Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Aydın Alber Yüce

Anonim ŞirketlerdeYönetim Kurulu Kararlarının Butlanı


Basım Tarihi
2018-08
Sayfa Sayısı
256
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750249686
Boyut
16x24
Baskı
369,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 69 puan kazanacaksınız)
   69

Aydın Alber YÜCE

 

Konu Başlıkları
- Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Halleri
- Yönetim Kurulu Kararlarının Yokluğu
- Yönetim Kurulu Kararlarının İptali
Yönetim Kurulu Kararlarının Askıda Geçersizliği

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Basıya Önsöz 7
İkinci Basıya Önsöz 9
Önsöz ve Teşekkür 11
Kısaltmalar 17
GİRİŞ VE KONUNUN TAKDİMİ 19
BİRİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN
YAPISI VE İŞLEYİŞİ
1. ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU HAKKINDA GENEL BİLGİLER 23
1.1. Yönetim Kurulunun Anonim Şirket İçindeki Yeri 23
1.2. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği 26
1.2.1. Yönetim Kurulu Üyesi Olmak İçin Aranan Şartlar ve Yönetim Kurulu Üyeliği Sıfatının Kazanılması 26
1.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları ve Borçları 33
1.2.3. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi 42
1.3. Yönetim Kurulunun Yönetim ve Temsil Yetkisi 45
İKİNCİ BÖLÜM
HUKUKÎ İŞLEMLERİN SAKATLIĞI
1. ÖZEL HUKUKTA SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ 55
2. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI VE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLÂLİNİN YAPTIRIMI: HUKUKÎ İŞLEMLERİN SAKATLIĞI 60
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÖNETİM KURULU KARARLARININ YOKLUĞU,
İPTALİ VE ASKIDA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
1. YÖNETİM KURULU KARARLARININ YOKLUĞU 63
1.1. Genel Olarak 63
1.2. Yönetim Kurulu Kararlarında Şekle Aykırılığın Hukukî Yaptırımı 66
1.2.1. Genel Olarak 66
1.2.2. Yönetim Kurulu Toplantılarının Yapılmasına İlişkin Usul Kurallarına Aykırılık 67
1.2.3. Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yetersayılarının Sağlanamaması 79
1.3. Açılacak Davaya İlişkin Hususlar ve Verilecek Hükmün Etkisi 82
2. YÖNETİM KURULU KARARLARININ İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİ 84
2.1. Genel Olarak 84
2.2. Kayıtlı Sermaye Sisteminde 88
2.2.1. Halka Açık Anonim Şirketlerde 89
2.2.2. Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde 92
2.3. Esas Sermaye Sisteminde 93
2.4. Hukuka Aykırılığın Hem İptal Hem de Butlan Derecesinde Olması 94
2.5. Açılacak Davaya İlişkin Hususlar ve Verilecek Hükmün Etkisi 95
3. YÖNETİM KURULU KARARLARININ ASKIDA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 100
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YÖNETİM KURULU KARARLARININ
BUTLANI SEBEPLERİ
1. YÖNETİM KURULU KARARLARININ HUKUKÎ NİTELİĞİ 105
1.1. Yönetim Kurulu Kararlarının Hukukî İşlem Niteliği 105
1.2. Yönetim Kurulunun Karar Dışındaki Hukukî İşlemleri 109
2. YÖNETİM KURULU KARARLARININ BUTLANLA BATIL OLMASI 110
2.1. İsviçre Hukukunda Durum 111
2.1.1. Genel Olarak 111
2.1.2.Art. 714 Hükmünün Amacı 113
2.2. Yönetim Kurulunun Batıl Olmayan Kararları 113
2.3. Butlan Hallerinin Sınırlandırılması İhtiyacı 113
2.4. Yönetim Kurulu Kararlarının Genel Hükümlere Göre Butlanla Batıl Olması 118
2.4.1. Emredici Hükümlere Aykırı Yönetim Kurulu Kararları 121
2.4.1.1. Genel Olarak 121
2.4.1.2. Yönetim Kurulu Kararları Açısından 125
2.4.2. Ahlaka Aykırı Yönetim Kurulu Kararları 127
2.4.3. Kamu Düzenine Aykırı Yönetim Kurulu Kararları 131
2.4.4. Kişilik Haklarına Aykırı Yönetim Kurulu Kararları 134
2.3.5. Konu Bakımından İmkânsız Yönetim Kurulu Kararları 136
2.4. TTK’ya Göre Butlan Sebepleri 139
2.4.1. A.Ş.’de Emredici Hükümler İlkesi ve Bu İlkenin Yönetim Kurulu Kararlarıyla İlişkisi 139
2.4.2. Eşit İşlem İlkesine Aykırı Kararlar 143
2.4.3. Anonim Şirketin Temel Yapısına Uymayan Kararlar 149
2.4.3.1 Genel Olarak 149
2.4.3.2. TTK m. 391/1–b ve TTK m. 447/1–c Hükümlerinin Farklılığı 152
2.4.3.3. Anonim Şirketin Tanımına Aykırı Kararlar 152
2.4.3.4. Pay Sahiplerinin Hakları ve Borçları Düzenine Aykırı Kararlar 156
2.4.3.5. Anonim Şirketin Organsal Yapısına Aykırı Kararlar 157
2.4.3.6. Anonim Şirketler Hukukuna Hâkim Diğer İlkelere Aykırı Kararlar 158
2.4.4. Sermayenin Korunması İlkesine Aykırı Kararlar 167
2.4.4.1. Malvarlığı ve Sermaye Ayrımı 167
2.4.4.2. Sermayenin Korunması İlkesinin Yönetim Kurulu Tarafından İhlal Edilmesi 168
2.4.5. Pay Sahiplerinin Haklarını Etkisizleştiren Kararlar 173
2.4.5.1. Genel Olarak 173
2.4.5.2. Pay Sahiplerinin Malî Haklarını İhlâl Eden Kararlar 177
2.4.5.3. Pay Sahiplerinin İdarî Haklarını İhlâl Eden Kararlar 180
2.4.5.4. Pay Sahiplerinin Koruyucu Haklarını İhlâl Eden Kararlar 183
2.4.5.5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Katılım ve Kontrol Haklarını Etkileyen Kararlar 184
2.4.6. Genel Kurulun Devredilemez Yetkilerini İhlâl Eden Kararlar 184
2.4.6.1. Anonim Şirketlerde Organların Devredilemez Yetkileri 184
2.4.6.2. Genel Kurulun Devredilmez Nitelikteki Yetkilerinin Kullanımına İlişkin Kararlar 189
2.4.6.3. Genel Kurulun Devredilmez Nitelikteki Yetkilerinin Devrine İlişkin Kararlar 190
2.5. Temsil Yetkisinin Kapsam ve Sınırları İle Yönetim Kurulu Kararlarının Hükümsüzlüğü Arasındaki İlişki 191
2.6. Kısmî Butlan ve Değiştirilmiş Kısmî Butlan Yaptırımlarının Yönetim Kurulu Kararlarına Uygulanması 195
2.6.1. Butlan Türleri Hakkında Genel Açıklamalar 195
2.6.2. Yönetim Kurulu Kararları Açısından 199
2.7. Yönetim Kurulunun Anonim Şirket Esas Sözleşmesine Aykırı Kararlar Vermesi 201
2.8. Tasfiye Memurları ve Kayyım Tarafından Verilen Kararlar 203
2.9. Iskat Kararının Hükümsüzlüğü 207
2.10. Tek Kişiden Oluşan Yönetim Kurulunca Yapılan Sözleşmelerin Geçerliliği 210
BEŞİNCİ BÖLÜM
YÖNETİM KURULU KARARLARININ
BUTLANININ TESPİTİ DAVASI
1. BUTLANIN TESPİTİ DAVASININ HUKUKÎ NİTELİĞİ VE DAVANIN ŞARTLARI 213
1.1. Davanın Hukukî Niteliği 213
1.2. Dava Şartları 215
1.2.1. Davanın Görüleceği Mahkemeye İlişkin Dava Şartları 217
1.2.2. Davanın Taraflarına İlişkin Dava Şartları 217
1.2.3. Dava Konusu Uyuşmazlığa İlişkin Dava Şartları 218
2. BUTLANIN TESPİTİ DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 220
3. BUTLANIN TESPİTİ DAVASININ TARAFLARI 221
3.1. Davacı 222
3.2. Davalı 224
4. BUTLANIN TESPİTİ DAVASINDA SÜRE 225
4.1. Kural 225
4.2. İstisnalar 225
4.2.1. Sermaye artırım kararına karşı açılacak butlanın tespiti davası bakımından süre sınırı 225
4.2.2. Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Bazı İşlemler 226
4.2.3. Ticaret Siciline Tescilin Gerçekleşmesi ve Aradan Uzun Bir Sürenin Geçmiş Olması 226
5. GENEL KURUL KARARLARININ BUTLANININ TESPİTİ DAVASINA İLİŞKİN TTK M. 448–451 HÜKÜMLERİ YÖNETİM KURULU KARARLARININ BUTLANININ TESPİTİ DAVASINDA UYGULANABİLİR Mİ? 227
6. BUTLAN İDDİASININ HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 228
7. BUTLANIN TESPİTİ DAVASI NETİCESİNDE VERİLEN HÜKMÜN ETKİSİ 231
7.1. Kişi Yönünden 231
7.2. Zaman Yönünden 232
8. YÖNETİM KURULU KARARLARINA KARŞI HÜKÜMSÜZLÜĞÜN TESPİTİ DAVASINDAN BAŞKA AÇILABİLECEK DAVALAR 234
8.1. Genel Olarak 234
8.2. Butlanın Tespiti Davasının Reddi Halinde 235
SONUÇ 237
Kaynaklar 241
Kavram Dizini 251

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,50   
69,50   
2
34,75   
69,50   
3
23,17   
69,50   
4
17,38   
69,50   
5
14,60   
72,98   
6
12,28   
73,67   
7
10,62   
74,37   
8
9,38   
75,06   
9
8,42   
75,76   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,50   
69,50   
2
34,75   
69,50   
3
23,17   
69,50   
4
17,38   
69,50   
5
14,60   
72,98   
6
12,28   
73,67   
7
10,62   
74,37   
8
9,38   
75,06   
9
8,42   
75,76   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,50   
69,50   
2
34,75   
69,50   
3
23,17   
69,50   
4
17,38   
69,50   
5
14,60   
72,98   
6
12,28   
73,67   
7
10,62   
74,37   
8
9,38   
75,06   
9
8,42   
75,76   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,50   
69,50   
2
34,75   
69,50   
3
23,17   
69,50   
4
17,38   
69,50   
5
14,60   
72,98   
6
12,28   
73,67   
7
10,62   
74,37   
8
9,38   
75,06   
9
8,42   
75,76   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,50   
69,50   
2
34,75   
69,50   
3
23,17   
69,50   
4
17,38   
69,50   
5
14,60   
72,98   
6
12,28   
73,67   
7
10,62   
74,37   
8
9,38   
75,06   
9
8,42   
75,76   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,50   
69,50   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat