Medeni Usul Hukuku Ali Cem Budak

Medeni Usul Hukuku


Basım Tarihi
2017-10
Sayfa Sayısı
457
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap Hamuru
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053003106
Boyut
16x24
Baskı
145,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 45 puan kazanacaksınız)
   45

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

Doç. Dr. Varol KARAASLAN

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ . VII
İÇİNDEKİLER IX
KISALTMALAR . XIX
§ 1- GİRİŞ. 1
I. Medenî Usul Hukukunun Konusu. 2
II. Medenî Usul Hukukunun Amacı. 3
III. Medenî Usul Hukukunun Tarihî Gelişimi ve Bugünkü Medenî Usul Kanunumuz . 6
IV. Medenî Usul Hukukunun Pozitif Kaynakları . 8
V. Yargılama Hukuku Güvenceleri ve Medenî Usul Hukuku Bakımından Önemi 9
VI. Usul Hükümlerinin Zaman İtibariyle Uygulama Alanı. 11
VII. Medenî Usul Hükümlerinin Yorumu. 15
VIII. Medenî Usul Hukukunda İlmî ve Kazaî İçtihatlar 17
§ 2- MAHKEME TEŞKİLATI VE YARGI GÖREVLİLERİ . 21
I. Yargı Erki ve Adlî Yargı Mahkemeleri 21
II. Hâkimlik Mesleği 23
III. Hâkimlerin Bağımsızlığı 24
IV. Hâkimlerin Tarafsızlığı 26
V. Hâkimin Yasaklılığı ve Reddi . 28
VI. Hâkimin Hukukî Sorumluluğu. 30
VI. İstinabe. 31
VII. Avukatlık. 32
§ 3- DAVANIN AÇILACAĞI MAHKEME (GÖREV VE YETKİ) 35
I. Davanın Hangi Mahkemede Açılacağı 35
A. Mahkemelerin Görev ve Yetkisi, Hak Arama Hürriyeti ve Tabii Hâkim İlkesi . 35
B. Mahkemelerin Görevi 36
C. Mahkemelerin Yetkisi. 42
1. Genel Yetki Kuralı . 42
2. Sözleşmeye Dayanan Davalarda Yetki 45
3. Haksız Fiil Davalarında Yetki . 46
İçindekiler
X
4. Mirastan Doğan Davalarda Yetki.46
5. Taşınmaz Davalarında Yetki 47
6. Karşı Davada Yetki.48
7. Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetki .48
8. Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetki.48
D. Yetki Sözleşmesi49
E. Görevsizlik ve Yetkisizlik Hakkındaki Usulî Savunmaların İleri Sürülmesi57
F. Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yerinin
Belirlenmesi 58
§ 4- YARGILAMA HUKUKU GÜVENCELERİ VE YARGILAMAYA HÂKİM OLAN
İLKELER 61
I. Yargılama Hukuku Güvenceleri .61
A. Adil Yargılanma Hakkı .62
B. Hukukî Dinlenilme Hakkı .64
II. Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler 66
A. Aleniyet İlkesi 67
B. Doğrudanlık İlkesi68
C. Usul Ekonomisi İlkesi.69
D. Tasarruf İlkesi71
E. Taraflarca Getirilme İlkesi .73
F. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi76
G. Tarafların Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Ödevi .80
H. Yargılamayı Hâkimin Sevk ve İdare Etmesi82
III. Yargılama Hukuku Güvencelerinin ve Yargılamaya Hâkim Olan İlkelerin İhlali .83
§ 5 - DAVADA TARAFLAR 85
I. Taraf Kavramı85
II. İki Taraf Sistemi.86
III. Taraf Ehliyeti, Dava Ehliyeti ve Dava Takip Yetkisi 87
A. Taraf Ehliyeti .87
B. Dava Ehliyeti91
C. Dava Takip Yetkisi .93
IV. Davaya Vekâlet .96
V. Taraflara İlişkin Dava Şartlarının İncelenmesi .98
VI. Davada Tarafın Yanlış Gösterilmesi.99
İçindekiler
XI
§ 6- DAVA ARKADAŞLIĞI VE DAVAYA MÜDAHALE 101
I. Dava Arkadaşlığı . 101
A. İhtiyarî Dava Arkadaşlığı . 101
B. Mecburî Dava Arkadaşlığı. 104
II. Fer’î Müdahale ve Davanın İhbarı 108
A. Fer’î Müdahale . 109
B. Davanın İhbarı 112
III. Aslî Müdahale. 114
IV. Cumhuriyet Savcısının Davada Yer Alması . 115
§7- TEBLİGAT, SÜRELER, ESKİ HALE GETİRME VE ADLÎ TATİL .117
I. Tebligat. 117
A. Genel Olarak. 117
B. Tebligat Usulleri 117
C. Milletlerarası Tebligat 120
II. Süreler ve Eski Hale Getirme 122
A. Süreler 122
B. Eski Hale Getirme . 123
III. Adlî Tatil . 125
§ 8- DAVA TÜRLERİ .127
I. Giriş 127
II. Hukukî Himayenin Niteliğine Göre Dava Türleri. 127
A. Eda Davası 127
B. Tespit Davası 128
C. İnşaî Dava . 129
III. HMK’da Yer Verilen Diğer Dava Türleri 132
A. Kısmî Dava 132
B. Belirsiz Alacak Davası . 134
C. Davaların Yığılması (Objektif Dava Birleşmesi) . 137
D. Terditli Dava . 138
E. Seçimlik Dava . 139
F. Topluluk Davası 140
§ 9- DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR143
I. Dava Şartları . 143
A. Mahkemeye İlişkin Dava Şartları 144
1. Türk Mahkemelerinin Yargı Yetkisinin (Yargı Hakkının) Bulunması 144
2. Yargı Yolunun Caiz Olması 144
İçindekiler
XII
B. Taraflara İlişkin Dava Şartları 147
C. Dava Konusuna İlişkin Dava Şartları 147
1. Hukukî Menfaat.147
a) Eda Davalarında Hukukî Menfaat148
b) Tespit Davalarında Hukukî Menfaat150
c) İnşaî Davalarda Hukukî Menfaat .151
2. Derdestlik 151
3. Kesin Hüküm Bulunmaması 154
4. Gider Avansı 154
5. Teminat .155
II. Dava Şartlarının İncelenmesi.157
III. İlk İtirazlar .158
A. İlk İtirazların İleri Sürülmesi.159
B. İlk İtirazların İncelenmesi 159
§ 10- DAVANIN AÇILMASI VE DİLEKÇELER AŞAMASI. 161
I. Genel Olarak .161
II. İlk Dilekçeler Aşaması161
A. Dava Dilekçesi .161
1. Dava Dilekçesinin Zorunlu Unsurları .162
2. Dava Dilekçesinin Zorunlu Olmayan Unsurları 165
B. Dava Açılmasının Sonuçları .167
C. Cevap Dilekçesi .170
D. Savunma Araçları 172
III. İkinci Dilekçeler Aşaması.177
IV. Karşı Dava .178
§ 11- İDDİA VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ YASAĞI VE
ISLAH . 181
I. İddia ve Savunmanın Değiştirilmesi ve Genişletilmesi Yasağı.181
II. Islah.187
§ 12- DAVANIN GERİ ALINMASI, DAVA KONUSUNUN DEVRİ, İRADÎ TARAF
DEĞİŞİKLİĞİ 191
I. Davanın Geri Alınması.191
II. Dava Konusunun Devri192
III. İradî Taraf Değişikliği.193
§ 13- ÖN İNCELEME 195
İçindekiler
XIII
§ 14- TAHKİKAT 199
I. İsticvap . 199
II. Tarafların Dinlenmesi . 201
III. Tutanaklar 202
IV. Dosyanın İşlemden Kaldırılması 203
V. Ön Sorun 204
VI. Bekletici Sorun . 205
VII. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması . 207
§ 15- İSPAT VE DELİLLER211
I. İspat Hukukuna İlişkin Bazı Temel Kavram ve Müesseseler . 212
A. İspat Kavramı 212
B. İkrar 213
C. İspat Yükü. 217
D. Somutlaştırma Yükü . 220
E. Karineler . 221
II. Deliller 222
A. Delil Sistemleri 222
B. Hukuka Aykırı Deliller . 224
C. Delil Sözleşmeleri . 225
D. Delillerin İleri Sürülmesi . 227
E. Delil Türleri. 232
1. Kesin Deliller. 233
a) Senet. 233
aa. Belgelerin İbrazı Mecburiyeti 236
bb. Ticarî Defterlerle İspat. 238
b) Yemin 240
c) Kesin Hüküm. 242
2. Takdirî Deliller 242
a) Tanık Beyanı . 242
aa. Tanıklıktan Çekinme 244
i. Kişisel Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme. 245
ii. Sır Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme 245
iii. Menfaat İhlali Tehlikesi Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme . 246
bb. Tanık Beyanının Değerlendirilmesi 246
c) Bilirkişi 248
aa. Genel Olarak 248
bb. Bilirkişilik Kanunu ile Yapılan Düzenlemeler 248
İçindekiler
XIV
cc. Bilirkişi Raporu .250
dd. Bilirkişi Raporunun Değerlendirilmesi253
ee. Bilirkişinin Hukukî Sorumluluğu .254
d) Keşif.255
e) Kanunda Düzenlenmemiş Deliller .256
III. Senetle İspat Zorunluluğu .257
A. Temel Kural .257
B. Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları.259
1. Ticarî Defterlerle İspat Usulünün Senetle İspat Zorunluluğu ile İlişkisi .259
2. Manevî İmkânsızlık Halleri.260
3. Maddî İmkânsızlık Halleri 260
4. Delil Başlangıcı 262
C. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu263
§ 16- SÖZLÜ YARGILAMA VE HÜKÜM . 267
I. Sözlü Yargılama .267
II. Karar ve Hüküm 268
III. Hükmün Etkileri ve Kesin Hüküm271
A. Genel Olarak .271
B. Şeklî Anlamda Kesin Hüküm271
C. Maddî Anlamda Kesin Hüküm.272
1. Maddî Anlamda Kesin Hükmün Unsurları .272
2. Kesin Hükmün Etkileri .273
a. Kesin Hükmün Olumsuz Etkisi .273
b. Kesin Hükmün Olumlu Etkisi .274
c. Yenilik Doğuran (İnşaî) Etki275
d. Kesin Hükmün Unsur Etkisi .276
3. İlamların Belge Olarak Delil Teşkil Etmesi .277
4. Kesin Hükmün Kişi Bakımından Sınırları278
5. Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesini Bağlaması .279
§ 17- DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ . 283
I. Giriş.283
II. Davadan Feragat ve Davayı Kabul.285
III. Sulh .288
§ 18- YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLÎ YARDIM 291
I. Yargılama Giderleri .291
II. Adlî Yardım293
İçindekiler
XV
§ 19- BASİT YARGILAMA USULÜ .297
§ 20- GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA TEDBİRLERİ 301
I. Genel Olarak. 301
II. İhtiyatî Tedbir . 302
A. İhtiyatî Tedbir Türleri 303
B. İhtiyatî Tedbirde Yargılama Usulü 304
1. İhtiyatî Tedbirde Görev ve Yetki . 304
2. Tedbir Talebi. 304
3. İhtiyatî Tedbirde Teminat. 304
4. İhtiyatî Tedbir Kararına İtiraz ve Kanun Yolu 305
5. İhtiyatî Tedbir Kararının Uygulanması ve Tedbiri Tamamlayan İşlemler 306
6. İhtiyatî Tedbir Dolayısıyla Tazminat . 306
III. Delillerin Tespiti 307
§ 21- ÇEKİŞMESİZ YARGI .309
I. Genel Olarak. 309
II. Çekişmesiz Yargı İşleri 312
III. Çekişmesiz Yargı İşlerinin Sınıflandırılması . 316
IV. Çekişmesiz Yargı Organları . 317
V. Çekişmesiz Yargıda Görev ve Yetki . 318
VI. Bir İşin Yargılama Sırasında Çekişmesiz Olmaktan Çıkıp Çekişmeli Yargı
Alanına Girmesi 318
VII. Çekişmesiz Yargıda İlgililer . 320
VIII. Çekişmesiz Yargıda Üçüncü Kişilerin Yargılamaya Katılması . 320
IX. Çekişmesiz Yargıda Yargılama Usulü 321
A. Çekişmesiz Yargıda Yargılamanın Başlaması. 322
B. Çekişmesiz Yargıda Yargılama Konusunun Belirlenmesi. 322
C. Çekişmesiz Yargıda Re’sen Araştırma İlkesinin Uygulanması 323
D. Çekişmesiz Yargıda Yargılamanın Sona Ermesi. 323
1. Talebin Geri Alınması, Feragat, Kabul ve Sulh 323
2. Nihaî Karar 323
E. Çekişmesiz Yargıda Kanun Yolları . 324
1. Çekişmesiz Yargı Kararlarına Karşı İstinaf . 324
2. Çekişmesiz Yargı Kararlarına Karşı İtiraz . 326
a. Adın Değiştirilmesine İtiraz. 326
b. Vesayet ile İlgili Çekişmesiz Yargı İşlerinde İtiraz 327
aa. Vasi Tayinine İtiraz. 327
İçindekiler
XVI
bb. Vasinin Azline İlişkin Sulh Hukuk Mahkemesi Kararına İtiraz .327
cc. Sulh Hukuk Mahkemesinin Vesayet Makamı Olarak Verdiği
Kararlara İtiraz327
§ 22- KANUN YOLLARI 329
I. Genel Bilgiler.329
II. HMK’nın Kanun Yollarına İlişkin Hükümleri.332
A. HMK’nın Kanun Yolları Hükümlerinin Zaman İtibarıyla Uygulanması .332
B. HMK’ya Göre Kanun Yolları.335
1. İstinaf 335
a. İstinaf Başvurusu .335
aa. İstinaf Edilebilecek Kararlar335
bb. İstinaf Sebepleri ve Talep Sonucu 337
cc. İstinaf Tarihi .338
dd. İstinaf Süresi.339
ee. İstinaf Dilekçesine Cevap ve Katılma Yoluyla İstinaf.340
ff. İstinaftan Feragat .341
gg. İstinafın İcraya Etkisi.341
b. İstinaf İncelemesi 342
aa. İstinafta Ön İnceleme.342
bb. İstinafta Esastan İnceleme .345
c. İstinafta Karar348
aa. Bölge Adliye Mahkemesinin Duruşma Yapmadan ve Kesin
Olarak Karar Vereceği Haller 350
i. Davaya Bakması Yasak Olan Hâkimin Karar Vermiş Olması
ve İleri Sürülen Haklı Ret Talebine Rağmen Reddedilen
Hâkimin Davaya Bakmış Olması .350
ii. Mahkemenin Görevli ve Yetkili Olmasına Rağmen
Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Vermiş Olması veya
Mahkemenin Görevli ya da Yetkili Olmamasına Rağmen
Davaya Bakmış Bulunması352
iii. Diğer Dava Şartlarına Aykırılık Bulunması 353
iv. Mahkemece Usule Aykırı Olarak Davanın veya Karşı Davanın
Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmiş Olması353
v. Mahkemece Usule Aykırı Olarak Davaların Birleştirilmesine
veya Ayrılmasına Karar Verilmiş Olması.354
vi. Mahkemece, Tarafların Davanın Esasıyla İlgili Olarak
Gösterdikleri Delillerin Hiçbiri Toplanmadan veya Gösterilen
Deliller Hiç Değerlendirilmeden Karar Verilmiş Olması356
İçindekiler
XVII
bb. Bölge Adliye Mahkemesinin Duruşma Yapmadan Esasa İlişkin
Karar Vereceği Haller. 358
d. İstinaf İncelemesinde Yapılamayacak İşlemler . 359
2. Temyiz 361
a. Temyiz Başvurusu. 361
aa. Temyiz Edilebilecek Kararlar 361
bb. Temyiz Sebepleri ve Talep Sonucu 363
cc. Temyiz Tarihi . 366
dd. Temyiz Süresi. 366
ee. Temyiz Dilekçesine Cevap ve Katılma Yoluyla Temyiz . 366
ff. Temyiz Dilekçesinin Hangi Yargıtay Dairesine Gönderileceği
(Yargıtay Daireleri Arasındaki İşbölümü) . 367
gg. Temyizden Feragat 368
hh. Temyizin İcraya Etkisi 368
b. Temyiz İncelemesi 368
aa. Temyizde Ön İnceleme 368
bb. Temyizde Esastan İnceleme 368
c. Temyizde Karar. 370
d. Bozma Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 372
3. Kanun Yararına Temyiz. 379
4. Yargılamanın İadesi 380
C. HUMK’un Eski (20.07.2017 Tarihinden Önce Karara Bağlanan Davalarda
Uygulanan) Hükümlerine Göre Kanun Yolları. 386
1. HUMK’un Eski Kanun Yolları Hükümlerinin Zaman İtibarıyla Uygulama
Alanı 386
2. Temyiz 387
a. Temyiz Başvurusu. 387
aa. Temyiz Edilebilecek Kararlar 387
bb. Temyiz Sebepleri ve Talep Sonucu 387
cc. Temyiz Tarihi . 390
dd. Temyiz Süresi. 390
ee. Temyiz Dilekçesine Cevap ve Katılma Yoluyla Temyiz . 390
ff. Temyiz Dilekçesinin Hangi Yargıtay Dairesine Gönderileceği
(Yargıtay Daireleri Arasındaki İşbölümü) . 391
gg. Temyizden Feragat 391
hh. Temyizin İcraya Etkisi 391
b. Temyiz İncelemesi 391
aa. Temyizde Ön İnceleme 391
İçindekiler
XVIII
bb. Temyizde Esastan İnceleme .391
c. Temyizde Karar392
d. Bozma Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 392
3. Kanun Yararına Temyiz394
4. Karar Düzeltme Yolu .394
§ 23- TAHKİM. 397
I. Giriş.397
II. Tahkim Hükümlerinin Uygulama Alanı398
III. Tahkime Elverişlilik399
IV. Tahkim Sözleşmesi 400
V. Tahkimde Görevli ve Yetkili Mahkeme .402
VI. Tahkim İtirazı.403
VII. Tahkimde Geçici Hukukî Koruma 404
VIII. Hakemlerin Seçimi 406
IX. Hakemlerin Kendi Yetkileri Hakkında Karar Vermeleri406
X. Tahkim Yargılamasında Usul .408
XI. Hakemlerin Hakkaniyet ve Nasafet Kurallarına Göre Karar Vermeleri .409
XII. Hakem Yargılamasında Tebligat410
XIII. Hakem Kararlarının İptali 410
XIV. Hakem Kararlarının İcra Kabiliyeti.413
XV. Hakem Kararlarına Karşı Yargılamanın İadesi413
KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ . 415
KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA CETVELİ 427

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
3
15,00   
45,00   
4
11,25   
45,00   
5
9,45   
47,25   
6
7,95   
47,70   
7
6,88   
48,15   
8
6,08   
48,60   
9
5,45   
49,05   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
3
15,00   
45,00   
4
11,25   
45,00   
5
9,00   
45,00   
6
7,50   
45,00   
7
6,88   
48,15   
8
6,08   
48,60   
9
5,45   
49,05   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
3
15,00   
45,00   
4
11,25   
45,00   
5
9,45   
47,25   
6
7,95   
47,70   
7
6,88   
48,15   
8
6,08   
48,60   
9
5,45   
49,05   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
3
15,00   
45,00   
4
11,25   
45,00   
5
9,00   
45,00   
6
7,50   
45,00   
7
6,88   
48,15   
8
6,08   
48,60   
9
5,45   
49,05   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
3
15,00   
45,00   
4
11,25   
45,00   
5
9,45   
47,25   
6
7,95   
47,70   
7
6,88   
48,15   
8
6,08   
48,60   
9
5,45   
49,05   
Kapat