Muris Muvazaası Nedeniyle Açılan Tapu İptali ve Tescil Davaları Aydın

Muris Muvazaası Nedeniyle Açılan Tapu İptali ve Tescil Davaları( Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli )


Basım Tarihi
2022-01
Sayfa Sayısı
584
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750273933
Boyut
16x24
Baskı
5Konu Başlıkları
- İlgili Konu ve Kavramlar
- Muris Muvazaası
Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 6
Kısaltmalar 15
Birinci Bölüm
İLGİLİ KONU VE KAVRAMLAR
1. BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN KONU VE KAVRAMLAR 17
1.1. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi 17
1.2. Ahde Vefa İlkesi 19
1.3. Sözleşmelerin Yorumu 19
1.4. Muvazaa 20
1.4.1. Genel Olarak 20
1.4.2. Muvazaanın Unsurları 26
a. Görünüşteki İşlem 26
aa. Genel Olarak 26
bb. Görünüşteki İşlemin Muvazaalı Olduğunun İleri Sürülemeyeceği Haller 26
aaa. Yazılı Borç İkrarı 27
bbb. Tapu Kütüğüne Güvenin Korunması 27
ccc. Dürüstlük Kuralı 28
b. Muvazaa Anlaşması 29
c. Aldatma Kastı 30
d. Gizli İşlem 31
1.4.3. Muvazaa Çeşitleri 35
a. Mutlak (Adi) Muvazaa 36
b. Nisbi (Nitelikli) Muvazaa 37
aa. Tam Muvazaa 37
bb. Kısmi Muvazaa (Bedelde Muvazaa) 40
cc. Şahısta Muvazaa 43
1.4.4. Muvazaanın Sonuçları 44
1.4.5. Muvazaaya Rağmen Geçerli Sayılan İşlemler 50
a. Bedelde Muvazaa 51
b. Dürüstlük Kuralı 51
1.4.6. Muvazaa Halinde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre 53
1.4.7. Muvazaa İddiasının İspatı 54
a. İşleme Taraf Olmayanlar Yönünden 54
b. İşleme Taraf Olanlar Yönünden 56
c. Mirasbırakana Teb’an Açılması Halinde 57
2. MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN KONU VE KAVRAMLAR 58
2.1. Mirasın Açılması 58
2.2. Mirasçı 59
2.2.1. Genel Olarak 59
2.2.2. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları 60
a. Birinci Zümre Mirasçılar 61
b. İkinci Zümre Mirasçılar 64
c. Üçüncü Zümre Mirasçılar 65
d. Evlatlığın Mirasçılığı 66
e. Devletin Mirasçılığı 67
f. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 68
aa. Genel Olarak 68
bb. İntifa Hakkı 68
2.2.3. Atanmış (İradi) Mirasçı 69
2.3. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Nedenler 70
2.3.1. Mirastan (Iskat) Çıkarma 70
a. Genel Olarak 70
b. Iskat Çeşitleri 73
aa. Cezai (Olağan) Iskat 74
aaa. Genel Olarak 74
bbb. Cezai Iskatın Nedenleri (TMK. 510.) 74
ccc. Cezai Iskatın Sonuçları (TMK. 511.) 75
bb. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat (TMK. 513.) 76
2.3.2. Mirastan Yoksunluk 78
a. Genel Olarak 78
b. Mirastan Yoksunluk Nedenleri 78
c. Iskat (Çıkarma) İle Benzerlikleri ve Farkları 79
2.3.3. Mirasın Reddi 79
a. Mirasın Gerçek Reddi 80
b. Terekenin Borca Batık Olması Nedeniyle Mirasın Hükmen Reddi 83
c. Mirasın Reddinin Sonuçları 86
d. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu 89
e. Mirası Ret Hakkının Düşmesi Nedeniyle Reddin İptali (TMK 610) 91
f. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Yapılan Mirası Reddinin İptali (TMK 617/1) 93
g. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu (TMK 617/2–3) 95
h. Mirasın Reddinin Murisin Borcundan Dolayı İptali (TMK 618) 96
2.3.4. Mirastan Feragat 98
a. Genel Olarak 98
b. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu 99
2.4. Mirasın Kazanılması 99
2.4.1 Külli Halefiyet 99
2.4.2. Miras Ortaklığı 104
2.5. Tereke Temsilcisi 108
2.6. Mirasçıların Sorumluluğu 111
2.7. Mirasın Taksimi (Paylaştırılması) 113
2.7.1. Genel Olarak 113
2.7.2. Anlaşmaya Dayalı Paylaşma (İradi Taksim) 115
2.7.3. Miras Ortaklığının Giderilmesi (Taksimi) Davası 116
İkinci Bölüm
MURİS MUVAZAASI
1. GENEL OLARAK 119
2. MURİS MUVAZAASININ UNSURLARI 122
2.1. Genel Olarak 122
2.2. Görünüşteki İşlem 123
2.3. Muvazaa Anlaşması 125
2.4. Mirasçılarını Aldatma Kastı 125
2.4.1. Mirasçılardan Mal Kaçırma Kastıyla Yapılmış Olması Zorunluluğu 125
2.4.2. İşlem Tarihinden Sonra Mirasçı Olanlar Yönünden Aldatma Kastı ve Sonradan Mirasçı Olanların Dava Hakkı 133
2.5. Gizli Sözleşme 137
2.5.1. Gizli Sözleşenin Şekle Aykırılığı 137
2.5.2. Gizli Sözleşmenin Şekle Aykırılığı İleri Sürülemeyen Haller 138
a. Dürüstlük Kuralı 138
b. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B Maddesinin Uygulanması Halinde 139
3. TALEP VE HUKUKİ NİTELENDİRME 140
4. BENZER HUKUKİ KURUMLAR 144
4.1. Ehliyetsizlik ve Muris Muvazaasının Birlikte İleri Sürülmesi 144
4.2. İrade Bozuklukları 147
4.3. Vekâletin Kötüye Kullanılması 149
4.3. İnanç Sözleşmesi 150
5. TAPU KAYDININ İPTALİ İLE BİRLİKTE TESCİL İSTENİLMEMİŞSE 153
6. TAZMİNAT İSTEMİ İLE BİRLİKTE KADEMELİ AÇILABİLME ÖZELLİĞİ 154
7. TENKİS DAVASI İLE BİRLİKTE KADEMELİ AÇILABİLME ÖZELLİĞİ 159
7.1. Genel Olarak Tenkis Davası 159
7.2. Tenkis Davası İle Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasının Kademeli Açılabilme Özelliği 169
7.2.1. Davaları Ayrı veya Terditli Açabilme Hakkı 169
7.2.2. Davaların Benzerlikleri ve Farklılıkları 177
8. MURİS MUVAZAASI ŞEKİLLERİ 180
8.1. Gizli İşlem Bağışlama, Görünüşteki İşlem Satış 181
8.2. Gizli İşlem Bağışlama, Görünüşteki İşlem Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 184
8.2.1. Genel Olarak Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri 184
8.2.2. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmelerinde Muris Muvazaası 202
8.3. Gizli İşlem Bağış, Görünüşteki İşlem Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 213
8.4. Diğer Şekiller 216
9. MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE İPTAL EDİLEMEYEN İŞLEMLER 216
9.1. Tapusuz Taşınmazların Devri İşlemleri 217
9.2. Taşınırların Devri İşlemleri 222
9.3. Vasiyetname Yolu İle Yapılan Kazandırmalar 223
9.4. Bağışlama Yolu İle Yapılan Kazandırmalar 223
9.5. Gizli Bağış Yoluyla Yapılan Kazandırmalar 226
9.6. Kooperatif Ortaklık Payı Devri 230
9.7. Şirket Ortaklık Payının Devri 232
9.8. Harici Satış Sözleşmesinin Muris Tarafından Mahkemede Kabulü Nedeniyle Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi 234
9.9. Noterde Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi 235
9.10. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12. Maddesindeki Hak Düşürücü Süreye Tabi İşlemler 236
9.11. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B. ve 14. Maddeleri Gereği Yapılan Tespitler Sonucu Oluşan Tapu Kayıtları 238
9.11.1. Tapuda Kayıtlı Taşınmazların Tespiti (3402 s. Kanun 13/B.) 238
9.11.2. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Tespiti (3402 s. Kanun 14.) 242
9.12. Araç Satışına İlişkin İşlemler 244
9.13. İyiniyetli Üçüncü Kişilere Yapılan Devirler (TMK 1023) 249
9.13.1. Genel Olarak 249
9.13.2. Tapu Kütüğüne Güven İlkesinden Yararlanma Koşulları 256
a. Üçüncü Şahısların Kazandığı Hakkın Bir Ayni Bir Hak Olması Gerekir 256
b. Bu İktisap Tapu Sicilindeki Yolsuz Bir Tescile Dayanmalıdır 259
c. Ayni Hak Edinimi Geçerli ve Tapu Sicilinin Yansıttığı Görüntüye Dayanmalıdır 266
d. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi Olmalıdır 267
e. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi İyiniyetli Olmalıdır 269
aa. Genel Olarak 269
bb. Karineler 277
9.13.3. Tapuya Güven İlkesinin İstisnaları 286
a. Üçüncü Şahsın Ayni Hakkı Edinmesi İçin Gerekli Kurucu Unsurlarda Eksiklik 286
b. Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Taşınmazlarda 290
c. Çifte Tapu Halinde 290
d. Yardımcı Sicillere Dayalı Mülk Edinmelerde 291
9.13.4. Tapuya Güven İlkesinin Sonuçları 291
10. MURİS MUVAZAASINI İLERİ SÜRMEDE KÖTÜNİYET 293
11. MURİS MUVAZAASINDA ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 296
11.1. Genel Olarak 296
11.2. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12/3. Maddesinde Düzenlenen Hak Düşürücü Sürenin Uygulaması 299
11.3. Sürelerin Tespitinde Dikkate Alınacak Hükümler 304
12. MURİS MUVAZAASININ İSPATI 305
12.1. Genel Olarak 305
12.2. Mirasçının Miras Hakkına Dayalı Davalarda İspat 315
12.3. Mirasbırakanın Halefi (Ardılı) Sıfatıyla Açılan Davalarda İspat 330
12.4. Görünüşteki Satış Sözleşmesinin Muvazaalı Olduğunun İspatı 332
12.4.1. Genel Olarak 332
12.4.2. Satış Bedelinin İspat Açısından Önemi 338
12.4.3. Satış Bedelinin Hizmet veya Emek Olmasının Önemi 342
12.4.4. Satış Bedelinin Mirasbırakanın Malvarlığına Dâhil Olmasının Önemi 343
12.4.5. Satılanın Alıcıya Devri ile Fiili Hâkimiyetinde Olmasının Önemi 344
12.4.6. Alıcının Satış Tarihindeki Mali ve Ekonomik Durumunun Önemi 345
12.4.7. Mirasbırakanın Başka Malvarlığının Bulunmasının Önemi 346
12.4.8. Mirasbırakanın Mal Satmasını Gerektirir Makul Bir Nedeninin Bulunmasının Önemi 349
12.4.9. Aynı İşlemle Satış Halinde İradenin Bölünemeyeceği İlkesinin Önemi 351
12.4.10. Kazandırmanın Mehir (Mehri Müeccel) Olmasının Önemi 353
12.4.11. Mirasbırakanın Gerçek İrade ve Amacının Ortaya Çıkarılmasının Önemi 355
12.5. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinde Muvazaa İddiasının İspatı 378
12.6. Belirli Bir Hizmet ve Emek Karşılığı Yapılan Devirlerde İspat 396
12.7. Adil Paylaştırma Yapıldığı İddiasının İspatı 409
13. DAVANIN TARAFLARI 425
13.1. Genel Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti 425
13.2. Davacı 434
13.2.1. Miras Payı Oranında İptal İstemi Halinde Davacı 434
a. Miras Payı Zedelenen Mirasçının Dava Hakkı 434
b. Mirasçıların Bağımsız veya Birlikte Dava Açma Hakları 439
c. Evlatlığın ve Evlat Edinenin Dava Hakkı 441
d. Mirasçılık Sıfatını Kaybedenlerin Dava Hakkı 442
e. Ara Mirasbırakan Dava Açmadan Ölürse Mirasçıların Dava Hakkı 445
f. Lehine Muayyen Mal Vasiyetinde Bulunulanın (Musaleh) Dava Hakkı 447
g. Hazinenin Dava Hakkı 449
h. Açılan Davaya Diğer Mirasçıların Asli Müdahalede Bulunma Hakkı 449
13.2.2. Tereke Adına Açılmışsa 451
a. Taşınmazın Terekeye Döndürülmesi veya Tüm Mirasçılar Adına Tescili İstenilmişse 451
b. Yargılama Esnasında İstem Miras Payı Oranında Tescil Şeklinde Daraltılırsa 463
c. Davada Tereke Temsilcisi Atanması Halinde 466
13.3. Davalı 467
13.3.1. Dava Açılırken Kayıt Sahibi Kimse Ona Karşı Açılmalıdır 467
13.3.2. Birlikte Mülkiyet Halinde Davalı 474
13.3.3. Dava Devam Ederken Taşınmaz Devredilirse 476
14. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ 479
14.1. Yargılama Gideri 479
14.1.1. Genel Olarak 479
14.1.2. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Davalarında Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 486
a. Yargılama Giderlerinden Ayrı Ayrı Sorumluluk Halleri 488
b. Yargılama Giderlerinden Müteselsilen Sorumluluk Halleri 491
14.2. Harç 492
14.2.1. Genel Olarak 492
14.2.2. Başvurma Harcı 493
14.2.3. Karar ve İlam Harcı 493
14.2.4. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Davasında Harç 499
14.3. Vekâlet Ücreti 510
14.3.1. Genel Olarak 510
14.3.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davalarında Vekâlet Ücreti 515
15. GÖREVLİ MAHKEME 522
15.1. Genel Olarak 522
15.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasında Görevli Mahkeme 530
16. YETKİLİ MAHKEME 533
16.1. Genel Olarak 533
16.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasında Yetkili Mahkeme 539
17. HÜKÜM KURULURKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 545
Üçüncü Bölüm
DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
1. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 565
1.1. Tapu İptali ile Tescil İstemi 565
1.2. Üçüncü Kişiye Devir Halinde Tapu İptali ile Tescil İstemi 566
1.3. Üçüncü Kişiye Devir Halinde Tazminat İstemi 568
2. CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 569
2.1. Gerçek Satış Olduğu Savunması 569
2.2. Denkleştirme Savunması 570
2.3. Minnet Duygularıyla Yapıldığı Savunması 571
Yararlanılan Kaynaklar 573
Kavramlar Dizini 575

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat