Alacağın Temliki (Devri) Ali Şafak

Alacağın Temliki (Devri)Özel Görünüş Biçimleri


Basım Tarihi
2021-01
Sayfa Sayısı
520
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750265013
Boyut
16x24
Baskı
2150,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 150 puan kazanacaksınız)
   150
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Alacağın Temliki Kavramına Genel Bakış
- Özel Görünüş Biçimleri
Kamu İdarelerinin Taraf Olarak Yer Aldığı Sözleşmelerde Alacağın Temliki

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsözler 5
Birinci Kısım
ALACAĞIN TEMLİKİ KAVRAMINA
GENEL BAKIŞ
§. ALACAĞIN TEMLİKİ 31
Av. Ali ŞAFAK 31
I. KAVRAM 31
II. ALACAĞIN TEMLİKİNİN ÇEŞİTLERİ 33
A. Kanuni Devir 33
B. Yargısal Devir 34
C. İradi Devir 35
III. DEVRİN HUKUKİ NİTELİĞİ 35
A. Hukuki İşlem Oluşu 35
B. Sözleşme Oluşu 35
C. Tasarruf İşlemi Oluşu 36
D. Soyut Bir İşlem Oluşu 37
E. Alacağın Temliki Vaadinden Farkı 39
IV. ALACAĞIN TEMLİKİNİN UNSURLARI 41
A. Geçerli Sözleşme 41
1. Genel Olarak 41
2. Sözleşme İçin Öngörülen Şekil Şartı 42
B. Temlik Edilen Alacak Hakkının Mevcut Olması 43
1. Doğmamış Alacakların Temlik Edilmesi 43
a. İleride Doğabilecek Alacakların Temliki 43
b. Geçersiz Bir Sebebe Dayanan Alacakların Temliki ve Muvazaa 44
2. Sona Ermiş Alacakların Temliki 45
3. Eksik Borçlara İlişkin Alacakların Temliki 45
4. Temlik Edilmiş Bir Alacağın Tekrar Temlik Edilmesi 45
C. Bir Temlik Engelinin Bulunmaması 46
1. Kural: Temlik serbestisi 46
2. İstisnalar 47
a. Kanunda Öngörülen Temlik Engelleri 47
b. Hukuki İlişkinin Niteliği Gereği Temlik Engeli 47
c. Sözleşmede Öngörülen Temlik Engeli 48
§. ALACAĞIN TEMLİKİNİN HUKUKSAL SONUÇLARI 49
Av. Duygu ERASLAN 49
I. TEMLİKİ MÜMKÜN OLMAYAN ALACAĞIN TEMLİKİNİN SONUÇLARI 49
II. TEMLİK ETME VAADİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 50
III. ART ARDA TEMLİKLERİN HÜKÜMLERİ 54
IV. ALACAĞIN TEMLİKİNİN ASLÎ VE FER’Î SONUÇLARI 55
A. Temlikin Birincil (Aslî) Sonuçları 55
B. Temlikin İkincil (Talî) Sonuçları 56
1. Rüçhan (Öncelik) Haklarının Devralana Geçmesi 56
2. Fer’î (Yan) Hakların Devralana Geçmesi 57
a. Genel Olarak Alacağa Bağlı Fer’î Haklar 57
b. Alacağın Temliki ile Devralana Geçen Fer’î Haklar 58
aa. Alacağa İlişkin Faizler 58
bb. Alacağa Bağlı Teminat Hakları 59
cc. Yenilik Doğuran Haklar 61
V. ALACAĞIN TEMLİKİNİN İLGİLİ TARAFLAR YÖNÜNDEN SONUÇLARI 61
A. Borçlu Bakımından 61
1. İyiniyetle İfada Bulunan Borçlunun Borçtan Kurtulabilmesi 62
2. Alacağın Kime Ait Olduğunun Tartışmalı Olması Durumunda Tevdii Hakkı 66
3. Def’i ve İtirazların İleri Sürülebilmesi 68
a. Genel Olarak Def’i ve İtiraz 68
b. Alacağın Temlikinde Borçlunun İtiraz ve Def’ileri 70
aa. Alacağı Doğuran İşlemin Batıl Olması 71
bb. Borcun İfasına İlişkin Def’i Halleri 73
cc. Borçlunun İleri Sürebileceği İtiraz ve Def’ilerin İstisnaları 74
c. Borçlunun İtiraz ve Def’iden Vazgeçmesi 75
d. Alacağın Temlikinde Zamanaşımı 75
B. Temlik Eden Bakımından 77
1. Alacağın Varlığından Sorumluluk 77
2. Borçlunun Ödeme Güçsüzlüğünden Sorumluluk 79
3. Sorumluluğun Kapsamı 82
4. Ödeme Amacıyla Temlik 86
C. Temellük Eden Bakımından 87
VI. SONUÇ 88
İkinci Kısım
ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
§. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİ 93
Av. Ali ŞAFAK 93
I. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 93
A. Tanımı 93
B. Hukuki Niteliği 94
II. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİNİN TERCİH EDİLME NEDENLERİ, FAYDA VE SAKINCALARI 95
A. Genel Olarak 95
B. Tercih Edilme Nedenleri 96
C. Fayda ve Sakıncaları 98
1. Faydaları 98
2. Sakıncaları 99
III. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİNİN KONUSU 100
A. Mevcut Alacaklar 100
B. Şarta ve Süreye Bağlı Alacaklar 100
C. Müstakbel Alacaklar 101
IV. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİ İŞLEMİNİN TEMEL YAPISI 105
A. Taraflar 105
1. İnanan 105
2. İnanılan 107
B. İnanç Sözleşmesi 107
1. Tanımı ve Unsurları 107
a. Tanımı 107
b. Unsurları 111
aa. Mevcut veya Müstakbel Bir Alacağın Temlikinin Taahhüt Edilmesi 112
bb. Alacağın Temlikinin Bir Alacağı Teminat Altına Almak Amacı ile Taahhüt Edilmesi 112
cc. İnanılanın Alacak Hakkını Sözleşme ile Kararlaştırılan Amaca Uygun Kullanmayı ve Bir Kez Söz Konusu Amaç Gerçekleşince Hakkı ya da Artık Değeri İade Etmeyi Taahhüt Etmesi 113
c. Tarafların Anlaşması 115
2. Hukuki niteliği 116
a. Teminat Sözleşmesidir 116
b. SuiGeneris Sözleşmedir 117
c. Eksik İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmedir 118
d. Fer’ilik Meselesi 120
C. Alacağın Temlikine Yönelik İşlem 122
1. Genel Olarak 122
2. Alacağın Temliki Sözleşmesi 122
a. Kavram 122
b. Unsurları 124
aa. Geçerli Bir Sözleşmenin Varlığı 124
bb. Temlik Edilen Alacak Hakkının Mevcut Olması 125
cc. Temlik Engelinin Bulunmaması 125
c. Hukuki Niteliği 125
aa. Alacağın Temliki Hukuki Bir İşlemdir 125
bb. Alacağın Temliki Sözleşmeye Dayalı Bir İşlemdir 126
cc. Alacağın Temliki Bir Tasarruf İşlemidir 126
d. Alacağın Temlikinin Soyut veya İlli Olma Niteliği 128
V. TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI 130
A. İç İlişki Bakımından Tarafların Hak ve Borçları 130
1. İnanılanın Hak ve Borçları 130
a. İnanılanın Hakları 130
b. İnanılanın Borçları 130
aa. Genel Olarak 130
bb. İnanılanın Borçları 132
aaa. İnanç Sözleşmesine Konu Hakkı Özenle İdare ve Muhafaza Etme Borcu 132
bbb. Teminat Amacının Gerekli Kılmadığı Tasarruflardan Kaçınma Borcu 137
ccc. Borcun Tümüyle İfa Edilmesi Halinde, inanç Sözleşmesine Konu Alacağın İnanana İadeten Temliki Borcu 140
ddd. Temel Borcun Teminat Konusu Alacağa Başvurmak Suretiyle Tahsil Edilmesi Halinde, Alacağı Aşan Kısmını İnanana İade Borcu 142
2. İnananın Hak ve Borçları 150
a. İnananın Hakları 150
b. İnananın Borçları 150
aa. Genel Olarak 150
bb. Teminaten Temlike Konu Alacağı İnanılana Devretme Borcu 151
cc. Alacak Hakkına İlişkin Bilgi ve Belgeleri İnanılana Verme Borcu 152
dd. Teminatını Tehlikeye Düşürecek veya Zarar Uğratacak Davranışlardan Kaçınma Borcu 152
ee. Asıl Alacağı Karşılamak Üzere Teminaten Temlike Konu Alacağa Başvurulmasına Katlanma ve Alacak Değerinin, Asıl Alacağı Karşılamadığı Oranda İnanılana Ödemede Bulunma Borcu 153
§. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU’NDA ALACAĞIN TEMLİKİ 157
Av. Evren BAKLACI ÇAKIROĞLU 157
Birinci Bölüm
I. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU’NDA ALACAĞIN TEMLİKİ KAVRAM VE TANIMI 157
II. KIYMETLİ EVRAKIN DEVRİNE İLİŞKİN GENEL PRENSİPLER 158
III. KIYMETLİ EVRAKIN TAKSİMİ 159
A. Senette Öne Sürülen Hakkın Niteliğine Göre 159
1. Alacak (Para) Senetleri 159
2. Hisse Senetleri 159
3. Eşya Hukuku Senetleri 159
B. Hakkın Senetten Önce Mevcut Olup Olmadığına Göre 160
1. Kurucu (İhdasi) Nitelikte Kıymetli Evrak 160
2. İhbari (Açıklayıcı) Nitelikte Kıymetli Evrak 160
C. Tanzimlerine Sebep Olan Hukuki İşlemle İlgisine Göre 160
1. İlli Kıymetli Evrak 160
2. Mücerret Kıymetli Evrak 160
D. Devir Çeşitleri Bakımından Kıymetli Evrak 160
E. Nama Yazılı Kıymetli Evrak 161
1. Nama Yazılı Senetlerin Devri 161
2. Eksik Nama Yazılı Senetler 167
F. Hamile Yazılı Kıymetli Evrak 167
G. Emre Yazılı Kıymetli Evrak 167
1. İradi Emre Yazılı Senet 168
2. Kanun Gereği Emre Yazılı Senetler 168
3. Emre Yazılı Senetlerin Devri 168
İkinci Bölüm
GENEL OLARAK POLİÇE VE POLİÇENİN NİTELİKLERİ,
AÇIK POLİÇE KAVRAMI, GENEL OLARAK BONO VE BONONUN NİTELİKLERİ,
POLİÇE VE BONONUN DEVRİ, NAMA YAZILI SENET OLARAK BONONUN DEVRİ
IV. GENEL OLARAK POLİÇE VE POLİÇENİN NİTELİKLERİ 170
A. Poliçenin Hukuki ve Ekonomik Mahiyeti 170
B. Poliçenin Şekil Şartları 171
1. Senet Metninde “Poliçe” Kelimesinin Bulunması Gerekir 171
2. Senet Kayıtsız Şartsız Ödeme Emri İçermelidir 171
3. Senette Muhatap ve Lehtarın Belirtilmesi Şarttır 171
4. Senette Keşide Tarihi ve Yeri ile Keşidecinin İmzasının Mutlaka Bulunması Gerekir 172
5. Ödeme Yeri 172
V. AÇIK (BEYAZ) POLİÇE 172
VI. GENEL OLARAK BONO VE BONONUN NİTELİKLERİ 172
VII. POLİÇE VE BONONUN DEVRİ 175
VIII. NAMA YAZILI SENET OLARAK BONONUN DEVRİ 176
Üçüncü Bölüm
GENEL OLARAK CİRO VE ÖZELLİKLERİ, CİRONUN TÜRLERİ,
CİRO VE ALACAĞIN TEMLİKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
IX. GENEL OLARAK CİRO VE ÖZELLİKLERİ 178
A. Cironun Hukuki Mahiyeti 178
B. Ciroda Kişiler 179
C. Cironun Şekli 180
D. Ciroda Süre 181
E. Ciroya Konulamayacak Kayıt ve Şartlar 184
X. CİRONUN TÜRLERİ 184
A. Ciro Edenin Daha Önce Poliçe ya da Bono Borçlusu Olup Olmadığına Göre 184
B. Cirantanın Garanti Görevini Kaldıran Bir Kayda Yer Verilmiş Olup Olmamasına Göre 184
C. Şekil Bakımından Ciro 186
1. Tam Ciro 186
2. Beyaz Ciro 186
D. Yapılış Amacı Bakımından 189
1. Temlik Cirosu 189
2. Rehin Cirosu 190
a. Açık (Aleni) Rehin Cirosu 191
b. Gizli (Örtülü) Rehin Cirosu 192
3. Tahsil Cirosu 193
a. Açık Tahsil Cirosu 193
b. Gizli Tahsil Cirosu 194
Dördüncü Bölüm
YETKİLİ HAMİLİN BELİRLENMESİ VE KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI
HACİZ VE İFLAS YOLUNDA YETKİLİ HAMİL
XI. GENEL OLARAK YETKİLİ HAMİL 207
XII. KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI HACİZ VEYA İFLAS YOLUNDA YETKİLİ HAMİL 208
Beşinci Bölüm
GENEL OLARAK ÇEK VE ÖZELLİKLERİ, ÇEKTE KABUL YASAĞI,
ÇEKİN DEVRİ VE ÇEKTE CİRO TÜRLERİ
XIII. GENEL OLARAK ÇEK VE ÖZELLİKLERİ 210
XIV. ÇEKTE KABUL YASAĞI 211
XV. ÇEKİN DEVRİ 211
A. Nama Yazılı Çekin Devri 212
B. Hamile Yazılı Çekin Devri 214
C. Emre Yazılı Çekin Devri 216
XVI. CİRONUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE ŞEKLİ 217
XVII. CİRO YAPABİLECEK KİŞİLER 217
XVIII. CİRONUN TÜRLERİ 220
A. Temlik Cirosu 225
B. Tahsil Cirosu 227
XIX. CİRONUN YAPILABİLECEĞİ SÜRE 227
XX. CİRONUN HÜKÜM VE SONUÇLARI 229
§. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNDAN DOĞAN ALACAĞIN DEVRİ 231
Doç. Dr. Mustafa ÜNLÜTEPE 231
I. GENEL BİLGİLER 231
A. Kavram ve Teminat İlişkisi 231
1. Banka Teminat Mektubu Kavramı 231
2. Banka Teminat Mektubu ile Kurulan Teminat İlişkisi 233
B. Hukuki Niteliği ve Özellikleri 238
1. Banka Teminat Mektubunun Hukuki Niteliği 238
2. Banka Teminat Mektubunun Özellikleri 241
II. BANKANIN ÖDEME BORCUNUN MUACCEL OLMASI VE MUHATABIN ÖDEME TALEP HAKKI 244
A. Bankanın Ödeme Borcunun Doğması ve Muaccel Olması 244
B. Muhatabın Ödeme Talep Hakkı 250
III. MUHATABIN TEMİNAT MEKTUBUNDAN DOĞAN ALACAĞINI DEVRETMESİ 256
A. Sözleşmenin Devrinden Ayrılması 256
B. Muhatabın Alacağını Devretmesi 259
1. Genel Olarak 259
2. Banka Teminat Mektubundan Doğmuş Bulunan Alacağın Devri 261
3. Banka Teminat Mektubundan Doğacak Olan Alacağın Devri 262
4. Alacağın Devri ve Ödeme Talep Etmek Hakkı 263
§. İPOTEKLİ TAŞINMAZLARDA ALACAĞIN TEMLİKİ 267
Av. Evren BAKLACI ÇAKIROĞLU 267
Birinci Bölüm
REHİN HAKKI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE REHİN TÜRLERİ,
GENEL OLARAK İPOTEK KAVRAM VE TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, ÇEŞİTLERİ VE GENEL PRENSİPLERİ
I. GİRİŞ 267
II. REHİN HAKKI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE REHİN TÜRLERİ 267
A. Rehin Hakkı 267
B. Rehin Hakkının Hukuki Niteliği ve Rehin Türleri 268
III. İPOTEK KAVRAM VE TANIMI İLE HUKUKİ NİTELİĞİ 268
A. İpotek Kavram ve Tanımı 268
B. İpoteğin Hukuki Niteliği 269
IV. İPOTEK ÇEŞİTLERİ VE GENEL PRENSİPLER 270
V. İPOTEK İŞLEMİNİN GENEL PRENSİPLERİ 272
A. Belirlilik Prensibi 272
1. Alacakta Belirlilik 272
2. Taşınmazda Belirlilik 272
B. Alenilik (Kamuya Açıklık) Prensibi 273
C. İpoteğin Tesisini Sağlayan Hukuki Kazanım Yolları 274
1. Taşınmaz Rehin Sözleşmesi 274
2. Ölüme Bağlı Tasarruf İşlemi 275
3. Tek taraflı Hukuki İşlem ile Tesis Edilecek Rehin Hakkı 275
4. Kanundan Doğan Rehin Hakkı 275
5. Mahkeme Kararı ile Rehin Hakkının Tesisi 276
D. Tescil 276
İkinci Bölüm
İPOTEKLİ ALACAĞIN TEMLİKİ TANIM VE KAPSAMI,
HUKUKİ NİTELİĞİ, KONUSU VE TEMLİK YASAKLARI,
İPOTEKLİ ALACAK TEMLİKİNİN TARAFLARI BAKIMINDAN
HÜKÜM VE SONUÇLARI İLE SONA ERME NEDENLERİ
VI. İPOTEKLİ ALACAĞIN TEMLİKİ TANIM VE KAPSAMI 277
A. Tanımı 277
B. Kapsamı 278
VII. İPOTEKLİ ALACAK TEMLİKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE TEMLİK YASAKLARI 278
A. İpotekli Alacağın Temliki Sözleşmeye Bağlı Bir İşlemdir 278
B. İpotekli Alacağın Temliki Şekle Bağlı Bir İşlemdir 279
C. İpotekli Temlikin Resmi Şekle Bağlı Olmayan Bir İşlemdir 279
VIII. İPOTEKLİ ALACAK TEMLİKİNİN KONUSU VE TEMLİK YASAKLARI 280
A. Konusu 280
B. Temlik Yasakları 281
IX. İPOTEKLİ ALACAK TEMLİKİNİN TARAFLARI BAKIMINDAN HÜKÜMLERİ 282
A. Temlik Eden Bakımından Alacağın Temlikinin Hükümleri 282
1. Temlik Edenin Bilgi ve Belgeleri Teslim Etme Yükümlülüğü 282
2. İpotekli Alacağı Temlik Edenin Garanti Yükümlülüğü 282
3. İpotekli Alacağı Temlik Edenin Borçlunun Ödeme Gücünden Sorumluluğu 284
B. Temellük Eden Bakımından İpotekli Alacağın Temlikinin Hükümleri 284
C. Borçlu Bakımından İpotekli Alacağın Temlikinin Hükümleri 285
1. İyi Niyetle Yapılacak İfanın Geçerliliği 285
2. Borçlunun Temellük Edene Karşı Öne Sürebileceği İtirazlar 286
3. Borçlunun Temellük Edene Karşı Öne Sürebileceği Def’iler 287
4. Takas 288
X. İPOTEKLİ TEMLİKİN SONUÇLARI VE SONA ERME NEDENLERİ 288
A. İpotekli Temlikin Sonuçları 288
B. İpotekli Alacağın Temlikinin Sona Erme Nedenleri 289
1. Terkin 289
2. Kamulaştırma 290
3. Alacağın Sona Ermesi 290
C. Mahkeme Kararı ile İpoteğin Sona Erdirilmesi 292
D. Sürenin Sona Ermesi 293
E. Taşınmazın Paraya Çevrilmesi Nedeni ile İpoteğin Sona Ermesi 293
Üçüncü Bölüm
İPOTEKLİ TAŞINMAZIN TEMLİKİ KAVRAM VE KAPSAMI, TARAFLARIN HAK VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE İPOTEKLİ TAŞINMAZIN TEMLİKİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
XI. İPOTEKLİ TAŞINMAZIN TEMLİKİ KAVRAM VE KAPSAMI 294
A. Kavram 294
B. Kapsamı 294
XII. İPOTEKLİ TAŞINMAZIN TEMLİKİNDE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 295
A. Borçlunun İpotekli Taşınmaz Maliki Olması Halinde Hak ve Yükümlülükleri 295
B. Üçüncü Kişinin İpotekli Taşınmaz Maliki Olması Halinde Hak ve Yükümlülükleri 296
1. Yeni Malikin Borcu Yüklenme Hakkı 297
a. Borçlar Kanunu Çerçevesinde Borcun Yüklenimi 297
aa. İç Yüklenme İşlemi ve Hukuki Niteliği 298
bb. Borcun Dış Yüklenimi 299
b. Medeni Kanun Çerçevesinde Borcun Yüklenimi 301
aa. İç Yüklenme 302
bb. Dış Yüklenme 302
aaa. Alacaklının Borcun İç Yüklenimini Kabul Etmesi 303
bbb. Alacaklının Borcun İç Yüklenimini Reddetmesi 303
c. Borcun Yükleniminin Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun Kapsamında Farklılıkları 304
d. Hisseli İpotekli Taşınmazda Borcun Yüklenilmesi 306
e. İcra ve İflas Kanunu Çerçevesinde Borcun Yüklenimi 307
f. Yeni Malikin Rehinden Kurtarma Hakkı 308
g. Borcun Yüklenilmesinin Hüküm ve Sonuçları 309
2. Alacaklının Hak ve Yükümlülükleri 311
a. Alacaklının Borcun İfasını Talep Etme Hakkı 311
b. Alacaklının Açık Artırma Talep Hakkı 311
c. Açık Artırmanın Gerçekleşmesi 312
d. Alacaklının Muacceliyet İhbarında Bulunma Yükümlülüğü 314
XIII. İPOTEKLİ TAŞINMAZ TEMLİKİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 315
SONUÇ 324
§. İNŞAAT HUKUKUNDA ALACAĞIN TEMLİKİ 327
Av. Evren BAKLACI ÇAKIROĞLU 327
Birinci Bölüm
ESER SÖZLEŞMESİ’NİN TANIMI UNSURLARI VE
SONA ERME NEDENLERİ
I. GİRİŞ 327
II. ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI 327
A. Tanımı 327
B. Unsurları 328
1. Sözleşmenin Esasına İlişkin Unsurlar 328
a. Bir Eser Meydana Getirme 328
b. Meydana Getirme (İmal) 328
c. Eser İçin Bir Ücret Vaadi 329
d. Taraflar Arasında Anlaşma 329
2. Sözleşmenin Şekline İlişkin Unsurlar 329
a. Adi Yazılı Şekil 329
b. İradi Şekil 330
c. Resmi Yazılı Şekil 330
III. SONA ERME NEDENLERİ 331
İkinci Bölüm
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NİN TANIMI VE UNSURLARI İLE
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ KAVRAMI,
HUKUKİ NİTELİĞİ VE ŞEKLİ
IV. İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NİN TANIMI, UNSURLARI TARAFLARI VE ŞEKLİ 332
A. Tanımı 332
B. Taraf Unsuru ve Yükümlülükleri 333
1. Müteahhit Bakımından Yükümlülükler 333
a. Bir Yapı Eseri Meydana Getirme Yükümlülüğü 334
b. Eseri Şahsen ya da Kendi Sorumluluğu Altındaki Kişilere Yaptırma Yükümlülüğü 334
c. Eser Yapmak İçin Gerekli Malzemeyi ve Araç– Gereci Tedarik Etme Yükümlülüğü 334
d. Müteahhidin Eseri Ayıpsız Tamamlama ve Teslim Etme Borcu 335
e. Müteahhidin İşini Özen ve Sadakat Kuralları İçerisinde Yerine Getirme Yükümlülüğü 335
2. İş Sahibi Bakımından Yükümlülükler 338
C. İnşaat Sözleşmesinin Şekil Unsuru 339
V. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ KAVRAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE ŞEKLİ 339
A. Genel Olarak Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 339
B. Hukuki Niteliği 341
C. Şekil Unsuru 341
1. Şekle Aykırılığın Öne Sürülemeyeceği Durumlar 341
a. Tarafların Edimlerinin Tamamını ya da Tamamına Yakınını Yerine Getirmiş Olmaları 344
b. Arsa Payının Müteahhide Devredilmiş Olması 344
c. Şekle Aykırılığa Kasten Sebep Olan ya da Aykırılığı Bilen Tarafın Bunu İleri Sürememesi 344
2. Sözleşmedeki Tadilatın Şekle Bağlılığı 345
3. Geçersiz Sözleşme’nin Hüküm ve Sonuçları 346
4. Geçersiz Sözleşmede Tarafların Talep Hakları 346
Üçüncü Bölüm
VI. İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NDE ALACAĞIN TEMLİKİ KAVRAMI, ŞARTLARI, KAPSAMI VE TARAFLARI İLE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NDE ALACAĞIN TEMLİKİ TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 347
A. Temlik Kavramı 347
B. Temlikin Şartları 347
1. Geçerli Sözleşme 347
2. Temlike Konu Alacak Hakkının Temlik Anında Mevcut Olması 349
3. Temlike Engel Bir Durumun Olmaması 350
C. Temlikin Kapsamı 351
D. Temlikin Tarafları 353
1. Yüklenici (Müteahhit) 353
2. İş Sahibi 353
3. Üçüncü Kişi 353
VII. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ALACAĞIN TEMLİKİ KAVRAMI, TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 354
A. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Alacağın Temliki 354
B. Hukuki Niteliği 355
Dördüncü Bölüm
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NDE ALACAĞIN TEMLİKİNİN GENEL TASNİFİ,
GEÇERLİLİK ŞARTLARI VE ÇEŞİTLERİ İLE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE
ALACAĞIN TEMLİKİNİN ÇEŞİTLERİ VE TEMLİKİN FESİH HALİNDE VE
GENEL OLARAK HÜKÜM VE SONUÇLARI
VIII. İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NDE ALACAĞIN TEMLİKİNİN GENEL TASNİFİ VE GEÇERLİLİK ŞARTLARI 360
A. Genel Tasnif 360
B. Temlikin Geçerlilik Şartları 360
1. Mevcut Bir Alacak Hakkı 360
2. Sözleşmenin Geçerli Olması 361
3. Devir Yasağının Olmaması 361
IX. İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NDE ALACAĞIN TEMLİKİNİN ÇEŞİTLERİ 361
A. Müteahhidin “Para” Alacağına İlişkin Alacak Hakkını Temlik Etmesi 361
1. İş Sahibinin Ediminin “Para” Borcu Olması 361
2. Para Alacağının Üçüncü Kişiye Temliki 362
3. Paraya İlişkin Hakkının Temlikinin Hüküm ve Sonuçları 362
a. Müteahhidin Hak ve Yükümlülükleri 362
b. İş Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri 362
c. Üçüncü Kişinin Hak ve Yükümlülükleri 362
B. Müteahhidin İş Sahibinden Olan Farklı Edimleri 3. Kişiye Temliki 363
1. İş Sahibinin Ediminin Para ya da Arsa Payı Dışında Bir Borç Olması 363
2. Üçüncü Kişiye Temlik 363
C. İş Sahibinin Müteahhitten Olan Taşınır Hakka İlişkin Edimini Üçüncü Kişiye Temliki 364
D. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na Tabii İşlerde Alacağın Temliki 364
E. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Tabii İşlerde Alacağın Temliki 365
X. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NDE ALACAĞIN TEMLİKİNİN ÇEŞİTLERİ 366
A. Müteahhidin Bağımsız Bölümleri Üçüncü Kişiye Temliki 366
1. Müteahhidin Alacağını Satış Vaadi ile Üçüncü Kişiye Temliki 366
a. Arsa Sahibinin Ediminin Bağımsız Bölümlere İlişkin Satış Vaadi Olması 366
b. Üçüncü Kişiye Temliki 370
2. Müteahhidin Alacağını Alacağın Temliki İşlemi ile Üçüncü Kişiye Temliki 373
3. Bağımsız Bölüm Alacak Hakkının Temlikinin Hüküm ve Sonuçları 374
a. Müteahhidin Hak ve Yükümlülükleri 374
b. Arsa Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri 374
c. Üçüncü Kişinin Hak ve Yükümlülükleri 374
B. Arsa Sahibinin Müteahhide Taahhüt Ettiği Bağımsız Bölümleri Üçüncü Şahıslar Adına Tescil Ettirmesi 378
1. Müteahhidin Talep ve Dava Hakkı 378
2. Müteahhidin Bu Hakkını Üçüncü Kişiye Temlik Etmesi Halinde Üçüncü Kişinin Talep Hakkı 379
C. Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Alan Üçüncü Kişinin Temliki 379
D. Mülkiyetinin Devrinin İnşaatın Yapılma Aşamasına Göre Gerçekleşmesi Halinde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Alacağın Temliki 381
1. Arsa Sahibinin Ediminin “İnşaatın Yapım Aşamasına Bağlı Olarak Müteahhide Devri” Borcu 381
2. Üçüncü Kişiye Temliki 382
3. Temlikin Geçerlilik Şartları 382
E. Müteahhidin Aynı Bölümü Birden Çok Kişiye Mükerrer Devri 382
XI. ARSA SAHİBİ İLE MÜTEAHHİDİN YAPMIŞ OLDUKLARI SÖZLEŞMENİN FESHİ HALİNDE 3. KİŞİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI 383
XII. İNŞAAT HUKUKU’NDA ALACAĞIN TEMLİKİNİN GENEL HÜKÜM VE SONUÇLARI 388
A. Müteahhit Bakımından Alacağın Temlikinin Hüküm ve Sonuçları 389
1. Müteahhidin Temlik ile Beraber Tüm Belge ve Bilgileri Teslim Etme Yükümlülüğü 389
2. Müteahhidin Temlik Edene Garanti Yükümlülüğü 390
B. İş/Arsa Sahibi Bakımından Alacağın Temlikinin Hüküm ve Sonuçları 392
1. Edimin İfasına İlişkin Hükümler 392
2. İş/Arsa Sahibinin Def’i ve İtirazları 394
C. Temlik Alan Bakımından Alacağın Devrinin Hüküm ve Sonuçları 396
1. Genel Olarak 396
2. İnşaattaki Ayıp ve Eksiklik Halinde Alıcının Talep Hakkı 397
§. ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDE ALACAĞIN TEMLİKİ 399
Av. Tuğçe ÖZTÜRK ALMAÇ 399
I. GENEL OLARAK 399
II. TÜRK HUKUKUNDA BİRLEŞME KAVRAMI 400
A. Birleşme İle İlgili Kanuni Düzenlemeler 400
B. Birleşme Kavramının Tanımı 401
III. BİRLEŞME VE ALACAĞIN TEMLİKİ 406
A. Alacağın Temliki İle Bağlantılı Temel İlkeler 410
1. Malvarlıklarının Birleşmesi İlkesi 410
2. Tasfiyesiz İnfisah İlkesi 413
3. Külli Halefiyet İlkesi 415
a. Genel Olarak Külli Halefiyet İlkesi 415
b. Külli Halefiyet İlkesinin Kapsamı 417
aa. Ayni Haklar Açısından 417
bb. Sözleşmeler Açısından 419
cc. Fikri ve Sınai Haklar Açısından 419
dd. Devir Sınırlamaları Açısından 419
ee. Kar Payları Açısından 420
ff. Alacaklar ve Borçlar Açısından 420
B. Alacağın Temliki ve Birleşme Süreci 421
1. Birleşme Sözleşmesi 423
2. Birleşme Kararı 424
3. Tescil ve İlan 424
IV. HALEFİYET VE ALACAĞIN TEMLİKİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 426
A. Genel Olarak Halefiyet 426
1. Halefiyetin Hukuksal Niteliği 429
2. Halefiyet Çeşitleri 430
a. Dar Anlamda Halefiyet–Geniş Anlamda Halefiyet 431
b. Külli Halefiyet–Cüzi Halefiyet 432
3. Türk Hukukunda Halefiyetin (Kanuni Temlikin) Düzenlendiği Haller 433
4. Halefiyet ve Rücû Arasındaki İlişki 434
a. Hukuki Nitelik Bakımından 436
b. Taraflar Bakımından 436
c. Sonuçlar Bakımından 436
B. Genel Olarak Alacağın Temliki 437
1. Alacağın Kanuni ve Rızai Temliki 439
a. Garanti Sorumluluğu Açısından Kanuni Temlik ve Rızai Temlik 440
aa Alacağın Varlığından Sorumluluk 441
bb. Borçlunun Ödeme Kabiliyetine Yönelik Sorumluluk 442
C. Halefiyet ve Temlik Arasındaki Benzerlik ve Farklılıkların Değerlendirilmesi 442
1. Benzerlikler 442
2. Farklılıklar 443
D. Kanuni Temlik Hallerinin Halefiyet Açısından Değerlendirilmesi 445
1. Üçüncü Kişi Lehine Halefiyet 445
a. Rehinden Kurtarma Hakkı 446
b. Borçlunun İhbarı Üzerine Halefiyet 447
2. Borçtan Şahsen Sorumlu Olanlar Lehine Halefiyet 447
a. TBK m. 85 – Bölünemeyen Borç 447
b. TBK m.168– Müteselsil Borçluluk ve Alacaklılık Halinde Alacaklıya Halef Olma 448
c. TBK m.596– Kefilin Rücu Hakkı 450
d. TBK m. 509– Edinilen Hakların Vekalet Verene Geçişi 453
e. TMK m. 884– Borçtan Sorumlu Olmayan Malikin Hakkı 454
aa. Rehinden Kurtarma Hakkı ve TBK m. 127 ile TMK m. 884 Arasındaki İlişki 456
f. TTK m. 1472– Sigortacının Kanuni Halefiyeti 457
VI. BORÇLAR HUKUKUNDAKİ ALACAĞIN TEMLİKİ İLE ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDE UYGULANAN KANUNİ İNTİKAL İLKESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 461
A. Genel Olarak 461
B. Değerlendirme 464
1. İradenin Açıklanma Biçimi Açısından 465
2. İntikalin Usulü Açısından 466
3. İntikalin Kapsamı Açısından 466
4. İntikalin Sonuçları Açısından 468
Üçüncü Kısım
§. KAMU İDARELERİNİN TARAF OLARAK YER ALDIĞI SÖZLEŞMELERDE ALACAĞIN TEMLİKİ 473
Nurdoğan ÜNAL 473
I. KAMU İDARELERİ VE TARAF OLDUĞU SÖZLEŞMELER 473
A. Kamu İdareleri Tanımı 473
B. Kamu İdarelerince Düzenlenen Sözleşmeler ve Hukuki Niteliği 473
C. Kamu İhalelerinde Tip Sözleşmeler 477
D. Kamu İdareleri Tarafından Düzenlenen Sözleşme Türleri 478
II. GENEL OLARAK ALACAĞIN TEMLİKİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLER 480
III. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNDE ALACAĞIN TEMLİKİ 482
A. Temlik ile İlgili Düzenlemeler 482
B. Kamu Sözleşmelerinde Temlike Konu Edilebilecek Alacaklar 485
C. Kamu Sözleşmelerinde Temlik Yasağının Sonuçları 491
D. İş Ortaklıklarında Alacağın Temliki 493
E. Temlik Edilen Alacağın Ödenebilmesi İçin Temlik Sözleşmesinin Noter Tasdikli Olması 495
F. Alacağın Temliki ile Sözleşmenin Devri Arasındaki Fark 496
G. Temlik Edilen Alacaklarda Vergi Borcu Sorgulaması 497
Kaynakça 503
Kavramlar Dizini 51

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
75,00   
150,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
75,00   
150,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
75,00   
150,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
75,00   
150,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
75,00   
150,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
   
   
Kapat