Hukuk Muhakemeleri kanunu Ali Cem Budak
Hukuk Muhakemeleri kanunu
Hukuk Muhakemeleri kanunu

KarşılaştırmalıHukuk Muhakemeleri kanunu


Basım Tarihi
2018-09
Sayfa Sayısı
784
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005513
Boyut
13,5x19,5
Baskı
1268,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 68 puan kazanacaksınız)
   68

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

 

İçindekiler
ÖNSÖZLER VII
İÇİNDEKİLER XLIII
KISALTMALAR LXIII
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GENEL GEREKÇESİ 3
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE İL
XLIV
Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki (m. 14) . 48
Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki (m. 15) 49
Haksız fiilden doğan davalarda yetki (m. 16). 50
Yetki sözleşmesi (m. 17). 52
Yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları (m. 18) 53
Yetki itirazının ileri sürülmesi (m. 19) . 54
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK
İŞLEMLER VE YARGI YERİ BELİRLENMESİ
Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler (m. 20) 56
Yargı yeri belirlenmesini gerektiren sebepler (m. 21) 58
İnceleme yeri (m. 22) 59
İnceleme usulü ve sonucu (m. 23) 60
İKİNCİ BÖLÜM
YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER
Tasarruf ilkesi (m. 24). 61
Taraflarca getirilme ilkesi (m. 25) 62
Taleple bağlılık ilkesi (m. 26) 63
Hukuki dinlenilme hakkı (m. 27) . 64
Aleniyet ilkesi (m. 28) . 66
Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü (m. 29) 69
Usul ekonomisi ilkesi (m. 30) 70
Hâkimin davayı aydınlatma ödevi (m. 31) . 71
Yargılamanın sevk ve idaresi (m. 32) . 72
Hukukun uygulanması (m. 33) . 73
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HÂKİMİN YASAKLILIĞI,REDDİ VE
HUKUKİ SORUMLULUĞU
BİRİNCİ AYIRIM
HÂKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN
YASAKLILIĞI VE REDDİ
Yasaklılık sebepleri (m. 34) 74
Çekinme kararının sonuçları (m. 35). 75
XLV
Ret sebepleri (m. 36) .76
Hâkimin bizzat çekilmemesi hâli (m. 37) .77
Ret usulü (m. 38)78
Çekilme kararının incelenmesi (m. 39) .80
Ret talebini incelemeye yetkili merci (m. 40) 81
Ret talebinin geri çevrilmesi (m. 41)83
Ret talebinin incelenmesi (m. 42) 84
Ret talebine ilişkin kararlara karşı istinaf (m. 43) .86
Ret talebine ilişkin kararların temyizi (m.44) 88
Zabıt kâtibinin yasaklılığı ve reddi (m. 45) .90
İKİNCİ AYIRIM
HÂKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Devletin sorumluluğu ve rücu (m. 46).92
Davaların açılacağı mahkeme (m. 47)96
Dava dilekçesi ve davanın ihbarı (m. 48) 98
Davanın reddi hâlinde verilecek ceza (m. 49) 100
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TARAFLAR VE DAVAYA KATILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
BİRİNCİ AYIRIM
TARAFLARIN EHLİYETLERİ
Taraf ehliyeti (m. 50).101
Dava ehliyeti (m. 51).102
Davada kanuni temsil (m. 52) .102
Dava takip yetkisi (m. 53)
XLVI
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
DAVANIN İHBARI VE DAVAYA MÜDAHALE
İhbar ve şartları (m. 61) 110
İhbarın şekli (m. 62) 111
İhbarda bulunulan kişinin durumu (m. 63)112
İhbarın etkisi (m. 64).113
Asli müdahale (m. 65).114
Fer’î müdahale (m. 66) .115
Fer’î müdahale talebi ve incelenmesi (m. 67) 116
Fer’î müdahilin durumu (m. 68).117
Fer’î müdahalenin etkisi (m. 69).119
Cumhuriyet savcısının davada yer alması (m. 70) 121
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
DAVAYA VEKÂLET
Genel olarak (m. 71) .123
Davaya vekâlet hakkında uygulanacak hükümler (m. 72) .123
Davaya vekâletin kanuni kapsamı (m. 73) 124
Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller (m. 74) .125
Birden fazla vekil görevlendirilmesi (m. 75).126
Vekâletnamenin ibrazı (m. 76)127
Vekâletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması (m. 77).128
Vekilin vekâlet veren huzurundaki beyanı (m. 78) .130
Vekilin veya vekâlet verenin duruşmada uygun olmayan tutum ve
davranışı (m. 79) 131
Tarafın davasını takip edebilecek ehliyette olmaması (m. 80) .132
Vekilin azli ve istifasının şekli (m. 81)133
Vekilin istifası (m. 82) .134
Vekilin azli (m. 83).135
BEŞİNCİ BÖLÜM
TEMİNAT
Teminat gösterilecek hâller (m. 84).136
Teminat gerektirmeyen hâller (m. 85) 139
Teminat kararı (m. 86) .141
XLVII
Teminatın tutarı ve şekli (m. 87) 141
Teminat gösterilmemesinin sonuçları (m. 88) 142
Teminatın iadesi (m. 89) 143
ALTINCI BÖLÜM
SÜRELER,ESKİ HÂLE GETİRME VE ADLİ TATİL
BİRİNCİ AYIRIM
SÜRELER
Sürelerin belirlenmesi (m. 90).144
Sürelerin başlaması (m. 91)144
Sürelerin bitimi (m. 92) 145
Tatil günlerinin etkisi (m. 93)146
Kesin süre (m. 94)146
İKİNCİ AYIRIM
ESKİ HÂLE GETİRME
Talep (m. 95) 147
Süre (m. 96).148
Talebin şekli ve kapsamı (m. 97) 150
Talep ve inceleme mercii (m. 98) .150
Talebin yargılamaya ve hükmün icrasına etkisi (m. 99).151
İnceleme ve karar (m. 100) 152
Giderler (m. 101) .153
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
ADLİ TATİL
Adli tatil süresi (m. 102) .153
Adli tatilde görülecek dava ve işler (m. 103) 155
Adli tatilin sürelere etkisi (m. 104) .159
İKİNCİ KISIM
DAVA ÇEŞİTLERİ,DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
DAVA ÇEŞİTLERİ
Eda davası (m. 105) .160
Tespit davası (m. 106) 160
Belirsiz alacak ve tespit davası (m. 107) 161
XLVIII
İnşaî dava (m. 108) 165
Kısmi dava (m. 109) 165
Davaların yığılması (m. 110) .169
Terditli dava (m. 111).171
Seçimlik dava (m. 112) .172
Topluluk davası (m. 113) .174
İKİNCİ BÖLÜM
DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR
BİRİNCİ AYIRIM
DAVA ŞARTLARI
Dava şartları (m. 114) .175
Dava şartlarının incelenmesi (m. 115).179
İKİNCİ AYIRIM
İLK İTİRAZLAR
Konusu (m. 116) 180
İleri sürülmesi ve incelenmesi (m. 117) 181
ÜÇÜNCÜ KISIM
YAZILI YARGILAMA USULÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
DAVANIN AÇILMASI
Davanın açılma zamanı (m. 118)182
Dava dilekçesinin içeriği (m. 119)183
Harç ve avans ödenmesi (m. 120) 185
Belgelerin birlikte verilmesi (m. 121) 186
Dava dilekçesinin tebliği (m. 122)187
Davanın geri alınması (m. 123).187
Tarafta iradî değişiklik (m. 124)188
Dava konusunun devri (m. 125) .190
İKİNCİ BÖLÜM
CEVAP DİLEKÇESİ
Cevap dilekçesinin verilmesi (m. 126) 191
Cevap dilekçesini verme süresi (m. 127) 193
Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu (m. 128) 195
XLIX
Cevap dilekçesinin içeriği (m. 129)195
Cevap dilekçesinde eksiklik bulunması (m. 130) 196
Cevap dilekçesi verilmesinin sonucu (m. 131) 197
Karşı dava açılabilmesinin şartları (m. 132)197
Karşı davanın açılması ve süresi (m. 133) .199
Asıl davanın sona ermesi (m. 134)200
Uygulanacak hükümler (m. 135) 200
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CEVABA CEVAP VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ
Tarafların ikinci dilekçeleri (m. 136) .201
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖN İNCELEME
Ön incelemenin kapsamı (m. 137).202
Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar (m. 138) 203
Ön inceleme duruşmasına davet (m. 139)204
Ön inceleme duruşması (m. 140) .205
İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi (m. 141) 208
Süreler hakkında karar (m. 142) .211
BEŞİNCİ BÖLÜM
TAHKİKAT VE TAHKİKAT SIRASINDAKİ
ÖZEL DURUMLAR
BİRİNCİ AYIRIM
TAHKİKAT
Tahkikatın konusu (m. 143) 212
Tarafların dinlenilmesi (m. 144).212
Sonradan delil gösterilmesi (m. 145).214
Mevcut delillerle davanın aydınlanması (m. 146) .214
İKİNCİ AYIRIM
DURUŞMA
Tarafların duruşmaya daveti (m. 147) .215
Mahkemenin çalışma zamanı (m. 148) .216
Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası (m. 149)217
L
Tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın
açılmamış sayılması (m. 150) 218
Duruşma düzeni (m. 151)222
Soru Yöneltme (m. 152).224
Kayıt ve yayın yasağı (m. 153).226
Tutanak (m. 154).227
Tutanağın imzalanması ve imza atamayanların durumu (m. 155) 229
Tutanağın ispat gücü (m. 156)229
Zabıt kâtibi bulundurulması zorunluluğu (m. 157)230
Tutanak örneği verilmesi (m. 158).230
Dosyaya belge konulması ve dosyanın başka yere gönderilmesi (m. 159) 231
Dizi listesi (m. 160)232
Dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi (m. 161) .232
Dosyanın hâkimin incelemesine hazır tutulması (m. 162)233
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
ÖN SORUN VE BEKLETİCİ SORUN
Ön sorunun ileri sürülmesi (m. 163) .234
Ön sorunun incelenmesi (m. 164) .234
Bekletici sorun (m. 165) .235
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI
Davaların birleştirilmesi (m. 166).236
Davaların ayrılması (m. 167) .239
Kanun yolları (m. 168)239
BEŞİNCİ AYIRIM
İSTİCVAP
Konusu (m. 169) 240
İsticvap olunacak kişilerin belirlenmesi (m. 170)241
İsticvap olunacak tarafın davet edilmesi (m. 171).242
Bizzat isticvap olunma (m. 172) .243
İsticvabın yapılması (m. 173) 244
Tutanak düzenlenmesi (m. 174).245
Kıyasen uygulanacak hükümler (m. 175) .246
LI
ALTINCI AYIRIM
ISLAH VE MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ
Kapsamı ve sayısı (m. 176).246
Islahın zamanı ve şekli (m. 177)247
Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve karşı tarafın zararının
ödenmesi (m. 178).248
Islahın etkisi (m. 179)249
Davanın tamamen ıslahı (m. 180) 250
Kısmen ıslah (m. 181) .252
Kötüniyetli ıslah (m. 182) 253
Maddi hataların düzeltilmesi (m. 183) 254
ALTINCI BÖLÜM
TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMA
Tahkikatın sona ermesi (m. 184)254
Toplu mahkemelerde tahkikatın sona ermesi (m. 185).255
Sözlü yargılama (m. 186)256
DÖRDÜNCÜ KISIM
İSPAT VE DELİLLER
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
İspatın konusu (m. 187) .258
İkrar (m. 188)258
İspat hakkı (m. 189).259
İspat yükü (m. 190)260
Karşı ispat (m. 191) .261
Kanunda düzenlenmemiş deliller (m. 192) 262
Delil sözleşmesi (m. 193) .262
Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi (m. 194) 263
Başka yerden getirtilecek deliller (m. 195) .264
Delilden vazgeçme (m. 196)265
Delillerin incelenmesi ve istinabe (m. 197) 265
Delillerin değerlendirilmesi (m. 198) 267
LII
İKİNCİ BÖLÜM
BELGE VE SENET
Belge (m. 199) 267
Senetle ispat zorunluluğu (m. 200) 269
Senede karşı tanıkla ispat yasağı (m. 201).270
Delil başlangıcı (m. 202).
LIII
Yemine davet (m. 228)305
Yemin etmemenin sonuçları (m. 229).306
Yeminin iade olunamayacağı hâller (m. 230).307
Ölüm veya fiil ehliyetinin kaybı (m. 231)307
Yemini yerine getirecek kimseler (m. 232).308
Yeminin şekli (m. 233)309
Sağır ve dilsizlerin yemini (m. 234) 311
Hasta veya özürlülerin mahkeme dışında yemini(m. 235)312
Yemin edecek kimsenin mahkemenin yargı çevresi dışında
olması (m. 236).312
Yemin konusunun açıklattırılması (m. 237).313
Yemin tutanağının düzenlenmesi (m. 238) 313
Yalan yere yemin iddiası (m. 239) 314
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TANIK
Tanık gösterme şekli (m. 240).315
Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi (m. 241) .317
Tanıklığın izne bağlı olduğu hâller (m. 242) 317
Tanığın davet edilmesi (m. 243).318
Davetiyenin içeriği (m. 244) 320
Çağrıya uyma zorunluluğu (m. 245) 320
Tanığa soru kâğıdı gönderilmesi (m. 246)321
Tanıklıktan çekinme hakkı (m. 247)322
Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme (m. 248) .323
Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme (m. 249)324
Menfaat ihlali tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme (m. 250) .325
Tanıklıktan çekinme hakkının istisnaları (m. 251) .326
Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi (m. 252).327
Çekinmenin kabul edilmemesinin sonucu (m. 253) 328
Tanığın kimliğinin tespiti (m. 254) 329
Tanıklara itiraz (m. 255).329
Tanığa görevinin önemini anlatma (m. 256) .330
Yeminsiz dinlenecekler (m. 257) 330
LIV
Yeminin zamanı ve şekli (m. 258) 331
Tanıkların mahkemede dinlenilmesi (m. 259) 332
Tanığın bilgilendirilmesi (m. 260) .334
Tanığın dinlenilme şekli (m. 261) 334
Yasak davranışlar (m. 262).336
Tercüman ve bilirkişi kullanılması (m. 263).336
Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık edilmesi ve
sonuçları (m. 264)337
Tanığa ödenecek ücret ve giderler (m. 265).338
BEŞİNCİ BÖLÜM
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren hâller (m. 266).338
Bilirkişi sayısının belirlenmesi (m. 267) 341
Bilirkişilerin görevlendirilmesi (m. 268) .342
Bilirkişilik görevinin kapsamı (m. 269) .344
Bilirkişilik görevini kabulle yükümlü olanlar (m. 270).346
Bilirkişiye yemin verdirilmesi (m. 271) .347
Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olması ve reddi (m. 272) .349
Bilirkişinin görev alanının belirlenmesi (m. 273)352
Bilirkişinin görev süresi (m. 274)354
Bilirkişinin haber verme yükümlülüğü (m. 275) .356
Bilirkişinin görevini bizzat yerine getirme yükümlülüğü (m. 276)357
Bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü (m. 277) 359
Bilirkişinin yetkileri (m. 278).360
Bilirkişi açıklamalarının tespiti ve rapor (m. 279) .362
Bilirkişi raporunun verilmesi (m. 280) 365
Bilirkişi raporuna itiraz (m. 281).366
Bilirkişinin oy ve görüşünün değerlendirilmesi (m. 282) 368
Bilirkişi gider ve ücreti (m. 283) .369
Bilirkişinin ceza hukuku bakımından durumu (m. 284)369
Bilirkişinin hukuki sorumluluğu (m. 285) 370
Davaların açılacağı mahkeme (m. 286) .375
Rücu davasında zamanaşımı (m. 287).377
LV
ALTINCI BÖLÜM
KEŞİF
Keşif kararı (m. 288)378
Keşfe yetkili mahkeme (m. 289) .379
Keşfin yapılması (m. 290).379
Keşfe katlanma zorunluluğu (m. 291) .380
Soybağı tespiti için inceleme (m. 292).381
YEDİNCİ BÖLÜM
UZMAN GÖRÜŞÜ
Uzman görüşü (m. 293) .383
BEŞİNCİ KISIM
HÜKÜM VE DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
HÜKÜM
Hüküm, hükmün verilmesi ve tefhimi (m. 294) 384
Hükmün müzakeresi (m. 295) 385
Hükmün oylanması ve yeter sayı (m. 296) .386
Hükmün kapsamı (m. 297)387
Hükmün yazılması (m. 298) 389
Hükmün imza edilememesi (m. 299) 390
Hükmün korunması (m. 300) .391
Hüküm nüshası (m. 301)392
İlamın alınması, kesinleşme kaydı ve harçlar (m. 302).393
Kesin hüküm (m. 303) 395
İKİNCİ BÖLÜM
HÜKMÜN TASHİHİ VE TAVZİHİ
Hükmün tashihi (m. 304).399
Hükmün tavzihi (m. 305).400
Tavzih talebi ve usulü (m. 306).400
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ
Davadan feragat (m. 307).401
Davayı kabul (m. 308).402
LVI
Feragat ve kabulün şekli (m. 309).403
Feragat ve kabulün zamanı (m. 310)403
Feragat ve kabulün sonuçları (m. 311) 404
Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri (m. 312) .404
Sulh (m. 313) 405
Sulhun zamanı (m. 314) .407
Sulhun etkisi (m. 315).407
ALTINCI KISIM
BASİT YARGILAMA USULÜ
Basit yargılama usulüne tabi dava ve işler (m. 316) 408
Dilekçelerin verilmesi (m. 317) 410
Delillerin ikamesi (m. 318) 412
İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı (m. 319)412
Ön inceleme ve tahkikat (m. 320) 413
Hüküm (m. 321) 415
Uygulanacak hükümler (m. 322)416
YEDİNCİ KISIM
YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM
BİRİNCİ BÖLÜM
YARGILAMA GİDERLERİ
Yargılama giderlerinin kapsamı (m. 323)418
Delil ikamesi için avans (m. 324)420
Resen yapılması gereken işlemlere ilişkin giderler (m. 325) .422
Yargılama giderlerinden sorumluluk (m. 326) 423
Dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden
sorumluluk (m. 327)424
Fer’î müdahale gideri (m. 328)425
Kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları (m. 329) 426
Vekâlet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi (m. 330) 427
Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri (m. 331).428
Yargılama giderlerine hükmedilmesi (m. 332) 430
Avansın iadesi (m. 333) 430
LVII
İKİNCİ BÖLÜM
ADLİ YARDIM
Adli yardımdan yararlanacak kişiler (m. 334) 431
Adli yardımın kapsamı (m. 335) .433
Adli yardım talebi (m. 336)434
Adli yardım talebinin incelenmesi (m. 337) .436
Adli yardım kararının kaldırılması (m. 338) .438
Adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili (m. 339).439
Adli yardım kararıyla atanan avukatın ücretinin ödenmesi (m. 340)441
SEKİZİNCİ KISIM
KANUN YOLLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
İSTİNAF
İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar (m. 341).442
İstinaf dilekçesi (m. 342) 446
İstinaf dilekçesinin verilmesi (m. 343).448
Harç ve giderlerin yatırılması (m. 344)450
Başvuru süresi (m. 345) 452
İstinaf dilekçesinin reddi (m. 346)453
İstinaf dilekçesine cevap (m. 347) 455
Katılma yolu ile başvurma (m. 348) .456
Başvurma hakkından feragat (m. 349).457
Başvurunun icraya etkisi (m. 350) 458
Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma (m. 351).460
Ön inceleme (m. 352) .461
Duruşma yapılmadan verilecek kararlar (m. 353).463
İnceleme (m. 354)466
İncelemenin kapsamı (m. 355)467
Duruşma yapılmasına karar verilmesi (m. 356).468
Yapılamayacak işlemler (m. 357)468
Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi (m. 358).470
Karar ve tebliği (m. 359).471
Uygulanacak diğer hükümler (m. 360)474
LVIII
İKİNCİ BÖLÜM
TEMYİZ
Temyiz edilebilen kararlar (m. 361) 475
Temyiz edilemeyen kararlar (m. 362) .477
Kanun yararına temyiz (m. 363).481
Temyiz dilekçesi (m. 364)483
Temyiz dilekçesinin verilmesi (m. 365) 486
Kıyas yoluyla uygulanacak hükümler (m. 366)487
Temyizin icraya etkisi (m. 367) 488
Kötüniyetle temyiz (m. 368) .490
Temyiz incelemesi ve duruşma (m. 369)490
Onama kararları (m. 370).494
Bozma sebepleri (m. 371) 500
Yargıtay kararlarının tebliği (m. 372).502
Bozmaya uyma veya direnme (m. 373).503
HUMK’UN 5236 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖNCEKİ
KANUN YOLLARI HÜKÜMLERİ .510
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YARGILAMANIN İADESİ
Konu (m. 374) 522
Yargılamanın iadesi sebepleri (m. 375) .523
Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi (m. 376) .528
Süre (m. 377) 528
İnceleyecek mahkeme ve teminat (m. 378)530
Talebin ön incelemesi (m. 379) 531
Yeniden yargılama veya hükmün iptali (m. 380).532
İcranın durdurulması (m. 381) .533
DOKUZUNCU KISIM
ÇEKİŞMESİZ YARGI
Çekişmesiz yargı işleri (m. 382)534
Görevli mahkeme (m. 383)543
Çekişmesiz yargı işlerinde yetki (m. 384) .543
Yargılama usulü (m. 385) .544
Mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı düzenlenmesi
usulü (m. 386).545
LIX
Kararlara karşı başvuru yolları(m. 387) 545
Kararların niteliği (m. 388) 546
ONUNCU KISIM
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR
BİRİNCİ BÖLÜM
İHTİYATİ TEDBİR
İhtiyati tedbirin şartları (m. 389) 546
İhtiyati tedbir talebi (m. 390) 548
İhtiyati tedbir kararı (m. 391)551
İhtiyati tedbirde teminat gösterilmesi (m. 392).554
İhtiyati tedbir kararının uygulanması (m. 393)556
İhtiyati tedbir kararına karşı itiraz (m. 394)558
Teminat karşılığı tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması (m. 395).561
Durum ve koşulların değişmesi sebebiyle tedbirin değiştirilmesi veya
kaldırılması (m. 396) .562
İhtiyati tedbiri tamamlayan işlemler (m. 397) .564
Tedbire muhalefetin cezası(m. 398) .566
Tazminat (m. 399).567
İKİNCİ BÖLÜM
DELİL TESPİTİ VE DİĞER
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR
Delil tespitinin istenebileceği hâller(m. 400) 569
Görev ve yetki (m. 401) 570
Delil tespiti talebi ve karar (m. 402).571
Acele hâllerde tespit (m. 403)572
Delil tespiti kararında uygulanacak hükümler (m. 404).573
Tutanak ve diğer belgeler (m. 405) 573
Diğer geçici hukuki korumalar (m. 406) .574
ONBİRİNCİ KISIM
TAHKİM
Uygulanma alanı (m. 407)577
Tahkime elverişlilik (m. 408).577
İtiraz hakkından feragat (m. 409) .578
LX
Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme (m. 410)578
Mahkemenin yardımı (m. 411).580
Tahkim sözleşmesinin tanımı ve şekli (m. 412) 581
Tahkim itirazı (m. 413).583
İhtiyati tedbir ve delil tespiti (m. 414) .584
Hakem sayısı (m. 415) 587
Hakemlerin seçimi (m. 416)587
Ret sebepleri (m. 417).591
Hakemin reddi usulü (m. 418)593
Hakemlerin sorumluluğu (m. 419) 596
Görevin yerine getirilememesi (m. 420).597
Yeni hakem seçilmesi (m. 421) .598
Hakemin kendi yetkisi hakkında karar vermesi (m. 422) 599
Tarafların eşitliği ve hukuki dinlenilme hakkı (m. 423) .601
Yargılama usulünün belirlenmesi (m. 424) 601
Tahkim yeri (m. 425) 602
Dava tarihi (m. 426) 603
Tahkim süresi (m. 427) 604
Dava ve cevap dilekçesi (m. 428)605
Duruşma yapılması veya dosya üzerinden inceleme (m. 429) .607
Taraflardan birinin yargılamaya katılmaması (m. 430)609
Hakem veya hakem kurulunca bilirkişi seçimi (m. 431)610
Delillerin toplanması (m. 432)611
Hakem kurulunun karar vermesi (m. 433) .612
Sulh (m. 434) 613
Tahkim yargılamasının sona ermesi (m. 435)614
Hakem kararının şekli, içeriği ve saklanması (m. 436) .615
Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması (m. 437) .618
Tebligat (m. 438) .620
İptal davası (m. 439)621
Hakem ücreti (m. 440) .627
Yargılama giderleri (m. 441)629
Avans yatırılması ve giderlerin ödenmesi (m. 442).630
Yargılamanın iadesi (m. 443).631
Uygulanmayacak hükümler (m. 444) 632
LXI
ONİKİNCİ KISIM
SON HÜKÜMLER
Elektronik işlemler (m. 445)633
Disiplin para cezası (m. 446) .637
Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili hükümler (m. 447).637
Zaman bakımından uygulanma (m. 448)638
Yönetmelik (m. 449) .638
Yürürlükten Kaldırılan hükümler (m. 450) 639
Ek madde 1 641
Geçici madde 1641
Geçici madde 2642
Geçici madde 3643
Geçici madde 4646
Yürürlük (m. 451) 647
Yürütme (m. 452) 648
ADALET KOMİSYONU RAPORUNDA YERALAN MUHALEFET ŞERHLERİ649
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK
KANUNU – GENEL GEREKÇE 655
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU
TASARISI ADALET KOMİSYONU RAPORU GİRİŞ BÖLÜMÜ.661
6325 SAYILI HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU .665
BİLİRKİŞİLİKKANUNU GENEL GEREKÇE717
6754 SAYILI BİLİRKİŞİLİKKANUNU.723
6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NU DEĞİŞTİREN KANUNLAR,
RESMİ GAZETEDE YAYIN TARİHLERİ VE DEĞİŞEN MADDELER .756
1086 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE YENİ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN MADDELERİNİ
KARŞILAŞTIRAN TABLO757
KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ775

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
68,00   
68,00   
2
34,00   
68,00   
3
22,67   
68,00   
4
17,00   
68,00   
5
14,28   
71,40   
6
12,01   
72,08   
7
10,39   
72,76   
8
9,18   
73,44   
9
8,24   
74,12   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
68,00   
68,00   
2
34,00   
68,00   
3
22,67   
68,00   
4
17,00   
68,00   
5
14,28   
71,40   
6
12,01   
72,08   
7
10,39   
72,76   
8
9,18   
73,44   
9
8,24   
74,12   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
68,00   
68,00   
2
34,00   
68,00   
3
22,67   
68,00   
4
17,00   
68,00   
5
14,28   
71,40   
6
12,01   
72,08   
7
10,39   
72,76   
8
9,18   
73,44   
9
8,24   
74,12   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
68,00   
68,00   
2
34,00   
68,00   
3
22,67   
68,00   
4
17,00   
68,00   
5
14,28   
71,40   
6
12,01   
72,08   
7
10,39   
72,76   
8
9,18   
73,44   
9
8,24   
74,12   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
68,00   
68,00   
2
34,00   
68,00   
3
22,67   
68,00   
4
17,00   
68,00   
5
14,28   
71,40   
6
12,01   
72,08   
7
10,39   
72,76   
8
9,18   
73,44   
9
8,24   
74,12   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
68,00   
68,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat