Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler & Soru Bankası Ahmet Başözen

Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler & Soru Bankası


Basım Tarihi
2022-09
Sayfa Sayısı
506
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786258209457
Boyut
16x24
Baskı
2170,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 170 puan kazanacaksınız)
   170

Prof. Dr. Ahmet BAŞÖZEN

 

İÇİNDEKİLER

BASKIYA ÖNSÖZ. 5

İÇİNDEKİLER. 7

1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN GENEL ESASLARI .31

MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN KONUSU .31

MEDENÎ USÛL (YARGILAMA) HUKUKUNUN AMACI SORUNU.32

III. MEDENÎ USÛL HUKUKU KURALLARININ YORUMU .35

MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN KAYNAKLARI .35

MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN UYGULANMASI .36

YER BAKIMINDAN UYGULANMASI 36

ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI37

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM . 39

SIRA SENDE . 46

MEDENÎ USÛL HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER47

TASARRUF İLKESİ (m.24) .47

Anlamı.47

Tasarruf İlkesinin Sonuçları .47

Tasarruf İlkesinin İstisnaları 48

TARAFLARCA GETİRİLME (HAZIRLAMA) İLKESİ (m.25) 48

Anlamı.48

Taraflarca Getirilme İlkesinin Sonuçları 49

Taraflarca Getirilme İlkesinin İstisnası 49

HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ (m.31) .49

Ç. SÖZLÜLÜK – YAZILILIK İLKESİ.50

DOĞRUDANLIK İLKESİ .50

HÂKİMİN DELİLLERİ DEĞERLENDİRMESİ .51

USÛL EKONOMİSİ İLKESİ .51

TEKSİF İLKESİ .51

HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI52

İ. ADİL YARGILAMA HAKKI .53

Anlamı.53

Adil Yargılanma Hakkının Unsurları.53

Kanuni, Bağımsız ve Tarafsız Mahkeme Tarafından Yargılanma .53

Makul Sürede Yargılanma .55

Aleni Yargılanma .55

ç. Hakkaniyete Uygun (Adil) Yargılanma.56

YARGILAMANIN HÂKİM TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ56

HÂKİMİN HUKUKU GÖREVİNDEN DOLAYI UYGULAMASI İLKESİ .57

DOĞRUYU SÖYLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 57

DÜRÜSTLÜK KURALI .58

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM59

2. GENEL OLARAK YARGI VE MAHKEME KAVRAMLARI 67

YARGI KAVRAMI .67

YARGI İŞLEVİ .67

Organik ve Şekli Anlamda Ölçüt67

Maddi Anlamda Ölçüt.68

YARGI KOLLARI69

ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ70

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM75

SIRA SENDE78

3. YARGI ÖRGÜTÜ, GÖREV VE YETKİ KURALLARI 81

HUKUK YARGISINDA GÖREVLİ MAHKEMELER 81

MAHKEMELERİN KURULUŞUNA YÖNELİK TEMEL İLKELER83

KANUNİLİK İLKESİ83

TABİİ HÂKİM (DOĞAL YARGIÇ) İLKESİ .83

III. HUKUK YARGISINDA GÖREV KAVRAMI.84

HUKUK YARGISINDA GÖREVLİ İLK DERECE MAHKEMELERİ 85

GENEL GÖREVLİ MAHKEMELER 86

Sulh Hukuk Mahkemeleri .86

Kuruluşu86

Görevleri .87

Kira Sözleşmesine Dayanan Davalar .87

Paylaştırma ve Ortaklığın (Şüyuun) Giderilmesi Davaları88

Yalnız zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar 88

çç. Çekişmesiz Yargı İşleri .88

Diğer Kanunlarla Verilen Görevler 89

Asliye Hukuk Mahkemeleri.89

Kuruluşu89

Görevleri .90

Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalar .90

Şahısvarlığı Haklarına İlişkin Davalar .91

Aksine Düzenleme Bulunmayan Diğer Dava Ve İşler 92

çç. Diğer Kanunlarla Verilen Görevler 92

ÖZEL GÖREVLİ MAHKEMELER.93

Asliye Ticaret Mahkemesi .94

Kuruluşu 94

Görevleri .95

Mutlak Ticari Davalar 95

Nispi Ticari Davalar97

Kadastro Mahkemesi 98

Kuruluşu 98

Görevleri .100

İş Mahkemesi101

Kuruluşu 101

Görevleri .103

Tüketici Mahkemesi103

Kuruluşu 103

Görevleri .108

Aile Mahkemesi 108

Kuruluşu 108

Görevleri .110

İcra Mahkemesi.113

Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi 115

HUKUK YARGISINDA GÖREVLİ ÜST DERECE MAHKEMELERİ.116

BÖLGE ADLİYE (İSTİNAF) MAHKEMELERİ 116

Kuruluşu116

Görevleri .117

YARGITAY (TEMYİZ MAHKEMESİ)118

Kuruluşu118

Görevleri .118

GÖREV KURALLARININ NİTELİĞİ .119

VII. GÖREVSİZLİK KARARI VE GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK

İŞLEMLER 120

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM . 122

SIRA SENDE . 132

VIII. HUKUK YARGISINDA YETKİ KURALLARI .136

GENEL OLARAK .136

KESİN OLMAYAN YETKİ KURALLARI.136

Genel Yetki Kuralı136

Özel Yetki Kuralları137

Geçici Olarak Oturulan Yer Mahkemesinin Yetkisi137

Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki137

Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki .138

ç. Mirastan Doğan Davalarda Yetki 138

Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Tazminat Davalarında Yetki138

Şubenin İşlemlerinde Yetki .138

Diğer Kanunlardaki Kesin Olmayan Özel Yetki Kuralları139

TMK’daki Kesin Olmayan Özel Yetki Kuralları .139

İİK’daki Kesin Olmayan Özel Yetki Kuralları.139

Türkiye’nin Her Yerindeki Mahkemelerde Açılabilen Davalar 139

KESİN YETKİ KURALLARI 139

Miras ile İlgili Davalarda Murisin Son İkametgahı Mahkemesi .139

Taşınmaz Davalarında Kesin Yetki 140

Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkisi 141

Can Sigortalarında Yetki141

Ç. GENEL YETKİ KURALININ NİTELİĞİ 141

TARAFLARIN YETKİSİZ MAHKEMEYİ YETKİLİ KILMALARI .141

Yetki Sözleşmesi142

Yetki Sözleşmesi Şartları .142

Yetki Sözleşmesinin Sonuçları.143

Davalının Yetki İtirazında Bulunmaması .143

YETKİ İTİRAZI.143

Yetkinin Kesin Yetki Olmadığı Hallerde Yetki İtirazı 143

Yetki İtirazının İncelenmesi.144

Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler.144

Yetkinin Kesin Olduğu Hallerde Yetki İtirazı145

YARGI YERİ BELİRTİLMESİ (Merci Tayini) 145

YARGI YERİ BELİRTİLMESİNİ GEREKTİREN HALLER146

Görevli ve Yetkili Mahkemenin Davaya Bakmasına Fiili Veya

Hukukî Engel Çıkması146

Fiili Engel.146

Hukukî Engel .146

İki Mahkemenin Yargı Sınırlarının Kapsamında Tereddüt Edilmesi 146

İki Mahkeme Arasında Görev ve Yetki Uyuşmazlığı Bulunması 147

Olumsuz Görev Uyuşmazlığı .147

Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı .147

YARGI YERİ BELİRTİLMESİ USÛLÜ .147

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM148

SIRA SENDE152

4. YARGI GÖREVLİLERİ.157

HÂKİMLER .157

HÂKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞI VE TEMİNATI 157

Hâkimlerin Bağımsızlığı .157

Hâkimlik Teminatı .158

HAKİMLERİN SORUMLULUĞU.158

Disiplin Sorumluluğu .158

Hâkimlerin Cezai Sorumluluğu159

Hâkimlerin Hukukî Sorumluluğu .159

HÂKİMİN YASAKLILIĞI VE REDDİ .161

Hâkimin Davaya Bakmasının Yasak Olması .161

Hâkimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu Haller 161

Çekinme Usûlü 162

Hâkimin Reddi.162

Ret Sebepleri.162

Hâkimin Reddi Usûlü.163

Taraflardan Birisinin Hâkimi Reddetmesi 163

Ret Talebinin İncelenmesi .164

Ret Talebinin Merci Tarafından İncelenmesi.164

çç. Hâkimin Kendisini Reddetmesi165

Hâkimin Reddedilmesinin Sonuçları166

AVUKATLAR 166

BAROLAR.166

AVUKATLARIN ÖDEVLERİ 166

AVUKATLARIN HAKLARI 167

III. SAVCILAR 167

MAHKEMELERE YARDIMCI ORGANLAR.168

ADLİYE MEMURLARI .168

NOTERLER .168

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM . 169

SIRA SENDE . 180

5. MAHKEMEYE YÖNELİK BAZI ÖZEL KONULAR 183

ADLİ YARDIM 183

ŞARTLARI.183

Fakirlik (Maddi Sıkıntıya Düşme Tehlikesi)183

Haklılık 183

ADLİ YARDIM USÛLÜ.183

ADLİ YARDIMIN SONUÇLARI .184

SÜRELER .184

SÜRE ÇEŞİTLERİ.184

Taraflar İçin Konulan Süreler 184

Kanuni Süreler 184

Hâkimin Tayin Ettiği Süreler185

Mahkemeler İçin Konulan Süreler 185

III. ESKİ HALE GETİRME185

ŞARTLARI 185

Süre Elde Olmayan Bir Sebeple Kaçırılmış Olmalı.185

Başka Bir Kanuni Çare Kalmamış Olmalı .185

İki Hafta İçinde Talepte Bulunulmalıdır 186

ESKİ HALE GETİRME USÛLÜ 186

ADLİ TATİL.186

TEBLİGAT 187

İSTİNABE (HUKUKİ YARDIM)/ NAİP TAYİNİ (HAKİMİ)189

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM191

SIRA SENDE196

6. DAVA 201

GENEL OLARAK .201

DAVANIN TARAFLARI201

TARAF EHLİYETİ.201

Gerçek Kişilerin Taraf Ehliyeti .201

Dava Açıldığı Sırada Taraflardan Birinin Ölü Olması .202

Dava Açıldıktan Sonra Taraflardan Birisinin Ölmesi202

Tüzel Kişilerin Taraf Ehliyeti202

Genel Olarak .202

Tüzel Kişiliği Bulunmayan Topluluklar.203

Adi Şirket.203

Miras Ortaklığı.203

DAVA EHLİYETİ204

Gerçek Kişilerin Dava Ehliyeti .204

Tam Dava Ehliyetine Sahip Olanlar .204

Sınırlı Dava Ehliyetine Sahip Olanlar .204

Dava Ehliyeti Olmayanlar205

Kanuni Temsilcinin Dava Ehliyeti Olmayanı Davada Temsil Etmesi 205

Dava Ehliyeti Dava Şartıdır205

Tüzel Kişilerin Dava Ehliyeti 206

DAVA TAKİP YETKİSİ 206

TARAF SIFATI (HUSUMET).206

DAVADA TARAF DEĞİŞİKLİĞİ.207

Davada Kanuni Taraf Değişikliği 207

Davada İradi Taraf Değişikliği207

Karşı Tarafın Rızasıyla Davada İradi Taraf Değişikliği.208

Hâkim İzniyle Davada İradi Taraf Değişikliği208

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM . 209

SIRA SENDE . 212

III. DAVADA TARAFLARIN TEMSİLİ .214

DAVAYA VEKÂLET EHLİYETİ.214

Davaya Vekâlet Ehliyeti Olmayan Kişilerin Dava Takip Etmesi

(m.61)215

Davaya Vekâlet Ehliyeti Olmayan Kişinin Dava Açması.215

Davaya Vekâlet Ehliyeti Olmayan Kişinin Açılmış Davayı Takip

Etmesi .215

Vekâlet Verilmesi (Temsil Yetkisi) .216

Vekâletname .216

Vekâletnamenin Şekli216

Vekâletnamenin Mahkemeye Verilmesi .217

Vekâletnamesiz Dava Açılması 217

Davanın Vekâletnamesiz Takibi.218

DAVAYA VEKÂLETİN KAPSAMI 218

Davaya Vekâletin Kanuni Kapsamı (m.73) 218

Vekile Özel Yetki Verilmesini Gerektiren İşlemler (m.74) .219

Davanın Birden Fazla Vekil ile Takibi.220

DAVAYA VEKÂLETİN SONA ERMESİ.220

Vekilin İstifası 220

Vekilin Azli.221

Davaya Vekâleti Sona Erdiren Diğer Nedenler221

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM . 222

SIRA SENDE . 225

7. DAVA ŞARTLARI.227

GENEL OLARAK .227

DAVA ŞARTLARININ ÇEŞİTLERİ 227

MAHKEMEYE İLİŞKİN DAVA ŞARTLARI 227

Yargı Hakkı (Yetkisi).227

Yargı Hakkının Ülke Yönünden Sınırları.227

Yargı Hakkının Kişi Yönünden Sınırları 227

Yabancı Devletlerin Yargı Muafiyeti 227

Diplomatik Temsilcilerin Yargı Muafiyeti 228

Yargı Yolu228

Görev 228

Kesin Yetki 228

TARAFLARA İLİŞKİN DAVA ŞARTLARI.228

Davada İki Tarafın Bulunması .228

Taraf Ehliyeti.228

Dava Ehliyeti .228

Davaya Vekâlet Ehliyeti 228

Davayı Takip Yetkisi 228

DAVA KONUSUNA İLİŞKİN DAVA ŞARTLARI 229

Harç ve Gider Avansı.229

Teminat Gösterilmesi .229

Hukukî Yarar .230

Davanın Derdest Olmaması 231

Kesin Hüküm Bulunmaması 231

Ç. DİĞER KANUNLARDAKİ ÖZEL DAVA ŞARTLARI231

III. DAVA ŞARTLARININ İNCELENMESİ .232

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM233

SIRA SENDE237

8. DAVA ÇEŞİTLERİ 241

TALEP EDİLEN HUKUKİ KORUMAYA GÖRE DAVA ÇEŞİTLERİ .241

EDA DAVALARI241

TESPİT DAVALARI241

İNŞAİ DAVALAR.242

İnşai Dava İnşai Hakka Dayanır .242

İnşai Davada Verilen Hüküm.243

İnşai Dava Çeşitleri243

TALEP SONUCUNA GÖRE DAVA ÇEŞİTLERİ .243

TERDİTLİ DAVALAR .243

SEÇİMLİK DAVALAR.244

OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ .244

Ç. MÜTELAHİK DAVALAR 244

TOPLULUK DAVASI244

KISMİ DAVA.245

BELİRSİZ ALACAK DAVASI245

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM . 247

SIRA SENDE . 250

9. DAVANIN AÇILMASI VE DAVAYA CEVAP .253

GENEL OLARAK .253

DAVANIN AÇILMASI 253

Dava Dilekçesinin İçeriği .253

Mahkemenin Adı.253

Tarafların Adı-Soyadı ve Adresleri.253

Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 253

ç. Varsa Tarafların Kanuni Temsilcilerinin Ve Davacı Vekilinin Adı,

Soyadı ve Adresleri253

Davanın Konusu (Müddeabih) 254

Davanın Dayandığı Vakıalar.254

Dayanılan Deliller 254

Hukukî Sebepler 255

Talep Sonucu (Neticei Talep) 255

ı. İmza.255

Dava Dilekçesinde Kanuni Noksanlık Bulunması.256

Dava Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi .256

Davanın Açılma Zamanı.256

Genel Bilgi .256

Harca Tabi Olmayan Davalarda Davanın Açılma Zamanı 257

Harca Tabi Davalarda Davanın Açılma Zamanı257

DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI.257

Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları .257

Zamanaşımının Kesilmesi257

Hak Düşürücü Sürenin Korunması 258

Bazı Şahıs Varlığı Hakları Mal Varlığı Hakkına Dönüşmesi.258

ç. İyi Niyetin Ortadan Kalkması.258

Davalının Temerrüde Düşmesi258

Dava Açılmasının Usûl Hukuku Bakımından Sonuçları .258

Mahkemenin Davayı İncelemesi Zorunluluğu Doğar 258

Dava Şartları Davanın Açıldığı Tarihe Göre Belirlenir 259

Derdestlik259

ç. İhtiyati Tedbirin ve İhtiyati Haczin Koruması 259

Davayı Geri Alma Yasağı259

Davayı Genişletme ve Değiştirme Yasağı 260

 

16 İçindekiler

Dava Açılmasının Diğer Sonuçları .260

DAVA DİLEKÇESİNDE FAİZ.260

DAVAYA CEVAP.260

GENEL BİLGİ 260

DAVALININ CEVAPLARI .261

Davalı Davayı Kabul Edebilir .261

Davalının Dava Dilekçesindeki Vakıalara Karşı Koyması .261

Davalının Dava Dilekçesindeki Vakıaları İnkâr Etmesi.261

Dava Dilekçesindeki Vakıaların Davayı Haklı Gösterecek

Nitelikte Olmadığının İleri Sürülmesi 261

Davalının Yeni Vakıalar İleri Sürmesi.262

Maddi Hukuka Dayanan Savunma Vasıtaları 262

aaa. Defiler.262

bbb. İtirazlar .262

ccc. Defi ve İtirazın Farkları .263

Usûl Hukukuna Dayanan Savunma Sebepleri .263

aaa. İlk İtirazlar.263

bbb. İlk İtiraz Halleri (m.116). .263

ccc. İlk İtirazların İleri Sürülmesi Usûlü263

Diğer Usûli İtirazlar264

Karşı Dava Açılması.264

CEVAP DİLEKÇESİ 265

Cevap Dilekçesinin İçeriği .265

Mahkemenin Adı 265

Tarafların Adı-Soyadı ve Adresleri.265

Davalının TC Kimlik Numarası .265

ç. Kanuni Temsilci ve Vekilinin Adı-Soyadı ve Adresleri265

Savunmanın Dayanağı Olan Vakıalar 265

Dayanılan Deliller266

Hukukî Sebepler266

Talep Sonucu 266

İmza 266

Cevap Dilekçesinde Eksiklik Bulunması.266

Cevap Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi .266

Ç. CEVAP SÜRESİ .267

Kanuni Cevap Süresi .267

Cevap Süresinin Uzatılması.267

CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMESİNİN SONUÇLARI.267

SÜRESİNDE CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN SONUÇLARI 267

III. CEVABA CEVAP VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇELERİ .268

İDDİA VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA GENİŞLETİLMESİ.268

DAVAYI DEĞİŞTİRME VEYA GENİŞLETME YASAĞI .268

Genel Olarak .268

Davayı Genişletme ve Değiştirme Yasağına Tabi Durumlar 269

Davayı Değiştirme ve Genişletme Yasağının İstisnaları.269

SAVUNMAYI DEĞİŞTİRME VE GENİŞLETME YASAĞI270

Savunmayı Değiştirme ve Genişletme Yasağına Tabi Olan

Durumlar.270

Savunmayı Değiştirme ve Genişletme Yasağının İstisnaları 270

SIRA SENDE . 271

10. ÖN İNCELEME277

ÖN İNCELEMENİN KAPSAMI .277

ÖN İNCELEMENİN YAPILIŞ ŞEKLİ .277

DURUŞMASIZ ÖN İNCELEME.277

DURUŞMALI ÖN İNCELEME.277

ÖN İNCELEME DURUŞMASI.278

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM . 279

SIRA SENDE . 280

11. TAHKİKAT283

GENEL OLARAK .283

TAHKİKATIN YAPILIŞ BİÇİMİ (ŞEKİL) 283

OTURUM (DURUŞMA) 283

DAVA DOSYASI 285

DURUŞMALARIN DİSİPLİNİ287

III. İSTİCVAP288

İSTİCVABIN KONUSU.288

İSTİCVAP KARARI.288

İSTİCVAP EDİLECEK KİŞİ.288

Ç. İSTİCVAP DAVETİYESİ 289

İSTİCVAP USÛLÜ289

12. DAVADAKİ ÖZEL DURUMLAR.291

DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI .291

DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI HALLERİ291

İki tarafın Duruşmaya Gelmemesi.291

Bir Tarafın Gelmesi .291

İki tarafın da Duruşmaya Gelmesi.291

Duruşma gününün belli edilmesi için tarafların başvurması gereken

hâllerde gün tespit ettirilmemişse .291

DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI KARARI 291

DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASININ SONUÇLARI292

Davanın Yenilenmesi 292

Dosyanın Tekrar İşlemden Kaldırılması.292

Davanın Açılmamış Sayılması292

ÖN SORUN-BEKLETİCİ SORUN 293

ÖN SORUN 293

BEKLETİCİ SORUN .293

III. DAVA ARKADAŞLIĞI (Sübjektif Dava Birleşmesi) 294

MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI294

Mecburi Dava Arkadaşlığı Çeşitleri .294

Maddi Mecburi Dava Arkadaşlığı294

Elbirliği Mülkiyetinde 295

Hak veya Borcun Bölünememesinde 295

Şekli Mecburi Dava Arkadaşlığı.295

Mecburi Dava Arkadaşlığının Sonuçları 296

İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI .297

İhtiyari Dava Arkadaşlığı Halleri297

Dava Konusu Hak veya Borcun Ortak Olması .297

Ortak İşlem .297

Davaların Temelini Oluşturan Vakıaların ve Hukukî Sebeplerin

Aynı veya Birbirine Benzer Olması297

İhtiyari Dava Arkadaşlığının Sonuçları 298

DAVALARIN AYRILMASI VE BİRLEŞTİRİLMESİ299

DAVALARIN AYRILMASI 299

DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ .299

Davalar Arasında Bağlantı Bulunması .299

Davaların Birleştirilmesi Usûlü299

Aynı Yargı Çevresinde Açılan Davaların Birleştirilmesi299

Farklı Yargı Çevresinde Açılan Davaların Birleştirilmesi 299

DAVAYA MÜDAHALE 300

FERİ MÜDAHALE.300

Feri Müdahale Şartları 300

Derdest Bir Dava Olmalı301

Feri Müdâhilin Hukukî Yararı Olmalıdır.301

Feri Müdahale Usûlü.301

Feri Müdâhilin Davadaki Durumu .302

Müdahalenin Etkisi .303

ASLİ MÜDAHALE .303

Asli Müdahalenin Şartları303

Derdest Bir Dava Olmalı303

Asli Müdâhilin Dava Konusu Üzerinde Hak İddiası Olmalıdır 304

Asli Müdâhil Üçüncü Kişi Olmalıdır .304

Asli Müdahale Usûlü .304

Asli Müdahalenin İncelenmesi 304

DAVANIN İHBARI.304

DAVANIN İHBAR EDİLEBİLECEĞİ KİŞİLER .304

DAVANIN İHBARI USÛLÜ.305

DAVANIN İHBARININ SONUÇLARI .305

VII. DAVA KONUSUNUN DEVRİ .306

DAVALININ DAVA KONUSUNU (MÜDDEABİHİ) DEVRETMESİ .306

Devralana (Temlik Alana) Karşı Davaya Devam Edilmesi 306

Davanın Devreden (Temlik Eden) Davalıya Karşı Tazminat Davasına

Çevrilmesi .306

DAVACININ DAVA KONUSUNU (MÜDDEABİHİ) DEVRETMESİ.307

VIII. ISLAH .307

ISLAH YAPILMASI 307

ISLAH ÇEŞİTLERİ 308

Tamamen Islah308

Kısmen Islah 308

ISLAHIN KONUSU 308

Ç. ISLAHIN SONUÇLARI309

Islah İle Düzeltilebilecek Usûl İşlemleri .309

Islahla Geçersiz Kılınamayan İşlemler .309

Islah İle Yapılamayacak İşlemler310

Islaha Gerek Olmayan Haller.310

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM . 311

SIRA SENDE . 316

13. GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR.323

GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA323

HMK’DA DÜZENLENEN GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR 323

İHTİYATİ TEDBİR 323

İhtiyati Tedbirin Şartları323

İhtiyati Tedbire Esas Olan Bir Hakkın Bulunması 323

İhtiyati Tedbir Sebebi324

İhtiyati Tedbir Kararı.324

Yetkili ve Görevli Mahkeme324

İhtiyati Tedbir Usûlü .324

İhtiyati Tedbir Talebi Hakkında Karar325

ç. İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması: .326

İhtiyati Tedbiri Tamamlayan Merasim326

İhtiyati Tedbir Kararına Karşı Koyma 326

Yokluğunda Tedbir Kararı Verilenin İtirazı 326

Durum ve Şartların Değişmesi Sebebiyle İhtiyati Tedbire İtiraz327

Teminat Karşılığı Tedbirin Değiştirilmesi veya Kaldırılması

Talebi 327

Tedbire Muhalefetin Cezası327

Haksız İhtiyati Tedbirden Doğan Tazminat Davası328

Tazminat Davasının Şartları 329

Yargılama Usûlü 329

DELİLLERİN TESPİTİ .329

Delil Tespitinin Şartları329

Delillerin İncelenmesi Sırası Gelmemiş Olmalı329

Delil Tespitinde Hukukî Yarar Olmalıdır 330

Delil Tespit Usûlü 330

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM331

SIRA SENDE333

14. İSPAT VE DELİLLER. 335

İSPAT.335

GENEL OLARAK .335

İSPATIN KONUSU 335

İSPATIN GEREKLİ OLMADIĞI HALLER 336

İkrar 336

Genel olarak336

İkrarın Yapılış Şekli 336

İkrarın Etkisi 336

ç. İkrarın Çeşitleri337

Basit İkrar (Adi ikrar) .337

Vasıflı İkrar (Mevsuf İkrar=Gerekçeli İnkâr).337

Bileşik İkrar (Mürekkep İkrar)337

 

İçindekiler 21

aaa. Bağlantılı Birleşik İkrar (murtabıt mürekkep ikrar) .337

bbb. Bağlantısız Bileşik İkrar (murtabıt olmayan

mürekkep ikrar) 338

Çekişmesiz Vakıalar.338

Herkesçe Bilinen Vakıalar338

Karineler338

Fiili karineler338

Kanuni Karineler339

Kesin Kanuni Karineler 339

Adi Kanuni Karineler339

Ç. İDDİA VE SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ 339

İSPAT YÜKÜ .340

Genel Olarak .340

İspat Yükünün Zamanı ve Önemi 340

İspat Yükünde Genel Kural340

Genel Kuralın İstisnaları 341

Normal Durumun Aksinin İspatı341

İspat Yükünün Kanunla Belirlendiği Haller 341

Karşı Delil (m. 239)341

DELİL SÖZLEŞMESİ.342

Delil Sözleşmesi Çeşitleri.342

Münhasır Delil Sözleşmesi 342

Münhasır Olmayan Delil Sözleşmesi .342

DELİLLER .343

GENEL OLARAK .343

Delillerin Gösterilmesi.343

Delillerin İncelenmesi344

HUKUKA AYKIRI YOLLARDAN ELDE EDİLEN DELİLLER344

DELİL ÇEŞİTLERİ.344

Kesin Deliller .345

Takdiri Deliller.345

Ç. KESİN DELİLLER .345

Senet.345

Belge ve Senet Kavramı.345

Senedin Unsurları346

Senet Çeşitleri .346

Adi ve Resmi Senet346

Adi Senetlerin İspat Gücü346

Adi Senet Kesin Delildir .346

Sahtelik İddiası 347

Sahtelik Davası 348

Resmi Senetler348

Noter Senetleri348

aaa. Düzenleme Biçimindeki Noter senetleri (Resen

düzenlenen Noter senetleri) 348

bbb. Onaylama Biçimindeki Noter Senetleri (İmzası

noterlikçe Onaylanan Senetler)348

Yabancı Ülkelerde Düzenlenen Resmi Senetler 349

Resmi Senetlerin İspat Gücü .349

çç. Resmi Senetlerin Sahteliği.349

Belgelerin Mahkemeye Verilmesi Zorunluluğu.350

Ticari Defterlerin İbrazı ve Delil Olması 350

Senetle İspat Zorunluluğu.351

Kural351

Kuralın İstisnaları 351

Delil Başlangıcı 351

Yakın Hısımlar Arasındaki Hukukî İşlemler 352

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Alacakları .352

çç. Yangın, deniz kazası, deprem gibi senet alınmasında

imkânsızlık veya olağanüstü güçlük bulunan hâllerde

yapılan işlemler. 352

İşin niteliğine ve tarafların durumlarına göre, senede

bağlanmaması teamül olarak yerleşmiş bulunan hukukî

işlemler .352

Hukukî işlemlerde irade bozukluğu ile aşırı yararlanma

iddiaları .352

Hukukî işlemlere ve senetlere karşı üçüncü kişilerin

muvazaa iddiaları 353

Senedin Kaybolması 353

Kadastro Davaları353

İstihkak davaları 353

Hukukî Fiiller (Maddi Vakalar) Tanıkla İspat Edilebilir .353

Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağı .354

Kural354

Kuralın İstisnaları 354

YEMİN.355

Genel Olarak .355

Yemine Davet .355

Yemin İçin Çağrılan Kişi Gelmez İse.356

Yemin İçin Çağrılan Kişi Gelir İse .356

Yemin Teklifinin Kabulü.356

Yeminden Kaçınma356

Yeminin İade Edilmesi .356

Yemin Edecek Kişi .357

TAKDİRİ DELİLLER357

F TANIK 357

Genel Olarak .357

Tanıklık Yapma Zorunluluğu358

Tanıklıktan Çekinme358

Tanıklıktan Çekinme Halleri 358

Kişisel Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme (m.248) .358

Sır Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme (m.249) 359

Menfaat Sebebiyle Çekinme (m.250) 359

Tanıklıktan Çekinmenin Caiz Olmadığı Haller (m.251) 359

Tanıkların Dinlenilmesi360

BİLİRKİŞİ 360

Genel Olarak .360

Bilirkişi İncelemesini Gerektiren Haller .361

Bilirkişi Atanması ve Bilirkişilik Yapma 361

Bilirkişinin Yasaklılık Halleri ve Reddi 362

Bilirkişi İncelemesi ve Raporu .362

Bilirkişi Raporunun Delil Değeri 363

Bilirkişinin Sorumluğu .364

KEŞİF .365

İ. UZMAN GÖRÜŞÜ 366

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM . 367

SIRA SENDE . 370

15. TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMA 381

16. KARAR VE HÜKÜM 383

HÜKÜM .383

KARAR ÇEŞİTLERİ.383

Ara Karar .383

Nihai Karar 383

Esasa ilişkin Nihai Kararlar (Hükümler) .383

Usûle İlişkin Nihai Kararlar 384

Davanın Konusuz Kalması .384

HÜKMÜN VERİLMESİ 384

HÜKMÜN DOĞURDUĞU SONUÇLAR 386

VII. DAVAYA SON VEREN (HÜKMÜN YERİNE GEÇEN) TARAF İŞLEMLERİ.386

DAVADAN FERAGAT .386

DAVAYI KABUL 388

SULH .388

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM390

SIRA SENDE394

17. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ 397

YARGILAMA HARÇLARI .397

YARGILAMA GİDERLERİ.398

III. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİNDEN SORUMLULUK 398

AVUKATLIK (VEKALET) ÜCRETİ399

MÜVEKKİL İLE VEKİL ARASINDAKİ AVUKATLIK ÜCRETİ .399

Ücret Sözleşmesi.399

Ücret Sözleşmesi Yapılmamış İse399

Müşterek Hükümler400

YARGILAMA GİDERİ OLAN VEKÂLET ÜCRETİ.400

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM401

18. BASİT YARGILAMA USÛLÜ. 403

BASİT YARGILAMA USÛLÜNE TABİ DAVA VE İŞLER.403

BASİT YARGILAMA USÛLÜNÜN ÖZELLİKLERİ 403

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM405

SIRA SENDE407

19. HUKUK YARGILAMASINDA KANUN YOLLARI . 409

KANUN YOLU ve ÇEŞİTLERİ .409

OLAĞAN KANUN YOLLARI.409

OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU 409

İSTİNAF VE TEMYİZDE İLAMIN İCRASI İÇİN HÜKMÜN KESİNLEŞMESİNİN

BEKLENİLİP BEKLENİLMEYECEĞİ SORUNU 409

İSTİNAF KANUN YOLU.413

İSTİNAF KANUN YOLU NEDİR? 413

TÜRK İSTİNAF SİSTEMİ / DAR İSTİNAF 414

İSTİNAFIN KISA TARİHÇESİ 414

Ç. İSTİNAFTA YÜRÜRLÜK SORUNU415

İSTİNAF KANUN YOLUNA YÖNELİK TEMEL İLKELER.415

İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar.415

İstinaf Yoluna Başvurabilecek Kişiler.416

İstinafta Görevli ve Yetkili Bölge Adliye Mahkemesi.416

İstinafa Başvuru Süresi417

İstinaf Başvurusu Usûlü.417

İstinaf Başvurusunda Ödenecek Harç ve Giderler.417

İstinaf Dilekçesine Yazılması Gereken Hususlar 418

İstinaf Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi .418

Başvurunun Sonuçları ve Etkileri 419

İstinaf Dilekçesinin İlk Derece Mahkemesince Reddini Gerektiren

Durumlar ve Red Kararına Karşı Uygulanacak Hükümler419

Katılma Yoluyla İstinaf.419

BAM İstinaf Sebepleri ile Bağlı mıdır?.420

İstinaf Dilekçesine Cevap ve Dosyanın BAM’a Gönderilmesi 420

İstinaftan Feragat (m.349) 420

İstinaf İncelemesinin Temel Aşamaları .421

İstinafta Ön İnceleme Aşaması421

İstinafta Yargılama Usûlü 422

İstinafta Duruşma Yapılmadan Karar Verilebilecek Usûle İlişkin

Haller.422

Esasla İlgili Duruşmasız İnceleme Yapılabilir mi? 424

İstinafta Duruşmaya Gelinmemesi ve Giderlerin Ödenmemesinin

Sonuçları .424

İstinafta Yapılamayacak İşler.425

İstinafta Yeni Vakıalar İleri Sürülemez.425

İstinafta Talep Sonucu Genişletilip Değiştirilemez 426

İstinafta Yeni Delile Dayanılamaz426

ç. İstinafta Islah Yapılamaz426

İstinafta Karşı Dava Açılamaz 426

İstinafta Müdahale Talebinde Bulunulamaz .427

İstinafta Davalar Birleştirilemez 427

İstinaf İncelemesi Sonucunda Verilen Kararların Temel Özellikleri.427

İstinaf Başvurusunun Haklı (Yerinde) Olması Halinde Verilecek

Kararlar .427

İstinaf Başvurusunun Haksız Olması Halinde Verilecek Kararlar.428

Kötüniyetle İstinaf Yoluna Başvurma ve Yaptırımı 429

III. İSTİNAF SONRASI TEMYİZ .429

İSTİNAF SONRASI TEMYİZ KONUSUNDA GENEL BİLGİLER.429

KANUN YARARINA TEMYİZ .429

TEMYİZ KANUN YOLUNA YÖNELİK TEMEL İLKELER.430

Temyiz Edilemeyen Kararlar .430

Temyiz Sebepleri 432

Yargıtay Gösterilen Temyiz Sebepleri ile Bağlı mıdır?.433

Temyiz Süresi433

Temyiz Dilekçesinin Verilmesi.434

Temyiz Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar 434

Temyizde Duruşma .435

Temyizde Ön İnceleme .436

Temyizde Esastan İnceleme ve Verilebilecek Kararlar437

Temyizde Bozma Kararı 438

Temyizde Bozma Kararına BAM Tarafından Uyma ya da Direnme.440

Temyizde Bozma Kararına İlk Derece Mahkemesince Uyulması ya

Da Direnilmesi 441

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM443

SIRA SENDE445

20. KESİN HÜKÜM 447

ŞEKLİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM .447

ŞEKLİ ANLAMDA KESİNLİĞİN MEYDANA GELMESİ447

Verildikleri Anda Kesin Olan Kararlar Bakımından447

Kanun Yoluna Gidilebilen Kararlar Bakımından 447

ŞEKLİ ANLAMDA KESİNLİĞİN SONUÇLARI.447

MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM 447

GENEL OLARAK .447

MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKMÜN ŞARTLARI448

Dava Konularının Aynı Olması.448

Dava Sebeplerinin Aynı Olması.448

Tarafların Aynı Olması 448

MADDİ ANLAMDA KESİNLİĞİN BAŞLAMASI448

Ç. MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKMÜN UYGULAMA ALANI .448

Maddi Anlamda Kesinliğe Elverişli Olmayan Karalar 448

Maddi Anlamda Kesinliğe Elverişli Kararlar 449

Kararın Muhtevası Bakımından Maddi Anlamda Kesin Hüküm 449

Hüküm Fıkrası .449

Gerekçe.449

MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKMÜN ETKİLERİ .449

Kesin Hükmün Bağlayıcılığı .449

Kesin Hüküm İtirazı .449

Kesin Hüküm Kesin Delil Teşkil Eder .449

MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM VE İNŞAİ TESİR 450

MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM SONA ERMESİ .450

Yargılamanın İadesi.450

Değişiklik Davası450

SIRA SENDE . 451

21. YARGILAMANIN YENİLENMESİ (İADESİ) (M.375–376).453

YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ 453

MAHKEMENİN KANUNA UYGUN OLARAK TEŞEKKÜL ETMEMİŞ OLMASI453

DAVAYA BAKMASI YASAK OLAN HÂKİM TARAFINDAN DAVAYA BAKILMIŞ

VE HÜKÜM VERİLMİŞ OLMASI453

VEKİL VEYA TEMSİLCİ OLMAYAN KİŞİLER HUZURU İLE DAVANIN

GÖRÜLÜP HÜKME BAĞLANMASI453

Ç. YARGILAMA SIRASINDA, ALEYHİNE HÜKÜM VERİLEN TARAFIN ELİNDE

OLMAYAN NEDENLERLE ELDE EDİLEMEYEN BİR BELGENİN, KARARIN

VERİLMESİNDEN SONRA ELE GEÇİRİLMİŞ OLMASI454

KARARA ESAS ALINAN SENEDİN SAHTELİĞİNE KARAR VERİLMİŞ VEYA

SENEDİN SAHTE OLDUĞUNUN MAHKEME VEYA RESMÎ MAKAM

ÖNÜNDE İKRAR EDİLMİŞ OLMASI 454

İFADESİ KARARA ESAS ALINAN TANIĞIN, KARARDAN SONRA YALAN

TANIKLIK YAPTIĞININ SABİT OLMASI 454

BİLİRKİŞİ VEYA TERCÜMANIN, HÜKME ESAS ALINAN HUSUS

HAKKINDA KASTEN GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNDUĞUNUN

SABİT OLMASI .455

LEHİNE KARAR VERİLEN TARAFIN, KARARA ESAS ALINAN YEMİNİ

YALAN YERE ETTİĞİNİN, İKRAR VEYA YAZILI DELİLLE SABİT OLMASI.455

KARARA ESAS ALINAN BİR HÜKMÜN, KESİNLEŞMİŞ BAŞKA BİR

HÜKÜMLE ORTADAN KALKMIŞ OLMASI .455

LEHİNE KARAR VERİLEN TARAFIN, KARARA TESİR EDEN HİLELİ BİR

DAVRANIŞTA BULUNMUŞ OLMASI .455

İ. BİR DAVA SONUNDA VERİLEN HÜKMÜN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA

TARAFLARI, KONUSU VE SEBEBİ AYNI OLAN İKİNCİ DAVADA,

ÖNCEKİNE AYKIRI BİR HÜKÜM VERİLMİŞ VE BU HÜKMÜN DE

KESİNLEŞMİŞ OLMASI .456

KARARIN, İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR

SÖZLEŞMENİN VEYA EKİ PROTOKOLLERİN İHLALİ SURETİYLE VERİLDİĞİNİN,

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN KESİNLEŞMİŞ KARARIYLA

TESPİT EDİLMİŞ OLMASI456

TARAFLARCA, ALACAKLILARI VEYA DAVAYI KAYBEDENİN YERİNE

GEÇENLERİ ZARARA SOKACAK BİR HİLE YAPILMIŞ OLMASI456

YARGILAMANIN YENİLENMESİ USÛLÜ .457

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM458

SIRA SENDE460

22. HÜKMÜN TASHİHİ (MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ), TAVZİHİ VE

TAMAMLANMASI . 463

MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ.463

Örneğin davalının ismi Aliye yerine Ali yazılmıştır. 15.000 TL yerine 150.000 TL

Bunların maddi hata olduğu dosyalardan kolayca anlaşılır. Hâkim maddi

hataları kendiliğinden de düzeltebilir.463

HÜKMÜN TAVZİHİ VE TAMAMLANMASI 463

HÜKMÜN TAVZİHİ.463

Tavzihi gerektiren sebepler şunlardır: Müphem ve açık olmayan veya

çelişik fıkralar içeren hükümlerin tavzihi istenebilir. 463

HÜKMÜN TAMAMLANMASI .464

TAVZİH ve TAMAMLAMA USÛLÜ464

23. TAHKİM 465

TAHKİMİN MAHİYETİ 465

TAHKİM SÖZLEŞMESİ465

TAHKİM SÖZLEŞMESİ ÇEŞİTLERİ .465

TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI466

Yazılı Şekil (m.412/3) 466

Konusu466

Sözleşmenin Konusu Belirli Olmalı ve Tahkim İradesini Kesin

Olarak İçermeli .466

TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN ETKİSİ .467

III. HAKEM SÖZLEŞMESİ VE HAKEMLERİN SEÇİLMESİ467

HAKEM SÖZLEŞMESİ.467

HAKEMLER468

Hakemlerin Seçimi468

Hakemlerin Çekinmesi veya Reddi .469

TAHKİM USÛLÜ.469

DAVA AÇILMASI 469

YARGILAMA USÛLÜ 470

TAHKİMDE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARI VERİLMESİ 470

Ç. HAKEM KARARI.470

HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 472

ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM474

24. HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK477

ARABULUCULUĞUN TANIMI VE ARABULUCULUĞA HAKİM OLAN İLKELER 477

GENEL OLARAK .477

TANIM.477

İLKELER477

İradîlik .477

Eşitlik.478

Gizlilik478

ARABULUCU, ARABULUCUNUN ROLÜ, HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ.479

ARABULUCU VE ROLÜ.479

ARABULUCUNUN HAKLARI .480

ARABULUCUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ480

III. ARABULUCULUK SÜRECİ .481

DAVA ŞARTI ARABULUCULUK .484

İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ486

25. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 489

BİREYSEL BAŞVURU KAVRAMI 489

BİREYSEL BAŞVURUNUN KAPSAMI .489

BAŞVURABİLECEK KİŞİLER .490

BİREYSEL BAŞVURU DIŞI KONULAR.491

BİREYSEL BAŞVURU USÛLÜ.491

Ç. BİREYSEL BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 492

BİREYSEL BAŞVURUNUN ŞARTLARI .493

BİREYSEL BAŞVURUNUN YARGI SÜRECİ 494

BİREYSEL BAŞVURUNUN HUKUKÎ SONUÇLARI 494

III. BİREYSEL BAŞVURU VE AİHM495

26. UYAP (ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ).497

27. DİSİPLİN PARA CEZASI .497

2022 Yılı PARASAL SINIRLAR TABLOSU 499

GENEL KAYNAKÇA.505A

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
170,00   
170,00   
2
85,00   
170,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
170,00   
170,00   
2
85,00   
170,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
170,00   
170,00   
2
85,00   
170,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
170,00   
170,00   
2
85,00   
170,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
170,00   
170,00   
2
   
   
Kapat