İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler & Soru Bankası Ahmet Başözen

İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler & Soru Bankası


Basım Tarihi
2022-09
Sayfa Sayısı
472
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786258209440
Boyut
16x24
Baskı
4Prof. Dr. Ahmet BAŞÖZEN

 

İÇİNDEKİLER

BASKIYA ÖNSÖZ 5

İÇİNDEKİLER 7

İCRA HUKUKU

GENEL HÜKÜMLER

İCRA VE İFLÂS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI, MENFAAT DENGESİ

VE CEBRÎ İCRA HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER 23

İCRA VE İFLÂS HUKUKUNUN TANIMI 23

İCRA VE İFLÂS HUKUKUNDA MENFAAT DENGESİ . 23

İCRA VE İFLÂS HUKUKUNDA TEMEL HAKLARIN GÖZETİLMESİ 24

Hukuk devleti- hak arama özgürlüğü . 24

Sosyal devlet ilkesi . 25

Adil yargılanma ve hukukî dinlenilme hakkı. 25

Eşitlik ilkesi . 27

Ölçülülük ilkesi . 27

İnsan onuru 28

Konut dokunulmazlığı 29

Ç. TEMEL YARGILAMA HUKUKU İLKELERİNİN UYGULANMASI 29

Tasarruf ilkesi . 29

Taraflarca getirilme (hazırlama) ilkesi 30

Takibin icra organlarınca yürütülmesi 31

Doğrudanlık ilkesi. 31

Takip ekonomisi ilkesi 31

Alenilik ilkesi. 32

CEBRÎ İCRA HUKUKUNA ÖZGÜ İLKELER. 33

Kanunilik ilkesi 33

Para alacakları ile diğer alacakların ayrılması. 35

Paraya çevirme ilkesi 36

Cebrî icra yolları sınırlıdır . 37

Cebrî icra tedbirleri sınırlıdır .38

Şekle sıkı bağlılık .39

Alacak ve alacaklılar arasındaki öncelik 40

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM41

SIRA SENDE43

CEBRÎ İCRA ÇEŞİTLERİ.44

CÜZÎ İCRA.44

İlâmlı icra.44

İlâmsız İcra 45

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip.45

KÜLLÎ İCRA .45

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USÛLÜ HAKKINDA

KANUNDAN DOĞAN ALACAKLAR 46

III. İCRA TEŞKİLATI (ORGANLARI).46

ASIL İCRA ORGANLARI .46

İcra dairesi.46

a) İcra dairesinin yetkileri.48

b) İcra dairesinin görevleri48

c) İcra dairesinin yükümlülükleri:.48

aa) Olumlu yükümlülükleri.48

bb) Olumsuz yükümlülükleri.50

ç) İcra dairelerinin denetimi.50

d) İcra dairesi görevlilerinin hukukî (tazminat) sorumluluğu 51

e) İcra dairesi görevlilerinin cezaî sorumluluğu51

f) İcra dairesi görevlilerinin disiplin sorumluluğu 51

İcra mahkemesi.51

Bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay’ın icra - iflâs işleri ile

görevli hukuk daireleri 55

YARDIMCI İCRA ORGANLARI55

Genel mahkemeler (asliye hukuk, asliye ticaret ve sulh hukuk

mahkemeleri vb.)55

Savcılar ve adalet müfettişleri.55

Kolluk kuvvetleri .56

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM57

SIRA SENDE60

ŞİKÂYET 65

GENEL OLARAK 65

ŞİKÂYETİN KONUSU. 65

ŞİKÂYET SEBEPLERİ 65

İşlemin kanuna aykırı olması 65

İşlemin hadiseye (olaya) uygun olmaması . 66

Bir hakkın yerine getirilmemesi 66

Bir hakkın sebepsiz olarak sürüncemede bırakılması. 66

Ç. ŞİKÂYETİN TARAFLARI . 66

Şikâyet eden. 67

Şikâyet edilen . 67

ŞİKÂYETİN SÜRESİ . 67

ŞİKÂYET USÛLÜ . 68

ŞİKÂYETİN SONUÇLARI 70

Şikâyetin reddi 70

Şikâyetin kabulü . 70

a) Şikâyet konusu işlemin (bozulması) iptal edilmesi 71

b) Şikâyet konusu işlemin düzeltilmesi 71

c) İcra müdürünün sebepsiz olarak yapmadığı veya geciktirdiği

işlemlerin yapılmasının emredilmesi. 71

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 72

SIRA SENDE. 74

İCRA HARÇ VE GİDERLERİ.76

İCRA HARÇLARI 76

İcra dairesince alınan harçlar . 76

İcra mahkemesince alınan harçlar . 77

İCRA GİDERLERİ. 78

İCRA HARÇ VE GİDERLERİNDEN SORUMLULUK 78

İCRA HUKUKUNDA TEBLİGAT.79

VII. İCRA HUKUKUNDA SÜRELER - TATİL VE TÂLİK (ERTELEME) HALLERİ82

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER . 82

TATİL VE TÂLİK (ERTELEME) HALLERİ 83

Tatil saatleri (gece vakti) 83

Tatil günleri .84

Tâlik (erteleme) halleri84

VIII. İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI.86

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM88

SIRA SENDE90

İLÂMSIZ İCRA

İLÂMSIZ İCRA VE ÇEŞİTLERİ 93

İLÂMSIZ İCRADA GÖREV VE YETKİ 93

III. GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP.95

TAKİBİN KONUSU.97

TAKİP TALEBİ98

ÖDEME EMRİ VE ÖDEME EMRİNİN KESİNLEŞMESİ102

ÖDEME EMRİ .102

İCRA TAKİBİNİN ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİNDEN SONRAKİ DURUMU.103

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ104

Ödeme emrine itiraz sebepleri .104

a) Maddî hukuka ilişkin itiraz sebepleri104

b) Takip hukukuna ilişkin itiraz sebepleri .104

c) İmzaya itiraz .105

ç) Borca itiraz .105

d) Kısmî itiraz106

Ödeme emrine itiraz ve süresi 106

Gecikmiş itiraz.107

Ödeme emrine yapılan itirazın sonuçları 108

ÖDEME EMRİNE YAPILAN İTİRAZIN GİDERİLMESİ108

İtirazın kaldırılması109

a) İtirazın kesin kaldırılması109

b) İtirazın geçici kaldırılması (m.68/a, 69) 113

c) Borçtan kurtulma davası 114

İtirazın iptali davası .116

MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARI118

MENFİ TESPİT DAVASI118

İcra takibinden önce açılan menfi tespit davası . 118

İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davası 119

İSTİRDAT DAVASI. 120

MAL BEYANI 120

VII. İCRA TAKİBİNİN İPTALİ VE TÂLİKİ (ERTELENMESİ). 121

İCRA TAKİBİNİN İPTALİ 122

İtfa (ödeme) nedeniyle icra takibinin iptali 122

Zamanaşımı nedeniyle icra takibinin iptali. 122

İCRA TAKİBİNİN TÂLİKİ (ERTELENMESİ). 123

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 124

SIRA SENDE. 127

VIII.HACİZ 134

GENEL OLARAK HACİZ. 134

HACİZ TALEBİ 135

HACZİN YAPILMASI . 136

Ç. HACZİN KONUSU. 137

Taşınır malların haczi 138

Taşınmazların haczi 139

Borçlunun üçüncü kişilerdeki mal ve alacaklarının haczi . 140

a) Borçlunun maaş ve ücret dışındaki alacaklarının haczi . 140

b) Borçlunun maaş ve ücretinin haczi 143

HACZİN ETKİSİ . 144

HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR . 145

Tamamı haczedilemeyen mal ve haklar . 146

Bir Kısmı haczedilemeyen haklar 148

HACZE İŞTİRAK 148

Hacze adî (takipli) iştirak . 149

Hacze imtiyazlı iştirak. 151

HACİZDE İSTİHKAK DAVALARI . 152

Hacizli malın borçlunun elinde bulunması . 152

Hacizli malın üçüncü kişinin elinde bulunması. 154

BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ 155

Hacizden önce taksitle ödeme . 155

Hacizden sonra taksitle ödeme.156

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM157

SIRA SENDE162

PARAYA ÇEVİRME (SATIŞ) 165

SATIŞ TALEBİ 165

BORÇLUYA SATIŞ YETKİSİNİN VERİLMESİ.167

ELEKTRONİK ORTAMDA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ.168

Ç. ÖDEME YERİNE ALACAKLARIN DEVRİ 172

ELBİRLİĞİ MÜLKİYET HİSSESİNİN SATIŞI.173

TAŞINIRLARIN SATIŞI174

TAŞINMAZLARIN SATIŞI .179

Taşınmazların kıymet takdiri.179

Kıymet takdirinin kesinleşmesi .180

Artırma şartnamesi .181

Mükellefiyetler listesi182

Satış ilânı .183

İhalenin yapılması ve satış 187

İHALENİN FESHİ (ŞİKAYETİ) 190

PARALARIN ÖDENMESİ ve PAYLAŞTIRILMASI .194

PARALARIN ÖDENMESİ194

PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI .195

SIRA CETVELİ195

BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ.200

GENEL BİLGİ .200

ACİZ BELGESİ ÇEŞİTLERİ VE SONUÇLARI 200

Geçici borç ödemeden aciz belgesi ve doğurduğu sonuçlar .200

Kesin borç ödemeden aciz belgesi ve doğurduğu hükümler 201

a) Maddî hukuk bakımından doğurduğu sonuçlar .201

b) Takip hukuku bakımından doğurduğu sonuçlar .202

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM203

SIRA SENDE206

XII. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP 208

GENEL BİLGİ .208

TAKİP TALEBİ. 208

ÖDEME EMRİ 211

ÖDEME EMRİNE KARŞI İTİRAZ. 213

İmzaya itiraz . 213

Borca itiraz . 214

ÖDEME EMRİNE KARŞI ÖZEL ŞİKÂYET. 216

Senedin kambiyo senedi niteliğine ve takip hakkına ilişkin

şikâyet  216

Vadeye ve senet aslının verilmemesine ilişkin şikâyet. 217

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 218

SIRA SENDE. 221

XIII. KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ 223

TBK ÇERÇEVESİNDE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ 223

Kira sözleşmesinin bildirim yoluyla sona ermesi. 223

Dava yoluyla kira sözleşmesinin sona ermesi (Tahliye Davası). 223

İCRA VE İFLAS KANUNUNA GÖRE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN

TAHLİYESİ  225

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle kiralanan taşınmazın icra

yoluyla tahliyesi 225

Kira süresinin sona ermesi (yazılı tahliye taahhüdü) nedeniyle

ilamsız tahliye. 228

Tahliye kararı üzerine kiralanan taşınmazda üçüncü kişinin

bulunması. 230

KİRALAYANIN HAPİS HAKKI . 231

XIV.ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARININ

TAKİBİ. 232

TAKİP TALEBİ. 233

ÖDEME EMRİ 234

ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ . 235

Ç. BORCUN ÖDENMESİ . 235

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ. 236

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDİLMEMESİ VEYA İTİRAZIN HÜKÜMDEN

DÜŞÜRÜLMESİ  237

AVUKAT KAYDI İLE MTS HARCI 237

İLÂMLI İCRA

İLÂMLARIN İCRASI .241

GENEL OLARAK 241

İLÂM VE İLÂM NİTELİĞİNDE BELGELER241

İLÂMLI İCRADA YETKİ.245

Ç. İLÂMLI İCRA TAKİBİNİN BAŞLAMASI 245

Takip talebi245

İcra emri246

İlâmlı icraya başvurabilmek için hükmün kesinleşmiş olmasının

gerekip gerekmediği .247

Kanun yoluna müracaat nedeniyle icranın geri bırakılması

(durdurulması) 251

Ödeme (itfa), mehil (imhal) veya zamanaşımı nedeniyle icranın

geri bırakılması253

a) Ödeme (itfa), mehil (imhal) veya zamanaşımı, icra emrinin

tebliğinden önce gerçekleşmiş ise253

b) Ödeme (itfa), mehil (imhal) veya zamanaşımının, icra

emrinin tebliğinden sonra gerçekleşmiş olması.255

İCRANIN İADESİ255

PARA VE TEMİNAT ALACAKLARINA İLİŞKİN İLÂMLARIN İCRASI (m.32).256

III. TAŞINIR TESLİMİ VEYA TAŞINMAZ TAHLİYE VE TESLİMİNE İLİŞKİN

İLÂMLARIN İCRASI257

TAŞINMAZ TAHLİYE VE TESLİMİNE İLİŞKİN İLÂMLARIN İCRASI (m.26-29) 257

Taşınmaz borçlunun elinde ise257

Taşınmaz üçüncü kişinin elinde ve üçüncü kişinin ayni hak

iddiası varsa 258

a) Üçüncü kişi taşınmazı davadan önce iktisap etmişse.258

b) Üçüncü kişi taşınmazı dava devam ederken iktisap etmişse259

c) Üçüncü kişi tapuda ayni hak iktisap etmemiş olmakla

birlikte dava anında zilyetse.259

ç) Üçüncü kişi zilyetliği dava tarihinden sonra kazanmışsa259

d) Üçüncü kişi zilyetliği hükümden sonra kazanmışsa259

Üçüncü kişinin taşınmaz üzerinde kişisel hak iddiasında

bulunması .260

TAŞINIRIN TESLİMİNE İLİŞKİN İLÂMLARIN İCRASI (m.24) 260

BİR İŞİN YAPILMASINA YA DA YAPILMAMASINA İLİŞKİN İLÂMLARIN

İCRASI (m.30)  261

İRTİFAK HAKLARINA İLİŞKİN İLÂMLARIN İCRASI (m.31) 262

GEMİLERE VE BUNLARLA İLGİLİ AYNÎ HAKLARA İLİŞKİN İLAMLARIN

İCRASI (m.31/a). 262

VII. ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİLERİN DÜZENLENMESİNE

YÖNELİK İLAMLARIN İCRASI  264

ÇOCUK TESLİMİ SÜRECİ. 266

ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI. 268

ÇOCUK TESLİM VE KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI İŞLEMLERİNE ŞİKAYET

VE İTİRAZ. 273

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 275

SIRA SENDE. 280

REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

GENEL BİLGİ 283

REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLÂMSIZ TAKİP 285

TAŞINIR REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLÂMSIZ TAKİP 285

TAŞINMAZ REHNİNİN (İPOTEĞİN) PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA

İLÂMSIZ TAKİP. 286

III. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLÂMLI TAKİP 288

TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLÂMLI TAKİP 288

TAŞINMAZ REHNİNİN (İPOTEĞİN) PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA

İLÂMLI TAKİP. 288

REHİNLİ MALIN SATILMASI, PARANIN ÖDENMESİ VE REHİN AÇIĞI

BELGESİ. 290

REHİNLİ MALIN SATILMASI VE PARALARIN ÖDENMESİ 290

REHİN AÇIĞI BELGESİ 291

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 292

SIRA SENDE. 295

İHTİYATÎ HACİZ

GENEL BİLGİ 299

İHTİYATÎ HACİZ KARARININ İCRASI. 301

III. İHTİYATÎ HACİZ KARARINA İTİRAZ EDİLMESİ. 303

 

16 İÇİNDEKİLER

İHTİYATÎ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİM304

İHTİYATÎ HACİZ, DAVA VEYA TAKİPTEN ÖNCE KONULMUŞSA .305

İHTİYATÎ HACİZ, DAVA VEYA TAKİPTEN SONRA TALEP EDİLMİŞSE 306

HAKSIZ İHTİYATÎ HACİZ NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI307

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM308

SIRA SENDE310

İFLÂS HUKUKU

(KÜLLÎ İCRA)

GENEL BİLGİ.313

İFLÂS ORGANLARI313

RESMÎ İFLÂS ORGANLARI.313

İcra dairesi.313

İflâs dairesi314

İcra mahkemesi.314

Ticaret mahkemesi314

Bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay ilgili hukuk daireleri315

ÖZEL İFLÂS ORGANLARI .315

III. İFLÂS SEBEBİ VE İFLÂSA TÂBİ KİŞİLER315

İFLÂS SEBEBİ 315

İFLÂSA TÂBİ KİŞİLER .315

Ticaret Kanunu gereğince tacir sayıldıkları için iflâsa tabî olan

kişiler.315

a) Gerçek kişiler315

b) Tüzel kişiler.316

Tacir olmadıkları halde Ticaret Kanunu gereğince tacirler

hakkındaki hükümlere tâbi bulunan kişiler.316

Tacir olmadıkları halde özel kanun hükümlerine göre iflâsa tâbi

bulunan kişiler.316

İFLÂS YOLLARI .317

GENEL BİLGİ .317

TAKİPLİ İFLÂS .317

Genel (adî) iflâs yolu .317

a) İflâs takip talebi ve ödeme emri.317

b) İflâs davası ve iflâs kararı. 318

aa) Borçlu ödeme emrine itiraz etmişse 319

bb) Borçlu ödeme emrine itiraz etmemişse 320

c) İflâs kararına karşı kanun yolları 321

Kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolu 322

a) İflâs takip talebi ve ödeme emri 322

b) İflâs ödeme emrine itiraz ve şikâyet 323

c) İflâs davası ve iflâs kararı. 324

TAKİPSİZ (DOĞRUDAN DOĞRUYA) İFLÂS 324

Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâs . 324

Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya iflâs 326

a) Borçlunun zorunlu iflâs talebi 326

b) Borçlunun ihtiyari iflâs talebi. 327

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin doğrudan doğruya iflâsı 327

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 330

SIRA SENDE. 335

İFLÂSIN HUKUKÎ SONUÇLARI 338

İFLÂSIN MÜFLİS BAKIMINDAN HUKUKÎ SONUÇLARI. 338

İflâs masasına girecek mallar . 338

a) Müflisin haczi caiz bütün malları . 338

b) Müflisin üzerinde rehin bulunan malları . 339

c) Müflisin hacizli malları. 339

İflâsın müflisin tasarruf yetkisine etkisi . 340

a) Müflisin masa malları üzerindeki tasarruf yetkisinin sona

ermesi 340

b) Takiplerin durması ve düşmesi 341

c) Hukuk davalarının durması 341

İFLÂSIN ALACAKLILAR BAKIMINDAN HUKUKÎ SONUÇLARI 342

Müflisin borçlarının muaccel hale gelmesi. 343

Faizlerin Durumu 343

Şarta veya belirsiz bir vadeye bağlı alacaklar . 343

Konusu para olmayan alacakların para alacağına çevrilmesi . 344

Tamam olmuş satışların ifası 344

Takas .344

Âdi ve rehinli alacakların sırası344

İFLÂSIN KAMU HUKUKU BAKIMINDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR346

Adî iflâs .346

Taksiratlı (Kusurlu) İflâs.347

Hileli iflâs.347

İtibarın iadesi (yasaklanmış hakların geri verilmesi) .348

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM349

SIRA SENDE355

İFLÂS TASFİYESİ .357

GENEL BİLGİ .357

İFLÂS MASASININ OLUŞTURULMASI357

Defter tutulması357

Masa mallarının muhafazası .358

TASFİYE ŞEKLİNİN BELİRLENMESİ VE TASFİYENİN YAPILMASI .358

İflâs tasfiyesinin tatili 359

Basit tasfiye.359

Adî tasfiye .360

İFLÂS MASASININ İDARESİ .360

Birinci alacaklılar toplantısı .361

İflâs idaresi361

İflâsta istihkak davaları .362

Masa alacaklarının tahsili ve acele satışlar .363

Alacakların incelenmesi 363

Sıra cetveli.364

Geç bildirilen alacaklar367

İkinci alacaklılar toplantısı.368

İFLÂS MASASINDAKİ MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ (SATIŞ) 368

PAY CETVELİ VE SON HESAP 369

PARALARIN DAĞITILMASI 369

BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ370

MASAYA YAZDIRILMAMIŞ ALACAKLAR371

İFLÂSIN KAPANMASI 371

İFLÂSIN KALDIRILMASI 372

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 374

SIRA SENDE. 381

KONKORDATO

GENEL OLARAK 389

KONKORDATO ÇEŞİTLERİ. 389

ADİ (İFLÂS DIŞI) KONKORDATO . 390

Konkordato teklifi. 390

Konkordato talebine eklenecek belgeler . 391

a) Konkordato ön projesi. 391

b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler . 391

c) Alacaklı ve alacak listesi. 392

ç) Karşılaştırma tablosu. 392

d) Makul güvence veren denetim raporu 392

e) Diğer Belge ve Kayıtlar. 393

f) Alacaklının Başvurusu ile Konkordato Teklifi. 393

Konkordato geçici mühleti . 393

Konkordato geçici mühleti verilmesinin sonuçları . 394

a) Konkordato komiseri . 394

b) Geçici mühletin ilânı ve bildirimi . 398

c) Mühletin alacaklılar bakımından sonuçları 398

ç) Mühletin borçlu bakımından sonuçları . 400

d) Mühletin sözleşmelere etkisi. 400

Konkordato kesin mühleti verilmesi ve alacaklılar kurulunun

oluşturulması . 401

Mühlet kararlarına karşı kanun yolları . 402

Kesin mühlet içinde yapılacak iş ve işlemler 403

a) Borçlunun mali durumunun düzelmesi nedeniyle kesin

mühletin kaldırılması. 403

b) Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflasın

açılması 403

c) Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri . 404

ç) Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet ve alacaklılar

hakkında borçlunun beyana daveti404

d) Alacaklılar toplantısı ve projenin oylanması.405

Konkordatonun mahkemede incelenmesi (tasdiki) 406

a) Konkordatonun tasdiki şartları.407

b) Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı, ilanı.408

c) Tasdik kararıyla rehinli malların muhafaza ve satışı ile

finansal kiralama konusu malların iadesinin ertelenmesi410

ç) Konkordatonun tasdiki hakkında verilen kararlara karşı

kanun yolları.411

d) Çekişmeli alacakların durumu 411

Konkordatonun feshi 412

a) Konkordatonun kısmen feshi .412

b) Konkordatonun tamamen feshi .412

Adi konkordatoda rehinli alacaklılarla müzakere ve borçların

yapılandırılması.413

Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri .414

İFLÂS İÇİ KONKORDATO .414

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 415

Konkordato teklifi ve yetkili organlar415

Konkordatonun zorunlu kapsamı416

Konkordatonun tasdiki ve sonuçları .416

Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu .416

Paraların paylaştırılması ve tevdii .417

Tasfiyenin sona ermesi ve faaliyet raporu 417

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM418

SIRA SENDE425

SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA

YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI

GENEL OLARAK431

YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ .431

III. PROJENİN ALACAKLILAR TARAFINDAN OYLANMASI .432

TASDİK İÇİN PROJENİN MAHKEMEYE SUNULMASI432

MAHKEMENİN İNCELEMESİ VE KARARI 432

MAHKEME KARARININ SONUÇLARI . 432

VII. TASDİK KARARININ SONUÇLARI. 433

VIII.YENİDEN YAPILANDIRMANIN FESHİ. 433

SIRA SENDE. 434

İPTAL DAVASI

TANIM 437

İPTALE TABİ TASARRUFLAR 437

İVAZSIZ TASARRUFLAR . 437

ACİZ HALİNDE YAPILAN TASARRUFLAR 438

ZARAR VERME KASTINDAN DOLAYI İPTAL . 439

III. İPTAL DAVASINDA YARGILAMA  440

İPTAL DAVASININ SONUÇLARI 441

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 442

SIRA SENDE. 445

İCRA CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİREN SUÇLAR

VE YARGILAMA USULLERİ

İCRA CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİREN SUÇLAR. 449

KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU 449

BORÇLUNUN ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK AMACIYLA

MEVCUDUNU EKSİLTMESİ SUÇU (m.331). 449

BORÇLUNUN KENDİSİNİ ACİZ DURUMA DÜŞÜRMESİ VEYA

DURUMUNU AĞIRLAŞTIRMASI SUÇU (m.332) 450

Ç. İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE HUSUSİ MENFAAT TEMİN ETME

SUÇU (m. 333). 450

TİCARİ İŞLETMEDE YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU SUÇU (m. 333/a) 451

KONKORDATO VEYA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMADA

YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜRME SUÇU (m. 334)  451

KİRACI TARAFINDAN İŞLENİLEN SUÇLAR (m. 335) 451

MÜFLİSİN MALLARINI VERMEYENLERİN İŞLEDİĞİ SUÇLAR (m. 336). 452

Ğ. MÜFLİSİN MASAYA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE

GETİRMEMESİ (m. 337). 452

TİCARETİ TERK ETME SUÇU (m. 337/a)452

GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA SUÇU (m. 338, 339)452

İ. TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU (m. 340)453

ÇOCUK TESLİMİ ve ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA

MUHALEFET SUÇU.454

İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ VEYA GEMİYE TEKRAR

GİRME SUÇU (m. 342)455

455

NAFAKA ÖDENMEMESİ VEYA NAFAKA KARARLARINA UYMAMA

SUÇU (m. 344) .456

ARTIRMADAN ÇEKİLME SUÇU (m. 345/b) .456

İCRA CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİREN SUÇLARDA YARGILAMA

USULLERİ.456

İCRA VE İFLÂS KANUNU’NDA BAZI SÜRELER .459

İTİRAZ VE ÖDEME SÜRELERİ463

2022 Yılı PARASAL SINIRLAR TABLOSU465

GENEL KAYNAKÇA .471

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat