İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku (Ders Kitabı) Bak

İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku (Ders Kitabı)


Basım Tarihi
2021-01
Sayfa Sayısı
535
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050507676
Boyut
16x24
Baskı
5Baki Kuru

 

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
§ 1. GENEL BİLGİ18
§ 2. CEBRÎ İCRA ÇEŞİTLERİ20
I- Cüz’î (ferdî) icra (icra hukuku)20
II- Küllî icra : iflâs hukuku (İİK m.154-166, m.171-256)22
İCRA HUKUKU
§ 3. İCRA HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ23
A) İlâmlı icra23
B) İlâmsız icra24
§ 4. İCRA ve İFLÂS HUKUKUNUN KAYNAKLARI25
A) İcra ve İflâs Kanunu (İİK)25
B) İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği (Y)26
C) Yargıtay kararları26
D) Diğer kanunlardaki icra ve iflâs hukuku ile ilgili hükümler26
1 inci K İ T A P
GENEL HÜKÜMLER
§ 5. İCRA TEŞKİLÂTI (Organları)27
A) Asıl organlar27
I- İcra dairesi (m.1)27
II- İcra mahkemesi28
III- İstinaf (bölge adliye) mahkemesi30
IV- Yargıtay30
B) Yardımcı organlar30
§ 6. İCRA DAİRELERİNİN GÖREVLERİ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ31
A) İcra dairelerinin görevleri31
B) İcra dairelerinin yükümlülükleri32
I- İcra dairelerinin olumlu yükümlülükleri33
II- İcra dairelerinin olumsuz yükümlülükleri35
§ 7. İCRA MÜDÜRLERİNİN SORUMLULUĞU36
A) Hukuki sorumluluk (tazminat davası)37
B) Paranın zimmete geçirilmesi halinde sorumluluk38
C) Ceza sorumluluğu39
D) Disiplin sorumluluğu39
§ 8. ŞİKÂYET39
A) Şikâyetin konusu40
B) Şikâyet sebepleri40
C) Şikâyetin tarafları42
D) Şikâyet süresi43
E) Şikâyet usulü (m.18)44
F) Şikâyetin sonuçları46
§ 9. İCRA HARÇ ve GİDERLERİ48
A) İcra harçları48
B) İcra (takip) giderleri48
C) İcra harç ve giderlerinden sorumluluk49
D) İcrada vekâlet (avukatlık) ücreti49
I- Vekâlet veren ile vekili arasındaki avukatlık ücreti50
II- İcra (takip) gideri olan vekâlet ücreti50
III- Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi (kısaca : Tarife)51
E) Adlî yardım51
§ 10. İCRA İŞLERİNDE TEBLİGAT52
A) Önemi52
B) İcra işlerinde tebligatın yapılması52
C) Tebliğin usulüne aykırı yapılmış olması (usulsüz tebliğ)53
§ 11. SÜRELER (müddetler)54
A) Genel bilgi54
B) Sürelerin çeşitleri54
C) Sürelerin hesaplanması55
D) Süreler kesindir57
§ 12. TATİL ve TALİKLER (erteleme)57
A) İcra takip işlemleri58
B) Tatil ve talikler (erteleme)59
I- Tatil saat ve günleri59
II- Talik (erteleme) halleri (m.52-55)60
III- Tatil ve talikin (ertelemenin) sürelere etkisi62
§ 13. KANUNDAKİ TERİMLER (tabirler)63
§ 14. İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI64
A) Taraf ehliyeti64
I- Genel bilgi64
II- Miras ortaklığının taraf ehliyeti yoktur65
III- Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taraf ehliyeti69
IV- Ölmüş bir kişinin taraf ehliyeti yoktur69
V- Taraf ehliyeti, icra (ve iflâs) takibinin önemli bir şartıdır69
B) Takip ehliyeti70
I- Tam takip ehliyetine sahip olanlar70
II- Sınırlı (mahdut) takip ehliyetine sahip olanlar70
III- Takip ehliyeti olmayanlar (tam ehliyetsizler)70
C) Sıfat (husumet)70
D) İcra takibinde tarafların temsili71
I- Yasal temsil71
II- İradî temsil (icrada vekâlet)71
E) Takip arkadaşlığı72
I- Alacaklılar arasında takip arkadaşlığı72
II- Borçlular arasında takip arkadaşlığı73


F) Takip sırasında tarafların değişmesi74
I- Takip sırasında alacaklının değişmesi74
II- Takip sırasında borçlunun değişmesi74
G) İcra takibi yapan alacaklıdan teminat alınması75
I- Türk vatandaşı alacaklının teminat göstermesi75
II- Yabancı alacaklının teminat göstermesi76
§ 15. HER BORÇLUYA KARŞI İCRA TAKİBİ YAPILABİLİR76
2 n c i K İ T A P
İLÂMSIZ İCRA
§ 16. GİRİŞ78
A) Genel haciz yolu (m.44-144)79
B) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu (m.167-170/b)79
C) Kiralanan taşınmazların ilâmsız icra yolu ile tahliyesi80
§ 17. İLÂMSIZ İCRADA GÖREV ve YETKİ80
A) Görev80
B) Yetki81
I- Genel bilgi81
II- Yetki sözleşmesi81
III- Yetki itirazı82
IV- Yetkili icra mahkemesi85
V- Genel mahkemelerin yetkisi85
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HACİZ YOLU (m.46-144)
§ 18. GENEL BİLGİ86
§ 19. GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİBİN KONUSU87
1.Altbölüm
İCRA TAKİBİNİN BAŞLAMASI
§ 20. TAKİP TALEBİ89
A) Takip talebinin yapılması89
B) Takip talebinin şartları90
C) Takip talebinde bulunmanın sonuçları92
D) Yabancı para alacakları için ilâmsız icra takibi yapılması92
2. Altbölüm
ÖDEME EMRİ ve KESİNLEŞMESİ
§ 21. ÖDEME EMRİ93
A) Kavram93
B) Ödeme emrinin içeriği94
C) Ödeme emrinin düzenlenmesi96
D) Ödeme emrinin tebliği (m.61)97
E) Takibin ödeme emri tebliğinden sonraki durumu97


§ 22. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ97
A) Kavram97
B) İtiraz sebepleri98
C) İleri sürülüş şekli bakımından itiraz sebeplerinin çeşitleri99
I- İmzaya itiraz99
II- Borca itiraz101
III- Borçlunun itiraz sebepleri ile bağlı olması101
D) İtirazın geçerlik şartları102
E) İtirazın yapılması104
F) İtiraz süresi105
G) İtirazın etkisi105
H) Gecikmiş itiraz (m.65)106
I- Borçlunun engeli (mazereti)106
II- Gecikmiş itirazın yapılması107
III- Gecikmiş itiraz süresi107
IV- İcra mahkemesinin gecikmiş itirazı incelemesi107
J) İtiraz ile şikâyet arasındaki farklar108
§ 23. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI110
A) Genel bilgi110
B) İtirazın iptali davasının açılması110
C) Yargılama usulü112
D) İtirazın iptali davasının sonuçlanması (hüküm)113
§ 24. İTİRAZIN KALDIRILMASI115
A) Genel bilgi115
B) İtirazın kesin (olarak) kaldırılması (m.68)117
C) İtirazın geçici (olarak) kaldırılması (m.68/a, m.69)125
I- Genel bilgi125
II- Adi senetteki imzanın inkâr edilmiş olması126
III- İtirazın geçici kaldırılması usulü127
IV- İcra mahkemesi kararı130
V- İtirazın geçici kaldırılması kararının sonuçları131
§ 25. BORÇTAN KURTULMA DAVASI132
§ 26. İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ve GERİ BIRAKILMASI134
A) İcra takibinin iptali135
I- Takibin iptali şartları (m.71,I)135
II- İcra takibinin iptali usulü136
III- Takibin iptali kararı ve hükümleri137
B) Zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması137
C) İcra takibinin ertelenmesi (taliki)139
§ 27. MENFÎ TESPİT DAVASI140
A) Genel bilgi140
B) İcra takibinden önce açılan menfi tespit davası (m.72,II)141
C) İcra takibinden sonra açılan menfî tespit davası (m.72,III)143
D) Yargılama usulü146


E) Menfî tespit davasının sonuçları (hüküm)148
I- Menfî tespit davasının reddi148
II- Menfî tespit davasının kabulü (borçlu lehine sonuçlanması)149
F) Menfî tespit davasının istirdat davasına dönüşmesi151
§ 28. İSTİRDAT DAVASI (m.72,VII)151
A) Genel bilgi151
B) İstirdat davasının şartları152
C) İstirdat davasında yargılama usulü154
D) İstirdat davasının sonuçları (hüküm)155
§ 29. MAL BEYANI (bildirimi)156
3. Altbölüm
§ 30. HACİZ158
A) Genel bilgi158
B) Haciz talebi158
C) Haciz için yetkili icra dairesi160
D) Haciz yapılması161
E) Haciz tutanağı162
F) Hacizde tertip (sıra)163
G) Haczin konusu ve etkisi164
I- Taşınır (menkul) malların haczi165
II- Taşınmaz malların haczi167
III- Borçlunun üçüncü kişilerdeki alacaklarının haczi169
IV- İntifa hakkı ve pay haczi (m.94)169
H) Hacizli malların muhafaza giderleri174
J) Geçici haciz (muvakkat haciz)175
§ 31. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ ALACAKLARIN (ve malların) HACZİ175
A) Üçüncü kişilerdeki (bankalardaki) alacakların haczi176
I- Genel bilgi176
II- Alacak (mevduat) haczinin yapılması177
III- Birinci haciz ihbarnamesi177
IV- İkinci haciz ihbarnamesi178
V- Üçüncü haciz ihbarnamesi179
VI- Bankanın menfî tespit davası açmaması179
VII- Bankanın (üçüncü kişinin) menfî tespit davası açması (özel menfî tespit davası)180
VIII- Bankanın birinci (veya ikinci) haciz ihbarnamesine itiraz etmesi181
IX- Bankanın borçlu olduğunu bildirmesi182
X- Borçlunun maaş veya ücretinin haczi183
B) Borçlunun üçüncü kişilerdeki taşınır mallarının haczi184
C) Âmme (kamu) alacağından dolayı bankalardaki mevduatın haczi186
§ 32. HACZEDİLEMEYEN MALLAR ve HAKLAR187
A) Tamamı haczedilemeyen mal ve haklar187
I- Maddî hukuka göre başkasına devri yasak olan mal ve haklar, haciz de edilemez188
II- İİK m.82’ye göre tamamı haczedilemeyen mal ve haklar188
III- Özel kanunlarda haczedilemeyeceği yazılı olan mal ve haklar haczedilemez191
B) Bir kısmı haczedilemeyen haklar192
I- Maaş ve ücretler (m.83)192
II- Özel kanunlara göre bir kısmı haczedilemeyen haklar193
C) Haczedilmezlikten feragat194
D) Haczedilmezliğin belirlenmesi194
§ 33. HACZE İŞTİRAK (katılma)195
A) Genel bilgi195
B) Hacze âdi iştirak (takipli iştirak) (m.100)196
I- Hacze adi iştirakin şartları196
II- İlk hacze aynı derecede iştirak198
III- İkinci derece198
IV- Maaş ve ücret hacizlerinde hacze iştirak edilemez198
V- Hacze iştirakin önemi199
VI- Hacze âdi iştirak usulü199
VII- Âmme (kamu) alacağından dolayı hacze iştirak199
C) Hacze imtiyazlı iştirak (takipsiz iştirak) (m.101)200
I- Genel bilgi200
II- Önceden takip yapılmasına gerek olmaması200
III- Hacze imtiyazlı olarak iştirak etmeye hakkı olan kişiler (m.101,I)201
V- İmtiyazlı iştirak usulü201
§ 34. HACİZDE İSTİHKAK DAVALARI 202
A) Hacizli malın borçlunun elinde olması halinde istihkak davası (m.96-97)202
I- Elde bulundurma kavramı202
II- İstihkak iddiası203
III- İstihkak iddiasına itiraz edilmesi204
IV- İstihkak davası açılması204
V-Yargılama usulü205
VI- İstihkak davasının sonuçları (hüküm)206
B) Hacizli malın üçüncü kişinin elinde olması halinde istihkak davası208
I- Genel bilgi208
II- Hacizli malın üçüncü kişinin elinde olması209
III- İcra müdürünün istihkak davası açması için alacaklıya süre vermesi209
IV- Alacaklının istihkak davası açması209
V- Yargılama usulü210
VI- Alacaklının açtığı istihkak davasının sonuçları (hüküm)210
C) Borçlu ile üçüncü kişinin malı birlikte elde bulundurmaları211
4. Altbölüm
PARAYA ÇEVİRME (SATIŞ)
§ 35. SATIŞ TALEBİ213
§ 36. BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ215
A) Hacizden önce taksitle ödeme215
B) Hacizden sonra taksitle ödeme (m.111)217


§ 37. TAŞINIR MALLARIN SATILMASI218
A) Açık artırma yolu ile satış218
B) Pazarlıkla satış220
§ 38. HACZEDİLEN ALACAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ221
A) Genel bilgi221
B) Haczedilen alacağın ödeme yerine geçmek üzere devri221
C) Haczedilen alacağın tahsil için devri222
§ 39. İNTİFA HAKKI ve PAY SATIŞI223
A) İntifa hakkının (MK m.794 vd) paraya çevrilmesi223
B) Payların paraya çevrilmesi224
I- Haczedilen şirket payının paraya çevrilmesi224
II- Haczedilen elbirliği mülkiyeti payının paraya çevrilmesi225
III- Haczedilen paylı mülkiyet payının paraya çevrilmesi227
§ 40. TAŞINMAZLARIN SATILMASI227
A) Genel bilgi227
B) Açık artırmaya hazırlık, açık artırmanın yapılması ve ihale228
C) Satış bedelinin ödenmesi (m.130-131)235
D) Taşınmazın tescili ve alıcıya teslimi235
E) Borçlunun taşınmazdan çıkarılması (tahliye edilmesi)236
F) Üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılması (tahliyesi edilmesi)236
G) Alıcının satış bedelini ödememesi (m.133)237
H) İhale ile mülkiyet alıcıya geçer239
J) İhalenin feshi (m.134)239
I- Genel bilgi239
II- İhalenin feshi sebepleri239
III- İhalenin feshi usulü242
5. Altbölüm
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI (ÖDENMESİ) SAFHASI
§ 41. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI (ÖDENMESİ)247
§ 42. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ251
§ 43. BORÇ SENEDİNİN GERİ VERİLMESİ254
İKİNCİ BÖLÜM
§ 44. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU255
A) Genel bilgi255
B) Takip talebi256
C) Takip talebinde bulunmanın sonuçları258
D) Ödeme emri (m.168)259
E) Ödeme emrine itiraz edilmemesi260
F) Ödeme emrine itiraz ve incelenmesi260
I- Genel bilgi260
II- Borca itiraz ve incelenmesi (m.169-169/a)262
III- İmzaya itiraz ve incelenmesi265
G) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda şikâyet266
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KİRALAR HAKKINDA ÖZEL HÜKÜMLER (m.269-276)
§ 45. KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLÂMSIZ İCRA YOLU İLE TAHLİYESİ268
A) Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle ilâmsız tahliye (m.269-269/d)268
I- Genel bilgi268
II- Takip talebi269
III- Ödeme emri271
IV- Ödeme emrine itiraz edilmemesi271
V- Ödeme emrine itiraz edilmesi274
VI- Tahliye davası açılması279
B) Kira süresinin bitmesi nedeniyle ilâmsız tahliye (m.272-275)279
I- Genel bilgi279
II- Konut ve çatılı işyeri dışındaki kiralarda taşınmazların tahliyesi279
III- Konut ve çatılı işyeri kiralarında taşınmazların tahliyesi283
IV- Tahliye davası açılması286
C) Kiralanan taşınmazda üçüncü kişinin bulunması (m.276)286
§ 46. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKININ KORUNMASI288
A) Hapis hakkı için defter tutulması (m.270)288
B) Kaçırılan hapis hakkına tâbi malların geri alınması (m.271)289
3 üncü K İ T A P
İLÂMLI İCRA
BİRİNCİ BÖLÜM : ORTAK HÜKÜMLER
§ 47. İLÂM ve İLÂM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER291
A) İlâmlar291
B) İlâm niteliğindeki belgeler291
I- İİK’nun 38 inci maddesine göre ilâm niteliğindeki belgeler291
II- Özel kanunlara göre ilâm niteliğinde sayılan belgeler292
§ 48. İLÂMLI İCRADA YETKİ293
§ 49. İLÂMLI İCRA TAKİBİNİN BAŞLAMASI293
A) (İlâmlı) Takip Talebi293
B) İcra Emri294
§ 50. İLÂMIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI296
§ 51. İLÂMLI İCRAYA BAŞVURABİLMEK İÇİN HÜKMÜN KESİNLEŞMİŞ OLMASI KURAL
OLARAK ŞART DEĞİLDİR297
A) Kesinleşmeden icraya konulabilen ilâmlar297
B) İcranın geri bırakılması (HMK m.350/1 ve m.367/1; İİK m.36)297
I- İstinaf mahkemesinin icranın geri bırakılmasına karar vermesi298
II- Yargıtay’ın icranın geri bırakılmasına karar vermesi299
C) Kesinleşmeden icraya konulamayan ilâmlar300
I- Genel bilgi300
II- Kesinleşmeden icraya konulamayan ilâmlar301


§ 52. İCRANIN (eski haline) İADESİ301
A) İlâmın hüküm kesinleşmeden icraya konulmuş olması301
B) İlâmın istinaf mahkemesince kaldırılması veya yeniden esas hakkında
karar verilmesi302
C) İlâmın Yargıtay tarafından (temyizen) bozulması302
İKİNCİ BÖLÜM
§ 53. PARA ALACAKLARI HAKKINDAKİ İLÂMLARIN İCRASI303
A) Takip talebi303
B) İcra emri304
I- İcra emrinin içeriği304
II- Borçlunun icra emrine karşı koyması305
C) Borçlunun borcunu ödemesi306
D) Borçlunun borcunu ödememesi306
I- Haciz talebi306
II- İflâs talebi306
§ 54. İCRA MAHKEMESİNCE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI (icra emrine itiraz)307
A) Genel bilgi307
B) İtiraz süresi (icranın geri bırakılmasını isteme süresi)308
I- Yedi gün içinde yapılması gereken itiraz308
II- Süresiz itiraz308
C) İcra emrine itirazın yapılması309
D) İtiraz sebepleri ve ispatı309
I- İtfa itirazı ve ispatı309
II- Takas itirazı310
III- Erteleme (imhal) itirazı ve ispatı311
IV- Zamanaşımı itirazı ve ispatı311
E) İlâmlı icrada istirdat ve menfî tespit davaları312
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KONUSU PARADAN BAŞKA BİR ŞEY OLAN İLÂMLARIN İCRASI
§ 55. TAŞINIR (menkul) TESLİMİ313
§ 56. TAŞINMAZ MALLARIN TAHLİYE ve TESLİMİ315
A) Genel bilgi315
B) Taşınmaz malın borçlunun elinde olması316
C) Taşınmazın üçüncü bir kişi elinde olması316
§ 57. GEMİLERE ve BUNLARLA İLGİLİ AYNÎ HAKLARA İLİŞKİN İLÂMLARIN İCRASI317
§ 58. BİR İŞİN YAPILMASINA ve YAPILMAMASINA İLİŞKİN İLÂMLARIN İCRASI317
A) Bir işin yapılmasına ilişkin ilâmların icrası317
B) Bir işin yapılmamasına ilişkin ilâmların icrası318
§ 59. İRTİFAK HAKKINA İLİŞKİN İLÂMLARIN İCRASI319
§ 60. ÇOCUK TESLİMİ HAKKINDAKİ İLÂMLARIN İCRASI319
§ 61. ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI HAKKINDAKİ İLÂMLARIN İCRASI320


4 üncü K İ T A P
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP (m.145-153)
§ 62. GİRİŞ321
A) Genel bilgi321
B) İlk önce rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurma zorunluluğu (m.45)322
C) Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip usulü324
§ 63. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLÂMSIZ TAKİP324
A) Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmsız takip (m.145-147)325
B) İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmsız takip (m.148, m.149/b, 150/d)327
I- Genel bilgi327
II- Takip talebi327
III- Takip talebi üzerine yapılacak işlemler328
IV- Ödeme emri329
V- Ödeme emrine itiraz330
VI- Ödeme emrine itirazın incelenmesi330
§ 64. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLÂMLI TAKİP332
A) Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip332
B) İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip332
I- Alacak veya ipotek hakkı veya her ikisinin bir ilâmda veya ilâm niteliğindeki
belgede tespit edilmiş olması halinde ilâmlı takip332
II- İpotek akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içermesi
halinde ilâmlı takip333
III- Noterden gönderilen hesap özeti, tazmin talebi veya ihtarı ibraz ederek
ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip yapılması (m.150/ı)335
§ 65. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İLE İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER335
A) Paraya çevirme (satış)335
B) Paraların paylaştırılması337
C) Rehin açığı belgesi337
§ 65/a. İPOTEK ALACAKLISININ GAİP OLMASI veya BORCU ALMAKTAN KAÇINMASI338
§ 66. İSTİNAF (icra mahkemesi kararlarının istinaf edilmesi)339
A) İcra mahkemesi kararlarının istinaf edilmesi hakkında genel bilgi339
B) İstinaf edilemeyen icra mahkemesi kararları (m.363,I)340
C) Yukardaki (m.363,I’deki) kararlar dışındaki icra mahkemesi kararları kural olarak
istinaf edilebilir341
I- Genel bilgi341
II- İstinaf sınırı341
III- İstinaf süresi342
IV- İstinaf yoluna başvurulması342
V- İstinaf yoluna başvurulmasının icraya etkisi342
VI- İstinaf dilekçesinin reddi343
VII- İstinaf talebinin incelenmesi ve karara bağlanması343


§ 67. İCRA MAHKEMESİ KARARLARI HAKKINDAKİ İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARININ
TEMYİZİ343
A) Genel bilgi343
B) Temyiz edilebilen istinaf mahkemesi kararları344
C) Temyiz yoluna başvurulması ve temyiz incelemesi345
§ 67/a. 20.7.2016 TARİHİNDEN ÖNCE VERİLMİŞ OLAN İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA
KARŞI KANUN YOLLARI347
A) 20 Temmuz 2016 tarihinden önceki dönem347
B) 20 Temmuz 2016 tarihinden önce verilmiş olan icra mahkemesi kararlarına
karşı kanun yolları347
I- Genel bilgi347
II- 20 Temmuz 2016 tarihinden önce verilmiş olan icra mahkemesi kararının
Yargıtay tarafından bozulması348
III- 20 Temmuz 2016 tarihinden önce verilmiş olan icra mahkemesi kararının
Yargıtay tarafından onanması348
§ 67/b. KESİN HÜKÜM349
5 inci K İ T A P
§ 68. İHTİYATÎ HACİZ350
A) Genel bilgi350
B) İhtiyatî haciz talebinin şartları (m.257)350
C) İhtiyatî haciz kararı351
D) İhtiyatî haciz kararının icrası (uygulanması)352
E) İhtiyati haciz kararına itiraz353
F) Teminat karşılığında ihtiyatî haczin kaldırılması354
G) İhtiyatî haczin etkisi (hükmü)354
H) İhtiyatî haczin kesinleşmesi (ihtiyatî haczi tamamlayan merasim ; m.264)354
I- Dava veya takipten önce konulmuş olan ihtiyatî haczin kesinleşmesi355
II- Dava veya takipten sonra konulan ihtiyatî haczin kesinleşmesi (tamamlanması)359
J) Haksız ihtiyatî hacizden dolayı tazminat davası361
I- Genel bilgi361
II- Tazminat davasının şartları361
K) İhtiyatî haciz talebinin reddi kararı362
İFLÂS HUKUKU
6 ncı K İ T A P
İFLÂS HUKUKUNA GİRİŞ
§ 69. İFLÂS HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİ363
A) Cüz’î (ferdî) icra363
B) Küllî (toplu) icra : İflâs363
C) Cüz’î icra ile küllî icra (iflâs) arasındaki farklar364
§ 70. İFLÂS SEBEBİ365
§ 71. İFLÂS TEŞKİLÂTI (organları)367
§ 72. İCRA HUKUKU İLE ORTAK OLAN HÜKÜMLER369


§ 73. İFLÂSA TÂBİ OLAN KİŞİLER371
A) TK gereğince tacir sayıldıkları için iflâsa tâbi olan kişiler372
B) Tacir olmadıkları halde iflâsa tâbi olan kişiler372
C) Bir kişinin iflâsa tabi olup olmadığı hususu, ticaret mahkemesi tarafından
kendiliğinden araştırılır374
D) İflâsa tâbi kişilerin haciz yolu ile takip edilebilmesi ve başvurulan takip yolunun
değiştirilmesi374
§ 74. HER ALACAKTAN DOLAYI İFLÂS İSTENEBİLİR375
7 nci K İ T A P
İFLÂS YOLLARI
§ 75. İFLASTA YETKİ KURALLARI377
§ 76. GENEL İFLÂS YOLU (m.155-166)379
A) İflâs takip talebi379
B) İflâs ödeme emri380
C) İflâs davası381
I- İflâs davasının açılması381
II- İflâs davasının toplu ticaret mahkemesinde incelenmesi (m.158)381
III- İflâs kararı386
IV- İflâs kararına karşı kanun yollarına başvurulması387
V- İflâs davasının reddi kararı388
VI- Muhafaza tedbirleri ve defter tutulması (m.159-163)388
§ 77. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLÂS YOLU390
A) Genel bilgi390
B) İflâs takip talebi391
C) Ödeme emri (m.171)391
I- İçeriği391
II- Ödeme emrine itiraz ve şikâyet392
D) İflâs davası393
I- Ödeme emrine itiraz edilmiş olması halinde iflâs davası393
II- Ödeme emrine itiraz ve şikâyet edilmemiş olması halinde iflâs davası (m.173)393
III- Genel iflâs yolundaki hükümlerin uygulanması394
§ 78. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂS YOLU395
A) Genel bilgi395
B) Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâs (m.177, m.181)395
I- Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâs halleri (m.177)395
II- Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâsta yargılama usulü (m.181)397
C) Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya iflâs399
I- Borçlunun kendi iflâsını istemesi399
II- Borçlunun ihtiyarî iflâs talebi399
III- Borçlunun mecburî iflâs talebi400
IV- Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya iflâsta yargılama usulü400
§ 79. BORCA BATIK SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ve Kooperatiflerin İFLÂSI401
A) Şirketin borca batık olması401
B) Alacaklıların şirketin iflâsını istemesi402
C) Şirketin mecburî iflâs talebi402
I- Şirketin mecburî iflâs talebinin yapılması402
II- Mecburî iflâs talebinin incelenmesi403
§ 80. BANKALARIN İFLÂSI403
§ 81. TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ404
A) Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesi gereken haller404
B) Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesi usulü404
8 inci K İ T A P
İFLÂSIN HUKUKİ SONUÇLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
İFLÂSIN BORÇLU (MÜFLİS) BAKIMINDAN HUKUKİ SONUÇLARI
§ 82. İFLÂSIN BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA HUKUKİ SONUÇLARI406
A) İflâs masası (m.184-187)406
I- Borçlunun haczedilebilen bütün malları iflâs masasına girer (m.184)407
II- İflâs masasına girecek rehinler (m.185)407
III- Hacizli mallar iflâs masasına girer409
IV- İflâstan önce satılmış olan malların satış bedeli iflâs masasına girmez409
V- Haczedilen para iflâs masasına girmez409
VI- İptal davası açma hakkının masaya geçmesi (m.187)410
VII- İflâs alacağı - masa alacağı kavramları410
B) İflâs masasından çıkarılabilecek mal ve haklar (m.188-190)411
C) İflâs masası terimi412
§ 83. İFLÂSIN, MÜFLİSİN TASARRUF YETKİSİNE ETKİSİ412
A) Müflisin masa malları üzerindeki tasarruf yetkisinin kısıtlanması (m.191)413
I- Müflisin masa malları üzerindeki tasarrufları geçersizdir413
II- Üçüncü kişinin iyi niyetli olması414
B) Takiplerin durması ve düşmesi (m.193)414
I- Kural414
II- İstisnalar416
C) Hukuk davalarının durması (m.194)417
I- İflâsın açılması ile duran hukuk davaları417
II- İflâsın açılması ile durmayan davalar417
İKİNCİ BÖLÜM
İFLÂSIN ALACAKLILAR BAKIMINDAN
HUKUKİ SONUÇLARI
§ 84. MÜFLİSİN BORÇLARININ MUACCEL HALE GELMESİ419
§ 85. FAİZLERİN İŞLEMEYE DEVAM ETMESİ420
§ 86. ŞARTA BAĞLI ALACAKLAR421
§ 87. KONUSU PARA OLMAYAN ALACAKLARIN PARA ALACAĞINA ÇEVRİLMESİ421


§ 88. İFLÂSIN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ422
I- İflâs ile son bulan sözleşmeler423
II- İflâs ile son bulmayan sözleşmeler423
§ 89. İFLÂSTA TAKAS424
A) Genel bilgi424
B) Takas yapılamayacak olan haller425
C) Takasa itiraz (m.201)425
§ 90. MÜFLİSİN KEFİL OLDUĞU BORÇLAR426
§ 91. MÜŞTEREK BORÇLULARIN AYNI ZAMANDA İFLÂSI426
§ 92. MÜFLİSLE BİRLİKTE BORÇLU OLANLARDAN BİRİNİN BORCU KISMEN ÖDEMİŞ
OLMASI427
§ 93. KOLLEKTİF ŞİRKET ve ORTAKLARININ İFLÂSI428
§ 94. ÂDİ ve REHİNLİ ALACAKLARIN SIRASI430
A) Rehinli alacaklar430
B) Âdi alacakların sırası431
I- Âdi alacaklardan önce ödenmesi gereken alacaklar432
II- Âdi alacakların ödenmesi sırası432
9 uncu KİTAP
İFLÂSIN TASFİYESİ (m.208-253)
BİRİNCİ BÖLÜM
İFLÂS MASASININ TEŞKİLİ (m.208-220)
§ 95. DEFTER TUTULMASI436
§ 96. MASA MALLARININ MUHAFAZASI437
§ 97. MÜFLİSİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ438
§ 98. TASFİYE BİÇİMİNİN BELİRLENMESİ438
§ 99. İFLÂS TASFİYESİNİN TATİLİ439
§ 100. BASİT TASFİYE440
§ 101. ÂDİ TASFİYE İLÂNI ve İFLAS MASASINA ALACAK YAZDIRILMASI440
A) Genel bilgi440
B) Âdi tasfiye ilânı441
C) İflâs masasına alacak yazdırılması442
D) İflâs tasfiyesinin âdi tasfiye ilânından sonraki safhaları443
İKİNCİ BÖLÜM
İFLÂS MASASININ İDARESİ (Yönetimi) (m.221-240)
§ 102. BİRİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASI444
§ 103. İFLÂS İDARESİ446
§ 104. İFLÂSTA İSTİHKAK DAVALARI449
A) Malın iflâs masasında olması halinde istihkak davası449
B) Malın üçüncü kişinin elinde olması halinde istihkak davası450
§ 105. MASA ALACAKLARININ TAHSİLİ ve ACELE SATIŞLAR451
A) Masa alacaklarının tahsili451
B) Acele Satış451
§ 106. ALACAKLARIN İNCELENMESİ452
§ 107. SIRA CETVELİ453
A) Sıra cetvelinin düzenlenmesi (m.232-234)454
B) Sıra cetveline karşı başvuru (karşı koyma) yolları455
I- Şikâyet455
II- Sıra cetveline itiraz davası (m.235)456
C) Sıra cetvelinin kesinleşmesi458
§ 108. ALACAKLARIN GEÇ BİLDİRİLMESİ459
§ 109. İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASI460
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PARAYA ÇEVİRME (SATIŞ) (m.241-246)
§ 110. İFLÂSTA SATIŞ HAKKINDA GENEL BİLGİ462
§ 111. SATIŞIN YAPILMASI463
A) Pazarlıkla satış463
B) Açık artırma yolu ile satış464
C) Alacakların paraya çevrilmesi465
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI (m.247-253)
§ 112. PAY CETVELİ ve SON HESAP467
A) Pay cetveli467
B) Son hesap468
§ 113. PARALARIN DAĞITILMASI469
A) Kesin dağıtma (m.250)469
B) Geçici dağıtma (m.252)469
§ 114. İFLÂSTA BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ470
A) Genel bilgi470
B) Aciz belgesinin hükümleri470
§ 115. İFLÂS MASASINA YAZDIRILMAMIŞ OLAN ALACAKLAR471
10 uncu K İ T A P
İFLÂSIN KAPANMASI ve KALDIRILMASI
§ 116. İFLÂSIN KAPANMASI472
§ 117. İFLÂS KAPANDIKTAN SONRA YENİ MAL BULUNMASI473
§ 118. İFLÂSIN KALDIRILMASI475
A) Genel bilgi475
B) İflâsın kaldırılması sebepleri (şartları)475
C) İflâsın kaldırılması usulü476
D) İflâsın kaldırılmasının hükümleri477


11 inci K İ T A P
BASİT TASFİYE
§ 119. MASA MALLARININ YETMEMESİ NEDENİYLE BASİT TASFİYE478
§ 120. ÂDİ TASFİYENİN UZAMASINDAN DOLAYI BASİT TASFİYE479
12 nci K İ T A P
İFLÂSIN KAMU HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI
§ 121. KAMU HUKUKU BAKIMINDAN İFLÂS ÇEŞİTLERİ480
A) Âdi iflâs480
B) Taksirli iflâs (TCK m.162)481
C) Hileli (dolanlı) iflâs (TCK m.161)481
§ 122. İTİBARIN YERİNE GELMESİ482
13 üncü K İ T A P
İPTAL DAVASI (m.277-284)
§ 123. İPTAL DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİ483
§ 124. İPTALE TÂBİ TASARRUFLAR484
A) Genel bilgi484
B) İvazsız tasarruflar (m.278)485
C) Aciz halinde (borca batık durumda) iken yapılan tasarruflar (m.279)487
D) Hileli tasarruflar (zarar verme kastından dolayı iptal)487
§ 125. İPTAL DAVASINDA YARGILAMA USULÜ489
A) Genel bilgi489
B) İptal davasının konusu490
C) İptal davasının tarafları490
I- Davacı490
II- İptal davasında davalı (m.282)491
D) İptal davasında yetki ve görev492
E) İptal davası açma süresi (m.284)492
F) Yargılama usulü493
§ 126. İPTAL DAVASINDA HÜKÜM494
A) İptal davasının kabulü kararı494
B) İptal davasının reddi kararı496
C) Kanun yolları496
14 üncü K İ T A P
KONKORDATO (m.285-309)
§ 127. GENEL BİLGİ496
§ 128. ADÎ (İFLÂS DIŞI) KONKORDATO498
A) Konkordato talebi (m.285)498
I- Genel bilgi498
II- Yetkili ve görevli mahkeme499
III- Borçlu, konkordato talebine aşağıdaki belgeleri ekler (m.286) :499
B) Geçici konkordato mühleti kararı (m.287-288)500
C) Kesin konkordato mühleti kararı (m.289)502
Ç) Alacaklılar kurulu502
D) Kesin mühletin uzatılması503
E) Konkordato komiseri503
F) Konkordato talebinin reddi504
G) Kesin konkordato mühletinin alacaklılar bakımından sonuçları506
L) Alacaklılar toplantısı508
N) Konkordatonun ticaret mahkemesi tarafından incelenmesi509
Ö) Konkordatonun tasdiki şartları (m.305)510
T) Tasdik edilen konkordatonun hükümleri512
U) Konkordatonun sonuçlanmayan icra takiplerine etkisi513
Ü) Konkordatonun kısmen (bir alacaklı için) feshi513
V) Konkordatonun tamamen feshi513
Y) Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri514
Z) Rehinli alacaklılarla müzakere ve borçların yapılandırılması (m.308/h)514
§ 129. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO (m.309)515
A) İflâstan sonra konkordato hakkında genel bilgi515
B) İflâstan sonra konkordatonun şartları ve hükümleri516
H) Konkordatonun tasdiki talebinin reddi kararı518
J) Konkordatonun tasdiki kararı519
K) Konkordatonun hükümleri519
L) Konkordatonun feshi520
§ 130. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO (m.309/a - m.309/l)520
15 inci K İ T A P
§ 131. SERMAYE ŞİRKETLERİ ve KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN
YAPILANDIRILMASI521
16 ncı K İ T A P
§ 132. FEVKALÂDE HALLERDE MÜHLET ve TATİL521
§ 133. BAZI ÖZEL KANUNLARDAKİ OLAĞANÜSTÜ HALLER İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER521


KISALTMALAR CETVELİ523

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat