Yetişkinlerin Korunması Hukuku (İsviçre Örneği) Cevdet Yavuz
Yetişkinlerin Korunması Hukuku (İsviçre
Örneği)
Yetişkinlerin Korunması Hukuku (İsviçre
Örneği)

Yeni Vesayet Hukukuna DoğruYetişkinlerin Korunması Hukuku (İsviçre Örneği)


Basım Tarihi
2017-04
Sayfa Sayısı
203
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786053338765
Boyut
15X23,5
Baskı
149,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 49 puan kazanacaksınız)
   49

Prof. Dr. Cevdet YAVUZ

Doç. Dr. Fulya ERLÜLE

Doç. Dr. Murat TOPUZ

 

Konu Başlıkları
- Yetişkinlerin Korunmasına İlişkin Olarak İsviçre Medeni Kanunu'nda Gerçekleştirilen Değişikliklerin Temel Amaçları
- Terminoloji
- Yetişkinlerin Korunması Hukukunun Avrupa Hukuku İle Karşılaştırılması Ve Birbirleri İle İlişkileri
- Türk Medeni Kanunu'nun "Aile Hukuku" Başlıklı İkinci Kitabının "Vesayet" Başlıklı Üçüncü Kısmının "Yetişkinlerin Korunması" Başlığı Şeklinde Düzenlenmesi, İçeriği Ve Gerekçeleri

 

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ. V
KISALTMALAR XIII
§ 1. GİRİŞ .1
§ 2. YETİŞKİNLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN OLARAK
İSVİÇRE MEDENİ KANUNU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN
DEĞİŞİKLİKLERİN TEMEL AMAÇLARI7
I. KİŞİYE KENDİSİ HAKKINDA BİZZAT KARAR VERME
(KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME) HAKKINI
KULLANMA İMKANININ SAĞLANMASI7
II. AİLE KURUMUNDA DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ
VE DEVLETİN SORUMLULUĞUNUN HAFİFLETİLMESİ9
III. AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAYAN KİŞİLERİN
BAKIM EVLERİ TARAFINDAN DAHA İYİ
KORUNMALARININ SAĞLANMASI 11
IV. RESMİ TEDBİRLERDE ORANTILILIĞIN SAĞLANMASI .12
V. KAYYIMLIĞIN GERÇEK KİŞİLERLE SINIRLI OLMASI15
VI. VELAYET HAKKININ GENİŞLETİLMEMESİ 15
VII. FİİL EHLİYETİNİN SINIRLANDIRILMASI YA DA
KALDIRILMASININ İLAN EDİLMEMESİ 16
VIII. HUKUKİ KORUMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ VE KORUMA
AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI ALANINDA
MEVCUT OLAN EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ .17
IX. ÇOCUKLARI VE YETİŞKİNLERİ KORUMA MAKAMI’NIN
KURULMASI18
X. USUL HUKUKUNA İLİŞKİN ÖNEMLİ İLKELERİN
MEDENİ KANUNA ALINMASI .19
XI. YETİŞKİNLERİ KORUMA HUKUKUNUN KİŞİLER
HUKUKU VE ÇOCUK HUKUKU İLE İLİŞKİSİ .20
XII. TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN GENEL BİR
DEĞERLENDİRME.21
VIII
§ 3. TERMİNOLOJİ.27
§ 4. YETİŞKİNLERİN KORUNMASI HUKUKUNUN AVRUPA HUKUKU
İLE KARŞILAŞTIRILMASI VE BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİLERİ.29
§ 5. TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN “AİLE HUKUKU” BAŞLIKLI
İKİNCİ KİTABININ “VESAYET” BAŞLIKLI ÜÇÜNCÜ
KISMININ “YETİŞKİNLERİN KORUNMASI” BAŞLIĞI
ŞEKLİNDE DÜZENLENMESİ, İÇERİĞİ VE GEREKÇELERİ .31
I. BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLIĞI OLARAK “KİŞİSEL VE YASAL
TEDBİRLER” DÜZENLEMESİ, İÇERİĞİ VE GEREKÇELERİ 31
A) KİŞİSEL TEDBİRLER.34
1) İşlerini Gerektiği Gibi Yönetememe Nedeniyle Vekâlet .34
a) Kural.34
b) Kurulması ve Geri Alınması.40
aa) Kurulması40
bb) Geri alınması .42
c) Geçerliliğin Tespiti ve Kabul44
d) Yorum ve Tamamlama.46
e) İfa Edilmesi.48
f) Ücret ve Masraflar .50
g) Fesih51
h) Yetişkinleri Koruma Makamı’nın Müdahalesi53
ı) Ayırt Etme Gücünün Tekrar Kazanılması .55
2) Hastanın Önceden Verdiği Talimatlar .56
a) Kural.58
b) Kurulması ve Geri Alınması.60
c) Ayırt Etme Gücünden Yoksunluğun Ortaya Çıkması 61
d) Yetişkinleri Koruma Makamı’nın Müdahalesi63
B) YASAL TEDBİRLER .64
1) Eşler Tarafından Temsil.64
a) Temsil Yetkisinin Koşulları ve Kapsamı .64
b) Temsil Yetkisinin Kullanılması.66
c) Yetişkinleri Koruma Makamı’nın Müdahalesi66
2) Tıbbi Tedbirlerde Temsil 67
a) Tedavi Planı 67
b) Temsilciler.71
c) İvedi Durumlar .75
IX
d) Psikolojik Bir Rahatsızlığın Tedavisi 76
e) Yetişkinleri Koruma Makamı’nın Müdahalesi76
3) Kişinin Bakım/Sağlık Kurumuna Yerleştirilmesi78
a) Bakım Sözleşmesi 78
b) Hareket Serbestisini Sınırlayan Tedbirler 80
aa) Koşulları 80
bb) Protokol ve bilgilendirme 81
cc) Yetişkinleri Koruma Makamı’nın Müdahalesi 82
c) Kişiliğin Korunması 83
d) Kurumların Denetimi .85
II. İKİNCİ BÖLÜM BAŞLIĞI OLARAK “YETİŞKİNLERİ
KORUMA MAKAMI TARAFINDAN ALINACAK TEDBİRLER”
DÜZENLENMESİ, İÇERİĞİ VE GEREKÇELER.85
A) GENEL ESASLAR .86
1) Amaç 86
2) İkincillik ve Orantılılık .87
B) KAYYIMLIKLAR.88
1) Genel Hükümler.88
a) Koşullar.88
b) Görev Alanı.90
c) Kayyımlık Kurmaktan Vazgeçme.91
2) Kayyımlık Türleri92
a) Refakat Kayyımlığı 92
b) Temsil Kayyımlığı .93
aa) Genel olarak 93
bb) Malvarlığının yönetimi 94
c) Katılım Kayyımlığı95
d) Karma Kayyımlık 96
e) Genel Kapsamlı Kayyımlık96
3) Kayyımlığın Sona Ermesi97
4) Kayyım. 98
a) Atanma 98
aa) Genel koşullar98
bb) İlgili kişinin veya yakınlarının istekleri.99
cc) Kayyımlığın birden fazla kişiye verilmesi100
b) Kaçınma ve Menfaat Çatışması101
c) Ücret ve Masraflar .101
X
5) Kayyımlığın Yürütülmesi.102
a) Göreve Başlama 102
b) İlgili Kişi ile İlişkiler 103
c) İlgili Kişinin Ayırt Etme Gücüne Sahip Olması.104
d) Malvarlığının Yönetilmesi .105
aa) Görev 105
bb) Üzerinde serbestçe tasarruf edilebilecek miktar.106
cc) Hesapların tutulması106
e) Rapor Düzenleme .107
f) Yasak İşlemler108
g) Özen ve Sır Saklama Yükümlülüğü109
h) Koşulların Değişmesi.110
6) Yetişkinleri Koruma Makamı’nın Katılımı.110
a) Hesabın ve Raporun İncelenmesi 111
b) Onay Gerektiren İşlemler 111
aa) Kendiliğinden111
bb) Düzenleme 115
cc) Onay vermeme 116
7) Yetişkinleri Koruma Makamı’nın Müdahalesi116
8) Yakınlara İlişkin Özel Hükümler.118
9) Kayyımın Görevinin Sona Ermesi.118
a) Kanun Gereği118
b) Görevden Ayrılma.119
aa) Kayyımın isteği üzerine119
bb) Diğer haller120
c) İşlemlerin Devam Ettirilmesi.120
d) Son Rapor ve Kesin Hesap 121
C) BAKIM AMACIYLA YERLEŞTİRME.122
1) Önlemler 123
a) Tedavi veya Bakım Amacıyla Yerleştirme .123
b) Kuruma Serbest İradesiyle Yerleşen Kişinin Alıkonması .125
2) Yerleştirme ve Çıkarmada Yetki .126
a) Yetişkinleri Koruma Makamı.126
b) Hekim.127
aa) Yetki 127
bb) Usul.128
3) Periyodik İnceleme130
XI
4) Güvenilir Kişi .131
5) Psikolojik Rahatsızlıkta Tıbbi Önlemler 132
a) Tedavi Planı 132
b) Onay Alınmadan Gerçekleştirilen Tedavi.133
c) Zorunlu Haller135
d) Kurumdan Ayrılma 136
6) Hareket Özgürlüğünün Sınırlandırılmasına İlişkin Tedbirler.137
7) Mahkemeye Müracaat.138
III. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BAŞLIĞI OLARAK “YETİŞKİNLERİ
KORUMA DÜZENİ-ORGANİZASYON” DÜZENLENMESİ,
İÇERİĞİ VE GEREKÇELER139
A) MAKAMLAR VE YER İTİBARİYLE YETKİ 140
1) Yetişkinleri Koruma Makamı 140
2) Denetim Makamı .141
3) Yer Bakımından Yetki141
B) USUL.143
1) Yetişkinleri Koruma Makamı’ndaki Usul 143
a) Yetkili Makamı Bilgilendirme Hakkı ve Borcu.143
b) Yetki İncelemesi.144
c) Geçici Tedbirler.145
d) Temel Yargılama Prensipleri.146
e) Dinlenilme Hakkı .148
f) İşbirliğine İlişkin Yükümlülükler ve İdari Yardım.149
g) Kurum Raporu151
h) Temsil .152
ı) Dosyaların İncelenmesi .152
i) Bildirim Yükümlülüğü.153
2) Yargısal İtiraz Yollarına İlişkin Usul .154
a) İtirazın Konusu ve İtiraz Hakkına Sahip Kişiler.154
b) İtiraz Sebepleri.157
c) İtiraz Süresi .158
d) Erteleyici Etki159
e) İlk Derece Makamının Görüşü ve Yeniden Değerlendirme159
f) Koruma Amacıyla Yerleştirmeye İlişkin Özel Hükümler 160
3) Ortak Hükümler.162
4) Yetişkinleri Koruma Makamı’nın Aldığı Kararların Uygulanması 163
XII
C) ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİLER VE İŞBİRLİĞİ
YAPMA BORCU.164
1) Sır Saklama Borcu ve Bilgi Verme .164
2) Tedbirlerin Üçüncü Kişiler Yönünden Etkileri.166
3) İşbirliği Yapma Borcu167
D) SORUMLULUK168
1) Kural.168
2) Zamanaşımı171
3) Vekâlet Hukukuna Göre Sorumluluk172
§ 6. TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN “AİLE HUKUKU” BAŞLIKLI
İKİNCİ KİTABININ “VESAYET” BAŞLIKLI ÜÇÜNCÜ
KISMININ “YETİŞKİNLERİN KORUNMASI” BAŞLIĞI ŞEKLİNDE
DÜZENLENMESİ HUSUSUNDA DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ173
§ 7- TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN “AİLE HUKUKU” BAŞLIKLI
İKİNCİ KİTABININ “VESAYET” BAŞLIKLI ÜÇÜNCÜ
KISMININ “YETİŞKİNLERİN KORUNMASI” BAŞLIĞI
ŞEKLİNDE DÜZENLEMESİ DURUMUNDA BAĞLANTILI
HÜKÜMLERE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ199
KAYNAKÇA.207

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
49,50   
49,50   
2
24,75   
49,50   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
49,50   
49,50   
2
24,75   
49,50   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
49,50   
49,50   
2
24,75   
49,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
49,50   
49,50   
2
24,75   
49,50   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
49,50   
49,50   
2
24,75   
49,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
49,50   
49,50   
2
   
   
Kapat