Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Ahmet Kezer

80 Soru ve YanıttaHükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması


Basım Tarihi
2020-05
Sayfa Sayısı
564
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257088152
Boyut
16x24
Baskı
1110,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 110 puan kazanacaksınız)
   110

 

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9


HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ KISA VE GENEL ANLATIMI


SORULAR VE YANITLAR
Soru 1 HAGB denetim süresi içinde dava zaman aşımı süresi
nasılolur? 25
Soru 2 HAGB lerde denetim süresi ne kadar olur? 28
Soru 3 HAGB kararı açıklandığında YENİ GEREKÇE yazmak elzem mi?
Mahkeme eski HAGB gerekçeli kararına atıfla yetinebilir mi? 32
Soru 4 Mahkeme gerekçesiz bir şekilde HAGB vermekten imtina
edebilir mi? 35
Soru 5 HAGB kararları hangi yargı yoluna tabidir? 39
Soru 6 HAGB açıklama aşamasında kimlere duruşma günü bildirilir? 40
Soru 7 Duruşma açmadan EK KARAR ile HAGB açıklanabilir mi? 42
Soru 8 HAGB açıklama duruşmasında sanığa ve/veya katılana
meşruhatlı davetiye yeterli olur mu? 45
Soru 9 Dosyanın mağduruna haber vermeden, mağdurun yokluğunda verilen HAGB kararı kesinleşir mi? Usulsüz kesinleştirme sonrasında kasıtlı suç ihbarı ile dosya yeni
esasa alındığında HAGB kararı açıklanır mı? 47
Soru 10 HAGB kararı usulsüz kesinleştirilmiş ve sanığın denetim süresi içinde kasıtlı suç işlediğinden bahisle usulsüz
kesinleştirilen HAGB kararı açıklanır mı? 49
Soru 11 Duruşma zaptında maddi hata olması halinde bu maddi
hata itiraz/ istinaf/ temyiz merci tarafından dikkate alınır mı? 55

Soru 12 HAGB kararı önce sanığa verilen kararların sanık tarafından temyizi sonrasında sanığa verilen HAGB kararının, bilahare
açıklanması aşamasında ALEYHE BOZMA YASAĞI olur mu? 56
Soru 13 HAGB ye sadece sanık tarafından ACM ye yapılan itirazlarda ALEYHE BOZMA YASAĞI uygulanır mı? 61
Soru 14 HAGB kararının açıklanmasına neden olan ihbara konu suçun sonradan UZLAŞMAYA, ÖN ÖDEMEYE, vs. Yasal
değişikliğe uğraması halinde ne yapmak gerekir ? 63
Soru 15 HAGB kararının açıklanmasına neden olan ihbara konu suçta, sanığın akıl hastası olması nedeniyle, sanığa CVYO
kararı verilse de HAGBkararı açıklanır mı? 67
Soru 16 HAGB ye konu suçun HAGB açıklama aşamasında ilk defa UZLAŞTIRMA kapsamına alınmışsa, HAGB kararını aynen açıklamak gerekir mi; yoksa atılı suçun uzlaşma kapsamına girdiğinden bahisle öncelikle UZLAŞTIRMA işlemini mi
yapmak gerekir? 69
Soru 17 HAGB uygulaması noktasında sanığın suçtan doğan zararı karşılama iradesi ve ifadesi varsa, mahkemenin sanığa zararı ödemesi için bildirim yükümlülüğü var mı? 71
Soru 18 Atılı suçta doğan zararın sanık tarafından karşılanmaması
halinde sanığa HAGB verilebilir mi? 73
Soru 19 Mağdurun zararının taksitler halinde ödenmesi koşuluna
bağlı olarak HAGB kararı verilebilir mi? 76
Soru 20 HAGB da "manevi zarar" dikkate alınır mı? 80
Soru 21 HAGBmaddi zararı mahkeme ne şekilde tespit eder? 83
Soru 22 Bir sanığın yargılandığı dosyada birden fazla suç olur, bu suçlardan biri Yargıtay yüzü görür,gerisi HAGB olur ve daha
sonra hagb açıklanırsa yargı yolu ne olur? 86
Soru 23 İştirak halinde işlenen suçlardan, birden çok sanığın yargılandığı dosyada sanıklardan birinin dosyası Yargıtay yüzü görür, gerisi HAGB olur ve daha sonra HAGB alan
sanıkların dosyaları açıklanırsa yargı yolu ne olur? 94
Soru 24 BAM’ lar yürürlüğe girmeden önce, bir şekilde Yargıtaya giden ve Yargıtayın ESAS yönden incelemediği dosyalarda verilen HAGB ler bilahare BAM’lar yürürlüğe girdikten sonra
açıklanarak verilecek kararların yargı yolu neresi olur? 101

Soru 25 HAGB kararı açıklamada yargı yolu ne olur ? 107
Soru 26 HAGB kararında yer alan MÜSADERE hangi yargı yoluna
tabidir? 111
Soru 27 HAGB kararında yer alan müsadere kararı ne şekilde infaz
edilir? 114
Soru 28 TCK 191 inci maddesinde verilen zorunlu HAGB kararının denetim süresi içinde sanığın işlediği kasıtlı herhangi bir
suçtan HAGB kararı açıklanır mı? 128
Soru 29 Uyuşturucu kullanmaktan dolayı CMK 231 inci maddesi kapsamında HAGB kararı verilen sanığın denetim süresi içinde herhangi bir kasıtlı suç işlemesi halinde HAGB kararı
açıklanır mı? 134
Soru 30 İkinci kez HAGB yasağı ne zaman uygulanır? 138
Soru 31 141 HAGB açıklamaya konu ihbar suçu TAKSİRLİ suç ise
HAGB kararı açıklanır mı? ....................................................................................
Soru 32 HAGB ilamı olan birinin denetim süresi içinde TAKSİRLİ SUÇ tan mahkum olması halinde ikinci kez HAGB kararı verilebilir mi? Bir başka anlatımla da TAKSİRLİ SUÇLARDA birden fazla
HAGB kararı verilebilir mi? 144
Soru 33 Adli sicilde bulunan ilamın tekerrüre esas alınmaması, vaki olmamış sayılması, ceza kararnamesi olması veya silinme
şartları oluşması HAGB verilmesine engel olur mu ? 146
Soru 34 HAGB ihbarına konu suçun KESİN olması halinde de HAGB
kararı açıklanır mı? 153
Soru 35 HAGB koşullarının oluşup oluşmadığı noktasında adli sicil kayıtlarında hangi tarih dikkate alınır? Bir başka anlatımla da suç tarihinden sonra kesinleşen ilamlar HAGB ye engel teşkil
eder mi? 162
Soru 35 HAGB kararında belirtilen denetim süresi içinde kasıtlı suç işleme nedeniyle HAGB dosyasınınaçıklanma aşamasında
kararı değiştirme imkanı var mı? 165
Soru 37 Bir sanığa seçenek yaptırımı, erteleme ile HAGB verilmesi imkanı olduğunda öncelik kimdedir? Bir başka anlatımla da seçenek
yaptırımı, erteleme ile HAGB yarışırsa öncelik kimde olur ? 173

Soru 38 HAGB denetim süresinde kasıtlı suç işlediğinden bahisle ihbar edilen kararda HAGB ise HAGB açıklanır mı? Bir başka anlatımla da ihbar edilen karar HAGB olması halinde de
HAGB kararı açıklanır mı? HAGB, HAGB yi açıklatır mı? 176
Soru 39 HAGB kararına itiraz edecekken, kanun yolunda yanılarak istinaf ve/veya temyiz edenin itiraz kanun yolu hakkı kaybolur mu? Yanlış merciye yasal süresinde başvuru
halinde ne olur ? 180
Soru 40 HAGB itirazlarında itiraz merci HAGB yi hangi yönlerden inceler? 181
Soru 41 HAGB itirazını değerlendiren itiraz merci asıl mahkeme
yerine geçerek karar verebilir mi? 193
Soru 42 HAGB kararlarında yargılamanın yenilenmesi olur mu? 207
Soru 43 HAGB kararlarına karşı kanun yararına bozma yoluna
gidilebilir mi? 213
Soru 44 HAGB açıklanmasına yer olmadığına kararlarına karşı hangi
yargı yoluna gidilir ? 231
Soru 45 HAGB kararında vekalet ücretine yer verilir mi? Sanığın birden fazla suçtan yargılanıp bir suçtan HAGB kararı alıp, geri kalan tüm suçlardan beraat alması halinde vekaletnameli müdafisi
olan sanığa vekalet ücreti takdir edilir mi? 233
Soru 46 HAGB kararı açıklandığında katılanın avukatı olması halinde katılan lehine yeniden vekalet ücreti takdir edilir mi? HAGB kararında vekalet ücreti takdir edilen katılana, HAGB kararını
açıklamada da vekalet ücreti takdir edilir mi? 238
Soru 47 HAGB açıklamasına neden olan olay sanığın tedbir ve denetim ihlali ise, sanık savunmasını almak elzem mi? Bir başka anlatımla da sanığın kasıtlı suç işlediğinden bahisle HAGB açıklama duruşmasına sanığa meşruhatlı davetiye yeterli görülür iken, sanığın denetim süresi içinde tedbir ve denetimi ihlal halinde mahkemenin HAGB açıklama duruşmasında
sanığa meşruhatlı davetiye çıkarması yeterli olur mu? 248
Soru 48 Mahkeme HAGB kararında sanığa CMK 231/8 inci maddesi gereğince denetimli serbestlik tedbirinde FİDAN DİKMEyükümlülüğü yükleyebilir mi? Yada mali/maddi külfet oluşturacak yükümlülük sanığa yüklenebilir mi? 251

Soru 49 HAGB kararında CMK 231/8 inci maddesi kapsamında Cumhuriyet Savcısının infaz yetkisini kısıtlayacak, hayatın olağan akışına, akla ve mantığa aykırı denetimli serbestlik
tedbiri uygulanması mümkün müdür? 258
Soru 50 CMK 254 üncü maddesi kapsamında verilen HAGB ile CMK 231 inci maddesi kapsamında verilen HAGB arasında ne gibi
fark vardır? 266
Soru 51 İnkılâp kanunlarında yer alan suçlarda HAGB kararı
uygulanabilir mi? 271
Soru 52 Atatürk 'ün hatırasına alenen hakaret suçlarında HAGB kararı verilebilir mi? 276
Soru 53 Hukuk / idare hakimi,HAGB ile bağlı mıdır ? 279
Soru 54 Sanık, HAGB yi kabul veya ret beyanından yargılama sürecinde dönebilir mi? Sanık hüküm kurulana kadar HAGB
yi kabul yada ret beyanından rücu edebilir mi? 307
Soru 55 HAGB de zımnen kabul mümkün mü ? Sanık HAGB talep etmese ve aynı zamanda da karşı çıkmasa sanığa HAGB
uygulanabilir mi? 314
Soru 56 HAGB verilmesinde hakimin takdir hakkı var mıdır? CMK 231 inci maddesinde belirtilen objektif şartlar yönünden
problem olmayan her sanığa HAGB uygulanır mı? 322
Soru 57 Askeri suçlarda HAGB uygulanır mı? 330
Soru 58 HAGB dosyasında tutuklu kalınan sürelerin, başka suçtan
infaz edilen cezada mahsubu olur mu? 340
Soru 59 6284 S.Y. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair Kanun Kapsamında olan suçlarda, mahkemece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına/ İl Müdürlüğüne duruşma gününü bildirmeden, tebligat çıkarmadan, duruşmadan haberdar etmeden verilen HAGB kararının, bilahare sanığın denetim süresi için de denetim tedbirlerine uymaması yada kasıtlı suç işlemesi halinde
mahkeme HAGB kararını açıklar mı? 344
Soru 60 HAGB açıklama sürecinde, mahkemenin HAGB kararını olduğu gibi açıklamak yerine delil değerlendirmesi yaparak yada yeniden delil toplayarak, kovuşturmayı derinleştirip
genişleterek sanığa BERAAT kararı verebilir mi? 347

Soru 61 Sanığa verilen kısa süreli hapis cezası HAGB verilmeden önce seçenek yaptırımlarına çevrildikten veya ertelendikten
sonra, sanığa HAGB kararı verilebilir mi? 351
Soru 62 HAGB kararı sanığın kasıtlı suç işlediğinden bahisle başka mahkemece yapılan ihbarla açıklandıktan sonra, sanığın HAGB ihlali yaptığını belirtilen başkaca mahkemelerden gelen ikinci, üçüncü vs. İhbarlar üzerine HAGB yeniden
açıklanır mı? HAGB de mükerrer açıklama olur mu? 357
Soru 63 HAGB yürürlüğe girmeden önce kesinleşen, infaz edilen dosyalarda UYARLAMA yargılaması yapılarak HAGB kararı verilebilir mi? 362
Soru 64 HAGB silah ruhsatı almaya engel midir ? 366
Soru 65 SMU (Seri Muhakeme Usulü) ve BYU (Basit Yargılama Usulü)uygulanarak mahkumiyet verilen ilamlar HAGB
ihlalinde dikkate alınır mı? 374
Soru 66 İcra İflas Kanununda yer alan suçlarda HAGB olur mu? 375
Soru 67 HAGB ihbarına konu suçun TAZYİK/ DİSİPLİN SUÇU olması
halinde de HAGB kararı açıklanır mı? 377
Soru 68 TCK 185 üncü maddesinde belirtilen İMAR KİRLİLİĞİNE
NEDEN OLMA suçunda HAGB kararı verilebilir mi? 379
Soru 69 HAGB verilmiş bir dosyada CMK 141 inci maddesinde belirtilen koruma tedbirleri nedeniyle tazminat talep edilebilir mi? 383
Soru 70 BAM’lar tarafından verilen HAGB kararlarında ihlal
olduğundan, HAGB kararlarını kim açıklar ? 387
Soru 71 HAGB kararında katılan lehine takdir edilen vekalet ücreti
ilamlı icraya konur mu? 396
Soru 72 Yabancı mahkemelerden verilen sabıka kayıtları HAGB ye engel teşkil eder mi; yabancı mahkeme ilamlarının HAGB ye
etkisi denir? 401
Soru 73 Mahkemeler sanık savunmasını almadan, delilleri toplamadan, mağdurları ve tanıkları dinlemeden HAGB
kararı verebilir mi? 402
Soru 74 Akıl hastası olan sanığa CMK 231 inci şartları da taşıyorsa öncelikle HAGB kararı mı verilmelidir, yoksa akıl hastası olması nedeniyle TCK 32, 57, CMK 223/3-a maddesi
gereğince CVYO (güvenlik tedbiri mi) kararı mı verilmelidir? 404

Soru 75 Kesinleşen HAGB kararlarına karşı Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yoluna ve/veya Avrupa İnsan Hakları
Mahkemelerine gidilebilir mi? 406
Soru 76 HAGB açıklama aşamasında görevli mahkeme değişirse HAGB kararını kim açıklar ? Görevli mahkeme mi, HAGB
kararını veren mahkeme mi HAGB kararını açıklar? 413
Soru 77 Kesinleşen, infaz edilen dosyalarda da yasal değişiklik gerekçe gösterilerek, uyarlama yargılaması yapılarak HAGB
kararı verilebilir mi? 418
Soru 78 HAGB kararı sonrasında sanığın denetim süresi içinde kasıtlı suç işlememesi, denetim süresinin dolması üzerine de; CMK 231/10 uncu maddesi gereğince verilen DÜŞME
KARARLARININ yargı yolu ne olur? 425
Soru 79 HAGB kararı polis okulunda öğrenci olan kişinin okuldan
atılmasına neden olur mu? 429
Soru 80 HAGB açıklama aşamasında suça sürüklenen çocukların 18
yaşını doldurması halinde zorunlu müdafiye gerekir mi? 436
HAGB’YE YÖNELİK ELEŞTİRİLER, DÜŞÜNCELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 441
ANAYASA MAHKEMESİNİN BİREYSEL BAŞVURU KARARLARINDA
HAGB DEĞERLENDİRMESİ (10 BİREYSEL BAŞVURU KARARI) 445

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
   
   
Kapat