%3
Borca Aykırılık Dönme ve Fesih Hamdi Tamer İnal

Borca Aykırılık Dönme ve Fesih


Basım Tarihi
2023-04
Sayfa Sayısı
896
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750284298
Boyut
16x24
Baskı
81.135,00 TL 1.100,95 TL
(Bu ürünü aldığınızda 1100 puan kazanacaksınız)
   1100

Prof. Dr. Hamdi Tamer İNAL

 

İÇİNDEKİLER
 
Sekizinci Baskıya Önsöz 
 
9
Yedinci Baskıya Önsöz 
 
13
Altıncı Baskıya Önsöz 
 
15
Beşinci Baskıya Önsöz 
 
17
Dördüncü Baskıya Önsöz 
 
23
Üçüncü Baskıya Önsöz 
 
25
Önsöz 
 
29
Kısaltmalar 
 
55
Giriş 
 
59
Birinci Bölüm
 
 
FARKLI İLİŞKİLERDEN DOĞAN BORÇLARIN ÇEŞİTLERİ VE HUKUKÎ NİTELİKLERİ
 
 
§ 1. BORÇ KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ 
 
63
I. BORÇ İLİŞKİSİNİN GENEL ÇİZGİLERİ 
 
63
1. Alacak/Borç İlişkisi Etkenlerinin Nitelikleri 
 
63
A. Sübjektif Niteliği 
 
64
B. Nisbî Niteliği 
 
64
C. Tasarruf Yetkisi Sağlama Niteliği 
 
65
2. Alacağın Konusu: Edim 
 
65
II. BORÇ KAYNAKLARI 
 
66
1. Kanundaki Sınıflandırma 
 
67
2. Borcu Meydana Getiren İlişkilerin Türüne Göre Sınıflandırma 
 
69
A. Normal İlişkilerden Doğan Borçlar 
 
70
a. Hukukî İşlemler 
 
71
aa. Sözleşmeler 
 
73
bb. Tek Taraflı Borçlanma Vaâdleri 
 
74
b. Hukukî İşlem Benzeri İlişkiler 
 
77
aa. Vekâletsiz İşgörme 
 
77
bb. Zarurî Sebepler 
 
78
cc. Fiilî Sözleşme İlişkileri 
 
79
c. Belli Bir Topluluğa Karşı Varolan Bağımlılıktan Doğan İlişkiler 
 
79
aa. Üyeler ile Topluluk Arasındaki İlişkiler 
 
80
bb. Üyeler Arasındaki İlişkiler 
 
80
B. Çarpık İlişkilerden Doğan Borçlar 
 
80
a. Zararın Giderimini Gerektiren Fiiller 
 
80
aa. Haksız Fiiller 
 
81
bb. Kusursuz Sorumluluk Yaratan Fiil ve Davranışlar 
 
81
cc. Sözleşme Öncesi Kusurlu Davranışlar 
 
83
dd. Borcun Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesi 
 
87
aaa. Satılan Şeyin Taşıdığı Ayıbın, Hileli Bir Davranış ile Alıcıdan veya İş Sahibinden Saklanması 
 
92
i. Satıcının veya Müteahhidin Hileli Davranışının Mahiyeti 
 
93
ii. Ayıbın Hile ile Gizlendiği Sonucuna Ulaşılabilmenin Şartı 
 
94
iii. Müteahhidin Kasden Sakladığı Ayıplar 
 
95
iv. Satıcı, Satılanın Ayıbını Alıcıdan Hile ile Gizlemesi 
 
96
v. İlgili Zamanaşımı Süreleri 
 
97
bbb. Yalan Beyanlara Dayalı Açıklamaların, Hukuka Aykırılık Teşkil Etmesi 
 
98
ccc. Yanlış Beyan ile, Yalan Beyan Arasındaki Farklılık 
 
99
ddd. Kanunkoyucunun, Ayıbın Hile ile Gizlenmesi Karşısında Başvurduğu Düzenlemeler 
 
99
eee. Muhatabı Aldatmaya Dönük Bir Hile ile Gizleme 
 
102
b. Sebepsiz İktisaptan Doğan Borçlar 
 
102
§ 2. FİİLÎ İLİŞKİLERDEN DOĞAN BORÇLAR 
 
103
I. SOSYAL İLİŞKİLERDEN DOĞAN BORÇLAR 
 
105
II. ŞAHIS BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDEN VEYA KATILMADAN DOĞAN BORÇLAR 
 
109
III. TİPİK SOSYAL DAVRANIŞTAN DOĞAN BORÇLAR 
 
112
§ 3. EDİM BORÇLARINDAN BAĞIMSIZ BORÇ İLİŞKİLERİ 
 
114
I. EDİME YAKINLIĞI DOLAYISI İLE ZARARA UĞRAYANLARA KARŞI MEYDANA GELEN SORUMLULUĞUN HUKUKÎ NİTELİĞİ 
 
117
1. Tazminat Talep Etme Hakkını Sınırlayan Hukukî İlkeler 
 
117
A. Haksız Fiil Sorumluluğu Açısından 
 
119
a. Genel İlkeye Getirilen İstisna 
 
121
b. Akdî Sorumluluk ile Haksız Fiil Sorumluluğunun Yarışması 
 
125
B. Akdî Sorumluluk Açısından 
 
127
a. Hukukî Menfaatin Yer Değiştirmesi Teorisi 
 
128
aa. Vasıtalı Temsil 
 
129
bb. Hasarın Üçüncü Kişiye Geçtiği Durumlar 
 
130
cc. Üçüncü Şahsa Ait Bir Şeyin Zilyedliğinin Devredildiği Sözleşmeler 
 
131
dd. Zincirleme Sözleşmeler 
 
132
b. Üçüncü Şahsı Koruyucu Etkili Sözleşme 
 
133
aa. Üçüncü Şahıs Lehine Şart Müessesesine Başvurmak İmkânı 
 
138
bb. Diğer Hâller 
 
139
2. Üçüncü Şahsın Zararının Giderilmesine İlişkin Yöntemler 
 
140
A. Tazminat Kapsamının Belirlenmesi 
 
141
a. Tazminat Miktarının, Zarara Uğrayan Şeyin Objektif Değerine Göre Tâyin Edilmesi Gereğine İlişkin Görüş 
 
141
b. Tazminat Miktarının, Olağan Ölçüler İçinde Kalan Rizikoya Göre Tâyin Edilmesi Gereğine İlişkin Görüş 
 
141
c. Üçüncü Şahsın Hukukî Menfaatinin, Sözleşmenin Kurulması Sırasında Belli Olması Gereğine İlişkin Görüş 
 
141
d. Üçüncü Şahsın Hukukî Menfaatinin, Sözleşmenin Kurulması Sırasında Bilinmesine İhtiyaç Bulunmadığına İlişkin Görüş 
 
142
B. Zararın Giderimini Talep Etmeye Yetkili Olan Kimseler 
 
142
a. Uygun İlliyet Kuralının, Sorumluluğun Sınırlandırılmasındaki Yetersizliği 
 
143
b. Hukuka Aykırılık Bağı 
 
144
aa. Hukuka Aykırılık Bağının Geniş Kapsamlı Görünümü 
 
147
bb. Hukuka Aykırılık Bağının Dar Kapsamlı Görünümü 
 
147
cc. Hukuka Aykırılık Bağının, Haksız Fil Sorumluluğunu ve Akdî Sorumluluğu Sınırlandırması 
 
147
C. Tazminat Talebinin, Zarar Gören Üçüncü Şahsa Doğrudan Tanınması 
 
148
a. Zararın Hangi Şartlar Altında Giderilebileceğinin Tespiti 
 
149
b. Edime Yakınlığı Dolayısı ile Zarar Gören Üçüncü Şahıslar 
 
150
c. Çözümün Akdî Sorumlulukta Bulunması 
 
150
aa. Zarargören Üçüncü Şahsın, Borçlunun Kusurunu İspatlamak Durumunda Olmaması 
 
151
bb. Sorumsuzluk Şartının, Akdî Sorumluluk ile Çözüm Yoluna Getirdiği Olumsuzluklar 
 
152
cc. Zamanaşımı Konusunda Yetersizlikler ve Sorunun Akdî Sorumluluk Kapsamının, Sözleşmeye Taraf Olamayan Üçüncü Şahısları da İçine Alacak Biçimde Genişletilmesi ile Sağlanması 
 
153
dd. Diğer Görüşler 
 
154
II. SÖZLEŞME ÖNGÖRÜŞMELERİNE GİRİŞMEKTEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 
 
155
1. Hukukî İşleme Bağlayan Teoriler 
 
159
A. Sözleşme Görüşü 
 
159
a. Kurulacak Sözleşme Görüşü (Amaç Sözleşme Teorisi) 
 
159
b. Örtülü Sözleşme Görüşü 
 
162
c. Sözleşme Öngörüşmelerinden Doğan Sorumluluğa, Karma Bir Nitelik Veren Seçmeci Görüş 
 
163
aa. Haksız Fiil Kavramının, Hukuk Sistemimizde Geniş Kapsamlı Olmasının Yararları 
 
164
bb. Geniş Kapsamlı Haksız Fiil Kavramı Vasıtası ile Dürüstlük Kurallarının İhlâl Edilmesinin, Hukuka Aykırılığı Tespit Etmekte Yeterli Olması 
 
166
cc. Sözleşme Öncesi Borçlarının, Davranış Yan Borçlarından Kaynaklanması 
 
167
B. Tek Taraflı Hukukî İşlem Görüşü (Giriş Teorisi) 
 
168
2. Haksız Fiile Bağlayan Teoriler 
 
169
A. Genel Çizgileri 
 
169
a. Kimseye Zarar Vermeme, Davranışlarda Gerekli Özeni Gösterme ve Güveni Sarsmama Yükümlülüğü 
 
170
b. Sözleşme Öncesi Olayları 
 
171
B. Görüşün, Kurulan Sosyal İlişki Teorisi Karşısında Beliren Yetersizlikleri 
 
171
a. Culpa in Contrahendo’nun, Sözleşmenin Hazırlanması ve Kurulması Safhalarının Ötesine Geçen Konumu 
 
171
b. Öngörüşmelere Taraf Olanların Uğradığı Zararı Gidermeye Yönelik Culpa in Contrahendo Sorumluluğu 
 
172
3. Sözleşme Benzeri Bir İlişkiye Bağlayan Teoriler 
 
173
A. Kanundan Doğan Borç İlişkisi 
 
174
a. Kanundan Doğan Borç Teorisinin Yetersizlikleri 
 
176
b. Haksız Fiil ve Akdî Sorumluluğun Telâhuku 
 
176
c. Genel Davranış Borcunun, Gerçek Bir Kanunî Borç İlişkisine Dönüşmesi 
 
178
d. Sözleşme Öncesinin Kendine Özgü Yapısı ve İlişkinin Bireyselliği Nedeniyle Akdî Niteliği 
 
179
e. Varsayıma Dayanan Bir Sözleşme İlişkisi Yerine, Kanundan Doğan Borç İlişkisinin Benimsenmesi Gereği 
 
180
B. Özen Borcunun Yerine Getirilmeyişi 
 
180
a. Dürüstlük İlkesinin, Öngörüşmeleden Doğan Sorumluluğun Kaynağı Olması 
 
181
b. İfa Edilmeyen Öngörüşmeler Borcunun, Henüz Kurulmamış Olan Sözleşme Borcundan Farklılığı 
 
181
4. Öngörüşmelerden Doğan Borcun Yerine Getirilmemesinin Sonuçları 
 
182
A. Kanundan Doğan Bir Borcun İfa Edilmemesi 
 
182
a. Sözleşmeden veya Kanundan Doğan, Her Türlü Borcun İfa Edilmemesi Sorununa Çözüm 
 
183
b. Borç İlişkisinin Kurulmasına Değil, İfa Edilmemesine İlişkin Kuralların Uygulanması 
 
183
B. Sonuçları 
 
184
a. Öngörüşme Fiil ve İşlemlerinin Bağımsızlığı 
 
184
aa. Genel Nitelikteki Bir Ödevin İhlâlinden Doğan, Haksız Fiil Sorumluluğu 
 
185
bb. Öngörüşmelerin, Genel Nitelikteki Davranış Yan Borcu Olma Niteliği 
 
185
b. Öngörüşmelerden Doğan Haksız Fiil Unsurları 
 
186
aa. Fiil veya Çekinme 
 
186
bb. Hukuka Aykırılık 
 
187
aaa. Kanunun veya Hukukun Temel İlkelerinin İhlâl Edilmesi 
 
188
bbb. Bir Hakkın İhlâl Edilmesi 
 
189
ccc. Ahlâk Kurallarının İhlâl Edilmesi 
 
189
cc. Zarar 
 
189
dd. Uygun İlliyet Bağı 
 
190
ee. Kusur 
 
190
III. MESLEKÎ UZMANLIĞI GEREKTİREN İŞLERDE, ÖZEN BORCUNUN TARZI VE KAPSAMI 
 
191
1. Avukatların Özen Borcu 
 
191
2. Mimarların Özen Borcu 
 
192
3. Hekimlerin Özen Borcu 
 
194
A. Hasta ile Hekim ve Hastane Arasında Kurulan Hukukî İlişkinin Genel Görüntüsü ve Yönü 
 
198
a. Hasta ile Hekim Arasında Kurulan Hukukî İlişkinin Niteliği 
 
199
b. Hekimin, Kendi Kusurundan Doğan Sorumluluğu 
 
201
B. Mahkemelerde Görülen Tıbbî Konulu Dâvalar 
 
202
a. Mahkemelerde Görülen Tıp Konulu Dâvalarının İlk Amacı Kapsamında, Zarargörenin Zararının Olabildiğince Giderilmesi 
 
202
b. Mahkemelerde Görülen Tıp Konulu Dâvalarının İkinci Amacı Kapsamında, Tıpta Yanlış Uygulama veya Beceri Eksikliğine Dayalı Uygulamaların Tekrarının Engellenmesi 
 
202
C. Hekimin, Başkasının Fiilinden Doğan Sorumluluğu 
 
203
D. Hekimin Müdahalesinde Kullandığı Araç, Gereç ve Ürünlerden Doğan Sorumluluğu 
 
203
a. Güvenli Ürün 
 
204
b. Tehlikeli Ürün 
 
204
c. Çocuk Fizyolojisinin Gereksinimleri 
 
205
d. Hastaya Sağlanan Kan Ürünleri 
 
206
e. Dâvalının Kusursuzluğunu İleri Sürmesi Mümkün Olmadığından, Kazanılan Dâva 
 
206
f. Hâkimin, Manevî Tazminatın Miktarını Tâyin Etmesinde Yöntem 
 
208
E. Tıpta Yanlış Uygulama ve Tıpta İstenilmeyen Sonuç 
 
210
a. Hekimin Tedavi Sırasında Standart Uygulamayı Yapmaması, Beceri Eksikliği veya Hastaya Tedavi Vermemesi ile Meydana Gelen Zarar / Malpractice 
 
211
b. Hekimin, Tecrübesi ve Uzmanlığının Dışında Bir Diğer Alt Uzmanlık Alanında Müdahaleye Girişmesi 
 
211
c. Sağlık Personelinin ve Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının, Zorunlu Meslekî Mâlî Sorumluluk Sigortası Yaptırmaları Gereği 
 
212
d. Maddî Olguların Saptanmasına İlişkin Ceza Mahkemesi Kararlarının, Hukuk Hâkimi Yönünden Bağlayıcılığı 
 
214
e. Tıbbî Uygulama Sırasında, Öngörülemeyen Bilgi veya Beceri Eksikliği Sonucu Oluşan Zarar / Complication 
 
215
F. Akdî Sorumluluk Etkenlerinin Ayrı Ayrı Tespiti 
 
217
a. Dâvalı Hastane ve Hekim Açısından 
 
218
b. Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi Kapsamında 
 
218
c. Hekimlik Sözleşmesi İlâveli, Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi Kapsamında 
 
219
d. Hastane Başhekimi ve Müdahalede Bulunan Hekim Açısından 
 
219
e. Hekimin Sadakat ve Özen Gösterme Borcu 
 
220
aa. Sadakat Borcu 
 
221
aaa. Gizli Bilgi (Information Confidentielle) 
 
222
bb. Özen Gösterme Borcu 
 
223
aaa. Hastayı Aydınlatma Borcu 
 
224
bbb. Teşhis Koyma Konusunda, Özen Yükümlülüğü 
 
225
cc. Dâvalıların Kusurlarının, Dâvacı Tarafından İspatlanması Gereğinin Bulunmaması 
 
226
dd. Sözleşmenin İhlâl Edilmesi ile, Hastanın Uğradığı Zararlar Arasında Uygun İlliyet Bağı 
 
226
ee. Hastaların, Önceden Öngörülemeyen Durumlar Hakkında Bilinçlendirilmeleri 
 
226
4. Tıbbî Müdahaleden Doğan Hukukî ve İdarî Sorumluluk Türlerinin Yakınlaştırılması 
 
227
A. Hastanın Güvenliğinin Sağlanmasına Dönük Sonuç Borcundan Doğan Sorumluluk 
 
230
a. Hastaya Sağlık Personelinin Kusuru ile Verilen Bedensel veya Ruhsal Bütünlüğe İlişkin Zararlar 
 
231
b. Ağır Kusur Şartı Yerine, Tıbbî Uygulama Kusurunun Tespiti 
 
233
c. Tıbbî Müdahalenin, Yapısı Dolayısıyla Taşıdığı Zarar Verici Bir Riziko ve Kusursuz Sorumluluk Hâli (risque spécial ou exceptionnel) 
 
234
d. Hastanın Aydınlatılması ve Aydınlatılmış Onamının Alınması (consentement éclairé) 
 
235
B. Kamu Sağlık Kurumlarında Kusursuz Sorumluluk Hâllerinin Gelişmesi 
 
237
a. Hastanenin Kusursuz Sorumluluğunun Üç Şartı 
 
238
b. Hastanenin Kusursuz Sorumluluğunun Üç Şartının Sınırlandırılması ve Daraltılması 
 
240
c. Hekimin Hastane Dışında, Özel Sektör Sorumluluğu 
 
241
aa. Sözleşmeden Doğan Sorumluluk Kapsamında Özen Gösterme Yükümlülüğü 
 
241
bb. Hekimin Özen Gösterme Borcuna Eklenen Sonuç Borcu ve Hastanın Güvenliğini Sağlama Borcu 
 
243
C. Koruyucu Tıp ve Hastalık Hâlinde Sağlanan Tıbbî Yardım Çeşitleri ve Uygulayıcı Meslek Gruplarının İşlevi ve Sorumlulukları 
 
243
a. Hekim 
 
245
b. Diş Hekimi 
 
247
c. Eczacı 
 
248
d. Fizyoterapist 
 
249
e. Klinik Psikolog 
 
250
f. Odiolog 
 
251
g. Diyetisyen 
 
251
h. Dil ve Konuşma Terapisti 
 
252
i. Podolog 
 
252
j. Sağlık Fizikçisi 
 
252
k. Hemşire 
 
253
l. Sosyal Hizmet Uzmanı 
 
254
m. Ebe 
 
254
D. Haksız Fiil Sorumluluğu ile Akdî Sorumluluğun Yarışması Hâlinde, Sorumsuzluk Anlaşmasının Etkisi 
 
255
a. Kusurlu Sorumluluk Hâlinde 
 
255
b. Tıbbî Uygulama Sırasında, Öngörülemeyen Bilgi veya Beceri Eksikliği Sonucu Oluşan Zarar / Complication 
 
256
c. Kasd veya Ağır İhmâlin Bulunması 
 
258
d. Hafif İhmâlin Bulunması 
 
258
E. Kusursuz Sorumluluk Hâlinde 
 
259
a. Sağlık Personelinin Sadakat Borcundan Doğan Yükümlülüklerinin Sürekliliğine Karşı, Özen Yükümlülüğünün Müdahale ile Sınırlı Olması 
 
259
b. Sağlık Profesyonelinin Özen Borcu 
 
260
İkinci Bölüm
 
 
BORCA AYKIRILIK HÂLLERİNDEN DOĞAN
 
 
HUKUKÎ SONUÇLAR
 
 
§ 4. SÖZLEŞMEYE DAYALI ŞARTLI EDİM BORÇLARI 
 
269
I. TÂLİ BORÇLAR 
 
269
1. Sözleşmenin, Amacına Uygun Surette İfa Edilmesi Gereği 
 
271
2. Yan Borçlara Aykırılığın, Sözleşme İlişkisine Etkisi 
 
272
A. Sözleşmenin Gereği Gibi İfa Edilmediği Def’i 
 
274
a. Cins Borçlarında, Borçlunun İfası ile Ortaya Çıkan Edimin Sonuçları 
 
274
b. Parça Borçlarında, Ayıpsız Bir Edimin İfa Edilmesi 
 
275
aa. Ayıplı Bir İfanın, Geçerli Bir İfa Olarak Kabul Edilebileceği Görüşünün Reddi 
 
276
bb. Tarafların İradelerine Uygun Olmayan İfanın, Ayıplı Sayılması 
 
276
B. İfada Beliren Nitelik Eksiklikleri 
 
278
a. Malın, Maddî, İktisadî ve Hukukî Nitelikleri 
 
278
b. Kötü İfa Hâllerine Karşı, Satıcı ve Alıcı Arasında Akdî Tekeffül 
 
279
aa. Satıcının, Tek Taraflı Bir Hukukî İşlemle Borç Altına Girmesi 
 
279
bb. Satıcının Tasavvur Açıklamasına Karşı, Kanundan Doğan Tekeffül Borcu 
 
280
C. Gereği Gibi Olmayan İfa ile Yanlış İfa Ayırımı 
 
280
a. Parça Borçlarında, Yanlış İfa 
 
281
b. Cins Borçlarında, Yanlış İfa 
 
284
c. Edim Borcunun, Teslim Edilen Şeye İlişkin Olup Olmadığı Kıstası 
 
287
aa. Teslim Edilen Şeyin, Edim Borcunu Karşıladığı ve Ayıplar Taşıdığı Hâller 
 
287
bb. Teslim Edilen Şeyin, Edim Borcunu Karşılamadığı Hâller 
 
288
aaa. Teslim Edilen Şeyin, Sözleşmenin Gerektirdiği şey Olması Hâli 
 
289
bbb. Teslim Edilen Şeyin, Sözleşmenin Gerektirdiği şey Olmaması Hâli 
 
289
3. Ayıba Karşı Tekeffülün, Borç Olma Niteliği 
 
289
A. Satın Alınan Şeyden Beklenen Değer ve Yarar Unsurları 
 
293
B. Sözleşmenin Kuruluş Amacına Etkili, Belli Bir Niteliğinin Taşıdığı Ayıp 
 
294
II. TEMEL BORCUN İFA EDİLEMEMEKLE, TAZMİNAT BORCU NİTELİĞİNİ ALMASI 
 
295
1. Akdin Müsbet İhlâli Nedeniyle Meydana Gelen Sorumluluğun Hukukî Niteliği 
 
295
2. Gereği Gibi İfa Edilmeyen Yan Edim Borçları ile Yan Borçlar 
 
296
3. Tarafların Dürüstlük Kuralına Uyma Borçları 
 
300
§ 5. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR 
 
302
I. İFA MENFAATİ AMAÇLI BAĞIMSIZ BORÇLAR 
 
303
1. Aslî Edimler 
 
304
A. Teslim Etme Borçları 
 
308
a. Parça Borcu 
 
309
b. Cins Borcu 
 
310
B. Hukukî İşlem Yapma Borçları 
 
311
C. Yapma Borçları 
 
311
D. Yapmama Borçları 
 
312
E. Katlanma Borçları 
 
313
2. Yan Edimler 
 
313
A. Kanundan Doğan Yan Edimler 
 
316
B. Sözleşmeden Doğan Yan Edimler 
 
318
a. Sözleşme Özgürlüğü 
 
318
aa. Sözleşme Yapma Özgürlüğü 
 
319
bb. Sözleşmenin Şeklinde Özgürlük 
 
319
cc. Sözleşmenin Tipinde, Konusunda ve Düzenlenmesinde Özgürlük 
 
319
b. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırları 
 
320
aa. Kanunun Sınırlamaları 
 
320
bb. Genel İşlem Şartlarının Etkisi 
 
322
aaa. Genel İşlem Şartları Açısından Tüketicinin Konumu 
 
326
bbb. İşletmeler Eliyle Önceden Hazırlanan Genel İşlem Şartlarının Hukukî Niteliği 
 
329
i. Norm Teorisi 
 
333
ii. Sözleşme Teorisi 
 
334
iii. Muafiyet ve Özel Kuralın, Genel İşlem Şartlarındaki Kuraldan Önce Uygulanması 
 
334
ccc. Genel İşlem Şartlarının Geçerliliği ve Tüketici Açısından Yararları 
 
337
i. Ahlâka Aykırılık Görüşü 
 
343
ii. Gabin Görüşü 
 
344
iii. Sosyal Devlet ve Eşitlik İlkesi Görüşü 
 
346
iv. Dürüstlük İlkesinin Uygulanması Görüşü 
 
346
iv/1. Açık Olmama Kuralı ve Müteşebbis Aleyhine Yorum İlkesi 
 
350
iv/2. Şaşırtıcı ve Alışılmamış Kayıtların Kabul Edilememesi (Olağandışı Kuralların Geçersizliği) İlkesi 
 
351
iv/3. Olayın Özelliklerinden Soyutlanarak Yorum ve Uygunsuz Biçimde Zarar Verici Şartların Geçersizliği İlkesi 
 
352
ddd. Kelepçeleme Sözleşmeleri 
 
355
C. Dürüstlük Kuralından Doğan Yan Edimler 
 
356
a. Dürüstlük Kuralına Uygunluk 
 
356
b. Hukuk Kuralının Taşıdığı Amaç Kıstası 
 
360
aa. Dürüstlük Kuralının, Kanun Hükmünden Doğan Haklara Etkisi 
 
361
bb. Dürüstlük Kuralının, Hukukî İşlemden Doğan Haklara Etkisi 
 
362
c. Dürüstlük Kuralının Uygulanması 
 
363
aa. Dürüstlük Kuralının, Kanun Hükmünün Yorumlanmasına ve Tamamlanmasına Etkisi 
 
364
bb. Dürüstlük Kuralının, Hukukî İşlemin Yorumlanmasına ve Tamamlanmasına Etkisi 
 
365
d. Dürüstlük Kuralının Işığında, Yan Edimler 
 
368
aa. Aslî Edimden Bağımsız Olarak Dâva Edilebilirlik Niteliği 
 
369
bb. Çeşitleri 
 
371
aaa. İletme Borçları 
 
371
i. Bildirme (İhbar) Borçları 
 
371
ii. Bilgi ve Hesap Verme Borçları 
 
375
iii. Danışma, Bilgilendirme, Kontrol Sözleşmelerinden Doğan Borçlar 
 
376
iv. Bankacılık Sözleşmeleri 
 
377
bbb. Bağımsız Kaçınma Borçları 
 
378
II. BAĞIMLI YAN BORÇLAR 
 
379
1. Özellikleri 
 
382
A. Dürüstlük Kuralının Borç Kurucu Niteliği 
 
382
B. Aslî Edimden Bağımsız Olarak Dâva Edilemezlik Niteliği (İfa Dâvası) 
 
384
C. Somut Zarar Kıstası 
 
385
2. İşlevleri İtibariyle Çeşitleri 
 
387
A. İfaya Yardımcı Olma Amaçlı Yan Borçlar 
 
387
a. Hazırlama ve Sağlama Borçları 
 
389
aa. Bir İşgörmeye İlişkin Borç 
 
392
aaa. Sadakat Borcu 
 
393
bbb. Edimin, Zamanında Hazırlanması Borcu 
 
395
i. Teslim Süresi Belli Olan İşlerde 
 
395
ii. Teslim Süresi Belli Olmayan İşlerde 
 
397
ccc. İşi Bizzat Yapmak veya Kendi Yönetimi Altında Yaptırmak Borcu 
 
398
bb. Bir Şey Vermeye İlişkin Borç 
 
400
aaa. Edim Sonucunu Teslim Borcu 
 
400
i. İş Sahibinin Fiilî Hâkimiyetinin Sağlanması Borcu 
 
400
ii. Satılanın, İfa Yerinden Başka Yere Gönderilmesi Borcu 
 
402
bbb. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 
 
404
i. Eserin, Tamamlanarak Teslim Edilmiş Olması Gereği 
 
405
ii. Eserin, Ayıplı Olması Gereği 
 
405
ii/1. Zikr ve Vaâdolunan Vasıflardan Doğan Tekeffül Borcu 
 
405
ii/2. Lüzumlu Vasıflardan Dolayı Tekeffül Borcu 
 
406
iii. İş Sahibinin, Muayene ve İhbar Külfetlerini Zamanında Yerine Getirmiş Olması Gereği 
 
408
b. Koruma (Muhafaza) Borçları 
 
409
aa. Satım Sözleşmesinde 
 
410
aaa. Satıcının, Satılanı Saklama ve Koruma Borcu 
 
410
bbb. Alıcının, Başka Yerden Gönderilen Şeyi Saklama Borcu 
 
411
ccc. Alıcının, Satılanın Tesliminden Önce Yapılan Muhafaza, Bakım ve İdame Masraflarını Ödeme Borcu 
 
412
ddd. Alıcının, Satılan ile İlgili Masraflara Katlanma Borcu 
 
413
bb. Kira Sözleşmesinde 
 
413
aaa. Kiralayanın Teslim ve Muhafaza Borcu 
 
413
i. Teslim Borcundan Doğan Yan Borçlar 
 
413
ii. Ayıba Karşı Tekeffül Borcundan Doğan Yan Borçlar 
 
414
bbb. Kiracının, Kiralananın Özünü Muhafaza Etme Borcu 
 
416
c. Açıklama Yapma Borçları 
 
417
aa. Kapsamı 
 
417
bb. Yanıltıcı Açıklamaların, Kusur Etkenine Eşdeğer Olma Niteliği 
 
420
d. Borçlunun ve Alacaklının İşbirliği Yapma Borçları 
 
423
aa. Alacaklının Temerrüdü veya İşin Kabulünde Temerrüd Hâlleri 
 
424
aaa. Alacaklının Temerrüdünde, Usûlüne Uygun Bir İfa Önerisinin, Haklı Bir Nedene Dayanmaksızın Reddedilmesi 
 
425
bbb. Muhatabın Temerrüdünün, Keşide Edilecek İhtarname ile Gerçekleşmesi 
 
426
ccc. Aidiyeti Münâzaalı Alacağın Tediyesinden İmtina ve Tevdi 
 
426
i. Tevdi Edilebilecek Şeyin, Tevdi Edilmeye Müsait Şeylere İnhisar Etmesi 
 
428
ii. Tevdii Mümkün Olmayan Şeyin, Satılması 
 
428
iii. Yapma Borçlarında, Sözleşmeden Dönme Hakkı 
 
429
iv. Yapmama Borçlarında, Sözleşmeden Dönmenin Mümkün Olmaması 
 
432
ddd. Alacaklı Temerrüdünün Hukukî Sonuçları 
 
432
i. Alacaklının Temerrüdünün, Borçluyu, Ödemezlik Def’ine Karşı Koruması 
 
434
ii. Edim ve Karşı Edim Hasarının, Temerrüde Düşen Alacaklıya Yüklenmesi 
 
435
bb. Borçlunun Temerrüdü 
 
437
aaa. Temerrüd İhtarının Hukukî Niteliği 
 
437
bbb. Temerrüd İhtarının Gerekli Olmadığı Durumlar 
 
437
ccc. Borçlunun Temerrüdünün Hukukî Sonuçları 
 
437
i. Borçlunun Temerrüdüne Rağmen, Borcun Sürmesi 
 
438
ii. Borçlunun Mücbir Sebep ve Umulmayan Hâller Vukuunda, Sorumluluğunun Sürmesi 
 
439
ii/1. Zarar 
 
442
ii/2. İşletme Tehlikesi Dışındaki Olay 
 
442
ii/3. Sebep ile Sonuç Arasındaki Uygunluğun Kesilmesi 
 
443
ii/4. Borçlunun Kusursuzluğunun İspatlanması 
 
444
iii. Geçmiş Günler Faizi 
 
445
iii/1. Faiz Borcunun Kaynağı 
 
445
iii/2. Faizin Hukukî Niteliği 
 
446
iii/3. Sermaye Faizi ve Temerrüd Faizi 
 
447
iii/4. Akdî ve Kanunî Sermaye Faizi 
 
447
iii/5. Temerrüd Faizi ve Oranları 
 
448
iii/6. Yabancı Para Borcunda Faiz 
 
449
iii/7. Temerrüd Faizi Oranının Aşırılığı İtirazı 
 
450
ddd. Borçlunun Temerrüdünün Sona Ermesi 
 
452
B. Koruma Menfaati Amaçlı Yan Borçlar 
 
452
a. Koruma Yan Borçlarının Nitelikleri 
 
452
aa. Sözleşme Kurma Amacına Dayalı Sosyal İlişki 
 
453
bb. Koruma Borçlarının, Sözleşme İlişkisi Bünyesine Yansıması 
 
454
cc. Dürüstlük Kuralından Doğan Koruma Borçlarının Etki Alanı 
 
455
b. Çeşitleri 
 
456
aa. Sözleşme Öncesi Koruma Borçları 
 
456
bb. Sözleşme Esnası Koruma Borçları 
 
459
aaa. Eser Sözleşmesinde, Edimin İyi Suretle İfasına İlişkin Özen Borcu 
 
461
i. Özen Borcunun, Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerinin Yetersiz Kaldığı Durumlarda, Gerekliliği 
 
461
i/1. Keşif Bedelinin Tecavüzüne Dayalı Olarak Sözleşmeden Dönme 
 
462
i/2. Meslekî Norm, Teknik Şartnâme, Standardizasyon Normları ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnâmesi 
 
466
i/3. Uluslararası İhale Kapsamında FIDIC Şartnâmesi 
 
466
ii. Özen Borcunun Tarzı ve Kapsamı 
 
467
bbb. Vekâlet Sözleşmesinde, İşin Özenle Yapılması Borcu 
 
470
i. Vekilin Özen Borcunun Konusu ve Derecesi 
 
470
i /1. Kuraldan Çıkarılan Objektif Kıstas 
 
472
i /2. Kuraldan Çıkarılan Sübjektif Kıstas 
 
473
i /3. Vekilin Sorumluluğunun Kapsamı 
 
473
ii. Vekâlet Sözleşmesinin, Ücretli veya Ücretsiz Olma Farklılığına Göre, Özen Borcunun Kapsamı ve Borcun Çeşitlerinin Belirlenmesi 
 
474
ii/1. Vekilin, İşi Sadakat İçinde ve Özenle Yürütmek ve İfa Etmek Mecburiyeti 
 
475
ii/2. Vekilin, Müvekkilinin Çıkarları Doğrultusunda Çalışması ve İradesine Uygun Davranmak Mecburiyeti 
 
475
ii/3. Vekilin, Sözleşmeyi Bizzat İfa Etmesi Mecburiyeti 
 
475
ii/4. Vekilin, İcraatı Hakkında Hesap Vermek Mecburiyeti 
 
476
cc. Sözleşme Sonrası Koruma Borçları 
 
476
Üçüncü Bölüm
 
 
AKDÎ VE HAKSIZ FİİL SORUMLULUKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
 
 
§ 6. BORCA AYKIRILIK HÂLLERİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞUN AKDÎ VE HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI 
 
481
I. İSPAT KÜLFETİ YÖNÜNDEN 
 
481
1. Sözleşmenin ve Hukuk Düzeninden Doğan Borçların İspatlanması 
 
483
A. Sözleşmenin İspatlanması 
 
483
a. Sözleşmenin Bâtıl Olduğunun İspatlanması 
 
484
b. İhtilâfın, Konu Edilen Sözleşmeden Doğduğunun ve Gerekiyorsa Edimin Mahiyetinin İspatlanması 
 
484
B. Hukuk Düzeninden Doğan Borçların İspatlanması 
 
484
a. Hukuk Düzeninin Gerektirdiği Davranış Biçiminin İhlâli Dolayısı ile Meydana Gelen Borç 
 
485
b. Hukuk Düzeninin Öngördüğü Davranışlara Aykırılık 
 
485
2. Borcun İhlâlinin veya Hukuka Aykırılık Unsurunun İspatlanması 
 
486
A. Borcun İhlâlinin İspatlanması 
 
487
a. Alacaklı Tarafa Ait İspat Yükü Kapsamında, Sözleşme Gereğinin İfa Edilmediğinin İspatı 
 
487
b. Alacaklının, Sözleşmenin Varlığını ve Kapsamını İspatlaması 
 
487
B. Hukuka Aykırılık Unsurunun İspatlanması 
 
488
3. Kusur Unsurunun İspatlanması 
 
489
A. İspat Külfetinin Sorumluluk Tipine Göre Farklı Dağılımına İlişkin Görüşler 
 
490
a. Klâsik Görüş 
 
490
b. PİOTET’nin Görüşü 
 
490
aa. Akdî Sorumluluktan Kurtuluşun Delili 
 
491
bb. Haksız Fiil Sorumluluğu Alanında, Zarar Görenin, Mahkemeye Sunacağı Olay ve Deliller 
 
492
cc. Borçluyu Sorumluluktan Kurtaran İmkânsızlık ve Borçlunun Kusurunun Bulunmaması 
 
493
c. PACHE’ın Görüşü 
 
493
aa. Sözleşme Alanında ve Haksız Fiil Alanında Kusur Unsurunun Farklı Olmaması 
 
494
d. CUENDET’nin Görüşü 
 
495
aa. Dâvalının, Belli Bir Fiili veya İşlemi Yapması veya Yapmaması 
 
496
bb. Dâvalının, Belli Bir Sonucun Temini İçin, Özenli Davranması 
 
496
B. Kusurun Objektif ve Sübjektif Unsurları 
 
496
a. Kusurun Objektif Unsuru 
 
497
aa. Akdî Sorumluk Alanında İspat Külfetinin, Haksız Fiillerden Farklı Olarak Ters Çevrilmesi 
 
498
bb. Kusursuzluğun İspatlanmasında, Borçlunun Olumsuz Bir Delil Getirmesi Gereği 
 
498
b. Kusurun Sübjektif Unsuru 
 
499
4. Zararın İspatlanması 
 
499
A. Genel İlke ve Hak Edilebilecek En Yüksek Tazminat Oranı 
 
501
a. Somut Zarar ve Zarargörenin Malvarlığında Beliren Zararın Subjektif Hesaplanması 
 
501
b. Dâvacının Tazminat Olarak Talep Ettiği Miktarı ve Borçlunun Haklarına Riayet Ettiğini İspatlaması 
 
502
B. Genel İlkenin İstisnası ve Zararın Gerçek Tutarının İspatlanamadığı Durumda, Hâkimin Takdiri 
 
503
a. Dâvacının, Gerekli Karineleri Bile Getirememesi Hâlinde, Mahkemenin, Zararın Nedenine İlişkin Belirtileri Re’sen Araştırmak Durumunda Olmaması 
 
503
b. Meydana Gelen Zarar Karinesi ve İspat Külfetinin Ters Çevrilmesi 
 
504
5. Uygun İlliyet Bağı Unsurunun İspatlanması 
 
505
A. Uygun İlliyet Bağının Kıstasları 
 
507
a. Objektif Nitelikte Öngörülebilirlik 
 
507
b. Hayat Tecrübeleri ve Zarar Konusu Hakkında Bilgi Sahibi Olmak 
 
508
c. Hâkimin İzlediği Karar Verme Usûlü 
 
508
B. Hukukî İlliyet ve Uygun İlliyet Bağı 
 
512
a. Tazminat Hukukunda Sorumluluk 
 
513
b. Kusursuz Sorumlulukta İlliyet Bağı 
 
514
II. ZAMANAŞIMI YÖNÜNDEN 
 
517
1. Zamanaşımının Başlangıcı 
 
519
2. Zamanaşımı Süreleri 
 
520
3. Zamanaşımının, Harekete Geçememek ve Tazminat Talebinde Bulunamamak Durumundaki Kişinin Aleyhine İşlemeyeceği Hususu 
 
523
A. Haksız Fiiller Alanında, Taraflardan Birinin Sorumluluğunun Söz Konusu Edilebilmesi İçin, Hukukî Bir Sonuç Yükleyen Fiil veya İlişkinin Getirdiği Unsurların İspatlanması 
 
524
B. Neden Olduğu Zarar Henüz Gerçekleşmemiş Bir Fiilin, İşlenmiş Olmasının, Anılan Sürelerin Başlaması İçin Yeterli Sayılmaması 
 
524
C. Zamanaşımının Başlamasında, Zararın Meydana Gelmiş Olması ve Haksız Fiilin Bütün Unsurları ile Gerçekleşmiş Olması 
 
525
4. Alacak Hakkının Talep Edilebilirliğini Ortadan Kaldıran Bir Savunma Aracı Olarak Zamanaşımı 
 
526
A. Akdî Sorumluluk Alanında, Zamanaşımının, Borcun Muaccel Olmasından İtibaren Başlamasına Karşılık; Haksız Fiîl Sorumluluğu Alanında, Zamanaşımının, Zarargörenin Zararı ve Bundan Sorumlu Olanı Öğrenmesi ile Birlikte Başlaması 
 
528
B. Zamanaşımı Süresinin Başlaması 
 
528
III. İŞLEM TEMELİNİN ÇÖKMESİ VE SONUÇLARI 
 
530
1. Sözleşmenin Tâdil Edilerek Uygulanması ve Yeni Şartlara Uyarlanması 
 
531
A. Sözleşmeye Bağlılık ve Sözleşme Serbestliği İlkeleri 
 
532
B. İntibak Hükümleri 
 
534
a. Sözleşme Adaletinin Tarafların Bir Kusuru Olmaksızın Bozulması 
 
535
b. Eser, Hizmet ve Kira Sözleşmeleri Alanlarında, İstisna Hükmünün Kıyasen Uygulanması 
 
536
c. Sadece Borçlu Lehine Kullanılabilecek, Aşırı İfa Güçlüğü Hâli 
 
537
2. Ahde Vef’a İlkesi ve Doğruluk ve Güven İlkesinin İşlevi Doğrultusunda Sözleşmenin Oluşan Yeni Şartlara Uyarlanması ve Tamamlanması 
 
538
A. Ahde Vef’a İlkesinin Öngörülemezlik İlkesinin Şartları Dâhilinde Yumuşatılması 
 
542
B. İfa İmkânsızlığının Şartları 
 
545
a. Sözleşmenin Başlangıçta Mümkün Görünen İfa Edilebilirliğinin Sonradan İmkânsız Hâle Dönüşmesi 
 
546
b. Sözleşmenin Başlangıçta Mümkün Görünen İfa Edilebilirliğinin Sonradan İmkânsız Hâle Dönüşmesinde, Borçlunun Kusursuz Olması 
 
551
3. Sözleşmelerde Emprevizyon Teorisi ve Uygulama 
 
554
A. Sözleşmelerde Emprevizyon 
 
554
a. Öngörülemezlik Hâlinin (imprévision) Oluşumunda Gerekli Olan Koşullar 
 
557
aa. Olumlu Koşullar 
 
558
bb. Olumsuz Koşullar 
 
558
aaa. Değişen Hâl ve Şartların Olağanüstü ve Objektif Nitelikte Olması 
 
558
bbb. Değişen Hâl ve Şartların, Sözlenin Taraflara Yüklediği Edimler Arasındaki Dengeyi Aşırı Ölçüde Bozması 
 
559
ccc. Sözleşmede veya Kanunda Değişen Hâl ve Şartlara İlişkin Bir Kaydın veya Hükmün Bulunmaması 
 
561
ddd. Değişen Hâl ve Şartların Ortaya Çıkmasında İlgili Tarafın Kusurunun Bulunmaması 
 
563
eee. Değişen Hâl ve Şartların, Taraflar Bakımından Önceden Tahmin Edilebilir ve Beklenebilir Nitelikte Olmaması 
 
564
fff. Edimlerin Henüz İfa Edilmemiş Olması 
 
565
B. Doktrinde Emprevizyon Teorisi 
 
565
a. Tarafların İradelerine Dayalı Sübjektif Sistemler 
 
566
aa. Clausula Rebus Sic Stantibus Teorisi 
 
566
bb. Tasavvur Teorisi – Sözleşmenin Temeli Teorisi (la base du contrat) 
 
567
cc. Sözleşmede Boşluk Teorisi (la lacune du contrat) 
 
568
b. Kanuna Dayalı Olan ve Doğrudan Kanun Gereğinin Uygulanması veya Kanunda Öngörülen Şartın Kıyasen Uygulanmasına Dayalı Sistem 
 
569
aa. Sonraki İfa İmkânsızlığı Teorisi 
 
569
bb. Ahlâka Aykırılık Teorisi 
 
570
cc. Hata Teorisi ve Dönme 
 
571
dd. Gabin Teorisi 
 
573
c. Hukukun Genel İlkeleri Doğrultusunda, Dürüstlük Kuralının Uygulanması 
 
574
C. Hâkimin Sözleşmeye Müdahale Şartlarının Genel İlkesi 
 
576
a. Hâkimin Sözleşmeye Müdahale Etmesinin Şartları 
 
577
aa. Öngörülemez Nitelikte Dış Kökenli Olayın Sebep Olduğu Sonuç 
 
577
bb. Sinallagmatik İlişkide, Karşılıklı Menfaat Dengesinin Bozulması 
 
577
cc. Tarafların Karşılıklı Edimleri Arasında Oluşan Dengesizliğin Açıkça Aşırı Oranda Yüksek Olması Gereği 
 
578
b. Hâkimin Sözleşmeye Müdahale Etmesinin Türleri 
 
578
aa. Sözleşmeden Dönme veya Sözleşmenin Feshi 
 
578
bb. Sözleşmenin Yeni Şartlara Uyarlanması 
 
581
4. Konut Finansman Kredisi ile Taşınmaz Satın Alımında İşlem Temelinin Çökmesi ve Sonuçları 
 
581
A. Beklenmeyen Hâl Kuramı (İşlem Temelinin Çökmesi) 
 
582
a. Beklenmeyen Hâl Kuramının (İşlem Temelinin Çökmesi Kuramının) Uygulanması 
 
583
bb. Sözleşmelerde Aşırı İfa Güçlüğü ve Uyarlama 
 
590
aaa. Sözleşmenin Kurulması Sırasında Tarafların Öngöremedikleri, Sonradan Meydan Gelen Bir Olağanüstü Durumun Gerçekleşmesi 
 
592
bbb. Olağanüstü Durumun, Borçludan Kaynaklanmaması Gereği 
 
592
ccc. Sözleşmenin Başlangıcında Kurulan Dengenin Sonradan Bozulması 
 
593
ddd. Borçlunun Borcunu Henüz İfa Etmemiş veya İfanın Aşırı Ölçüde Güçleşmesinden Doğan Haklarını Saklı Tutarak İfa Etmiş Olması 
 
593
b. Borçlunun Hâkimden Sözleşmenin Yeni Koşullara Uyarlanmasını İstemesi veya Bu Mümkün Olmadığı Takdirde Sözleşmeden Dönmesi 
 
594
aa. Sözleşmeden Dönme 
 
595
bb. İşlem Temelinin Çökmesi ve Uyarlama Kapsamında, Birbirinden Farklı Üç Hâl 
 
596
aaa. Aşırı İfa Güçlüğü Hâli 
 
596
i. Bölücü Terör 
 
601
ii. Devalüasyonlar 
 
601
bbb. Tarafların Karşılıklı Edimlerinin İfası Arasında Dengenin Bozulması Hâli 
 
602
ccc. Tarafların Sözleşme ile İzledikleri Amacın Boşa Çıkması Hâli 
 
602
c. Uyarlamaya Konu Edilen Sözleşmenin Mahiyeti ve Kelepçeleme Sözleşmeleri 
 
603
aa. Dürüstlük Kuralından Doğan Yan Edimler 
 
604
aaa. Dürüstlük Kuralına Uygunluk 
 
604
bbb. Karşılıklı İyi ve Dürüst Davranışın Ölçüsü 
 
604
bb. Güven İlkesine Dayanarak, Yazılı Hukukun Yetersizliklerini Gidermek 
 
606
5. Âni Edimli ve Sürekli Edimli ve Kısa Süreli Sözleşmelerde Uyarlama 
 
608
A. Sürekli Edimli Sözleşmelerde Uyarlama 
 
609
B. Âni Edimli Sözleşmelerde Uyarlama 
 
611
a. Uyarlama Dâvalarında Hâkimin İzleyeceği Temel Esaslar 
 
616
b. Satış İşleminin Yapılmış ve İşlemin Sona Ermesi Hâlinde 
 
617
C. Kısa Süreli Sözleşmelerde Uyarlama 
 
618
IV. SORUMLULUĞU DARALTMAK VEYA KALDIRMAK YÖNÜNDEN 
 
619
1. Esas Sözleşmeye Eklenen Bir Sorumsuzluk Anlaşması 
 
621
A. Sorumsuzluk Anlaşmasının Hukukî Niteliği 
 
621
B. Sorumsuzluk Anlaşmasının Etki Alanı 
 
623
a. Sözleşme Özgürlüğü Yönünden 
 
623
aa. Kamu Düzeninin, Tarafların İrade Özerkliğini, Toplum Yararı Açısından Düzenleyen ve Sınırlayan Bir Etken Olması Niteliği 
 
624
bb. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırmasının Gerekliliği 
 
625
cc. Sözleşmeler Alanında Kamu Düzenini Oluşturan, Uyulması Zorunlu Kurallar ve Yasaklayıcı Önlemlerin Özelliği 
 
626
dd. Konu Edilen Sözleşmeye Özgü Şartlara Uyum Sağlanması Gereği 
 
627
ee. Sözleşmeler Alanında Geçerli Kamu Düzeni Kavramındaki Gelişmeler 
 
628
ff. İrade Özerkliğinin Giderek Daralması 
 
628
b. Kamu Düzenine, Ahlâk ve Şahsiyet Haklarına İlişkin Hükümlerin Etkisi 
 
629
aa. Âmir Hükümler ve Yedek Hukuk Kuralları 
 
629
aaa. Alacaklının, Yapılan Sorumsuzluk Anlaşması Kapsamında, Kanunun Sağladığı Yararlardan Feragat Etmiş Olması 
 
630
bbb. Kanunun Getirdiği Sınırlamalara, Devlet ve Toplum Dayanaklarından Esinlenerek Edinilen Değer Yargılarına Göre Tespit Yapılarak Ulaşılması 
 
631
bb. Haksız Zarar Kıstası ve Sorumluluğun Bertaraf Edilmesi Şartının Hukukî Niteliği 
 
632
aaa. Borçlunun Kasd veya Ağır Kusuru Şartının Müeyyidesi 
 
632
bbb. Borçlunun Hafif Kusuru Şartının Müeyyidesi 
 
633
ccc. Takdir Hakkını Kullanan Hâkime, Yedek Hukuk Kurallarını Âmir Hüküm Katına Çıkarma Olanağının Verilmesi 
 
634
cc. Yardımcı Şahısların Borca Aykırılıklarından Doğan Sorumsuzluğun Hukukî Niteliği 
 
635
aaa. Zarara Sebebiyet Verme ve Varsayılan Bir Kusur 
 
636
bbb. Hâkimin Takdir Hakkına Müracaat İmkânının Bulunmaması 
 
637
2. Haksız Fiiller Alanında Sorumsuzluk Anlaşması 
 
638
A. Haksız Fiilin İşlenmesinden Önce Verilen Rızanın Sorumluluğa Etkisi 
 
639
a. Zarara Rıza Göstermenin Hukukî Niteliği 
 
640
b. Sorumluluğu Daraltıcı Nitelikteki Şartların Geçerliliği Sorunu 
 
641
aa. Haksız Fiiller Alanında Sorumsuzluk Anlaşmasını Reddeden Görüş 
 
642
bb. Haksız Fiiller Alanındaki Sorumsuzluk Anlaşmasını Sınırlamalarla Kabul Eden Görüş 
 
643
aaa. Kıyas Yolu ile Uygulama 
 
643
bbb. Zararın, Şahısvarlığına veya Malvarlığına Verilmesine Göre Yapılan Ayırım 
 
643
B. Haksız Fiil Sorumluluğu ile Akdî Sorumluluğun Yarışması Hâlinde, Sorumsuzluk Anlaşmasının Etkisi 
 
644
a. Kusurlu Sorumluluk Hâlinde 
 
644
aa. Kasd veya Ağır İhmâlin Bulunması 
 
644
bb. Hafif İhmâlin Bulunması 
 
644
b. Kusursuz Sorumluluk Hâlinde 
 
645
3. Kanunlara ve Yargı İçtihatlarına Güven Duyma İlkesinin, Kamu Düzenine Etkisi 
 
645
A. Yasalara ve Yargı İçtihatlarına Güven Duyma İlkesinin, Kamu Düzeni ile Doğrudan İlgisi 
 
646
B. Objektif İyiniyet Kuralının, Hakkını Kullanan veya Borcunu İfa Eden Kişinin Karşısında Bulunan Kişilerin, Hukuka Olan Güvenlerinin Korunması İlkesine Üstün Yer Vermesi 
 
648
a. Açık Hüküm Karşısında, Yorum Yapma Olanağının Gereksizliği 
 
648
b. Kamu Düzeni ile İlgili Bir Konuda, Kuralın Yorumunu Yapılırken Yasanın Açıkça ve Kesinlikle Belirlediği ve Yasakladığı Durumlara Müdahale Edilememesi 
 
651
V. KATASTROFİK HASARIN TAZMİNİ 
 
652
1. Olağandışı Olayın Tanımlanması 
 
654
A. Olağandışı Olayın Oluş Sebebi 
 
655
a. Olayın Oluşum Sebebinin Âni Olma Niteliği 
 
656
b. Olayın Oluşum Sebebinin Olağandışı Olma Niteliği 
 
657
B. Olağandışı Olayın Meydana Getirdiği Zararın Boyutları 
 
657
a. Doğan Zararın Olağanüstü Olma Niteliği 
 
658
b. Olağandışı Olaydan Etkilenen Zarargörenlerin Çokluğu 
 
659
c. Olağandışı Olaydan Doğan Zararın Maddî, Manevî ve Ekonomik Etkisi 
 
660
2. Olağandışı Olaydan Doğan Zararın Giderilmesinin Yöntemleri 
 
661
A. Hukuka Aykırılık Olmaksızın, Zarar Karşısında Sorumluluğu Üstlenmenin Amaçlan 
 
663
a. Zararı Denkleştirme Amacı 
 
663
b. Zararı Önleme Amacı 
 
664
c. İhlâl Edilen Hakkın Devamını Sağlama Amacı 
 
664
3. Kaim Değerlerin Alacaklıya Devri 
 
665
A. Sorumluluk Hâlinde Sigorta Sözleşmelerinin İşlevi 
 
667
B. Hayat Sigortaları ve Kazaya Karşı Sigortalar 
 
668
a. Mâli Sorumluluk Sigortaları 
 
668
b. Kural 
 
669
c. İstisna 
 
669
4. Hukuka Aykırı Olmayan Fiilden Doğan Sorumluluk ve Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi 
 
671
A. Kamu Hukuku Alanında Fedakârlığın Denkleştirilmesi 
 
672
B. Medenî Hukuk Alanında Fedakârlığın Denkleştirilmesi 
 
673
a. Zorunluluk Hâllerinde İradeye Dayalı Olarak Verilen Zarar 
 
674
b. Komşuluk Hukukundan Doğan Hâllerde İradeye Dayalı Olarak Verilen Zarar 
 
674
c. Doğanın Etkisiyle Başkasının Taşınmazına Düşen Malların Takibinde Verilen Zarar 
 
675
C. Tehlike Esasına Dayalı Sorumluluk ve Buna İlişkin Mevzuat 
 
675
a. Beklenebilir Nitelikte Bir Zararın Âniden Doğması 
 
676
b. İşletme Sorumluluğu 
 
678
c. İşletme Dışı Sorumluluk 
 
678
d. Âniden Meydana Gelen Zararın Hukuka Aykırılığı Sorunu 
 
679
5. Konunun Güncelliği ile Hukukî ve Ekonomik Yönden Önemi 
 
679
A. Toplumda Artan Tehlike Unsuru 
 
680
a. Bireyin Tehlike Karşısında Artan Duyarlılığı 
 
680
b. Konunun Hukukî Yönden Önemi 
 
681
c. Konunun Ekonomik Yönden Önemi 
 
682
B. Zarar Öncesi Tedbirleri 
 
683
C. Zarar Sonrasının Etkileri 
 
683
6. Yaşanmış Bazı Olağandışı Olaylar ve Uygulama 
 
685
A. Yaşanmış Bazı Olağandışı Olaylardan Doğan Zararlar 
 
685
a. Olağandışı Katastrofik Olayların Tekrarlanma İhtimali 
 
685
b. Olağandışı Olayların Oluşum Özelliklerine Göre Ayırımı 
 
686
c. Zarara Sebep Olan Olayın Doğmasına Neden Olan Etkene Göre Ayırım 
 
686
aa. Doğa Etkeni 
 
686
aaa. Âni Oluşumlu Olağandışı Olaydan Doğan Zarar 
 
687
bbb. Olağandışı Önemde Bir Zarar 
 
688
ccc. Doğadan Kaynaklanan Bazı Olağandışı Olaylar 
 
689
bb. Teknik Etkenler 
 
691
aaa. Kasd Unsuru Olmaksızın Meydana Gelen Riziko Zararı 
 
691
bbb. Teknik Sebeplere Bağlı Olağandışı Kazalardan Doğan Zararlar 
 
692
cc. İradî Etkenler 
 
692
d. Zarara Sebep Olan Etkenin Hukukî Sorumluluk Yaratmaya Elverişli Olmasına Göre Ayırımı 
 
692
aa. Uygun İlliyet Bağı Kapsamında Doğan Zarar 
 
693
bb. Dolaylı ve Ara Sebeplere Dayalı Olağanüstü Zararlar 
 
694
cc. İlliyet Bağını Kesen Sebepler Kapsamında Doğan Zarar 
 
695
aaa. Zararı Meydana Getiren Sebep 
 
696
bbb. Kişilerin Fiil ve Eylemlerinden Bağımsız Olaylardan Doğan Olağanüstü Zararlar 
 
697
ccc. Kişilerin Fiil ve Eylemlerinden Doğan Olağanüstü Zararlar 
 
697
B. Kişilerin Fiil ve Eylemleri ile Umulmayan Hâllerin Birleşmesinden Doğan Olağanüstü Zararlar 
 
698
C. İfanın İmkânsızlığı 
 
699
7. Hukukî Sorumluluk Alanı 
 
701
A. Sözleşmeden Doğan Sorumluluk Alanında Bazı Somut Olaylarda Mücbir Sebep Uygulamaları 
 
702
B. Borçlunun İspatlama Yükümlülüğü 
 
703
a. İstisna (Eser) Sözleşmesinde 
 
704
b. Hizmet Sözleşmesinde 
 
706
aa. Sözleşmede Sayılan Özel Hâller 
 
707
bb. 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Zorunlu Hâller 
 
708
8. Zararın Giderilmesi 
 
708
A. Maddî Zararların Giderilmesi 
 
709
B. Manevî Zararların Giderilmesi 
 
710
C. Devletin Müdahalesi ve Sorumluluğu 
 
711
a. Devletin Olağandışı Zarar Öncesi Sorumlulukları 
 
711
b. Devletin Olağandışı Zarar Sonrası Sorumlulukları 
 
712
aa. Nükleer Alanda 
 
712
bb. Devletin Aldığı Tedbirlerden Doğan Zararlar 
 
714
cc. Üreticilerin ve Tarım İşçilerinin Uğradığı Zarar 
 
715
VI. SÖZLEŞMENİN KURULMASI ESNASINDA ÖNGÖRÜLEMEYEN SONRAKİ İFA İMKÂNSIZLIĞI VE MÜCBİR SEBEP 
 
717
1. Mücbir Sebeplerin Oluşumu Hakkında Geliştirilen Teoriler ve Mücbir Sebebin Etkileri 
 
720
A. Teoriler 
 
721
a. Sübjektif Teori 
 
721
b. Objektif Teori 
 
723
c. Tehlike Teorisi 
 
725
d. Sübjektif ve Objektif Teorilere Getirilen Yenilikler 
 
726
B. Tarafların Sorumluluğu 
 
726
a. Zarar 
 
728
b. İşletme Tehlikesi Dışındaki Olay 
 
729
c. Sebep ile Sonuç Arasındaki Uygunluğun Kesilmesi 
 
730
d. Borçlunun Kusursuzluğunun İspatlanması 
 
731
C. Mücbir Sebebin Nisbî Bir Kavram Olma Niteliği 
 
731
a. İfa İmkânsızlığı 
 
732
b. İfa Güçlüğü 
 
735
c. Manevî İmkânsızlık 
 
735
2. Mücbir Sebeplerin Unsurları 
 
736
A. Olayın Fiilen Gerçekleşmesi 
 
736
a. Borca Aykırılığın Uygun Sebebi 
 
736
b. Tabiattan, Sosyal veya Hukukî Etkenlerden Kaynaklanan Olay 
 
738
aa. Tehlike Sorumluluğu Alanında 
 
738
bb. Sözleşmeler Alanında 
 
740
cc. Haksız Fiiller Alanında 
 
740
B. Olayın, Davranış Normunun veya Borcun İhlâline Sebep Olması 
 
741
a. İşletmenin Faaliyet Çevresi 
 
742
b. İşletmeye Göre İç Kökenli Etkenler 
 
742
C. Olayın Dış Kökenli Olma Niteliği 
 
743
a. Olayın, İşletmenin Faaliyet Çevresi Dışında Olması 
 
744
aa. İç Kökenli ve Dış Kökenli Olma Farklılığı 
 
744
bb. Dış Kökenli Olayın Büyük Şiddet ve Yoğunluğu 
 
746
b. İşletme Tehlikesi Sorumluluğu 
 
746
D. Olay ile Sözleşmenin veya Davranış Normunun İhlâli Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunması 
 
747
E. Olayın Kaçınılmazlık Niteliği (l’inévitabilité) 
 
748
a. Kaçınılmazlık Unsurunun Özellikleri 
 
748
aa. Kaçınılmazlığın Mutlaklık Niteliği 
 
749
bb. Kaçınılmazlığın, Borçlunun Ekonomik Durumundan Bağımsızlığı 
 
750
b. Olayın Kaçınılmazlığı İçinde Yer Alan Etkenler 
 
750
aa. Olayın Önlenemezlik Niteliği (l’insurmontabilité) 
 
751
aaa. Önlenemezliğin (insurmontabilité) Sübjektif Ölçülere Göre Belirlenmesi 
 
751
bbb. Önlenemezliğin Objektif Ölçülere Göre Belirlenmesi 
 
752
bb. Olayın Dayanılmazlık Niteliği (l’irrésistibilité) 
 
752
cc. Olayın Öngörülemezlik Niteliği (l’imprévisibilité) 
 
754
aaa. Olağanüstü Nitelikteki Olayın Öngörülemezliği 
 
755
bbb. Tekrarlanan ve Süregelen Olağanüstü Olaylar 
 
755
i. Bölücü Terör 
 
756
ii. Devalüasyonlar 
 
756
iii. Sözleşmenin Temelinden Çökmesi 
 
757
ccc. Olayın Olağan Olmaması 
 
758
i. Olayın, Belli Bir Süreden Beri Görülmemiş Olması 
 
758
ii. Olayın Yoğunluğunun ve Süresinin İstisnai Boyutları 
 
759
VII. SORUMLULUKTA TESELSÜL YÖNÜNDEN 
 
762
1. Teselsül İlişkisinin, Teminat Arttırıcı Niteliği 
 
764
A. Sözleşme Borçlarında Teselsül 
 
765
a. Borçların Birbirlerinden Bağımsızlıkları 
 
765
b. Müteselsil Borçlulukta İfa 
 
766
B. Sözleşmenin Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesinden Doğan Tazminat Borcunda Teselsül 
 
766
2. Akdî Teselsül Hükümlerinin, Haksız Fiiller Alanında Meydana Gelen Müteselsil Sorumluluk Hâllerine, Uygun Olduğu Ölçüde, Kıyasen Tatbik Edilebilirliği 
 
767
A. Borçluların Durumu 
 
767
B. Müteselsil Borcun Sona Ermesi 
 
769
VIII. AVUKATLIK VEKÂLET SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA SORUMLULUK 
 
769
1. Tüketici İşlemi Kapsamında, Vekâlet Sözleşmesi 
 
769
A. Vekâlet Sözleşmesi 
 
773
a. Müvekkilin, Avukatın Emeğinin Hak Ettirdiği Ücreti Ödemekle Yükümlü Olması 
 
774
aa. Avukatlık Ücret Hakkı (Honorarium / Şeref Bedeli) ve Angarya Yasağı 
 
775
bb. Vekâlet Veren, Vekilin, Vekâletin Gereği Gibi İfası İçin Yaptığı Giderleri Ödemekle Yükümlü Olmasının Şartları 
 
777
B. Taraflar Arasında Geçerli Bir Vekâlet Sözleşmesi Bulunmalı ve Yapılan Masrafların Söz Konusu Vekâletnamenin Gereği Olması Gerekmektedir 
 
778
C. Vekil Masraf Yapmış Olmalı ve Bu Masraf, Vekâletin İfası Yolunda, İsteyerek ve Bizzat Vekilin İradesi ile, Vekilin Kendi Malvarlığından Yapılmış Olması Gereğii 
 
779
D. Vekâletin Gereği Gibi İfa Edilmiş Olması 
 
780
a. İşin İfası Dolayısıyla Vekilin Yaptığı Masraf 
 
782
b. İşin İfası Dolayısıyla Vekilin Uğradığı Zarar 
 
784
2. Vekilin Vekâletten Azli veya İstifası 
 
784
A. Avukatın Vekâletten Azli 
 
785
B. Azil veya İstifanın Münasip Olmayan Bir Zamanda Gerçekleşmiş Olması Hâlinde, Diğer Tarafın Bundan Dolayı Uğradığı Zararı Tazmin Yükümlülüğü 
 
789
a. Vekâletten Azil veya İstifaya, Bunların Haklı Nedenlere Dayalı Olup Olmamasına Göre Değişen, Farklı Sonuçlar 
 
789
b. Avukatın Haksız Azli Hâlinde Ücretin Tamamının Ödenmesi ve Avukat Kusur veya İhmâlinden Dolayı Azledilmiş İse Ücretin Ödenmemesi 
 
791
aa. Değeri Para ile Ölçülebilen Dâva ve İşler 
 
792
bb. Avukatın Müvekkilinden Aldığı Vekâlet Ücreti ile Dâvayı Kaybeden Diğer Tarafa Yüklenen Ödeme 
 
792
C. Vekilin, Müvekkil Tarafından Vekâletten Haksız Surette Azledilmesi 
 
792
D. Vekilin, Vekâletten İstifa Etmesi 
 
796
3. Ücretsiz Vekâletin Baro’ya Bildirilmesi Şartı 
 
799
4. Meslekî Uzmanlığı Gerektiren İşlerde, Özen Borcunun Tarzı ve Kapsamı 
 
800
A. Vekâlet Sözleşmesinde, İşin Özenle Yapılması Borcu 
 
803
B. Vekilin Özen Borcunun Konusu ve Derecesi 
 
803
a. Vekilin Özen Gösterme Yükümlülüğünden Ulaşılan Objektif Kıstas 
 
806
b. Vekilin Özen Gösterme Yükümlülüğünden ve Uzmanlık Gerektirmesine Göre Ulaşılan Sübjektif Kıstas 
 
806
5. Vekilin Sorumluluğunun Kapsamı 
 
807
A. Vekâlet Sözleşmesinin, Ücretli veya Ücretsiz Olma Farklılığına Göre, Özen Borcunun Kapsamı ve Borcun Çeşitlerinin Belirlenmesi 
 
808
a. Vekilin, İşi Sadakatle ve Özenle Yürütmek ve İfa Etmek Mecburiyeti 
 
809
b. Vekilin, Müvekkilinin Çıkarları Doğrultusunda Çalışması ve İradesine Uygun Davranmak Mecburiyeti 
 
811
c. Vekilin, Sözleşmeyi Bizzat İfa Etmesi Mecburiyeti 
 
812
d. Vekilin, İcraatı Hakkında Hesap Vermek Mecburiyeti 
 
813
B. Vekilin, Sözleşme Sonrası Koruma Borçları 
 
813
IX. SAĞLIK HUKUKUNDA VEKÂLETİN GEREĞİ GİBİ İFASI 
 
817
1. Sağlık Personelinin, Vekâlet Akdi Gereği Olarak, Tedavinin Gerçekleştirilmesinde, Zaman ile Bağlı Olmaması ve Sonuç Rizikosunu Yüklenmemesi 
 
818
A. Vekâletin Özenle Uygulanması 
 
819
B. Sağlık Çalışanlarının, Hastayı “İyileştirme” Sonucuna Ulaşmalarının Zorunlu Sonuç Olmaması 
 
820
C. Sağlık Personelinin Bağlı Olduğu Vekâlet Sözleşmesinin, Hizmet Sözleşmesinden Farklılığı 
 
821
a. Sağlık Personelinin, Mesaisini Belli Saatlerde, Belirsiz Sayıda Hasta Tedavisi İçin, Bir Özel Hastaneye Hasretmesi 
 
822
b. Sağlık Personelinin, Hastayı, Bağımsız Surette Tedavi Etmesi 
 
822
D. Sağlık Personelinin Bağlı Olduğu Vekâlet Sözleşmesinin, Eser (İstisna) Sözleşmesinden Farklılığı 
 
823
a. Vekâlet Sözleşmesinde Zımnî Kabul Unsuru 
 
824
aa. Sözleşmenin Kurulduğu Yönünde Bir Kesin Karinenin Oluşması 
 
825
bb. Sağlık Personelinin, Kendisine “Tevdi Edilen İşi Görmek Hususunda Resmî Sıfatı” Taşıması 
 
825
b. Sağlık Personelinin Zımnî Kabulü 
 
826
c. Hastanın Zımnî Kabulü 
 
827
2. Sağlık Personelinin, Hastaya, Belli Bir Yönde Faaliyet Göstermeyi Taahhüt Etmesi 
 
828
A. Sağlık Personelinin, Ücret Almaksızın İşgörme Serbestisi 
 
828
B. Maddî Fiillere İlişkin Vekâlet Sözleşmesinden Cayma (Dönme) ve Azil 
 
828
C. Sağlık Personeline Tanınan Maddî Fiillere İlişkin Yetkinin Şekil Unsuru 
 
829
a. Sağlık Personelinin, İşgörmeye İlişkin Bir Borcu Üstlenmesi 
 
830
b. Hastaya veya Hasta Yakınlarına İmzalattırılan Yetkilendirme Belgesi 
 
830
aa. Hastadan, Bilgilendirilmek Suretiyle, İzin Alınması 
 
831
bb. Fiil Ehliyetinden Yoksun Olanlar Hakkında 
 
831
3. Açlık Grevi Yapan veya Ölüm Orucu Tutanlar Hakkında 
 
832
A. Sağlık Personeli ile Hasta Arasında Kurulan Vekâlet İlişkisinin Kapsamı 
 
832
a. Sağlık Personelinin, Vekâletsiz İşgörme Kapsamına Giren, İzinsiz Müdahalesi 
 
833
b. Sağlık Personelinin, Vekâlet İlişkisi Kapsamında Öngörülen Sınırları Aşması 
 
833
B. Hukuka Uygun Bir Amaca Dönük Müdahale 
 
834
C. Sağlık Personelinin Müdahalesinin Sınırlarının Sözleşme ile Tespiti 
 
834
D. Sağlık Personelinin (Vekil) Borçları 
 
836
a. Taraflar Arasında Kurulan Güven Duygusu 
 
836
aa. Sağlık Personelinin İşini Sadakat ve Özenle İfa Etmesi 
 
837
bb. İfaya Yardımcı Olma Amaçlı Yan Borçlar ve Koruma Menfaati Amaçlı Yan Borçlar 
 
838
aaa. Sağlık Personelinin Sadakat Borcu 
 
838
bbb. Sağlık Personelinin Sözleşme Esnası ve Sözleşme Sonrası Sadakat Yükümlülüğü 
 
838
ccc. Sözleşme Esnası Koruma Borçlarının Nitelikleri 
 
839
b. Özen ve Sadakat Yükümlerinin, Tedavi Amaçlı Aslî Edime Olumlu Etkisi Nispetinde, Sözleşme İlişkisi Kapsamına Girmesi 
 
839
c. Özen ve Sadakat Yan Yükümlerinin Bağımsız Surette Dâva Konusu Edilememesi 
 
840
d. Sözleşme Sonrası Koruma Borçları 
 
840
aa. Hastanın Sağlık Menfaati ile, Sağlık Personelinin Ücret Menfaatlerinin Bağdaştırılması 
 
841
bb. Sağlık Personelinin Verdiği Tedavinin, Hastanın Yararı Yönünde Sürdürülmesi 
 
842
aaa. Sağlık Personelinin, Sadakat Borcu Gereği Olarak, Hastanın Sırlarını Saklamasına İlişkin Yükümlülüğü 
 
842
bbb. Gizli Tutulması, Hastanın Yararına Olan Özel Durumlar 
 
844
ccc. Açıklanması Gerekli Olan Unsurlar 
 
845
e. Sağlık Personelinin Hasta Hakkında Edinmiş Olduğu Bilgileri, Hastanın Sağlık Menfaati Kapsamında Etkili Olabilecek Kimselerle Sınırlı Kalmak Kaydıyla Açıklaması 
 
845
aa. Sağlık Personelinin, Kamu Düzeni ve Menfaatleri Açısından Hastasının Sırlarını Açıklaması Mecburiyeti 
 
846
bb. Sağlık Personelinin Tanıklıktan Kaçınabileceği Durumlar 
 
846
cc. Sağlık Personelinin, Hastaları ve Bunların Yakınları Hakkında Öğrendikleri Bilgileri Açıklamaları Hakkında Yasaklama 
 
846
dd. Sağlık Personelinin, Görülen Dâvada, Hastasının Muvafakat Vermediği Durumlarda, Tanıklıktan Kaçınabilmesi 
 
847
f. Sağlık Personelinin, Sır Saklama Yükümlülüğüne Aykırı Davranışından Doğan Sorumluluğu 
 
847
aa. Sağlık Personelinin, Sır Saklama Yükümlülüğüne Aykırı Davranışının, Hastasının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olması 
 
847
bb. Sağlık Personelinin Hastasının Sırlarını veya Gizlilik Alanını Açıklamasına Dayalı Olarak Meydana Gelen Akdî Sorumluluk ile, Akit Dışı Sorumluluğun Yarışması 
 
848
Sonuç 
 
851
Kaynakça 
 
865
Kavram Dizini 
 
887
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.100,95   
1.100,95   
2
550,48   
1.100,95   
3
366,98   
1.100,95   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.100,95   
1.100,95   
2
550,48   
1.100,95   
3
366,98   
1.100,95   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.100,95   
1.100,95   
2
550,48   
1.100,95   
3
366,98   
1.100,95   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.100,95   
1.100,95   
2
550,48   
1.100,95   
3
366,98   
1.100,95   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.100,95   
1.100,95   
2
550,48   
1.100,95   
3
366,98   
1.100,95   
Kapat