İcra ve İflas Hukuku Ders Notu % Soru Bankası Ahmet Başözen

İcra ve İflas Hukuku Ders Notu % Soru Bankası


Basım Tarihi
2019-03
Sayfa Sayısı
380
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053006893
Boyut
16x24
Baskı
238,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 38 puan kazanacaksınız)
   38

Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN

 

Konu Başlıkları
- İcra Hukuku
İflas Hukuku

 

İÇİNDEKİLER
2. BASKIYA ÖNSÖZ 5
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9


İCRA HUKUKU

GENEL HÜKÜMLER

I. İCRA VE İFLÂS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI, MENFAAT DENGESİ
VE CEBRÎ İCRA HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER 23
A. İCRA VE İFLÂS HUKUKUNUN TANIMI 23
B. İCRA VE İFLÂS HUKUKUNDA MENFAAT DENGESİ 23
C. İCRA VE İFLÂS HUKUKUNDA TEMEL HAKLARIN GÖZETİLMESİ 24
1. Hukuk devleti- hak arama özgürlüğü 24
2. Sosyal devlet ilkesi 25
3. Adil yargılanma ve hukukî dinlenilme hakkı 25
4. Eşitlik ilkesi 25
5. Ölçülülük ilkesi 26
6. İnsan onuru 26
7. Konut dokunulmazlığı 26
Ç. TEMEL YARGILAMA HUKUKU İLKELERİNİN UYGULANMASI 27
1. Tasarruf ilkesi 27
2. Taraflarca getirilme (hazırlama) ilkesi 28
3. Takibin icra organlarınca yürütülmesi 28
4. Doğrudanlık ilkesi 28
5. Takip ekonomisi ilkesi 28
6. Alenilik ilkesi 28
D. CEBRÎ İCRA HUKUKUNA ÖZGÜ İLKELER 29
1. Kanunilik ilkesi 29
2. Para alacakları ile diğer alacakların ayrılması 29

3. Paraya çevirme ilkesi 30
4. Cebrî icra yolları sınırlıdır 30
5. Cebrî icra tedbirleri sınırlıdır 30
6. Şekle sıkı bağlılık 31
7. Alacak ve alacaklılar arasındaki öncelik 31
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 32
SIRA SENDE. 34
II. CEBRÎ İCRA ÇEŞİTLERİ 35
A. CÜZÎ İCRA 35
1. İlâmlı icra 35
2. İlâmsız İcra 36
3. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip. 36
B. KÜLLÎ İCRA 36
C. 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USÛLÜ HAKKINDA
KANUNDAN DOĞAN ALACAKLAR 36
III. İCRA TEŞKİLATI (ORGANLARI) 37
A. ASIL İCRA ORGANLARI 37
1. İcra dairesi 37
a) İcra dairesinin yetkileri 38
b) İcra dairesinin görevleri 38
c) İcra dairesinin yükümlülükleri 38
aa) Olumlu yükümlülükleri 38
bb) Olumsuz yükümlülükleri 40
2. İcra mahkemesi 40
3. Bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay’ın icra - iflâs işleri ile
görevli hukuk daireleri 43
B. YARDIMCI İCRA ORGANLARI 44
1. Genel Mahkemeler (Asliye Hukuk, Asliye Ticaret ve Sulh Hukuk Mahkemeleri vb.) 44
2. Savcılar ve Adalet Müfettişleri 44
3. Kolluk Kuvvetleri 44
C. İCRA DAİRESİ GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU 44
1. Hukukî sorumluluk 44

2. Cezaî sorumluluk 45
3. Disiplin sorumluluğu 45
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM 46
SIRA SENDE 49
IV. ŞİKÂYET 54
A. GENEL OLARAK. 54
B. ŞİKÂYETİN KONUSU 54
C. ŞİKÂYET SEBEPLERİ 54
1. İşlemin kanuna aykırı olması 54
2. İşlemin hadiseye (olaya) uygun olmaması 55
3. Bir hakkın yerine getirilmemesi. 55
4. Bir hakkın sebepsiz olarak sürüncemede bırakılması 55
D. ŞİKÂYETİN TARAFLARI 55
1. Şikâyet Eden 55
2. Şikâyet Edilen 56
E. ŞİKÂYETİN SÜRESİ 56
F. ŞİKÂYET USÛLÜ 56
G. ŞİKÂYETİN SONUÇLARI 57
1. Şikâyetin reddi. 58
2. Şikâyetin kabulü 58
a) Şikâyet konusu işlemin (bozulması) iptal edilmesi 58
b) Şikâyet konusu işlemin düzeltilmesi 58
c) İcra müdürünün sebepsiz olarak yapmadığı veya geciktirdiği işlemlerin yapılmasının emredilmesi 58
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM 59
SIRA SENDE 61
V. İCRA HARÇ VE GİDERLERİ 63
A. İCRA HARÇLARI. 63
1. İcra dairesince alınan harçlar 63
2. İcra mahkemesince alınan harçlar 64
B. İCRA GİDERLERİ 64
C. İCRA HARÇ VE GİDERLERİNDEN SORUMLULUK 65
VI. İCRA HUKUKUNDA TEBLİGAT 65

VII. İCRA HUKUKUNDA SÜRELER - TATİL VE TÂLİK (ERTELEME) HALLERİ 67
A. İCRA HUKUKUNDA SÜRELER 67
B. TATİL VE TÂLİK (ERTELEME) HALLERİ 68
1. Tatil saatleri (gece vakti) 69
2. Tatil günleri 69
3. Tâlik (erteleme) halleri 70
VIII. İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI 71
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 73
SIRA SENDE. 75
İLÂMSIZ İCRA
I. İLÂMSIZ İCRA VE ÇEŞİTLERİ 79
II. İLÂMSIZ İCRADA GÖREV VE YETKİ 80
III. GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP 81
A. TAKİBİN KONUSU 82
B. TAKİP TALEBİ 83
IV. ÖDEME EMRİ VE ÖDEME EMRİNİN KESİNLEŞMESİ 86
A. ÖDEME EMRİ 86
B. İCRA TAKİBİNİN ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİNDEN SONRAKİ DURUMU 88
C. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ. 88
1. Ödeme emrine itiraz sebepleri 89
a) Maddî hukuka ilişkin itiraz sebepleri 89
b) Takip hukukuna ilişkin itiraz sebepleri 89
c) İmzaya itiraz 89
ç) Borca itiraz 90
d) Kısmî itiraz 90
2. Ödeme emrine itiraz ve süresi 91
3. Gecikmiş itiraz 91
4. Ödeme emrine yapılan itirazın sonuçları 92
D. ÖDEME EMRİNE YAPILAN İTİRAZIN GİDERİLMESİ. 92
1. İtirazın iptali davası 93
2. İtirazın kaldırılması 96
a) İtirazın kesin kaldırılması 97

b) İtirazın geçici kaldırılması 100
c) Borçtan kurtulma davası 102
V. MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARI 103
A. MENFİ TESPİT DAVASI 103
1. İcra takibinden önce açılan menfi tespit davası 103
2. İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davası 104
B. İSTİRDAT DAVASI. 105
VI. MAL BEYANI 105
VII. İCRA TAKİBİNİN İPTALİ VE TÂLİKİ (ERTELENMESİ) 106
A. İCRA TAKİBİNİN İPTALİ 107
1. İtfa nedeniyle icra takibinin iptali 107
2. Zamanaşımı nedeniyle icra takibinin iptali 107
B. İCRA TAKİBİNİN TÂLİKİ (ERTELENMESİ) 108
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM 109
SIRA SENDE 112
VIII. HACİZ 120
A. GENEL OLARAK HACİZ 120
B. HACİZ TALEBİ 121
C. HACZİN YAPILMASI 122
D. HACZİN KONUSU 123
1. Taşınır malların haczi 124
2. Taşınmazların haczi 125
3. Borçlunun üçüncü kişilerdeki mal ve alacaklarının haczi 125
a) Borçlunun maaş ve ücret dışındaki alacaklarının haczi 126
b) Borçlunun maaş ve ücretinin haczi 128
E. HACZİN ETKİSİ 129
F. HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR 129
1. Tamamı haczedilemeyen mal ve haklar 130
2. Bir Kısmı Haczedilemeyen Haklar 131
G. HACZE İŞTİRAK 132
1. Hacze adî (takipli) iştirak 132
2. Hacze imtiyazlı iştirak 134

H. HACİZDE İSTİHKAK DAVALARI 135
1. Hacizli malın borçlunun elinde bulunması 135
2. Hacizli malın üçüncü kişinin elinde bulunması 137
İ. BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ 137
1. Hacizden önce taksitle ödeme 137
2. Hacizden sonra taksitle ödeme 138
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 140
SIRA SENDE. 145
IX. PARAYA ÇEVİRME (SATIŞ) 149
A. SATIŞ TALEBİ 149
B. TAŞINIRLARIN SATIŞI 149
C. TAŞINMAZLARIN SATIŞI 152
1. Taşınmazların kıymet takdiri 152
2. Kıymet takdirinin kesinleşmesi 153
3. Artırma şartnamesi 154
4. Mükellefiyetler listesi 154
5. Satış ilânı 155
6. İhalenin yapılması ve satış 155
D. İHALENİN FESHİ 157
X. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI (ÖDENMESİ) 158
A. PARALARIN ÖDENMESİ 159
B. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 159
XI. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ 161
A. GENEL BİLGİ 161
B. ACİZ BELGESİ ÇEŞİTLERİ VE SONUÇLARI 161
1. Geçici borç ödemeden aciz belgesi ve doğurduğu sonuçlar 161
2. Kesin borç ödemeden aciz belgesi ve doğurduğu hükümler 162
a) Maddî hukuk bakımından doğurduğu sonuçlar 162
b) Takip hukuku bakımından doğurduğu sonuçlar 163
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 164
SIRA SENDE. 167
XII. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP 169
A. GENEL BİLGİ 169

B. TAKİP TALEBİ 169
C. ÖDEME EMRİ 170
D. ÖDEME EMRİNE KARŞI İTİRAZ. 170
1. İmzaya İtiraz 170
2. Borca İtiraz 171
E. ÖDEME EMRİNE KARŞI ÖZEL ŞİKÂYET 172
1. Senedin kambiyo senedi niteliğine ve takip hakkına ilişkin
şikâyet 172
2. Vadeye ve senet aslının verilmemesine ilişkin şikâyet 172
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM 174
SIRA SENDE 177
XIII. ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA
İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ 179
İLÂMLI İCRA
I. İLÂMLARIN İCRASI 185
A. GENEL OLARAK. 185
B. İLÂM VE İLÂM NİTELİĞİNDE BELGELER 185
C. İLÂMLI İCRADA YETKİ 186
D. İLÂMLI İCRA TAKİBİNİN BAŞLAMASI. 186
E. İLÂMLI İCRAYA BAŞVURABİLMEK İÇİN HÜKMÜN KESİNLEŞMİŞ
OLMASININ GEREKİP GEREKMEDİĞİ SORUNU 188
F. İCRANIN İADESİ 188
G. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI 189
1. İtfa, imhal veya zamanaşımı, icra emrinin tebliğinden önce gerçekleşmiş ise 190
2. İtfa, imhal veya zamanaşımının, icra emrinin tebliğinden sonra gerçekleşmiş olması 191
II. PARA VE TEMİNAT ALACAKLARI İÇİN İLÂMLI İCRA YOLU 192
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM 194
SIRA SENDE 199

REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP
I. GENEL BİLGİ 201
II. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLÂMSIZ TAKİP 203
A. TAŞINIR REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLÂMSIZ TAKİP 203
B. TAŞINMAZ REHNİNİN (İPOTEĞİN) PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA
İLÂMSIZ TAKİP 204
III. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLÂMLI TAKİP 205
A. TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLÂMLI TAKİP 205
B. TAŞINMAZ REHNİNİN (İPOTEĞİN) PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA
İLÂMLI TAKİP 206
IV. REHİNLİ MALIN SATILMASI, PARANIN ÖDENMESİ VE REHİN AÇIĞI
BELGESİ 208
A. REHİNLİ MALIN SATILMASI VE PARALARIN ÖDENMESİ 208
B. REHİN AÇIĞI BELGESİ 209
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 210
SIRA SENDE. 213
İHTİYATÎ HACİZ
I. GENEL BİLGİ 217
II. İHTİYATÎ HACİZ KARARININ İCRASI 218
III. İHTİYATÎ HACİZ KARARINA İTİRAZ EDİLMESİ 219
IV. İHTİYATÎ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİM 220
1. İhtiyatî haciz, dava veya takipten önce konulmuşsa 220
2. İhtiyatî haciz, dava veya takipten sonra talep edilmişse 222
V. HAKSIZ İHTİYATÎ HACİZ NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI 222
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 223
SIRA SENDE. 226

İFLÂS HUKUKU
(KÜLLÎ İCRA)
I. GENEL BİLGİ 229
II. İFLÂS ORGANLARI 229
A. RESMÎ İFLÂS ORGANLARI 229
1. İcra dairesi 229
2. İflâs dairesi 230
3. İcra mahkemesi 230
4. Ticaret mahkemesi 230
5. Bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay ilgili hukuk daireleri 231
B. ÖZEL İFLÂS ORGANLARI 231
III. İFLÂS SEBEBİ VE İFLÂSA TÂBİ KİŞİLER 231
A. İFLÂS SEBEBİ 231
B. İFLÂSA TÂBİ KİŞİLER 231
1. Ticaret Kanunu gereğince tacir sayıldıkları için iflâsa tabî olan kişiler 231
a) Gerçek kişiler 231
b) Tüzel kişiler 232
2. Tacir olmadıkları halde Ticaret Kanunu gereğince tacirler
hakkındaki hükümlere tâbi bulunan kişiler 232
3. Tacir olmadıkları halde özel kanun hükümlerine göre iflâsa tâbi bulunan kişiler 232
IV. İFLÂS YOLLARI 233
A. GENEL BİLGİ 233
B. TAKİPLİ İFLÂS 233
1. Genel (adî) iflâs yolu 233
a) İflâs takip talebi ve ödeme emri 233
b) İflâs davası ve iflâs kararı 235
aa) Borçlu ödeme emrine itiraz etmişse 236
bb) Borçlu ödeme emrine itiraz etmemişse 237
c) İflâs kararına karşı kanun yolları 238

2. Kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolu 238
a) İflâs takip talebi ve ödeme emri 239
b) İflâs ödeme emrine itiraz ve şikâyet. 240
c) İflâs davası ve iflâs kararı 240
C. TAKİPSİZ (DOĞRUDAN DOĞRUYA) İFLÂS 240
1. Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâs 241
2. Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya iflâs 243
a) Borçlunun zorunlu iflâs talebi 243
b) Borçlunun ihtiyari iflâs talebi 243
3. Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin doğrudan doğruya iflâsı 244
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 246
SIRA SENDE. 252
V. İFLÂSIN HUKUKÎ SONUÇLARI 256
A. İFLÂSIN MÜFLİS BAKIMINDAN HUKUKÎ SONUÇLARI 256
1. İflâs masasına girecek mallar 256
a) Müflisin haczi caiz bütün malları 256
b) Müflisin üzerinde rehin bulunan malları 257
c) Müflisin hacizli malları. 257
2. İflâsın müflisin tasarruf yetkisine etkisi 258
a) Müflisin masa malları üzerindeki tasarruf yetkisinin sona
ermesi 258
b) Takiplerin durması ve düşmesi 259
c) Hukuk davalarının durması 260
B. İFLÂSIN ALACAKLILAR BAKIMINDAN HUKUKÎ SONUÇLARI 260
1. Müflisin borçlarının muaccel hale gelmesi 261
2. Faizlerin Durumu 261
3. Şarta veya belirsiz bir vadeye bağlı alacaklar 262
4. Konusu para olmayan alacakların para alacağına çevrilmesi 262
5. Tamam olmuş satışların ifası 262
6. Takas 262
7. Âdi ve rehinli alacakların sırası 263
C. İFLÂSIN KAMU HUKUKU BAKIMINDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR 264
1. Adî iflâs 265

2. Taksiratlı (Kusurlu) İflâs 265
3. Hileli iflâs 265
4. İtibarın iadesi (yasaklanmış hakların geri verilmesi) 266
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM 267
SIRA SENDE 273
VI. İFLÂS TASFİYESİ 275
A. GENEL BİLGİ 275
B. İFLÂS MASASININ OLUŞTURULMASI 275
1. Defter tutulması 275
2. Masa mallarının muhafazası 276
C. TASFİYE ŞEKLİNİN BELİRLENMESİ VE TASFİYENİN YAPILMASI 276
1. İflâs tasfiyesinin tatili. 277
2. Basit tasfiye 277
3. Adî tasfiye. 278
D. İFLÂS MASASININ İDARESİ 278
1. Birinci alacaklılar toplantısı 279
2. İflâs idaresi 279
3. İflâsta istihkak davaları 280
4. Masa alacaklarının tahsili ve acele satışlar 281
5. Alacakların incelenmesi 281
6. Sıra cetveli 282
7. Geç bildirilen alacaklar 286
8. İkinci alacaklılar toplantısı 286
E. İFLÂS MASASINDAKİ MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ (SATIŞ) 287
F. PAY CETVELİ VE SON HESAP 287
G. PARALARIN DAĞITILMASI 288
H. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ 288
İ. MASAYA YAZDIRILMAMIŞ ALACAKLAR 289
J. İFLÂSIN KAPANMASI 290
K. İFLÂSIN KALDIRILMASI 290
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM 292
SIRA SENDE 299

KONKORDATO
I. GENEL OLARAK 307
II. KONKORDATO ÇEŞİTLERİ 307
A. ADİ (İFLÂS DIŞI) KONKORDATO 308
1. Konkordato teklifi 308
2. Konkordato talebine eklenecek belgeler 309
a) Konkordato ön projesi 309
b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler 309
c) Alacaklı ve alacak listesi 310
ç) Karşılaştırma tablosu 310
d) Makul güvence veren denetim raporu 310
e) Diğer Belge ve Kayıtlar 311
f) Alacaklının Başvurusu ile Konkordato Teklifi 311
3. Konkordato geçici mühleti 312
4. Konkordato geçici mühleti verilmesinin sonuçları 312
a) Konkordato komiseri 312
b) Geçici mühletin ilânı ve bildirimi 317
c) Mühletin alacaklılar bakımından sonuçları 318
ç) Mühletin borçlu bakımından sonuçları 320
d) Mühletin sözleşmelere etkisi 320
5. Konkordato kesin mühleti verilmesi ve alacaklılar kurulunun oluşturulması 321
6. Mühlet kararlarına karşı kanun yolları 322
7. Kesin mühlet içinde yapılacak iş ve işlemler 323
a) Borçlunun mali durumunun düzelmesi nedeniyle kesin
mühletin kaldırılması 323
b) Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflasın
açılması 323
c) Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri 324
ç) Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet ve alacaklılar
hakkında borçlunun beyana daveti 325
d) Alacaklılar toplantısı ve projenin oylanması 325
8. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi (Tasdiki) 327
a) Konkordatonun tasdiki şartları 328

b) Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı, ilanı 329
c) Tasdik kararıyla rehinli malların muhafaza ve satışı ile
finansal kiralama konusu malların iadesinin ertelenmesi 331
ç) Konkordatonun tasdiki hakkında verilen kararlara karşı
kanun yolları 332
d) Çekişmeli alacakların durumu 332
9. Konkordatonun feshi 333
a) Konkordatonun kısmen feshi 333
b) Konkordatonun tamamen feshi 333
10. Adi konkordatoda rehinli alacaklılarla müzakere ve borçların yapılandırılması 334
11. Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri 335
B. İFLÂS İÇİ KONKORDATO 336
C. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 336
1. Konkordato teklifi ve yetkili organlar 337
2. Konkordatonun zorunlu kapsamı 337
3. Konkordatonun tasdiki ve sonuçları 337
4. Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu 338
5. Paraların paylaştırılması ve tevdii 338
6. Tasfiyenin sona ermesi ve faaliyet raporu 338
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM 339
SIRA SENDE 346
SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
I. GENEL OLARAK 353
II. YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ 353
III. PROJENİN ALACAKLILAR TARAFINDAN OYLANMASI 354
IV. TASDİK İÇİN PROJENİN MAHKEMEYE SUNULMASI 354
V. MAHKEMENİN İNCELEMESİ VE KARARI 354
VI. MAHKEME KARARININ SONUÇLARI 354
VII. TASDİK KARARININ SONUÇLARI 355
VIII. YENİDEN YAPILANDIRMANIN FESHİ 355
SIRA SENDE 356

İPTAL DAVASI
I. TANIM 359
II. İPTALE TABİ TASARRUFLAR 359
A. İVAZSIZ TASARRUFLAR 359
B. ACİZ HALİNDE YAPILAN TASARRUFLAR 360
C. ZARAR VERME KASTINDAN DOLAYI İPTAL 361
III. İPTAL DAVASINDA YARGILAMA 362
IV. İPTAL DAVASININ SONUÇLARI. 363
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 365
SIRA SENDE. 368
İCRA VE İFLÂS KANUNU’NDA BAZI SÜRELER 371
İTİRAZ VE ÖDEME SÜRELERİ 375
İCRA VE İFLÂS KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU 377
GENEL KAYNAKÇA 381

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
38,00   
38,00   
2
19,00   
38,00   
3
12,67   
38,00   
4
9,50   
38,00   
5
7,98   
39,90   
6
6,71   
40,28   
7
5,81   
40,66   
8
5,13   
41,04   
9
4,60   
41,42   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
38,00   
38,00   
2
19,00   
38,00   
3
12,67   
38,00   
4
9,50   
38,00   
5
7,98   
39,90   
6
6,71   
40,28   
7
5,81   
40,66   
8
5,13   
41,04   
9
4,60   
41,42   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
38,00   
38,00   
2
19,00   
38,00   
3
12,67   
38,00   
4
9,50   
38,00   
5
7,98   
39,90   
6
6,71   
40,28   
7
5,81   
40,66   
8
5,13   
41,04   
9
4,60   
41,42   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
38,00   
38,00   
2
19,00   
38,00   
3
12,67   
38,00   
4
9,50   
38,00   
5
7,98   
39,90   
6
6,71   
40,28   
7
5,81   
40,66   
8
5,13   
41,04   
9
4,60   
41,42   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
38,00   
38,00   
2
19,00   
38,00   
3
12,67   
38,00   
4
9,50   
38,00   
5
7,98   
39,90   
6
6,71   
40,28   
7
5,81   
40,66   
8
5,13   
41,04   
9
4,60   
41,42   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
38,00   
38,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat