%1
İş Hukuku Davaları Hakkında Hukuk Genel Kurulu Kararları 2022 Ahmet Ev

İş Hukuku Davaları Hakkında Hukuk Genel Kurulu Kararları 2022


Basım Tarihi
2023-12
Sayfa Sayısı
760
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786258385939
Boyut
16x24
Baskı
1550,00 TL 544,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 544 puan kazanacaksınız)
   544

Av. Ahmet EVCİMEN

Av. Aydan DÜZGÜNKAYA

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.i

İÇİNDEKİLER. iii

ÖZETLİ İNDEKS 1

İŞÇİLİK ALACAKLARI

KARAR NO: 1 Dosyada İ ki Ayrı İ braname Bulunması, Hak Edilenin Altında

Ö deme Yapılmış Ölması Halinde İ braname Adı ile Verilen

Belgenin Makbuz Hu kmu nde Sayılacag ı .18

KARAR NO: 2 Fazla Mesai Alacag ı, Haftanın 2 Gu nu İ çin Yapılan Fazla

Mesainin Ö dendig i Beyanı, Bu 2 Gu n İ çin Yapılan Ö demenin

Mahsubunun Gerekip Gerekmedig i .27

KARAR NO: 3 Bakiye Su re Ü creti Alacag ı Talebi, So zleşmenin Belirli Su reli

mi Belirsiz Su reli mi Öldug unun Tespiti Gerektig i 34

KARAR NO: 4 İ lave Tediye Alacag ı, Her Yıl Yapılan İ kramiye Ö demesinin

İ lave Tediye Ölarak Kabul Edilip Edilemeyeceg i 45

KARAR NO: 5 Yol ve Yemek Ü creti Alacag ının Üsule Üygun İ spatlanıp

İ spatlanamadıg ı, Eg itim Ü cretine İ lişkin Mahkemece Yeterli

Araştırma Yapılıp Yapılmadıg ı .54

KARAR NO: 6 Hafta Tatili ve Genel Tatil Ü creti Alacag ı, Alacag ın İ spatında

İ şverene Karşı Davası Ölan İ şçinin Tanıklıg ına İ tibar Edilip

Edilemeyeceg i .78

KARAR NO: 7 Ü cret İ ntibakından Kaynaklı Fark Alacag ı, Zamanaşımı

Su resi, İ şveren Tarafından Sunulan Beyanın Borç İ krarı

Kabul Edilerek Zamanaşımını Kesip Kesemeyeceg i .84

KARAR NO: 8 So zleşme Fesih Tarihi Hususunda Yanlış Beyanda

Bulunulması, Dava Dışı Şirketlerle Davalı Şirket Arasında

Örganik Bag Bulundug una Dair Emsal Kararların Eldeki

Davada Sonuca Etkili Ölup Ölamayacag ı  100

KARAR NO: 9 Hafta Tatili Ü creti Talebi, Tanıkların İ şverenle Husumetli

Ölmasına Rag men Yapılan İ şin Nitelig ine ve Dig er Delillere

de Bakılması Gerektig i  106

KARAR NO: 10 Yıllık İ zin, Fazla Çalışma ve Hafta Tatili Ü creti Alacag ı, İ spat

İ çin Sadece İ şverenle Husumeti Ölan Tanıkların Beyanlarına

Dayanılması, Bu İ fadelere İ tibar Edilip Edilemeyeceg i  113

KARAR NO: 11 Toplu İ ş So zleşmesi İ mzalandıktan Sonra İ şverenin Başka

Bir Tu zelkişiye Katılması Halinde Tİ S'in Üygulanmaya

Devam Etmesi İ çin Katılınan Belediyenin Önayının Gerekip

Gerekmedig i  119

İçindekiler

iv

KARAR NO: 12 İ şçilik Alacakları Davası, Ü cretin Taraflar Arasında İ htilaflı

Ölması, Prime Esas Kazancın Tespiti Davasının Bekletici

Mesele Yapılması Gerekip Gerekmedig i 129

KARAR NO: 13 Kıdem ve İ hbar Tazminatı Alacag ı, Feshin Geçersizlig inin

Tespiti Davasında Verilip Kesinleşen Hu kmu n Eldeki

Davada Kuvvetli Ünsur Etkisi Dog urup Dog urmayacag ı 134

KARAR NO: 14 Fark Ü cret Alacag ı, Davacının İ şe Girdig i Tarihte Çalıştıg ı İ l

Ö zel İ daresinin Kapatılması, Tİ S'te Yer Alan Kademe

İ lerlemesinden Yararlanıp Yararlanamayacag ı 139

KARAR NO: 15 Bakiye Su re Yo nu nden Ü cret Alacag ı Talebi, So zleşmenin

Belirli Su reli Ölup Ölmadıg ının Tespiti Gerektig i 149

KARAR NO: 16 Fazla Çalışma ve Genel Tatil Ü creti Alacag ı, Tanıklarla

Birlikte Çalışılan Dışındaki Do nemlerin Yemin Delili ile

İ spatlanıp İ spatlanamayacag ı 159

KARAR NO: 17 Maaş Artış ve İ kramiye Talebi, Ö zelleştirme Nedeniyle

Personel Nakli Sonucu Ü cretin Ne Şekilde Belirleneceg i .166

KARAR NO: 18 İ ş So zleşmesi Haksız Ölarak Feshedilen İ şçinin İ şçilik

Alacaklarından Kendisine Avans Adı Altında Yapılan

Ö demelerin Mahsup Edilip Edilemeyeceg i 180

KARAR NO: 19 Davacı Tarafından Belirtilen Fesih Tarihinde So zleşmenin

Feshedilmemiş Ölmasına Rag men Dava Tarihinde

Feshedilmiş Ölması Halinde Feshe Bag lı İ şçilik Alacaklarına

Hu kmedilip Hu kmedilemeyeceg i .194

KARAR NO: 20 İ ş So zleşmesinde Haksız Fesih Halinde Yasal Tazminatlar

Yanında Cezai Şart da Ö deneceg ine Dair Hu kmu n Üygulama

Alanı Bulup Bulamayacag ı .201

KARAR NO: 21 Fazla Çalışma Alacag ının Sadece Tanık Beyanlarına

Dayanılarak İ spatlanıp İ spatlanamayacag ı 207

KARAR NO: 22 Kılavuz Kaptan Ölarak Çalışan Gemiadamının Fazla Çalışma

Alacag ına Hak Kazanıp Kazanamayacag ı 215

KARAR NO: 23 İ şçilik Alacaklarına İ lişkin Talebin Bru t Ü zerinden Talep

Edilmesine Rag men Mahkemece Net Tutar Ü zerinden

Hu ku m Tesis Edilip Edilemeyeceg i, Vekalet Ü creti .222

KARAR NO: 24 Tİ S'ten Yararlanmaya Başlayan ve Toplam Akçeli

Menfaatlerinde Artış Ölan İ şçinin Çıplak Ü cretinin Tİ S ile

Du şu ru lu p Du şu ru lemeyeceg i .233

KARAR NO: 25 Fark Ü cret Alacag ı, Kapatılan Belediye İ şçilerinin Başka

Belediyeye Devredilmesi, Kapatılan Belediyece Yapılan

Maaş Artışının Devredilen Belediyeyi Bag layıp

Bag lamayacag ı 239

İçindekiler

v

KARAR NO: 26 İ lave Tediye Talebi, Davalının 6772 Sy. Kanun Kapsamında

KTK Ölup Ölmadıg ı, Davalının İ lave Tediye Yu ku mlu lu g u nu n

Bulunup Bulunmadıg ı . 247

KARAR NO: 27 İ şçilik Alacakları Talebi, Yapılan Emsal Ü cret Araştırmasının

Yeterli Ölup Ölmadıg ı, Emsal Ü cret Araştırmasının Nasıl

Yapılması Gerektig i  266

ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNE DAİR KARARLAR

KARAR NO: 28 Fark Ü cret ile Sosyal Yardım ve İ ş Riski Alacag ı, Dava Dışı

Şirketlerle Alt İ şveren-Asıl İ şveren İ lişkisinin Kurulup

Kurulmadıg ı, Muvazaa İ ddiası . 272

KARAR NO: 29 Fark Ü cret Alacag ı Talebi, Alt İ şverenlik İ lişkisinin

Muvazaalı Ölması Halinde Asıl İ şverenin Taraf Öldug u

Toplu İ ş So zleşmesinden Ne Zaman Yararlanmaya

Başlanabileceg i  283

KARAR NO: 30 Davalı İ şveren ile Tu rkiye Taşko mu ru Kurumu Arasında Asıl

İ şveren-Alt İ şveren İ lişkisinin Bulunup Bulunmadıg ı  294

KARAR NO: 31 İ şin Bir Bo lu mu nu n Devredildig i İ lişkide İ şin Üzmanlık

Gerektiren Bo lu mu nu n Devredildig inin Araştırılması

Gerektig i, Buna Go re Asıl İ şveren-Alt İ şveren İ lişkisinin

Kurulup Kurulmadıg ının Tespit Edilmesi  310

KARAR NO: 32 Fark Ü cret ve İ lave Tediye Alacag ı, TCDD ile Dava Dışı

İ şverenler Arasında Geçerli Bir Asıl İ şveren-Alt İ şveren

İ lişkisinin Bulunup Bulunmadıg ı . 324

KARAR NO: 33 Tİ S'ten Yararlandırılmadıg ı İ ddiası, Belediye ile Dava Dışı

Şirket Arasında Asıl İ şveren-Alt İ şveren İ lişkisinin Bulunup

Bulunmadıg ı  338

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH NEDENLERİ

KARAR NO: 34 Gazetecinin Çalıştıg ı Gazetenin Yayın Politikasındaki

Deg işiklikleri Nedeniyle İ ş Akdini Feshetmesi, Feshin Haklı

Nedene Dayanıp Dayanmadıg ı  350

KARAR NO: 35 İ şçinin Aynı Fabrikada Farklı Bir Bo lu mde Çalıştırılmak

İ stenmesinin İ ş Şartlarında Esaslı Deg işiklik Teşkil Edip

Etmeyeceg i . 356

KARAR NO: 36 İ ş Akdinin Haklı Nedenle Feshedildig i İ ddiasına Karşılık

İ şçinin Haklı Neden Ölmaksızın Ö zel Nedenlerle İ stifa Ettig i

İ ddiası  365

KARAR NO: 37 İ stifa Dilekçesi Verilmesi, İ radenin Fesada Üg ratıldıg ı

İ ddiası, İ ddianın İ spatlanıp İ spatlanamadıg ı  370

İçindekiler

vi

KARAR NO: 38 Dig er Delillerle Desteklenen İ stifa Beyanının Varlıg ına

Rag men İ şverence Bir Kısım Ö deme Yapılmış Ölmasının

Feshin Sebebini Deg iştirip Deg iştirmeyeceg i .376

KARAR NO: 39 Dog ruluk ve Bag lılık Yu ku mlu lu g u ne Aykırılık Nedeniyle

Fesih, Feshin Haklı Ölup Ölmadıg ı .382

KARAR NO: 40 İ şe Girdig inden Beri Fazla Mesai Yaparak Çalışan ve Fazla

Mesai Ü cretlerini de Alan İ şçinin Fazla Çalışmayı Gerekçe

Go stererek So zleşmeyi Feshetmesinin Haklı Neden Ölup

Ölmadıg ı 391

KARAR NO: 41 Belediyede So zleşmeli Personel Ölarak Çalışan İ şçinin

İ rade Fesadı İ ddiası, Feshin Haklı Nedene Dayanıp

Dayanmadıg ı 397

İŞE İADE DAVALARI

KARAR NO: 42 İ tirazın İ ptali Davası, İ şverenle İ şçi Arasındaki İ ş Akdinin

Muvazaalı Öldug u İ ddiası, İ şe Başlama Talebinin Samimi

Ölup Ölmadıg ının Araştırılması Gerektig i 406

İŞ HUKUKUNDAN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVALARI

KARAR NO: 43 Maluliyete Yol Açmayan Meslek Hastalıg ı Nedeniyle Takdir

Edilen 20.000 TL. Manevi Tazminatın Üygun Ölup

Ölmadıg ı 412

KARAR NO: 44 Trafik İ ş Kazası, Asıl Go revi Şofo rlu k Ölmayan Kişinin Şofo r

Ölarak Çalıştırıldıg ı Sırada Trafik Kazası Geçirerek Vefat

Etmesi, İ şverenin Sorumlulug u .417

KARAR NO: 45 İ ş Kazasından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat, Hesap

Raporlarının Temyize Konu Edilmemesinin Üsuli

Kazanılmış Hakka Yol Açıp Açmadıg ı, Kurum Tarafından

Yapılan Ö demenin Mahsubunun Gerekip Gerekmedig i .429

KARAR NO: 46 İ ş Kazasından Kaynaklı Tazminat Talebi, İ şçinin İ ş

Tanımının Dışında İ ş Yaparken Kaza Geçirdig i İ ddiası .440

KARAR NO: 47 İ ş Kazasından Kaynaklı Tazminat Davası, Desteg in Tam

Kusurlu Öldug u İ ş Trafik Kazasında İ şveren Adına Kayıtlı

Aracın Sigortacısından Tazminat İ stenip İ stenemeyeceg i .452

KARAR NO: 48 İ ş Kazasından Kaynaklı Tazminat Davası, Eldeki Davada

Kusura İ lişkin Ölarak Yapılan İ ncelemenin Yeterli Ölup

Ölmadıg ı 469

KARAR NO: 49 İ ş Kazası Nedeniyle Tazminat, Çatıda Anten Kurma İ şi

Yapılırken Yu ksek Gerilim Hattına Temas Nedeniyle

Geçirilen Kaza, Elektrik Şirketine Kusur Yu klenip

Yu klenemeyeceg i .484

İçindekiler

vii

KARAR NO: 50 Aktu erya Hesabına TRH 2010 ve PMF 1931 Tablolarından

Hangisinin Üygulanması Gerektig i  495

KARAR NO: 51 İ ş Kazası Nedeniyle Tazminat, Su rekli İ ş Go remezlik

Öranının Tespiti İ çin Mahkemece Yapılması Gereken

İ şlemlerin Ne Öldug u, Ö nce Kurum'a Başvuru Gerekip

Gerekmedig i  502

KARAR NO: 52 Trafik İ ş Kazası, Davacı Motorlu Kurye İ şçinin %100

Kusurlu Ölması, İ lliyet Bag ının Kesilmesi  510

KARAR NO: 53 Gu venlik Go revlisi Ölarak Çalışan İ şçinin Go rev Yeri Ölan

Gu venlik Kabininde İ şverence Alınması Gereken Ö nlemlerin

Ne Öldug u . 520

REKABET YASAĞI

KARAR NO: 54 Rekabet So zleşmesinin Eski BK Yu ru rlu kteyken Yapılması

Ancak İ hlalin Yeni BK Do neminde Gerçekleşmesi Karşısında

Hangi Kanun Hu ku mlerinin Üygulanacag ı  530

YARGILAMA USULÜ

KARAR NO: 55 İ şçilik Alacag ı Davası, Bozma Sonrası Verilen Kararın Yeni

Karar Öldug u ve Temyiz İ ncelemesinin Ö zel Dairece

Yapılması Gerektig i  538

KARAR NO: 56 İ şçilik Alacag ı Davası, HMK'nın Yu ru rlu k Tarihinden Ö nce

Birlikte Açılan İ şçilik Alacag ı ve Hizmet Tespiti Davasında

İslah Yapılmış Ölması, HMK'dan Sonra Yapılan 2. İslahın

Geçerli Sayılıp Sayılamayacag ı  539

KARAR NO: 57 İ ş So zleşmesinin Feshi, Bozma Sonrası Yeni Delil

Toplanarak Direnme Kararı Verilmesi, Kararın Üsule Üygun

Direnme Kararı Ölmadıg ı  548

KARAR NO: 58 İ şçilik Alacag ı Davası, Vekalet Ü creti ve Yargılama Giderine

Hu kmedilmemesi, Tavzih Yoluyla Karara Bu Şekilde Ekleme

Yapılıp Yapılamayacag ı . 552

KARAR NO: 59 Kıdem, İ hbar Tazminatı ve Yıllık İ zin Alacag ı Davası,

Davanın Belirsiz Alacak Davası Ölarak Açılıp

Açılamayacag ı . 558

KARAR NO: 60 İ şçilik Alacag ı Davası, Yerel Mahkeme Tarafından Direnme

Kararı Verilmesi Ü zerine Üsulden Kısmi Bozma Kararı

Verilmesi, Taraflar Lehine Üsuli Kazanılmış Hak Dog up

Dog mayacag ı . 567

KARAR NO: 61 İ ş Kazasından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Talebi,

Davalı Şirketle İ şçi Arasında İ ş So zleşmesi Bulunmaması,

Go revli Mahkeme  572

İçindekiler

viii

KARAR NO: 62 Maddi ve Manevi Tazminat Talebi, Maddi Tazminatın Hesabı

Noktasında Bir Temyiz İ tirazı Yapılmamasının Dig er Taraf

Lehine Üsuli Kazanılmış Hak Teşkil Edip Etmeyeceg i .579

KARAR NO: 63 İ şçilik Alacag ı, Temyiz Kesinlik Sınırı .591

KARAR NO: 64 İ ş Kazasından Kaynaklı Tazminat Talebi, Davalının Çalıştıg ı

Şirkette Yanılgıya Du şu lerek Yanlış İ şverene Dava Açılması,

Yapılması Gereken İ şlem 595

KARAR NO: 65 Maddi Tazminat Talebi, Hesap Raporuna İ tiraz Edilmeyip

Maluliyet Öranına İ tiraz Edilmiş Ölmasının Üsuli Mu ktesep

Hak İ hlali Ölup Ölmayacag ı .601

KARAR NO: 66 İ şçilik Alacag ı Davası, Davalı İ şveren Ölarak Şirket Yerine

Şirket Örtag ının Hasım Ölarak Go sterilmesi, Temsilcide

Yanılma Ölarak Kabul Edilip Edilemeyeceg i 606

KARAR NO: 67 Fazla Mesai Ü creti Alacag ı, Dosyaya Sunulan Bordro

Fotokopilerindeki İ mzaya İ tiraz Edilmesi, Belge Asıllarının

2 Haftalık Su re Geçtikten Sonra Sunulmasının Sonuca

Etkisi .610

KARAR NO: 68 Tİ S'ten Kaynaklanan Alacakların Belirsiz Alacak Ölup

Ölmadıg ı, İ şleyecek Faiz Hususunda Verilen Direnme

Kararının Temyizinde Hukuki Yararın Bulunup

Bulunmadıg ı 624

KARAR NO: 69 İ şçilik Alacag ı Davası, Dava Dilekçesinde Tanık Deliline

Dayanılarak Tahkikat Aşamasında Tanıkların Bildirilmesi

İ çin Su re İ stenmesi, Ö n İ nceleme Aşamasında Bildirilmeyen

Tanıkların Dinlenip Dinlenemeyeceg i 634

KARAR NO: 70 İ kramiye, İ lave Tediye, Yıllık İ zin Ü creti, Kıdem ve İ hbar

Tazminatı, Aile, Çocuk, Yakacak ve Giyim Yardımı

Alacaklarının Belirsiz Alacak Ölup Ölmadıg ı .645

KARAR NO: 71 İ ş Kazasından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat,

Örganize Sanayi Bo lgesi Yo netimi ve Belediye Aleyhine

Açılan Davada Adli Yargının mı İ dari Yargının mı Go revli

Öldug u 654

KARAR NO: 72 İ şçilik Alacag ı Davası, Tefhimden İ tibaren 8 Gu n İ çinde Su re

Tutum Dilekçesi Verilmesine Rag men Gerekçeli Temyiz

Dilekçesi Verilmedig i Halde BAM Tarafından Aylık Ü cret

Miktarına İ lişkin Bozma Kararı Verilip Verilemeyeceg i .661

KARAR NO: 73 İ ş Kazası Nedeniyle Açılan Davada Hu kmedilen Tazminatın

Bakiye Kısmı İ çin Açılan Davanın Belirsiz Alacak Davasına

Konu Ölup Ölamayacag ı 673

İçindekiler

ix

KARAR NO: 74 Fazla Çalışma ve ÜBGT Alacag ı, Davalı İ şverence

Sunulmayan İ şyeri Giriş-Çıkış Kayıtlarının Mahkeme

Tarafından Re'sen Getirtilip Getirtilemeyeceg i, Taraflarca

Getirilme İ lkesi . 681

KARAR NO: 75 Fark Ü cret Alacag ı, Bozmaya Üyma Kararı Verilmesi ile

Davalı Lehine Üsuli Kazanılmış Hak Dog up Dog madıg ı  689

KARAR NO: 76 İ şçilik Alacag ı, Dosya Temyiz İ ncelemesindeyken Davadan

Feragat Edilmesi Halinde Yapılması Gereken İ şlem  698

KARAR NO: 77 Gecikme Halinde Gazetecinin Ü cretine Üygulanması

Gereken %5 Ceza Normunun Yargılama Devam Ederken

AYM Tarafından İ ptal Edilmesi, İ ptal Hu kmu nu n Davaya

Üygulanıp Üygulanmayacag ı  700

KARAR NO: 78 Mesleki Eg itim Kanunu Kapsamında Çırak Ölarak Çalışan

Kişinin İ ş Kazası Nedeniyle Tazminat Talebinde Go revli

Mahkeme  711

KARAR NO: 79 İ ş Kazası Nedeniyle Tazminat, Gerekçeli Kararın

Teblig inden İ tibaren 2 Hafta İ çinde Verilen Gerekçesiz

İ stinaf Dilekçesi Ü zerine İ stinaf İ ncelemesi Yapılıp

Yapılamayacag ı  716

KARAR NO: 80 İ ş Kazası Nedeniyle Tazminat, Daha Ö nce Açılan Dava ile

Miktarı Tespit Edilip Kesinleşen Ancak Bir Kısmı Talep

Edilen Tazminat İ çin Yeniden Dava Açılıp Yeni Bir Miktara

Hu kmedilmesi, Üsuli Kazanılmış Hak  727

KARAR NO: 81 İ şçilik Alacag ı Davası, Dava Dilekçesinde Delil Ölarak Yer

Verilen İ ş So zleşmesinin Delil Sunma İ çin Verilen Su rede

Sunulmamış Ölması, Delilin Hu kme Esas Alınıp

Alınamayacag ı  734

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
544,50   
544,50   
2
272,25   
544,50   
3
181,50   
544,50   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
544,50   
544,50   
2
272,25   
544,50   
3
181,50   
544,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
544,50   
544,50   
2
272,25   
544,50   
3
181,50   
544,50   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
544,50   
544,50   
2
272,25   
544,50   
3
181,50   
544,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
544,50   
544,50   
2
272,25   
544,50   
3
181,50   
544,50   
Kapat