- YETKİ İTİRAZININ İLERİ SÜRÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI Ϯϱϭ
B- YETKİSİZLİK KARARINDA YER ALACAK UNSURLAR Ϯϱϲ
C- ÖRNEK KARARLAR Ϯϱϳ
♦♦ Yetkisizlik kararı. Ϯϱϴ
§ ϭϰ
DAVA ŞARTI YOKLUĞU NEDENİYLE DAVANIN USULDEN REDDİ . Ϯϱϵ
A- DAVA ŞARTLARI Ϯϱϵ
B- DAVA ŞARTLARININ İNCELENMESİ . Ϯϲϭ
C- DAVA ŞARTI YOKLUĞU HALİNDE DAVANIN USULDEN REDDİ. ϮϲϮ
D- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI Ϯϲϯ
E- KARAR UNSURLARI . Ϯϲϲ
F- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . Ϯϲϳ
♦♦ Daǀa şartı LJokluğu ŶedeŶiLJle daǀaŶıŶ usuldeŶ reddi kararı Ϯϲϴ
§ ϭϱ
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI Ϯϲϵ
A- YAZILI USULE TABİ DAVALARIN ϯ. KEZ TAKİPSİZ BIRAKILMASI NEDENİYLE
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI . Ϯϲϵ
B- BASİT USULE TABİ DAVALARIN Ϯ. KEZ TAKİPSİZ BIRAKILMASI NEDENİYLE
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI . Ϯϲϵ
İçindekiler 19
C- İŞLEMDEN KALDIRILAN DAVANIN ÜÇ AY İÇİNDE YENİLENMEMESİ NEDENİYLE
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARIϮϲϵ
D- HARÇ EKSİĞİ TAMAMLANMADIĞI İÇİN İŞLEMDEN KALDIRILAN DAVANIN ϯ AY
İÇİNDE HARÇ TAMAMLANARAK YENİLENMEMESİ NEDENİYLE DAVANIN
AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI ϮϳϬ
E- DAVA DİLEKÇESİNDEKİ EKSİKLİĞİN TAMAMLANMAMASI NEDENİYLE DAVANIN
AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI Ϯϳϭ
F- SÜRESİ İÇİNDE DOSYANIN GÖREVLİ VEYA YETKİLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ
İÇİN BAŞVURULMAMASI NEDENİYLE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI .Ϯϳϭ
G- SÜRESİ İÇİNDE TEMSİL EKSİKLİĞİN TAMAMLANMAMASI NEDENİYLE DAVANIN
AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI ϮϳϮ
H- KADASTRO MAHKEMESİNDE DAVA SEBEP VE DELİLLERİNİN BİLDİRİLMEMESİ
NEDENİYLE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI .ϮϳϮ
I- DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARINDA YER ALACAK UNSURLAR .Ϯϳϯ
J- İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .Ϯϳϰ
K- ÖRNEK KARARLAR.Ϯϳϳ
♦♦ Yazılı usule taďi daǀaŶıŶ üçüŶĐü kez takipsiz ďırakılŵası ŶedeŶiLJle daǀaŶıŶ
açılŵaŵış saLJılŵası kararı .Ϯϳϵ
♦♦ Basit usule taďi daǀaŶıŶ ikiŶĐi kez takipsiz ďırakılŵası ŶedeŶiLJle daǀaŶıŶ
açılŵaŵış saLJılŵası kararı .ϮϴϬ
♦♦ Üç aLJlık süresi içiŶde LJeŶileŶŵeLJeŶ daǀaŶıŶ açılŵaŵış saLJılŵası kararıϮϴϭ
♦♦ Eksik harç taŵaŵlaŶŵadığı içiŶ işleŵdeŶ kaldırılaŶ ǀe üç aLJlık süresi içiŶde
LJeŶileŶŵeLJeŶ daǀaŶıŶ açılŵaŵış saLJılŵası kararı ϮϴϮ
♦♦ Daǀa dilekçesiŶdeki eksiklikleriŶ taŵaŵlaŶŵaŵası ŶedeŶiLJle daǀaŶıŶ
açılŵaŵış saLJılŵası kararı .Ϯϴϯ
♦♦ DosLJaŶıŶ göreǀli ŵahkeŵeLJe göŶderilŵesi içiŶ süresiŶde
ďaşǀurulŵadığıŶdaŶ daǀaŶıŶ açılŵaŵış saLJılŵası kararı Ϯϴϰ
♦♦ DosLJaŶıŶ LJetkili ŵahkeŵeLJe göŶderilŵesi içiŶ süresiŶde
ďaşǀurulŵadığıŶdaŶ daǀaŶıŶ açılŵaŵış saLJılŵası kararı Ϯϴϱ
♦♦ Teŵsil LJa da iziŶ ďelgesiŶiŶ suŶulŵaŵası ŶedeŶiLJle daǀaŶıŶ açılŵaŵış
saLJılŵası kararı Ϯϴϲ
♦♦ Kadastro MahkeŵesiŶde daǀa seďep ǀe delilleri ďildirilŵediğiŶdeŶ daǀaŶıŶ
açılŵaŵış saLJılŵası kararı .Ϯϴϳ
§ ϭϲ
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ KARARI Ϯϴϵ
A- AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARIϮϴϵ
C- KARAR UNSURLARI .Ϯϵϯ
D- ÖRNEK KARARLAR.Ϯϵϰ
♦♦ ALJŶı LJargı çeǀresiŶdeki dosLJa ile ďirleştirŵe kararı.Ϯϵϱ
♦♦ Farklı LJargı çeǀresiŶdeki dosLJa ile ďirleştirŵe kararı.Ϯϵϲ
20 İçindekiler
§ ϭϳ
DAVANIN KONUSUZ KALMASI NEDENİYLE KARAR VERİLMESİNE
YER OLMADIĞINA KARARI. Ϯϵϳ
A- AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI . Ϯϵϳ
B- HÜKÜM SONUCU UNSURLARI ϯϬϭ
C- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϯϬϮ
♦♦ ÖŶ iŶĐeleŵe tutaŶağı iŵzalaŶdıktaŶ soŶra ǀerileŶ daǀaŶıŶ kalŵası
ŶedeŶiLJle karar ǀerilŵesiŶe LJer olŵadığı kararı . ϯϬϯ
§ ϭϴ
DAVANIN GERİ ALINMASI NEDENİYLE KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI. ϯϬϱ
A- AÇIKLAMALAR ϯϬϱ
B- HÜKÜM SONUCU UNSURLARI ϯϬϳ
C- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϯϬϴ
♦♦ ÖŶ iŶĐeleŵe tutaŶağı iŵzalaŶdıktaŶ soŶra ǀerileŶ daǀaŶıŶ geri alıŶŵası
;atiLJe ďırakılŵasıͿ ŶedeŶiLJle karar ǀerilŵesiŶe LJer olŵadığı kararı ϯϬϵ
§ ϭϵ
TARAFLARIN SULH OLMASI NEDENİYLE VERİLEN KARAR . ϯϭϭ
A- AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI . ϯϭϭ
B- HÜKÜM SONUCU UNSURLARI ϯϭϴ
C- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϯϮϬ
♦♦ ÖŶ iŶĐeleŵe tutaŶağı iŵzalaŶŵadaŶ öŶĐe sulhe daLJalı olarak ǀerileŶ
kısŵeŶ kaďul kararı . ϯϮϭ
§ ϮϬ
DAVANIN FERAGAT NEDENİYLE REDDİ KARARI . ϯϮϯ
A- AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI . ϯϮϯ
B- HÜKÜM SONUCU UNSURLARI ϯϮϳ
C- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϯϮϳ
♦♦ ÖŶ iŶĐeleŵe tutaŶağı iŵzalaŶŵadaŶ öŶĐe ilk oturuŵda ǀerileŶ daǀaŶıŶ
feragat ŶedeŶiLJle reddi kararı. ϯϮϵ
§ Ϯϭ
KABUL BEYANI NEDENİYLE DAVANIN KABULÜ KARARI ϯϯϭ
A- AÇIKLAMALAR ϯϯϭ
B- HÜKÜM SONUCU UNSURLARI ϯϯϰ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϯϯϲ
♦♦ ÖŶ iŶĐeleŵe tutaŶağı iŵzalaŶŵadaŶ öŶĐe ilk oturuŵda ǀeLJa öŶĐesiŶde
ǀerileŶ, kaďul ďeLJaŶı ŶedeŶiLJle daǀaŶıŶ kaďulü kararı . ϯϯϳ
İçindekiler 21
§ ϮϮ
YASA YOLU BAŞVURUSU NEDENİYLE VERİLEN KARARLARϯϯϵ
A- GENEL AÇIKLAMA .ϯϯϵ
B- İLK DERECE MAHKEMESİ TARAFINDAN İSTİNAF DİLEKÇESİNİN REDDİ .ϯϯϵ
C- İLK DERECE MAHKEMESİ TARAFINDAN İSTİNAF BAŞVURUSUNUN YAPILMAMIŞ
SAYILMASI.ϯϰϬ
D- İSTİNAF BAŞVURUSUNDAN FERAGAT ;VAZGEÇMEͿ .ϯϰϬ
E- HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE MAHKEMECE TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİϯϰϭ
F- HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMYİZ BAŞVURUSUNUN YAPILMAMIŞ SAYILMASIϯϰϭ
G- HUMK HÜKÜMLERİNE GÖRE MAHKEMECE TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ .ϯϰϯ
H- HUMK HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMYİZ BAŞVURUSUNUN YAPILMAMIŞ SAYILMASI .ϯϰϯ
I- HUMK HÜKÜMLERİNE GÖRE KARAR DÜZELTMEDE MAHKEMECE SÜRE VE
MİKTAR NEDENİYLE KOŞULLARIN İNCELENEMEYECEĞİϯϰϰ
J- ÖRNEK İLK DERECE MAHKEMESİ KARARLARIϯϰϱ
♦♦ İçerik olarak kesiŶ olaŶ karara ilişkiŶ istiŶaf ďaşǀurusuŶuŶ İDM tarafıŶdaŶ
reddiŶe ilişkiŶ karar .ϯϰϲ
♦♦ İş ŵahkeŵesi tarafıŶdaŶ ŵiktar olarak kesiŶ karara ilişkiŶ istiŶaf
ďaşǀurusuŶuŶ reddi kararı ;ϮϬ.Ϭϳ.ϮϬϭϲ -Ϯϰ.ϭϬ.ϮϬϭϳ arası ǀerileŶ kararlardaͿ .ϯϰϳ
♦♦ İDM tarafıŶdaŶ ŵiktar olarak kesiŶ karara ilişkiŶ istiŶaf ďaşǀurusuŶuŶ reddi
kararıϯϰϴ
♦♦ İĐra hukuk ŵahkeŵesi tarafıŶdaŶ ŵiktar olarak kesiŶ karara ilişkiŶ istiŶaf
ďaşǀurusuŶuŶ reddi kararı.ϯϰϵ
♦♦ İlk dereĐe ŵahkeŵesi tarafıŶdaŶ, kaŶuŶi süre geçtikteŶ soŶra LJapılaŶ
istiŶaf ďaşǀurusuŶuŶ reddi kararıϯϱϬ
♦♦ İş ŵahkeŵesi tarafıŶdaŶ, kaŶuŶi süre geçtikteŶ soŶra LJapılaŶ istiŶaf
ďaşǀurusuŶuŶ reddi kararı ;ϮϬ.Ϭϳ.ϮϬϭϲ -Ϯϰ.ϭϬ.ϮϬϭϳ arası ǀerileŶ kararlardaͿ .ϯϱϭ
♦♦ İĐra hukuk ŵahkeŵesi tarafıŶdaŶ istiŶaf ďaşǀurusu süresiŶde
LJapılŵadığıŶdaŶ ǀerileŶ ret kararı.ϯϱϮ
♦♦ İDM tarafıŶdaŶ, hakiŵiŶ reddiŶde kaŶuŶi süre geçtikteŶ soŶra LJapılaŶ
istiŶaf ďaşǀurusuŶuŶ reddi kararıϯϱϯ
♦♦ İDM tarafıŶdaŶ İstiŶaf ďaşǀurusuŶuŶ süresiŶde LJapılŵadığıŶdaŶ reddiŶe
ilişkiŶ kararıŶ ďir haftalık süre geçtikteŶ soŶra istiŶaf ďaşǀurusu LJapılŵası
ŶedeŶiLJle reddi kararıϯϱϰ
♦♦ İstiŶaf ďaşǀurusuŶdaŶ soŶra istiŶaftaŶ feragat ŶedeŶiLJle İDM kararı.ϯϱϱ
♦♦ VerileŶ süre içiŶde harç taŵaŵlaŶŵadığıŶdaŶ İDM’ŶiŶ ǀerdiği ďaşǀuruŶuŶ
LJapılŵaŵış saLJılŵası kararı .ϯϱϲ
♦♦ İstiŶaf ďaşǀurusuŶdaŶ soŶra aŶĐak dosLJa BAM’Ŷe göŶderilŵedeŶ öŶĐe
daǀadaŶ feragat ŶedeŶiLJle ǀerileŶ İDM kararı ϯϱϳ
22 İçindekiler
§ Ϯϯ
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ . ϯϱϵ
A- ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN KURALLAR . ϯϱϵ
ϭ- Teŵel ǀe Özel DüzeŶleŵeler ϯϱϵ
Ϯ- ZaŵaŶaşıŵı Süreleri . ϯϲϬ
ϯ- ZaŵaŶaşıŵı SüreleriŶiŶ HesaplaŶŵası. ϯϲϬ
ϰ- ZaŵaŶaşıŵı BaşlaŶgıĐı ϯϲϬ
ϱ- ZaŵaŶaşıŵıŶıŶ Durŵası. ϯϲϭ
ϲ- ZaŵaŶaşıŵıŶıŶ Kesilŵesi ǀe LJeŶideŶ ďaşlaŵası ϯϲϮ
ϳ- TeŵLJiz ǀeLJa İstiŶaf AşaŵasıŶıŶ Uzaŵası HaliŶde AlaĐağıŶ ZaŵaŶaşıŵıŶa
Uğraŵası ϯϲϯ
ϴ- ZaŵaŶaşıŵıŶdaŶ Faragat . ϯϲϰ
ϵ- RehiŶli AlaĐakta ZaŵaŶaşıŵı ϯϲϰ
ϭϬ- DaǀaŶıŶ ReddiŶde Ek süre ϯϲϰ
ϭϭ- ZaŵaŶaşıŵı HakkıŶda TBK’daki Diğer geŶel Kurallar . ϯϲϰ
ϭϮ- RehiŶli AlaĐakta ZaŵaŶaşıŵı ϯϲϱ
B- ZAMANAŞIMININ İLERİ SÜRÜLMESİ . ϯϲϱ
C- ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ ϯϲϱ
D- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ϯϲϱ
C- ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI . ϯϳϲ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϯϳϳ
♦♦ DaǀaŶıŶ zaŵaŶaşıŵı ŶedeŶiLJle reddi kararı . ϯϳϴ
DAVA TÜRLERİNE GÖRE
HÜKÜM VE GEREKÇE
GENEL DAVA TÜRLERİ
§ Ϯϰ
ALACAK DAVASI ϯϴϯ
A- HUKUKİ SEBEP ϯϴϯ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR. ϯϴϯ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI . ϯϴϯ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϯϴϰ
♦♦ AlaĐak daǀasıŶıŶ kısŵeŶ kaďulü kararı ϯϴϱ
§ Ϯϱ
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI. ϯϴϳ
A- HUKUKİ SEBEP ϯϴϳ
İçindekiler 23
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .ϯϴϳ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARIϯϴϴ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϯϵϬ
♦♦ İtirazıŶ iptâli daǀasıŶıŶ kısŵeŶ kaďulü kararı.ϯϵϭ
§ Ϯϲ
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ϯϵϯ
A- HUKUKİ SEBEP.ϯϵϯ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .ϯϵϰ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϯϵϰ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϯϵϱ
♦♦ TazŵiŶat daǀasıŶıŶ kısŵeŶ kaďulü kararıϯϵϲ
§ Ϯϳ
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ϯϵϵ
A- HUKUKİ SEBEP.ϯϵϵ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .ϯϵϵ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϯϵϵ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϰϬϬ
♦♦ . . . . ŶedeŶiLJle açılaŶ tapu iptâli ǀe tesĐil daǀasıŶıŶ kaďulü kararı ϰϬϮ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KONULARI
§ Ϯϴ
DESTEKTEN YOKSUNLUK TAZMİNATI .ϰϬϳ
A- HUKUKİ SEBEP.ϰϬϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϰϬϳ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϰϭϵ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϰϮϬ
♦♦ DestekteŶ LJoksuŶluk ŶedeŶiLJle ŵaddi tazŵiŶat daǀasıŶıŶ kısŵeŶ kaďulü
kararıϰϮϭ
§ Ϯϵ
AŞKIN ZARAR ;MUNZAM ZARARͿ ALACAĞI DAVASI .ϰϮϯ
A- HUKUKİ SEBEP.ϰϮϯ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϰϮϯ
24 İçindekiler
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϰϮϲ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϰϮϳ
♦♦ AşkıŶ zarar ;ŵuŶzaŵ zararͿ alaĐağı daǀasıŶıŶ kısŵeŶ kaďulü kararı ϰϮϴ
§ ϯϬ
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ϰϯϭ
A- HUKUKİ SEBEP ϰϯϭ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϰϯϭ
ϭ- Yasalardaki Kurallar HakkıŶda ϰϯϭ
Ϯ- Kişilik HaklarıŶa Saldırı, Kişilik HakkıŶıŶ ZedeleŶŵesi NedeŶiLJle . ϰϯϭ
ϯ- Ölüŵ ǀe BedeŶsel Zararlar NedeŶiLJle ϰϯϲ
ϰ- ϰϳϮϭ SaLJılı Türk MedeŶi KaŶuŶuŶdaki Diğer Kurallar ϰϯϳ
ϱ- ϲϭϬϮ SaLJılı Türk TiĐaret KaŶuŶuŶdaki Kurallar . ϰϯϴ
ϲ- Diğer Yasalardaki MaŶeǀi TazŵiŶata İlişkiŶ Kurallar ϰϯϵ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI . ϰϰϭ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϰϰϮ
♦♦ MaŶeǀi tazŵiŶat daǀasıŶıŶ kısŵeŶ kaďulü kararı . ϰϰϯ
§ ϯϭ
İSMİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BUNA GÖRE NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI. ϰϰϱ
A- HUKUKİ SEBEP ϰϰϱ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARI ϰϰϱ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϰϰϴ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϰϰϵ
♦♦ İsiŵ değiştirŵe daǀasıŶıŶ kaďulü kararı ϰϱϭ
♦♦ İsiŵ değiştirŵe daǀasıŶıŶ reddi kararı ϰϱϮ
♦♦ İsiŵ değiştirŵe daǀasıŶda özel LJetki taşıLJaŶ ǀekâletŶaŵe suŶulŵadığıŶdaŶ
daǀaŶıŶ usuldeŶ reddi kararı. ϰϱϯ
♦♦ İsiŵ değiştirŵe daǀasıŶıŶ kesiŶ LJetkili LJerde açılŵadığıŶdaŶ daǀaŶıŶ
usuldeŶ reddi ;LJetkisizlikͿ kararı . ϰϱϰ
♦♦ VelaLJeti ďirlikte kullaŶaŶlardaŶ ďiri tarafıŶdaŶ açılaŶ daǀaLJa diğeriŶiŶ
ŵuǀafakatı sağlaŶaŵadığıŶdaŶ daǀaŶıŶ usuldeŶ reddi kararı ϰϱϱ
§ ϯϮ
SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE BUNA GÖRE NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI . ϰϱϳ
A- HUKUKİ SEBEP ϰϱϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARI ϰϱϳ
İçindekiler 25
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϰϲϳ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϰϲϳ
♦♦ SoLJadı değişikliği daǀasıŶıŶ kaďulü kararıϰϲϵ
♦♦ SoLJadı değişikliği daǀasıŶıŶ reddi kararı ϰϳϬ
♦♦ SoLJadı değişikliği daǀasıŶda özel LJetki taşıLJaŶ ǀekâletŶaŵe
suŶulŵadığıŶdaŶ daǀaŶıŶ usuldeŶ reddi kararı ϰϳϭ
♦♦ SoLJadı değişikiği daǀasıŶıŶ kesiŶ LJetkili LJerde açılŵadığıŶdaŶ daǀaŶıŶ
usuldeŶ reddi ;LJetkisizlikͿ kararıϰϳϮ
§ ϯϯ
DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ ;YAŞ DÜZELTMEͿ DAVASI ϰϳϯ
A- HUKUKİ SEBEP.ϰϳϯ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϰϳϯ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϰϳϴ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϰϳϵ
♦♦ Yaş düzeltŵe daǀasıŶıŶ kaďulü kararıϰϴϬ
♦♦ Yaş düzeltŵe daǀasıŶıŶ reddi kararı ϰϴϭ
♦♦ Yaş düzeltŵe daǀasıŶ kesiŶ LJetkili LJerde açılŵadığıŶdaŶ usuldeŶ reddi
;LJetkisizlikͿ kararı.ϰϴϮ
§ ϯϰ
KİŞİNİN SAĞ OLDUĞUNUN TESPİTİ VE ÖLÜM KAYDININ İPTALİ DAVASI .ϰϴϯ
A- HUKUKİ SEBEP.ϰϴϯ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϰϴϯ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϰϴϲ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϰϴϳ
♦♦ Nüfusta ölü görüŶeŶ kişiŶiŶ sağ olduğuŶuŶ tespiti ǀe ölüŵ kaLJdıŶıŶ iptâli
daǀasıŶıŶ kaďulü kararıϰϴϴ
§ ϯϱ
NÜFUSTAKİ SAĞ KİŞİNİN ÖLÜ OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI .ϰϴϵ
A- HUKUKİ SEBEP.ϰϴϵ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϰϴϵ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϰϵϮ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϰϵϯ
♦♦ Nüfusta sağ görüŶeŶ kişiŶiŶ ölü olduğuŶuŶ tespiti daǀasıŶıŶ kaďulü kararı .ϰϵϰ
26 İçindekiler
§ ϯϲ
MÜKERRER NÜFUS KAYDININ İPTALİ DAVASI ϰϵϱ
A- HUKUKİ SEBEP ϰϵϱ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϰϵϱ
B- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI . ϰϵϳ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϰϵϴ
♦♦ Mükerrer Ŷüfus kaLJdıŶıŶ iptâli daǀasıŶıŶ kaďulü kararı ϰϵϵ
§ ϯϳ
NÜFUSTAKİ CİNSİYET KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI ϱϬϭ
A- HUKUKİ SEBEP ϱϬϭ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR. ϱϬϭ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϱϬϯ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϱϬϯ
♦♦ CiŶsiLJet kaLJdıŶıŶ düzeltilŵesi daǀasıŶıŶ kaďulü kararı . ϱϬϱ
♦♦ CiŶsiLJet kaLJdıŶıŶ düzeltilŵesi daǀasıŶıŶ, kesiŶ LJetkili LJerde açılŵadığıŶdaŶ
usuldeŶ reddi ;LJetkisizlikͿ kararı . ϱϬϲ
§ ϯϴ
VAKIF SENEDİNİN TESCİLİ DAVASI . ϱϬϳ
A- HUKUKİ SEBEP ϱϬϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI.
İçindekiler 27
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϱϮϳ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϱϯϯ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϱϯϯ
♦♦ Galle fazlasıŶa ŵüstehak ǀakıf eǀladı olduğuŶuŶ tespiti daǀasıŶıŶ kaďulü
kararıϱϯϱ
§ ϰϭ
DERNEĞİN FESHİ DAVASI .ϱϯϳ
A- HUKUKİ SEBEP.ϱϯϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϱϯϳ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϱϰϯ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϱϰϰ
♦♦ DerŶeğiŶ feshi daǀasıŶıŶ kaďulü kararıϱϰϱ
§ ϰϮ
DERNEK GENEL KURULU KARARININ İPTALİ DAVASI ϱϰϳ
A- HUKUKİ SEBEP.ϱϰϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϱϰϳ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϱϱϭ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϱϱϮ
♦♦ DerŶek geŶel kurulu kararıŶıŶ iptâli daǀasıŶıŶ kaďulü kararı ϱϱϯ
§ ϰϯ
MÜLKİYETE DAYALI EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL DAVASI.ϱϱϱ
A- HUKUKİ SEBEP.ϱϱϱ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϱϱϱ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϱϱϴ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϱϱϵ
♦♦ El atŵaŶıŶ öŶleŶŵesi ǀe kal daǀasıŶıŶ kısŵeŶ kaďulü kararıϱϲϭ
♦♦ İŵar uLJgulaŵası soŶuĐu oluşaŶ teĐaǀüz ŶedeŶiLJle açılaŶ el atŵaŶıŶ
öŶleŶŵesi ǀe kal daǀasıŶıŶ kaďulü kararı ϱϲϰ
§ ϰϰ
HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI ;ECRİMİSİLͿ DAVASI.ϱϲϳ
A- HUKUKİ SEBEP.ϱϲϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϱϲϳ
28 İçindekiler
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI . ϱϳϬ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϱϳϭ
♦♦ EĐriŵisil daǀasıŶıŶ kısŵeŶ kaďulü kararı. ϱϳϮ
♦♦ EĐriŵisil daǀasıŶıŶ reddi kararı ;iŶtifadaŶ ŵeŶ koşulu gerçekleşŵeŵişͿ ϱϳϱ
♦♦ EĐriŵisil daǀasıŶıŶ reddi kararı ;paLJdaşıŶ kullaŶdığı ďölüŵ olduğuŶdaŶͿ ϱϳϳ
♦♦ EĐriŵisil daǀasıŶıŶ reddi kararı ;daha öŶĐe ǀerileŶ oŶaLJ ŶedeŶiLJleͿ ϱϳϵ
§ ϰϱ
GEÇİT HAKKI KURULMASI DAVASI . ϱϴϭ
A- HUKUKİ SEBEP ϱϴϭ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARI ϱϴϭ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϱϴϯ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϱϴϰ
♦♦ Geçit hakkı kurulŵası daǀasıŶıŶ kaďulü kararı ϱϴϲ
§ ϰϲ
İPOTEĞİN FEKKİ DAVASI ϱϴϵ
A- HUKUKİ SEBEP ϱϴϵ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϱϴϵ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϱϵϵ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϲϬϬ
♦♦ İpoteğiŶ fekki daǀasıŶıŶ kaďulü kararı. ϲϬϭ
§ ϰϳ
KOMŞULUK HUKUKUNA AYKIRILIĞIN ÖNLENMESİ DAVASI . ϲϬϯ
A- HUKUKİ SEBEP ϲϬϯ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϲϬϯ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϲϭϭ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϲϭϮ
♦♦ Koŵşuluk hukuŶa aLJkırı daǀraŶışıŶ öŶleŶŵesi daǀasıŶıŶ kısŵeŶ kaďulü
kararı . ϲϭϯ
§ ϰϴ
MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ϲϭϱ
A- HUKUKİ SEBEP ϲϭϱ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϲϭϱ
İçindekiler 29
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARIϲϭϴ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϲϭϴ
♦♦ Muris ŵuǀazaası ŶedeŶiLJle tapu iptâli ǀe tesĐil daǀasıŶıŶ kısŵeŶ kaďulü
kararıϲϮϬ
§ ϰϵ
ÖNALIM NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASIϲϮϯ
A- HUKUKİ SEBEP.ϲϮϯ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϲϮϯ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARIϲϮϳ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϲϮϴ
♦♦ Yasal öŶalıŵ hakkı ŶedeŶiLJle tapu iptâli ǀe tesĐil daǀasıŶıŶ kaďulü kararıϲϮϵ
§ ϱϬ
İNANÇLI İŞLEM NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASIϲϯϯ
A- HUKUKİ SEBEP.ϲϯϯ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϲϯϯ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϲϯϳ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϲϯϳ
♦♦ İŶaŶçlı işleŵ ŶedeŶiLJle tapu iptâli ǀe tesĐil daǀasıŶıŶ kısŵeŶ kaďulü kararı.ϲϯϵ
§ ϱϭ
YOLSUZ TESCİL NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ϲϰϯ
A- HUKUKİ SEBEP.ϲϰϯ
B- GENEL AÇIKLAMALAR .ϲϰϯ
C- VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİYLE OLUŞAN YOLSUZ
TESCİLE İLİŞKİN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASIϲϰϱ
D- TESCİL DAYANAĞI İDARİ İŞLEMİN İPTAL EDİLMESİ NEDENİYLE OLUŞAN YOLSUZ
TESCİLE İLİŞKİN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASIϲϰϳ
E- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϲϰϴ
F- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϲϰϴ
♦♦ Yolsuz tesĐil ŶedeŶiLJle tapu iptâli ǀe tesĐil daǀasıŶıŶ kaďulü kararıϲϱϬ
♦♦ Vekâlet göreǀiŶiŶ kötüLJe kullaŶılŵası ŶedeŶiLJle tapu iptâli ǀe tesĐil
daǀasıŶıŶ kaďulü kararıϲϱϮ
♦♦ Yolsuz tesĐil ŶedeŶiLJle tapu iptâli ǀe tesĐil daǀasıŶıŶ daǀalıŶıŶ iLJiŶiLJetli
üçüŶĐü kişi olŵası ŶedeŶiLJle reddi kararıϲϱϱ
30 İçindekiler
§ ϱϮ
BAĞIŞTAN DÖNMEYE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI . ϲϱϳ
A- HUKUKİ SEBEP ϲϱϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϲϱϳ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϲϲϯ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϲϲϰ
♦♦ BağıştaŶ döŶŵe ŶedeŶiŶe daLJalı tapu iptâli ǀe tesĐil daǀasıŶıŶ kaďulü kararı . ϲϲϱ
§ ϱϯ
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI. ϲϲϳ
A- HUKUKİ SEBEP ϲϲϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϲϲϳ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϲϳϭ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϲϳϮ
♦♦ TaşıŶŵaz satış ǀaadi sözleşŵesiŶe daLJalı tapu iptâli ǀe tesĐil daǀasıŶıŶ
kaďulü kararı . ϲϳϯ
♦♦ TaşıŶŵaz satış ǀaadi sözleşŵesiŶe daLJalı tapu iptâli ǀe tesĐil daǀasıŶıŶ ifa
olaŶağı doğŵadaŶ açıldığıŶdaŶ reddi kararı . ϲϳϱ
♦♦ TaşıŶŵaz satış ǀaadi sözleşŵesiŶe daLJalı tapu iptâli ǀe tesĐil daǀasıŶıŶ
zaŵaŶaşıŵı ŶedeŶiLJle reddi kararı . ϲϳϳ
§ ϱϰ
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İFA EDİLEMEMESİ NEDENİYLE
TAZMİNAT DAVASI ϲϳϵ
A- HUKUKİ SEBEP ϲϳϵ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR. ϲϳϵ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϲϴϮ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϲϴϮ
♦♦ TaşıŶŵaz satış ǀaadi sözleşŵesiŶiŶ ifa edilŵeŵesi ŶedeŶiLJle tazŵiŶat
daǀasıŶıŶ kısŵeŶ kaďulü kararı . ϲϴϰ
§ ϱϱ
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN MUVAZAA NEDENİYLE İPTALİ DAVASI. ϲϴϳ
A- HUKUKİ SEBEP ϲϴϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϲϴϳ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI . ϲϴϵ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϲϵϬ
♦♦ TaşıŶŵaz satış ǀaadi sözleşŵesiŶiŶ ŵuǀazaa ŶedeŶiLJle iptâli daǀasıŶıŶ
kaďulü kararı . ϲϵϭ
İçindekiler 31
§ ϱϲ
TAPUSUZ TAŞINMAZIN TESCİLİ DAVASIϲϵϯ
A- HUKUKİ SEBEP.ϲϵϯ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARI ϲϵϯ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARIϳϬϱ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϳϬϲ
♦♦ TMK ϳϭϯ/ϭ. ŵaddeLJe göre açılaŶ tapusız taşıŶŵazıŶ tesĐili daǀasıŶıŶ
kısŵeŶ kaďulü kararıϳϬϳ
§ ϱϳ
ŞERHİN TERKİNİ DAVASI ϳϬϵ
A- HUKUKİ SEBEP.ϳϬϵ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϳϬϵ
ϭ- TMK’daki GeŶel DüzeŶleŵeler .ϳϬϵ
Ϯ- TMK’daki Özel DüzeŶleŵelerϳϭϬ
ϯ- Ϯϲϰϰ SaLJılı Tapu KaŶuŶuŶdaki DüzeŶleŵeler.ϳϭϯ
ϰ- Tapu SiĐil TüzüğüŶdeki DüzeŶleŵeler ϳϭϯ
ϱ- ϮϬϬϰ SaLJılı İĐra İflas KaŶuŶuŶdaki DüzeŶleŵelerı.ϳϭϱ
ϲ- ϰϳϯϳ SaLJılı EŶdüstri Bölgeleri KaŶuŶuŶdaki DüzeŶleŵeler ϳϭϳ
ϳ- ϰϳϬϲ SaLJılı HaziŶeLJe Ait TaşıŶŵazlarıŶ DeğerleŶdirilŵesi … HakkıŶda
KaŶuŶdaki düzeŶleŵeler ϳϭϳ
ϴ- ϯϬϵϰ SaLJılı İŵar KaŶuŶuŶdaki DüzeŶleŵeler .ϳϭϴ
ϵ- ϮϵϰϮ SaLJılı Kaŵulaştırŵa KaŶuŶuŶdaki DüzeŶleŵeler.ϳϭϵ
ϭϬ- ϲϯϰ SaLJılı Kat MülkiLJeti KaŶuŶuŶdaki DüzeŶleŵelerϳϮϬ
ϭϭ- ϯϯϴϱ SaLJılı Küçük SaŶaLJi Bölgeleri İçiŶde Deǀletçe İŶşa Edilŵiş ÖrŶek SaŶaLJi
Sitesi İş YerleriŶiŶ ŵülkiLJetiŶiŶ deǀredilŵesi hakkıŶda KaŶuŶdaki DüzeŶleŵelerϳϮϬ
ϭϮ- Ϯϴϲϯ SaLJılı Kültür ǀe Taďiat VarlıklarıŶı Koruŵa KaŶuŶuŶdaki DüzeŶleŵelerϳϮϭ
ϭϯ- ϰϱϲϮ SaLJılı OrgaŶize SaŶaLJi Bölgeleri KaŶuŶuŶdaki DüzeŶleŵeler ϳϮϭ
ϭϰ- ϯϱϳϯ SaLJılı ZeLJtiŶĐiliğiŶ Islahı ǀe YaďaŶileriŶ Aşılattırılŵası HakkıŶda
KaŶuŶdaki DüzeŶleŵelerϳϮϭ
ϭϱ- ϱϵϱϳ SaLJılı Seďze ǀe MeLJǀeler İle Yeterli Arz ǀe Talep DeriŶliği BuluŶaŶ Diğer
MallarıŶ TiĐaretiŶiŶ DüzeŶleŶŵesi HakkıŶda KaŶuŶdaki DüzeŶleŵeler ϳϮϮ
ϭϲ- ϱϰϬϯ SaLJılı Toprak Koruŵa ǀe Arazi KullaŶıŵı KaŶuŶuŶdaki DüzeŶleŵeler.ϳϮϯ
ϭϳ- ϯϬϴϯ SaLJılı Sulaŵa AlaŶlarıŶda Arazi DüzeŶleŶŵesiŶe Dair Tarıŵ Reforŵu
KaŶuŶuŶdaki DüzeŶleŵelerϳϮϯ
ϭϴ- ÖrŶek YargıtaLJ KararlarıϳϮϰ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARIϳϯϬ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϳϯϭ
♦♦ ZeLJtiŶĐilik şerhiŶiŶ terkiŶi daǀasıŶıŶ kaďulü kararıϳϯϯ
♦♦ Muhdesat şerhiŶiŶ terkiŶi daǀasıŶıŶ kaďulü kararı .ϳϯϱ
32 İçindekiler
§ ϱϴ
TEREKENİN BORCA BATIK OLMASI NEDENİYLE MİRASIN HÜKMEN REDDİ DAVASI. ϳϯϳ
A- HUKUKİ SEBEP ϳϯϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϳϯϳ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI . ϳϯϵ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϳϯϵ
♦♦ MirasıŶ hükŵeŶ reddi daǀasıŶıŶ kaďulü kararı . ϳϰϭ
§ ϱϵ
VERASET İLAMININ İPTALİ DAVASI ϳϰϯ
A- HUKUKİ SEBEP ϳϰϯ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϳϰϯ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI . ϳϰϲ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϳϰϴ
♦♦ Veraset ilâŵıŶıŶ iptâli daǀasıŶıŶ kaďulü kararı . ϳϰϵ
§ ϲϬ
MİRASIN REDDİNİN İPTALİ DAVASI
;MurisiŶ AlaĐaklısıŶĐa TMK ϲϭϬ. MaddeLJe Göre AçılaŶͿ ϳϱϭ
A- HUKUKİ SEBEP ϳϱϭ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϳϱϭ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI . ϳϱϯ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϳϱϰ
♦♦ MirasıŶ reddiŶiŶ iptâli ;MurisiŶ alaĐaklısı tarafıŶdaŶ TMK ϲϭϬ. ŵaddeLJe
daLJalı açılaŶͿ daǀasıŶıŶ kaďulü kararı ϳϱϱ
§ ϲϭ
MİRASIN REDDİNİN İPTALİ DAVASI
;BorçluŶuŶ KeŶdi AlaĐaklısı TarafıŶdaŶ AçılaŶͿ ϳϱϳ
A- HUKUKİ SEBEP ϳϱϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϳϱϳ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI . ϳϲϭ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϳϲϭ
♦♦ MirasıŶ reddiŶiŶ iptâli ;ŵirası reddedeŶiŶ alaĐaklısı tarafıŶdaŶ açılaŶͿ
daǀasıŶıŶ kaďulü kararı . ϳϲϯ
İçindekiler 33
§ ϲϮ
MİRASIN REDDİNİN İPTALİ DAVASI
;MurisiŶ AlaĐaklısıŶĐa TMK ϲϭϴ. MaddeLJe Göre AçılaŶͿ.ϳϲϱ
A- HUKUKİ SEBEP.ϳϲϱ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϳϲϱ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϳϲϲ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϳϲϳ
♦♦ MirasıŶ reddiŶiŶ iptâli ;MurisiŶ alaĐaklısı tarafıŶdaŶ TMK ϲϭϴ. ŵaddeLJe
daLJalı açılaŶͿ daǀasıŶıŶ kaďulü kararı ϳϲϵ
§ ϲϯ
TENKİS DAVASI ϳϳϭ
A- HUKUKİ SEBEP.ϳϳϭ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϳϳϭ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϳϴϱ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϳϴϲ
♦♦ TeŶkis daǀasıŶıŶ kaďulü kararı.ϳϴϳ
§ ϲϰ
VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVASIϳϴϵ
A- HUKUKİ SEBEP.ϳϴϵ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϳϴϵ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϴϬϮ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϴϬϰ
♦♦ VasiLJetŶaŵeŶiŶ teŶfizi daǀasıŶıŶ ǀe teŶkis def’iŶiŶ kaďulü ile tapu iptâli ǀe
tesĐil kararı ϴϬϱ
§ ϲϱ
MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI.ϴϬϳ
A- HUKUKİ SEBEP.ϴϬϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϴϬϳ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϴϭϬ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϴϭϭ
♦♦ Miras seďeďiLJle istihkak ŶedeŶiŶe daLJalı tapu iptâli ǀe tesĐil daǀasıŶıŶ
kaďulü kararıϴϭϯ
♦♦ Miras seďeďiLJle istihkak ŶedeŶiŶe daLJalı alaĐak daǀasıŶıŶ kaďulü kararı .ϴϭϱ
34 İçindekiler
§ ϲϲ
MİRASTA DENKLEŞTİRME DAVASI . ϴϭϳ
A- HUKUKİ SEBEP ϴϭϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϴϭϳ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI . ϴϮϬ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϴϮϭ
♦♦ Mirasta deŶkleştirŵe daǀasıŶıŶ deŶkleştirŵe ďedeliŶe hükŵedilerek
kısŵeŶ kaďulü kararı . ϴϮϯ
§ ϲϳ
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
TESCİLİ DAVASI ϴϮϱ
A- HUKUKİ SEBEP ϴϮϱ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϴϮϱ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϴϯϯ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϴϯϱ
♦♦ Kaŵulaştırŵa ďedeliŶiŶ tespiti ǀe taşıŶŵazıŶ tesĐili daǀasıŶıŶ kaďulü kararı ϴϯϲ
§ ϲϴ
KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE ACELE EL KOYMA TALEBİ ϴϯϵ
A- HUKUKİ SEBEP ϴϯϵ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK
YARGITAY KARARLARI. ϴϯϵ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϴϰϯ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϴϰϰ
♦♦ Kaŵulaştırŵa ŶedeŶiLJle aĐele el koLJŵa kararı. ϴϰϱ
§ ϲϵ
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI . ϴϰϳ
A- HUKUKİ SEBEP ϴϰϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϴϰϳ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϴϱϯ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϴϱϰ
♦♦ Sıra ĐetǀeliŶe itiraz daǀasıŶıŶ kaďulü kararı ϴϱϱ
İçindekiler 35
§ ϳϬ
YABANCI MAHKEME VEYA HAKEM KARARININ TENFİZİ - TANINMASI DAVASI.ϴϱϳ
A- HUKUKİ SEBEP.ϴϱϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϴϱϳ
ϭ- TaŶıŵa ǀe TeŶfiz ALJrıŵıϴϱϳ
Ϯ- YaďaŶĐı Mahkeŵe KararıŶıŶ TeŶfiziϴϱϴ
ϯ- YaďaŶĐı Mahkeŵe KararıŶıŶ TaŶıŶŵasıϴϲϬ
ϰ- YaďaŶĐı Hakeŵ KararıŶıŶ TeŶfizi ϴϲϬ
ϱ- YaďaŶĐı Hakeŵ KararıŶıŶ TaŶıŶŵası.ϴϲϭ
ϲ- TaŶıŵa ǀe TeŶfizle İlgili YargıtaLJ kararları.ϴϲϭ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARIϴϳϮ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϴϳϯ
♦♦ YaďaŶĐı ŵahkeŵe kararıŶıŶ teŶfizi daǀasıŶıŶ kaďulü kaďulü kararıϴϳϱ
♦♦ YaďaŶĐı ŵahkeŵe kararıŶıŶ taŶıŶŵası daǀasıŶıŶ kaďulü kararıϴϳϳ
♦♦ YaďaŶĐı hakeŵ kararıŶıŶ teŶfizi daǀasıŶıŶ kaďulü kaďulü kararı.ϴϳϵ
§ ϳϭ
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI .ϴϴϭ
A- HUKUKİ SEBEP.ϴϴϭ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .ϴϴϭ
ϭ- İİK HüküŵleriŶe DaLJalı tasarrufuŶ İptali Daǀası .ϴϴϭ
Ϯ- ϲϭϴϯ SaLJılı AATUHK HüküŵleriŶe DaLJalı TasarrufuŶ İptali Daǀası .ϴϴϱ
ϯ- TBK ϭϵ. MaddeLJe DaLJalı Muǀazaa NedeŶiLJle İptal Daǀası .ϴϴϳ
C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.ϴϴϴ
ϭ- İİK HüküŵleriŶe DaLJalı tasarrufuŶ İptali Daǀası ÖrŶek YargıtaLJ Kararları ϴϴϴ
Ϯ- ϲϭϴϯ SaLJılı AATUHK HüküŵleriŶe DaLJalı TasarrufuŶ İptali Daǀası ÖrŶek
YargıtaLJ Kararları ϴϵϵ
ϯ- Muǀazaa NedeŶiLJle İptal Daǀası ;TBK ϭϵͿ ÖrŶek YargıtaLJ Kararları .ϵϬϭ
D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϵϬϰ
E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϵϬϱ
♦♦ İİK Ϯϳϳ ǀd. Maddelere Göre AçılaŶ TasarrufuŶ İptali DaǀasıŶıŶ Kaďulü KararıϵϬϳ
♦♦ İİK Ϯϳϳ ǀd. Maddelere Göre AçılaŶ TasarrufuŶ İptali DaǀasıŶıŶ TazŵiŶe
Hükŵedilerek Kaďulü Kararı ;Tasarruf değeriŶiŶ ďorçtaŶ az olŵasıŶdaͿ ϵϬϵ
♦♦ İİK Ϯϳϳ ǀd. Maddelere Göre AçılaŶ TasarrufuŶ İptali DaǀasıŶıŶ TazŵiŶe
Hükŵedilerek Kaďulü Kararı ;Tasarruf değeriŶiŶ ďorçtaŶ çok olŵasıŶdaͿϵϭϭ
♦♦ AATUHK Ϯϰ ǀd. Maddelere Göre AçılaŶ TasarrufuŶ İptali DaǀasıŶıŶ Kaďulü
Kararı .ϵϭϯ
♦♦ Muǀazaa ŶedeŶiLJle TBK ϭϵ. MaddeLJe Göre AçılaŶ İptal DaǀasıŶıŶ Kaďulü
Kararı .ϵϭϱ
36 İçindekiler
§ ϳϮ
VADE FARKI ALACAĞI DAVASI . ϵϭϳ
A- HUKUKİ SEBEP ϵϭϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϵϭϳ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϵϮϬ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϵϮϬ
♦♦ Vade farkı alaĐağı daǀasıŶıŶ kısŵeŶ kaďulü kararı ϵϮϮ
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KONULARI
§ ϳϯ
ÜYELİKTEN ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN ORTAĞIN KOOPERATİFTEN ALACAK DAVASI ϵϮϳ
A- HUKUKİ SEBEP ϵϮϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϵϮϳ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϵϯϭ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϵϯϭ
♦♦ KooperatifteŶ aLJrılaŶ ortağıŶ alaĐak daǀasıŶıŶ kısŵeŶ kaďulü kararı. ϵϯϯ
♦♦ KooperatifteŶ çıkaŶ ortağıŶ alaĐak daǀası erkeŶ açıldığı içiŶ usuldeŶ red kararı . ϵϯϱ
§ ϳϰ
KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ DAVASI ϵϯϳ
A- HUKUKİ SEBEP ϵϯϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϵϯϳ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI . ϵϰϯ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϵϰϯ
♦♦ Kooperatif üLJeliğiŶdeŶ ihraç kararıŶıŶ iptâli daǀasıŶıŶ kaďulü kararı. ϵϰϱ
§ ϳϱ
KAYDI SİLİNEN TİCARET ŞİRKETİNİN İHYASI DAVASI ϵϰϳ
A- HUKUKİ SEBEP ϵϰϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϵϰϳ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI . ϵϱϯ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϵϱϰ
♦♦ TiĐaret siĐiliŶdeŶ kaLJdı siliŶeŶ liŵited şirketiŶ, TTK ϱϰϳ. ŵadde kapsaŵıŶda ek
tasfiLJesi içiŶ şirket alaĐaklısıŶĐa açılaŶ şirketiŶ ihLJası daǀasıŶıŶ kaďulü kararı . ϵϱϱ
♦♦ TiĐaret siĐiliŶdeŶ TTK geçiĐi ϳ. ŵadde gereğiŶĐe kaLJdı siliŶeŶ liŵited şirketiŶ,
geçiĐi ϳ/ϭϱ. ŵadde gereğiŶĐe ihLJası içiŶ açılaŶ daǀaŶıŶ kıaďulü kararı ϵϱϳ
İçindekiler 37
§ ϳϲ
ZAYİİ NEDENİYLE ÇEK İPTALİ DAVASIϵϱϵ
A- HUKUKİ SEBEP.ϵϱϵ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϵϱϵ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϵϲϲ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϵϲϲ
♦♦ ZaLJi ŶedeŶiLJle çek iptâli daǀasıŶıŶ kaďulü kararı.ϵϲϴ
§ ϳϳ
ZAYİİ NEDENİYLE BONO İPTALİ DAVASIϵϲϵ
A- HUKUKİ SEBEP.ϵϲϵ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϵϲϵ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARIϵϳϰ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϵϳϰ
♦♦ ZaLJi ŶedeŶiLJle ďoŶo iptâli daǀasıŶıŶ kaďulü kararıϵϳϲ
§ ϳϴ
TİCARİ DEFTER BELGELERİNİN ZİYAA UĞRAMASI NEDENİYLE
ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ DAVASI .ϵϳϳ
A- HUKUKİ SEBEP.ϵϳϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϵϳϳ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARIϵϴϲ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϵϴϳ
♦♦ TiĐari defter ǀe ďelgeleriŶ ziLJa uğraŵası ŶedeŶiLJle zaLJi ďelgesi ǀerilŵesi
taleďiŶiŶ kaďulü kararı.ϵϴϴ
SULH HUKUK MAHKEMESİ KONULARI
§ ϳϵ
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI.ϵϵϭ
A- HUKUKİ SEBEP.ϵϵϭ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϵϵϭ
ϭ- GeŶel olarakϵϵϭ
Ϯ- Satış SuretiLJle ortaklığıŶ Giderilŵesi ϵϵϲ
38 İçindekiler
ϯ- Taksiŵ SuretiLJle OrtaklığıŶ Giderilŵesi ϵϵϴ
ϰ- Kat MülkiLJeti Kurulŵak SuretiLJle OrtaklığıŶ Giderilŵesi . ϭϬϬϬ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϭϬϬϰ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϭϬϬϳ
♦♦ DaǀaŶıŶ kaďulü ǀe ortaklığıŶ satış suretiLJle giderilŵesi kararı . ϭϬϬϴ
♦♦ DaǀaŶıŶ kaďulü ǀe ortaklığıŶ taksiŵ suretiLJle giderilŵesi kararı ϭϬϭϬ
♦♦ DaǀaŶıŶ kaďulü ǀe ortaklığıŶ kat ŵülkiLJeti kurulŵa suretiLJle giderilŵesi
kararı . ϭϬϭϮ
§ ϴϬ
TBK HÜKÜMLERİNE GÖRE TAHLİYE DAVASIϭϬϭϱ
A- HUKUKİ SEBEP ϭϬϭϱ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϭϬϭϱ
ϭ- SüreŶiŶ Dolŵası ǀe Fesih Bildiriŵi NedeŶiLJle TahliLJe ϭϬϭϳ
Ϯ- GereksiŶiŵ, YeŶideŶ İŶşa ǀe İŵar NedeŶiLJle ǀe Daǀa YoluLJla TahliLJe. ϭϬϭϳ
ϯ- YeŶi MalikiŶ GereksiŶiŵi NedeŶiLJle ǀe Daǀa YoluLJla TahliLJe ϭϬϭϴ
ϰ- KiraĐıŶıŶ KiralaŶaŶı Boşaltŵa TaahhüdüŶe ULJŵaŵası NedeŶiLJle ǀe Daǀa LJa
da Takip YoluLJla TahliLJe . ϭϬϭϴ
ϱ- KiraĐıŶıŶ Kira BedeliŶi Ödeŵediği İçiŶ İki Haklı İhtara Seďep Olŵası
NedeŶiLJle ǀe Daǀa YoluLJla TahliLJe. ϭϬϭϴ
ϲ- KiraĐıŶıŶ ǀeLJa EşiŶiŶ OturŵaLJa Elǀerişli KoŶutu BuluŶŵası NedeŶiLJle ǀe
Daǀa YoluLJla TahliLJe. ϭϬϭϴ
ϳ- ÖrŶek YargıtaLJ Kararları . ϭϬϭϵ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϭϬϮϳ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϭϬϮϴ
♦♦ İhtiLJaç ŶedeŶiLJle tahliLJe daǀasıŶıŶ kaďulü kararı . ϭϬϮϵ
§ ϴϭ
MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ DAVASI.ϭϬϯϭ
A- HUKUKİ SEBEP ϭϬϯϭ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϭϬϯϭ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϭϬϰϮ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϭϬϰϯ
♦♦ Mirasçılık ďelgesi ǀerilŵesi daǀasıŶıŶ kaďulü kararı ϭϬϰϰ
İçindekiler 39
§ ϴϮ
MİRASIN GERÇEK REDDİ BEYANININ TESPİT VE TESCİLİϭϬϰϱ
A- HUKUKİ SEBEP.ϭϬϰϱ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϭϬϰϱ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϭϬϰϴ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϭϬϰϵ
♦♦ MirasıŶ gerçek reddi ;tüŵ ŵirasçılarĐaͿ ďeLJaŶıŶ tespit ǀe tesĐili taleďiŶiŶ
kaďulü kararıϭϬϱϭ
♦♦ MirasıŶ gerçek reddi ;ďir kısıŵ ŵirasçılarĐaͿ ďeLJaŶıŶıŶ tespit ǀe tesĐili
taleďiŶiŶ kaďulü kararı.ϭϬϱϯ
§ ϴϯ
MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASI DAVASI .ϭϬϱϱ
A- HUKUKİ SEBEP.ϭϬϱϱ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϭϬϱϱ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϭϬϱϵ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϭϬϲϬ
♦♦ Miras ortaklığıŶa ;TerekeLJeͿ teŵsilĐi ataŶŵası daǀasıŶıŶ kaďulü kararı.ϭϬϲϭ
§ ϴϰ
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN MÜŞTEREK MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ DAVASI ϭϬϲϯ
A- HUKUKİ SEBEP.ϭϬϲϯ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϭϬϲϯ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϭϬϲϱ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϭϬϲϲ
♦♦ Elďirliği ŵülkiLJetiŶiŶ ŵüşterek ŵülkiLJete çeǀrilŵesi daǀasıŶıŶ kaďulü kararı ϭϬϲϳ
♦♦ Elďirliği ŵülkiLJetiŶiŶ ŵüşterek ŵülkiLJete çeǀrilŵesi daǀasıŶıŶ reddi kararı.ϭϬϲϵ
§ ϴϱ
VASİNİN DAVA AÇMASINA ;HUSUMETEͿ İZİN DAVASI .ϭϬϳϭ
A- HUKUKİ SEBEP.ϭϬϳϭ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϭϬϳϭ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϭϬϳϱ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϭϬϳϱ
♦♦ VasiŶiŶ kısıtlı adıŶa daǀa açŵasıŶa ;husuŵeteͿ iziŶ ǀerilŵesi daǀasıŶıŶ
kaďulü kararıϭϬϳϲ
40 İçindekiler
§ ϴϲ
TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI .ϭϬϳϳ
A- HUKUKİ SEBEP ϭϬϳϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϭϬϳϳ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϭϬϴϮ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϭϬϴϯ
♦♦ Tapu kaLJdıŶıŶ düzeltilŵesi daǀasıŶıŶ kaďulü kararı ϭϬϴϰ
♦♦ Tapu kaLJdıŶıŶ düzeltilŵesi daǀasıŶıŶ, düzeltiŵ LJöŶüŶdeŶ reddi, tespit
hükŵü kurulŵası LJöŶüŶdeŶ kaďulü kararı ϭϬϴϲ
§ ϴϳ
CİNSİYET DEĞİŞTİRMEYE İZİN DAVASI ϭϬϴϵ
A- HUKUKİ SEBEP ϭϬϴϵ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϭϬϴϵ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϭϬϵϮ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϭϬϵϯ
♦♦ CiŶsiLJet değişikliği aŵeliLJatıŶa iziŶ ǀerilŵesi daǀasıŶıŶ kaďulü kararı ϭϬϵϰ
§ ϴϴ
KAZAİ RÜŞT ;ERGİN KILINMAͿ TALEBİ.ϭϬϵϱ
A- HUKUKİ SEBEP ϭϬϵϱ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϭϬϵϱ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϭϬϵϲ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϭϬϵϲ
♦♦ Kazai rüşt taleďiŶiŶ kaďulü kararı ϭϬϵϳ
♦♦ Kazai rüşt taleďiŶiŶ reddi kararı ϭϬϵϴ
§ ϴϵ
DERNEK DEFTER BELGELERİNİN OKUNAMAYACAK HALE GELMESİ VEYA
KAYBOLMASI NEDENİYLE ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ DAVASIϭϬϵϵ
A- HUKUKİ SEBEP ϭϬϵϵ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϭϬϵϵ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϭϭϬϰ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϭϭϬϰ
♦♦ DerŶek defter ǀe ďelgeleriŶiŶ okuŶaŵaLJaĐak hale gelŵesi edeŶiLJle zaLJi
ďelgesi ǀerilŵesi taleďiŶiŶ kaďulü kararı. ϭϭϬϲ
İçindekiler 41
§ ϵϬ
KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ DAVASI ϭϭϬϳ
A- HUKUKİ SEBEP.ϭϭϬϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϭϭϬϳ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϭϭϭϯ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϭϭϭϰ
♦♦ Kat ŵalikleri kurulu kararıŶıŶ iptâli daǀasıŶıŶ kaďulü kararıϭϭϭϱ
§ ϵϭ
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN KAYNAKLANAN BAĞIMSIZ BÖLÜME GİRİLMESİNE
İZİN VERİLMESİ DAVASI .ϭϭϭϳ
A- HUKUKİ SEBEP.ϭϭϭϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϭϭϭϳ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϭϭϭϵ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϭϭϮϬ
♦♦ Kat ŵülkiLJetiŶde ďağıŵsız ďölüŵe girilŵesiŶe iziŶ ǀerilŵesi daǀasıŶıŶ
kaďulü kararıϭϭϮϭ
§ ϵϮ
KAT MÜLKİYETİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DEVRİ DAVASIϭϭϮϯ
A- HUKUKİ SEBEP.ϭϭϮϯ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϭϭϮϯ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϭϭϮϲ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϭϭϮϳ
♦♦ Kat ŵülkiLJetiŶde ďağıŵsız ďölüŵüŶ deǀri daǀasıŶıŶ kaďulü kararı.ϭϭϮϴ
♦♦ Kat ŵülkiLJetiŶde ďağıŵsız ďölüŵüŶ deǀri daǀasıŶıŶ reddi kararı .ϭϭϯϭ
§ ϵϯ
KAT İRTİFAKINDA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DEVRİ DAVASI .ϭϭϯϯ
A- HUKUKİ SEBEP.ϭϭϯϯ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϭϭϯϯ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϭϭϯϱ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϭϭϯϲ
♦♦ Kat irtifakıŶda ďağıŵsız ďölüŵüŶ deǀri daǀasıŶıŶ kaďulü kararı .ϭϭϯϳ
♦♦ Kat ŵülkiLJetiŶde ďağıŵsız ďölüŵüŶ deǀri daǀasıŶıŶ reddi kararı .ϭϭϯϵ
42 İçindekiler
AİLE MAHKEMESİ KONULARI
§ ϵϰ
BABALIĞIN TESPİTİ DAVASI ϭϭϰϯ
A- HUKUKİ SEBEP ϭϭϰϯ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϭϭϰϯ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϭϭϱϮ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϭϭϱϰ
♦♦ Baďalık daǀasıŶıŶ kaďulü kararı. ϭϭϱϱ
§ ϵϱ
ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI DAVASI ϭϭϱϳ
A- HUKUKİ SEBEP ϭϭϱϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϭϭϱϳ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϭϭϲϯ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϭϭϲϰ
♦♦ ÇoĐukla kişisel ilişki kurulŵası daǀasıŶıŶ kaďulü kararı. ϭϭϲϱ
§ ϵϲ
NAFAKANIN ARTIRILMASI - AZALTILMASI DAVASIϭϭϲϳ
A- HUKUKİ SEBEP ϭϭϲϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϭϭϲϳ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϭϭϳϯ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϭϭϳϰ
♦♦ Nafaka ;LJoksulluk ŶafakasıͿ artırıŵ daǀasıŶıŶ kısŵeŶ kaďulü kararı. ϭϭϳϱ
§ ϵϳ
NİŞAN BOZULMASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI.ϭϭϳϳ
A- HUKUKİ SEBEP ϭϭϳϳ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARI ϭϭϳϳ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϭϭϴϭ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϭϭϴϮ
♦♦ NişaŶ ďozulŵası ŶedeŶiLJle ŵaddi ǀe ŵaŶeǀi tazŵiŶat daǀasıŶıŶ kısŵeŶ
kaďulü kararı . ϭϭϴϯ
İçindekiler 43
§ ϵϴ
NİŞAN HEDİYELERİNİN İADESİ MÜMKÜN OLMAZSA BEDELİNİN ÖDENMESİ DAVASI ϭϭϴϱ
A- HUKUKİ SEBEP.ϭϭϴϱ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϭϭϴϱ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϭϭϵϭ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϭϭϵϭ
♦♦ NişaŶ hediLJeleriŶiŶ iadesi daǀasıŶıŶ kaďulü kararıϭϭϵϯ
§ ϵϵ
EVLAT EDİNME DAVASIϭϭϵϱ
A- HUKUKİ SEBEP.ϭϭϵϱ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϭϭϵϱ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϭϮϬϱ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϭϮϬϲ
♦♦ EşleriŶ küçüğü ďirlikte eǀlat ediŶŵek içiŶ açtıkları daǀaŶıŶ kaďulü kararı ϭϮϬϳ
§ ϭϬϬ
EVLAT EDİNMENİN KALDIRILMASI DAVASI
;RIZA BULUNMAMASI NEDENİYLE AÇILANͿϭϮϬϵ
A- HUKUKİ SEBEP.ϭϮϬϵ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϭϮϬϵ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϭϮϭϭ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϭϮϭϭ
 Eǀlat ediŶŵeŶiŶ kaldırılŵası daǀasıŶıŶ kaďulü kararı ;Rıza ďuluŶŵaŵası
ŶedeŶiLJle açılaŶ daǀadaͿ .ϭϮϭϯ
§ ϭϬϭ
EVLAT EDİNMENİN KALDIRILMASI DAVASI
;RIZA BULUNMAMASI DIŞINDAKİ NEDENLERLE AÇILANͿ ϭϮϭϱ
A- HUKUKİ SEBEP.ϭϮϭϱ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϭϮϭϱ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.ϭϮϭϴ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARIϭϮϭϵ
♦♦ Eǀlat ediŶŵeŶiŶ kaldırılŵası daǀasıŶıŶ kaďulü kararı ;Rıza ďuluŶŵaŵası
dışıŶdaki ŶedeŶlerle açılaŶ daǀadaͿ ϭϮϮϬ
44 İçindekiler
§ ϭϬϮ
KADININ BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILMASI DAVASI .ϭϮϮϯ
A- HUKUKİ SEBEP ϭϮϮϯ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR. ϭϮϮϯ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϭϮϮϰ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϭϮϮϱ
♦♦ Haŵile olŵaLJaŶ kadıŶıŶ ďekleŵe süresiŶiŶ kaldırılŵası taleďiŶiŶ kaďulü kararı ϭϮϮϲ
♦♦ ÖŶĐeki eşle eǀleŶeĐek kadıŶıŶ ďekleŵe süresiŶiŶ kaldırılŵası taleďiŶiŶ kaďulü ϭϮϮϳ
♦♦ KadıŶıŶ ďekleŵe süresiŶiŶ kaldırılŵası taleďiŶiŶ reddi kararı. ϭϮϮϴ
§ ϭϬϯ
EVLENMEYE İZİN VERİLMESİ DAVASI ;ÖNEMLİ BİR SEBEPLE AÇILAN AÇILANͿ .ϭϮϮϵ
A- HUKUKİ SEBEP ϭϮϮϵ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR. ϭϮϮϵ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϭϮϯϭ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϭϮϯϮ
♦♦ EǀleŶŵeLJe iziŶ ǀerilŵesi ;öŶeŵli ďir seďep ŶedeŶiLJle açılaŶͿ taleďiŶiŶ
kıaďulü kararı. ϭϮϯϯ
§ ϭϬϰ
EVLENMEYE İZİN VERİLMESİ DAVASI
;KANUNİ TEMSİLCİNİN İZİN VERMEMESİ NEDENİYLE AÇILANͿ ϭϮϯϱ
A- HUKUKİ SEBEP ϭϮϯϱ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϭϮϯϱ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϭϮϯϲ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϭϮϯϳ
♦♦ EǀleŶŵeLJe iziŶ ǀerilŵesi ;kaŶuŶi teŵsilĐiŶiŶ iziŶ ǀerŵeŵesi ŶedeŶiLJle
açılaŶͿ taleďiŶiŶ kaďulü kararı. ϭϮϯϵ
§ ϭϬϱ
ÇOCUK MALLARININ KORUNMASI DAVASI.ϭϮϰϭ
A- HUKUKİ SEBEP ϭϮϰϭ
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARLARI ϭϮϰϭ
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ϭϮϰϱ
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI . ϭϮϰϲ
KAYNAKÇA .ϭϮϰϳ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
115,00   
230,00   
3
76,67   
230,00   
4
57,50   
230,00   
5
48,30   
241,50   
6
40,63   
243,80   
7
35,16   
246,10   
8
31,05   
248,40   
9
27,86   
250,70   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
115,00   
230,00   
3
76,67   
230,00   
4
57,50   
230,00   
5
46,00   
230,00   
6
38,33   
230,00   
7
35,16   
246,10   
8
31,05   
248,40   
9
27,86   
250,70   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
115,00   
230,00   
3
76,67   
230,00   
4
57,50   
230,00   
5
48,30   
241,50   
6
40,63   
243,80   
7
35,16   
246,10   
8
31,05   
248,40   
9
27,86   
250,70   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
115,00   
230,00   
3
76,67   
230,00   
4
57,50   
230,00   
5
46,00   
230,00   
6
38,33   
230,00   
7
35,16   
246,10   
8
31,05   
248,40   
9
27,86   
250,70   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
115,00   
230,00   
3
76,67   
230,00   
4
57,50   
230,00   
5
48,30   
241,50   
6
40,63   
243,80   
7
35,16   
246,10   
8
31,05   
248,40   
9
27,86   
250,70   
Kapat